Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Free legal Form dv126infov

VIEWS: 42 PAGES: 1

									DV-126-INFO V

Cách Tái Cấp Lệnh Tạm Cấm

Tòa có thể cần chuyển phiên xử của quý vị sang một ngày khác.
Điều này xảy ra khi: • Quý vị không thể tống đạt lệnh tạm cấm hoặc • Người kia yêu cầu gia hạn thời gian tìm luật sư hoặc soạn câu trả lời hoặc • Quý vị vần gặp nhân viên hòa giải Tòa Gia Đình về việc nuôi giữ hoặc thăm hỏi con cái.

Nếu phiên xử của quý vị bị chuyển sang ngày khác, hãy làm những bước sau:
• Điền Mẫu DV-125. • Xin tòa kí vào đó và sắp xếp ngày xử mới cho quý vị. Ở nhiều tòa, quí vị phải giao đơn cho lục sư xin chữ kí

của quan tòa. Hãy hỏi thêm thông tin từ lục sư về quá trình nơi đó.

• Nộp mẫu này cho lục sư. Lục sư sẽ tạo 5 bản sao cho quý vị. Nhờ lục sư đóng dấu “Filed” (Đã Nộp) trên các bản sao của quý vị • Đính kèm một bản sao Mẫu DV-125 với các văn kiện khác của tòa (DV-100 và DV-110). Tống đạt các văn kiện này cho người bị lệnh cấm. Hãy tống đạt ngay. Bây giờ các lệnh của quý vị sẽ có giá trị cho đến ngày phiên xử mới. • Lục sư sẽ giúp gửi lệnh cấm của quý vị vào bộ phận hành luật hay CLETS. CLETS là một hệ thống điện toán xuyên bang cho cảnh sát biết về lệnh của quý vị. • Mang tất cả các văn kiện của quý vị đến phiên xử.

Cần Trợ Giúp?
Hỏi lục sư tòa về các dịch vụ trợ giúp pháp lí miễn phí hoặc giá rẻ. Hoặc gọi đường dây nóng Quốc Gia về Bạo Hành Trong Nhà: 1-800-799-7233 TDD: 1-800-787-3224 Đường dây này miễn phí và được giữ kín. Họ có thể giúp quý vị bằng hơn 100 ngôn ngữ. Muốn được giúp đỡ tại địa phương, hãy liên lạc:

Judicial Council of California www.courtinfo.ca.gov Revised July 1, 2006

Cách Tái Cấp Lệnh Cấm
(Ngăn Ngừa Bạo Hành Trong Nhà)

DV-126-INFO V, (Vietnamese)
Trang 1 trên 1


								
To top