HD TIEN MAT NBH by kietthuanky

VIEWS: 27 PAGES: 3

									                       CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DICH VỤ ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N
                       NISSAN BIÊN HÒA
                       Tổ 3, KP 1, Xa lộ Hà Nội, P. Long Binh, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai
                       Tel. (061) 889 9668  Fax. (061) 889 9669   MST: 3600909226
                       Email: ducphatlocauto@yahoo.com
                     HỢP ĐỒNG
                   Số: C10……… / NBH-KH
-   Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
   Nam thông qua ngày 14/06/2005.
-   Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005 /QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa
   Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005.
Hợp đồng này (“Hợp đồng”) được lập và ký kết vào ngày …..      tháng ….. năm 2010 giữa:


  Bên A (sau đây gọi là “Bên Mua”)
  Tên          :
  Địa chỉ        :
  Số điện thoại     :                 Fax:
  Người đại diện hợp pháp:                 Chức vụ:
  Mã số thuế       :
  Và:
  Bên B (sau đây gọi là “Bên Bán”)

  Tên          :  CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DICH VỤ ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N

  Địa chỉ        :  Tổ 3, KP 1, Xa lộ Hà Nội, P. Long Binh, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai

  Số điện thoại     : (061) 889 9668          Fax: (061) 889 9669
  Người đại diện hợp pháp: Ông TRẦN VĂN HIỀN        Chức vụ: Phó Giám đốc
  Mã số thuế       : 3600909226
CÁC BÊN THỎA THUẬN NHƯ SAU:

Điều 1: HÀNG HOÁ/ SỐ LƢỢNG/ CHẤT LƢỢNG/ GIÁ BÁN XE

1.1 Hàng hóa, số lƣợng, giá xe:
   Loại xe     Dung tích  Số chỗ    Màu    Số lượng    Đơn giá    Thành tiền
            xy lanh   ngồi          (xe)    (VNĐ/xe)     (VNĐ)
NISSAN GRAND      1.800cc    07           01
 LIVINA …
            Tổng cộng               01 xe    VNĐ …………………..
                                                    1
Bằng chữ: ……………………………………………………………….. (Tổng Giá Trị Hợp Đồng)
    Giá Bán xe đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không bao gồm các khoản thuế khác, bảo
    hiểm, phí và chi phí theo quy định của pháp luật Việt Nam cho việc đăng ký và sử dụng Xe ô
    tô. Hai bên thỏa thuận rằng trong trường hợp Giá Bán Đề Xuất của Công ty TNHH Nissan
    Việt Nam cho loại xe này thay đổi, ví dụ do thay đổi về đặc tính kỹ thuật của xe, do thay đổi
    về các chính sách thuế liên quan đến ô tô hoặc biến động tỷ giá giữa đồng Đô la và đồng Việt
    Nam, trong thời gian từ ngày ký Hợp đồng này cho đến Ngày Giao xe, Giá Bán xe nêu trên
    sẽ là Giá Bán Đề Xuất của Công ty TNHH Nissan Việt Nam tại Thời Điểm Xuất Hóa Đơn.
1.2 Chất lƣợng: Mới 100%, được lắp ráp tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Điều 2: ĐẶT CỌC và THANH TOÁN
2.1  Ngay sau khi ký hợp đồng Bên A thanh toán cọc cho Bên B số tiền là ............. (bằng chữ
    ...........). Trong trường hợp Bên A vi phạm bất kỳ nghĩa vụ/ thoả thuận nào theo Hợp đồng
    này thì toàn bộ tiền đặt cọc này sẽ thuộc về Bên B.

2.2  Bên A sẽ thanh toán hết số tiền còn lại của tổng giá trị hợp đồng trong vòng 02 (hai) ngày
làm việc kể từ ngày Bên B thông báo cho Bên A sẵn sàng có xe. Tổng cộng hai lần thanh toán của
Bên A là VNĐ ……………. (bằng chữ: …………………….).

2.3  Phương thức thanh toán:
    Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản Bên B dưới đây:

Số tài khoản  : 1141836
Tại      : NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á – ĐỒNG NAI
Người thụ hưởng: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DICH VỤ ĐỨC PHÁT LỘC B.V.N

    Bên B không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại hoặc sai sót nào xảy ra đối với
    Bên A phát sinh từ hoặc liên quan đến việc Bên B không thanh toán tiền mua Hàng hoá
    thông qua tài khoản trên đây.
Điều 3: GIAO XE VÀ VIỆC GÁNH CHịU RỦI RO
3.1  Thời gian giao hàng: việc giao hàng sẽ được thực hiện trong tháng 6 năm 2010, sau khi Bên
    B đã nhận đủ tiền thanh toán (tổng giá trị hợp đồng) theo quy định tai điều 2 của Hợp đồng
    này.

3.2  Địa điểm giao hàng: tại showroom NISSAN Biên Hòa (Tổ 3, KP 1, Xa lộ Hà Nội, P. Long
    Binh, Tp. Biên Hòa, T. Đồng Nai)
3.3  Thời điểm gánh chịu rủi ro: Bên B sẽ chịu mọi rủi ro đối với Hàng hoá cho tới khi Hàng hoá
    được chuyển giao cho Bên A và Bên A sẽ chịu mọi rủi ro đối với Hàng hoá kể từ thời điểm
    nhận Hàng hoá.


Điều 4: KIỂM TRA VÀ BẢO HÀNH
4.1  Bên Mua có trách nhiệm kiểm tra trước khi giao xe để đảm bảo chất lượng của Xe ôtô đáp
    ứng yêu cầu của Bên Mua trước khi nhận Xe. Bên Mua sẽ bắt đầu có toàn quyền sở hữu và
    kiểm soát Xe ô tô ngay sau khi thanh toán đầy đủ và nhận xe vào Ngày Giao xe.
4.2  Bảo hành: trong vòng 3 năm hoặc 100.000km tuỳ thuộc điều kiện nào đến trước. Điều kiện
    và điều khoản bảo hành sẽ được thực hiện theo nội dung chi tiết của Sổ Bảo hành được bàn
                                                 2
   giao cho Bên Mua cùng với Hóa đơn Giá trị gia tăng và các giấy tờ kèm theo Xe khi giao xe
   cho Bên Mua.

Điều 5: HIỆU LỰC VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

5.1  Bất khả kháng: Cả hai bên được miễn trừ trách nhiệm theo Hợp đồng này trong trường hợp
   bất khả kháng gây ra bởi (bao gồm nhưng không giới hạn ở): chiến tranh, đình công, dịch
   bệnh, hoả hoạn, thiên tai, hoặc quy định của Chính Phủ Việt Nam, với điều kiện là sự kiện
   này ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ của mỗi bên và phát sinh ngoài sự kiểm soát của
   mỗi bên. Khi sự kiện bất khả kháng xảy ra, Bên gặp phải sự kiện bất khả kháng phải thông
   báo cho bên còn lại bằng văn bản trong vòng 5 ngày kể từ ngày bắt đầu xảy ra sự kiện bất
   khả kháng.

5.2  Chấm dứt: Nếu Bên Mua không thanh toán đầy đủ Giá Bán xe trước hoặc vào Ngày Giao xe
   hoặc không nhận Xe vào Ngày Giao xe, Bên Mua bị coi là đã đơn phương chấm dứt Hợp
   đồng này, và đã chấp thuận từ bỏ Khoản Đặt Cọc trong mọi trường hợp trừ phi do lỗi của
   Bên Bán.

5.3  Mọi sửa đổi, bổ sung đối với Hợp đồng này phải được hai bên đồng ý bằng văn bản và được
   hai bên ký và đóng dấu hợp lệ.

5.4  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, và sẽ được coi là đã hoàn toàn được thanh lý sau khi
   Bên Bán nhận được thanh toán đầy đủ Giá Bán xe và Bên Mua đã nhận Xe.

5.5  Giải quyết tranh chấp: Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu có bất kỳ tranh chấp nào
   phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng, cả hai bên sẽ nỗ lực giải quyết thông qua thương
   lượng trên cơ sở cùng có lợi. Nếu tranh chấp không thể giải quyết thông qua thương lượng,
   mỗi bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

5.6  Hợp đồng này được lập thành 03 bản tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau; bên A giữ 01
   bản và Bên B giữ 02 bản.

         BÊN BÁN,                   BÊN MUA,
       Phó Giám đốc,
      TRẦN VĂN HIỀN.


                                               3

								
To top