FileUpLoad-Huong dan ky niem ngay 22 thang 12 by NiceTime

VIEWS: 0 PAGES: 3

									ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  BCH TỈNH LÂM ĐỒNG             Đà Lạt, ngày 02 tháng 12 năm 2009
      ***
   Số: 28 HD / TĐ
                HƯỚNG DẪN
      Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập
      Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2009)
   và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2009).

   Nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Quân
đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện
Hướng dẫn số 32 HD/TWĐTN ngày 16/11/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh V/v: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày
thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân,
Ban thường vụ Tỉnh đoàn Lâm Đồng triển khai hướng dẫn với các nội dung cụ thể
như sau:
  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
   1. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
về truyền thống yêu nước của dân tộc; truyền thống vẻ vang và những đóng góp to
lớn của Quân đội nhân dân Việt Nam, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng và
bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ý nghĩa của Ngày hội Quốc
phòng toàn dân; phương hướng, nhiệm vụ công tác quốc phòng toàn dân trong giai
đoạn mới.
   2. Thông qua việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm khơi dậy cho tuổi trẻ
tỉnh nhà niềm tự hào, nâng cao ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng lực lượng
vũ trang nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
  3. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tổ chức với nhiều hình thức đa
dạng, phong phú, có trọng tâm, trọng điểm, tạo dấu ấn và có sức lan tỏa gắn với
những việc làm thiết thực nâng cao tình đoàn kết quân dân trên địa bàn toàn tỉnh.
  II. NỘI DUNG:
  1. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục:
   - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên, học
sinh, sinh viên về truyền thống 65 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam;
ý nghĩa của Ngày hội Quốc phòng toàn dân và phương hướng, nhiệm vụ công tác
quốc phòng toàn dân trong giai đoạn mới; xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của
tuổi trẻ Lâm Đồng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (có Đề cương
tuyên truyền đăng trên Website: www.dalat.gov.vn/tinhdoanlamdong).
   - Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của Đoàn về người
chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam với phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ
trong các giai đoạn cách mạng, là đội quân chiến đấu, đội quân sản xuất, đội quân
công tác, tham gia cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai… góp phần thực hiện có
hiệu quả phong trào “Thanh niên quân đội thi đua rèn đức luyện tài, xung kích,
sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, tạo sự chuyển biến từ nhận thức thành hành
động cách mạng của tuổi trẻ.
   - Tổ chức gặp gỡ, nói chuyện truyền thống với thanh niên hoàn thành nghĩa
vụ quân sự gắn với việc bàn cách giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, vuơn lên
làm giàu chính đáng và tích cực đóng góp cho xã hội.
   - Triển khai cuộc “Hành trình đến với các địa danh lịch sử” trong thanh thiếu
nhi thông qua tổ chức hoạt động về nguồn, thăm viếng tượng đài liệt sỹ; tổ chức
các buổi giao lưu, gặp mặt nói chuyện với các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh,
sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, các anh hùng lực lượng vũ trang
đang sinh sống trên địa bàn ...
   - Biểu dương các tập thể, cá nhân, các đoàn viên, thanh niên tiêu biểu tham
gia phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc.
  2. Đẩy mạnh hoạt động phối hợp, kết nghĩa với các đơn vị quân đội
   - Đẩy mạnh phong trào đoàn kết 3 lực lượng (thanh niên lực lượng vũ trang,
thanh niên địa phương và thanh niên học sinh, sinh viên) tại địa phương, đơn vị.
  - Phối hợp với các lực lượng vũ trang tổ chức các hoạt động văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao giữa thanh niên trong và ngoài quân đội hướng tới kỷ niệm
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
   - Tổ chức các hoạt động thiết thực như: phát động đoàn viên, thanh thiếu nhi
viết thư thăm hỏi, động viên, kết bạn các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới,
hải đảo, địa bàn đặc biệt khó khăn.
   - Tổ chức đánh giá kết quả phối hợp hoạt động giữa Đoàn thanh niên địa
phương và các đơn vị quân đội trong thời gian qua để phát huy vai trò xung kích
của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  3. Triển khai các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ
nguồn”
   - Tổ chức quyên góp, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, nhận
chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm tặng quà các thương, bệnh
binh, các gia đình có công với cách mạng.
   - Tăng cường các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ, thăm hỏi các gia đình chính sách,
thân nhân của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
   - Phối hợp với các cơ quan quân sự, Sở Lao động - Thương binh - xã hội, các
công ty xuất khẩu lao động, các ban ngành địa phương đào tạo nghề, giải quyết
việc làm, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động tạo điều kiện cho quân nhân hoàn
thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương có việc làm ổn định đảm bảo cuộc sống
và đóng góp tích cực cho địa phương.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  1. Đối với Tỉnh đoàn Lâm Đồng:
   - Triển khai hướng dẫn, đề cương tuyên truyền và đôn đốc, kiểm tra việc thực
hiện ở cơ sở.
   - Đưa tin về các hoạt động kỷ niệm, giới thiệu các tấm gương cán bộ, chiến sĩ
trẻ tiêu biểu trên Website: www.dalat.gov.vn/tinhdoanlamdong, tờ Thông tin thanh
niên và các Chương trình phát thanh, truyền hình thanh niên.
  - Giới thiệu 05 đoàn viên thanh niên tham gia Hội trại "Tuổi trẻ giữ nước” do
Quân khu 7 tổ chức.
  - Tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Trung ương Đoàn trước
ngày 10/1/2010
   - Ban thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là đơn vị thường
trực tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.
   2. Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc
   - Trên cơ sở hướng dẫn của Ban thường vụ Tỉnh đoàn chủ động phối hợp với
các đơn vị quân đội xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, phù
hợp điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
  - Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường tổ
chức các hoạt động tuyên truyền.
   Ban thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban thường vụ các huyện, thị, thành đoàn
và đoàn trực thuộc triển khai thực hiện tốt các nội dung trên và Báo cáo kết quả về
Ban thường vụ tỉnh Đoàn Lâm Đồng qua Ban Tuyên giáo (số 15 Quang Trung - Đà
Lạt. Email: bantuyengiaotdld@gmail.com) trước ngày 05 tháng 01 năm 2010.

                 TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
                      PHÓ BÍ THƯ

Nơi nhận:
- Ban BT TW Đoàn
- Ban ĐK THTN TW Đoàn
- Ban TG TW Đoàn                  Đã ký
- TT Tỉnh ủy
- VP HĐND, UBND tỉnh
- Ban TG, Ban DV Tỉnh ủy           Tôn Thiện Đồng
- Các huyện, thị, thành đoàn
 và đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, Ban TG.

								
To top