ใบเบิกสินค้า - DOC by Suthee

VIEWS: 8,006 PAGES: 1

									บริษัท จากัด ที่อยู่ เลขประจาตัวผู้เสียภาษี ใบเบิกสินค้า เลขที่ ชื่อผู้เบิก ที่อยู/่ แผนก จานวน รายการ ลงวันที่ เล่มที่

ราคาปลีก

ราคา

จานวนเงิน

รวมเงิน ผู้เบิก .......................................................................... ( ) ผู้จัดของ ..................................................................... ( ) ผู้ตรวจสินค้า ............................................................... ( ) ผู้ส่งสินค้า ................................................................... ( ) แผนก


								
To top