Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Free legal Form dv710v by MissPowerPoint

VIEWS: 14 PAGES: 1

									DV-710 V
1

Thoâng Baùo Phieân Xöû Taùi Caáp Leänh Caám

Luïc söï ñoùng daáu döôùi ñaây khi noäp ñôn.

Teân quyù vò (ngöôøi ñöôïc baûo veä):

Chæ Ñeå Thoâng Tin Ñöøng Noäp

Chæ Ñeå Thoâng Tin
Ñòa chæ cuûa ngöôøi ñöôïc baûo veä (boû caâu naøy neáu quyù vò coù luaät sö):
(Neáu quyù vò muoán giöõ kín ñòa chæ cuûa mình, ghi ñòa chæ nhaän thö thay vaøo ñoù):

Thaønh Phoá: Tieåu Bang: Soá Zip: ) Soá ñieän thoaïi cuûa quyù vò (tuøy yù): ( Luaät sö cuûa quyù vò (neáu coù): (Teân, ñòa chæ, soá ñieän thoaïi, vaø soá Luaät
Sö Ñoaøn Tieåu Bang):
Teân vaø ñòa chæ toøa:

Toøa Thöôïng Thaåm California, Quaän

2

Teân ngöôøi bò caám: Mieâu taû ngöôøi ñoù: Phaùi Tính: Nam Nöõ Chieàu Cao: Troïng Löôïng: Chuûng Toäc: Maøu Toùc: Maøu Maét: Tuoåi: Ngaøy Sinh:

Soá Hoà Sô:

3

Phieân Xöû
Toøa ñaõ aán ñònh ngaøy xöû.
Toøa seõ ñieàn trong oâ döôùi ñaây.

Leänh caám seõ coù hieäu löïc cho ñeán ngaøy xöû. Ngaøy Xöû Phaân

➽ Ngaøy:
Ban:

Teân vaø ñòa chæ cuûa toøa neáu khaùc treân: Giôø: Phoøng

Ñoái vôùi ngöôøi coù teân ôû ❷: Trong phieân xöû, toøa coù theå caáp leänh caám coù hieäu löïc maõi maõi. Trong phieân xöû, quyù vò coù theå trình baøy cho toøa bieát neáu khoâng muoán toøa caáp leänh caám ñoái vôùi quyù vò. Ngoaøi ra, quyù vò cuõng coù theå ñieàn baûn traû lôøi trong Maãu MC-030. Duø cho quyù vò khoâng döï phieân xöû, quyù vò vaãn phaûi tuaân haønh nhöõng leänh caám. 4
A

Toáng Ñaït vaø Traû Lôøi Ñoái Vôùi: Ngöôøi Xin Caáp Leänh Phaûi coù ngöôøi töø 18 tuoåi trôû leân—khoâng phaûi quyù vò hoaëc baát cöù ngöôøi naøo khaùc ñöôïc leänh caám baûo veä—ñích thaân “toáng ñaït” baûn sao leänh naøy vaø moät baûn sao Leänh Caám Sau Khi Xöû luùc ñaàu cho ngöôøi ngaøy tröôùc ngaøy xöû. coù teân ôû ❷ ít nhaát laø Ñoái Vôùi: Ngöôøi Ñöôïc Toáng Ñaït Leänh Nhôø moät ngöôøi töø 18 tuoåi trôû leân — khoâng phaûi quyù vò—“toáng ñaït” moät baûn sao traû lôøi cuûa quyù vò cho ngöôøi coù teân ôû ❶ baèng thö vaø noäp vôùi toøa ít nhaát laø ngaøy tröôùc ngaøy xöû.
B

Muoán ñöôïc giuùp veà vaán ñeà Toáng Ñaït hoaëc Traû Lôøi, haõy ñoïc Maãu DV-210 hoaëc DV-540.

Ngaøy:

➤
Thaåm Phaùn (hoaëc Vieân Chöùc Tö Phaùp)

Ñaây Laø Leänh Toøa.
Judicial Council of California, www.courtinfo.ca.gov Rev. July 1, 2003, Mandatory Form Family Code, § 6345 et seq.

Thoâng Baùo Phieân Xöû Taùi Caáp Leänh Caám (CLETS) (Ngaên Ngöøa Baïo Haønh Trong Nhaø)

DV-710 V, (Vietnamese) Trang 1 treân 1


								
To top