Phan 5.a - Phan tich chi phi va ra quyet dinh by ashrafp

VIEWS: 31 PAGES: 16

									           Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.1
 Phán Têch Chi Phê vaì Quaï
  Trçnh Ra Quyãút Âënh
     Pháön 5.1
       SAV
SDC
              Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.2
   Muûc âêch thaío luáûn
• Taïc âäüng cuía sæû thay âäøi caïc
 yãúu täú chi phê lãn låüi nhuáûn
• Sæí duûng caïc säú liãûu chi phê cäú
 âënh cho viãûc ra quyãút âënh
• Kiãøm soaït vaì âiãöu chènh chi phê
 cäú âënh trong kãú hoaûch kinh doanh.


         SAV
SDC
               Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.3
    Giaï hay chi phê?
• Thay âäøi vãö saín læåüng saín xuáút
 vaì xuáút kháøu cuía Brazil laìm thay
 âäøi giaï trao âäøi caì phã trãn thë
 træåìng thãú giåïi.
• Cäng ty Nestle coï thãø quyãút âënh
 giaï baïn caì phã thaình pháøm trãn thë
 træåìng.
• VTC laì ngæåìi “cháúp nháûn giaï”.
• Cäng ty coï thãø kiãøm soaït chi phê?
SDC
           SAV
                  Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.4
   Giaï hay chi phê? (tiãúp)
• Cäng ty muäún cæûc âaûi låüi nhuáûn:
    Låüi nhuáûn   = doanh thu - chi phê
         = saín læåüng x giaï - chi phê
• Trong khi dæû âoaïn vaì hy voüng mäüt
 mæïc giaï cao, cäng ty cáön chuáøn bë
 cho caïc këch baín våïi mæïc giaï tháúp
 hån
• Chi phê vaì saín læåüng laì nhæîng
 yãúu täú coï thãø kiãøm soaït.
          SAV
SDC
                  Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.5
     Phán loaûi chê phê
• Chi phê biãún âäøi: Khoaín chi phê thay
 âäøi khi saín læåüng baïn thay âäøi
   – Vê duû: chi phê thu mua caì phã thæåìng
    seî tàng theo cuìng tyí lãû våïi saín
    læåüng.
• Chi phê cäú âënh: Khoaín chi phê
 khäng thay âäøi khi saín læåüng baïn
 thay âäøi
   – Vê duû: Læång caïn bäü vaì nhán viãn
            SAV
SDC
                   Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.6
   Phán loaûi chi phê (tiãúp)
• Chi phê næía biãún âäøi: Khoaín chi
 phê biãún âäøi/cäú âënh âäúi våïi mäüt
 saín læåüng nháút âënh
   – Vê duû: tiãu thuû âiãûn trong xæåíng chãú
    biãún - tiãu thuû âiãûn chè tàng (giaïn
    âoaûn) khi saín læåüng âaût âãún mäüt
    giaï trë naìo âoï. Tháúp hån giaï trë âoï,
    tiãu thuû âiãûn (chi phê) gáön nhæ cäú
    âënh.
             SAV
SDC
               Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.7


   Laîi hoaût âäüng vaì laîi
        gäüp
• Laîi gäüp = doanh thu - chi phê biãún
 âäøi
• Laîi hoaût âäüng= laîi gäüp - chi phê
 cäú âënh
        = doanh thu - täøng chi
 phê
(khäng xeït chi phê næía biãún âäøi:
Täøng chi phê = chi phê cäú âënh + chi
 phê biãún âäøi) SAV
SDC
                     Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.8
          Vê duû
Caì phã
Giaï baïn ($/kg)      1
Saín læåüng baïn (kg)       10
Doanh thu ($)        10
Chi phê biãún âäøi ($/kg)  0.75
Chi phê biãún âäøi ($)       7.5
Laîi gäüp          2.5
Pháön tràm laîi gäüp        25%


              SAV
SDC
                   Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.9
       Vê duû (tiãúp)
Caì phã         Giaï giaím  CPBÂ giaím
             $0.2/kg   $0.2/kg
Giaï baïn ($/kg)     0.8     0.8
Saín læåüng baïn (kg)      10     10
Doanh thu ($)       8      8
Chi phê biãún âäøi ($/kg) 0.75    0.55
Chi phê biãún âäøi ($)     7.5     5.5
Laîi gäüp         0.5     2.5
Pháön tràm laîi gäüp      6%     30%

             SAV
SDC
             Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.10
   Pháön tràm laîi gäüp?
• VTC theo âuäøi muûc tiãu laîi gäüp
 tuyãût âäúi: $0.25 trãn mäüt kg caì
 phã
• Âäúi thuí caûnh tranh - cäng ty X
 theo âuäøi muûc tiãu laîi gäüp
 pháön tràm: 25% doanh thu.
• Giaí sæí coï sæû giaím giaï trãn
 thë træåìng caì phã...
         SAV
SDC
                    Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.11
    Pháön tràm laîi gäüp?
                  nh   t
                 Tê cho mäü kg caìphã
                          m
                    Sau khi giaí
            åï    m
           Træ c khi giaí
                   VTC        X
Doanh thu ($)       1      0.8       0.8
     n i
Chi phêbiãú âäø($)    0.75    0.55       0.6
 i p
Laî gäü ($)        0.25    0.25       0.2
 i p
Laî gäü %        25%     30%       25%              SAV
 SDC
               Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.12


   Pháön tràm laîi gäüp?
       (tiãúp)
• Trong mäi træåìng caûnh tranh,VTC
 khoï coï thãø âàût gêa mua tháúp hån
 thë træåìng.
• Cäng ty cuîng khäng thãø baïn saín
 pháøm våïi giaï cao hån giaï thë
 træåìng
• Cäng ty coï thãø âaût âæåüc muûc tiãu
 laîi gäüp laì $0.25 trãn $1 baïn haìng.
          SAV
SDC
                    Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.13
      Âiãøm hoìa väún
Saín læåüng baïn ra laì 4000 táún:
         (a)      (b)        (c)
Chi phê cäú âënh: 1000      800        600
Doanh thu:    4000      4000       4000
Laîi gäüp:    1000      1000       1000
Laîi hoaût âäüng: 0       200        400

Xeït træåìng håüp (b) vaì (c): chi phê cäú âënh giaím
 33% laìm laîi hoaût âäüng tàng 100%

             SAV
SDC
                Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.14
     Âiãøm hoìa väún (tiãúp)
      i  p      âë   i  t n
Doanh thu Laî gäü Chi phê cäú nh Laî hoaûâäüg
    4,000  1,000  1,000         0
    5,000  1,250  1,000        250
    6,000  1,500  1,000        500
    3,000  750   1,000        -250
            SAV
 SDC
                  Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.15
     Âiãøm hoìa väún (tiãúp)
   $             Doanh     Täøng
                 thu     chi phê
             Laîi
                         Chi phê
                         biãún
                         âäøi
 4000

      Läù

                 Chi phê cäú âënh
 1000
                           Táún
          4000
          SAV
SDC
                 Kãú Hoaûch Kinh Doanh 5.5a.16
       Kãút luáûn
• Biãún âäüng cuía caïc yãúu täú giaï, chi phê,
 vaì saín læåüng taïc âäüng maûnh âãún låüi
 nhuáûn cäng ty
• Laì ngæåìi cháúp nháûn giaï, trong mäi
 træåìng caûnh tranh thu mua maûnh, chi phê
 cäú âënh cáön âæåüc táûp trung kiãøm soaït
 vaì theo doîi
• Laîi gäüp (%) âäúi våïi mäùi màût haìng laì
 muûc tiãu coï thãø theo âuäøi.
           SAV
SDC

								
To top