Free legal Form cr161v by MissPowerPoint

VIEWS: 18 PAGES: 2

									CR-161 V TOØA THÖÔÏNG THAÅM CALIFORNIA, QUAÄN
ÑÒA CHÆ: ÑÒA CHÆ GÖÛI THÖ: THAØNH PHOÁ VAØ SOÁ ZIP: TEÂN NGAØNH:
DAØNH RIEÂNG CHO TOØA

NGÖÔØI DAÂN TIEÅU BANG CALIFORNIA vs.
BÒ CAÙO:

LEÄNH BAÛO VEÄ TRONG PHIEÂN XÖÛ HÌNH SÖÏ — KHOÂNG PHAÛI TRÖÔØNG HÔÏP BAÏO HAØNH TRONG NHAØ (CLETS - OCP) (Boä Hình Luaät, § 136.2)
LEÄNH CHÔØ XÖÛ LEÄNH ÑIEÀU KIEÄN QUAÛN CHEÁ SAU KHI XÖÛ NGÖÔØI BÒ CAÁM (troïn teân hoï): Phaùi Tính: Nam Nöõ Chieàu cao: Troïng löôïng: Maøu toùc: Ban: luùc (giôø): Maøu maét: CAÛI BIEÁN

SOÁ HOÀ SÔ:

GHI VAØO CLETS BÔÛI:

Chuûng toäc:

Tuoåi:

Ngaøy sinh:

Bò caùo laø moät caûnh saùt cuûa 1. Phieân xöû naøy ñaõ ñöôïc toå chöùc vaøo (ngaøy): do vieân chöùc tö phaùp xeùt xöû (teân): 2. Leänh naøy heát haïn vaøo (ngaøy): 3. 4. GHI TEÂN MOÃI NGÖÔØI ÑÖÔÏC BAÛO VEÄ:

trong Ban:

Phoøng:

Neáu khoâng ghi ngaøy, leänh naøy heát haïn ba naêm sau ngaøy caáp.

Bò ñôn ñöôïc toáng ñaït taän tay moät baûn sao leänh toøa naøy taïi phieân xöû, vaø khoâng caàn coù theâm baèng chöùng toáng ñaït leänh caám naøy nöõa.

VÔÙI LYÙ DO CHÍNH ÑAÙNG, TOØA RA LEÄNH CHO BÒ CAÙO COÙ TEÂN ÔÛ TREÂN 5. khoâng ñöôïc saùch nhieãu, ñaùnh, ñe doïa, haønh hung (tình duïc hoaëc caùch khaùc) ñi theo, theo doõi, xuùc phaïm, phaù huûy hoaëc laøm hö haïi taøi saûn caù nhaân hoaëc baát ñoäng saûn, gaây roái traät töï, doø xeùt, hoaëc caûn trôû vaán ñeà di chuyeån cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä coù teân ôû treân. 6. trong voøng 24 giôø phaûi giao noäp cho cô quan coâng löïc ñòa phöông hoaëc baùn cho nhaø buoân suùng coù moân baøi baát cöù loaïi suùng naøo ñang sôû höõu hoaëc thuoäc quyeàn caát giöõ hay kieåm soaùt cuûa ngöôøi ñoù sau khi ñöôïc toáng ñaït leänh naøy vaø phaûi xuaát trình bieân nhaän cho toøa cho thaáy tuaân haønh leänh naøy trong voøng 48 giôø sau khi nhaän ñöôïc leänh naøy. 7. khoâng ñöôïc tìm caùch hoaëc thöïc söï ngaên caûn hoaëc can ngaên baát cöù naïn nhaân hoaëc nhaân chöùng naøo ñeå hoï khoâng tham döï phieân xöû hoaëc ra khai hoaëc trình baùo cho baát cöù cô quan hoaëc nhaân vieân coâng löïc naøo. 8. khoâng ñöôïc coù haønh ñoäng naøo ñeå tìm bieát caùc ñòa chæ hoaëc ñòa ñieåm cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä hoaëc nhöõng ngöôøi trong gia ñình hoï, ngöôøi chaêm soùc, hoaëc ngöôøi giaùm hoä tröø phi toøa keát luaän coù lyù do chính ñaùng khaùc. Toøa coù lyù do chính ñaùng ñeå khoâng ra leänh trong muïc 8. 9. 10. 11. 12. khoâng ñöôïc lieân laïc taän maët, baèng phöông tieän ñieän töû, ñieän thoaïi hoaëc baèng thö vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä coù teân ôû treân. khoâng ñöôïc lieân laïc vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä coù teân ôû treân qua moät ngöôøi thöù ba, tröø tröôøng hôïp qua luaät sö chính thöùc. phaûi khoâng ñöôïc ñeán gaàn trong phaïm vi thöôùc Anh ñoái vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä coù teân ôû treân. chæ ñöôïc lieân laïc hoøa hoaõn vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä coù teân ôû treân ñeå trao ñoåi an toaøn caùc treû cho muïc ñích thaêm vieáng theo leänh toøa nhö ñöôïc ghi trong leänh toøa Gia Ñình, Thieáu Nhi, hoaëc Chöùng Thöïc trong Vuï Soá , caáp vaøo (ngaøy): , khi ñöôïc mieãn aùp duïng ñieàu khoaûn “khoâng ñöôïc lieân laïc” hoaëc “traùnh xa” trong ñoaïn vaên 9, 10, hoaëc 11 cuûa leänh naøy. coù theå lieân laïc hoøa hoaõn vôùi nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä coù teân ôû treân chæ ñeå trao ñoåi caùc con cho muïc ñích vieáng thaêm theo leänh toøa nhö ñöôïc ghi trong leänh toøa Gia Ñình, Thieáu Nieân, hoaëc Chöùng Thöïc Di Saûn caáp sau ngaøy kyù leänh naøy, ñeå mieãn caùc ñieàu khoaûn “khoâng lieân laïc” hoaëc “traùnh xa” trong ñoaïn vaên 9, 10, hoaëc 11 cuûa leänh naøy. Ngöôøi ñöôïc baûo veä coù theå ghi laïi baát cöù laàn lieân laïc naøo bò caám maø ngöôøi bò caám ñaõ lieân laïc vôùi hoï.

13.

14.

15. Nhöõng leänh khaùc goàm caû caùc leänh phaûi traùnh xa nhöõng nôi nhaát ñònh naøo ñoù:

Ngaøy:
Form Adopted for Mandatory Use Judicial Council of California CR-161 V [Rev. July 1, 2007] Approved by Department of Justice

VIEÂN CHÖÙC TÖ PHAÙP

Ban/Ngaønh: Trang 1 treân 2

LEÄNH BAÛO VEÄ TRONG PHIEÂN XÖÛ HÌNH SÖÏ— KHOÂNG PHAÛI TRÖÔØNG HÔÏP BAÏO HAØNH TRONG NHAØØ (CLETS - OCP) (Boä Hình Luaät, § 136.2)

Penal Code, §§ 136.2, 166 www.courtinfo.ca.gov

(Distribution: original to file; 1 copy to each protected person; 1 copy to defendant; 1 copy to prosecutor; 1 copy to law enforcement)

CR-160 V

CAÛNH CAÙO VAØ THOÂNG BAÙO
1. VI PHAÏM LEÄNH NAØY COÙ THEÅ BÒ TRUY TOÁ HÌNH SÖÏ. Vi phaïm leänh baûo veä naøy coù theå bò phaït troïng toäi, khinh toäi, hoaëc coi thöôøng toøa. 2. THOÂNG BAÙO VEÀ SUÙNG. Baát cöù ngöôøi naøo bò leänh caám ñeàu khoâng ñöôïc sôû höõu, caát giöõ, mua hoaëc tìm caùch mua, nhaän hoaëc tìm caùch nhaän, hoaëc tìm caùch naøo khaùc ñeå coù suùng. Haønh vi ñoù coù theå bò phaït tieàn $1,000 vaø phaït tuø. Ngöôøi bò nhöõng leänh naøy phaûi töø boû baát cöù loaïi suùng naøo vaø khoâng ñöôïc sôû höõu hoaëc caát giöõ baát cöù loaïi suùng naøo trong thôøi gian leänh caám coù hieäu löïc. Theo luaät lieân bang, khi caáp leänh caám sau phieân xöû noùi chung seõ khoâng cho pheùp ngöôøi bò caám ñöôïc sôû höõu, nhaän, chuyeân chôû, hoaëc caát giöõ suùng hoaëc ñaïn döôïc. Vi phaïm ñieàu caám naøy laø moät toäi lieân bang rieâng bieät. (Boä Hình Luaät, § 136.2(d).) 3. THI HAØNH LEÄNH CAÁM NAØY TAÏI CALIFORNIA • Leänh naøy phaûi ñöôïc thi haønh taïi California bôûi baát cöù cô quan coâng löïc naøo nhaän ñöôïc leänh naøy hoaëc ñöôïc xuaát trình baûn sao leänh naøy hoaëc ñaõ kieåm chöùng leänh naøy trong Heä Thoáng Vieãn Thoâng Coâng Löïc California (CLETS). • Cô quan coâng löïc phaûi quyeát ñònh laø ngöôøi bò caám ñaõ ñöôïc thoâng baùo veà leänh naøy hay chöa. Neáu khoâng theå kieåm chöùng ñöôïc thoâng baùo, cô quan coâng löïc phaûi cho ngöôøi bò caám bieát caùc ñieàu khoaûn cuûa leänh naøy vaø, neáu ngöôøi bò caám khoâng tuaân haønh, phaûi thi haønh leänh ñoù. (Code Civil Proc., § 527.6.)

4. NGAØY HIEÄU LÖÏC VAØ NGAØY HEÁT HAÏN NHÖÕNG LEÄNH NAØY • Nhöõng leänh naøy coù hieäu löïc vaøo ngaøy ñöôïc vieân chöùc tö phaùp kyù vaøo leänh. • Nhöõng leänh naøy heát haïn theo quy ñònh trong muïc 2 ôû maët sau. • Nhöõng leänh theo Boä Hình Luaät ñoaïn 136.2 coù giaù trò mieãn laø toøa coù thaåm quyeàn veà vuï ñoù. Nhöõng leänh naøy khoâng coù giaù trò sau khi aùp ñaët aùn tuø tieåu bang. (Xem vuï People v. Stone (2004) 123 Cal.App.4th 153.). • Muoán chaám döùt leänh baûo veä naøy, haõy duøng maãu CR-165, Thoâng Baùo Chaám Döùt Leänh Baûo Veä trong Phieân Xöû Hình Söï (CLETS). 5. NUOÂI GIÖÕ CON VAØ THAÊM VIEÁNG • Nhöõng leänh nuoâi giöõ con vaø thaêm vieáng coù theå ñöôïc toøa Gia Ñình, Thieáu Nhi, hoaëc Chöùng Thöïc caáp hoaëc caûi bieán. • Neáu khoâng ñaùnh daáu vaøo oâ 13 ôû trang 1, tröôøng hôïp lieân laïc naøo giöõa ngöôøi bò caám vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä ñöôïc pheùp theo leänh toøa Gia Ñình, Thieáu Nhi, hoaëc Chöùng Thöïc cho muïc ñích nuoâi giöõ con hoaëc thaêm vieáng phaûi khoâng ñöôïc maâu thuaãn vôùi caùc ñieàu khoaûn cuûa leänh naøy. • Neáu coù ñaùnh daáu vaøo oâ 12 hoaëc 13 ôû trang 1, ngöôøi bò caám vaø nhöõng ngöôøi ñöôïc baûo veä neân luoân luoân ñem theo ngöôøi moät baûn sao coù thò thöïc cuûa leänh môùi nhaát veà nuoâi giöõ con hoaëc thaêm vieáng do toøa Gia Ñình, Thieáu Nhi, hoaëc Chöùng Thöïc caáp.

CR-161 V [Rev. July 1, 2007]

LEÄNH BAÛO VEÄ TRONG PHIEÂN XÖÛ HÌNH SÖÏ— KHOÂNG PHAÛI TRÖÔØNG HÔÏP BAÏO HAØNH TRONG NHAØØ (CLETS - OCP) (Boä Hình Luaät, § 136.2)

Trang 2 treân 2


								
To top