Docstoc

INVOICE REQUEST FORM - 2010

Document Sample
INVOICE REQUEST FORM - 2010 Powered By Docstoc
					    CTY TNHH TAØI LOÄC PHAÙT

Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                        Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                      (USD)


             HOAØNG VAÊN HAÛI                       92U
11/01/2010 HDN090614             096, Tổ 2, Hiền Đức,   LACETTI 1.6       20,800
              0918.444063                        Baïc
                       Phước Thái, Long Thành,
                       Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:         HOAØNG VAÊN HAÛI


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                               Biên Hòa, ngày 11  tháng  01  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                 TRAÀN VAÊN HIEÀN
      CTY TNHH TAØI LOÄC PHAÙT
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                      Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng    Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)


            NGUYEÃN ÑÖÙC CUNG                      87U
14/01/2010 HDN010010           449, Khu Phố 3, Long    LACETTI 1.6       20,800
              0918.174315                       ÑEN
                     Bình Tân, TP.Biên Hòa,
                     Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:         NGUYEÃN ÑÖÙC CUNG


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 14  tháng  01  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng      Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                      (USD)


                ĐÀO THỊ LỆ                       11U
06/02/2010 HDN090586              71/4C, Khu Phố 6,     SPARK_AT       16,000
                0943.207979                      Trắng
                        Phường Tân Mai, Tp.Biên
                        Hòa,Tỉnh Đồng Nai

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù      Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: ĐÀO THỊ LỆ


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù      Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: ĐÀO THỊ LỆ
                                               Biên Hòa, ngày 06  tháng  02  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG               TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                     Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ     Model   Maøu           Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                   (USD)

             TRẦN CÔNG CHÁNH
                                        16U
25/02/2010 CDN100033     090.955 7119   K4/58, Tân Mỹ, Bữu  SPARK_LT        14,100
                                        Vàng
                 SN:     Hòa, Biên Hòa, Tỉnh
                       Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: TRẦN CÔNG CHÁNH


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: TRẦN CÔNG CHÁNH
                                            Biên Hòa, ngày 25  tháng  02  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD              PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH              TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                        Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                      (USD)


              LEÂ THÒ DUNG                        92U
01/03/2010 HDN100031             230 Ngũ Phúc, Hố Nai 3,  LACETTI 1.6       20,200
              0909.943934                        Baïc
                       Huyện Trảng Bom, Tỉnh
                       Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:         LEÂ THÒ DUNG


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                               Biên Hòa, ngày 01 tháng  03  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                 TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng      Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                      (USD)

              PHẠM VĂN NGÀ
                                           92U
01/03/2010 HDN100027     0909.255046    Y10, Tổ 5, Khu Phố 4,   SPARK_AT       15,600
                                           BẠC
              SN: 15/01/1950   Phường Tân Hiệp, TP.Biên
                        Hòa, Tỉnh Đồng Nai

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: Phạm Văn Ngà


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                               Biên Hòa, ngày 01 tháng  03  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                      Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

             NGUYỄN THỊ NGỌC
               PHƯỢNG                        16U
01/03/2010 HDN100028             52/81A, Khu Phố 3,    SPARK_AT       15,600
               0613.891887                      Vàng
                       Phường Tam Hòa, TP.Biên
              SN: 07/08/1964
                       Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: Phạm Văn Ngà


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 01 tháng  03  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

             NGUYỄN VĨNH TUẤN
02/03/2010 HDN100031    0963.203040    918A, Khu Phố 5, Xuân  LACETTI 1.6       20,200
              SN: 09/09/1966   Hòa, TX Long Khánh,
                       Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:         NGUYỄN VĨNH TUẤN


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:         NGUYỄN VĨNH TUẤN
                                              Biên Hòa, ngày 02 tháng  03  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                      Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

           CÔNG TY TNHH MỘT
                                          16U
15/03/2010 CDN100047 THÀNH VIÊN BIÊN HOA   F16, Tổ 16, Khu Phố 6,   SPARK_LT      14,050
                                          Vàng
           SCM           P.Tam Hiệp,TP. Biên Hòa,
           0982.150374       Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 15 tháng  03  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD               PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                      (USD)

             NGUYỄN TUẤN SỰ
                                            92U
22/03/2010 HDN100029    091.375 5929   3 Lô B1, KP2, Phường   CAPTIVA_LTZ      36,800
                                            Bạc
              SN: 20/09/1964   Tân Hiệp, TP.Biên Hòa,
                       Tỉnh Đồng Nai

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:         NGUYỄN TUẤN SỰ


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:         NGUYỄN TUẤN SỰ
                                               Biên Hòa, ngày 22 tháng  03  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                        Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                      (USD)

              LƯƠNG MINH TRÍ
                                            92U
02/04/2010 HDN100043     0913.851915                LACETTI 1.6       20,100
                                            Bạc
                 SN:     ẤP 2, Long An, Long
                       Thành,Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:         LƯƠNG MINH TRÍ


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                               Biên Hòa, ngày 02 tháng  04  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                        Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng      Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                       (USD)

                TẠ VĂN VIỆT   E667A, Khu Phố 5A,
                                            87U
02/04/2010 HDN100043      0984.308066   Phường Long Bình,    LACETTI 1.6       20,800
                                            Đen
                  SN:     TP.Biên Hòa,Tỉnh Đồng
                        Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù      Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:         TẠ VĂN VIỆT


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù      Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                                Biên Hòa, ngày 02 tháng  04  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG               TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                 TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng      Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

              TẠ QUỐC DŨNG
                                           16U
03/04/2010 HDN100049    0169.479 9479   258/5B, Khu Phố 2,    SPARK_VAN       9,900
                                           Vàng
              SN: 19/11/1972   Phường Tân Mai, TP.Biên
                        Hòa,Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:        TẠ QUỐC DŨNG


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                               Biên Hòa, ngày 03 tháng  04  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

             PHẠM VĂN THÔNG
                       40, Tổ 35b, Khu Phố 9,
               0938.635005                       92U
29/04/2010 HDN100079             Phường  Tân  Phong,  LACETTI 1.6       20,800
              SN: 06/08/1976                      Bạc
                       TP.Biên Hòa,Tỉnh Đồng
                       Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:         PHẠM VĂN THÔNG


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 29 tháng  04  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                   Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng    Ñòa chæ      Model  Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                  (USD)
           COÂNG TY TNHH XUAÁT
           NHAÄP KHAÅU BAÙC
                     Thoân Minh Tieán, Xaõ GENTRA_SX   92U
10/05/2010 CDN100094    THÒNH                            19,000
                     Haøm  Minh,  Haøm         Bạc
            MST: 3400525790
                     Thuaän Nam, Tænh
             0987.872113
                     Bình Thuaän

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                           Biên Hòa, ngày 10 tháng  05  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD             PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH            TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                         Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ        Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                       (USD)

             VÕ THANH PHONG
                       712, Tổ 17, ấp Ngô Quyền,
               0937.454647                         11U
20/05/2010 CDN100083             Xã Bàu Hàm 2, Huyện     LACETTI 1.6       20,800
              SN: 22/02/1981                       Trắng
                       Thống Nhất, Tỉnh Đồng
                       Nai

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                                Biên Hòa, ngày 20 tháng  05  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                  PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                 TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:        TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
        Soá                                        Giaù Xe
 Ngaøy           Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
       Hôïp Ñoàng                                      (USD)

       HDN100079   CAO THỊ HOÀI NƯƠNG
                0918.924456                       92U
04/06/2010                   Tổ 21, Ấp 3, Xã Tam    CRUZE-LS 1,6       23,300
                SN: 22/02/1981                      Bạc
                        An, Huyện Long
                        Thành,Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:      Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: CAO THỊ HOÀI NƯƠNG


Baûo hieåm V.Chaát:    Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                                Biên Hòa, ngày 04 tháng  06  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG               TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:        TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
        Soá                                     Giaù Xe
 Ngaøy           Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model   Maøu           Soá khung
       Hôïp Ñoàng                                    (USD)

       HDN100126   CÔNG TY TNHH KIẾN
                 TẠO
29/06/2010                   ẤP 1, Tỉnh Lộ 319, Xã  SPARK-LT  16U    14,500
                0919,255456
                        Hiệp Phước, Huyện Nhơn
                        Trạch, Tỉnh Đồng Nai

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:      Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:    Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày  29 tháng  06  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG               TRÖÔÛNG PHOØNG KD               PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH              TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                      Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ      Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                    (USD)

             NGUYỄN TIẾN ĐẠT   33/59, Khu Phố 8,
                                          16U
30/06/2010 HDN100120    0908.550776    Phường Hố Nai 1,    SPARK_VAN      10,200
                                          Vàng
              SN: 20/06/1985   TP.Biên Hòa,Tỉnh Đồng
                       Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: NGUYỄN TIẾN ĐẠT


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                             Biên Hòa, ngày 30 tháng  06  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD               PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH              TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:        TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
        Soá                                        Giaù Xe
 Ngaøy           Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
       Hôïp Ñoàng                                      (USD)

       HDN100084   ĐOÀN VĂN CHÍNH
                0918.334821                        92U
29/06/2010                   Thôn 1, Xã Đức Hạnh,   CRUZE-LT 1,8       28,300
                  SN:                          Bạc
                        Huyện Đức Linh, Tỉnh
                        Bình Thuận

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:      Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: ĐOÀN VĂN CHÍNH


Baûo hieåm V.Chaát:    Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                                Biên Hòa, ngày 04 tháng  06  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG               TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                      (USD)

               LÊ THỊ VÂN
               0973 069 747                       92U
20/07/2010 HDN090545              ẤP Long Khánh 1, Xã   LACETTI 1,6       20,800
              SN: 22/09/2959                      Bạc
                        Tam Phước, Huyện Long
                        Thành, Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: LÊ THỊ VÂN


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                               Biên Hòa, ngày 20 tháng  07  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                     Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng    Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                    (USD)

             TRAÀN MINH TAÂM
                        K4/13D, Bửu Hòa,          11U         RLLKF484EAH9
06/08/2010 CDN100161     0618 822438               SPARK-LT       14,250
                        Biên Hòa, Đồng Nai        Trắng          93370
              SN: 07/11/1977


2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                             Biên Hòa, ngày 06 tháng  07  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD               PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH              TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy


 A08S3 571236
   KC2
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng    Ñòa chæ
      Hôïp Ñoàng

             TRAÀN MINH TAÂM
                        K4/13D, Bửu Hòa,
06/08/2010 CDN100161     0618 822438
                        Biên Hòa, Đồng Nai
              SN: 07/11/1977


2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH
U YEÂU CAÀU

               Giaù Xe
     Model   Maøu          Soá khung     Soá Maùy
                (USD)


           11U         RLLKF484EAH9    A08S3 571236
     SPARK-LT       14,250
          Trắng          93370        KC2
              Biên Hòa, ngày 06 tháng  07  năm 2010
G PHOØNG KD           PGÑ KINH DOANH
UAÂN THAØNH           TRAÀN VAÊN HIEÀN
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                   Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng    Ñòa chæ      Model  Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                 (USD)
2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                           Biên Hòa, ngày  tháng  08  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD             PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH            TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng      Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

              VÕ ANH KIỆT
                                           16U
18/08/2010 CDN100169     0916.966362    29, Tổ 39, Quang Trung,  SPARK-LT       14,000
                                           Vàng
              SN: 12/05/1976   Hòa Bình, TP.Biên Hòa,
                        Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: VÕ ANH KIỆT


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 18 tháng  08  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD               PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

            NGUYỄN THỊ THU DUNG
                                     CAPTIVA   92U
19/19/2010 HDN100153    0918.130.792  12/65 Khu phố9,Phường               37,900
                                    MAXX_LTZ-G  Bạc
                SN:     Hố Nai,TP Biên Hòa ,
                      Tỉnh Đồng Nai

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: NGUYỄN THỊ THU DUNG


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 19 tháng  08  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                      Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                    (USD)

            TRUNG TÂM SÁT HẠCH
              LÁI XE LOẠI 1
27/08/2010 HDN100179            Khu Phố 5, Phường Bữu    GENTRA-SX  92U   19,100
              0168.850843
                      Long, TP. Biên Hòa,
             MST : 3601033340
                      Đồng Nai

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                             Biên Hòa, ngày 27 tháng  08  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD               PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH              TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                        Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                      (USD)


07/09/2010 HDN100185             35/1, Ngô Quyền,     CAPTIVA-LT G  92U   34,000
            MẠC HỒI THÔNG     Phường 6, Đà Lạt, Lâm
            0919.979 560     Đồng.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: MẠC HỒI THÔNG


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                               Biên Hòa, ngày 07 tháng  09  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH                TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

                        29/11A, Khu Phố 6,
              TRẦN VĂN TÂM     Phường Tam Hiệp,           68U
17/09/2010 HDN100189                          LACETTI 1,6      20,100
               0903.686973   TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng         VÀNG
                            Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: TRẦN VĂN TÂM


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 17 tháng  09  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               TRAÀN VAÊN HIEÀN
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                      Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ      Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                    (USD)
           CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
           TƯ THƯƠNG MẠI TRUNG
                                          GCZ
30/09/2010 CDN100230       SƠN      16, Phạm Hùng, Xã Mỹ CRUZE LT 1.6       21,700
                                          Vàng
               04.37686755    Đình, Huyện Từ Liêm, Hà
            Mã số thuế : 0100597936 Nội.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                             Biên Hòa, ngày 30 tháng  09  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD              PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH            NGUYEÃN XUAÂN THAØNH
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                          PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                          Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng        Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                         (USD)

             CÔNG TY TNHH SA
                 HOÀNG                           83L
29/09/2010 CDN100192                20A10, KDC An Bình,   CRUZE LTZ 1.8       29,800
                0916.773812                         ÑEN
                          Phường An Bình, TP.Biên
             Mã số thuế : 3602169432
                          Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù      Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng: CÔNG TY TNHH SA HOÀNG


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù      Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                                  Biên Hòa, ngày 29 tháng  09  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG                TRÖÔÛNG PHOØNG KD                 PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                   NGUYEÃN XUAÂN THAØNH               NGUYEÃN XUAÂN THAØNH
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                        PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                     Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ      Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                    (USD)

            NGUYỄN THỊ XUÂN MAI
                                         GCZ
30/09/2010 CDN100227    0913. 846.456  Ấp Vĩnh Tụy, Xã Long CRUZE LTZ 1.8       29,200
                                         Vàng
                      Tân, H. Nhơn Trạch. T
                      Đồng Nai

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: NGUYỄN THỊ XUÂN MAI


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                            Biên Hòa, ngày 30 tháng  09  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD              PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM                 NGUYEÃN XUAÂN THAØNH           NGUYEÃN XUAÂN THAØNH
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                      Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ      Model   Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                    (USD)

           NGUYỄN THỊ HỒNG THÁI
                                          92U
05/10/2010 CDN100213 TEL. 0918.102408   120/47/4, Khu Phố 6,   CRUZE LTZ 1.8       29,800
                                          Baïc
                     Phường Tân Tiến, TP.Biên
                     Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng    Ngöôøi thuï höôûng:
                                             Biên Hòa, ngày 05 tháng  10  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD               PGÑ KINH DOANH
NGUYỄN THỊ MINH THƯ
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                       Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)

           CÔNG TY TNHH
                                           92U
07/10/2010 CDN100213 EMIVEST VIỆT NAM     Xã Hố Nai 3, Huyện    CAPTIVA-LTD       35,700
                                           Baïc
           0613 880621       Trảng Bom, Tỉnh Đồng
           MST: 3600857031     Nai.

2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: CÔNG TY TNHH EMIVEST VIỆT NAM


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 07 tháng  10  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG              TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM
  Soá Maùy
năm 2010
Teân NVBH:       TOÁNG THÒ TAÂM


                       PHIEÁU YEÂU CAÀU

1. XUAÁT HOÙA ÑÔN:
       Soá                                      Giaù Xe
 Ngaøy          Teân Khaùch Haøng     Ñòa chæ       Model    Maøu          Soá khung
      Hôïp Ñoàng                                     (USD)


             NGUYỄN KIM TÙNG    Bình Phú, Long Tân,         GCZ
14/10/2010 CDN100231                          CRUZE - LS       22,800
               0122 5758 567   Nhơn Trạch, Đồng Nai.        Vàng2. BAÙN BAÛO HIEÅM:
Baûo hieåm TNDS:     Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng: NGUYỄN KIM TÙNG


Baûo hieåm V.Chaát:   Coù     Khoâng   Ngöôøi thuï höôûng:
                                              Biên Hòa, ngày 14 tháng  10  năm 2010
NHAÂN VIEÂN BAÙN HAØNG             TRÖÔÛNG PHOØNG KD                PGÑ KINH DOANH
TOÁNG THÒ TAÂM
  Soá Maùy
năm 2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:11/10/2010
language:Vietnamese
pages:70