Voip by buidoitp05

VIEWS: 99 PAGES: 60

									Voice over IP


    Thực hiện: Nhóm 7

    Cao Đức Quân
    Nguyễn Thị Thanh Quyên
    Nguyễn Văn Tài
    Trần Minh Tâm
Nhóm 7  2
Thay thế bằng VoIP
           Nhóm 7  3
         Noäi dung

  - Kieán truùc
 - Caùc protocol
- Öu – nhöôïc ñieåm    Nhóm 7      4
          Internet Protocol (IP)
• IP là một cơ chế truyền, một connectionless
 protocol nằm ở lớp network trong mô hình OSI
• Gói IP
 Version   IHL Type of Service       Total length
      Identification       Flags   Fragment
                          Offset
 Time to live      Protocol    Header Checksum
            Source Address
           Destination Address
           Options (+Padding)
            Data (Variable)
           Voice sang IP
      Voice
Analog
           CODEC: Analog sang Digital
           (PCM, ADPCM…)
           Nén

           Tạo Voice Datagram (phần dữ
           liệu trong gói IP)

           Gắn Header
           (RTP, UDP, IP, etc)
Digital  Network       Nhóm 7             6
           IP sang voice
     Network
Digital

           Xử lý Header

           Re-sequence and
           Buffer Delay

           Giải nén


           CODEC: Digital sang Analog
Analog
     Voice
       Nhóm 7             7
         Kiến trúc tổng quát
• Các mô hình cơ bản: VoIP Forum (thuộc
 IMTC) đã phát triển 3 cấu hình kết nối kết
 hợp giữa mạng IP và PSTN:
 – PC to PC
 – PC to phone
 – Phone to phone
           Nhóm 7          8
     PC to phone
Nhóm 7       9
     PC to PC
Nhóm 7     10
  Phone to phone
Nhóm 7     11
                         PPP Access Server
  H.323 Terminal
 (Connected via PPP)
                                                           Các thành phần
                                     H.323 Terminal  H.323 Terminal
                                                           của mạng VoIP
           PSTN
             H.323 Terminal
 H.323 Terminal    (Connected via PPP)           Router
(Connected via PPP)

                                      Collapsed Backbone hub
                                   VoIp H.323
    Gatekeeper                          Gatekeeper

                  IP Network

                                             Telephone
                         T1/E1. T3/E3
                           OC3
                         ISDN, ect
                                     Analog Line
   DSN Server
                             PSTN
                                                     Excutive
                                         ISDN      1 2 3
                                                4 5 6
                                                7 8 9
                                                      Phone
                                                *  8 #
                                     Wireless

                                                   Wireless
                                                                 12
                                                   Phone
      Chất lượng dịch vụ (QoS)
• Thời gian trễ tối đa để duy trì chất lượng tiếng nói còn
 tốt là 150 ms.
• Các phương pháp làm tăng QoS của VoIP:
  – Tăng băng thông.
  – cRTP: protocol truyền thời gian thực nén  giảm
   header từ 40 byte còn 2-4 byte, một cuộc gọi IP chỉ
   còn cần đường truyền 11.2 kpbs thay vì 24 kbps.
  – Tạo hàng đợi.
  – Ưu tiên cho IP RTP.
  – Phân mảnh.
              Nhóm 7              13
                    Signaling Process                        PSTN
IP Telephone
                                Analog
                VoIp PSTN            Telephone
                Gateway
                      Inter-exchange  Subscriber Loop
        VoIP Network Signaling
                      Signaling (SS7)   Signaling

                                      14
              ITU-T H series
• H.320 : ISDN
• H.321: B-ISDN (ATM)
• H.322: LAN (provide a guaranteed QoS)
• H.323: LAN (not provide a guaranteed
 QoS)
• H.324: low bit rate connection (PSTN and
 wireless applications)

          Nhóm 7          15
                 Multipoint
                 Control Unit
                           H.323 Invironment
 H.323
           H.323
Terminal
          Gatekeeper

                         H.323
                        Terminal

 H.323
Terminal
                 H.323 Gateway to
 H.323    H.323        H.320 and H.324
Terminal  Gatekeeper        Network
 H.323       ISDN             PSTN
Terminal
                                   16
 H.323               H.323       H.323
Terminal             Terminal     Terminal
          Caùc ñònh nghóa
• Multipoint Processor (MP): cung cấp khả
 năng xử lý tập trung các dòng dữ liệu,
 audio, video trong hội thoại đa điểm.
• MC: điều khiển tài nguyên, được gắn
 trong terminal, gateway, gatekeeper hay
 MCU.
• Multipoint Control Unit (MCU): gồm 1 MC
 (bắt buộc) và nhiều MP (tuỳ chọn).
          Nhóm 7          17
H.323 Components
 Nhóm 7    18
             H.323 Protocols
 Call Control  Data  Audio  Video   A/V Control


H.225         G.7xx H.26x
   H.245 T.120            RTCP RAS
Q.931
               RTP

     TCP            UDP
             IP

            Nhóm 7              19
                  Gateway
• Cung cấp liên lạc 2 chiều, thời gian thực giữa
 các H.323 terminals trên LAN và các terminal
 khác trên WAN, hay H.323 gateway khác.
• Chuyển đổi định dạng truyền (PCM), các dòng
 điều khiển, âm thanh và dữ liệu từ các mạng
 khác nhau.
• Xử lý tín hiệu giữa 2 bên: khử tạp âm trên
 đường truyền, mã hóa/giải mã tín hiệu analog,
 đưa thông tin chuyển đổi vào dạng IP và truyền.

           Nhóm 7          20
                    Gatekeeper
•  Kiểm soát mọi hoạt động trong một miền:
  – Dịch địa chỉ:
    E.164 telephone number  IP-based network address
  – Cho phép truy nhập vào mạng dựa trên cuộc gọi, băng
   thông hiện hữu và các tiêu chuẩn khác.
  – Điều khiển băng thông.
  – Quản lý miền: Cung cấp các dịch vụ trên cho terminal,
   gateway và MCU đã đăng ký.
  – Ngoài ra còn có các chức năng tùy chọn khác…


              Nhóm 7             21
                H.225 RAS
•  -  Tìm gatekeeper
•  -  Ñaêng kyù
•  -  Ñònh vò ñieåm cuoái
•  -  Caùc ñieàu khieån khaùc
           Nhóm 7      22
                 H.245
-  Trao ñoåi thoâng tin khaû naêng
-  Baùo hieäu keânh logic
-  Ñieàu khieån luoàng
-  Quyeát ñònh chuû tôù
-  Caùc chæ thò khaùc          Nhóm 7      23
                Call Signaling
Direct
             Gatekeeper Cloud


           2         4
       1                   5
         ACF/ARJ          ARQ
      ARQ                  ACF/ARJ                 3
                Setup
     Endpoint 1              Endpoint 2
                Connect
                 6

      Call Signaling Channel Messages
      RAS Channel Messages               24
                   Call Signaling
Gatekeeper – Routed

              Gatekeeper Cloud

                              7
        2       8        5
    1        3                6    Connect
       ACF/ARJ         4      ARQ
    ARQ         Connect           ACF/ARJ
          Setup         Setup
      Endpoint 1               Endpoint 2


       Call Signaling Channel Messages               25
       RAS Channel Messages
   H.323 Both Endpoints Registered, Same
  Gatekeeper - Gatekeeper Routed Call SignalingEndpoint 1        Gatekeeper 1           Endpoint 2
       1
         ARQ

       2 ACF

           Setup          4
         3
                       Setup
    5              5
      Call Proceeding      Call Proceeding

                       6 ARQ

                    7
                       ACF/ARJ

                     8 Alerting           Notes:
       8 Alerting                             RAS Messages
                     9
                         Connect
                                         Call Signaling Mssages
      10 Connect
       ARQ(1)

      AFC/ARJ(2)

                     Setup(3)

             Call processing (4)    ARQ(5)

                          AFC/ARJ(6)


             Alerting (7)

             Connect (8)Ghi chú:
        RAS Messages
        Call signaling Messages 7
                  Nhóm             27
 Session Initiation Protocol
            (SIP)
• - User agent (UA): goàm User Agent
 Client (UAC) vaø User Agent Server
 (UAS)
• - Network Server: coù caùc loaïi
  • Proxy
  • Redirect
  • Registar
  • Location


         Nhóm 7        28
Nhóm 7  29
        Thoâng ñieäp SIP
•  INVITE
•  BYE
•  ACK
•  OPTIONS
•  REGISTER
•  CANCEL


        Nhóm 7     30
   Thoâng ñieäp phaûn hoài
1xx   Informational

2xx   ACK

3xx   Redirection

4xx   Client Error

5xx   Server Error

6xx   Global Failure
            Nhóm 7  31
       Hoaït ñoäng cuûa SIP
•  SIP Addressing
•  Locating Server
•  SIP Transaction
•  SIP Invitation
•  Locating User
•  Changing Session


            Nhóm 7  32
                   SIP Servers

                    Proxy

                    Redirect

                   Registrar

                    Location


             Signaling messages between User
                 Agent and Servers
      UAC                             UAC


      UAS                            UASGhi chú: (1) Server functions are not necessarily located in the same physical device
     UAC: User Agent Client
                    Nhóm 7                  33
     UAS: User Agent Server
              Location server
                       4. INVITE   5. Ring
        1. INVITE

        7. 200 OK           6. 200 OK
        8. ACK            9. ACK

              Proxy Server
               Nhóm 7              34
                             User Agent 2
User Agent 1
User Agent       Registrar Server


       REGISTER       200 OK
        Nhóm 7           35
               Location server
        1. INVITE

        4. 302 Moved
        5. ACK
User Agent 1
               Redirect Server
                         7. Ring
        6. INVITE
        8. 200 OK
        9. ACK
               Nhóm 7              36
                        User Agent 2
  Media Gateway Control Protocol
Ñieàu khieån caùc gateway:
- Trunking gateway
- Voice over ATM gateway
- Residential gateway
- Access gateway
- Business gateway
- Network access server
- Circuit hoaëc packet switch
         Nhóm 7    37
                MGCP
Gôûi yeâu caàu töø Call Agent ñeán caùc
 gateway.
Caùc yeâu caàu bao goàm:
 - Endpoint Configuration (EPCF)
 - Notification Request (RQNT)
 - Notify (NTFY)
 - Create Connection (CRCX)

         Nhóm 7       38
                MGCP
- Modify Connection (MDCX)
- Delete Connection (DLCX)
- Audit Endpoint (AUEP)
- Audit Connection (AUCX)
- Restart In Progress (RSIP)
         Nhóm 7     39
 Moät soá Protocol hoã trôï
            VoIP

Multicast IP, RTP , RTCP , RSVP , RTSP,
ENUM ,SDP ………..
         Nhóm 7        40
             Multicast IP

• Ñaây laø giao thöùc söû duïng cô
 cheá one-to-many packet transport
 nghóa laø :sender gôûi ñi döõ lieäu
 vaø cho pheùp nhieàu receiver trong
 nhoùm ñöôïc pheùp nhaän döõ lieäu
 ñoù
• Hình minh hoaï:

        Nhóm 7         41
              Multicast IP
• Moät soá öùng duïng maø giao thöùc
 hoã trôï nhö:
Audio and video conferencing , news
 broadcast , distance learning ……
         Nhóm 7        42
     Multicast IP
Nhóm 7       43
         Real-Time Protocol
• Chia laøm 2 phaàn:
 – Real-Time transport protocol(RTP)
 – Real-Time Control protocol(RTCP)
• RTP:coù nhieäm vuï mang caùc döõ
 lieäu coù tính chaát thôøi gian thöïc
 (real-time) .
• RTCP:coù nhieäm vuï giaùm saùt chaát
 löôïng dòch vuï vaø mang caùc thoâng
 tin veà caùc thaønh vieân ñang tham
 gia trong nhoùm
           Nhóm 7       44
   Real-Time Transport Protocol
              (RTP)
o Cung caáp nhöõng dòch vuï phaân phoái
 döõ lieäu
end-to-end maø ñoøi hoûi hoã trôï
 thôøigian thöïc
nhö interactive audio and video.
o Caùc dòch vuï ñöôïc giao thöùc cung
 caáp laø:
  Payload type identification
  Sequence number
  Timestampinng Nhóm 7       45
 Real-Time Transport Protocol(RTP)
       The RTP header format
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 Bits

V=2 P X    CC   M      PT     Sequence Number
                                  (fixed)I
                                  Header
                                  RTP
           Timestamp
       Synchronization Source (SSRC) identifier
                                 (Optional) Variable length)
                                 By Mixer (Optional and
                                 Inserted
        Contributing Source(CSRC) identifier
               …………
                                       Header extension
   Defined by profile            Length
              Header extension
                ………
                   Nhóm 7              46
Real-Time Transport Protocol(RTP)
      The RTP header format
• Version(V,2bits):cho bieát phieân baûn
 RTP naøo ñöôïc söû duïng
• Padding(p,1bit):caàn thieát cho moät
 soá giaûi thuaät maät maõ
• Extension(x,1):qui ñònh coù hay
 khoâng header môû roäng theo sau
• CSRC count(CC,4bits):chöùa soá danh
 ñònh (identifiers) cuûa CSRC

          Nhóm 7         47
Real-Time Transport Protocol(RTP)
      The RTP header format
• Marker(M,1bit):baùo hieäu caùc söï kieän
 quan troïng nhö caùc frame bieân (ñaàu
 /cuoái trong 1 goùi tin)
• Payload type(PT,7bits):nhaän daïng format
 cuûa döõ lieäu vaø quyeát ñònh caùch bieân
 dòch chuùng
• Sequence number(16 bits)
• Timestamp(32 bits):cho bieát caùch laáy
 maãu cuï theå trong byte ñaàu tieân ôû
 phaàn döõ lieäu
• SSRC(32 bits): cho bieát nguoàn ñeå ñoàng
 boä ñöôc laáy töø ñaâu.
           Nhóm 7        48
      Real-Time Control Protocol
               (RTCP)
• Giao thöùc hoaït ñoäng döïa treân vieäc
 truyeàn caùc thoâng tin ñieàu khieån ñònh
 kì ñeán caùc thaønh vieân trong nhoùm.
• Moät soá chöùc naêng cô baûn cuûa giao
 thöùc ñöôïc ñònh nghóa trong RFC 1889:
 –Giaùm saùt chaát löôïng vaø ñieàu khiaån taéc
  ngheõn
 –Xaùc ñònh nguoàn
 –Ñoàng boä moâi tröôøng
 –Ñieàu chænh thoâng tin ñieàu khieån
           Nhóm 7            49
           RTCP Function
• Giaùm saùt chaát löôïng vaø ñieàu
 khieån taéc ngheõn:cung caáp thoâng
 tin veà chaát löôïng phaân phoái döõ
 lieäu cho öùng duïng.Qua ñoù beân
 phaùt/thu seõ ñieàu chænh caùch
 truyeàn cho phuø hôïp cuõng nhö xaùc
 ñònh taéc ngheõn laø cuïc boä,töøng
 phaàn töø ñoù tính ñöôïc hieäu suaát
 maïng.
• Xaùc ñònh nguoàn :cho bieát teân
          , 7
 ngöôøi söû duïng Nhómñòa chæ e-mail, 50
          RTCP Function
• Ñoàng boä moâi tröôøng:giuùp cho
 vieäc ñoàng boä giöõa aâm thanh vaø
 hình aûnh
• Ñieàu chænh thoâng tin ñieàu
 khieån:ñieàu chænh löôïng thoâng tin
 ñieàu khieån cho phuø hôïp khi soá
 löôïng ngöôøi tham döï taêng cao .Vì
 khi ñoù ñoøi hoûi löu löôïng ñieàu
 khieån raát lôùn chieám duïng nhieàu
 taøi nguyeân maïng. 7
          Nhóm         51
          Ưu - Nhược điểm

Ưu điểm
 – Thông tin được nén dung lượng thấp giảm
  được lưu lượng mạng
 – Có cơ chế phát hiện khoảng lặng không có
  tiếng nói làm tăng hiệu suất so với mạng
  PSTN.
 …
  Tiết kiệm băng thông
          Nhóm 7          52
         Ưu - Nhược điểm
Ưu điểm
- Truyeàn voice döôùi daïng soá neân
 choáng nhieãu toát.
         Nhóm 7        53
         Ưu - Nhược điểm

Ưu điểm
 Cơ sở hạ tầng có sẵn:


  Internet        PSTN
         Nhóm 7     54
            Ưu - Nhược điểm

Ưu điểm
 Dịch vụ đa dạng:
  Có thể áp dụng cho hầu hết các yêu cầu của giao
  tiếp thoại, từ cuộc đàm thoại đơn giản cho đến
  cuộc gọi hội nghị nhiều người phức tạp
  Fax over IP (FoIP)
  Click-2-Dial
  Video Conference, voice chat, voice mail…

            Nhóm 7            55
           Ưu - Nhược điểm

Ưu điểm
 Cơ động
  Giao thức DHCP (Dynamic Host
  Configuration Protocol) cho phép thay đổi vị
  trí của điện thoại bất cứ nơi nào ta muốn mà
  vẫn không thay đổi số điện thoại
  Chỉ cần click chuột để thực hiện cuộc gọi
  …

           Nhóm 7           56
          Ưu - Nhược điểm

Nhược điểm
 Khó đạt được thời gian thực
 Do:   - Kỹ thuật nén
     - Mạng số liệu được xây dựng không
      cho mục đích truyền thoại thời gian
      thực
 Tiếng vọng.

           Nhóm 7           57
                  Lợi ích
• Giảm chi phí điện thoại đường dài (ghép
 kênh thống kê thay TDM,v.v…)
• Đơn giản hóa: Mạng voice và dữ liệu
 dùng chung tối thiểu hóa các thiết bị trong
 một cơ sở hạ tầng.
• Các ứng dụng đa dịch vụ và đa phương
 tiện


          Nhóm 7         58
        VoIP trong tương lai
• FoIP thay thế nhanh chóng dịch vụ Fax
 truyền thống
• Khi hệ thống đa phương tiện ngày càng
 được phát triển, khi Camera trở thành một
 thiết bị chuẩn của máy tính cá nhân
  Nhu cầu truyền voice, video qua mạng
 càng cao

          Nhóm 7        59
       Taøi lieäu tham khaûo
• Voice over IP: protocols and standards – Rakest
 Arora
• H.323 – Web proforum tutorials
 http://www.iec.org
• Voice over IP: Fundamentals – Jonathan
 Davidson, James Peters
• Voice over IP technologies: Building the
 Converged Network – Mark A. Miller
• www.ebooks.vdcmedia.com
• Configuring Cisco Voice over IP – Cisco Press
           Nhóm 7          60

								
To top