Docstoc

Contoh Format Resume BAB 9 VB6 DAN PANGKALAN DATA PENGENALAN Pangkalan data

Document Sample
Contoh Format Resume BAB 9 VB6 DAN PANGKALAN DATA PENGENALAN Pangkalan data Powered By Docstoc
					   BAB 9

VB6 DAN PANGKALAN
    DATA
   PENGENALAN
    Pangkalan data merupakan satu set data yang tersusun
dalam
    komputer dan akan diuruskan oleh satu aplikasi yang
khusus
    yang dipanggil sebagai Sistem Pengurusan Pangkalan
Data.
    Sistem Pengurusan Pangkalan Data yang boleh di lakukan
    dengan VB adalah menggunakan beberapa elemen yang
sangat
    penting iaitu:

   1. Bahasa pangkalan data.
   Bahasa pangkalan data yang sangat popular untuk VB
adalah dipanggil SQL (Structured Query Language)
   Bahasa ini yang akan sentiasa digunakan kerana agak
   2. Microsoft ADO (ActiveX Data Object) data control 6.0
dan
    Microsoft DataGrid Control 6.0

   ADO data control adalah satu cara terbaik untuk mengurus
capaian ke pangkalan data dengan VB.
   Kebiasaannya ADO data control akan mengurus connection
antara aplikasi dan pangkalan data yang membenarkan beberapa
kawalan lain melihat dan memanipulasi data yang wujud dalam
pangkalan data.

   DataGrid pula bertujuan untuk kawalan display dalam
bentuk jadual. DataGrid pula membenarkan capaian yang mudah
menggunakan RecordSet untuk kedua-dua tugas melihat dan
mengedit data dalam pangkalan data
   3. ODBC data sources (32 bit)


   Perkara ini juga penting kerana connection antara aplikasi
dan pangkalan data perlu sentiasa di adakan.
   Jika terdapat masalah connection antara aplikasi dan
pangkalan data yang ODBC data sources(32 bit) akan sentiasa
dirujuk dan sentiasa dikemaskini jika connection tersebut ada
masalah.

   Jika aplikasi yang melibatkan Active Server Page (ASP),
Visual Basic Script (VBScript) dan Jscript (Java Script) atau
aplikasi yang melibatkan penggunaan HTML, setting ODBC ini
sangat penting.
   4. SQL Server dan Microsoft Access.

  Dalam pembinaan satu aplikasi pangkalan data yang mudah
anda memerlukan sekurang-kurangnya Microsoft Access untuk
membina pangkalan data tersebut.

   SQL Server pula digunakan untuk satu aplikasi yang lebih
besar, sudah tentu SQL Server mempunyai kredibiliti yang lebih
baik dari Microsoft Access. Satu aplikasi SQL Server yang
popular adalah MS SQL Server.

  Dalam perbincangan ini, lebih tumpuan diberikan kepada
Microsoft Access kerana aplikasi ini boleh didapati di mana-
mana komputer yang mempunyai Microsoft Office 98/2000.
   A. SQL


  Beberapa asas yang penting dalam SQL seperti menambah,
mengedit dan juga memadamkan rekod yang selalunya akan
digunakan dalam aturcara VB.

  1. mencapai semua rekod dari satu table.
   Jika anda ingin mencapai rekod dari jadual, anda boleh
menggunakan command SELECT. Anda perlu tahu nama table
yang anda bina.

  Sebagai contoh :
   SELECT * from Pembekal
   2. mencapai beberapa medan dari satu table
   anda juga boleh memilih hanya beberapa medan untuk
dicapai dari pangkalan data.

  Contoh :
  SELECT PembekalID, PembekalNama from Pembekal

   3. capaian ke medan berdasarkan conditions.

  Pernyataan Where

  Ia sangat penting untuk menentukan lokasi rekod
dalam pangkalan data yang sesuai dengan kriteria pilihan.
Dengan itu SQL menyediakan arahan optional WHERE
untuk menentukan pilihan yang ingin di pilih oleh
pengaturcara.
    Formatnya
    SELECT * from Pembekal WHERE [TahunLahir] >=
1950
  Bermaksud :
   Semua rekod yang ada dalam pangkalan data yang
memenuhi criteria tahunlahir melebihi 1950 sahaja yang
boleh dimanipulasi oleh pengaturcara.

  Atau
   SELECT * from Pembekal WHERE NamaPembekal =
‘Ahmad’
   Bermaksud
  Hanya rekod yang mempunyai nama pembekal Ahmad
yang akan dicapai.

    Atau penggunaan operator Like juga boleh digunakan.
    Select * from Pembekal Where NamaPembekal = ‘A*’
   Pernyataan ORDER

  Query jenis ini lebih kepada menyusun carian
berdasarkan turutan menaik atau turutan menurun.

  Select * from Pembekal Order by NamaPembekal ASC
  Bermaksud
  Carian dari table Pembekal dengan mengikut susunan
  menaik NamaPembekal

  Select * from Pembekal Order by NamaPembekal
DESC

  Bermaksud
  Carian dari table Pembekal dengan mengikut susunan
menurun NamaPembekal.
   Penggunaan INNER JOIN

   Tugas utamanya adalah untuk menggabungkan rekod-
rekod dari dua atau lebih jadual dengan mengambil kira
syarat yang diberikan oleh SQL

  Format mudah :


   SELECT * FROM table1 INNER JOIN table2 ON
table1.field = table2.field
  Jika SQL berikut diperolehi :

   SELECT Pengarang, ISBN FROM JadualPengarang
INNER JOIN [Tajuk] ON JadualPengarang.P_ID =
[Tajuk].P_ID ORDER by Pengarang ASC


  Apakah maksudnya ?
Contoh penggunaan VB6 untuk pangkalan data 1


1. Dalam contoh ini ditunjukkan bagaimana VB6 boleh
  digunakan untuk memanipulasi pangkalan data.
2. Semua komponen utama untuk manipulasi
  pangkalan data akan digunakan dalam contoh ini.
3. Pernyataan SQL yang akan digunakan adalah yang
  paling asas iaitu menyediakan perhubungan kepada
  pangkalan data. Kemudian arahan-arahan VB6 akan
  digunakan untuk menghasilkan satu contoh
  pembinaan sistem pangkalan data yang mudah
Langkah-langkah yang boleh digunakan :

1. Bina suatu antaramuka seperti dalam rajah di bawah :
2. Namakan objek-objek yang akan digunakan berdasarkan
  antaramuka yang disediakan di atas :

a. Ada 8 butang (commandbutton). Gunakan nama-nama
  berikut :
  cmdPadam(untuk butang Delete)
  cmdClear(untuk butang Clear)
  cmdSimpan(untuk butang Simpan)
  cmdPertama(untuk butang Pertama)
  cmdBerikut(untuk butang Berikut)
  cmdSebelum(untuk butang Sebelum)
  cmdAkhir(untuk butang Akhir)
  cmdKeluar(untuk butang Keluar)
b. Ada 5 textbox yang digunakan :
    txtMatrik
    txtNama
    txtIC
    txtAlamat
    txtICBapa

c. Ada 2 label tambahan yang digunakan :
    lblBil
    lblRekod Ke

d. Ada 1 adodc yang digunakan adodcDBPelajar
  Anda perlu untuk setkan adodcDBPelajar dengan cara
  yang telah ditunjukkan. Dalam contoh ini fail
  maklumatPelajar.mdb digunakan.
3. Untuk setiap butang yang akan melaksanakan proses
  tertentu. Letakkan aturcara yang berikut:
Pengishtiharan pembolehubah:
  Option Explicit
  Dim bilklik As Integer
  Dim bilangan, i As Integer

a. Untuk butang Clear

Private Sub cmdClear_Click()
  On Error Resume Next
  txtMatrik.Text = " "
  txtNama.Text = " "
  txtIC.Text = " "
  txtAlamat.Text = " "
  txtICBapa.Text = " "
End Sub
b. Untuk butang Simpan
Private Sub cmdSimpan_Click()
On Error Resume Next
Dim i As Integer
i = MsgBox("Anda pasti untuk menambah data ?", vbYesNo, "Pemberitahuan")
If i = 6 Then
  adodcDBpelajar.RecordSource = "select * from maklumatPel"
  adodcDBpelajar.Refresh
  adodcDBpelajar.Recordset.AddNew
  adodcDBpelajar.Recordset![no_matrik] = txtMatrik
  adodcDBpelajar.Recordset![namapelajar] = txtNama
  adodcDBpelajar.Recordset![ic] = txtIC
  adodcDBpelajar.Recordset![alamat] = txtAlamat
  adodcDBpelajar.Recordset![ic_bapa] = txtICBapa
  adodcDBpelajar.Recordset.Update
Else
  txtMatrik.Text = ""
  txtNama.Text = ""
  txtIC.Text = ""
  txtAlamat.Text = ""
  txtICBapa.Text = ""
End If                        sambung
Sambung …
bilangan = 0
adodcDBpelajar.RecordSource = "select * from maklumatPel order
by no_matrik"
 adodcDBpelajar.Refresh
 adodcDBpelajar.Recordset.MoveFirst
 Do While adodcDBpelajar.Recordset.EOF = False
     bilangan = bilangan + 1
     adodcDBpelajar.Recordset.MoveNext
 Loop
 lblBil.Caption = " Bilangan pelajar adalah " & bilangan
End Sub
c. Untuk butang Pertama

Private Sub cmdPertama_Click()
On Error Resume Next
bilklik = 0
  adodcDBpelajar.RecordSource = "select * from maklumatPel order by no_matrik"
  adodcDBpelajar.Refresh
  adodcDBpelajar.Recordset.MoveFirst
  Do While adodcDBpelajar.Recordset.EOF = False
     bilangan = bilangan + 1
     adodcDBpelajar.Recordset.MoveNext
  Loop
    bilklik = bilklik + 1
  adodcDBpelajar.Recordset.MoveFirst
  txtMatrik.Text = adodcDBpelajar.Recordset("no_matrik")
  txtNama.Text = adodcDBpelajar.Recordset("namapelajar")
  txtIC.Text = adodcDBpelajar.Recordset("ic")
  txtAlamat.Text = adodcDBpelajar.Recordset("alamat")
  txtICBapa.Text = adodcDBpelajar.Recordset("ic_bapa")

 lblRekodKe.Caption = "Rekod ke " & bilklik
End Sub
d. Untuk butang Berikut :Private Sub cmdBerikut_Click()
On Error Resume Next
 bilklik = bilklik + 1
  adodcDBpelajar.Recordset.MoveNext
  txtMatrik.Text = adodcDBpelajar.Recordset("no_matrik")
  txtNama.Text = adodcDBpelajar.Recordset("namapelajar")
  txtIC.Text = adodcDBpelajar.Recordset("ic")
  txtAlamat.Text = adodcDBpelajar.Recordset("alamat")
  txtICBapa.Text = adodcDBpelajar.Recordset("ic_bapa")

 If bilklik > 0 And bilklik <= adodcDBpelajar.Recordset.RecordCount Then
   lblRekodKe.Caption = "Rekod ke " & bilklik
 ElseIf bilklik = 0 Then
   '
 End If
End Sub
e. Untuk butang Sebelum:

Private Sub cmdSebelum_Click()
Dim i As Integer
On Error Resume Next
  bilklik = bilklik - 1
  adodcDBpelajar.Recordset.MovePrevious
  txtMatrik.Text = adodcDBpelajar.Recordset("no_matrik")
  txtNama.Text = adodcDBpelajar.Recordset("namapelajar")
  txtIC.Text = adodcDBpelajar.Recordset("ic")
  txtAlamat.Text = adodcDBpelajar.Recordset("alamat")
  txtICBapa.Text = adodcDBpelajar.Recordset("ic_bapa")
  If bilklik > 0 And bilklik <= adodcDBpelajar.Recordset.RecordCount Then
   lblRekodKe.Caption = "Rekod ke " & bilklik
  ElseIf bilklik = 0 Then
   '
  Else
   '
  End If
End Sub
f. Untuk butang Akhir:
Private Sub cmdAkhir_Click()
     On Error Resume Next
     adodcDBpelajar.Recordset.MoveLast
     txtMatrik.Text = adodcDBpelajar.Recordset("no_matrik")
     txtNama.Text = adodcDBpelajar.Recordset("namapelajar")
     txtIC.Text = adodcDBpelajar.Recordset("ic")
     txtAlamat.Text = adodcDBpelajar.Recordset("alamat")
     txtICBapa.Text = adodcDBpelajar.Recordset("ic_bapa")
     lblRekodKe.Caption = "Rekod terakhir"
     bilangan = 0
End Sub

g. Untuk butang Keluar
    Private Sub cmdKeluar_Click()
        Unload Me
    End Sub
h. Untuk butang Delete
Private Sub cmdPadam_Click()
On Error Resume Next
Dim i As Integer
i = MsgBox("Anda pasti untuk memadam data ?", vbYesNo,
"Pemberitahuan")
If i = 6 Then
adodcDBpelajar.Recordset.Delete
Else
i = MsgBox("Data tidak dipadam", vbOKOnly, "Perhatian")
End If
bilangan = 0
txtMatrik.Text = " "
txtNama.Text = " "
txtIC.Text = " "
txtAlamat.Text = " "
txtICBapa.Text = " "
                       Sambung …
 Sambung …

adodcDBpelajar.RecordSource = "select * from
maklumatPel order by no_matrik"
adodcDBpelajar.Refresh
adodcDBpelajar.Recordset.MoveFirst


Do While adodcDBpelajar.Recordset.EOF = False
    bilangan = bilangan + 1
    adodcDBpelajar.Recordset.MoveNext
Loop
lblBil.Caption = "Bilangan pelajar adalah " & bilangan
End Sub
i. Untuk form_load()
Private Sub Form_Load()
adodcDBpelajar.RecordSource = "select * from
maklumatPel order by no_matrik"
 adodcDBpelajar.Refresh
 adodcDBpelajar.Recordset.MoveFirst
 Do While adodcDBpelajar.Recordset.EOF = False
     bilangan = bilangan + 1
     adodcDBpelajar.Recordset.MoveNext
 Loop
lblBil.Caption = "Bilangan pelajar adalah " & bilangan
                         Sambung …
    Sambung ….
  cmdSimpan.Enabled = True
  cmdPertama.Enabled = True
  cmdBerikut.Enabled = True
  cmdSebelum.Enabled = True
  cmdAkhir.Enabled = True
  cmdKeluar.Enabled = True
  cmdClear.Enabled = True
  cmdPadam.Enabled = True
  bilangan = 0
  End Sub

Form_load adalah suatu acara yang disediakan oleh VB6 yang
boleh dilaksanakan terus apabila aturcara VB6 dilaksanakan.
Dalam contoh ini telah disediakan 2 data yang telah
dimasukkan terlebih dahulu ke dalam pangkalan data.

Anda perlu cuba memasukkan beberapa data yang lain
dan cuba semua butang yang disediakan.

Setiap butang yang disediakan akan berfungsi
berdasarkan nama yang diberikan kepadanya.
Inilah adalah beberapa contoh larian aturcara tersebut :
Contoh penggunaan VB6 untuk pangkalan data 2


1. Di dalam contoh ini ditunjukkan cara lain
  penggunaan pangkalan data.
2. Contoh ini menekankan penggunaan combobox
  sebagai pilihan untuk memilih senarai nombor
  matrik yang wujud di dalam pangkalan data.
3. Apabila pengguna memilih satu dari matrik yang
  wujud. Senarai maklumat pelajar akan dipaparkan
  pada listbox.
Langkah-langkah yang boleh digunakan :

1. Bina suatu antaramuka seperti dalam rajah di bawah :
2. Namakan objek-objek yang akan digunakan berdasarkan
  antaramuka yang disediakan di atas :

a. Ada 1 butang (commandbutton).
  cmdKeluar(untuk butang Keluar)

b. Ada satu listbox.
    listMaklumat

c. Ada satu combobox.
    comboMatrik

d. Ada satu adodc.
    adoMakPel
3. Untuk setiap butang yang akan melaksanakan proses
  tertentu. Letakkan aturcara yang berikut:

Pengishtiharan pembolehubah :
  Option Explicit
  Dim medanloop As ADODB.Field
  Dim i As Integer

*adodb.field boleh disetkan dengan memilih Project
  Reference  kemudian tanda checklist pada Microsoft
  ActiveX Data Object 2.0 Library

•  Untuk butang Keluar seperti biasa letakkan aturcara :

  Private Sub cmdKeluar_Click()
    Unload Me
  End Sub
b. Untuk comboMatrik_Click isikan aturcara berikut :
Private Sub comboMatrik_Click()
listMaklumat.Clear
adoMakPel.RecordSource = "select * from maklumatPel order by
   no_matrik"
adoMakPel.Refresh
Do While adoMakPel.Recordset.EOF = False
  If Combo1.Text = adoMakPel.Recordset("no_matrik") Then
  listMaklumat.AddItem ("Nombor matrik " &
   adoMakPel.Recordset("no_matrik"))
  listMaklumat.AddItem ("Nama " &
   adoMakPel.Recordset("namapelajar"))
  listMaklumat.AddItem ("Nombor kad pengenalan " &
   adoMakPel.Recordset("ic"))
  listMaklumat.AddItem ("Alamat " &
   adoMakPel.Recordset("alamat"))
  listMaklumat.AddItem ("Nombor IC bapa " &
   adoMakPel.Recordset("ic_bapa"))
  End If
  adoMakPel.Recordset.MoveNext
Loop
End Sub
b. Untuk Form_Load() isikan aturcara berikut :

Private Sub Form_Load()
adoMakPel.RecordSource = "select no_matrik from
  maklumatPel order by no_matrik"
adoMakPel.Refresh
Do While adoMakPel.Recordset.EOF = False
  For Each medanloop In adoMakPel.Recordset.Fields
   comboMatrik.AddItem (medanloop.Value)
   i=i+1
  Next medanloop
  adoMakPel.Recordset.MoveNext
Loop
End Sub
Inilah adalah beberapa contoh larian aturcara tersebut :
Contoh penggunaan VB6 untuk pangkalan data 31. Di dalam contoh ini ditunjukkan cara lain
  penggunaan pangkalan data.
2. Contoh ini menekankan penggunaan pernyataan
  SQL InnerJoin untuk menggabungkan dua table
  yang berlainan.
3. Apabila pengguna menekan butang penggabungan
  dua table dalam fail pangkalan data yang sama.
Dua table yang wujud dalam  Data yang wujud dalam table
maklumatPelajar.mdb     maklumatTam. No_matrik
               digunakan sebagai key
Langkah-langkah yang boleh digunakan :

1. Bina suatu antaramuka seperti dalam rajah di bawah :
2. Namakan objek-objek yang akan digunakan berdasarkan
  antaramuka yang disediakan di atas :


a. Ada 2 butang (commandbutton).
  cmdKeluar(untuk butang Keluar)
  cmdKlik(untuk butang Klik untuk lihat hasil … )

b. Ada satu listbox.
    listLihatHasil

c. Ada satu adodc.
    adoMakPel
3. Untuk setiap butang yang akan melaksanakan proses
  tertentu. Letakkan aturcara yang berikut:
Pengishtiharan pembolehubah :
  Dim bil As Integer

•  Untuk butang Keluar seperti biasa letakkan aturcara :

  Private Sub cmdKeluar_Click()
    Unload Me
  End Sub
untuk butang klik untuk lihat hasil innerjoin 2 tablePrivate Sub cmdKlik_Click()
adoMakPel.RecordSource = " select maklumatPel.no_matrik, " & _
         " maklumatPel.namapelajar, maklumatPel.alamat, " & _
         " maklumatPel.ic, maklumatPel.ic_bapa, " & _
         " maklumatTam.cgpa, maklumatTam.nama_bapa " & _
         " from maklumatPel " & _
         " inner join [maklumatTam] on " & _
         " maklumatPel.no_matrik = " & _
         " [maklumatTam].no_matrik order by " & _
         " maklumatPel.no_matrik"
adoMakPel.Refresh
listLihatHasil.Clear
                           Sambungan …
Sambung …
bil = 1
Do While adoMakPel.Recordset.EOF = False
  listLihatHasil.AddItem ("Pelajar " & bil)
  listLihatHasil.AddItem ("*****************")
  listLihatHasil.AddItem (" ")
  listLihatHasil.AddItem ("Nombor matrik : " &
    adoMakPel.Recordset![no_matrik])
  listLihatHasil.AddItem ("Nama pelajar : " &
    adoMakPel.Recordset![namapelajar])
  listLihatHasil.AddItem ("Nombor IC : " & adoMakPel.Recordset("ic"))
  listLihatHasil.AddItem ("Alamat : " & adoMakPel.Recordset![alamat])
  listLihatHasil.AddItem ("Nama bapa : " & adoMakPel.Recordset![nama_bapa])
  listLihatHasil.AddItem ("Nombor IC bapa : " &
    adoMakPel.Recordset![ic_bapa])
  listLihatHasil.AddItem ("CGPA : " & adoMakPel.Recordset![cgpa])
  listLihatHasil.AddItem ("------------------------------------------------------------")
  listLihatHasil.AddItem (" ")
  adoMakPel.Recordset.MoveNext
  bil = bil + 1
Loop
End Sub
Inilah adalah beberapa contoh larian aturcara tersebut :

Sebelum ditekan          Selepas ditekan

				
DOCUMENT INFO
Description: Contoh Format Resume document sample