Docstoc

1. Tong quan ve module

Document Sample
1. Tong quan ve module Powered By Docstoc
					Täøng Quan vãö
  Module
GTZ/VINACAFE      Täøng quan vãö Module         1
1.1 Cå såí hçnh thaình

Kãú hoaûch kinh doanh laì nhæîng kãú hoaûch daìi haûn thæåìng
keïo daìi trong khoaíng thåìi gian tæì 3 âãún 5 nàm.

Kãú hoaûch kinh doanh laì mäüt taìi liãûu chè roî caïc muûc tiãu
kinh doanh ngàõn haûn vaì daìi haûn (thæåìng hån mäüt nàm), caïc
chiãún læåüc vaì caïc nguäön læûc cáön coï âãø âaût âæåüc nhæîng
muûc tiãu naìy trong khoaíng thåìi gian cuû thãø.

Quaï trçnh hoaûch âënh buäüc caïc nhaì quaín trë phaíi hiãøu roî
hån nhæîng gç hoü muäún âaût âæåüc, bàòng caïch naìo âãø thæûc
hiãûn âæåüc, khi naìo coï thãø laìm âæåüc. Caïc kãú hoaûch kinh
doanh täút vaì cuû thãø laìm tàng tinh tháön vaì sæû gàõn boï
cuía nhán viãn âäúi våïi cäng ty. Màût khaïc, kãú hoaûch kinh
doanh giuïp cho cäng ty dãù daìng hån trong viãûc thu huït sæû
quan tám cuía caïc nhaì taìi tråü, caïc nhaì cho vay, caïc nhaì
âáöu tæ. Phaït triãøn kãú hoaûch kinh doanh coï thãø giuïp
traïnh nhæîng sai soït vaì nháûn ra nhæîng cå häüi tiãöm áøn,
sæí duûng hiãûu quaí nháút caïc nguäön læûc vaì khaí nàng tiãöm
taìng cuîng nhæ giuïp nháûn ra vaì loaûi boí âiãøm yãúu cuía
cäng ty vaì giuïp caïc doanh nghiãûp sàôn saìng âäúi phoï våïi
báút kyì sæû thay âäøi âãø coï thãø âiãöu chènh laûi nhanh
choïng caïc hoaût âäüng kinh doanh cuía mçnh. Hoaûch âënh træåïc
trong khoaíng thåìi gian daìi laì mäüt cäng viãûc dæû baïo ráút
khoï khàn. Tuy nhiãn, nãúu kinh doanh maì khäng nhçn âãún tæång
lai láu daìi vaì chuáøn bë âäúi phoï våïi nhæîng thay âäøi coìn
nguy hiãøm gáúp bäüi.

Baín thán kãú hoaûch kinh doanh laì mäüt taìi liãûu quan troüng
âãø giåïi thiãûu cho nhán viãn cuîng nhæ nhæîng ngæåìi bãn
ngoaìi táöm nhçn, muûc tiãu vaì nhiãûm vuû cuía cäng ty. Tæì
træåïc âãún nay, caïc nhaì quaín trë trong caïc doanh nghiãûp,
âaî quen våïi phæång phaïp tiãúp cáûn tæì trãn xuäúng åí muïc
tuyãût âäúi, cáön phaíi hiãøu âæåüc táöm quan troüng cuía kãú
hoaûch kinh doanh nhæ laì kim chè nam cho hoaût âäüng quaín trë
láu daìi. Âäöng thåìi, cuîng tháût cáön thiãút âãø cho caïc nhaì
SAV       Module 5: Kãú Hoaûch Kinh Doanh
GTZ/VINACAFE      Täøng quan vãö Module          2
quaín trë tháúy âæåüc quaï trçnh hoaûch âënh kinh doanh buäüc
hoü phaíi nghé âãún tçnh hçnh kinh doanh tæång lai trong caïc
âiãöu kiãûn thë træåìng khaïc nhau nhæ thãú naìo. Chuïng täi
muäún nháún maûnh quaï trçnh hoaûch âënh cuîng âoïng mäüt vai
troì quan troüng nhæ chênh baín kãú hoaûch, nãúu khäng noïi laì
quan troüng hån.

Nãúu caïc nhaì quaín trë coï thãø hiãøu, âaïnh giaï, vaì tham
gia vaìo quaï trçnh hoaûch âënh thç cháút læåüng cuía kãú hoaûch
kinh doanh vaì táöm quan troüng cuía noï nhæ laì mäüt cäng cuû
hoaûch âënh vaì kiãøm soaït seî tæû âäüng âæåüc náng cao.

Nhiãöu nhaì quaín trë kinh doanh trong caïc doanh nghiãûp nhaì
næåïc (SOEs) thæåìng quen chuï troüng âãún caïc hoaût âäüng kinh
doanh nhiãöu hån laì hoaûch âënh. Hoaûch âënh thæåìng do chênh
phuí trung æång hay tènh hay caïc bäü liãn quan hay caïc cäng ty
meû. Cäø pháön hoïa sàõp tåïi seî âem laûi sæû thay âäøi vãö vai
troì cuía caïc nhaì quaín trë doanh nghiãûp nhæîng ngæåìi chëu
traïch nhiãûm hoaûch âënh. Caïc nhaì quaín trë SOEs khäng coìn
dæûa vaìo caïc kãú hoaûch âæåüc phaïc hoüa tæì trung æång âãø
chè âaûo cäng viãûc. Chênh hoü phaíi hoaûch âënh cho chênh cäng
ty cuía mçnh. Caïc nhaì quaín trë cáön phaíi âæåüc âaìo taûo
thêch håüp âãø coï thãø âaïp æïng âæåüc sæû thay âäøi vai troì
naìy. Hoü cáön phaíi biãút cäng cuû hoaûch âënh, caïc yãu cáöu
thäng tin cuîng nhæ phæång tiãûn âãø coï âæåüc thäng tin âoï,
vai troì cuía giaí âënh trong hoaûch âënh, kyî thuáût âaïnh giaï
taïc âäüng cuía caïc giaí âënh khaïc nhau vaì phæång tiãûn âãø
giaïm saït vaì âaïnh giaï hiãûu quaí hoaût âäüng kinh doanh dæûa
trãn kãú hoaûch âaî vaûch ra, tæì âoï coï nhæîng âiãöu chènh
cáön thiãút.

Chênh vç váûy, caïc nhaì quaín trë phaíi âæåüc âaìo taûo âãø lãn
kãú hoaûch cho caïc doanh nghiãûp maì khäng dæûa vaìo caïc kãú
hoaûch táûp trung âãø âiãöu khiãøn hoaût âäüng cuía mçnh.

Hoaûch âënh kinh doanh âoìi hoíi Ban quaín lyï cäng ty phaíi xem
xeït nghiãm tuïc sæû phaït triãøn tæång lai cuía mäùi lénh væûcSAV        Module 5: Kãú Hoaûch Kinh Doanh
GTZ/VINACAFE     Täøng quan vãö Module           3
kinh doanh trong mäi træåìng thay âäøi. Âoï laì hãû quaí cuía yï
kiãún táûp thãø, khäng phaíi laì yï kiãún caï nhán cuía nhaì
laînh âaûo cáúp cao naìo.

Hoaûch âënh kinh doanh laì mäüt hoaût âäüng âa chæïc nàng. Do
âoï, viãûc âaìo taûo phaíi bao gäöm nhán sæû tæì caïc phoìng ban
khaïc nhau, nhæîng ngæåìi seî chëu traïch nhiãûm thæûc hiãûn kãú
hoaûch.

Âãø coï thãø chuáøn bë vaì laìm viãûc våïi caïc kãú hoaûch, nhaì
quaín trë cáön coï mäüt säú kyî nàng. Âäúi våïi caïc kãú hoaûch
duì täút hay keïm cuîng âæåüc thãø hiãûn qua caïc thuáût ngæî
kãú toaïn. Hãû thäúng cå såí kãú toaïn cuîng tiãûn låüi cho
viãûc kiãøm tra taïc âäüng taìi chênh cuía caïc phæång aïn khaïc
nhau. Chênh vç váûy, mäüt quyãút âënh täön kho chåì giaï cao âãø
baïn ra thë træåìng trong tæång lai khi giaï âæåüc caíi thiãûn
coï thãø laì mäüt âãö nghë háúp dáùn. Nhæng khi buäüc phaíi
kiãøm tra taïc âäüng cuía âãö nghë âoï trãn phæång diãûn kãú
toaïn taìi chênh, ngæåìi âãö nghë coï thãø nháûn tháúy ràòng
cáön phaíi tênh âãún chi phê tàng lãn do haìng täön kho nhiãöu
hån âaîn âãún väún læu âäüng låïn hån cuîng nhæ caïc khoaín vay
tæì ngán haìng låïn hån - chi phê laîi suáút cao hån. Chuïng täi
tin ràòng caïc kyî nàng vãö kãú toaïn taìi chênh laì mäüt pháön
quan troüng trong viãûc hoüc láûp kãú hoaûch. Âãø coï thãø
hoaûch âënh coï hiãûu quaí, caïc nhaì quaín trë cáön dæû âoaïn
caïc biãún säú chênh. Viãûc dæû âoaïn nhæ thãú coï thãø âæåüc
thæûc hiãûn thäng qua caïc mä hçnh dæû baïo chênh thæïc hay
thäng qua træûc giaïc dæûa trãn thám niãn kinh nghiãûm. Trong
báút kyì træåìng håüp naìo, caïc nhaì quaín trë cáön phaíi coï
caïc dæû âoaïn håüp lyï vaì cán nhàõc caïc biãún säú chênh trong
tæång lai. Phaït triãøn kyî nàng dæû baïo cuîng laì mäüt pháön
thiãút yãúu trong Module kãú hoaûch kinh doanh.
SAV       Module 5: Kãú Hoaûch Kinh Doanh
GTZ/VINACAFE      Täøng quan vãö Module         4
1.2 Muûc tiãu

  Cung cáúp caïc cäng cuû vaì kyî thuáût thêch håüp âãø giuïp
  cho caïc caïn bäü quaín lyï dãù daìng hån trong quaï trçnh
  láûp kãú hoaûch kinh doanh.

  Cung cáúp mäüt hæåïng dáùn hoaûch âënh kinh doanh âäúi våïi
  mäùi màût haìng kinh doanh vaì toaìn cäng ty.

  Giuïp caïc nhaì quaín trë nghé âãún tæång lai cuía doanh
  nghiãûp.
SAV        Module 5: Kãú Hoaûch Kinh Doanh
GTZ/VINACAFE       Täøng quan vãö Module     5
1.3 Caïc chuí âã häüi thaío

  Giåïi thiãûu kãú hoaûch kinh doanh noïi chung.

  Nhiãûm vuû vaì muûc tiãu

  Phán têch SWOT

  Kãú hoaûch chiãún læåüc

  Caïc kyî thuáût phán têch taìi chênh
SAV         Module 5: Kãú Hoaûch Kinh Doanh
GTZ/VINACAFE     Täøng quan vãö Module          6
1.4 Âäúi tæåüng tham gia

Âäúi tæåüng tham gia laì caïc caïn bäü quaín lyï cuía cäng ty
bao gäöm nhæîng nhaì laînh âaûo trung vaì cao cáúp. Sæû læûa
choün cuía âäúi tæåüng tham gia dæûa vaìo:

 1. Âaûi diãûn cho táút caí caïc chæïc nàng quan troüng cuía
   cäng ty.

 2. Âaûi diãûn cho táút caí caïc laînh væûc kinh doanh cuía
   cäng ty.

 3. Liãn quan âãún quaï trçnh ra quyãút âënh cuía cäng ty.
SAV       Module 5: Kãú Hoaûch Kinh Doanh
GTZ/VINACAFE       Täøng quan vãö Module         7
1.5 Phæång phaïp

  Phæång phaïp dæûa trãn quan âiãøm ràòng caïc caïn bäü quaín
  lyï cuía cäng ty laì nhæîng ngæåìi thêch håüp nháút cho viãûc
  chuáøn bë kãú hoaûch kinh doanh. Caïc nhaì tæ váún âoïng vai
  troì taûo âiãöu kiãûn cho quaï trçnh phaït triãøn kãú hoaûch.

  Phæång phaïp tham gia bao gäöm quaï trçnh 3 bæåïc.

   1. Baìi giaíng vãö caïc khaïi niãûm vaì yï tæåíng.

   2. Caïc nhaì quaín trë tham gia laìm viãûc theo nhoïm âãø
      chuáøn bë kãú hoaûch kinh doanh.

   3. Trçnh baìy vaì kiãøm tra laûi kãú hoaûch kinh doanh taûi
      häüi thaío.

  Xaïc âënh caïc caïn bäü quaín lyï âãø tham gia láûp kãú
  hoaûch kinh doanh vaì thaình láûp caïc nhoïm chëu traïch
  nhiãûm cho caïc màût haìng kinh doanh khaïc nhau.

  Baìi táûp daình cho 3 nhoïm thu tháûp vaì phán têch thäng tin
  chuáøn bë nãu Tuyãn bäú Nhiãûm Vuû, Muûc Tiãu, phán têch
  SWOT, vaì kãú hoaûch kinh doanh noïi chung.

  Cäng cuû vaì kyî thuáût hoaûch âënh seî do nhoïm tæ váún SAV
  cung cáúp trãn låïp hoüc.

  Baìi táûp dæûa vaìo näüi dung âaìo taûo trong låïp seî do
  caïc caïn bäü quaín lyï tham gia thæûc hiãûn cuìng våïi sæû
  häù tråü cuía nhoïm tæ váún SAV.

  Caïc thaình viãn tham gia chuáøn bë láûp kãú hoaûch kinh
  doanh: Caïc nhoïm thæûc hiãûn âäüc láûp våïi nhau dæåïi sæû
  häù tråü cuía nhoïm tæ váún SAV.

  Trçnh baìy vaì âaïnh giaï caïc kãú hoaûch kinh doanh khaïc
  nhau taûi häüi thaío dæåïi sæû häù tråü cuía nhoïm tæ váún
  SAV.
SAV        Module 5: Kãú Hoaûch Kinh Doanh
GTZ/VINACAFE     Täøng quan vãö Module           8
  Nhoïm tæ váún SAV viãút baïo caïo kãú hoaûch kinh doanh täøng
  håüp cho cäng ty dæûa vaìo âãö nghë vaì thaío luáûn cuía caïc
  nhoïm.

  Ban quaín lyï cáúp cao kiãøm tra laûi kãú hoaûch vaì phã
  chuáøn.
SAV       Module 5: Kãú Hoaûch Kinh Doanh
1.6 Lëch häüi thaío

Âaìo taûo trãn låïp:

 Häüi thaío 1/Ngaìy thæï   Häüi thaío 1/Ngaìy thæï            Häüi thaío 2/Ngaìy thæï    Häüi thaío 2/Ngaìy thæï
     nháút             hai                     nháút             hai

08:30 – 10:00        8:30- 11:30                8:30 – 10:00         8:30 – 11:30:

Pháön 1. Khai maûc vaì    Pháön 2 –Baìi táûp 2            Pháön 3. Giåïi thiãûu cäng  Baìi táûp 4
giåïi thiãûu chæång trçnh                        cuû phán têch SWOT
                                                     Pháön trçnh baìy nhoïm
10:00- 11:30                              10:00 – 11:30           (tiãúp)
                                                                  Break for 10 days
Pháön 2. Giåïi thiãûu kãú                        Pháön 4:
                            Nghè 10 ngaìy
hoaûch kinh doanh, táöm
nhçn, nhiãûm vuû, vaì muûc                         Giåïi thiãûu
tiãu.
                                      Thaío luáûn nhoïm


   Giåì nghè træa        Giåì nghè træa                Giåì nghè træa        Giåì nghè træa

13:30 – 16:30        13:30 – 16:30:               13:30 – 16:30         13:30 – 16:30:

Pháön 2 –Baìi táûp 1.    Pháön 2 –Baìi táûp 3            Pháön 3. Baìi táûp 4     Baìi táûp 4

                                      Pháön trçnh baìy nhoïm    Pháön trçnh baìy nhoïm

                                                     Toïm tàõt
Lëch häüi thaío (tiãúp)

Âaìo taûo trãn låïp

 Häüi thaío 3/Ngaìy thæï     Häüi thaío 3/Ngaìy thæï    Häüi thaío 3/Ngaìy thæï ba            Häüi thaío 4/Ngaìy thæï
     nháút              hai                                      nháút

8:30- 11:30         08:30 – 11:30           8:30- 11:30                 8:30- 11:30

Pháön 4. Kãú hoaûch chiãún  Pháön 4. (tiãúp)          Pháön 5.1. Phán têch chi           Pháön 6. Baìi táûp 5:
læåüc vaì thæûc hiãûn.                     phê vaì ra quyãút âënh
                                                         Pháön thaío luáûn nhoïm
                                               Nghè 15 ngaìy
   Giåì nghè træa         Giåì nghè træa          Giåì nghè træa                 Giåì nghè træa

13:30 – 16:30        13:30 – 16:30           13:30 – 16:30                13:30 – 16:30

Pháön 4 (tiãúp)       Pháön 4. Baìi táûp 5        Pháön 5.2. Baíng cán âäúi          Pháön 6. Baìi táûp 5:
                                taìi saín vaì ra quyãút
                 Hæåïng dáùn          âënh                       Pháön trçnh baìy nhoïm
                                                         (tiãúp)
                 Thaío  luáûn  baíng  cáu  Toïm tàõt vaì âãö nghë thu
                 hoíi             tháûp säú liãûu taìi chênh
Lëch häüi thaío (tiãúp)

Âaìo taûo trãn låïp

  Häüi thaío 4/Ngaìy thæï  Häüi thaío 4/Ngaìy thæï ba
       hai

8:30- 11:30          08:30 – 11:30

Pháön 6. Baìi táûp 5:     Pháön 6. (tiãúp)

  Pháön trçnh baìy nhoïm    Phán têch chi phê cuía
                 cäng ty    Giåì nghè træa        Giåì nghè træa

13:30 – 16:30         13:30 – 16:30

Pháön 6. Baìi táûp 5:     Pháön 6. (tiãúp)

  Pháön trçnh baìy nhoïm    Toïm tàõt
   (tiãúp)
                 Kãút luáûn
Caïc hoaût âäüng bãn ngoaìi låïp:

  Caïc hoüc viãn cáön 2 tuáön chuáøn bë pháön trçnh baìy sau cuìng cuía kãú hoaûch kinh doanh nhoïm.

  Caïc hoüc viãn cáön mäüt tuáön thu tháûp säú liãûu taìi chênh cäng ty.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:11/8/2010
language:Vietnamese
pages:12