Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah SPM by mimu803

VIEWS: 808 PAGES: 25

More Info
									 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
  KURIKULUM BERSEPADU
   SEKOLAH MENENGAH

SEJARAH
     TINGKATAN 5

 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
       2002
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MAL AYSIA
 Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
SEJARAH
 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ISBN
                  KANDUNGAN
                  Rukun Negara         i
      Falsafah Pendidikan Kebangsaan            ii
                  Kata Pengantar        iii
                   Pendahuluan        1
Matlamat dan Objektif Mata Pelajaran Sejarah          3
             Organisasi Kurikulum:         4
                     • Kandungan
                  • Unsur Patriotisme
               • Struktur Disiplin Sejarah
         •  Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif

     Penerangan Tentang Lajur dan Aras           15
    Pendekatan Isi Kandungan Kurikulum           18
   Huraian Sukatan Pelajaran Tingkatan 5          19 - 58
             RUKUN NEGARA
Bahawasanya negara kita Malaysia, mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh
masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-
bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan
menggunakan sains dan teknologi moden.

Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh
tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan
atas prinsip-prinsip berikut:-

     KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
     KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
     KELUHURAN PERLEMBAGAAN
     KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
     KESOPANAN DAN KESUSILAAN
                                     i
       FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan    potensi  individu  secara   menyeluruh   dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk
melahirkan  warganegara  Malaysia   yang  berilmu   pengetahuan,
berketrampilan,   berakhlak  mulia,   bertanggungjawab     dan
berkeupayaan   mencapai kesejahteraan     diri serta  memberikan
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.
                                       ii
                                      Huraian Sukatan Pelajaran Sejarah
                                           Sekolah Menengah Atas
KATA PENGANTAR


Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang        Selaras dengan matlamat utama mata pelajaran
memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang       Sejarah sebagai pendukung utama pemupukan
bertujuan untuk memenuhi cita-cita dan semangat       semangat patriotik di kalangan murid, guru perlu
Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan       memberi penekanan kepada kemahiran pemikiran
murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi       sejarah dan membimbing murid- murid untuk
berasaskan pengetahuan pada abad 21.            menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara
                              rasional. Melalui pemahaman dan penghayatan
Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan       aspek sejarah negara, diharap murid dapat
pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan     memperkasa keper ibadian bangsa Malaysia.
penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan
kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti  Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini
mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap dapat    banyak pihak ter libat terutama guru, pensyarah
membantu guru merancang dan melaksanakan          maktab dan universiti serta pegaw ai Kementerian
pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.        Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan
                              tertentu.
Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran,
guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur      Kepada semua pihak yang telah memberikan
bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran    sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga
belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat     terhasilnya Huraian  Sukatan  Pelajaran  ini,
dan   komunikasi,  teori  kecerdasan   pelbagai,  Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi
pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual,   penghargaan dan ucapan terima kasih.
pembelajaran secara konstruktivisme, dan pembelajaran
akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat
patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan.
Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan     (Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN)
kepada murid dan diaplikasikan dalam kehidupan harian    Pengarah
dan dunia pekerjaan.                    Pusat Perkembangan Kurikulum
                              Kementerian Pendidikan Malaysia
                                                         iii
      PENDAHULUAN                       Kurikulum Sejarah bagi peringkat SMA pula Memperoleh
                                  dirancang dengan tujuan supaya murid memperoleh perspektif
  Status  Sejarah ialah mata pelajaran teras dalam Kurikulum   perspektif yang lebih luas tentang proses yang lu as
   Mata  Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) yang w ajib      perkembangan masyarakat dan negara. Sejarah
Pelajaran  dipelajari oleh semua murid secara berterusan      perkembangan dan proses evolusi peradaban dunia
 Sejarah  selama lima tahun. Oleh itu kur ikulum Sejarah pada   akan  dikaji bagi  melengkapkan  perspektif
      peringkat Sekolah Menengah Rendah (SMR)         pendidikan sejarah. Pengetahuan dan pemahaman
      mestilah mempunyai kesinambungannya pada        tersebut membolehkan murid melihat secara
      peringkat Sekolah Menengah Atas (SMA), supaya      perbandingan peradaban yang dicapai oleh negara
      asas-asas pengetahuan, nilai-nilai murni, kemahiran   luar  dan   menghubungkaitkannya   dengan
      belajar dan pengalaman yang diperoleh dapat       masyarakat negara kita. Dengan ini murid dapat
      diperkukuh dan diperkembangkan lagi.          memahami kedudukan negara sebagai sebahagian
                                  daripada peradaban dunia.
      Pada  peringkat  SMR,   kandungan   kurikulum
Pendekatan
      menumpukan kepada pemahaman yang menyeluruh       KBSM    menegaskan    kesepaduan   unsur Kesepaduan
 kronologi dan memberi gambaran jelas tentang sejarah       pengetahuan, peningkatan daya intelek, pemupukan unsur
      negara. Oleh itu kandungan kurikulum Sejarah lebih   nilai-nilai murni dan perkembangan kemahiran
      berbentuk rentetan per istiw a yang membincangkan    belajar. Dalam edisi penyemakan kurikulum Sejarah
      aspek kehidupan masyarakat dan negara dari segi     ini, kesepaduan dan kesinambungan unsur-unsur ini
      politik, ekonomi dan sosial. Rentetan peristiw a ini  diteruskan. Di samping pengetahuan sejarah,
      disusun secara kronologi supaya murid dapat       konsep-konsep dan kemahiran asas disiplin sejarah
      memahami proses perkembangan masyarakat dan       seperti kemahiran pemikiran sejarah dan unsur
      negara, serta unsur-unsur kesinambungan dan       patriotis me diber i penekanan dan diperkukuhkan
      perubahan yang berlaku. Dalam rentetan peristiw a ini  dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
      dimasukkan pula sejarah negara luar yang
      mempunyai kaitan dengan sejarah negara kita.      Dalam usaha untuk melahirkan generasi yang dapat Pemupukan
      Sejarah negara luar ini merupakan asas bagi murid    memenuhi    matlamat  dan  aspirasi  negara, kemahiran
      untuk mengetahui dan memahami hubungan dan       pendekatan    pengajaran  dan    pembelajaran berfikir
      kaitannya dengan sejarah Malaysia.           pendidikan Sejarah perlu menjurus kepada
                                  pemupukan kemahiran berfikir dan kemahiran
                                  pemikiran sejarah di kalangan murid di samping
                                  nilai-nilai murni dan semangat patr iotik.
                                                               1
       Patriotis me adalah perasaan cinta yang kuat      Per kembangan pembelajaran turut didorong oleh       Pendidikan
       terhadap tanah air. Perasaan ini perlu w ujud di hati  peningkatan pendidikan sepanjang hayat. Sehubungan     sepanjang
       setiap individu rakyat Malaysia yang berbilang     itu penampilan pendidikan sejarah sebagai satu disiplin  hayat
       kaum. Sehubungan itu, semangat patriotik dapat     ilmu yang dinamik, dilakukan melalui pendekatan
       membentuk rakyat Malaysia yang bersatu padu       pembelajaran yang melibatkan murid- murid secara aktif
       dan harmoni. Justeru, berdasarkan pengetahuan      dan berterusan.
       dan pemahaman aspek-aspek sejarah negara,
       murid dibimbing untuk menganalisis dan menilai     Oleh itu, sejarah sebagai satu cabang ilmu perlulah
       fakta-fakta sejarah secara rasional.     Natijah  ditekankan sebagai ilmu yang praktikal dan mampu
       daripada pemahaman dan penghayatan sejarah       membentuk setiap w arganegara Malaysia berjiw a
       negara, murid- mur id dapat membina kekuatan      patriotik.
       semangat cinta akan negara.
                                   Bagi memudahkan pengkajian dan pemahaman murid
 Pendidikan Waw asan 2020 menyarankan Malaysia menjadi        terdapat enam tema yang disusun seperti berikut:
   bertaraf negara maju mengikut acuan kita sendiri. Oleh itu,
    dunia rakyat Malaysia perlu mempunyai pengetahuan       Tem a 7: Tam adun Aw al Manusia
       tentang dunia luar supaya berkemampuan untuk
                                   Tem a 8: Tam adun Islam dan Perkembangannya
       bersaing dengan mereka. Persaingan tidak dapat
       dielakkan dalam dunia globalisasi kerana kuasa     Tem a 9: Perkembangan di Eropah dan Kesannya
       politik dan ekonomi dikaw al oleh masyarakat yang
                                        Terhadap Ekonom i Negara
       berilmu dan bermaklumat. Maka adalah penting
       pendidikan di Malaysia memperkenalkan murid       Tem a 10: Kemunculan dan Perkem bangan Nasionalisme
       kepada dunia luar menerusi kurikulum futuris yang
                                        Sehingga Perang Dunia Kedua
       turut menekankan kepada pendidikan bertaraf
       dunia yang berkait rapat dengan teknologi        Tem a 11: Pem binaan Negara dan Bangsa Ke Arah
       maklumat.
                                        Kem unculan Negara Malaysia Berdaulat
Penyuburan  Daya tahan perlu disuburkan di kalangan murid.     Tem a 12: Malaysia dan Kerjasam a Masyarakat
 daya tahan  Pembinaan daya tahan menerusi kemahiran
                                        Antarabangsa.
       pembelajaran, pemahaman,   dan  pemikiran
       berupaya menyediakan murid dalam mempelajari
       sesuatu yang baru, memahaminya dengan          Tem a 7, Tem a 8, dan Tem a 9 dipelajari di Tingkatan 4.
       mendalam, dan memilih maklumat yang penting
       dan relevan.                      Tem a 10, Tem a 11, dan Tem a 12 dipelajari di Tingkatan 5.
                                                                  2
MATLAMAT

                             3. Menghuraikan  ciri-ciri kemasyarakatan dan
Mata Pelajaran Sejarah bertujuan untuk memupuk        kebudayaan Malaysia serta mengamalkannya
dan memperkukuh semangat setia negara dan jati dir i     dalam kehidupan seharian.
sebagai w arganegara Malaysia dan w argadunia.
Melalui pengetahuan dan penghayatan sejarah        4. Menghargai usaha dan sumbangan tokoh-tokoh
tanahair dan sejarah negara luar yang berkaitan,       yang memperjuangkan kedaulatan, kemerdekaan
murid dapat memahami keadaan masyarakat dan          dan pembangunan negara dan mempertahankan
negara serta hubungannya dengan sejarah dunia.        maruah bangsa.
Usaha  ini bertujuan  mew ujudkan  semangat
perpaduan dan kekitaan bangsa dan negara Malaysia.    5. Memiliki semangat patr iotik dan melibatkan diri
Mata Pelajaran Sejarah juga dapat mew ujudkan         dalam usaha mempertahankan kedaulatan,
ingatan bersama terhadap sejarah sebagai rangka        pembangunan dan kemajuan negara.
rujukan kesedaran kebangsaan dan persefahaman
antarabangsa.                       6. Menjelaskan  kedudukan Malaysia sebagai
                               sebahagian dar ipada peradaban dunia dan
                               sumbangannya di peringkat antarabangsa.
OBJEKTIF
                             7. Mengambil iktibar daripada pengalaman sejarah
                               untuk mempertingkatkan daya pemikiran dan
Objektif kurikulum Sejarah membolehkan murid:         kematangan.

1. Menyatakan kepentingan Mata Pelajaran Sejarah     8. Mengamalkan nilai-nilai murni.
  sebagai satu disiplin ilmu dan mengamalkannya
  sebagai pendidikan sepanjang hayat serta mampu
  berdikari.
                             9. Menganalisis, merumus dan menilai fakta-fakta
                               sejarah Malaysia dan dunia luar secara rasional.
2. Menjelaskan per kembangan     masyarakat   dan
  negara dari segi politik, ekonomi, dan sosial.
                                                         3
     ORGANISASI KURIKULUM                   1. Kandungan

Kesepaduan Organisasi kurikulum Sejarah merupakan kesepaduan    Fokus utama kandungan kurikulum Sejarah adalah      Sejarah
 berbentuk berbentuk ‘intra’ yang berlaku dalam pembelajaran   kepada pengetahuan dan pemahaman Sejarah         Malaysia
    intra Sejarah. Unsur-unsur yang terlibat ialah ilmu     Negara Malaysia. Pengkajian Sejarah ini ber mula     fokus
     (kandungan), kemahiran (Struktur disiplin Sejarah:    dengan zaman prasejarah hingga masa kini.        pengkajia n
     Kemahiran Pemikiran Sejarah) dan penerapan nilai
     (patriotisme) yang boleh menyuburkan intelek, rohani,
     emosi dan jas mani. Kesepaduan ini berjalan serentak   Kandungan kurikulum Sejarah memberi tumpuan
                                                          Kajian
     dalam pengajaran dan pembelajaran secara berterusan.   kepada aspek-aspek sejarah tempatan berfokus Sejarah
                                  kepada pengkajian yang bersifat mikro berkaitan
                                  dengan keadaan setempat. Kajian Sejarah Tempatan
                                  Tempatan merangkumi aspek sejarah diri dan
                                  keluarga, sekolah, persekitaran kaw asan sekolah
                                  dan kaw asan tempat tinggal atau kediaman.


                                 Sejarah negara bertitik tolak dari Zaman Kesultanan
                                 Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang
                                 gemilang di Gugusan Kepulauan Melayu pada kurun
                                 ke-15. Kesultanan Melayu Melaka telah membina
                                 satu tradisi budaya, politik dan ekonomi yang diw arisi
                                 sehingga kini. Walaupun pengkajian sejarah negara
                                 dimulakan dengan Kesultanan Melayu Melaka,
                                 sejarah petempatan-petempatan dan kerajaan-
                                 kerajaan aw al di Gugusan Kepulauan Melayu juga
                                 dikaji.


                                 Aspek sejarah negara luar dikaji terutama dalam hal-   Pengkajian
                                 hal yang berkaitan dengan sejarah Malaysia. Aspek     sejarah luar
                                 ini dimasukkan dengan tujuan supaya murid dapat      negara yang
                                 memahami secara lebih jelas tentang sejarah negara    berkaitan
        Rajah 1: Organisasi Kurikulum Sejarah       kita.
                                                                4
2. Unsur Patriotisme                    2.3  Bersemangat Kekitaan

Fokus utama kurikulum Sejarah bertujuan menanam         •  bersatupadu dan berhar moni
semangat patr iotik yang memupuk nilai-nilai murni di      •  bertolak ansur dan bertoleransi
kalangan murid bagi melahirkan w arganegara yang:        •  bekerjasama dan tolong menolong
                                 •  hormat menghor mati
2.1  Berbangga Sebagai Rakyat Malaysia             •  bersefahaman dan ber muafakat
                                 •  muhibah atau semangat ber masyarakat
   •  menghor mati raja dan pemimpin negara
   •  menghargai jasa dan perjuangan tokoh-tokoh    2.4  Berdisiplin
     negara
   •  menghor mati lambang-lambang negara (seperti      •  berakhlak dan berbudi pekerti mulia
     bendera, lagu kebangsaan, jata negara)         •  mempertahankan dan menjunjung Per lembagaan
   •  menjaga dan mempertahankan maruah bangsa          Negara
     dan negara                       •  mematuhi peraturan dan undang-undang
   •  menghargai dan mengamalkan tradisi dan budaya     •  berkelakuan sopan, bertatasusila dan berhemah
     bangsa                           tinggi
   •  berbangga dengan sejarah negara            •  bertindak w ajar
                                 •  bersifat amanah dan jujur
2.2  Bersemangat Setia Negara                  •  berlaku adil dan bertimbang rasa
   •  cinta akan bangsa dan negara           2.5 Berusaha dan Produktif
   •  taat dan setia kepada raja dan pemimpin negara
   •  sedia berkorban untuk bangsa dan negara        •  rajin dan gigih
   •  bertanggungjaw ab kepada bangsa dan negara       •  berdikari
   •  berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan      •  tabah menghadapi cabaran
     bangsa dan negara                   •  menyokong dan melibatkan diri dalam usaha
   •  peka kepada masalah dan isu tentang bangsa dan       pembangunan
     negara                         •  berganding bahu membangunkan negara
   •  bersyukur sebagai w arganegara Malaysia        •  berilmu dan berketrampilan
                                                         5
3. Struktur Disiplin Sejarah                3.1 Inkuiri dalam Sejarah


Pendidikan Sejarah mempunyai teras struktur disiplin yang  Sejarah merupakan disiplin ilmu yang berkembang
sistematik. Pemahaman terhadap struktur ini akan      untuk mencari kebenaran tentang masa lalu. Oleh itu,
mengembangkan proses pengajaran dan pembelajaran      sejaraw an, guru sejarah dan murid adalah terdedah
sejarah yang lebih dinamik. Struktur disiplin pendidikan  kepada persoalan: Apa, Mengapa, Bagaimana, Bila
Sejarah meliputi:                      dan Siapa ( Pemikiran Inkuiri) setiap kali mereka
                              mempelajari ilmu sejarah. Di dalam Pendidikan
                              Sejarah, guru-guru akan membimbing murid untuk
                              mengemukakan persoalan-persoalan pada aw al
        INKUIRI DALAM SEJARAH            pengkajian Sejarah. Melalui persoalan ini, murid akan
                              berusaha mencari sumber, bukti atau maklumat yang
                              dapat menjaw ab persoalan yang telah ditimbulkan.
        PENGUMPULAN SUMBER
                              3.2 Pengumpulan Sumber
        KEMAHIRAN PEMIKIRAN             Ilmu   Sejarah   pada asasnya   mementingkan
           SEJARAH                pengkayaan sumber sejarah di kalangan mur id. Para
                              murid didedahkan tentang tatacara mendapatkan
                              sumber, punca-punca sumber, pengkelasan sumber
        PENJELASAN SEJARAH             pertama dan kedua. Seterusnya merekod bukti-bukti
                              yang diperoleh daripada sumber-sumber tersebut.
                              Umumnya sumber merangkumi sumber lisan dan
        PEMAHAMAN SEJARAH              tulisan, artifak, gambar, lukisan, bangunan dan
                              persekitaran yang dapat menjelaskan tentang sesuatu
                              peristiw a masa lalu.

             EMPATI


       Rajah 2 : Struktur Disiplin Sejarah
                                                          6
        3.3 Kemahiran Pemikiran Sejarah               meneroka bukti, membuat imaginasi dan      membuat
                                      rasionalisasi.
Pemahaman Sejarah adalah satu mata pelajaran yang dapat
  kritis dan merangsang pemikiran. Ia membolehkan murid- murid     3.3.1 Memahami kronologi – bermakna melihat masa
 imaginatif melihat secara empati dan menganalisis bagaimana        lalu, kini dan akan datang secara urutan sesuatu
        manusia menggunakan masa, ruang, perubahan dan        peristiw a sejarah itu berlaku. Di samping itu murid-
        kesinambungan. Pemahaman Sejarah pula dalam         murid dididik dengan kemahiran memahami konsep
        konteks pengajaran dan pembelajaran ber maksud        masa   mengikut  kemajuan sesuatu tamadun
        pemahaman secara kritis dan imaginatif tentang segala    disamping memahami konversi masa iaitu melabelkan
        aspek kehidupan manusia masa silam dan kini.         sesuatu peristiw a mengikut zaman seperti seperti
        Pemahaman ini boleh diperoleh jika kesemua aspek dikaji   Zaman Darurat, Zaman Meleset dan Zaman
        dan menganalisis pelbagai faktor serta dilihat secara    Penjajahan tanpa menyatakan tahunnya.
        keseluruhannya.
                                     3.3.2 Meneroka bukti – melibatkan kemahiran
 Meneroka   Pemikiran sejarah pula adalah merupakan satu bentuk     mengenal pasti sumber pertama dan kedua dan
    idea  proses kognitif yang dapat membolehkan murid- murid     membuat perbandingan antara kedua-dua sumber
  kompleks  untuk meneroka idea yang kompleks dan abstrak dengan     tersebut. Perkara ini dapat merangsang pemikiran
 dan abstrak  bimbingan guru. Justeru, murid- murid dapat memahami     sejarah seseorang murid di samping memahami
        secara kritis dan imaginatif tentang segala aspek      masalah sejarah dan sifatnya yang interpretatif.
        kehidupan manusia silam sehingga ke hari ini.
                                     3.3.3 Membuat interpretasi – bermaksud membuat
 Kemahiran   Kemahiran pemikiran sejarah adalah lebih spesifik      tafsiran terhadap sesuatu peristiw a sejarah dengan
 pemikiran  kepada disiplin ilmu sejarah itu sendiri. Kemahiran ini   memberi ulasan dan kupasan. Murid- murid disedarkan
  sejarah  membolehkan     murid- murid  memahami bagaimana    tentang perbezaan tafsiran dan perspektif yang w ujud
  spesifik  sejaraw an merekonstruksi peristiw a lalu dengan       di kalangan sejaraw an. Mereka dapat membezakan
        menggunakan sumber yang menjadi bukti untuk         fakta sejarah dengan tafsiran sejarah dengan
        menentukan signifikannya sesuatu tarikh, tokoh,       menyedari bahaw a kedua-dua ini adalah berkaitan
        peristiw a, lokasi dan aktiviti manusia masa lalu.      antara satu sama lain.

  Pemikiran Murid-mur id diajar memahami ciri-ciri sejarah supaya    3.3.4 M embuat imaginasi - adalah suatu usaha
 kritikal dan mereka dapat meningkatkan pemikiran mereka dengan     melibatkan murid- murid sesuatu situasi dalam per istiwa
  analitikal lebih kritis dan analitis. Kemahiran ini dipupuk dan    sejarah yang dikaji. Kemahiran imaginasi ini ialah
        diperkembangkan di   kalangan murid- murid dengan    imaginasi secara visual dan empati.
        kemahiran- kemahiran  seperti memahami kronologi,
                                                                   7
      3.3.4 M embuat rasionalisasi – melibatkan penggunaan     3.6 Empati
      akal fikiran dan membuat pertimbangan yang w ajar
      dalam menyelesaikan sesuatu persoalan yang timbul      Empati   dalam sejarah ditakrifkan sebagai suatu
      daripada peristiw a sejarah.  Usha ini, memerlukan     pencapaian pemikiran yang memahami sesuatu
      kemahiran murid- murid untuk mengumpul data,         peristiw a masa lalu daripada pelbagai perspektif.
      membuat hipotesis, menentukan signifikan bukti dan      Murid yang dapat melihat sejarah secara empati
      membuat inferens daripada data yang dikumpul.        sebenarnya membina corak pemikiran yang lebih
                                     terbuka, toleransi dan matang. Sejajar dengan itu,
      3.4 Penjelasan Sejarah                    Pendidikan Sejarah adalah ‘alat’ yang dapat
                                     menghasilkan    w arganegara   yang   lebih
  Kemahiran   Melalui pendekatan bersepadu, penekanan juga perlu   bertanggungjaw ab.
    meng-   diberi ke atas penggunaan Bahasa Melayu sebagai
  organisasi  alat untuk membicarakan ilmu pengetahuan secara     Kem ahiran generik yang dikenal pasti perlu untuk murid-
     dan
         ilmiah dan   mengutarakan  pendapat  dengan    m urid meneroka ruang-ruang ilm u dalam disiplin sejarah
berkomunikasi
         menggunakan bahasa yang gramatis, tepat dan       ialah:-
         berkesan dalam bentuk tulisan atau lisan.
         Sehubungan    itu,  murid  akan   belajar   •  Kemahiran ber komunikasi
         mengorganisasikan analisis sumber sejarah dengan    •  Kemahiran menggunakan teknologi
         menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dengan     •  Kemahiran merancang dan mengelola aktiviti
         sempurna. Mereka merekod hasil analisis mereka dan   •  Kemahiran bekerja dengan orang lain dalam kumpulan
         seterusnya menulis atau menjelaskan dengan tepat    •  Kemahiran menyelesaikan masalah
         dan bertanggungjaw ab.                 •  Kemahiran mengurus, memilih dan menganalisis
                                       maklumat
      3.5 Pemahaman Sejarah                     •  Kemahiran menggunakan idea dan teknik matematik
                                     •  Kemahiran memahami budaya
         Pemahaman sejarah ber maksud pemahaman secara
         kritis dan imaginatif tentang segala aspek kehidupan
                                     Kem ahiran Berfikir yang perlu dikuasai oleh murid pula
         manusia zaman silam. Perkara ini membolehkan      boleh dibahagi kepada 2 kategori utam a iaitu:-
         pelajar melihat    zaman silam secara empati.
         Pemahaman    sejarah  boleh  mendidik  murid
         menganalisis   bagaimana   manusia  mengalami  •  Kemahiran berfikir secara kritis
         perubahan dan kesinambungan dalam kehidupan.      •  Kemahiran berfikir secara kreatif
                                                                  8
Rajah berikut menunjukkan peta domain pemikiran yang mengaitkan dua kemahiran berfikir dengan dua proses berfikir. Matlamat
pembelajaran kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif menuju kepada proses membuat keputusan dan menyelesaikan masalah
dengan bijak.
                                               PEMIKIRAN KREATIF
        PEMIKIRAN KRITIS                            •  menjana idea
                                            •  membuat inferens
     mencirikan
     membandingankan dan membezakan                        •  menghubungkaitkan
     mengumpulkan dan mengelaskan                         •  meramal
     membuat urutan                                •  membuat hipotesis
     menyusun mengikut keutamaan                         •  mensintensis
     menganalisis                                 •  mengitlak
     mengesan kecondongan                             •  menganalogi
     menilai                                   •  membuat gambaran mental
     membuat kesimpulan                              •  mereka cipta
                               KBKK                                              MENY ELESAIKAN MASALAH
       MEMBUAT KEPUTUSAN                          Rajah 3 : Domain Pemikiran
                                                               9
4. Petunjuk Pem ikiran Kreatif dan Kritis

Berikut adalah Jadual 4 : Petunjuk Pemikiran Kritis dan Kreatif yang dapat memberi panduan kepada guru secara terperinci untuk
memudahkan proses Pengajaran dan Pembelajaran.

4.1 Petunjuk Pemikiran Kritis

  Pem ikiran Kritis       Perkataan atau frasa yang       Pem ikiran Kritis       Perkataan atau frasa yang
                 memberi m akna yang sam a                      memberi m akna yang sam a

(a) Mencirikan        •  Menyatakan ciri unsur      (c) Mengum pulkan dan     •  Membuat pengelasan
               •  Memerihalkan sifat          mengelaskan           berasaskan kepada ciri yang
  Mengenal pasti       •  Menyenaraikan ciri, sifat dan                    sepunya
  kriteria seperti ciri,     unsur                Mengasingkan dan      •  Mengumpulkan mengikut
  sifat, kualiti dan unsur  •  Mengenal pasti kualiti, sifat,   mengumpulkan           sesuatu kategori
  sesuatu konsep.         ciri dan unsur           peristiw a kepada      •  Mengumpulkan mengikut ciri
               •  Menyebut ciri, sifat dan      kumpulan masing-         yang boleh dibandingkan
                  unsur                masing berdasarkan     •  Mengkategorikan ciri
                                    kriteria tertentu seperti  •  Menyusun mengikut kriteria
                                    ciri. Pengumpulan ini    •  Menyusun mengikut
(b) Mem bandingkan      •  Mencari persamaan dan        adalah berdasarkan        kumpulan
  dan m embezakan        perbezaan              ciri sepunya.
               •  Menentukan ciri sepadan
                  dan tak sepadan         (d) Mem buat urutan      •  Menyusun mengikut sesuatu
  Mencari persamaan     •  Menyatakan ciri serupa dan                      tertib berasaskan nilai,
  dan perbezaan                            Menyusun maklumat        abjad, kronologi, corak,
                  tidak serupa
                                    mengikut tertib         masa dan lain- lain
  berdasarkan kriteria    •  Menyatakan persamaan dan
  seperti ciri, sifat,      perbezaan
                                    berdasarkan sifatnya    •  Menyusun secara menaik
                                    seperti masa, bentuk       atau menurun
  kualiti dan unsur     •  Menyusun ciri yang sama
  sesuatu peristiw a.       dan Perbezaan
                                    atau bilangan.       •  Menyusun secara rantai
                                                    urutan
                                                                   10
  Pem ikiran Kritis     Perkataan atau frasa yang      yang tersirat.     •  Mencerakin komponen yang
               memberi m akna yang sam a                   terlibat
                                             •  Mencari bukti yang
(e) Menyusun       •  Mengatur mengikut sesuatu                   menyokong
  mengikut          kriteria daripada yang paling               •  Mengimbas kembali idea
  keutam aan         penting kepada yang kurang                •  Mengkaji kesan baik dan
                penting                            buruk
  Menyusun maklumat   •  Menyenaraikan idea yang                  •  Mengkaji keputusan
  mengikut tertib       paling penting kepada yang                  berasaskan fakta
  berdasarkan         kurang penting
  kepentingan.      •  Menyusun berdasarkan      (g) Mengesan       •  Menentukan pendirian berat
                segera kepada kurang        kecondongan        sebelah
                segera                         •   Menentukan pemberatan
             •  Menyenaraikan mengikut       Mengesan pandangan     kepada satu pihak
                hierarki berdasarkan        atau pendapat yang  •   Menentukan pendirian ke
                matlamat              berpihak kepada atau    satu pihak
             •  Mengatur mengikut paling      menentang sesuatu.
                hadapan kepada paling
                belakang
             •  Menyusun mengikut paling    (h) Menilai        •  Menaksir maklumat
                atas kepada paling baw ah                 •  Mempertimbangkan
                                 Membuat          pendapat dan pandangan
                                 pertimbangan tentang  •  Mempertimbangkan
(f) Menganalisis     •  Mencerakin maklumat        sesuatu perkara      cadangan
             •  Mengolah idea           daripada segi     •  Menyatakan rasional
  Mengolah maklumat   •  Mengesan penyebab         kebaikan dan      •  Membahaskan isu atau
  dengan         •  Menghuraikan faktor        keburukan,         pernyataan
  menghuraikannya       penyebab              berdasarkan bukti   •  Membuat pertimbangan
  kepada bahagian    •  Membuat andaian          atau dalil yang sah.  •  Memberi alasan untuk
  yang lebih kecil bagi    berasaskan maklumat                      menerima atau menolak
  memahami sesuatu    •  Menghuraikan mengikut cir i                •  Membuat pilihan
  konsep atau peristiw a •  Menghuraikan kepada                    •  Mengimbas kembali pilihan
  serta mencari makna     bahagian                         •  Menentukan nilai
                                                             11
                              4.2 Petunjuk Pemikiran
                                 f
  Pem ikiran Kritis      Perkataan atau frasa yang   Pem ikiran Kreatif    Perkataan atau frasa yang
                memberi m akna yang sam a                memberi m akna yang sam a

(i) Mem buat        •  Merumuskan isu       (a) Menjanakan idea   •  Mengemukakan idea
  kesim pulan      •  Menyatakan hasil selepas              •  Mencadangkan alternatif
                analisis                      •  Mencadangkan sebab
  Membuat pernyataan   •  Menyusun alasan        Menghasilkan idea   •  Menyenaraikan idea
  tentang hasil sesuatu  •  Membuat resolusi       yang berkaitan    •  Menyatakan cara lain
  kajian yang       •  Membuat persetujuan      dengan sesuatu    •  Menyumbangkan pendapat
  berdasarkan kepada                     perkara.
              •  Membuat keputusan                  •  Menyatakan kemungkinan
  sesuatu hipotesis      bijaksana yang muktamad               •  Menghasilkan idea
  atau mengukuhkan    •  Membuat rumusan                   •  Mencetus idea
  sesuatu perkara
              •  Menggulung hujah                  •  Melahir kan idea
  berdasarkan
  penyiasatan.
                              (b) Mem buat inferens  •  Membuat kesimpulan aw al
                                             daripada pemerhatian
                               Membuat kesimpulan  •  Membuat rumusan aw al
                               aw al yang         daripada data
                               munasabah, yang    •  Membuat kesimpulan aw al
                               mungkin benar atau     daripada maklumat
                               tidak benar untuk   •  Membuat tanggapan aw al
                               menerangkan sesuatu  •  Membuat penyataan aw al
                               peristiw a atau    •  Membuat pendirian aw al
                               pemerhatian.
                                          •  Menyatakan ketetapan aw al
                                                           12
  Pem ikiran Kreatif      Perkataan atau frasa yang    Pem ikiran Kreatif       Perkataan atau frasa yang
                 memberi m akna yang sam a                    memberi m akna yang sam a

(c) Menghubungkaitkan     •  Menerangkan sebab dan   (e) Mem buat hipotesis     •  Menyatakan cadangan yang
                  akibat                             perlu diuji kesahihannya
  Membuat perkaitan     •  Menyatakan perkaitan     Membuat pernyataan      •  Membuat andaian yang
  dalam sesuatu keadaan   •  Menyatakan sebab musabab   umum tentang           perlu dibuktikan
  atau peristiw a untuk   •  Menyatakan implikasi     hubungan antara          kebenarannya
  mencari sesuatu struktur  •  mengkaji perkaitan      pemboleh ubah        •  Membuat pernyataan yang
  atau corak         •  Mencari per kaitan      dimanipulasikan dan        perlu diuji ketepatannya
  perhubungan.        •  Mengaitkan idea        pemboleh ubah        •  Menyatakan pandangan
                                 bergerak balas yang
               •  Menyatakan pertalian                      yang perlu diuji kejituannya
                                 difikirkan benar bagi
               •  Membuat perhubungan
                                 menerangkan sesuatu
                                 perkara atau peristiw a.
                                 Pernyataan ini perlu diuji
(d) Meram al         •  Menyatakan apa yang akan   untuk membuktikan
                  berlaku            kesahihannya.
  Membuat jangkaan      •  Membuat jangkaan
  tentang sesuatu      •  Menganggarkan apa yang
  peristiw a berdasarkan     akan berlaku
  pemerhatian dan
                               (f) Mensintesiskan       •  Menggabungkan idea
               •  Membuat pelunjuran                     •  Menggubal semula
  pengalaman yang lalu    •  Menyatakan kemungkinan
  atau data yang boleh
                                 Menggabungkan unsur     •  Menyatukan idea-idea
                  yang akan berlaku
  dipercayai.
                                 yang berasingan untuk    •  Menyepadukan idea
                                 menghasilkan satu
                                 gambaran menyeluruh
                                 dalam bentuk seperti
                                 pernyataan, lukisan dan
                                 artifak.
                                                               13
  Pem ikiran Kreatif      Perkataan atau frasa yang       Pem ikiran Kreatif     Perkataan atau frasa yang
                 memberi m akna yang sam a                     memberi m akna yang sam a
(g) Mengitlak
                                  (j) Mereka Cipta      •  Cadangan idea original
  Membuat pernyataan    •  Membuat pernyataan umum                    •  Menghasilkan gubahan
  umum terhadap sesuatu     berdasarkan pola           Menghasilkan sesuatu     original
  perkara untuk      •  Membuat generalisasi         yang baru atau      •  Mereka bentuk
  keseluruhan kumpulan   •  Membuat rumusan umum         melakukan        •  Mencipta sesuatu
  berdasarkan          daripada keseluruhan idea      pengubahsuaian kepada  •  Membuat inovasi
  pemerhatian ke atas                        sesuatu yang sedia ada  •  Menghasilkan idea yang
  sampel atau beberapa                        untuk mengatasi        kreatif
  maklumat daripada                         masalah secara      •  Membuat pengubahsuaian
  kumpulan itu.                           terancang.
(h) Menganalogikan

  Membentuk kefahaman   •  Memetafora
  tentang sesuatu konsep  •  Membuat sindiran
  yang kompleks secara   •  Membuat kiasan
  mengaitkan konsep itu  •  Membuat perlambangan
  dengan konsep yang    •  Membuat simulasi
  mudah atau maujud yang  •  Membandingkan    sesuatu
  mempunyai ciri yang      yang ada ciri persamaan
  serupa.
(i) Mem buat gam baran
   mental
               •  Mengimaginasi
  Membuat tanggapan atau  •  Menggambarkan dalam
  membayangkan sesuatu      bentuk lain
  idea, konsep, keadaan   •  Membayangkan dalam minda
  atau gagasan dalam    •  Melakar kan peta minda
  minda atau fikiran.    •  Membuat khayalan
               •  Cuba fikirkan suatu per istiw a
                                                             14
5. PENERANGAN T ENTANG LAJUR DAN ARAS                  Dalam lajur Hasil Pem belajaran disenaraikan hasil

Huraian Sukatan Pelajaran ( HSP ) ini adalah untuk kegunaan
guru merancang pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik
                                2    pembelajaran yang per lu dicapai oleh murid
                                    menerusi aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi
                                    setiap tajuk mengikut.     Aras ialah tahap
darjah.                            pembelajaran berdasarkan kebolehan dan kematangan yang
                                perlu dicapai oleh murid. Walau bagaimanapun guru
Huraian  Sukatan Pelajaran Kurikulum Sejarah       digalakkan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang
dipersembahkan dalam tiga bahagian iaitu Sinopsis       meliputi ketiga-tiga aras untuk melahirkan murid yang
Tema/Tajuk, Carta Aliran dan Perincian Kandungan        mempunyai pemikiran kritis dan kreatif. Bagi memudahkan
Sukatan Pelajaran.                       pemeringkatan aras dibuat,    model Taksonomi Bloom
                                digunakan sebagai panduan sepertimana yang dijelaskan
Sinopsis Tema/Tajuk merupakan ringkasan yang memberi      dalam jadual berikut:
kefahaman mengenai kandungan dan skop keseluruhan
sesuatu tema/tajuk.                           Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai
                                     oleh semua murid. Pengetahuan dan kemahiran ini
Carta aliran pula bertujuan menerangkan dengan lebih jelas    ARAS  adalah merupakan pengetahuan dan kemahiran
tentang rentetan peristiw a bagi sesuatu tema/tajuk. Carta     1   asas meliputi pengetahuan dan pemahaman dalam
aliran mengandungi empat elemen iaitu latar belakang, sebab       Taksonomi Bloom dan mencakupi pemikiran
dan akibat, fokus utama dan kesan.                    sejarah yang mudah

Perincian   kandungan    Sukatan   Pelajaran  pula       Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai
dipersembahkan dalam lima lajur iaitu Tajuk, Hasil            oleh major iti murid. Pengetahuan dan kemahiran
Pembelajaran, Konsep/Istilah, Cadangan aktiviti pembelajaran   ARAS  ini adalah merupakan peringkat aplikasi dan
dan Unsur Patriotisme / Hasil Tingkah Laku Patriotisme.      2   analisis dalam Taksonomi Bloom dan mencakupi
                                     pemikiran sejarah yang lebih tinggi. Murid boleh
     Dalam lajur Tem a/Tajuk disenaraikan tajuk/subtajuk       mengaplikasi   dan  menganalisis bagaimana
 1    dan ruang lingkup isi kandungan pengetahuan yang
     akan dipelajari bagi setiap tema/tajuk.   Dalam
                                     manusia menggunakan masa, ruang, perubahan
                                     dan kesinambungan tentang segala aspek
pengajaran dan pembelajaran, semua pengetahuan yang           kehidupan manusia
disenaraikan boleh digabungkan, dikaitkan dan dibincangkan
secara berasingan mengikut kesesuaian tajuk, kesediaan dan
tahap keupayaan murid.
                                                            15
     Pengetahuan dan kemahiran yang boleh dikuasai    patriotis me yang difikir kan sesuai dan perlu selain daripada
     oleh sebilangan   murid. Pengetahuan dan     yang telah disenaraikan di dalam lajur ini.
 ARAS  pemikiran ini adalah merupakan peringkat sintesis
  3   dan penilaian dalam Taksonomi Bloom dan       Dalam usaha ke arah mencapai matlamat pendidikan Sejarah
     mencakupi pemikirah sejarah yang tertinggi. Murid  KBSM perkara berikut haruslah diber i penekanan dalam
     boleh memahami secara kritis dan kreatif tentang   proses pengajaran dan pembelajaran iaitu;
     segala aspek kehidupan manusia sehingga ke hari
     ini
                                5.1 Kesepaduan Pengetahuan, Nilai dan Kem ahiran
     Dalam lajur Konsep/Istilah disenaraikan konsep-

 3    konsep dan istilah-istilah yang perlu ditekankan
     dalam pengajaran dan pembelajaran bagi setiap
     tajuk. Guru juga boleh menambah konsep dan istilah
                                 Pendekatan bersepadu merupakan satu strategi yang
                                 berkesan untuk menjalin dan mengadun unsur-unsur ilmu,
yang difikirkan sesuai dan perlu.                 nilai-nilai murni, kemahiran belajar dan bahasa yang baik.
                                 Oleh itu dalam pengajaran dan pembelajaran Sejarah,
     Dalam lajur Cadangan Aktiviti Pem belajaran       penekanan haruslah diberi terhadap pemerolehan

 4    disenaraikan cadangan aktiviti pembelajaran untuk
     guru menjalankan proses     pengajaran dan
                                 pengetahuan, perkembangan kemahiran belajar dan
                                 pemupukan    serta  penghayatan  nilai-nilai murni.
pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai atau membuat        Berdasarkan pengetahuan dan pemahaman aspek-aspek
aktiviti yang lain bagi meningkatkan keberkesanan         Sejarah, murid akan dibimbing untuk mentafsir,
pengajaran dan pembelajaran.                   menganalisis dan menilai fakta-fakta sejarah secara
                                 rasional, adil, dan tepat.
      Dalam lajur Unsur dan Hasil Tingkah Laku

 5    Patriotisme disenaraikan nilai dan iktibar dan
      unsur patriotisme yang perlu dipupuk dalam
      proses pengajaran dan pembelajaran melalui
                                 Melalui pendekatan bersepadu, penekanan diberi ke atas
                                 penggunaan Bahasa Melayu sebagai alat untuk
pengetahuan sejarah. Penerapan unsur patriotis me juga      membicarakan ilmu pengetahuan secara ilmiah dan
boleh dilakukan melalui aktiviti pengajaran dan pembelajaran   mengutarakan pendapat dengan menggunakan bahasa
secara tidak langsung dengan menekankan aspek-aspek        yang gramatis, tepat dan berkesan dalam bentuk tulisan
perubahan tingkah laku yang diyakini dan dilakukan oleh      atau lisan. Di samping itu pengetahuan dan kemahiran
murid sama ada semasa atau selepas proses pengajaran dan     daripada mata pelajaran lain serta pengalaman hidup
pembelajaran. Ini bersesuaian dengan konsep pendidikan      harian murid perlulah dihubungkaitkan dalam pengajaran
sepanjang hayat. Guru boleh menambah nilai dan unsur       dan pembelajaran.
                                                             16
5.2 Pem aham an Idea dan Konsep Sejarah              aktif dapat meningkatkan kefahaman, kemahiran dan
                                 pemupukan nilai dengan lebih ber kesan.
  Sejarah   mempunyai idea dan    konsep  khusus.
  Pemahaman dan penghayatan tentang idea dan konsep       Antara kaedah dan teknik yang boleh digunakan ialah
  tersebut amat penting untuk menjadikan pengetahuan       syarahan, bercerita, simulasi, kajian kes, eksperimen,
  sejarah relevan dan berguna dalam kehidupan seharian.     sumbangsaran, perbincangan, projek, main peranan,
                                 lakonan, penyelidikan, tunjuk cara, penggunaan sumber,
5.3 Pem upukan Nilai dan Sikap Patriotik             kerja luar dan latih tubi. Guru boleh memilih mana- mana
                                 kaedah dan teknik untuk mengajar sesuatu tajuk pelajaran.
  Mata pelajaran Sejarah adalah pendukung utama         Pemilihan dan penggunaan metodologi pengajaran dan
  pemupukan semangat patriotik. Dalam pengajaran dan       pembelajaran yang sesuai, boleh menimbulkan minat serta
  pembelajaran, penekanan perlu dibuat terhadap aspek      membangkitkan motivasi murid terhadap pelajaran
  nilai dan iktibar melalui pengalaman sejarah untuk       sekaligus dapat meningkatkan kefahaman dan kemahiran
  memupuk semangat setia negara, kebanggaan dan         mereka.
  keperibadian sebagai rakyat Malaysia

5.4 Peningkatan Kem ahiran Belajar dan Minat

  Dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sejarah,
  penekanan haruslah diberi terhadap perkembangan
  kemahiran seperti mengumpul, mengelaskan, mentafsir,
  menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi maklumat.
  Penguasaan   kemahiran  belajar tersebut  akan
  meningkatkan kefahaman, pemikiran dan minat terhadap
  mata pelajaran Sejarah.

5.5 Penggunaan Pelbagai     Strategi  Pengajaran   dan
  Pem belajaran

  Untuk memperkembangkan potensi serta meningkatkan
  keupayaan dan kebolehan murid secara menyeluruh dan
  seimbang, murid perlu dilibatkan secara aktif dalam aktiviti
  pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan murid secara
                                                            17
   6. PENDEKATAN ISI KANDUNGAN KURIKUL UM
    SEJARAH SEKOLAH MENENGAH ATAS

   Pendekatan isi kandungan kurikulum Sejarah SMA
   dibuat secara bersepadu tanpa     mengasingkan
   komponen sejarah Malaysia dengan komponen sejarah
   negara luar. Pengkajian ber mula dengan aspek-aspek          Sejarah    Sejarah
   sejarah negara luar yang mempunyai perkaitan dengan          Malay sia  Negara Luar
   sejarah negara kita. Usaha ini bertujuan memberi
   gambaran secara menyeluruh tentang evolusi peradaban
   manusia dalam proses meletakkan negara kita pada
   peringkat  antarabangsa  yang  sekaligus  dapat
   memperkasakan martabat bangsa dan negara Malaysia
   yang berdaulat.


                               Rajah 6: Kadar pemberatan isi kandungan kurikulum Sejarah
                                    Sekolah Menengah Atas (SMA), menekankan
                                    Sejarah Malaysia dan Sejarah Negara Luar yang
                Sejarah                mempunyai perkaitan.
                 negara
         Sejarah    luar y ang    Sejarah
         Malay sia   berkaitan    Negara Luar
                dengan
                Malay sia
Rajah 5: Pemilihan isi kandungan sejarah negara luar dalam
     Kurikulum Sejarah
                                                          18

								
To top