Docstoc

Free legal Form dv720infov

Document Sample
Free legal Form dv720infov Powered By Docstoc
					DV-720-INFO V
1

Làm Thế Nào để Tôi Xin Tòa Tái Cấp Lệnh Cấm?
9

Tái Cấp là gì?
• Nếu tòa “tái cấp” Lệnh Cấm Sau Khi Xử (Mẫu DV-130) thì lệnh cấm đó sẽ có ngày chấm dứt mới. • Lệnh đó sẽ có hiệu lực lâu hơn lệnh hiện thời.

Lục sư hoặc quan tòa sẽ ấn định ngày xử.
Quý vị phải ra tòa. Mẫu DV-710 sẽ cho quý vị biết tòa xử khi nào và ở đâu.

2

Khi nào tôi xin tái cấp?
Trước khi mẫu DV-130 hiện thời của quý vị chấm dứt.

3

Lệnh mới có thể có hiệu lực bao lâu?
Không có giới hạn là lệnh đó có hiệu lực trong bao nhiêu năm. Lệnh có thể có hiệu lực vĩnh viễn

4

Phải tốn bao nhiêu tiền?
Miễn phí.

5

Tôi có phải ra tòa không?
Có. Ra tòa vào ngày lục sư dặn quý vị. Nếu quý vị không ra tòa, lệnh của quý vị sẽ chấm dứt.

6

Hãy điền:
• DV-700 (Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm) • DV-710 (Thông Báo Phiên Xử Tái Cấp Lệnh Cấm) 10 Tống Đạt tận tay cho người bị cấm một bản

của mỗi mẫu sau đây:
• DV-700 (Đơn Xin Tái Cấp Lệnh Cấm) • DV-710 (Thông Báo Phiên Xử Tái Cấp Lệnh Cấm) • Mẫu DV-130 (Lệnh Cấm Sau Khi Xử) hiện thời của quý vị • MC-030 (Mẫu Tuyên Khai)—Để trống cho người bị cấm trả lời. Để có thêm chi tiết về “tống đạt,” đọc Mẫu DV-210-INFO. Một người trên 18—không phải quý vị hoặc bất cứ một người nào khác được lệnh cấm bảo vệ có thể tống đạt lệnh này.

7

Sau đó thì sao?
• Sao chụp ít nhất hai bản mỗi mẫu đơn. • Gửi kèm một bản sao của Lệnh Cấm Sau Khi Xử ( Mẫu DV-130) với mẫu DV-700.

8

Mang đơn đến lục sư tòa.
Lục sư sẽ đưa các mẫu đơn của quý vị cho quan tòa kí. Đôi khi quan tòa có thể muốn hỏi chuyện quý vị. Nếu thế, lục sư sẽ cho quý vị biết. Nếu quan tòa kí Mẫu Đơn DV-170, tòa án sẽ gửi

đơn đó cho bộ phận hành luật hay hệ thống CLETS cho quý vị. CLETS là một hệ thống điện toán toàn bang cho cảnh sát biết về đơn lệnh của quý vị. Đây không phải là lệnh tòa.
Judicial Council of California, www.courtinfo.ca.gov Rev. July 1, 2006

Làm Thế Nào để Tôi Xin Tòa Tái Cấp Lệnh Cấm?
(Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà)

DV-720-INFO V, (Vietnamese)
Trang 1 trên 2

DV-720-INFO V

Làm Thế Nào để Tôi Xin Tòa Tái Cấp Lệnh Cấm?
14

11 Nộp Bằng Chứng Tống Đạt • Bằng Chứng Tống Đạt (Mẫu DV-200) cho tòa biết là người bị cấm đã biết ngày xử. • Sao chụp 5 bản Bằng Chứng Tống Đạt • Mang bản gốc và những bản sao này đến lục sư tòa 2 ngày trước ngày xử. Lục sư sẽ nộp bản gốc và giao lại cho quý vị những bản sao có đóng dấu “Đã Nộp” (“Filed”) • Lục sư sẽ gửi Bằng Chứng Tống Đạt đến bộ

Nộp Bằng Chứng Tống Đạt
• Sao chụp 5 bản Bằng Chứng Tống Đạt hoàn chỉnh (Mẫu DV-200 hoặc DV-250). • Gửi thư hoặc kèm theo bản gốc và những bản sao đến lục sư tòa. Lục sư sẽ nộp bản gốc và giao lại cho quý vị những bản sao có đóng dấu “Đã Nộp” • Giữ một bản sao theo người quý vị và cất một bản khác chỗ an toàn phòng trường hợp quý vị cần xuất trình cảnh sát. • Tòa hoặc trưởng thanh tra tòa án thi hành luật

phận hành luật hay hệ thống CLETS. CLETS là một hệ thống điện toán cho cảnh sát toàn bang biết về đơn lệnh của quý vị.
12 Ra tòa. Tại phiên xử, tòa sẽ quyết định xem có tái cấp lệnh cấm hay không. 13 Nếu tòa tái cấp lệnh cấm tại phiên xử . . . • Điền mẫu Lệnh Cấm Sau Khi Xử (Mẫu DV-130) mới. Một số tòa án làm việc này giúp quý vị.

(nếu trưởng thanh tra tống đạt lệnh) sẽ gửi Bằng Chứng Tống Đạt đeán hệ thống CLETS cho quý vị.

Ở một số khác, quý vị phải tự làm. Hỏi lục sự của tòa thông tin về quá trình nơi đó. Quan Toøa sẽ kí Mẫu DV-130 mới sau khi mẫu được
điền. • Lục sư sẽ nộp bản gốc và giao cho quý vị 5 bản sao có đóng dấu. • Tòa sẽ gửi mẫu DV-130 mới vào CLETS,

CLETS là một hệ thống điện toán cho cảnh sát toàn bang biết về đơn lệnh của quý vị..
• Nếu người bị cấm ra tòa, quý vị có thể gửi thư tống đạt một bản sao DV-130 cho người đó. Yêu cầu người tống đạt điền Mẫu DV-250 và giao lại cho quý vị. • Nếu người bị cấm không ra tòa, quý vị phải nhờ người tống đạt tận tay mẫu DV-130, chứ không được gửi thư. Yêu cầu người tống đạt điền mẫu DV-200 và giao lại cho quý vị.

Đây không phải là lệnh tòa.
Revised July 1, 2006

Làm Thế Nào để Tôi Xin Tòa Tái Cấp Lệnh Cấm?
(Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà)

DV-720-INFO V, (Vietnamese)
Trang 2 trên 2


				
DOCUMENT INFO