LATIH TUBI ISTILAH PI by ummimursyida

VIEWS: 1,778 PAGES: 14

									              Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


Arahan :

  1. Pelajar dikehendaki mencatat senarai istilah berikut.
  2. Menulis pengertian istilah tersebut DENGAN TULISAN
   TANGAN YANG KEMAS.
  3. Membuat cover dengan menulis maklumat seperti
   berikut:

Nama maktab
Tajuk polio dan subjek
Nama dan nombor maktab
Nama kelas semasa ting 4 2010
Created by ummifarhan 07   1        Panitia PI SMK PUTRA
                 Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM          LATIH TUBI ISTILAH PENDIDIKAN ISLAM
            BAHAGIAN TILAWAH & HADIS TING 4
     ISTILAH           HURAIAN/ KETERANGAN
Al Falah

Asi

Bersyukur

Fitrah

Hablun al-nas

Hablun min Allah

Hidayah

Hisab

Ihsan

Khazanah Allah

Khusyuk

Maksiat

Munafik

Murtad / riddah

Musyrik

Nikmat

Sahsiah

Spiritual

Universal

Al-ghadab

Al-hasad

Al-najasyu

Darurat

Mungkar

Rukhsah
Created by ummifarhan 07       2        Panitia PI SMK PUTRA
                 Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM              BAHAGIAN AQIDAH TING 4
     ISTILAH           HURAIAN/ KETERANGAN
Iman
Ahli Sunnah Wal
jamaah
Mukmin

Istiqamah

Amanah

Jihad

Syirik

Kufur

Munafik

Murtad / riddah

Khurafat

Sihir

Azimat

Syirik jali

Syirik khafi

Mutlak

Riak

Ujub

Takbur

Kufur hakikat

Kufur nikmat

Mualaf

Ancak

Karamah

Bid’ah

Dosa

Dosa besar

Dosa kecil

Created by ummifarhan 07      3        Panitia PI SMK PUTRA
              Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


Rahmat

Berbohong

Mencuri

Merompak

Riba

Riba al-fadl

Riba al-nasiah

Pusaka

Wasiat

Hadiah

Perang jihad

Mengumpat

Memfitnah

Arak

Dadah

Zina

Muhson

Ghair muhson

Qazaf

Liwat

Musahaqah

Taubat

Istighfar
Created by ummifarhan 07   4        Panitia PI SMK PUTRA
                 Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM              BAHAGIAN IBADAT TING 4
     ISTILAH            HURAIAN/ KETERANGAN
Haji

Umrah

Upah haji

Uzur syar’ie

Ikrar

Istato’ah

Nafkah

Mahram

Ihram

Wukuf

Tawaf

Tawaf qudum

Tawaf ifadah

Tawaf wada’

Tawaf sunat

Hajarul aswad

Sa’ie

Bercukur / bergunting

Miqat

Miqat zamani

Miqat makani

Fajar sadik

Jamrah

Rukun haji

Wajib haji

Haji ifrad

Haji tamattu’

Haji qiran

Created by ummifarhan 07      5        Panitia PI SMK PUTRA
              Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


Dam

Dam tertib & takdil

Dam tertib & taqdir

Dam takhyir & takdil

Dam takhyir & taqdir

Tahallul

Tahallul awal

Tahallul thani

Nafar

Nafar awal

Nafar thani

Sembelihan

Ahli kitab

Halkum

Marie

Korban

Al-an’am

Nazar

Jual beli

Mukallaf

Sewa

Gadaian

Syarikat

Konvensional

Hutang
Gharar

Judi

Saham

Insuran
Created by ummifarhan 07   6        Panitia PI SMK PUTRA
                   Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


           BAHAGIAN SIRAH DAN TAMADUN ISLAM TING 4
     ISTILAH            HURAIAN/ KETERANGAN
Khalifah

Khulafa al-rasyidin

Al-Siddiq

Al-Faruq

Zun Nurain
Karramallahu
Wajhah
Muhajirin

Bai’ah

Majlis syura

Tawadduk

Majlis tahkim

Ijtihad
Al-Halalu Wa al-
Aqdu
Sahibul Katib

Sahibul Kharaj

Sahibul al-Diwan

Sahibul al-Ahdath

Sahib baitulmal

Qadi al Quda’

Al-Diwan

Diwan al-Jund
Diwan al-Kharaj

Al-Ghanimah

Lahjah

Kafir zimmi

Jizyah

Fai’

KharajCreated by ummifarhan 07        7        Panitia PI SMK PUTRA
                 Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM

Qudwah Hasanah

Kabilah

Khawarij

Syiah

Qalbul Jaish

Al-Maimanah

Al-Maisarah

Saqah al-Jais

Al-Tadwin

Ulama’ al-tabi’in

Tabi’ al-Tabi’in


          BAHAGIAN ADAB & AKHLAK ISLAMIAH TING 4
    ISTILAH            HURAIAN/ KETERANGAN
Zikir
Hak
Batil
Bersugi
Aurat
Berhikmah
Mauizatul hasanah
Rekreasi
Riadah
Flora
Fauna
Syafaat
Fadilat
Amar makruf
Nahi mungkar
Fisiologi
Psikologi
SosiologiCreated by ummifarhan 07       8        Panitia PI SMK PUTRA
                 Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


           BAHAGIAN TILAWAH & HADIS TING 5
     ISTILAH           HURAIAN/ KETERANGAN
Basmalah

Istia’azah

Islam

Dakwah

Hidayah

Tawakkal

Mahram

Tasbih

Tahmid

Tahlil

Zikrullah

Mukjizat

Fardhu ain

Fardhu kifayah

Takabur

Infak

Taqarrub

Sujud tilawah

Sujud sahwi

Sujud syukur

Qanaah

Asmaul Husna

Al-Quran

Taqwa

Wali/Wali Allah

Maksum

Riak

NawafilCreated by ummifarhan 07      9        Panitia PI SMK PUTRA
                  Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


              BAHAGIAN ADAB DAN AKHLAK
    ISTILAH            HURAIAN/ KETERANGAN
Musafir

Negara

Ulil Amri

Pemimpin

Jihad

Alam sekitar

Pencemaran udara

Pencemaran air

Pencemaran bunyi

Sedekah

Amar makruf

Nahi mungkar

Berniaga

Harta

Iltizam

Hadiah


                BAHAGIAN AKIDAH
     ISTILAH           HURAIAN/ KETERANGAN
Iman

Iman ilmu

Iman ayyan

Iman hakikat

Iman taklid

Qiamullail

Kemanisan iman
Ahli Sunnah wal
jamaah
As-Salafus soleh

Mukmin


Created by ummifarhan 07       10        Panitia PI SMK PUTRA
              Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


Qadar

Qada’

Azali

Syiah

Ahlul bait

Syiah Imamiah

Maksum

Syiah Isna Asyariah

Taqiyah
Perkahwinan
mut’ah
Syiah Zaidiah

Syiah Batiniah

Khawarij

Majlis Tahkim

Kafir

Musyrik

Munafik

Fasik

Murtad

Mulhid

Ajaran sesat

Mansuh

Qat’i

Pahala

Dosa
Created by ummifarhan 07   11        Panitia PI SMK PUTRA
               Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM              BAHAGIAN IBADAT
     ISTILAH         HURAIAN/ KETERANGAN
Perkahwinan

Musaharah

Merisik

Meminang

Lafaz sorih

Lafaz kinayah

Ajnabi

Wali nikah

Wali mujbir

Wali bukan mujbir

Sekufu

Ijab

Qabul

Mahar

Mahar musamma

Mahar misil

Walimatul urus

Nafkah batin

Nafkah zahir

Tahnik

Talak

Talak sunni

Talak bid’i

Talak raj’i

Talak bain sughra

Talak bain kubra

Talak ta’lik

Rujuk

Created by ummifarhan 07     12        Panitia PI SMK PUTRA
                Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


Iddah

Fasakh

Khuluk

Nusyuz

Zihar

Li’an

Poligami

Mahkamah syariah

Akta

Enakmen

Ordinan

Anak angkat

Hadhanah

Qazaf
            BAHAGIAN SIRAH & TAMADUN T5
    ISTILAH           HURAIAN/ KETERANGAN
Al-Khalifah

Al-Wazir

Al-Dawawin

Al-Kharaj

Diwan al-Mazalim

Baitul Hikmah
Madrasah al-
Nizamiah
Ilmu berteraskan
wahyu
Ilmu berteraskan
akal
Al-Batani

Jabir bin Hayyan
Hassan bin
Haitham

Created by ummifarhan 07      13        Panitia PI SMK PUTRA
              Modul KERTAS 1 ; Latih Tubi Istilah PI SPM


As-Syarif Al-Idrisi

Ibnu Sina

Suk Baghdad

Suk baqar

Baitul mal

Sohibu baitul mal

Diwan al-Kharaj

Diwan al-Nafaqah

Diwan al-Usul

Diwan al-Azimah

Diwan al-jund

Majlis al-Taqrir
Majlis al-
Muqabalah
Diwan al-Tasnif

Al-Murtaziqah

Al-Mutatawwi’

Diwan al-Aradh
Al-Jawasis / Al-
Auyun
Daerah al-
Muhandisun
Al-Masahun

Al-Bahriyah

Amir

Al-Qaidu

Al-Naqib

Al-A’rif

Diwan al-Barid

Diwan al-Zimam

Wali al-Ahd
T5


Created by ummifarhan 07   14        Panitia PI SMK PUTRA

								
To top