TUNE SKOLE by hcj

VIEWS: 257 PAGES: 5

									TUNE SKOLE
Skolebestyrelsen

Referat af skolebestyrelsesmøde torsdag d. 25.06.2009 kl.19.00 på lærerværelset
(SB-2009-25.06 R.)

Til stede:
Michael Bruhn, Christian Lentz-Nielsen, Bjarne Frølund Nielsen, Jan Grønsund, Peter Hecter,
Susanne Pahlmann, Anne-Lise Bay Jakobsen, Arne Holm og Lars Djuraas.

Afbud fra:
Helene Risum, Mogens Pedersen, Heidi Milgart og Tobias Gundtoft.

Ordstyrer:  Michael Bruhn

SB –805   Godkendelse af referater. Referatet blev godkendt. Michael Bruhn gjorde
       opmærksom på, at referater for 2009 endnu ikke ligger på skolens hjemmeside.
       Disse vil blive lagt på hjemmesiden.

SB – 806   Her og nu

       1. Økonomisk status.
       Lis Jørgensen, sekretær på skolen, er i gang med at få alle konti på plads jf. tidligere
       referater vedrørende mulighed for optimalt brug af budgetprogram. Skolebestyrelsen
       kan forvente status over økonomien i august. Budgettet ser på nuværende tidspunkt
       godt nok ud. Specialklasserne har selvstændigt budget. Der er store udgifter
       forbundet med etablering. Budget lægges hvert halve år på specialklasseområdet.

       2. Nyt fra skolen.

       Skolen byder i det nye år velkommen til følgende lærere:
       Anders Errebo Petersen, Ann-Sofie Theill (Tune-grupperne), Dorthe Thune (Tune-
       grupperne), Erik Garnum, Jeanne Jensen (Tune-grupperne), Karina Høybye (Tune-
       grupperne), Louise Nygaard Hansen, Louise Pedersen, Nina Helenius (Tune-
       grupperne), Tina Jørgensen og Thomas Jacobsen
       - men må desværre også tage afsked med:
       André Grønkjær Christensen, Anne Elmark, Helen Bech Andersen, Pia Birkebæk,
       Susanne Juhl-Christensen, Dorthe Tolsgaard, Tine Jensen, Susanne Bøcher og
       Hanne Christiansen.

       Dimission er afholdt onsdag den 24. juni. Tidligere lærer på Tune Skole, Peter
       Hegaard, underholdt og Heidi Milgart fra 9. klasse og Lars Djuraas holdt tale.
       Skolen har i dag den 25. juni 2009 haft idrætsdag. Forløb særdeles godt, med højt
       humør og uden uheld.
       BUU har været på besøg og så skolens nye legeplads, kantine i mindre omfang,
       Tune-gruppernes lokaler og Interaktive Whiteboards.
       Teaterforestilling 7. klasserne har været vist for forældre og elever. Lærerne evaluerer
       forløbet grundigt. Der kan forventes store ændringer i konceptet.
       Møde afholdt med nye 6. klasser. Kommende år vil klasselister over de nye 6. klasser
       ikke blive udsendt op til en weekend.
      Grundet evt. smittekilde i vandet har Tune Skole fået vand gennem beredskabsstyrel-
      sen. DR har været på besøg og interviewet teknisk serviceleder Steen Pedersen og 2
      elever fra 8. klasse. Seneste nyt om situationen:
      ”Arbejdet for at finde smittekilden, der har gjort op mod 100 Tuneborgere syge, fortsætter i de
      kommende dage. 10 syge Tuneborgeres afføringsprøver blev i dag testet positive for
      campylobacter, og vandet er stadig under mistanke for at være årsag til sygdommen. Derfor
      opretholdes kogeanbefalingen.
       Henvendelse vedrørende biler, der holder på parkeringspladsen ved skolen. Oriente-
      ring om skolens inddragelse givet.
      Fysik/kemi-lokalet er tømt. Håndværkere påbegynder arbejdet den 1. juli. Lokalet skal
      helst stå klar efter sommerferien. Natur/Teknik-lokalet bliver også renoveret.

      3. Nyt fra elevrådet.
      Intet nyt fra elevrådet.

      4. Orientering fra bestyrelsen.
      Mailkorrespondance i formandsgruppe vedrørende skolebestyrelsesvalg.
      Skolebestyrelsen på Tune Skole indstiller, at skolebestyrelsesmedlemmer fortsat
      sidder for en 4-årig periode.
      Valgperioden for nuværende skolebestyrelse er forlænget frem til 31. juli 2010. De
      nye skolebestyrelser tiltræder 1. august 2010.

SB - 807   Tune skole/Lundegården:

    "Hvor står vi nu?" - debat af forløbet, udmeldinger fra nedsat gruppe og skolebestyrelser og
    forslag stillet i processen.

  Skolebestyrelsen har ikke modtaget tilbagemeldinger fra Lundegårdskolen efter det aflyste
  møde.

    Beslutning.

  Det blev besluttet, at Michael Bruhn forfatter brev til BUU ved formand Brigitte Klintskov Jerkel.
  I dette brev indgår det fra skolebestyrelsens side, det som allerede har været skrevet i hørings-
  svar: Ønsket om en sammenlægning af de to skoler i Tune grundet rentabilitet og muligheder
  for eleverne.


SB - 808   Skoleårets planlægning:

    Læreransættelser og personaleforflytninger.

  Se under ”Nyt fra skolen”.

    Timetalsplanen.

  Der er foretaget små korrektioner. Tune Skole har som andre skoler i Danmark en sag til
  afgørelse mellem KL (Kommunernes Landsforening)og DLF (Danmarks Lærerforening)
  vedrørende læsning af lektioner på 9. årgang. Da skolen ikke ønsker at stå med et eventuelt
  tab størrelsesordenen 120.000-150.000 kr. (jf. sagen, der er forelagt KL og DLF) er timetallet
  gået ned fra 30 til 28 i udtræksfagene i overbygningen.
    Fagfordelingen.
    Beslutning

  Taget til efterretning.

  Det blev ydermere besluttet, at forældrebetaling til kost på lejrskoler sættes op fra nuværende
  50,- kr. pr. dag til 75,- kr. pr. dag. Et nærmere arbejde forestår med at få fastsat rammer for
  klassekasser mm. i kommende skoleår.

SB - 809   Forældrenetværk

    Skolebestyrelsens arbejde med etablering/styrkelse af forældrenetværk: Fokuspunkt nye
    klasser 6. klassetrin. Kort oplæg ved Lars Djuraas om eventuelle tiltag.

  I punktform blev følgende omtalt:

  Arbejdet med netværk ligger på flere planer. Disse er skolebestyrelses-, ledelses-, personale-
  og forældrerådsplan.

  Skolebestyrelsen:

  Skolebestyrelsen arbejder med fortsat styrkelse af Forældrenetværk.

  Forældrekontaktråd: Skolebestyrelsen etablerer Forældrekontaktråd. Dette består af repræ-
  sentanter fra de enkelte klasser forældreråd. Der afholdes 2 møder med disse forældre, hvor et
  aktuelt emne skal indgå i den faste dagsorden. Møderne finder sted ved skoleårets start og i
  maj måned ved skoleårets afslutning. Målet er, at Forældrekontaktrådet bliver bindeledet
  mellem skolebestyrelsen og den enkelte klasses forældre, etablering af forøget interesse for
  skolebestyrelsens arbejde og evt. deltagelse i dette og diskussion af aktuelt emne med værdi
  for skolens arbejde.

  Forældreråd: Skolebestyrelsen markerer forventninger til Forældreråd og anskueliggør mulig-
  hederne for disse råds arbejde. Forældrerådene kan i klasserne arbejde med, at forældrene i
  fællesskab taler om relevante emner og problemstillinger, som eksempelvis: Lektielæsning,
  sengetider, lommepenge, alkohol til fester, opdragelse, pubertet og lignende. Det er målet, at
  der Forældrerådene sammen med skolebestyrelsen og Forældrekontaktrådet udvirker, at for-
  ældrene kommer til at kende hinanden bedre, at Forældrerådene får implementeret, at foræl-
  dre fx vil samarbejde om elevernes trivsel, vil foregribe drillerier og mobning, vil skabe fælles
  rammer for diverse så som fødselsdage, fester, hjemmetider afhængig af elevernes alder.

  "Sildemødet":

  ”Sildemødet” skal almindeligvis ligge i efteråret i november måned. I kommende skoleår vil
  ”Sildemødet” blive lagt, så det falder sammen med valg til ny skolebestyrelse.

  Ledelsesplan:

  Skolens ledelse vil i samarbejde med skolebestyrelsen lægger rammer for Forældrekontaktrå-
  denes arbejde, sætte dagsorden til møder og sørge for møders afholdelse.
  Skolens ledelse vil i samarbejde med personalet arbejde for en gradvis implementering af de
  tanker, der ligger i Vision 2020 mht. forældresamarbejde og ”Den åbne skole”. Her kan fx pe-
  ges på Læsestund, læsedag, ”På morfars tid”, bagedag, på oplevelse i naturen, SFO-projekter,
  ”Hygge-mødre” osv.

  Der arbejdes med etablering af fest for de forskellige afdelinger. Fx kunne fest afholdes for 0. til
  3. klasse en onsdag (SFOens høstfest kunne indgå). 4. til 6. klasse en torsdag og 7. til 9.
  klasse en fredag. Festen skal bl.a. indeholde fællesspisning i klasserne, mulighed for dans og
  eventuelt optræden på scenen.

  Skolebestyrelsen besluttede, at undervisningen allerede fra skoleåret 2009/2010 kan afsluttes
  kl. 11.30, hvis der er et forestående aftenarrangement. Ligeledes så skolebestyrelsen gerne en
  forældreundervisningsdag, hvor personalet vil få omlagt dagsundervisningen til deltagelse i
  aftenarrangement.

  Personaleplan:

  Der kan arbejdes med forældrearrangementer fx i forbindelse med vores Anderledes uger.
  Forældrenes indblik i skolens hverdag kan styrkes gennem dialog om aktuelle emner i relation
  til undervisningen. Denne dialog kan foregå på forældremøder frem for de klassiske ”Fagenes
  parade”. Personalet vil arbejde for en gradvis implementering af de tanker, der ligger i Vision
  2020. Personalet sørger for på diverse klassetrin at lave aftener for forældre med oplægshol-
  der inden for et aktuelt emne. Et eksempel på dette kan være, at møder angående alkohol
  afholdes i KFI-regi i 7. klasse.

  Nedsættelse af arbejdsgruppe til etablering af skolefest(er). Dette er dog afhængig af
  skoleårets planlægning og de økonomiske rammer i forbindelse med denne.

  Forældrerådsplan:

  Forældreråd:
  Se herover og følgende:
  En af betingelserne for et godt skoleklima er et godt skole-hjem-samarbejde. Derfor opfordres
  den enkelte klasses forældre til sammen med klasselæreren at danne et forældreråd til
  varetagelse af klassens interesser. Her tænkes bl.a. på:
  • styrkelse af samarbejdet mellem skole og hjem
  • skabelse af aktivitet og samarbejde omkring og i den enkelte klasse mellem elever, forældre
  og lærere
  • praktisk medhjælp ved arrangementer
  Det anbefales, at der vælges 3–4 forældre til forældrerådet. Forældrerådet bør ikke diskutere
  personsager. Eventuelle problemer løses sammen med skolens lærere og/eller ledelse.

SB - 809   Kvalitetsrapport:

    Kort orientering om arbejdet med Kvalitetsrapporten.

  Nødvendige indtastninger om klasser, lærere mm er videresendt. Nu forestår arbejdet med
  skrivning om skolen nuværende status og mål for kommende skoleår. Arbejdet færdiggøres i
  august.

    Skolebestyrelsens inddragelse.
  Michael Bruhn skriver kortere indlæg til Kvalitetsrapporten om skolebestyrelsens arbejde i
  indeværende skoleår og mål for kommende. Se punktet herunder.

SB - 810   Evaluering af skolebestyrelsesåret:

    Kort rids af årets tiltag ved Michael Bruhn.

  Michael Bruhn gav følgende rids over skolebestyrelsens arbejde i indeværende skoleår:

  Arbejdet med begrebet faglighed, rammer for adfærd, sundhed og udarbejdelse af sundheds-
  politik, skolestruktur i Tune, specialklasser på Tune Skole, IT-strategi, Interaktive Whiteboards,
  kontraktaftale (Aftalestyring), udendørsarealerne, stofmisbrug, ”Sildemøde” med oplæg om
  stofmisbrug og netværksdannelse, Forældrenetværk, kantineforholdene på Tune Skole, mæg-
  ling ved voldsepisoder og princip ved trusler om eller direkte vold.

    Ønsker til kommende år:

      -  Lektier.
      -  Sprogpolitik.
      -  Implementering af sundhed og kost.
      -  Skolestruktur Tune.
      -  Forældrenetværk.
      -  Skolefest(er).


SB - 811   Møderække:

    Fastlæggelse af kommende skoleårs skolebestyrelsesmøder første halvår.
    "Sildemøde"


SB - 812   Eventuelt

  Under eventuelt blev det besluttet, at forældrebetalingen til elevernes kost på lejrskoler kunne
  stige fra 50,- kr. til 75,- kr. gældende for kommende skoleår.

								
To top