21

Document Sample
21 Powered By Docstoc
					  21. FESTIVAL TURIZMU POMAGA
       LASTNA GLAVA

       Tema festivala: OD ZRNA DO MIZE


        Naslov naloge: MALONEDELJSKA PIRA TE
            RAZVESELI IN OZDRAVI
TURISTIČNI PODMLADEK
NA OŠ MALA NEDELJA:        Mentorica Breda Ţunič
Sara Munda, 9. razred
Suzana Trunk, 9. razred
Franc Lovrec, 7. razred
Primoţ Vreča, 2. razred
Sanela Kšela, 9. razred
         MALA NEDELJA, februar 2008
ZAHVALA
Člani turističnega podmladka OŠ Mala Nedelja z mentorico se najprej iskreno zahvaljujemo
UO Turističnega društva Mala Nedelja – Radoslavci in UO Vinogradniškega društva Mala
Nedelja za vso pomoč in nasvete ter za podporo pri uresničevanju naših idej. Hvala tudi
Kmetijski svetovalni sluţbi in vsem posameznikom, ki se niso smejali našim predlogom,
ampak so o njih vsaj razmišljali in nam povedali svoje mnenje.

                   Turistični podmladek OŠ Mala Nedelja                                              2
POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE

ŠOLA: OŠ MALA NEDELJA, MALA NEDELJA 37, 9243 MALA NEDELJA
Tel.: o2 585 81 70
Fax: 02 585 81 80
E-mail: o-mnedelja.ms@guest.arnes.si


NASLOV NALOGE: MALONEDELJSKA PIRA TE RAZVESELI IN OZDRAVI

AVTORJI:
Sara Munda, 9. razred
Suzana Trunk, 9. razred
Franc Lovrec, 7. razred
Primoţ Vreča, 2. razred

MENTORICA:
BREDA ŢUNIČ, profesorica slovenščine


POVZETEK

Pira in pirini izdelki so priloţnost za Malo Nedeljo.Pri tem bodo sodelovali kmetovalci,
gostinci, izdelovalci spominkov,… Zapisali smo tudi, kdo bo pripravil reklamo.


Ključne besede: pira, Mala Nedelja
Abstract:

Pira is a great oportunity for our village Mala Nedelja. This oportunity will unit the work and
cooparation of farmers. Gastronomist worker and souvenir makers. We also come to the
agreement, who isresponsible for the advertining.

Keywords: pira, Mala Nedelja
                                                 3
KAZALO

NASLOVNICA……………………………………………………………………….1
ZAHVALA……………………………………………………………………………2
POVZETEK…………………………………………………………………………...3
KAZALO………………………………………………………………………………4
UVOD…………………………………………………………………………………5
RAZISKOVALNI DEL NALOGE……………………………………………………7
OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA………………………………….8
SKLEPNI DEL……………………………………………………………………….12
LITERATURA, VIRI…………………………………………………………………12
PRILOGE…………………………………………………………………………13 - 16
                          4
  1. UVOD


   Predstavitev izbrane teme in strukture naloge

MALA NEDELJA. Vas, vasica, pravzaprav zaselek, ki ga tudi turistični
podmladek naše šole vsako leto oţivlja in z novimi idejami vzpodbuja
različna društva in organizacije v kraju k dodatnim dejavnostim in k
skupnemu cilju: MALO NEDELJO DOKONČNO OZNAČITI NA
TURISTIČNEM ZEMLJEVIDU SLOVENIJE.

Ker so naši kraji preteţno kmetijsko usmerjeni in večina prebivalstva ţivi
prav od njega, smo se podmladkarji zavedali, da moramo najti nekaj, kar bo
povezano s kmetijstvom, domačnostjo, preprostostjo, naravo in zdravjem. In
seveda z našimi kraji. Z NAŠO MALO NEDELJO.

               ODKRILI SMO PIRO.

                   PIRO?

                  DA, PIRO.


Pira je stara zvrst pšenice. Po nekaterih podatkih so jo pridelovali ţe pred
9.000 leti, omenjajo jo tudi v bibliji. Kot druga ţita izvira iz Prednje Azije.
Slika 1: pira v klasju in zrnju

Beseda PIRA marsikomu izmed nas ne pove in ne pomeni veliko. Sama
beseda in tudi ta kultura je šla v pozabo. Toda zaradi lastnosti, katerih je   NAM BO
poznana: trpeţnost, vzdrţljivost, odpornost, majhni stroški pridelovanja,     USPELO?
vsestranska zdravilnost in uporaba,…smo vedeli, da smo našli kulturo, ki
lahko MALO NEDELJO resnično naredi prepoznavno na turističnem
področju.
                                              5
V nadaljevanju naloge bomo tako predstavili naše ideje trţenja pire:

    kdo bi jo sejal,
    kdo bo predstavil kmetom to novo kulturo,
    kako bi potekala prodaja pridelka,
    kdo bi vse lahko izdeloval izdelke iz pirinih proizvodov,
    kdo bo vse sodeloval pri promociji in reklami pirinih izdelkov,
    kdo bo izdelal reklamo in kakšna le ta bo,
    kakšne so dejanske moţnosti trţenja pire pri Mali Nedelji,
    kaj lahko pri tem naredimo učenci – podmladkarji in kdo vse nam pri
    promociji pire še lahko pomaga,…
    Uporabljene metodologije pri izdelavi raziskovalne naloge

V tabeli 1 smo predstavili metode našega raziskovalnega dela, ki smo jih
uporabili v nalogi:

 VRSTA DELA               METODE
 Pomen, značilnosti pire, poznavanje  Zbiranje podatkov v literaturi in
 te stare kulture            nasveti Kmetijske svetovalne sluţbe
 Predstavitev naših idej,        Predstavitve na sestankih različnih
 predlogov,…              društev, iskanje morebitnih
                    kandidatov, intervju, anketa
 Trţenje, reklama            Poizvedovanje, zbiranje
1.3.   Opredelitev virov uporabljenih v raziskavi


Pri delu nismo uporabili posebnih virov. Znanja o piri smo poglabljali s
pomočjo interneta in letakov, ki jih izdaja Ministrstvo za kmetijstvo. Posebej
pa nam je pri raziskovanju pomagala Kmetijska svetovalna sluţba, še
posebej svetovalka Metka Marinič iz KSS v Gornji Radgoni.
                                         6
 1.4.  Opredelitev motivov skupine za izbiro predlagane teme

V današnjem svetu in vsakdanjem tempu ter seveda v času, ko je izredno
teţko zadovoljiti in obdrţati turiste, ki bi se z zadovoljstvom vračali, smo se
odločili, da v domačem kraju poiščemo kar največ tistih, ki se ukvarjajo tako
ali drugače s turizmom, da nam pri sami nalogi pomagajo na naslednji način:

    najprej odkrito povedo, kaj mislijo o trţenju izdelkov iz pire,
    povedo, ali so jih sami pripravljeni trţiti,
    kaj sami predlagajo, mislijo,
    koga bi še vključili v trţenje.


  Za trţenje izdelkov iz pire smo se odločili, ker je v zadnjem času pira
  kot alternativna zvrst pšenice zanimiva za pridelovanje tudi tam, kjer so
  nanjo ţe pozabili. Pira spada med skromne avtohtone sorte in ima
  ekološki pomen. S tega vidika je vez med človekom, hrano in okoljem.
  Naravno pridelovanje pire lahko postane način varovanja okolja pred
  vnosom škodljivih snovi, umetnih gnojil, škropiv… in zaraščanjem,
  hkrati pa je moţnost za zasluţek, saj je prav zaradi enostavne in
  ekološke pridelave zanimiva za trţenje. Zelo pomembna je v zdravi
  prehrani, zdravilstvu, zdravju, pri hujšanju,…

  OPOMBA:
  Glej internetne naslove, navedene v virih.

2. RAZISKOVALNI DEL NALOGE

2.1.   Vsebinska izhodišča turistične raziskave

Najprej je bilo potrebo kmetom pribliţati piro kot kulturo, ki lahko pomaga
pri kolobarjenju, hkrati pa je lahko zanimiva tudi z ekonomskega vidika.
Potem je bilo potrebno proizvode iz pire ponuditi vsem, ki bi lahko trţili
proizvode iz nje:
   turističnim kmetijam,
   gostinskim obratom,
   pekarnam,
   cvetličarni,
   slamokrovcu,
   turističnemu društvu,
   različnim rokodelcem in izdelovalcem spominkov,…2.2.   Raziskava – predvidene omejitve in potek raziskave

K delu smo vključili tudi Kmetijsko svetovalno sluţbo, člane Turističnega


                                         7
društva in Društva vinogradnikov, saj smo se bali, da nas osnovnošolcev ne
bi jemali dovolj resno. Raziskave smo se lotili z intervjuji in pogovori, ki so
potekali tudi v smeri prošenj in prepričevanj.
2.3.  Rezultati raziskave
Ko smo ugotovili, da nas podpirajo člani ţe obeh omenjenih društev, smo
dobili še več volje za delo. Preko pogovorov, intervjujev,… ki še vedno
potekajo, smo najprej prepričevali kmetovalce, da bi posejali piro. Zaradi
stroge kontrole kolobarja nam to ni bilo teţko: zelo hitro smo našli tri
kmetije, ki so ţe posejale to staro kulturo, za jesen pa jih obljublja še nekaj.
Našli smo tudi interesente, ki so pripravljeni piro vključiti v svoje programe
izdelovanja izdelkov oziroma v svojo gostinsko in turistično ponudbo.3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
  (RAZVIJANJE IDEJE)3.1.  Predstavitev ideje
                   PIRA
                     .
                     .
                     .
                   ZRNJE (moka)
                     .
                     .
                     .
                   PLEVE (polnjenje vzglavnikov, igrač,
                    igral)
                     .
                     .
                     .
                   SLAMA(cekarji, košare, koši, polnila za
                    leţišča,…)
                     .
                     .
                     .
                   KLASJE (cvetlični aranţmaji)
                                          8
3.2.   Umestitev predstavljene ideje v sedanji prostor in čas

               Dobiček in zdravje.
               Naravno je zdravo.

Kmetijska svetovalna sluţba je kmetovalcem predstavila tudi ekonomični
izračun prodaje pire:
   seme za setev je cenejše od drugih vrst pšenic,
   priprava tal za setev ne zahteva nobenega gnojenja ne škropljenja,
   pridelka ni potrebno dognojevati,
   kmetovanje je torej skoraj naravno, biokmetovanje (odvisno, koliko
    zemlja vsebuje od prej),
   zrnje se lahko proda v mlin(kupuje ga mlin Kolenko v Bistrici in mlin
    Ţnidarič Precetinci),
   pleve bi vzel rokodelec iz Radoslavec, ki bi polnil vzglavnike in
    blazine,
   pleve bi vzela tudi OŠ in Vrtec Mala Nedelja za polnjenje različnih
    igrač,
   slamo bi vzel slamokrovec iz Sovjaka, ki s slamo pokriva strehe,
   slamo bi vzeli tudi rokodelci, ki pletejo različne izdelke,
   s slamo lahko tudi zavarujemo zelenjadnice, okrasne rastline in
    sadike pred mrazom na vrtu, v sadovnjaku in med prevozom,
   pirina slama je tudi izvrstna stelja pri hlevski reji ţivine,
   z narezano in podorano slamo povečamo vsebnost organskih snovi v
    tleh, kar se pokaţe v izboljšanih fizikalnih, kemičnih in bioloških
    lastnostih tal, torej v njihovi rodovitosti,
   domača cvetličarja bi klasje vzela za aranţiranje,…
   obe turistični kmetiji sta pripravljeni postelje obleči v posteljnino,
    polnjeno s piro, prodajali pa bi tudi druge izdelke.3.3. Razčlenitev predstavljene ideje in oblikovanje turističnega
  proizvoda
1.  KRUH IN PECIVO IZ PIRINE MOKE

Pirine izdelke bodo ponujali:

   -  Turistična kmetija Pod jelšami,
   -  Turistična kmetija Ţinko,
   -  Gostilna Slekovec,
   -  Sladice bomo vnesli v jedilnik OŠ in vrtca Mala Nedelja, kjer ţe
     jemo pirin kruh,
   -  Recepte bomo razdelili staršem na eko dnevu šole in vrtca, kjer
     bomo ponujali tudi jedi iz pire.

Ponudbo pirinih jedi bodo omenjeni lokali sami vnesli v svoje jedilne liste in
reklamne oglase.


                                         9
  2. ZRNJE

  Ţe v omenjenih mlinih je mogoče kupiti tudi piro: luščeno v zrnju ali
  mleto. Ponujajo jo ţe, kar domačini vemo, podmladkarji pa smo si zadali,
  da bomo pri računalniškem kroţku skušali izdelati internetne strani za
  omenjene mline.


  3. IZDELKI IZ PIRINE SLAME

V šoli bomo izvedli tehnični dan in izdelali različne izdelke. V vrtcu smo ţe
izdelali kar nekaj igrač, ki bodo napolnjene s piro. Domači rokodelci bodo
izdelovali, pletli,…izdelke iz pire: cekarje, košare….in napolnili blazine in
vzglavnike, ki jih bodo uporabljali na turističnih kmetijah, kjer oddajajo
sobe. Primer reklamnega besedila, ki ga bodo vključili v svojo reklamno
ponudbo - glej PRILOGA 1.
3.4.  Predstavitev plana izvedbe predstavljene ideje – trţenje

PRVI DEL TRŢENJA

Najprej moramo čimveč kmetovalcev našega področja navdušiti, da
bodo sejali piro. To bomo naredili s pomočjo Kmetijsko svetovalne
                                      KDO BO
sluţbe, ki bo kmetovalcem za vključitev v kolobar predlagala novo
                                      KMETOVALCEM
kulturo. Prednosti sejanja pire jim bodo predstavili na mesečnih
                                      PREDSTAVIL
srečanjih, ki jih organizira Kmetijska svetovalna sluţba:
                                      PREDNOSTI
                                      PIRE?
    v gasilskem domu v Radoslavcih,
    v krajevni dvorani pri Mali Nedelji

Letaki (glej PRILOGA 2) o prednostih in ekonomskih vidikih sejanja
pire bodo dostopni:

    na pošti pri Mali Nedelji
    na trgovskih pultih v trgovinah pri Mali Nedelji in v       KDO BO DELIL
    Radoslavcih,                            LETAKE?
    v šoli in v vrtcu na mestih, kjer se nahajajo vabila,
    ponudbe,…za starše,


                                           10
    na turističnih kmetijah,
    v gostinskih lokalih,
    v vaških mlekarnah.

Letake bomo razdelili tudi člani turističnega podmladka, in sicer vsak v
svojem okolju, in to vsem, ki se ukvarjajo s kmetijstvom. Zaenkrat
imamo tri kmetije, ki so v jeseni ţe

 DRUGI DEL TRŢENJA

Pri Mali Nedelji imamo dve turistični kmetiji, ki ponujata tudi
prenočišča. Obe sta nam obljubili, da bosta vsaj štiri postelje oblekli v
pirino posteljnino, saj je narezana pirina slama naravno polnilo za
leţišča (slamnjače), s plevami pa bodo napolnili tudi vzglavnike. Tako
spanje je bolj naravno in zdravo – tako so spali tudi naši predniki, o
katerih medicinska zgodovina pripoveduje, da niso poznali bolečin v
hrbtenici, slabega spanca, zelo malo revmatičnih obolenj,…
                                      ČLANI
KDO BO TURISTIČNIM KMETIJAM NAREDIL REKLAMO ZA               TURISTIČNEGA
ZDRAVO SPANJE S PIRINIMI ODEJAMI IN VZGLAVNIKI?               KROŢKA SMO
                                      IZDELALI
Reklamno besedilo (glej PRILOGA 3) si bodo sami natisnili skupaj s     REKLAMO ZA
svojimi podatki, primer reklamnega besedila pa smo pripravili        ZDRAVO
podmladkarji in obema turističnima kmetijama se je zdelo zanimivo.     SPANJE.


NADALJNE TRŢENJE

Pirina slama je dolga in elastična. Iz nje so v daljni preteklosti pletli
peharje, košare, koše, cekarje, mernike, panje, slamnjače, torbice in
copate. Naša naloga je bila najti rokodelce, ki znajo izdelovati te
predmete in bi jih bili pripravljeni izdelovati iz pirine slame.
                                            11
4. SKLEPNI DEL
PIRA. Da. Za zdravje, dodatni zasluţek in za hobi. (Glej še PRILOGA 4). Kmetovalci jo
bodo sejali, ţeli in prodajali: zrnje, pleve, slamo. S pridelavo ne bodo imeli velikih stroškov,
pri prodaji bo pomagala tudi Kmetijska svetovalna sluţba. Obe turistični kmetiji, Ţinko in
Pod jelšami, bosta nekaj postelj opremili z zdravimi, naravnimi pirinimi plevami, na katerih
se zdravo spi, hkrati pa bosta v svoje jedilnike vključili tudi izdelke iz pire. Našli smo tudi
krovca, ki si ţeli pirino slamo, saj je trpeţna in precej dolga, kar je idealno za pokrivanje
slamnatih streh. Prav tako bomo v šoli in vrtcu izdelali igrače, polnjene s pirinimi plevami.
V vrtnarstvu Vrbnjak bodo vključili piro v njihove aranţmaje. Gospa Štagar bo izdelala
izdelke iz pire: cekarje, predpraţnike,…LITERATURA IN VIRI

http://www. pomurske- lekarne.si
http://www. zdravozivljenje.si
http://biosi.si
http: tv.slo.si
                                                12
PRILOGA 1             KAJ PA ZDRAVJE?
 SI UPATE VZETI MINUTO ČASA ZA BRANJE, KI VAM LAHKO SPREMENI VAŠE
               POČUTJE?

Piri pripisujejo tudi številne zdravilne lastnosti in dobrodejne učinke. Dieta s pomočjo pire
pomaga pri koţnih izpuščajih, nevrodermitisu in drugih alergijah, revmatskih obolenjih (npr.
kronični poliartritis), presnovnih boleznih (sladkorna bolezen, povišana vsebnost krvnih
maščob), pri boleznih prebavil, ţivčnih teţavah (depresije) ter škodi zaradi stranskih učinkov
zdravil (antibiotiki, zloraba odvajal).
Znanstveniki so ugotovili, da izpolnjuje vse zahteve za sodobno “idealno” ţivilo: od vrste in
količine glavnih sestavin do vsebnosti vitaminov in mineralov.

Sestavine pirinega zrna so lahko topne v vodi, kar omogoča lahko in hitro absorbcijo hranilnih
snovi v telo, vsebuje pomembne ogljikove hidrate (mukopolisaharide), ki imajo vaţno vlogo
pri strjevanju krvi in stimulirajo imunski sistem organizma, je pomemben vir vlaknin, ima
veliko vitaminov B kompleksa.

Celotna vsebnost proteinov pire je za 10 - 12 % višja od navadne pšenice.                 SMO VAS PREPRIČALI?

   PIRO LAHKO DOBITE NA TURISTIČNI KMETIJI ŢINKO, POD JELŠAMI, NA
              KMETIJI VORŠIČ,…
                                              13
PRILOGA 2

               KMETOVALCI; RAZMISLITE!

 PIRA postaja iskana ţitarica, saj jo vzgojimo brez posebne priprave tal, brez škropljenja in
               brez dodajanja kakršnihkoli škropiv.
  Vsi, ki potrebujete rastlino za intenzivno kolobarjenje, je pira idealna rešitev za vas.

     Pira uspeva na laţjih tleh in je odpornejša proti boleznim in škodljivcem.

Pirina slama je izvrstna stelja pri hlevski reji ţivine. Z narezano in podorano slamo povečamo
                 vsebnost organskih snovi v tleh.

  Glede na svojo uporabnost (seme, pleve, klasje, steblo) je gotovo zanimiva tudi za vas.
                                               14
PRILOGA 3
             VAM SPANJE POVZROČA TEŢAVE?
                 SE PREBUJATE?
              VAŠE SPANJE NI VEČ SPANJE?

                IMAMO REŠITEV ZA VAS:


Ovojnica pirinega zrnja vsebuje celo do 90 % kremenčeve kisline. Pri ločevanju od zrnja
ostanejo pleve večinoma nepoškodovane in ohranijo svojo odpornost in stabilno obliko. Zato
so postale idealen material za polnjenje posteljnine, predvsem blazin. Za razliko od
mehke s puhom polnjene blazine, ki se med spanjem stlači, blazina s pirinimi plevami
obdrži svojo obliko, a se kljub temu prilagaja spečemu in njegovemu položaju med
spanjem. Pleve se vedno prilagajajo zunanji temperaturi, zato preprečujejo pregrevanje koţe
in zagotavljajo prijetno “posteljno klimo”.                    POSKUSITE!

               PRESPITE LAHKO PRI NAS!

             TURISTIČNA KMETIJA POD JELŠAMI
                                             15
PRILOGA 4

Novejše smernice v evropskem kmetijstvu, ki zajemajo tudi ţelje po prvobitni, genetsko
nespremenjeni hrani, pa ponovno postavijo v ospredje alternativne vrste ţit, med katerimi je
najpomembnejša pira, včasih vodilna zvrst pšenice na tem območju. Do danes se je
pridelovanje pire ohranilo v alpskih predelih Evrope (Švica, Avstrija, Nemčija). Zaradi
nezahtevnosti pridelovanja je primerna za ekstenzivno in ekološko pridelavo.

Pira je plevnata pšenica, njeno zrno po ţetvi ostane v plevi. Pleve varujejo pirino zrno pred
onesnaţenjem s polutanti. Oluščena zrna pire lahko uporabimo kot druga žitna zrna: cela,
obrušena v kašo, toplotno obdelana in stisnjena v kosmiče ali zmleta v polnovredno ali
presejano belo moko. Po vsebnosti beljakovin spada pira na sam vrh med ţiti, saj jih vsebuje
do 20 odstotkov, to je precej več, kot jih je v zrnju navadne pšenice (do 15 odstotkov).
Biološka vrednost pire se kaţe v večji vsebnosti esencialnih aminokislin, čeprav ji tako kot
drugim ţitom primanjkujeta predvsem triptofan in lizin. Pomembna lastnost pire v primerjavi
s pšenico je v njeni sestavi beljakovin. Lahko jo namreč uporabljamo v dietah, ki izključujejo
pšenico – alergija na pšenične beljakovine, ni pa primerna za bolnike s celiakijo.

V kalčku in meljaku se nahaja od 2 do 3 odstotke maščob, minerali fosfor, ţelezo, magnezij
in vitamini A, D, E, zlasti pa vitamini skupine B. Ker kalček vsebuje nenasičene maščobne
kisline, te pri prehrani s pirinimi zrni varujejo srce in oţilje. Namočena ali kuhana pirina zrna
postanejo sluzasta, sluz pa je koristna, ker razstruplja organizem. V primerjavi s celimi zrni
ima nakaljeno ţitno zrnje večjo vitaminsko vrednost in boljšo prebavljivost. Praţena zrna pire
je mogoče zmleti v kavni nadomestek, tako kot zrna pšenice, ječmena in rţi. Pivovarji pri
varjenju piva potrebujejo slad, v ta namen ponavadi uporabijo delno nakaljen neoluščen
ječmen, lahko pa sladijo tudi plevnata zrna pire. Iz mladih pirinih listov iztisnemo klorofilni
sok, ki izboljša počutje in poveča odpornost oslabelega organizma, primeren je zlasti za
prebolevnike in ostarele. Klorofil izboljša presnovo ogljikovih hidratov in zavre gnitje
beljakovin v črevesju.

Dejstvo je, da se pirine sorte tudi zaradi ponovnega ovrednotenja zdravja širijo iz srednje
Evrope v druge dele sveta in tudi k nam. Pri trţenju pirinih izdelkov strokovnjaki za prehrano
pritrdijo pomenu, ki ga ima pira za zdravje. O pirini zdravilnosti govori izročilo, ki ga je v
12. stoletju v Nemčiji širila opatinja, zdravilka in zeliščarka sveta Hildegarda iz Bingna. Pira
je ţe takrat veljala za dietetično in zdravilno sredstvo. Hildegarda jo je še posebej priporočila
pri zdravljenju kroničnih obolenj, zlasti za krepitev oslabelega organizma, povečevanje teka
in umirjanje prebavnih teţav. Zapisani nasveti o zdravljenju s piro dajejo številne napotke za
modrejše in lepše ţivljenje.

Avtor: Miranda Koren, mag.farm.
                                                16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:54
posted:11/12/2010
language:Slovenian
pages:16