Docstoc

RMK10bab5 14_6_10

Document Sample
RMK10bab5 14_6_10 Powered By Docstoc
					                Bab 5
              MEMBANGUN DAN
            MENGEKALKAN MODAL
           INSAN BERTARAF DUNIA
Menara Kuala Lumpur
194
   Modal insan merupakan pelaburan terpenting                            Kelayakan pendidikan yang tinggi bagi menyokong
   bagi pembangunan sesebuah negara dan menjadi                           pembangunan pengetahuan dan inovasi, tahap
   teras kepada inovasi dan ekonomi berpendapatan                          kemahiran yang tinggi dalam bidang teknikal dan
   tinggi yang produktif. Tidak ada negara mampu                          profesional, serta paras produktiviti yang tinggi
   mencapai kemajuan tanpa memiliki modal                              adalah antara ciri utama modal insan dan tenaga
   insan   cemerlang yang berkemahiran tinggi,                          kerja negara berpendapatan tinggi. Berdasarkan
   boleh bertindak balas dengan pantas dan kreatif                         ciri ini, usaha perlu ditumpukan bagi mencapai
   terhadap perubahan ekonomi, dan berpaksikan                           tahap modal insan bertaraf dunia menjelang
   kepada penjanaan dan penggunaan pengetahuan.                           tahun 2020. Carta 5-1 menunjukkan tahap
   Oleh itu, membangun, menarik dan mengekalkan                           modal insan Malaysia pada masa kini berbanding
   modal insan bertaraf dunia merupakan prasyarat                          dengan beberapa negara berpendapatan tinggi
   penting bagi mencapai hasrat negara.                               berasaskan ciri tersebut.

   Carta 5-1
          Keperluan Malaysia untuk merapatkan jurang perbezaan bagi
          mencapai ciri modal insan bertaraf dunia

                       Tenaga buruh dengan             Tenaga buruh mahir2             Produktiviti pekerja
                       pendidikan tertiari1            %, 2008                   US$ PPP3 ’000 setiap
             Negara        %, 2007                                         pekerja, 2009
             Malaysia                                                        26.6
                                   23.4                  28.0
             (2009)
             Singapura                        35.9                     51.0             60.8

             Republik                        35.0             29.3                    52.9
             Korea
             Finland                        34.8                   43.8                 66.5

             Amerika                        34.1                 36.3                         92.9
             Syarikat
                                                                                 71.7
             Australia                      32.7                   42.9

             United
             U it d                        31.9                   42.5                   67.2
             Kingdom
                                    25.6                    36.0                       78.6
             Hong Kong


                              Purata OECD = 27.4             Purata OECD = 37.6              Purata OECD = 64.8

           1
             Pendidikan tertiari adalah tahap pendidikan selepas menamatkan pendidikan menengah, iaitu selepas 11-12 tahun persekolahan wajib. Kolej, universiti,
                          g   politeknik merupakan institusi utama y g menyediakan p
             institut kemahiran/teknologi dan p       p           yang  y    pendidikan tertiari
           2
             Pengurusan, profesional dan pekerjaan mahir lain
           3
             Pelarasan ke atas Pariti Kuasa Beli
           SUMBER: Statistik Pendidikan Bank Dunia, Economic Intelligence Agency, Pertubuhan Buruh Antarabangsa, Korea International Labour Foundation,
           Singapore Ministry of Manpower, US Bureau of Labour Statistics
                                                Rancangan Malaysia Kesepuluh
                                    Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia   195
Masih terdapat jurang yang luas untuk Malaysia           akan tertarik ke negara yang menyediakan
mencapai modal insan bertaraf dunia dan risiko           peluang paling baik. Negara Asia seperti Republik
untuk ketinggalan semakin bertambah. Beberapa            Korea dan Singapura telah berjaya menjadi negara
kajian antarabangsa menunjukkan prestasi pelajar          maju dalam tempoh satu generasi. Kejayaan ini
Malaysia merosot berbanding dengan pelajar             adalah hasil daripada penentuan yang jitu dan
negara lain. Mengikut Trends in International            teliti terhadap sektor keutamaan yang perlu diberi
                     1
Mathematics and Science Study (TIMSS) , 2007,            fokus di samping memberi tumpuan kepada
lebih kurang 20% daripada pelajar Malaysia             usaha membangun, meningkatkan kemahiran dan
gagal mencapai tanda aras minimum dalam               menghasilkan modal insan yang diperlukan bagi
Matematik dan Sains, berbanding dengan hanya            memacu pertumbuhan sektor ekonomi tersebut.
5% dalam Sains dan 7% dalam Matematik
pada tahun 2003. Di samping itu, tenaga kerja            Pembangunan modal insan bertaraf dunia di
secara relatifnya adalah tidak mahir. Sebanyak           Malaysia memerlukan usaha yang komprehensif
77% daripada tenaga kerja hanya mempunyai              dan bersepadu daripada sektor awam dan
pendidikan asas selama 11 tahun, iaitu Sijil            swasta serta masyarakat. Sehubungan ini,
Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya           kolaborasi antara pelbagai kementerian dan
dan hanya 28% daripada guna tenaga dalam              sektor swasta perlu diperkukuhkan untuk
kumpulan pekerjaan berkemahiran tinggi.               meningkatkan keberkesanan pembangunan
                                  modal insan dan memanfaatkan semua lapisan
Kekurangan modal insan mahir akan menjadi              masyarakat. Pendekatan holistik akan memenuhi
lebih meruncing dalam persaingan global yang            keperluan setiap rakyat Malaysia di sepanjang
sengit memandangkan modal insan berkualiti             peringkat kehidupan.
1
 TIMSS menyediakan perbandingan dalam pencapaian Matematik dan Sains di peringkat antarabangsa dari semasa ke semasa bagi pelajar yang
mengikuti lapan tahun persekolahan. Pada tahun 2007, sebanyak 59 buah negara menyertai kajian ini.
196
   Carta 5-2

          Rangka kerja pembangunan modal insan yang bersepadu bagi
          Malaysia                                       Pendidikan Tertiari
                Pendidikan                    Universiti / Kolej            Pesara/
                Awal         Pendidikan         Politeknik        Alam
                      Prasekolah              Kolej Komuniti              Kerjaya
                Kanak-        Asas                        Pekerjaan
                                         Institusi Pendidikan           Kedua
                Kanak                      Teknikal dan Latihan
                                         Vokasional (TEVT)


          Umur       0+        4+     5+/6+    17+             20+

          Tema    ▪ Memastikan setiap kanak–kanak boleh    ▪ Mengarusperdanakan dan  ▪ Mempercepat penyusunan
                  berjaya                  memperluas TEVT       semula pasaran pekerjaan
                ▪ Menjadikan sekolah bertanggungjawab    ▪ Meningkatkan kompetensi  ▪ Menarik dan mengekal
                  terhadap prestasi pelajar         siswazah          bakat terbaik
                ▪ Membuat pelaburan ke atas pemimpin                   ▪ Meningkatkan kemahiran
                  unggul di setiap sekolah                        tenaga kerja sedia ada
                ▪  Meningkatkan daya tarik profesion
                  keguruan dan menghasilkan guru terbaik                   Merombak sistem pendidikan          Meningkatkan     Menyusun semula pasaran
                   untuk meningkatkan prestasi         kemahiran untuk     pekerjaan untuk mengubah
                                          meningkatkan      Malaysia ke arah negara
                    pelajar dengan signifikan
                                         kebolehpasaran      berpendapatan tinggi          SUMBER: Unit Perancang Ekonomi
   Dalam tempoh Rancangan Malaysia Kesepuluh                    •   Merombak  sistem  pendidikan untuk
   (2011-2015), Kerajaan akan mengguna pakai                       meningkatkan prestasi pelajar dengan
   rangka kerja pembangunan modal insan yang                       signifikan;
   bersepadu, seperti ditunjukkan dalam Carta
   5-2. Rangka kerja ini akan meningkatkan                     •   Meningkatkan kemahiran rakyat      untuk
   pengetahuan dan kemahiran rakyat di sepanjang                     meluaskan kebolehpasaran; dan
   kitar hayat, bermula daripada pendidikan awal
   kanak-kanak, pendidikan asas, pendidikan                    •   Menyusun semula pasaran pekerjaan untuk
   tertiari sehingga ke alam pekerjaan dengan                       menjadikan Malaysia negara berpendapatan
   melaksanakan strategi berikut:                             tinggi.
                                        Rancangan Malaysia Kesepuluh
                             Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  197
Kotak 5-1   Pengalaman mengagumkan tentang pertumbuhan dan
   pemodenan Republik Korea melalui pembangunan modal
   insan

   Pada masa kini, Republik Korea merupakan sebuah negara maju dalam semua aspek. Ekonomi
   Republik Korea mencecah satu trillion dolar dan merupakan ekonomi yang ke-13 terbesar di
   dunia. KDNK per kapita menyaingi kebanyakan negara maju yang lain. Republik Korea juga
   maju dalam bidang teknologi dan kadar penembusan jalur lebar yang tertinggi di dunia, iaitu
   lebih 90%. Prestasi pelajar Republik Korea juga sentiasa berada di kedudukan terbaik dalam
   kalangan negara yang mempunyai pencapaian tertinggi dalam penilaian pelajar di peringkat
   antarabangsa seperti Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) dan
   Programme for International Student Assessment (PISA).

   Pencapaian ini amat menarik. Namun apa yang lebih menakjubkan ialah kepantasan Republik
   Korea membangun daripada sebuah negara yang musnah akibat peperangan kepada negara
   kuasa besar ekonomi. Setengah abad lalu, Republik Korea yang mempunyai ramai tenaga
   kerja berkos murah telah menjadikan pendidikan dan pembangunan modal insan sebagai satu
   cara meningkatkan produktiviti bagi melonjak pembangunan dan mencapai status negara
   maju. Republik Korea menyedari bahawa untuk bersaing di peringkat global, perlu diwujudkan
   sistem pendidikan yang dapat memastikan semua pelajar disokong dan boleh berjaya tanpa
   mengenepikan pelajar yang berprestasi rendah.

   Bagi mencapai matlamat ini, Republik Korea memberi tumpuan kepada pengukuhan pendidikan
   di semua peringkat, dari sekolah rendah sehingga universiti dan latihan kemahiran. Inisiatif
   yang diambil termasuk bukan sahaja menjadikan pendidikan sekolah peringkat menengah
   sebagai pendidikan wajib, tetapi mempercepat pengukuhan pendidikan teknikal dan latihan
   menerusi kerjasama erat dengan chaebol dan syarikat-syarikat besar di Republik Korea seperti
   menubuhkan universiti korporat sebagai institusi pembelajaran sepanjang hayat. Pelaburan
   yang besar telah dibuat dalam pendidikan tertiari. Pada masa kini, jumlah enrolmen di institusi
   pengajian tinggi awam dan swasta dianggarkan seramai 3.6 juta pelajar. Di samping itu, Kerajaan
   Republik Korea merekayasa keseluruhan sistem pendidikan untuk menyediakan modal insan
   yang diperlukan oleh industri yang diberi keutamaan.
198
   MEROMBAK SISTEM PENDIDIKAN UNTUK
   MENINGKATKAN PRESTASI PELAJAR DENGAN
   SIGNIFIKAN
   Malaysia telah mencapai kemajuan besar         59 negara telah menyertai TIMMS pada tahun
   dalam sistem pendidikan dengan kadar          2007, dan 65 negara menyertai PISA pada tahun
   literasi dalam kalangan orang dewasa sekitar      2009. Dalam tempoh Rancangan, Kementerian
   92% dan enrolmen pendidikan rendah yang        Pelajaran (KPM) akan menjalankan penilaian
   universal serta merupakan antara negara        dan kajian semula sistem pendidikan secara
   yang menikmati kadar pertumbuhan enrolmen       komprehensif dengan memberikan tumpuan
   sekolah menengah yang terpantas. Pendidikan      khusus kepada peningkatan keberkesanan
   bukan hanya merupakan hak asasi manusia,        pelaksanaan program pendidikan.
   malah amat penting kepada perkembangan
   ekonomi. Prestasi pendidikan yang rendah        Usaha untuk merombak sistem pendidikan akan
   memberi kesan negatif kepada masa depan        berpandu kepada Falsafah Pendidikan Negara
   negara memandangkan tahap pendidikan yang       yang diperkenalkan pada tahun 1989 dan
   tinggi berkait rapat dengan kadar pertumbuhan     menjadi asas kepada semua usaha transformasi
   ekonomi. Sekiranya tahap pendidikan negara       pendidikan. Matlamat Falsafah ini adalah untuk
   tidak ditingkatkan ke peringkat piawaian        membangunkan potensi individu secara holistik
   antarabangsa, serta jurang pencapaian sekolah     dan bersepadu bagi melahirkan individu yang
   tidak dikurangkan, Malaysia akan ketinggalan      seimbang dari segi keupayaan intelek, rohani,
   dalam pendidikan dan kehilangan daya saing       emosi dan jasmani. Bagi memperkukuh hasrat
   pada masa hadapan.                   Falsafah ini, penekanan yang lebih akan diberi
                               kepada penglibatan dalam aktiviti sukan dan
   Prestasi pelajar akan terus ditanda aras dengan    ko-kurikulum sebagai usaha ke arah memupuk
   penilaian dan piawaian antarabangsa. Bagi       pembangunan    sahsiah  pelajar.  Sistem
   memastikan pencapaian dan peningkatan         pendidikan negara akan terus menekankan
   pelajar diukur secara objektif dan konsisten      penerapan nilai dan etika yang menjadi
   dengan negara lain, Malaysia akan mengambil      asas penting kepada pencapaian Wawasan
   bahagian dalam Programme for International       2020. Penggunaan teknologi maklumat dan
   Student Assessment (PISA) di samping          komunikasi di sekolah akan dipergiatkan bagi
   meneruskan    penyertaan   dalam   TIMSS.   memupuk kreativiti dan inovasi pelajar ke arah
   TIMSS dan PISA adalah dua alat pengukuran       melengkapkan mereka dengan kemahiran dan
   perbandingan pencapaian pelajar yang diiktiraf     keupayaan terkini yang diperlukan oleh negara
   tinggi di peringkat global. Dalam penilaian terkini,  berpendapatan tinggi.
                                    Rancangan Malaysia Kesepuluh
                         Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  199
Kotak 5-2                    Pendidikan adalah satu daripada Bidang
                        Keberhasilan Utama Negara (NKRA). NKRA
  Mempertingkat                pendidikan merupakan landasan dan titik
  kualiti pelajar               permulaan dalam usaha menambah baik prestasi
  adalah satu                 pelajar dalam sistem pendidikan peringkat
  daripada enam                sekolah secara menyeluruh, serta membolehkan
  Bidang                   mereka mendapat akses kepada pendidikan yang
  Keberhasilan                berkualiti.
  Utama Negara (NKRA)
  Enam NKRA telah dipilih sebagai bidang   Sistem pendidikan adalah penting untuk
  keutamaan negara dan rakyat Malaysia.    memperkukuh daya saing negara dan
  NKRA ini merupakan kombinasi keutamaan   membangunkan 1Malaysia. Status sekolah
  jangka pendek dan isu-isu jangka panjang  kebangsaan akan terus diperkukuhkan bagi
  yang memberi kesan kepada rakyat.
                        menjadikannya sekolah pilihan kepada semua
  Bagi membayangkan kepentingannya,
  NKRA dimiliki secara bersama oleh      rakyat Malaysia melalui peningkatan piawaian
  Jemaah Menteri dan pelaksanaannya      dan merapatkan jurang prestasi antara sekolah
  dipertanggungjawabkan kepada menteri    kebangsaan.
  kanan yang dilantik dan dipantau oleh
  Perdana Menteri.
                        Untuk mempercepat penambahbaikan prestasi
  NKRA pendidikan bertujuan meningkatkan   pelajar secara berkesan, berterusan dan
  prestasi pelajar dan berteraskan kepada   menyeluruh, Kerajaan tidak akan hanya memberi
  empat bidang: kadar enrolmen prasekolah,
                        tumpuan kepada pembangunan fizikal tetapi akan
  sekolah  berprestasi  tinggi, program
  Penyaringan Literasi dan Numerasi (LINUS)  lebih menumpukan kepada aspek yang memberi
  dan Bai’ah kepada Guru Besar dan      impak besar kepada prestasi pelajar seperti kualiti
  Pengetua.                  guru dan kepimpinan di sekolah. Selaras dengan
                        pengalaman pelaksanaan sistem pendidikan
                        terbaik dunia dan keperluan untuk menghasilkan
                        peningkatan prestasi pelajar yang signifikan,
                        empat strategi akan diguna pakai dalam tempoh
                        Rancangan ini:
200
   •  Memastikan setiap kanak-kanak boleh        Memastikan Setiap Kanak-
     berjaya. Menetapkan harapan yang tinggi
                              kanak Boleh Berjaya
     kepada semua pelajar tanpa mengira
     latar belakang dan menyediakan bantuan
                              Dalam setiap sistem pendidikan yang unggul,
     dan sokongan yang sistematik terutama
                              kejayaan setiap pelajar sentiasa menjadi
     kepada mereka yang ketinggalan dalam
                              keutamaan. Matlamat ini boleh dicapai melalui
     pembelajaran;
                              dua pendekatan. Pertama, meletakkan sasaran
                              pencapaian yang sama tinggi kepada semua
   •  Menjadikan sekolah bertanggungjawab
                              pelajar tanpa mengira latar belakang atau
     terhadap prestasi pelajar. Memberikan
                              tempat. Pendekatan kedua pula, menerima
     autonomi kepada beberapa aspek pengurusan
                              hakikat bahawa sebahagian pelajar memerlukan
     sekolah sebagai ganjaran ke atas peningkatan
                              sokongan yang lebih untuk mencapai piawaian
     signifikan pencapaian pelajar;
                              prestasi yang ditetapkan, terutama bagi mereka
                              daripada kalangan isi rumah 40% terendah.
   •  Membuat pelaburan bagi membangun         Sehubungan ini, Kerajaan akan terus memainkan
     kepemimpinan unggul di setiap sekolah.      peranan yang besar dan memberi komitmen
     Membuat pelaburan yang besar bagi         yang sepenuhnya untuk menyerlahkan potensi
     meningkatkan prestasi kepimpinan sekolah     diri setiap kanak-kanak di Malaysia.
     sebagai pemangkin utama perubahan
     menerusi kriteria pemilihan yang ketat, latihan
     dan pengurusan prestasi yang mantap        Penyediaan Asas Pendidikan yang
     berdasarkan prestasi pelajar; dan         Kukuh kepada Lebih Ramai
                              Kanak-kanak
   •  Meningkatkan daya tarikan profesion
     keguruan dan menghasilkan guru terbaik.      Pendidikan awal memainkan peranan penting
     Menjadikan profesion keguruan lebih menarik    dalam pembinaan minda kanak-kanak dan dapat
     supaya lebih ramai individu berkebolehan     membantu mengurangkan masalah pembelajaran
     tinggi berminat menyertainya, meningkatkan    semasa dan pencapaian pada masa hadapan.
     kualiti latihan praktikum, dan memantapkan    Peringkat awal pembelajaran kanak-kanak
     pengurusan prestasi serta pembangunan       merupakan tempoh kritikal yang menjadi
     profesional bertaraf dunia yang berterusan.    penentu kepada perkembangan minda individu
                                                   Rancangan Malaysia Kesepuluh
                                        Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  201
dan bersifat kumulatif. Sehubungan itu, Kerajaan               67%. Memandangkan kepentingan pendidikan
akan memberi tumpuan untuk meningkatkan dan                 prasekolah dan keupayaan negara meningkatkan
memperluas pendidikan awal bagi menyediakan                 kadar   enrolmen,  pendidikan   prasekolah
asas yang kukuh kepada lebih ramai kanak-                  telah dijadikan fokus utama di bawah NKRA
kanak supaya mereka boleh berjaya.                      Pendidikan. Seperti yang ditunjukkan dalam Carta
                                       5-3, program ini bertujuan meningkatkan kadar
Pada tahun 2011, program pembangunan awal                  enrolmen kepada 87% pada tahun 2012 dan 92%
kanak-kanak berumur empat tahun dan ke                    pada tahun 2015. Pada masa yang sama, kualiti
bawah (PERMATA), iaitu program bagi melahir                 pendidikan prasekolah akan terus dipertingkatkan.
dan mendidik ‘permata’ masa hadapan negara,                 Dalam tempoh 2010–2012, sebanyak RM2 bilion
akan diletakkan di bawah tanggungjawab                    diperuntukkan untuk program ini.
KPM dengan tujuan untuk menyelaras dan
mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan                Merendahkan Umur bagi
formal. Tumpuan PERMATA adalah kepada                    Permulaan Persekolahan
kanak-kanak daripada isi rumah berpendapatan
bawah RM1,500. Selepas kejayaan program                   Dengan pelaksanaan program pembangunan
perintis PERMATA yang dilancarkan pada tahun                 pendidikan awal kanak-kanak, lebih ramai
2007, sebanyak 181 buah pusat PERMATA akan                  kanak-kanak akan bersedia untuk memasuki
dibina dengan peruntukan RM36 juta dalam                   sekolah pada umur yang lebih rendah
tempoh Rancangan.                              berbanding amalan sekarang. Dalam tempoh
                                       Rancangan, umur bagi memulakan persekolahan
Peningkatan Enrolmen dan Kualiti                       akan dikurangkan daripada 6+ kepada 5+.
Prasekolah                                  Langkah ini adalah selaras dengan amalan di
                                       negara maju. Pelaksanaannya akan dilakukan
Kanak-kanak yang mengikuti program prasekolah                secara berperingkat dan akan dimulakan
lebih komited terhadap pendidikan dan                    dengan sekolah di kawasan luar bandar dan
memperoleh pendapatan yang lebih tinggi pada                 perladangan terutama di sekolah kurang murid,
masa hadapan2. Pada masa ini, kadar enrolmen                 bagi membolehkan pelajar dari kawasan ini
prasekolah dalam kalangan kanak-kanak                    mendapat manfaat daripada asas pendidikan
berumur empat dan lima tahun hanyalah sekitar                yang kukuh pada peringkat lebih awal.

2
  High Scope Perry Pre-School Study, the United States of America (2005)
202
   Carta 5-3
          Kadar enrolmen kanak-kanak prasekolah berumur 4+ dan 5+
          disasar mencapai 87% pada tahun 2012

           Sasaran jumlah penyertaan dalam                   Jumlah kelas prasekolah yang telah
           kumpulan umur 4+ dan 5+ tahun, %                   dimulakan 2010

                                                                Sasaran tahun 2010

                                                                Pencapaian terkini
                                87               1,353
                          80
                                                           18,000 kanak-kanak
                    72                  70                     telah mendapat
             67
                                                            manfaat daripada
                                                            prasekolah baru


                                                      500    488
                                                 929
                                                929
                                                                 315
                                                           414     315
                                                      195                 50

            2009     2010    2011    2012    Sehingga        Jumlah  Jabatan   Swasta  Kementerian  Jabatan
                                     Jan 2010            Kemajuan        Pelajaran  Perpaduan
                                                     Masyarakat             Negara dan
                                                                       Integrasi
                                                                       Nasional
          SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
   Memastikan Penguasaan Literasi                              di peringkat awal sangat penting kerana tanpa
   dan Numerasi                                       kemahiran ini mereka akan menghadapi kesukaran
                                                mengikuti pembelajaran di peringkat selanjutnya.
   Peningkatan kadar literasi dan numerasi adalah
   penting untuk mengurangkan kadar keciciran                        Program Penyaringan Literasi dan Numerasi
   pelajar berpunca daripada ketidakupayaan                         (LINUS) adalah bertujuan untuk memastikan
   mereka untuk mengikuti pembelajaran. Dengan                        semua pelajar menguasai asas kemahiran
   penguasaan kemahiran literasi dan numerasi                        literasi dan numerasi selepas tiga tahun pertama
   asas yang kukuh pada peringkat awal                            pendidikan sekolah rendah. Bagi melaksanakan
   persekolahan, kemungkinan berlaku keciciran                        program ini, peruntukan sebanyak RM400
   pelajar daripada sistem persekolahan dapat                        juta disediakan dalam tempoh tiga tahun, iaitu
   dikurangkan. Penguasaan literasi dan numerasi                       2010–2012. Seperti ditunjukkan dalam Carta
                                                         Rancangan Malaysia Kesepuluh
                                              Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  203
Carta 5-4
        Program LINUS di seluruh negara bertujuan meningkatkan
        kemahiran literasi dan numerasi murid sekolah rendah

         Sasaran Pencapaian Program                Perbezaan program LINUS berbanding program
         Literasi dan Numerasi selepas 3             sebelum ini
         tahun di sekolah rendah                 1 Program ini memfokus kepada intervensi awal
                                        (Tahun 1-3) untuk kemahiran literasi dan
         %                               numerasi. Program sebelumnya hanya menumpukan
                                        kepada kemahiran literasi (KIA2M) atau kepada
                    95      100            kanak-kanak di Tahun 4-6 (PROTIM)
             90
                                      2 Meningkatkan nisbah guru pemulihan
                                       daripada seorang guru bagi sebuah sekolah
                                       kepada seorang guru bagi 15 murid

                                      3 Pengurusan dan penyeliaan diturun kuasa
                                       kepada Pejabat Pendidikan Daerah &
            2010      2011     2012           dipantau oleh Inpektorat Sekolah. Sebelum ini,
                                       dipantau secara berpusat

           15,500 guru pemulihan                4 Guru terbaik akan ditempatkan di Tahun 1
                                       dan 2 iaitu, Program LINUS (bukannya pada
           dan fasilitator program                tahun peperiksaan iaitu, Tahun 6)
            LINUS dilatih pada
              tahun 2010                   5 Sokongan profesional untuk guru LINUS
                                       melalui fasilitator khusus (FasiLINUS)
        SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
5-4, Program LINUS memberi tumpuan kepada                        Memantapkan Penguasan Bahasa Inggeris
intervensi awal dengan menempatkan fasilitator                     (MBMMBI) dalam tempoh Rancangan. Program ini
dan guru pemulihan terlatih di sekolah. Sehingga                    bertujuan memartabatkan Bahasa Melayu sebagai
kini, seramai 15,500 fasilitator dan guru pemulihan                   bahasa rasmi dan memantapkan penguasaan
telahpun dilatih.                                    bahasa Inggeris untuk memperkukuh daya saing
                                            negara.  Program ini akan mengguna pakai
Memartabatkan Bahasa Melayu                               pendekatan modular yang bersepadu dalam proses
                                            pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan
dan Memantapkan Penguasaan
                                            akan memperluas pengajaran Kesusasteraan
Bahasa Inggeris
                                            Melayu di peringkat sekolah rendah.
Kerajaan  akan      melaksanakan  program
Memartabatkan      Bahasa  Melayu   dan                    Program MBMMBI akan juga memperkukuh
204
   pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris    yang sewajarnya apabila sasaran tidak
   melalui kurikulum baru dengan memberi       tercapai. Seterusnya, rombakan kepada sistem
   penekanan kepada lima bidang utama kemahiran   pendidikan akan memberi tumpuan yang jelas
   iaitu membaca, mendengar dan berucap,       terhadap prestasi pelajar, dan sekolah akan
   menulis, tatabahasa, dan seni bahasa. Masa    dipertanggungjawabkan ke atas pencapaiannya.
   yang diperuntukkan untuk pengajaran bahasa
   Inggeris ditambah daripada 4 jam kepada 5.5 jam  Meningkatkan Prestasi Semua
   seminggu untuk Tahap 1 (Tahun 1 hingga 3), dan  Sekolah melalui Program
   daripada 3.5 jam kepada 5 jam untuk Tahap 2    Peningkatan Kualiti Sekolah Secara
   (Tahun 4 hingga 6) di peringkat sekolah rendah.
                            Menyeluruh
   Sebanyak empat daripada 27 buah Institut
                            Program Pembangunan Prestasi Sekolah yang
   Pendidikan Guru (IPG) akan menumpukan
                            dilancarkan pada April 2010 merupakan usaha
   kepada pengajaran dan pembelajaran bahasa
                            yang menyeluruh dengan harapan dan cabaran
   Inggeris kepada guru. Kerajaan akan menilai
                            yang tinggi, serta meningkatkan motivasi dan
   dan memantau keberkesanan program secara
                            sokongan kepada semua sekolah awam untuk
   berterusan dan melaksanakan inisiatif untuk
                            mengukuhkan prestasi pelajar, khususnya sekolah
   meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris
                            berprestasi rendah yang amat memerlukan
   dalam kalangan pelajar.
                            bantuan. Program ini mengandungi elemen-
                            elemen berikut:
   Akauntabiliti Sekolah
   Terhadap Prestasi Pelajar             •  Penyenaraian Kedudukan Prestasi Sekolah:
                              Setiap tahun semua sekolah akan dinilai dan
   Sistem sekolah berprestasi tinggi menetapkan     disusun mengikut kedudukan pencapaian
   harapan besar kepada sekolah dalam aspek       prestasi. Penjelasan terperinci berkenaan
   peningkatan prestasi pelajar, pemantauan       penarafan prestasi akan dimaklumkan kepada
   jurang prestasi dan penyediaan sokongan        sekolah untuk meningkatkan pemahaman dan
                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                           Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  205
  ketelusan terhadap kaedah penilaian yang    akan terus memberi fokus kepada penyediaan
  dibuat. Langkah ini bertujuan mendorong     kemudahan dan infrastruktur di sekolah yang
  sekolah untuk mencapai prestasi yang lebih   amat memerlukan sokongan, khususnya sekolah
  baik dan membolehkan KPM menyalurkan      di luar bandar di Sabah dan Sarawak.
  sumber kepada sekolah yang amat
  memerlukan sokongan; dan            Peningkatan Prestasi Sekolah
                          melalui Program Sekolah
•  Pelan dan Instrumen Penambahbaikan
                          Berprestasi Tinggi
  Sekolah:    Pelan  dan   Instrumen
  Penambahbaikan Sekolah akan dilaksana
                          Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT) ditakrif sebagai
  di semua sekolah awam sebagai alat
                          sekolah yang mempunyai etos dan identiti
  sokongan untuk membantu sekolah membuat
                          unik yang boleh mendorong pelajar mencapai
  penambahbaikan. Instrumen ini akan memberi
                          kecemerlangan dalam semua aspek pendidikan.
  gambaran menyeluruh kepada guru besar
                          Sekolah ini mempunyai budaya kerja yang
  dan pengetua tentang prestasi sekolah
                          kukuh dan sentiasa berusaha ke arah mencapai
  masing-masing untuk menentukan isu yang
                          kemajuan berterusan di samping mempunyai
  perlu ditangani mengikut keutamaan serta
                          jaringan antarabangsa yang kukuh. SBT akan
  menyediakan pelan tindakan selanjutnya.
                          berusaha meningkatkan piawaian sekolah setaraf
  Sekolah akan merangka pelan penambah-
                          dengan sekolah terbaik di dunia dan menjadi model
  baikan sebagai asas bagi memantau
                          kepada sekolah lain serta memberi sokongan
  kemajuan dan membantu KPM menyediakan
                          melalui rangkaian bimbingan dan latihan.
  sokongan yang sesuai untuk menjayakan
  pelan tersebut.                 Sejumlah 100 SBT akan dibangunkan menjelang
                          2012 dengan peruntukan sebanyak RM140
Infrastruktur dan kemudahan asas seperti bekalan  juta. Sebanyak 20 SBT telah dikenal pasti
elektrik, air, sanitasi dan alat bantuan mengajar  seperti ditunjukkan dalam Carta 5-5. Sekolah ini
adalah asas kepada peningkatan prestasi pelajar.  diberi status SBT berdasarkan pencapaian dan
Kerajaan komited bagi menyediakan kemudahan     prestasi mereka yang tekal. Sekolah ini terdiri
dan infrastruktur asas ini kepada semua       daripada pelbagai kategori termasuk sekolah
sekolah. Sebagai sebahagian daripada Program    rendah, sekolah menengah, sekolah harian dan
Pembangunan Prestasi Sekolah, Kerajaan       sekolah berasrama penuh.
206
   Carta 5-5

          Program Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT): 20 SBT perintis telah
          diumumkan pada Januari 2010

          Bil. Sekolah Menengah               Negeri
                                                  Sasaran bilangan SBT untuk 3 tahun
           1 Kolej Melayu Kuala Kangsar          Perak
           2 Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya Selangor                                 100
           3 Sekolah Sultan Alam Shah           W.P Putrajaya
           4 Kolej Tunku Kurshiah             Negeri                      50
                                   Sembilan              20
           5 SMK (P) St. George              Pulau Pinang
           6 Kolej Islam Sultan Alam Shah         Selangor             2010     2011   2012
           7 Sekolah Dato Abdul Razak           Negeri
                                   Sembilan         Bil. Sekolah Rendah      Negeri
           8 SMK Aminuddin Baki              W.P. Kuala         1 SK Seri Bintang Utara    W.P. Kuala
                                   Lumpur                          Lumpur
           9 Sekolah Tun Fatimah              Johor           2 SK Zainab 2         Kelantan
          10 SM Sultan Abdul Halim             Kedah           3 SK Bandar Uda 2       Johor
          11 SMK (P) Sri Aman                Selangor          4 SK Bukit Damansara     W.P Kuala
                                                                Lumpur
          12 SMK Sultanah Asma               Kedah
                                                 5 SK Convent Kota       Perak
          13 SMS Tuanku Syed Putra             Perlis
                                                 6 SK Taman Tun Dr. Ismail 1  W.P. Kuala
          14 SMS Muzaffar Shah               Melaka                          Lumpur
          SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
   Membuat Pelaburan ke atas                                 Peningkatan pencapaian guru besar dan
                                                 pengetua mempunyai kesan positif yang
   Pemimpin Unggul di Setiap                                 signifikan ke atas pencapaian pelajar. Mereka
   Sekolah                                          juga memainkan peranan yang penting dalam
                                                 merancang,   menyelaras    dan memantau
   Sistem sekolah berprestasi tinggi memanfaatkan                       pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
   guru besar dan pengetua sebagai penjana                          Guru besar dan pengetua juga memastikan
   perubahan melalui proses pemilihan ketat dan                        suasana pembelajaran yang kondusif dengan
   latihan intensif untuk mereka, dan seterusnya                       mengurangkan tekanan dan gangguan luaran,
   memastikan mereka memainkan peranan                            serta mewujudkan persekitaran yang teratur di
   sebagai pemimpin instruksional yang berkesan.                       dalam dan di luar bilik darjah.
                                                                     Rancangan Malaysia Kesepuluh
                                                 Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia      207
Memperkenal Bai’ah atau                                   Pencapaian semua sekolah akan dinilai dan ditaraf
Tawaran Baru bagi Guru Besar dan                              mengikut prestasi tahunan berdasarkan kepada
Pengetua Sekolah                                      markah komposit. Seperti ditunjukkan dalam
                                              Carta 5-6, markah komposit ini terdiri daripada
Pendekatan baru dalam pengurusan pencapaian                         Gred Purata Sekolah berasaskan prestasi
(Tawaran Baru) untuk guru besar dan pengetua                        sekolah dalam peperiksaan awam dan Standard
yang dimulakan pada 2010 akan memberi                            Kualiti Pendidikan Malaysia yang mengukur
ganjaran kewangan dan bukan kewangan bagi                          kualiti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan
mereka yang berprestasi cemerlang. Tawaran Baru                       organisasi, pengurusan program pendidikan dan
ini adalah terpakai kepada semua guru besar dan                       prestasi pelajar dalam aktiviti ko-kurikulum.
pengetua di semua sekolah awam di Malaysia.


Carta 5-6

        Bai’ah Untuk Guru Besar: Semua sekolah rendah di Malaysia telah
        diberi penarafan berdasarkan prestasi sekolah

                                                            Ringkasan pendekatan
         Kedudukan sekolah rendah dalam julat prestasi
                                                            penarafan sekolah
         Bilangan sekolah rendah

                                     3,465                      Gred Purata Sekolah
                                                             (GPS)
                              1,825
                                                             Kewajaran 70%
                                           1,493

                                                             SKPM1 Penilaian
                        509                                    Sekolah
                 163                                 115        Kewajaran 30%
           46

           7       6       5      4       3       2      1
          <35     35-45     45-55    55-65     65-75     75-85     >85
                                                             Markah Komposit
        Julat prestasi ditetapkan berdasar kepada markah komposit                         (Indeks)


        1 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) adalah instrumen piawaian untuk menilai sekolah berasaskan 4 aspek utama (visi dan misi;
         pengurusan organisasi; program pengurusan pendidikan; dan prestasi murid)
        SUMBER: Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri
208
   Sebanyak 2% guru besar dan pengetua          warga pendidik termasuk pengetua, pentadbir
   dianggarkan layak menerima ganjaran di bawah     dan pegawai pendidikan. IAB menyasarkan
   program ini pada tahun 2010, dan disasarkan      untuk melatih sekurang-kurangnya 14,000 orang
   sebanyak 5% pada tahun 2012. Mereka akan       pemimpin sekolah dan pegawai pendidikan setiap
   diberi ganjaran sekiranya mencapai markah       tahun dalam tempoh Rancangan berbanding
   komposit yang telah ditetapkan atau menambah     dengan 8,000 orang pada tahun 2009.
   baik pencapaian sekolah. Program ini memberi
   peluang kepada guru besar dan pengetua untuk     Kaedah penyampaian latihan di IAB akan
   menerima ganjaran tanpa mengambil kira prestasi    berubah daripada berasaskan syarahan kepada
   awal sekolah mereka, asalkan sekolah berkenaan    penekanan terhadap pembelajaran berdasarkan
   menunjukkan peningkatan yang signifikan        pengalaman. Kursus pendidikan dan pengurusan
   dalam senarai penarafan prestasi. Di samping     akan dijalankan di kampus dan secara atas talian
   itu, dianggarkan 10% guru besar dan pengetua     menggunakan platform e-learning, serta dilengkapi
   berprestasi rendah akan diberi latihan kemahiran   repositori pengetahuan digital. Selain daripada
   pengurusan sebagai usaha untuk meningkat       latihan, IAB akan menyediakan perkhidmatan
   prestasi mereka. Peruntukan sebanyak RM160      konsultasi dan bimbingan kepada pemimpin
   juta akan disediakan untuk program ini dalam     sekolah untuk meningkatkan prestasi. Selaras
   tempoh 2010-2012.                   dengan Program Pembangunan Prestasi Sekolah,
                              pakar pembimbing pengetua akan menyediakan
   Peningkatan Sokongan dan               bimbingan kepimpinan tambahan dan sokongan
   Bimbingan kepada Guru Besar dan            kepada sekolah berprestasi rendah.
   Pengetua

   Kepimpinan sekolah memainkan peranan penting
                              Meningkatkan Daya Tarikan
   dalam memastikan peningkatan prestasi pelajar.    Keguruan dan Menghasilkan
   Kerajaan menyedari pemimpin adalah kritikal      Guru Terbaik
   dalam membuat perubahan, oleh itu akan
   terus mengukuhkan latihan kepimpinan serta      Kualiti guru merupakan penentu utama kepada
   memberikan dorongan kepada mereka untuk        prestasi pelajar seperti ditunjukkan dalam Carta
   meningkatkan prestasi. Institut Aminuddin Baki    5-7. Pengalaman daripada sistem sekolah
   (IAB) adalah institut latihan kepimpinan asas untuk  berprestasi tinggi global menunjukkan bahawa
                                                                Rancangan Malaysia Kesepuluh
                                              Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia    209
prestasi pelajar akan hanya boleh ditingkatkan                     Mempertingkatkan Kualiti Guru
dengan meningkatkan keberkesanan pengajaran                      Baru Secara Signifikan
dan pembelajaran di bilik darjah. Sistem sekolah
berprestasi tinggi berupaya menarik dan menerima                    Setiap tahun, KPM menerima lebih 175,000
hanya calon terbaik sebagai guru, meningkatkan                     permohonan untuk menyertai profesion keguruan
prestasi mereka secara berterusan serta memupuk                    dan 20,000 orang ditempatkan di sekolah. Ramai
budaya berprestasi tinggi di sekolah. Dalam                      pemohon tidak mempunyai sikap dan aptitud yang
tempoh Rancangan, Kerajaan akan mengambil                       sesuai untuk menjadi guru. Daripada permohonan
pendekatan yang sistematik untuk meningkatkan                     kemasukan ke program latihan perguruan di IPG
kualiti guru baru serta menambah baik kualiti dan                   pada tahun 2010, hanya 7% mendapat 7A dan ke
profesionalisme guru sedia ada.                            atas dalam SPM. Bagi Kursus Perguruan Lepasan
Carta 5-7
       Kualiti guru merupakan penentu utama prestasi pelajar

          Kualiti guru lebih mempengaruhi prestasi pelajar
          berbanding pemboleh ubah lain

           Prestasi pelajar
              100 peratusan
                                                   ▪  Kualiti sistem pendidikan tidak
                                   n                  dapat mengatasi kualiti guru
                                  ga     90 peratusan
            Dua pelajar                en 1
            dengan prestasi           a r d aik                 ▪  Berdasarkan sistem sekolah
                             laj rb                      terbaik di dunia, menambah
            yang sama            Pe ru te
                            g u                        baik kaedah pengajaran
                                        53 mata          dalam bilik darjah adalah cara
                                        peratusan         terbaik meningkatkan
              50 peratusan                                  pencapaian pelajar

                            Pela                     ▪  Kualiti guru merupakan
                               ja                      penentu utama mengatasi
                            pres r deng     37
                              tasi   a
                                rend n guru peratusan           faktor-faktor lain termasuk saiz
                                  ah 2                 kelas

                0 peratusan
                          Umur 8         Umur 11
                          tahun         tahun

        1 Di antara 20% guru terbaik
        2 Di antara 20% guru prestasi rendah

        SUMBER: Kesan Kumulatif dan Sampingan ke atas Pencapaian Pelajar pada Masa Hadapan, Sanders & Rivers; Bagaimana Sistem Sekolah dengan
            Pencapaian Terbaik Menduduki Tempat Teratas, McKinsey and Co
210
   Kotak 5-3     Program ‘Teach for Malaysia’:
     Kempen untuk menarik pelajar cemerlang

     ‘Teach for All’ adalah enterpris sosial berangkaian global yang beroperasi di beberapa negara yang
     merekrut siswazah cemerlang dari universiti terkemuka dan pemimpin muda daripada pelbagai disiplin
     dan kecenderungan kerjaya untuk berbakti sebagai guru selama dua tahun di kawasan mundur.
     Program ini akan dapat menyediakan lebih ramai guru kepada pelajar yang berlatarbelakangkan
     sosioekonomi yang rendah mendapat peluang pendidikan yang sepatutnya. Kini, program ‘Teach for
     America’ telah berkembang dan disertai oleh lebih daripada 20,000 peserta. Rangkaian ‘Teach for
     All’ juga meliputi pelbagai negara seperti India, Australia, United Kingdom, Jerman dan Peru.

     Malaysia bercadang untuk melancarkan program ‘Teach for Malaysia’ yang berprofil tinggi untuk
     menarik siswazah cemerlang dan terbaik mengajar di sekolah yang berprestasi rendah atau di luar
     bandar selama dua tahun. Siswazah cemerlang di bawah tajaan korporat akan digalakkan untuk
     menyertai program ini, sebelum berkhidmat dengan majikan mereka. Peserta akan ditempatkan di
     sekolah berprestasi rendah memandangkan sekolah ini amat memerlukan motivasi, inspirasi dan
     guru yang berkualiti tinggi.

     Peserta akan menyertai program latihan intensif menggunakan kaedah pengajaran terkini. Mereka
     juga akan diberi bimbingan dan sokongan secara berterusan daripada rakan sejawat. Di samping
     itu, pendedahan kepada latihan pembangunan kepimpinan akan diberi melalui latihan pengurusan
     dan peluasan jaringan dengan syarikat korporat terkemuka. Selepas dua tahun berbakti, peserta
     akan memahami dengan mendalam isu utama pendidikan di Malaysia, dan diharap dapat membawa
     perubahan sama ada dari dalam atau luar sistem pendidikan.
   Ijazah pula, hanya 3% pemohon mempunyai        Republik Korea dan Finland pula, kelayakan untuk
   purata gred terkumpul 3.5 dan ke atas daripada    memohon program latihan perguruan hanya
   4.0. Ini menunjukkan profesion keguruan bukanlah   terhad kepada 10% dan 15% siswazah terbaik
   pilihan calon cemerlang.               daripada setiap kohort. Syarat kemasukan yang
                              ketat membantu meningkatkan imej profesion
   Profesion keguruan di Australia atau Singapura    keguruan sebagai profesion yang hanya menerima
   sentiasa menjadi pilihan utama siswazah. Di      calon terbaik.
                                        Rancangan Malaysia Kesepuluh
                             Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  211
Menjadikan Profesion Keguruan            •  Pembangunan nusa bangsa: Profesion
Pilihan Utama                       keguruan bertanggungjawab membentuk
                             generasi pemimpin masa depan dan penting
Menarik siswazah cemerlang menyertai profesion      dalam membawa Malaysia menjadi negara
keguruan adalah kritikal. Dalam tempoh          berpendapatan tinggi.
Rancangan, Kerajaan akan melancarkan kempen
profil tinggi untuk meningkatkan kesedaran tentang  Pengukuhan Latihan Perguruan
keguruan sebagai profesion yang berprestij.     Melalui Latihan Praktikum

Kerajaan akan menjadikan profesion keguruan     Pengalaman praktikum merupakan elemen
sebagai kerjaya pilihan dengan menekankan      penting dalam latihan perguruan kerana
empat perkara berikut:                dapat memberi pengalaman pengajaran dan
                           pembelajaran sebenar di bilik darjah. Dalam
•  Ganjaran   kewangan: Profesion  ini      sistem persekolahan terbaik seperti di Finland dan
  sebenarnya merupakan antara profesion      New Zealand, latihan dan pengalaman praktikum
  awam yang menyediakan gaji permulaan       guru pelatih, dari segi kualiti dan kuantiti,
  yang tinggi;                   sentiasa dipertingkatkan. Oleh itu, Kerajaan akan
                           mengambil langkah untuk meningkatkan kualiti
•  Pembangunan kerjaya: Melalui Tawaran       dan ketekalan latihan praktikum kepada guru
  Baru untuk guru, prospek kerjaya guru akan    pelatih, seperti memanjangkan tempoh latihan
  menjadi lebih menarik dengan peluang       praktikum, dan meningkatkan kerjasama guru
  pembangunan profesionalisme yang lebih      berpengalaman yang mempunyai kemahiran
  luas selain daripada peluang kenaikan      membimbing yang tinggi untuk menyelia guru
  pangkat yang lebih cepat kepada guru yang    pelatih.
  cemerlang;
                           Dalam tempoh Rancangan, latihan praktikum
•  Berprestij: Sebagai kerjaya elit, profesion   kepada guru pelatih akan ditingkatkan melalui
  keguruan akan menggunakan kriteria        langkah berikut:
  pemilihan dan proses penilaian yang ketat.
  Hanya calon cemerlang akan diterima dalam    •  Kursus Perguruan Lepasan Ijazah akan
  profesion ini; dan                  dilanjutkan daripada satu tahun kepada
212
     satu tahun setengah untuk meningkatkan
     pengalaman praktikum guru pelatih;


   •  Jabatan Pelajaran Negeri akan menyelaras
     penempatan guru pelatih di sekolah yang layak  Peralihan kepada ‘Sistem Terbuka’
     melaksanakan program ini dan memantau      dalam Latihan Guru
     pematuhan oleh guru pembimbing;
                             Pelaksanaan latihan perguruan akan diperluaskan
   •  Guru berpengalaman akan diberikan kursus    kepada universiti swasta berbanding hanya
     pembimbing untuk meningkatkan kebolehan     daripada IPG dan IPTA. Langkah ini akan
     membimbing mereka; dan             meliberalisasikan sistem latihan guru dan beralih
                             kepada ‘sistem terbuka’ bagi menambah sumber
   •  Program praktikum akan menjadi sebahagian    guru terlatih. Dengan pertambahan ini, lebih
     daripada penilaian prestasi sekolah dan guru  ramai guru pelatih yang cemerlang dapat dilantik
     pembimbing.                   sebagai guru di sekolah rendah dan menengah.
                             Pendekatan ini akan meningkatkan persaingan di
   Penghapusan Jaminan                 kalangan guru pelatih dan menambah baik kualiti
   Penempatan Guru Pelatih               sistem pendidikan secara keseluruhan.


   Pada masa ini, guru pelatih IPG dan Institut    Tawaran Baru untuk Semua
   Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dijamin pelantikan   Guru bagi Meningkatkan Kualiti
   sebagai guru tanpa mengambil kira prestasi     Perkhidmatan
   mereka. Jaminan pelantikan ini akan dihapuskan
   dalam tempoh Rancangan. Dengan ini, hanya      Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan
   guru pelatih yang memperoleh pencapaian       melancar dan melaksanakan Tawaran Baru yang
   terbaik dan berkelayakan akan ditawarkan      menyeluruh kepada semua guru bagi menjadikan
   jawatan guru. Penghapusan jaminan pelantikan    profesion keguruan lebih menarik serta
   ini bertujuan memastikan penetapan keperluan    meningkatkan profil dan profesionalisme kerjaya
   kualiti minimum bagi guru baru.           ini. Di samping itu, Kerajaan akan meningkatkan
                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                           Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  213
guru berijazah di sekolah menengah daripada     Kemajuan kerjaya yang cepat untuk guru
89.4% dalam tahun 2009 kepada 90.0%         berprestasi tinggi adalah penentu untuk
menjelang tahun 2015. Bagi sekolah rendah pula,   menjadikan profesion keguruan lebih menarik
kadar ini akan ditingkatkan daripada 28% dalam   terutama kepada calon guru yang berpotensi
tahun 2009 kepada 60% menjelang tahun 2015.     tinggi. Pendekatan ini juga membolehkan lebih
                          ramai guru berpeluang mencapai gred yang lebih
Tawaran Baru ini mengandungi tiga elemen:      tinggi dalam masa yang singkat dan dengan ini
                          boleh membimbing guru baru lebih awal.
•  Peluang kenaikan pangkat yang     cepat
  berdasarkan kecekapan dan prestasi;       Melalui inisiatif Tawaran Baru, pergerakan
                          gred yang lebih cepat berasaskan kompetensi
•  Meningkatkan pembangunan profesional      dan prestasi akan dilaksanakan. Laluan cepat
  berterusan (CPD) secara sistematik kepada    untuk kenaikan pangkat secara automatik
  semua guru; dan                 akan diberi kepada semua guru tanpa
                          mengira tempoh perkhidmatan dan keperluan
•  Kaedah pengurusan prestasi baru yang lebih   memajukan permohonan. Sistem laluan
  mantap.                     kerjaya baru dijangka bermula pada tahun
                          2011 dan dilaksana sepenuhnya menjelang
Kemajuan Kerjaya Lebih         Cepat    tahun 2015.
Berasaskan Kompetensi
                          Pembangunan Profesional yang
Kemajuan kerjaya yang perlahan merupakan      Berterusan yang Bersesuaian
antara sebab utama siswazah di Malaysia tidak    bagi Menyokong Pembangunan
memilih kerjaya perguruan. Sepanjang 30 tahun    Keupayaan dan Kemajuan Kerjaya
perkhidmatan, kebanyakan guru menikmati
hanya satu atau dua kali kenaikan pangkat sahaja.  Latihan yang berfokus kepada bidang tugas baru
Mengikut dasar kenaikan pangkat berasaskan     berdasarkan kenaikan pangkat dan memberi
tempoh perkhidmatan, pada kebiasaannya guru     penambahbaikan kepada kebolehan pengajaran
mengambil masa selama 10 tahun untuk dinaikkan   akan memberi faedah kepada guru. Pada masa
daripada gred permulaan ke gred jawatan yang    ini, tiada pendekatan yang sistematik berkaitan
seterusnya.                     CPD dalam sistem pendidikan. Pendekatan CPD
214
   yang menyeluruh akan dilaksana pada tahun       membolehkan guru membuat pilihan terbaik
   2011 dan mengandungi elemen berikut:         untuk pembangunan kerjaya mereka tanpa
                              mengganggu pengajaran dan pembelajaran.
   •  Modul CPD yang bersesuaian mengikut
     keperluan dirangka untuk setiap gred jawatan  Pelaksanaan Instrumen dan
     bagi melengkapkan guru dengan peranan     Proses Baru untuk Penilaian dan
     baru selepas kenaikan pangkat;         Penaksiran Guru

   •  Modul ini memberi lebih fokus kepada peluang  Kaedah penilaian semasa ke atas guru adalah
     pembelajaran di sekolah; dan          sama dengan penilaian penjawat awam yang
                             lain. Kaedah ini tidak mengambil kira prestasi
   •  Pelbagai modul CPD seperti kursus latihan   pelajar, keupayaan sebenar pengajaran atau
     formal, pengajian pasca siswazah, pengajian  kecekapan utama yang diperlukan dalam
     jarak jauh dan aktiviti bimbingan akan     profesion keguruan. Skor penilaian untuk guru
                                     Rancangan Malaysia Kesepuluh
                          Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  215
akan menjadi lebih bermakna sekiranya ia     proses kritikal yang memberi kesan secara
dapat mengukur prestasi sebenar guru, kurang   langsung terhadap sekolah seperti penempatan
subjektif dan berasaskan bukti.          guru, pengurusan prestasi sekolah dan juga
                         peranan Kementerian, Jabatan Pelajaran Negeri
Satu pendekatan baru yang selari dengan amalan  dan Pejabat Pelajaran Daerah. Untuk memastikan
di sekolah berprestasi tinggi akan dilaksana   perkhidmatan disampaikan secara optimum,
pada tahun 2011 untuk memastikan penilaian    KPM akan melaksana ‘Service Line’ iaitu
dibuat secara tekal, objektif dan dapat memupuk  perkhidmatan khusus untuk membantu sekolah
budaya cemerlang di sekolah. Pendekatan ini    yang amat memerlukan, antaranya bimbingan,
akan mengandungi instrumen baru bagi menilai   bina upaya dan kemudahan peralatan yang
guru yang menggunakan kombinasi berwajaran    sewajarnya. Di peringkat prasekolah, Kerajaan
beberapa aspek utama seperti penekanan kepada   akan terus mengharmoni dan menambahbaik
pengajaran dan pembelajaran, nilai profesional,  kualiti semua prasekolah awam yang disediakan
aktiviti di luar kelas dan sumbangan kepada    oleh pelbagai agensi Kerajaan. Pendekatan ini
sekolah dan masyarakat.              memerlukan peningkatan produktiviti sumber
                         manusia dan kewangan, serta pengukuhan
Transformasi Keberkesanan             kemampuan penyampaian.
Penyampaian
                         Pelaksanaan Kurikulum Baru untuk
Sistem penyampaian yang cekap dan berkesan    Memupuk Kreativiti dan Inovasi
sangat diperlukan untuk meningkatkan prestasi
pelajar. Pendekatan yang lebih inovatif akan   Dalam tempoh Rancangan, kurikulum baru
diguna pakai untuk memastikan penyampaian     untuk sekolah rendah dan menengah akan
dilaksanakan dengan efektif.           diperkenalkan. Kurikulum Bersepadu Sekolah
                         Rendah akan diganti dengan Kurikulum Standard
Pengukuhan Penyampaian              Sekolah Rendah pada 2011 dan ini akan diikuti
Perkhidmatan untuk Menyokong           dengan kurikulum baru untuk sekolah menengah.
Kemajuan Sekolah                 Kurikulum baru berbentuk modular ini akan
                         memberi peluang kepada setiap pelajar melalui
Penambahbaikan  mekanisme  penyampaian     proses pembelajaran mengikut kemampuan
kepada sekolah memerlukan perubahan dalam     sendiri, memupuk   sikap bertanggungjawab
216
   terhadap pembelajaran sendiri menerusi aktiviti  orang ramai. Sehubungan ini, pihak swasta
   eksplorasi yang dapat menyerlahkan potensi     akan digalak untuk menyediakan pendidikan di
   mereka. Kurikulum ini juga akan menekankan     semua peringkat bermula daripada prasekolah
   kreativiti, inovasi dan keusahawanan merentasi   sehingga pendidikan tertiari. Kerajaan akan
   semua mata pelajaran.               melaksana pelbagai kaedah perkongsian awam-
                             swasta seperti dalam pengurusan sekolah dan
   Penerapan nilai dan etika di peringkat awal amat  pembiayaan yuran pelajar.
   penting dalam pembinaan sahsiah individu.
   Kurikulum yang bakal diperkenalkan akan      Perkongsian Awam-Swasta dalam
   menerapkan prinsip 1Malaysia bagi pendekatan    Pembangunan Prasekolah
   pedagogi dalam penyampaian pendidikan.
   Sebagai usaha untuk membentuk pelajar yang     Kerajaan akan memanfaatkan penyediaan
   seimbang dari segi akademik dan kesukanan,     pendidikan prasekolah oleh sektor swasta untuk
   kurikulum baru ini akan menjadikan Sukan      menampung kemudahan yang disediakan oleh
   sebagai satu subjek mata pelajaran bermula     agensi Kerajaan. Insentif akan disediakan kepada
   tahun 2011. Dasar ‘1Murid, 1Sukan’ mewajibkan   pengusaha swasta bagi mempercepatkan
   setiap pelajar mengikuti sekurang-kurangnya    penyediaan prasekolah untuk mencapai objektif
   satu aktiviti sukan. Setiap pelajar dikehendaki  meningkatkan enrolmen pelajar di peringkat ini.
   mengikuti aktiviti sukan pilihan masing-masing   Insentif ini akan membolehkan pihak swasta
   selama 90 minit seminggu bagi sekolah menengah   mendapatkan geran bagi pembinaan prasekolah
   dan 60 minit bagi sekolah rendah. Peruntukan    di kawasan yang kurang membangun di luar
   untuk geran sukan bagi setiap pelajar akan     bandar. Sektor swasta dijangka akan membina
   dinaikkan daripada RM2.40 kepada RM4 bagi     488 buah prasekolah pada tahun 2010, sebanyak
   sekolah rendah dan daripada RM4 kepada RM6     1,000 buah pada tahun 2011 dan 1,145 buah
   bagi sekolah menengah.               pada tahun 2012.

   Pendidikan Asas dan Prasekolah           Skim pembiayaan bersama bagi meningkatkan
   Swasta                       permintaan terhadap pendidikan prasekolah
                             akan dilaksanakan dalam tempoh Rancangan.
   Pendidikan yang ditawarkan oleh sektor       Usaha ini juga boleh membantu isi rumah
   swasta semakin diterima oleh Kerajaan dan     berpendapatan rendah mengurangkan bebanan
                                     Rancangan Malaysia Kesepuluh
                          Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  217
pembiayaan pendidikan prasekolah. Bantuan
sehingga RM150 sebulan diberikan kepada
mereka untuk pendidikan kanak-kanak berumur
4+ dan 5+ tahun di prasekolah swasta.


Perkongsian Awam-Swasta dalam
Pendidikan Asas

Perkongsian awam-swasta dalam pendidikan
asas memberi autonomi signifikan kepada
pengendali sekolah, sebagai tukaran kepada
penambahbaikan yang spesifik dalam prestasi
pelajar sebagaimana dipersetujui dalam kontrak
rasmi. Sebagai contoh, charter school di Amerika
Syarikat, specialist school dan academy school
di United Kingdom dan independent school di
Sweden. Model serupa juga telah diguna pakai
di sekolah persendirian Cina di Malaysia.

Kerajaan akan memperkenalkan rangka kerja
Sekolah Amanah kepada sekolah awam yang
terpilih. Sekolah Amanah adalah sekolah awam
yang ditadbir bersama oleh pihak swasta dan
pemimpin sekolah awam.
218
   Kotak 5-4     Sekolah Amanah: Perkongsian awam-swasta dalam pendidikan
     untuk merapat jurang prestasi

     Sekolah Amanah adalah sekolah awam yang diurus secara bersama di antara pihak swasta
     dengan pemimpin sekolah kerajaan, di bawah kawal selia Kementerian Pelajaran. Sekolah Amanah
     akan diberi lebih kebebasan dalam membuat keputusan dan dengan itu dipertanggungjawabkan
     bagi meningkatkan prestasi pelajar. Sekolah Amanah bermatlamat untuk membawa perubahan
     kepada prestasi sekolah tanpa mengira pencapaian semasa: daripada sederhana kepada baik,
     baik kepada lebih baik. Sekolah Amanah akan dipilih daripada sekolah kerajaan dan sekolah
     bantuan kerajaan sedia ada di seluruh negara (contohnya, rendah dan menengah, bandar,
     pinggir bandar dan luar bandar). Sekolah yang dipilih merangkumi sekolah berprestasi rendah,
     sederhana dan cemerlang dengan harapan untuk meningkatkan prestasi di semua peringkat.
     Sekolah Amanah bertujuan untuk mempercepatkan proses penambahbaikan dalam melahirkan
     pelajar dan sekolah yang cemerlang tanpa mengira tahap permulaan.

     Sekolah Amanah akan mempunyai lebih autonomi dalam membuat keputusan berkaitan kurikulum,
     kewangan dan sumber manusia bagi menggalak inovasi dan menjadi lebih responsif terhadap
     keperluan komuniti sekolah. Autonomi yang diberi merangkumi kebebasan memilih kandungan
     kurikulum, pengagihan peruntukan mengikut keperluan, penyediaan insentif berasaskan prestasi,
     dan pemilihan guru dan kakitangan bukan guru. Sekolah Amanah dikehendaki mencapai
     prestasi yang telah ditetapkan dalam tempoh lima tahun. Pihak Kementerian akan mengambil
     alih pengurusan dari penaja sekiranya sekolah gagal mencapai prestasi yang ditetapkan.
                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                           Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  219
MENINGKATKAN KEMAHIRAN RAKYAT MALAYSIA
UNTUK MELUASKAN KEBOLEHPASARAN
Dalam beberapa dekad yang lalu, Malaysia      Majikan dan persatuan industri sering mengaitkan
telah membuat pelaburan yang besar dalam      kekurangan soft skills seperti etika kerja
pendidikan lepasan menengah dan tertiari.     yang positif, kemahiran berkomunikasi, kerja
Pada masa kini, Malaysia telah menubuhkan 20    berpasukan dan kebolehan membuat keputusan
universiti awam dan 26 universiti swasta serta   serta kepimpinan sebagai faktor utama yang
405 institusi latihan kemahiran awam dan 584    menjejaskan kebolehpasaran siswazah Malaysia.
institusi latihan kemahiran swasta. Pada tahun   Memandangkan terdapat jurang yang besar
2009, institusi pendidikan tinggi dalam negara   antara tahap kompetensi siswazah Malaysia
telah mengeluarkan lebih daripada 181,000     dengan piawaian antarabangsa, isu ini perlu
siswazah. Daripada jumlah ini, lebih daripada   ditangani bagi memastikan negara mempunyai
81,000 siswazah adalah lepasan institusi      siswazah yang berkemahiran, serba boleh dan
pendidikan tinggi swasta. Institusi latihan    kebolehpasaran yang tinggi.
kemahiran pula mengeluarkan lebih daripada
120,000 pelatih pada tahun 2009. Seramai      Pada masa yang sama, dianggarkan seramai
30,000 pelatih adalah daripada institusi latihan  100,000 atau 22% pelajar Malaysia memasuki
kemahiran swasta.                 pasaran pekerjaan sebaik sahaja menamatkan
                          11 tahun persekolahan, iaitu dengan hanya
Pada masa kini, hanya 23% sahaja daripada     memiliki kelayakan SPM. Kumpulan pelajar ini
jumlah tenaga kerja di Malaysia mempunyai     mungkin lebih cenderung kepada kemahiran
pendidikan tertiari berbanding dengan kadar    teknikal, oleh itu mempunyai peluang yang besar
purata bagi negara Pertubuhan Kerjasama      untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam
Ekonomi dan Pembangunan (OECD), iaitu       bidang teknikal.
hampir 28% dan mencecah 35% di Singapura
dan Finland. Pada tahun 2009, sebanyak 27%     Malaysia perlu memesatkan pembangunan
daripada siswazah institusi pengajian tinggi    modal insan bertaraf dunia bagi mencapai
tempatan masih menganggur dalam tempoh       status negara berpendapatan tinggi. Justeru,
enam bulan selepas menamatkan pengajian.      peningkatan kemahiran secara radikal perlu
Bagi yang berjaya mendapat pekerjaan pula,     dilaksana bagi meningkatkan kebolehpasaran
29% daripada mereka pada tahun 2006 dan      dengan memberi tumpuan kepada strategi
33% pada tahun 2009 hanya memperoleh        berikut:
pendapatan kurang daripada RM1,500 sebulan.
220
                              dan keupayaan dalam bidang teknikal dan
   •  Mengarusperdanakan dan memperluas
     akses kepada pendidikan teknikal dan latihan   vokasional. TEVT menjurus kepada penyediaan
     vokasional yang berkualiti; dan         kemahiran yang boleh digunakan dengan segera
                              dalam pasaran pekerjaan.
   •  Meningkatkan kompetensi siswazah sebagai
     persediaan untuk memasuki pasaran        TEVT menjadi pilihan pendidikan perdana di
     pekerjaan.                    kebanyakan negara maju. Model binari atau
                              dwi-laluan pendidikan yang fleksibel diguna
   Mengarusperdanakan dan                pakai di kebanyakan negara berpendapatan
   Memperluas Akses kepada               tinggi. Model ini membolehkan pelajar menukar
                              aliran antara akademik dengan teknikal atau
   Pendidikan Teknikal dan               vokasional yang mempunyai prospek kerjaya
   Latihan Vokasional yang               yang setara. Kadar purata enrolmen pelajar
   Berkualiti                      yang memasuki aliran teknikal dan vokasional
                              di peringkat menengah atas bagi negara OECD
   Malaysia berhasrat meningkatkan ekonomi dalam    adalah 44%, berbanding hanya 10% di Malaysia.
   rantaian nilai untuk menjadi ekonomi berpendapatan  Penambahbaikan peluang, akses dan kualiti
   tinggi. Oleh itu, enrolmen dalam pendidikan     TEVT untuk laluan teknikal adalah sama penting
   teknikal dan latihan vokasional (TEVT) perlu     dengan penambahbaikan laluan akademik
   ditambah dan kualiti latihan secara keseluruhan   pendidikan tertiari.
   dipertingkatkan untuk meningkatkan dengan ketara
   tahap kemahiran tenaga kerja. TEVT bertujuan     Pendekatan dwi-laluan pendidikan yang sedang
   menambah bekalan modal insan berkemahiran di     diusahakan akan memberi peluang kepada
   Malaysia melalui penyediaan pendidikan berkualiti  pelajar untuk menukar aliran antara TEVT dengan
   kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan     akademik seperti yang ditunjukkan dalam
                                                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                                                   Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia      221
Carta 5-8. Carta ini juga menunjukkan pelbagai                         Kemahiran TEVT memberi manfaat secara
komponen dalam TEVT serta pilihan laluan                            langsung kepada majikan, pekerja serta sektor
daripada TEVT kepada akademik dan sebaliknya.                          industri yang berkaitan. Faedah yang diperoleh
Pendidikan TEVT di peringkat sekolah menengah                          bergantung kepada gabungan kemahiran
mempunyai dua aliran utama, iaitu teknikal dan                         pekerja. Oleh itu, kos berkaitan TEVT perlu
vokasional. Aliran teknikal mempunyai lebih                           dibiayai bersama antara Kerajaan, majikan,
banyak komponen akademik, manakala aliran                            industri dan pelajar berdasarkan kepada faedah
vokasional mempunyai lebih banyak komponen                           yang diperoleh.
hands-on.
Carta 5-8

       Mengarusperdanakan Pendidikan Teknikal dan Latihan
       Vokasional: Dwi-laluan ke arah mendapat pekerjaan                                           Peralihan Laluan             Laluan                Sekolah Rendah dan Menengah Rendah                       Laluan
             Akademik                                                      Teknikal


                                                     Sekolah Menengah Teknik

                    Sekolah Menengah                        Aliran      Aliran      Aliran
                                                   Teknikal    Vokasional    Kemahiran
                 Tingkatan                                                Institusi
                             Matrikulasi
                  Enam                                                  TEVT1

                                                           Kolej
                                                 Politeknik
                                                          Komuniti
                                                                     Institusi
                                                                      TEVT2
                       Universiti
                                                                     Peringkat
                                                                      Tinggi                                         PEKERJAAN


        1
          Institusi TEVT termasuk Institut Kemahiran MARA, Institut Latihan Perindustrian dan Institut Kemahiran Belia Negara
        2
          Institusi TEVT Peringkat Tinggi termasuk Institut Jerman-Malaysia, Institut Teknikal Jepun-Malaysia dan Kolej Kemahiran Tinggi MARA
        SUMBER: Unit Perancang Ekonomi, Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pengajian Tinggi
222
   Dalam tempoh Rancangan, empat strategi berikut  di peringkat nasional akan dilaksana secara
   akan diguna pakai untuk mengarusperdanakan    berterusan untuk meningkatkan kesedaran
   dan memperluas akses kepada TEVT yang       dan menambah baik persepsi terhadap TEVT.
   berkualiti:                    Kumpulan sasar utama adalah pelajar yang
                            berpotensi dan ibu bapa mereka. Kempen
   •  Menambah baik persepsi terhadap TEVT dan   akan memberi penekanan terhadap manfaat
     menarik minat lebih ramai pelajar;      memasuki pasaran pekerjaan dengan kelayakan
                            TEVT, seperti gaji permulaan, jenis pekerjaan dan
   •  Membangunkan tenaga pengajar TEVT yang    laluan kerjaya serta pengiktirafan Sijil Kemahiran
     lebih efektif;                Malaysia (SKM) untuk lebih banyak jawatan dalam
                            sektor awam. Pelbagai saluran penyampaian
   •  Mempertingkat dan mengharmonikan kualiti   seperti televisyen, radio, majalah dan selebriti
     kurikulum TEVT selaras dengan keperluan    akan diguna untuk menyampaikan maklumat
     industri; dan                 tersebut kepada kumpulan sasar.

   •  Memperkemas penyampaian TEVT.         Kaunselor di sekolah akan diberi tanggungjawab
                            untuk membimbing dalam tempoh yang
   Menambah Baik Persepsi Terhadap          panjang bagi membantu pelajar, bermula
   TEVT dan Menarik Minat Lebih           daripada tingkatan 4 berterusan sehingga
   Ramai Pelajar                   pelajar berkenaan memasuki pendidikan tertiari.
                            Langkah ini adalah untuk memastikan lebih ramai
   Terdapat banyak peluang untuk penyedia TEVT    pelajar meneruskan pelajaran ke peringkat tertiari.
   awam dan swasta menarik lepasan sekolah yang   Bagi meningkatkan keberkesanan bimbingan,
   tidak melanjutkan pengajian untuk mengikuti    kumpulan kaunseling yang terdiri daripada
   latihan TEVT dan meningkatkan bilangan      kaunselor sekolah akan dibentuk di setiap daerah.
   pekerja berkemahiran dalam pasaran pekerjaan.   Kumpulan kaunseling ini akan bertanggungjawab
   Bagi tujuan ini, penekanan akan diberi untuk   untuk menjalinkan hubungan yang erat dengan
   meningkatkan nilai dan daya tarikan TEVT kepada  institusi TEVT dan majikan, serta meningkatkan
   pelajar, penyedia latihan dan industri.      penyelarasan antara pihak berkepentingan melalui
                            pertukaran maklumat. Kumpulan ini juga akan
   Dalam tempoh Rancangan, kempen media       bertanggungjawab untuk menyediakan panduan
                                        Rancangan Malaysia Kesepuluh
                             Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  223
Kotak 5-5  Sistem Pendidikan Teknikal dan Latihan Vokasional (TEVT)
  di Jerman: Peningkatan kemahiran tenaga kerja di negara
  ekonomi terbesar di Eropah

  Sistem TEVT dianggap satu daripada kekuatan utama sistem pendidikan di Jerman yang mana
  sebanyak 60-70% daripada pelajar (lebih daripada 1.6 juta) memasuki sekolah vokasional.
  Latihan ini menyediakan banyak program latihan merangkumi hampir 340 pekerjaan dan sangat
  popular dalam kalangan lepasan sekolah di Jerman. Sistem latihan ini sangat berjaya dengan
  kadar pengangguran siswazah dalam tempoh setahun selepas tamat pengajian adalah rendah,
  iaitu 3%.

  Pendidikan vokasional yang paling banyak dilaksanakan adalah sistem latihan perantisan.
  Perantis dilatih oleh majikan dalam bidang pekerjaan yang akan diceburi (3-4 hari seminggu) dan
  mendapat pendidikan teori di sekolah vokasional (1-2 hari seminggu). Di samping memperoleh
  kelayakan yang diiktiraf (sijil dikeluarkan oleh dewan perniagaan) apabila tamat pengajian, perantis
  juga mendapat gaji daripada majikan. Melalui sistem ini, pelajar terlibat dalam pekerjaan bergaji
  dan menerima latihan yang diiktiraf selaras dengan keperluan pasaran pekerjaan. Peratus pekerja
  tidak mahir dan pengganguran dalam kalangan belia di Jerman adalah rendah.

  Sektor swasta (menyediakan lebih kurang 80% pembiayaan) dan sektor awam terlibat dalam
  pembiayaan dan penyampaian TEVT. Di samping penyediaan dan pembiayaan latihan, sektor
  swasta terlibat dalam penambahbaikan kurikulum latihan, pindaan peraturan latihan, khidmat
  nasihat dan penyeliaan latihan serta urusan pentadbiran peperiksaan. Pada masa yang sama,
  kerajaan terlibat dalam menggubal peraturan latihan, menetapkan kurikulum dan membiayai
  tenaga pengajar di sekolah vokasional. Kerajaan juga memainkan peranan yang sangat aktif
  dalam penyelarasan penawaran dan bilangan tempat TEVT.
224
   kerjaya yang komprehensif kepada pelajar dan  32,000 pelajar. Peningkatan ini akan memberi
   ibu bapa mereka khususnya mengenai pelbagai   sumbangan yang ketara dalam menambah
   pilihan dalam TEVT.               bilangan pekerja mahir dan separa mahir.
                           Kerajaan akan menggalakkan syarikat berkaitan
   Aliran vokasional dan kemahiran di sekolah   Kerajaan menyediakan program sangkutan
   teknik akan dijenamakan semula bagi       industri dan pekerjaan kepada pelajar lepasan
   menyediakan lebih banyak peluang kepada     institusi TEVT.
   pelajar  berkecenderungan  teknikal  dan
   meningkatkan kesedaran berkaitan TEVT. Bagi   Membangunkan Tenaga Pengajar
   memberi tumpuan yang lebih tinggi kepada    TEVT yang Lebih Efektif
   bidang vokasional yang lebih menitik beratkan
   kepada latihan hands-on dan menyediakan     Laluan kemajuan kerjaya tenaga pengajar TEVT
   lebih banyak kursus yang sesuai, sebanyak    akan diperkemas untuk menjadikannya sebagai
   69 daripada 88 sekolah teknik akan ditukar   kerjaya pilihan yang menarik kepada tenaga
   menjadi sekolah vokasional dan enam sekolah   pengajar yang berprestasi tinggi. Tenaga
   vokasional baru akan dibina menjelang tahun   pengajar yang memenuhi syarat kompetensi
   2015.                      yang jelas di setiap gred boleh dinaikkan
                           pangkat tanpa bergantung kepada kekosongan
   Pendekatan   pembelajaran  berasaskan    jawatan.
   pengeluaran dan berasaskan projek akan
   diperkenalkan untuk meningkatkan kualiti    Personel industri yang berpengalaman tinggi dan
   dan daya tarikan  program TEVT kepada     mempunyai kemahiran praktikal di tempat kerja
   majikan dan pelajar. Pendekatan ini akan    akan digalak menjadi tenaga pengajar di institusi
   menggalakkan penyertaan industri secara     TEVT. Untuk memudahkan pengambilan ini,
   langsung dalam program latihan kemahiran,    laluan kemasukan ke profesion tenaga pengajar
   di samping mengoptimumkan penggunaan      vokasional yang fleksibel akan diwujudkan, dan
   kemudahan dan peralatan di institusi TEVT.   syarat yang menyukarkan kemasukan di peringkat
   Pendekatan ini akan menggandakan enrolmen    pertengahan akan dihapuskan. Langkah ini akan
   di sekolah menengah aliran vokasional dan    meningkatkan kapasiti latihan dan membantu
   kemahiran pada akhir tempoh Rancangan      untuk memastikan tenaga pengajar mempunyai
   yang mana enrolmen semasa adalah seramai    pengalaman di tempat kerja.
                                     Rancangan Malaysia Kesepuluh
                          Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  225
Penambahan bilangan tenaga pengajar yang     Mempertingkat dan
cemerlang akan dilaksanakan melalui peluasan   Mengharmonikan Kualiti Kurikulum
program tenaga pengajar sambilan. Langkah     TEVT Selaras dengan Keperluan
ini akan menarik mereka yang berminat untuk
                         Industri
menjadi tenaga pengajar di samping terus
kekal bekerja di industri. Tenaga pengajar yang  Pembangunan kurikulum TEVT dilaksana oleh setiap
memiliki pengetahuan terkini tentang teknologi  agensi penyedia latihan dengan keupayaan, kapasiti
dan perkembangan industri akan memberi latihan  dan agenda tersendiri. Amalan ini menjejaskan
yang paling relevan dan seterusnya meningkatkan  kualiti penyampaian TEVT. Langkah akan diambil
kebolehpasaran pelatih.              bagi menyeragam dan mengharmonikan kurikulum,
                         mengurangkan kos pembangunan kurikulum, dan
Kerjasama antara institusi TEVT dengan industri  memastikan kurikulum selaras dengan keperluan
dalam pertukaran personel akan diperkukuhkan   terkini industri. Jabatan Pembangunan Kemahiran
bagi membolehkan tenaga pengajar vokasional    akan dilantik sebagai agensi untuk membangun
menjalani program penempatan di industri     dan menyeragamkan kurikulum TEVT mulai tahun
bagi mendapat pendedahan dan pengetahuan     2011.
teknologi terkini. Pada masa yang sama, tenaga
pengajar vokasional dari industri ditempatkan   Jabatan  Pembangunan    Kemahiran   akan
di institusi TEVT bagi memperkukuh kemahiran   memastikan kurikulum yang dibangunkan
pedagogi    mereka.   Bagi memperkukuh   memenuhi piawaian minimum dan selaras dengan
penyampaian     latihan dan meningkatkan  bidang ekonomi yang diberi keutamaan. Kurikulum
pengambilan tenaga pengajar, kapasiti Pusat    TEVT akan mengandungi komponen kemahiran
Latihan Pengajar dan Kemahiran Lanjutan      asas berkaitan dengan literasi dan numerasi
akan dipertingkatkan dengan menggunakan      serta penguasaan pelbagai bahasa. Kemahiran
metodologi dan pendekatan latihan yang baru.   asas ini penting sebagai sokongan kepada
Sebuah pusat latihan tenaga pengajar yang baru  kemahiran praktikal serta pembinaan kemahiran
akan dibangunkan bagi menambah kapasiti      dan keupayaan individu untuk menyesuaikan diri
latihan sebanyak 800 setiap tahun. Selain     dengan perubahan suasana kerja. Di samping
daripada itu, Jabatan Pembangunan Kemahiran    itu, Jabatan Pembangunan Kemahiran akan
akan menyelaras program latihan pengajar di    membangun bank kurikulum untuk menyimpan
institusi latihan kemahiran awam yang lain.    semua kurikulum yang dibangunkan.
226
                              •  Mewajibkan pekerja dalam pekerjaan terpilih
                                memiliki SKM atau sijil yang setaraf. Syarat ini
                                akan dilaksanakan secara berperingkat mulai
                                tahun 2012; dan


                              •  Memperluas penerimaan SKM sebagai syarat
                                kelayakan masuk ke dalam skim perkhidmatan
                                awam, dan ke institusi teknikal dan vokasional
                                di peringkat tinggi dan ke institusi pengajian
   Agensi penyedia TEVT mengeluarkan sijil          tinggi menjelang tahun 2011.
   tersendiri dan sijil TEVT ini belum diiktiraf
   sepenuhnya sebagai sijil yang melayakkan calon    Lembaga Teknologis Malaysia akan ditubuh
   memasuki institusi pengajian tinggi. Penerimaan    untuk mempercepat pengiktirafan sijil berkaitan
   sijil TEVT dalam kalangan pelajar, ibu bapa dan    kemahiran dan teknologi. Pengiktirafan ini akan
   majikan dapat diperluas dengan menghapuskan      menggalakkan institusi pengajian tinggi termasuk
   keraguan terhadap kualiti latihan yang diberikan   institusi TEVT menawarkan kursus berkaitan
   oleh pelbagai agensi. Pada masa ini, SKM,       teknologi selaras dengan keperluan ekonomi
   Diploma Teknologi dan Sarjana Muda Teknologi     berpendapatan tinggi.
   tidak diiktiraf sepenuhnya oleh institusi pengajian
   tinggi dan Lembaga Jurutera Malaysia.         Selaras dengan hasrat untuk membangunkan
                              pendidikan teknikal dan keperluan industri,
   Untuk penyeragaman dan pengiktirafan persijilan    Malaysia-Japan  International Institute  of
   TEVT, SKM akan diguna pakai sebagai persijilan    Technology akan ditubuh sebagai institusi
   kebangsaan bagi TEVT. Langkah berikut akan      berautonomi di bawah Universiti Teknologi
   diambil bagi memperkukuh pengiktirafan sijil     Malaysia dengan matlamat memperkukuh
   TEVT:                         kerjasama dan rangkaian dengan Jepun dalam
                              bidang teknikal dan kejuruteraan. Institut ini
   •  Mengiktiraf dan menyeragam pelbagai tahap     berupaya memberi pendedahan kepada pelajar
     SKM dengan kesemua sijil yang dikeluarkan     dan meningkatkan keberkesanan kos dalam
     oleh penyedia TEVT menjelang tahun 2012;     menyediakan latihan tentang pembangunan
                                       Rancangan Malaysia Kesepuluh
                            Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  227
teknologi terkini di tempat kerja, etika kerja dan  Pencapaian dalam sistem penarafan institusi
amalan pengurusan Jepun.               TEVT akan menjadi asas kepada Kerajaan
                           untuk membiayai pelatih di institusi TEVT
Pada masa ini, terdapat keperluan untuk       swasta. Pendekatan ini akan dipertingkat
mengurangkan    pertindihan kursus  yang   dan diperluas dalam tempoh Rancangan bagi
ditawarkan oleh pelbagai institusi latihan bagi   mengoptimumkan penggunaan kapasiti latihan
mengoptimumkan penggunaan kapasiti TEVT       di institusi TEVT awam dan swasta.
dan mengelak pembaziran sumber. Dalam
tempoh Rancangan, perkara ini akan diberi      Pelajar tercicir adalah sumber tenaga kerja
perhatian memandangkan kadar enrolmen di       yang besar dan berpotensi untuk diberi latihan
institusi TEVT dijangka akan meningkat. Institusi  kemahiran. Jika diberi latihan dan dilengkapkan
TEVT akan mengkaji semula, merasionalisasi dan    dengan kemahiran yang tepat, mereka akan
memperkemas penyelarasan kursus menjelang      meningkatkan dengan ketara bilangan pekerja
akhir tahun 2011.                  mahir. Pada tahun 2007, seramai 20,000
                           pelajar tercicir daripada sistem pendidikan
Memperkemas Penyampaian               asas dan jumlah ini meningkat kepada 30,000
TEVT                         orang pada tahun 2008. Liputan Sistem Latihan
                           Dual Nasional (SLDN) akan diperluaskan bagi
Kaedah pembiayaan semasa akan dikaji         menyediakan latihan yang khusus untuk
semula untuk meningkatkan keberkesanan        memenuhi keperluan golongan ini. Peruntukan
dan kecekapan institusi TEVT awam. Bagi       tambahan juga akan disediakan bagi membiayai
menggalakkan persaingan dalam kalangan        kos latihan dan elaun perantisan. Dalam
institusi TEVT awam, penyediaan peruntukan      tempoh Rancangan, sebanyak RM150 juta
akan berdasarkan kepada prestasi institusi.     akan diperuntukkan dan seramai 20,000 pelajar
Kerajaan juga akan menyediakan bantuan        tercicir akan mendapat manfaat.
kewangan kepada pelajar di peringkat SKM
Tahap 3 dan ke atas di institusi TEVT awam      SLDN menekankan penglibatan langsung
yang berprestasi tinggi. Bagi mencapai        industri dalam latihan dan menetapkan 70%
matlamat ini, sistem penarafan untuk menilai     daripada latihan perlu dijalankan di tempat
prestasi institusi awam dan swasta akan       kerja. Dalam tempoh Rancangan, latihan di
diperkenalkan.                    tempat kerja akan digalak dan dijadikan sebagai
228
   sebahagian daripada pendidikan formal TEVT,
                             Meningkatkan Kompetensi
   kerana latihan ini menyediakan:
                             Siswazah bagi Menyediakan
   •  Persekitaran    pembelajaran    yang  Mereka Memasuki Pasaran
     kondusif. Tempat kerja mewujudkan        Pekerjaan
     persekitaran pembelajaran yang baik
     melalui pengalaman sebenar. Kemahiran      Ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi
     praktikal dan soft skills yang diperoleh akan  memerlukan sebilangan besar pekerja yang
     meningkatkan kebolehpasaran;          berpengetahuan seperti ahli sains, jurutera, ahli
                             profesional, agen paten dan usahawan berasaskan
   •  Aliran maklumat untuk meningkatkan       teknologi. Institusi pengajian tinggi mempunyai
     kecekapan pengambilan pekerja. Majikan     peranan yang penting dalam menghasilkan modal
     mengetahui perkembangan prestasi pelatih    insan berkemahiran tinggi dan berkeupayaan
     dan perantis, justeru memudahkan mereka     untuk  mencipta,   menginovasi,  menghasil
     membuat keputusan menggaji pekerja; dan     dan mempelopori pengetahuan baru serta
                             mengaplikasi dan membangunkan teknologi.
   •  Sumbangan produktif. Pelatih menjalankan
     tugasan yang memberi manfaat kepada       Usaha untuk menarik pelaburan langsung asing
     majikan, ini menjadikan TEVT berfaedah     dan memacu pertumbuhan sumber domestik
     kepada pelatih dan majikan.           yang baru memerlukan bilangan siswazah yang
                             mencukupi dan kompeten. Walau bagaimanapun,
   Melalui  SLDN,  pekerja  industri yang    tahap   kebolehpasaran,   kekurangan   dan
   berpengalaman akan diberi peranan sebagai      ketidakpadanan kemahiran siswazah masih
   pembimbing kepada perantis. Bagi mencapai      menjadi isu utama dalam pembangunan modal
   tujuan ini, pembimbing mesti cukup terlatih     insan. Banyak kajian mendapati siswazah Malaysia
   untuk memberi latihan yang berkesan di tempat    kurang kompeten dalam kemahiran teknikal yang
   kerja. Tenaga pengajar di institusi TEVT pula    diperlukan oleh industri, dan lemah dalam soft
   perlu mempunyai kemahiran tinggi untuk       skills termasuk etika kerja profesional, kemahiran
   melatih pembimbing. Sebanyak RM7.5 juta       berkomunikasi, kerja berpasukan, membuat
   akan diperuntukkan kepada SLDN untuk melatih    keputusan dan kepimpinan. Oleh itu, usaha
   pembimbing dan tenaga pengajar.           bersepadu akan diambil untuk mempertingkat
                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                           Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  229
kompetensi siswazah dan keberkesanan        Rangka kerja dasar yang standard bagi
pembiayaan kos pengajian tinggi, iaitu dengan:   program latihan industri yang berstruktur
                          akan dilaksana oleh institusi pengajian tinggi
•  Memperkukuh   kerjasama  industri  dan  dengan kerjasama industri untuk meningkatkan
  penyelidikan;                 keberkesanan program. Program ini dirancang
                          untuk diperluas kepada kursus selain daripada
•  Memberi lebih autonomi kepada universiti dan  kursus yang mewajibkan latihan klinikal seperti
  memperkukuh budaya berprestasi tinggi;     perubatan, pergigian dan kejururawatan. Di
•  Memperkukuh kurikulum kursus pengajian     samping itu, program latihan industri untuk
  bagi menyeimbangkan kandungan akademik     staf akademik akan dipergiat bagi memastikan
  dan soft skills; dan              tidak kurang 15% daripada staf akademik
                          mengikuti sekurang-kurangnya enam bulan
•  Melantik dan mengekalkan staf akademik yang  latihan industri bagi setiap lima tahun tempoh
  terbaik.                    perkhidmatan.

Memperkukuh Kerjasama Industri           Bagi memperluas pengalaman industri kepada
dan Penyelidikan                  staf akademik, program Knowledge Transfer
                          Partnership (KTP) akan diperkenal pada
Latihan industri adalah penting untuk membantu   tahun 2011 untuk meningkatkan kerjasama
siswazah mempersiapkan diri bagi memenuhi     antara industri dengan universiti berkaitan.
keperluan industri yang sentiasa berubah      KTP bertujuan memudahkan pemindahan
dan aktiviti ekonomi baru. Penglibatan sektor   kepakaran dan hasil kajian melalui projek
swasta dalam penyediaan pendidikan melalui     inovatif yang dikendalikan bersama oleh
perkongsian awam-swasta akan dipertingkat     staf akademik dan rakan kongsi perniagaan
bagi menggalakkan penyertaan industri dalam    daripada industri. Di samping itu, KTP juga
penyediaan kursus dan latihan industri. Di     menyediakan latihan berasaskan industri
samping itu, kursus berorientasikan pasaran    kepada   siswazah  bagi  meningkatkan
akan ditambah bagi memudahkan transisi       pengetahuan dan pengalaman, kemahiran
pelajar ke dalam pasaran pekerjaan dan       keusahawanan serta kebolehpasaran semasa
meningkatkan kebolehpasaran pelajar secara     menjalankan projek berkenaan.
keseluruhannya.
230
   Universiti akan digalak untuk mewujudkan      tertiari mencapai kecemerlangan. Pemberian
   kerjasama strategik dengan institusi penyelidikan  autonomi, ketelusan dan akauntabiliti terhadap
   antarabangsa dan universiti luar negara       prestasi cemerlang merupakan elemen kritikal bagi
   untuk meningkatkan aktiviti penyelidikan dan    membolehkan universiti di Malaysia setanding
   pembangunan (R&D), terutama dalam bidang      dengan institusi terbaik dunia. Universiti awam
   teknologi baru. Antara langkah yang akan diambil  perlu bertanggungjawab terhadap prestasi yang
   adalah:                       dicapai memandangkan sebahagian besar
                             keperluan kewangan dibiaya oleh peruntukan
   •  Melaksanakan  lebih  banyak   program   awam. Di samping itu, ketelusan yang lebih tinggi
     sangkutan bagi membolehkan staf akademik    dalam pencapaian prestasi akan memudahkan
     berkongsi pengetahuan, meneroka idea baru    Kerajaan  membuat   penambahbaikan   dan
     bagi meningkatkan kualiti penyelidikan dan   memberi sokongan dalam bidang yang diperlukan.
     menggalakkan pertukaran staf akademik;
                             Menginstitusikan Autonomi dalam
   •  Mengukuhkan pengurusan harta intelek yang    Universiti
     dibangunkan di universiti bagi menambahbaik
     tadbir urus aktiviti penyelidikan; dan     Universiti terbaik dunia berupaya meningkatkan
                             inovasi   dan  prestasi serta menggalak
   •  Mengukuhkan   pusat   kecemerlangan    kecemerlangan melalui autonomi yang signifikan
     di universiti melalui kerjasama industri    dalam bidang berikut:
     dalam aktiviti R&D bagi menyokong dan
     mempercepat pengkomersialan inovasi dan     •  Peruntukan. Keupayaan untuk mengagih
     teknologi baru.                   peruntukan mengikut keperluan, menentukan
                               keutamaan  bidang  pembiayaan,  dan
   Memberi Lebih Autonomi kepada              menetapkan yuran pengajian dalam had yang
   Universiti dan Memperkukuh               ditetapkan;
   Budaya Berprestasi Tinggi
                             •  Fakulti. Bebas untuk menarik dan
   Di negara lain, universiti awam bekerjasama       mengekalkan staf akademik terbaik melalui
   dengan penggubal dasar bagi membangunkan        insentif yang menarik dan ganjaran yang
   kaedah untuk membantu institusi pendidikan       kompetitif;
                                     Rancangan Malaysia Kesepuluh
                          Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  231
•  Tadbir urus. Tanggungjawab yang lebih     Mengukuh Budaya Berprestasi
  besar dan hak membuat keputusan        Tinggi di Universiti
  penting tentang universiti termasuk hala
  tuju strategik, keutamaan dan pengagihan   Sistem Penarafan Institusi Pengajian Tinggi
  sumber serta mendapat hak yang lebih     Malaysia (SETARA) telah diperkenalkan kepada
  besar dalam membuat keputusan; dan      universiti awam dan akan diperluas kepada
                         semua institusi tertiari swasta yang menawarkan
•  Pengambilan    pelajar. Meningkatkan
  kawalan terhadap kualiti dan profil pelajar  pengajian di peringkat ijazah. SETARA bertujuan
  yang akan diambil.              membuat penilaian yang jelas dan seragam bagi
                         meningkatkan ketelusan serta memberi tekanan
Di bawah Accelerated Programme for        ke atas prestasi, dan seterusnya meningkatkan
Excellence (APEX), universiti APEX akan      kualiti keseluruhan sistem pendidikan tinggi.
diberi autonomi dalam bidang tadbir urus,     Penarafan mengenai pencapaian prestasi
sumber manusia (lantikan anggota sokongan,    institusi dari aspek kebolehpasaran siswazah
staf akademik dan pengurusan atasan),       akan dihebahkan kepada umum. Penarafan
kewangan dan pengambilan pelajar. Program     ini akan diperluas untuk meliputi aspek seperti
ini diperkenalkan pada tahun 2008, dan      kaedah pengajaran dan pembelajaran serta
Universiti Sains Malaysia (USM) telah dipilih   khidmat sokongan kepada pelajar. Dalam
sebagai universiti pertama diberi status APEX.  tempoh Rancangan, sistem penarafan ini
Pada masa ini, USM mempunyai autonomi       akan merangkumi setiap jabatan di institusi
dalam pengambilan pelajar. Autonomi dalam     berkenaan.
bidang lain hanya akan dipertimbangkan
setelah USM memenuhi beberapa prasyarat      Naib canselor bertanggungjawab ke atas prestasi
yang ditetapkan. Pemberian autonomi akan     universiti dan pembaharuan kontrak mereka
diperluas kepada universiti penyelidikan dan   bergantung kepada prestasi yang dicapai.
universiti awam lain yang mencapai tahap     Prestasi yang rendah boleh menyebabkan kontrak
kesediaan yang ditetapkan.            tidak disambung. Petunjuk prestasi utama (KPI)
                         yang jelas bagi naib canselor telah disediakan,
                         termasuk KPI bagi kebolehpasaran siswazah.
                         Dengan ini, naib canselor akan memastikan
                         semua staf bertanggungjawab terhadap prestasi
232
   mereka dan seterusnya meningkatkan budaya
                              •  Peralihan kaedah pembiayaan daripada
   akauntabiliti di institusi.               berasaskan-penawaran        kepada
                                berasaskan-permintaan. Kerajaan akan
   Dalam tempoh Rancangan, pembiayaan            mengharmonikan kapasiti pendidikan tertiari
   berasaskan prestasi institusi tertiari awam akan     dan mewujudkan keserataan persaingan bagi
   dilaksana bertujuan menyediakan mekanisme        institusi pengajian tinggi awam dan swasta
   pembiayaan yang telus untuk memangkin          dalam mengukuhkan budaya berprestasi
   peningkatan prestasi. Pendekatan baru ini akan      tinggi serta meningkatkan kualiti dan
   mengandungi komponen berikut:              daya saing pendidikan tertiari di Malaysia.
                                Pendekatan sedia ada, iaitu pembiayaan
   •  Pembiayaan     Kerajaan  berasaskan      awam langsung dan pemberian geran
     prestasi yang dikaitkan dengan SETARA.        kepada institusi awam akan beralih kepada
     Pembiayaan kepada universiti akan dikaitkan     pembiayaan berasaskan-permintaan melalui
     secara langsung dengan prestasi jabatan       pinjaman dan biasiswa selaras dengan
     dan institusi secara keseluruhan. Kaedah ini     pendekatan yang lebih berasaskan-pasaran;
     menyediakan mekanisme yang telus dalam        dan
     penyediaan pembiayaan dan peningkatan
     akauntabiliti dalam perbelanjaan peruntukan
                              •  Pengurangan kadar pembiayaan Kerajaan
     awam. Mekanisme pembiayaan ini mempunyai       kepada universiti. Universiti awam perlu
     dua komponen, iaitu komponen tetap dan        menambah dana melalui sumber kewangan
     komponen berubah. Komponen tetap           alternatif termasuk sumbangan daripada
     merangkumi item operasi asas seperti gaji staf    perbadanan, sektor swasta atau alumni.
     akademik dan kos utiliti, dan pembiayaannya     Pendekatan ini akan memperkukuh kerjasama
     tidak bergantung kepada pencapaian prestasi.     antara universiti dan industri, dan seterusnya
     Komponen berubah pula bergantung secara       meningkatkan kesesuaian serta kualiti
     langsung kepada prestasi yang diukur melalui     pengajaran dan penyelidikan.
     SETARA. Universiti yang menerima penarafan
     yang rendah akan menerima peruntukan yang
     lebih kecil. Komponen berubah ini termasuk
     pembangunan intelektual dalam R&D dan
     aktiviti ko-kurikulum pelajar;
                                       Rancangan Malaysia Kesepuluh
                            Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  233
Memperkukuh Kurikulum Kursus             politeknik di Malaysia akan disusun semula untuk
Pengajian bagi Menyeimbangkan            menawarkan kursus di peringkat diploma dan
Kandungan Akademik dan Soft             ijazah serta mengurangkan secara berperingkat
                           kursus di peringkat sijil menjelang akhir tempoh
Skills
                           Rancangan. Politeknik akan meningkatkan
Kualiti dan kesesuaian kursus dan kurikulum     pengkhususan dalam bidang tertentu untuk
adalah faktor penting yang mempengaruhi       menjadi pusat kecemerlangan. Tiga politeknik
kebolehpasaran siswazah. Dalam tempoh        sedia ada akan dinaik taraf kepada politeknik
Rancangan, institusi pengajian tinggi akan      premier bagi melaksanakan penyelidikan gunaan
menyemak semula kurikulum dan kursus         melalui kerjasama dengan industri berkaitan untuk
serta menyelaras pencapaian program dan       memupuk inovasi dan membangunkan teknologi
pembelajaran selaras dengan keperluan industri    tempatan dalam bidang baru.
dan majikan. Sebanyak 2,730 program sedia
ada akan disemak semula bagi memastikan       Kurikulum   institusi  pendidikan     tertiari
pematuhan kepada Kerangka Kelayakan Malaysia     perlu memberi lebih penekanan terhadap
(MQF). Semakan semula ini adalah berdasarkan     pembangunan soft skills pelajar selaras dengan
kepada prinsip berikut:               maklum balas yang diterima daripada majikan.
                           Atribut Umum Pelajar yang kini dikenali sebagai
•  Kandungan kursus yang ditawarkan akan      Skala Soft Skills Malaysia (My3S) merupakan
  ditanda aras dengan kriteria dan piawaian yang  ujian penilaian kendiri untuk menilai kompetensi
  dipersetujui di peringkat nasional dan selaras  siswazah dalam soft skills. Ujian ini akan dilaksana
  dengan amalan terbaik antarabangsa; dan     mulai Julai 2010.


•  Penerapan domain yang ditetapkan dalam      Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) akan terus
  MQF yang merangkumi soft skills seperti etika  memainkan peranan penting dalam pelaksanaan
  kerja positif, kemahiran berkomunikasi dan    MQF sebagai asas jaminan kualiti pengajian tinggi
  membuat keputusan, kerja berpasukan dan     dan pusat rujukan kriteria dan piawaian kelayakan
  kepimpinan.                   nasional. MQA akan memperluas kerjasama
                           dengan agensi jaminan kualiti luar negara melalui
Selaras dengan pertambahan permintaan        pemeteraian Memorandum of Arrangement
bagi pekerja mahir dan profesional, semua      sebagai usaha menetapkan tanda aras yang
234
   piawai dan membantu meningkatkan keupayaan      Sokongan kemajuan kerjaya staf akademik
   anggotanya.                      akan diberi keutamaan. Modul latihan asas akan
                              diwajibkan kepada semua staf akademik baru.
   Melantik dan Mengekalkan Staf             Bagi memastikan mereka mendapat panduan dan
   Akademik yang Terbaik                 sokongan yang mencukupi pada awal kerjaya, staf
                              akademik baru akan diletakkan di bawah seliaan
   Usaha akan dipergiat untuk menambah bilangan     staf akademik kanan yang bertanggungjawab
   staf akademik berkelayakan PhD. Peratusan staf    membimbing dan memberi nasihat kemajuan
   akademik berkelulusan PhD di semua universiti     kerjaya secara berkala. Di samping itu, dalam
   awam pada tahun 2009 adalah 35.9%. Menjelang     tempoh tiga tahun pertama sebagai staf akademik,
   akhir tempoh Rancangan, staf akademik         tugas mengajar akan dikurangkan untuk
   berkelayakan PhD di universiti penyelidikan      membolehkan mereka membangunkan portfolio
   disasarkan sebanyak 75%, manakala universiti     penyelidikan yang mantap dan memperoleh geran
   awam lain 60%. Bagi mencapai sasaran ini,       daripada sumber luar.
   program MyBrain15 menetapkan matlamat untuk
   meningkatkan jumlah pemegang PhD kepada        Sebagai usaha penambahbaikan kualiti staf
   18,000 pada tahun 2015 dan 60,000 pada        akademik, mereka yang telah bersara dan
   tahun 2023. Program ini akan menyediakan lebih    pensyarah luar negara akan digalakkan untuk
   ramai calon untuk dilantik sebagai staf akademik.   berkhidmat di universiti awam secara kontrak.
   Sejumlah RM2.26 bilion akan diperuntukkan       Pensyarah sambilan dan pensyarah pelawat
   bagi menyediakan biasiswa kepada 16,800 staf     terutama daripada industri juga akan digalakkan
   akademik melanjutkan pengajian di peringkat PhD.   untuk mengajar di universiti awam. Bagi tujuan
                              ini, pakej ganjaran yang lebih menarik dan
   Proses pelantikan staf akademik juga akan       kompetitif telah disediakan. Di samping itu,
   diperhalusi dan dijadikan lebih telus untuk menarik  skim perkhidmatan pensyarah akan disemak
   calon terbaik. Ganjaran akan dijadikan lebih     semula untuk membolehkan mereka dinaikkan
   kompetitif supaya setanding dengan faedah yang    pangkat ke gred yang lebih tinggi dalam skim
   ditawarkan oleh sektor swasta serta menyediakan    perkhidmatan yang sama tanpa perlu memegang
   manfaat bukan kewangan seperti waktu mengajar     jawatan pentadbiran seperti dekan atau ketua
   yang fleksibel.                    jabatan.
                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                           Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  235
MENYUSUN SEMULA PASARAN PEKERJAAN
UNTUK MENJADIKAN MALAYSIA NEGARA
BERPENDAPATAN TINGGI
Matlamat menjadikan Malaysia sebuah negara    adalah penting bagi menyedia landasan kepada
berpendapatan tinggi akan dicapai, antara    negara untuk terus berkembang ke arah ekonomi
lain, melalui pewujudan pasaran pekerjaan    berpendapatan tinggi. Tumpuan pembaharuan
yang efisien untuk membangunkan, menarik     akan diberi kepada tiga bidang utama:
dan mengekalkan modal insan berkepakaran.
Kekurangan kemahiran yang diperlukan akan    •  Menjadikan pasaran pekerjaan lebih fleksibel;
menghalang transformasi negara kepada
ekonomi berpendapatan tinggi berasaskan     •  Mempertingkat kemahiran dan keupayaan
pengetahuan dan inovasi. Usaha penyusunan       tenaga kerja sedia ada; dan
semula dan pengukuhan pasaran pekerjaan perlu
untuk memastikan kecekapan pemadanan antara   •  Memperkukuh keupayaan Malaysia menarik
permintaan dengan penawaran, meningkatkan       dan mengekalkan modal insan terbaik.
keupayaan mengekalkan modal insan terbaik
serta memperkukuh daya tarikan Malaysia kepada  Menjadikan Pasaran
pakar asing dan diaspora Malaysia.        Pekerjaan Lebih Fleksibel
Kepelbagaian tenaga kerja Malaysia terus     Sistem pasaran pekerjaan yang cekap
kekal sebagai aset negara. Rakyat Malaysia    merupakan faktor penting dalam mengurangkan
mempunyai silang budaya yang kukuh dan      kos menjalankan perniagaan, mempengaruhi
mudah menyesuaikan diri. Sikap keterbukaan    iklim pelaburan dan mewujudkan lebih peluang
dan keupayaan menguasai pelbagai bahasa     pekerjaan.   Berdasarkan   laporan   Doing
membolehkan modal insan negara mewujudkan    Business 2008 oleh Bank Dunia, Malaysia
rangkaian yang kukuh di peringkat serantau dan  menduduki tangga ke-43 dalam aspek
global.                     pemudahan penggajian pekerja. Di samping
                         itu, kebergantungan yang tinggi terhadap
Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan komited     pekerja asing tidak mahir bergaji rendah telah
untuk memperbaharui pasaran pekerjaan dengan   mengurangkan kadar upah dan melambatkan
penekanan khusus ke atas peningkatan mobiliti  syarikat beralih kepada aktiviti bernilai tambah
pekerja dan peningkatan kemahiran tenaga kerja  yang tinggi, serta menyumbang kepada
semasa, terutama dalam kalangan isi rumah    pengaliran keluar berterusan modal insan
40% terendah. Pembaharuan pasaran pekerjaan   tempatan.
236
   Mengkaji Semula Rangka Kerja             pekerjaan serta mempercepat     penyelesaian
   Perundangan dan Institusi bagi            pertikaian pekerja.
   Menyediakan Kaedah Penggajian
                              Bilangan pekerja yang diberhentikan meningkat
   dan Pemecatan yang Fleksibel
                              akibat daripada perubahan struktur ekonomi
                              negara dan pendedahan kepada kejutan luaran.
   Dalam tempoh Rancangan, usaha akan
                              Jumlah pemberhentian pekerja yang meningkat
   diambil untuk mengkaji semula undang-
                              mewujudkan keperluan bagi penyediaan jaringan
   undang perburuhan supaya selaras dengan
                              keselamatan sosial untuk membantu mereka.
   ekonomi berasaskan pengetahuan dan cabaran
                              Jaringan keselamatan sosial juga memberi
   globalisasi. Kajian semula ini akan memastikan
                              fleksibiliti kepada syarikat untuk mengurus tenaga
   hubungan industri kekal relevan dengan
                              kerja ketika dalam kesukaran. Tabung Bantuan
   persekitaran semasa perniagaan, mengimbangi
                              Kehilangan Pekerjaan akan diperkenalkan
   kestabilan sosial serta memudahkan mobiliti
                              bagi menyediakan bantuan kewangan kepada
   tenaga kerja.
                              pekerja yang diberhentikan dan tidak mendapat
   Kerajaan akan mengambil langkah untuk         pampasan     sewajarnya   daripada   pihak
   meningkatkan kecekapan penyelesaian pertikaian    majikan semasa pemberhentian. Pekerja yang
   pekerja di Malaysia. Dalam kes lebihan pekerja, kos  diberhentikan dan layak menerima bantuan akan
   pemecatan pekerja di Malaysia secara relatifnya    diberi RM600 sebulan bagi tempoh maksimum
   lebih tinggi berbanding negara Asia Tenggara yang   enam bulan, dengan syarat mereka masih belum
   lain. Secara purata, majikan di negara ini perlu   mendapat pekerjaan dalam tempoh tersebut.
   membayar pampasan sehingga 75 minggu gaji       Sebanyak RM80 juta akan diperuntukkan kepada
   kepada pekerja yang telah berkhidmat selama 20    Tabung ini dalam tempoh 2010-2012.
   tahun semasa penamatan kontrak, berbanding
   hanya 56 minggu di Thailand dan empat minggu     Memperkukuh Perkhidmatan
   di Singapura. Di samping itu, masa yang panjang    Pekerjaan bagi Meningkatkan
   diambil untuk menyelesaikan pertikaian kerja.     Mobiliti Pekerja
   Sehubungan ini, undang-undang perburuhan
   akan dikaji semula dalam tempoh Rancangan       Komponen penting bagi pasaran pekerjaan yang
   bagi mengoptimumkan keseimbangan antara        fleksibel adalah keupayaan membuat pemadanan
   fleksibiliti pasaran pekerjaan dengan kestabilan   pekerjaan secara efektif untuk menyelesaikan
                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                           Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  237
ketidakpadanan penawaran dan permintaan       5-9. Kebanjiran pekerja asing tidak mahir berkos
tenaga kerja. Terdapat peluang yang besar untuk   rendah telah melambatkan pelaburan dalam
mewujudkan kerjasama industri dan perkongsian    mekanisasi dan inovasi, terutama dalam sektor
awam-swasta ke arah mengukuhkan perkhidmatan    pertanian dan pembuatan, dan seterusnya
pekerjaan kepada tenaga kerja Malaysia bagi     mengurangkan pertumbuhan produktiviti dan
menghapuskan herotan dalam pasaran pekerjaan.    menjejaskan aspirasi negara untuk beralih kepada
                          ekonomi dalam rantaian nilai lebih tinggi. Sektor
Kerajaan akan mengukuh dan memodenkan        yang sangat bergantung kepada pekerja asing
perkhidmatan   pekerjaan   awam   melalui  tidak mahir mempunyai produktiviti yang rendah,
penaiktarafan pusat pekerjaan awam sedia ada.    seperti ditunjukkan dalam Carta 5-10.
Langkah ini akan meningkatkan penyampaian
khidmat nasihat kerjaya, menyedia perkhidmatan   Kebergantungan kepada pekerja asing tidak
pemadanan dan penempatan yang dipacu oleh      mahir akan dikurangkan secara berperingkat.
industri, dan melaksanakan program pendidikan    Walau bagaimanapun, sektor yang menghadapi
atau jangkauan komuniti yang berterusan mengenai  kekurangan tenaga kerja, seperti pembinaan dan
arah aliran pekerjaan dan kerjaya. Pencari kerja  perladangan akan dibenarkan menggaji pekerja
dan masyarakat akan dimaklumkan tentang       asing berdasarkan keperluan. Langkah akan
peluang pekerjaan yang wujud dan potensi laluan   diambil untuk memastikan majikan menambah
kerjaya. Majikan akan mendapat faedah daripada   baik persekitaran kerja dan kebajikan pekerja
akses kepada platfom tambahan bagi memenuhi     termasuk   penyediaan   perumahan   dan
keperluan pekerja mereka. Bagi mencapai matlamat  kemudahan asas.
ini, pusat pekerjaan awam yang berkesan dan
cekap yang dikendali secara bersama oleh sektor   Sistem levi multi-tier akan dilaksana ke atas
awam dan swasta perlu diwujudkan.          majikan yang mengambil perkerja asing tidak
                          mahir. Melalui sistem ini, syarikat akan terdorong
Memperbaharui Dasar Pekerja             untuk meningkatkan kemahiran pekerja mereka
Asing Tidak Mahir                  atau menggaji pekerja asing yang berkemahiran
                          tinggi. Sehubungan ini, penggajian pekerja asing
Pekerja asing tidak mahir telah meningkat lebih   akan dapat diurus dengan lebih baik berikutan kos
dua kali ganda semenjak tahun 2000 kepada      penggajian pekerja asing berkemahiran hampir
1.9 juta orang, seperti ditunjukkan dalam Carta   sama dengan menggaji pekerja tempatan.
238
   Carta 5-9

    Peningkatan ketara bilangan pekerja asing di
                                                          Pembantu rumah       Perkhidmatan
                                                          Pembuatan          Pertanian1
    Malaysia sejak sedekad yang lalu                                       Pembinaan


     Bilangan pekerja asing mengikut sektor (‘000)
                                                               Kadar Pertumbuhan
                                                               Tahunan Purata,
                                                               2000-2009, %
    2,500


                                 16.7%            2,045 2,063
    2,000                                                    1,918
                                     1,815 1,869                          10.3


    1,500                           1,470
                           1,337                                      15.6
                       1,068
    1,000
               807   850                                                19.8

                                                                    18.7
     500    410

                                                                    21.0

       0
          1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
     1 Merangkumi sektor perladangan
     SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Kementerian Dalam Negeri   Carta 5-10

   Sektor yang sangat bergantung kepada pekerja asing                                         Sektor dengan
   tidak mahir mempunyai produktiviti yang rendah                                           produktiviti rendah
    Taburan pekerja mengikut sektor dan               Tahap produktiviti1 dan pertumbuhan mengikut
    warganegara1                           sektor ekonomi
    Juta pekerja, 2009                        RM’000, 2008


    6.5                             1,000
                        6.2                            975
    6.0
                                     950

    3.5         3.2
                                     200
    3.0
                                                          163
    2.5                  93%   Pekerja      150
                           tempatan
                                                                        124
    2.0        79%
         1.4                          100
    1.5
                                                                71
    1.0                                       57
         64%        0.8                 50                               40
                                        26        21                           27
    0.5             61%
              21%            Pekerja
         36 %       39%    7%   asing
     0                                 0
       Perta-   Pembua-  Pem-    Perkhid-            Perta-  Pem-   Pem-  Perlom-  Utiliti  Pengang- Perda- Kewang- Lain-lain
                                        nian   buatan  bina-  bongan       kutan  gangan an   Perkhid-
       nian    tan    binaan   matan
                                                 an                         matan
    1 Terdapat 42,500 pekerja dalam sektor perlombangan, semuanya adalah pekerja tempatan
    SUMBER: Unit Perancang Ekonomi dan Laporan Produktiviti 2008, Perbadanan Produktiviti Malaysia
                                       Rancangan Malaysia Kesepuluh
                            Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  239
Sistem levi baru ini bertujuan mengawal kemasukan  Jangka hayat rakyat Malaysia kini setara dengan
pekerja asing tidak mahir kerana levi akan dibayar  negara maju. Pelaksanaan dasar dan amalan
oleh majikan dan bukannya pekerja. Penetapan     bekerja secara fleksibel dan separa masa akan
kadar levi adalah berasaskan kepada tiga prinsip,  menggalakkan rakyat Malaysia yang bersara untuk
iaitu bayaran levi berkadar langsung dengan nisbah  terus menyumbang kepada ekonomi, terutama
pekerja asing kepada jumlah pekerja, kadar akan   dalam sektor dan pekerjaan yang memerlukan
meningkat setiap tahun, dan berbeza mengikut     kepakaran mereka.
tahap kemahiran pekerja asing.

Meningkatkan Penyertaan Tenaga
                           Meningkatkan Kemahiran
Kerja                        dan Keupayaan Tenaga
                           Kerja Sedia Ada
Arah aliran isi rumah dengan dua sumber
pendapatan meningkatkan keperluan terhadap      Pada masa ini, hanya 28% daripada jumlah
kaedah bekerja yang lebih fleksibel. Sehubungan   tenaga kerja di Malaysia bekerja dalam pekerjaan
ini, Kerajaan akan memperkenal Peraturan       berkemahiran tinggi. Peratusan ini menunjukkan
Kerja Separa Masa di bawah Akta Kerja 1955      sebahagian besar tenaga kerja mempunyai tahap
dalam tempoh Rancangan. Inisiatif ini bertujuan   pencapaian akademik yang rendah. Peningkatan
menggalakkan penyertaan lebih besar dalam      kemahiran dan latihan semula tenaga kerja sedia
kalangan penduduk yang berada di luar tenaga     ada amat diperlukan ke arah meningkatkan
kerja seperti suri rumah, pesara dan orang      ekonomi dalam rantaian nilai yang lebih tinggi.
kurang upaya. Kaedah bekerja dari rumah,       Kerajaan menyasarkan 33% tenaga kerja dalam
teleworking, dan separa masa atau masa anjal     kategori pekerjaan berkemahiran tinggi menjelang
akan digalakkan. Di samping itu, penyertaan     tahun 2015, dan 50% menjelang tahun 2020.
tenaga kerja tempatan dapat ditingkatkan dengan   Pencapaian matlamat ini memerlukan penglibatan
memanfaatkan sepenuhnya golongan wanita di      yang lebih besar daripada sektor swasta.
luar tenaga kerja. Oleh itu, langkah akan diambil
untuk meningkatkan kadar penyertaan wanita
dalam tenaga kerja daripada 46% pada tahun
2010 kepada 55% pada tahun 2015.
240
   Menggalakkan Perkongsian Kos          peringkat teknikal, penyeliaan dan pengurusan
   Latihan                     terutama dalam bidang kejuruteraan elektrikal
                           dan elektronik, teknologi maklumat serta reka
   Liputan Perbadanan Tabung Pembangunan      bentuk industri. Di bawah program ini, SME Corp.
   Kemahiran   akan   diperluaskan  untuk  akan membiayai 80% daripada kos latihan yang
   menggalakkan peningkatan kemahiran dan     ditanggung oleh majikan untuk melatih pekerja
   latihan semula tenaga kerja. Tabung ini akan  mereka di pusat latihan bertauliah.
   memperluas bantuan kewangan daripada
   lepasan sekolah kepada pekerja. Menyedari    Perkongsian kos latihan akan dipergiatkan
   bahawa tidak semua pekerja mampu untuk     melalui peluasan liputan Tabung Pembangunan
   membiayai latihan, pinjaman pada kadar faedah
   yang rendah akan disediakan oleh Tabung
   ini untuk membiayai kos latihan peningkatan
   kemahiran. Sebanyak RM500 juta akan
   diperuntukkan untuk menyediakan pinjaman
   kepada pekerja, dan jumlah yang sama juga
   disediakan kepada lepasan sekolah.

   Enterpris kecil dan sederhana (EKS) memainkan
   peranan penting dalam memacu pertumbuhan
   ekonomi. Perbadanan Perusahaan Kecil dan
   Sederhana Malaysia (SME Corp.) akan membantu
   dalam pembangunan EKS yang berkeupayaan
   dan berdaya tahan serta mampu bersaing
   di pasaran global. Di samping menyediakan
   kemudahan infrastruktur, bantuan kewangan,
   khidmat nasihat, akses kepada pasaran dan
   program sokongan yang lain, SME Corp. akan
   terus melaksanakan Program Peningkatan
   Kemahiran. Program ini bertujuan meningkatkan
   kemahiran dan keupayaan pekerja EKS di
                                       Rancangan Malaysia Kesepuluh
                            Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  241
Sumber Manusia Berhad daripada 44 kepada 70      dengan industri dalam negara. Bagi tujuan ini,
subsektor. Tabung ini adalah kumpulan wang yang    sebanyak RM50 juta akan diperuntukkan.
disumbangkan melalui levi oleh majikan untuk
melatih semula dan meningkatkan kemahiran       Di samping itu, Kerajaan akan meneruskan
pekerja mereka. Dalam tempoh Rancangan,        pelaksanaan program di bawah pakej rangsangan
sebanyak RM50 juta akan diperuntukkan bagi      ekonomi 2009 dengan menyediakan peruntukan
meneruskan pembiayaan geran sepadan untuk       bagi membiayai sebahagian daripada kos
latihan dan peningkatan kemahiran pekerja EKS.    pengajian di peringkat PhD di universiti tempatan.
Di samping itu, RM50 juta akan diperuntukkan     Sebanyak RM350 juta akan diperuntukkan dalam
untuk membiayai program perantisan yang        tempoh Rancangan yang akan memanfaatkan
melibatkan lebih 8,000 perantis. Peruntukan ini    5,000 pelajar PhD.
akan digunakan bagi membiayai elaun perantis
dan yuran latihan vokasional.             Menggerakkan Industri bagi
                           Meningkatkan Kemahiran Tenaga
Kerajaan menggalakkan semua peringkat tenaga     Kerja
kerja untuk terus meningkatkan kelayakan dan
keupayaan ke peringkat lebih tinggi. Dalam      Penyediaan latihan secara langsung oleh
tempoh Rancangan, program akan diperkenal       syarikat dalam industri tertentu akan memastikan
bagi   menggalakkan   penyertaan   industri  kandungan latihan menepati keperluan industri.
supaya bersama menaja pekerja mereka         Bagi tujuan ini, latihan vokasional akan diselaras
untuk melanjutkan pengajian ke program PhD      dan diterajui oleh sektor swasta. Kerajaan akan
perindustrian. Program ini akan melibatkan      mempergiat dan menggalakkan sektor swasta
latihan dan penyelidikan projek berkaitan dengan   untuk membangunkan program latihan dalaman
pekerjaan serta berfokus kepada keperluan industri.  yang diiktiraf dan memperluas program tersebut
Program ini akan dilaksana secara bersama       dengan menyediakan latihan kepada pelatih yang
oleh syarikat dengan universiti. Pendekatan ini    bukan hanya terdiri daripada pekerja mereka
akan menggalakkan inovasi dan perkongsian       bagi memenuhi keperluan industri. Kerajaan juga
pengetahuan yang dapat menyumbang kepada       akan melaksanakan pendekatan pembiayaan
pertumbuhan dan pembangunan enterpris,        tempat latihan bagi program latihan dalam
menjana pengetahuan baru di universiti, dan      bidang kemahiran khusus untuk sektor yang
menggalakkan penyelidikan yang berkaitan       diberi keutamaan. Kursus ini akan dipersijilkan
242
   sama ada di bawah Sistem Persijilan Kemahiran   dilaksana dan diperluaskan bagi meningkatkan
   Malaysia atau badan persijilan antarabangsa.    kebolehpasaran siswazah yang menganggur.
                             Inisiatif ini bertujuan memudahkan pemadanan
   Program Peningkatan Kemahiran Perindustrian    antara siswazah dengan majikan, melengkapkan
   (INSEP) merupakan program latihan untuk      siswazah dengan pengetahuan, kemahiran dan
   meningkatkan   kebolehpasaran   siswazah   sikap yang menepati keperluan industri dan
   dalam bidang seperti kejuruteraan, ICT dan     jawatan yang disasarkan, dan meningkatkan
   pengurusan. Program bridging ini dilaksanakan   asimilasi serta integrasi siswazah dengan tempat
   oleh 11 pusat pembangunan kemahiran negeri     kerja. Selain daripada syarikat berkaitan Kerajaan,
   dengan kerjasama majikan. Tujuan program ini    program ini juga disertai oleh EKS, agensi
   adalah untuk menyediakan siswazah yang baru    Kerajaan dan syarikat swasta. Sejak inisiatif ini
   tamat pengajian dengan kemahiran khusus dan    dimulakan pada bulan Mac 2009, GEMS telah
   kompetensi yang sesuai dengan keperluan industri  berjaya melatih 5,000 siswazah.
   untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka.
                             Program Pengiktirafan Pencapaian Terdahulu
   Kerjasama dalam pembangunan kerjaya dan      (RPL) bertujuan mengiktiraf pengalaman terdahulu
   bimbingan antara universiti dan industri akan   dan kepakaran pekerja, serta menggalak dan
   digalakkan. Skim Pengurusan Kebolehpasaran     memberi ganjaran terhadap pembelajaran
   Siswazah (GEMS) yang diuruskan oleh        sepanjang hayat dalam kalangan tenaga kerja
   Jawatankuasa Syarikat Berkaitan Kerajaan      akan diperluas. Program ini akan meningkatkan
   Berprestasi Tinggi Putrajaya akan terus      dengan ketara prospek kemajuan kerjaya
                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                           Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  243
                          di seluruh negara yang berjumlah 59 buah
                          memainkan peranan penting untuk menyediakan
                          latihan peningkatan kemahiran dan latihan semula
                          kepada masyarakat dalam pelbagai disiplin. Kolej
                          ini juga menggalak pembelajaran sepanjang
                          hayat kepada semua lapisan masyarakat dan
                          kumpulan umur.


tenaga kerja dengan menganugerahkan SKM       Dalam tempoh Rancangan, Kerajaan akan
kepada pekerja yang memperoleh pengetahuan,     memperkenal pendekatan yang lebih inovatif
pengalaman dan kemahiran di tempat kerja tetapi   bagi kolej komuniti melalui pelaksanaan program
tidak mempunyai latihan formal. Program ini     modular yang membolehkan pelajar mengikuti
dijangka memberi manfaat kepada lebih 60,000    pelbagai modul jangka pendek berasaskan
pekerja setahun. Bantuan kewangan kepada      keupayaan mereka. Modul boleh digabung
pekerja untuk menjalani latihan bagi melayakkan   untuk melayakkan pelajar dianugerahkan SKM.
mereka menerima SKM akan mula dilaksana pada    Hampir 70% daripada kandungan modul ini akan
tahun 2011. Di samping itu, bank kredit kemahiran  dilaksana secara latihan praktikal di industri atau
akan ditubuhkan oleh Jabatan Pembangunan      di tempat kerja. Secara khususnya, program
Kemahiran untuk menyediakan pangkalan data     ini akan menyediakan peluang peningkatan
bagi merekod latihan dan mempermudah persijilan   kemahiran kepada pelajar yang cenderung
tenaga kerja mahir.                 kepada bidang teknikal atau vokasional tetapi
                          tidak dapat melengkapkan 11 tahun pendidikan
Menaik Taraf dan Memperluas             asas. Pendekatan modular yang lebih fleksibel
Akses kepada Kolej Komuniti             ini akan menawarkan 135 kursus yang berlainan
                          menjelang tahun 2015 berbanding dengan 52
Sistem kolej komuniti di Malaysia menyediakan    pada tahun 2010. Sasaran jumlah enrolmen
pendidikan lepasan menengah dalam pelbagai     kolej komuniti akan meningkat daripada 31,000
kursus teknikal dan vokasional mengikut       pelajar pada tahun 2010 kepada 120,000 pelajar
Kerangka Kelayakan Malaysia. Kolej komuniti     menjelang tahun 2014.
244
   Menarik dan Mengekalkan               berpendapatan tinggi. Sehubungan ini, amalan
                             semasa akan dikaji semula dan diselaraskan.
   Modal Insan Berkepakaran
                             Insentif dan suasana pekerjaan akan ditambah
   Globalisasi telah meningkatkan mobiliti modal    baik sebagai langkah meningkatkan lagi daya
   insan berkepakaran ke negara perindustrian     tarikan kepada modal insan asing berkepakaran.
   yang didorong oleh upah, suasana pekerjaan     Langkah ini termasuk membenarkan modal
   dan kualiti hidup yang lebih baik. Modal insan   insan asing berkepakaran bertukar kerja dengan
   berkepakaran tinggi berupaya menyesuaikan diri   persetujuan majikan yang didaftarkan, membawa
   di pelbagai suasana pekerjaan di seluruh pelusuk  pembantu rumah asing serta memberi kebenaran
   dunia. Terdapat banyak persaingan untuk menarik   kepada pasangan untuk bekerja walaupun masih
   dan mengekalkan modal insan berkepakaran      memegang pas tanggungan.
   tinggi ini. Usaha bersepadu akan diambil untuk
   meningkatkan daya tarikan Malaysia sebagai     Bagi meningkatkan fleksibiliti dan mobiliti
   destinasi modal insan berkepakaran tinggi bagi   modal insan asing berkepakaran, had masa
   warga tempatan dan asing. Malaysia juga akan    visa pekerjaan akan dimansuhkan kepada
   secara aktif berusaha mendapatkan modal insan    mereka yang berpendapatan melebihi RM8,000
   berkepakaran yang kritikal untuk negara.      sebulan. Visa terbuka akan dikeluarkan kepada
                             profesional asing yang berkemahiran tinggi
   Mempermudah Prosedur dan              tanpa dikaitkan atau disyaratkan bekerja
   Menyedia Insentif Lebih Baik            dengan syarikat atau majikan tertentu. Mereka
   untuk Menarik Modal Insan Asing           juga dibenarkan membeli unit kediaman yang
   Berkepakaran                    berharga RM250,000 dan ke atas.

   Kerajaan akan menambah baik prosedur semasa     Malaysia  amat   memerlukan  peningkatan
   penggajian modal insan berkepakaran dari      kemasukan modal insan asing berkepakaran
   luar negara dengan mengurangkan kesulitan,     dalam   sektor  perkhidmatan  profesional
   peringkat pemprosesan dan bilangan agensi      untuk menampung kekurangan modal insan
   penguatkuasaan. Penambahbaikan ini bertujuan    tempatan. Sehingga kini, Pertubuhan Negara-
   memudahkan prosedur pengeluaran permit kerja    negara Asia Tenggara (ASEAN) telah memeterai
   supaya lebih liberal selaras dengan amalan negara  Peraturan Pengiktirafan Bersama bagi pengamal
                                      Rancangan Malaysia Kesepuluh
                           Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  245
kejuruteraan, kejururawatan, seni bina, perubatan  akan digambarkan sebagai sebuah bandar raya
dan pergigian. Manakala, Rangka Kerja ASEAN     bagi mereka yang mengutamakan kualiti dan
Mengenai Peraturan Pengiktirafan Bersama bagi    kepelbagaian gaya hidup, bercirikan alam semula
pengamal ukur bahan dan perakaunan telah      jadi, kaya dengan budaya, dan metropolis moden
ditandatangani. Usaha akan dilaksana dengan     dengan infrastruktur canggih.
mengambil kira objektif bagi mempermudah
mobiliti golongan profesional ASEAN. Menjelang   Di samping itu, usaha bersepadu akan dilaksana
tahun 2015, di bawah Perjanjian Rangka Kerja    untuk menjadikan bandar raya lain seperti
ASEAN bagi Perkhidmatan (AFAS), Malaysia      Georgetown, Johor Bahru, Kuching dan Kota
bersama negara anggota ASEAN yang lain       Kinabalu lebih menarik dan selesa untuk didiami.
akan meliberalisasi kemasukan golongan       Inisiatif yang akan dilaksana di bandar raya
profesional. Pembangunan industri perkhidmatan   tersebut termasuk peluasan ruang terbuka seperti
di Malaysia dapat dipertingkatkan sekiranya     taman, dataran awam dan laluan pejalan kaki,
Malaysia berupaya menarik lebih ramai modal     memulihkan waterfronts dan memperindah lokasi
insan berkepakaran dalam sektor perkhidmatan    kesenian dan kebudayaan serta meningkatkan
profesional dari negara ASEAN yang lain.      tahap keselamatan, kecekapan pengangkutan
                          dan perkhidmatan penjagaan kesihatan.
Menjadikan Bandar Lebih Menarik
kepada Modal Insan Berkepakaran           Mewujudkan Kesinambungan
                          Pembangunan Modal Insan
Kualiti hidup sesebuah bandar merupakan faktor   Berkepakaran untuk Masa
utama bagi modal insan berkepakaran di peringkat  Hadapan
global memilih destinasi untuk tinggal dan
bekerja. Kuala Lumpur merupakan bandar ke-11    Walaupun pelbagai inisiatif telah diambil bagi
di Asia yang selesa untuk didiami, dan berpotensi  menarik modal insan berkemahiran dari luar
untuk menjadi antara lima bandar terbaik.      negara, mereka yang masih berada dalam sistem
Secara umumnya, Kuala Lumpur berada dalam      pendidikan belum dimanfaatkan sepenuhnya.
kedudukan istimewa sebagai bandar raya yang     Pelajar asing yang belajar di universiti tempatan,
sangat selesa dan kosmopolitan yang merupakan    terutama dalam bidang kritikal merupakan
mikrokosma kepada Asia. Bagi menarik modal     potensi sumber modal insan berkemahiran. Bagi
insan berkemahiran dari luar negara, Kuala Lumpur  mengekalkan pelajar ini, prosedur sedia ada yang
246
   mewajibkan mereka kembali ke negara asal     Penglibatan    Diaspora    Rakyat
   sebaik sahaja tamat pengajian akan dikaji     Malaysia
   semula bagi memudahkan mereka bekerja di
   Malaysia, terutama dalam pekerjaan kritikal    Kepelbagaian dan saiz komuniti rakyat
   yang terpilih.                  Malaysia di luar negara adalah aset unik
                            yang boleh dimanfaatkan untuk melonjakkan
   Biasiswa akan diberi kepada pelajar terbaik    Malaysia ke arah ekonomi berpendapatan
   dari seluruh dunia untuk melanjutkan       tinggi. Dianggarkan lebih daripada 700,000
   pengajian di peringkat pasca siswazah dan     rakyat Malaysia bekerja dan tinggal di luar
   pasca kedoktoran di Malaysia dalam bidang     negara, kebanyakan daripada mereka
   kritikal yang spesifik selaras dengan keperluan  adalah profesional berkemahiran tinggi.
   negara. Sebaik menamatkan pengajian,       Kerajaan akan mengambil usaha yang
   mereka akan diberi peluang untuk bekerja di    tekal untuk mengenal pasti rakyat Malaysia
   Malaysia. Mereka yang memilih untuk tinggal    yang berbakat di luar negara, untuk terlibat
   dan bekerja di Malaysia akan meningkatkan     dengan mereka dan mendorong mereka
   bilangan modal insan berkepakaran.        menyumbang kepada negara melalui
                            tindakan berikut:
   Dalam tempoh Rancangan, 5% daripada
   pelajar terbaik Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia  •  Mengekalkan hubungan. Diaspora
   akan disediakan biasiswa untuk melanjutkan      Malaysia akan dilibatkan secara aktif
   pengajian di universiti tempatan setiap        dalam membina dan memperkukuh
   tahun. Kerajaan juga akan mengenal pasti       hubungan mereka dengan Malaysia.
   pelajar terbaik Malaysia yang sedang belajar     Kerajaan secara aktif akan mengenal
   di universiti terbaik di luar negara dan akan     pasti, mempertemu dan membentuk
   menyediakan biasiswa bagi membiayai yuran       jaringan. Pangkalan data diaspora
   pengajian tahun akhir dengan syarat mereka      yang lengkap mengandungi maklumat
   kembali ke tanah air. Di samping itu, langkah     seperti pakar dalam sektor ekonomi
   akan diambil untuk memastikan rakyat         utama dan latar belakang kemahiran
   Malaysia yang belajar di luar negara dengan      akan diwujudkan dan diselenggara
   biasiswa kembali ke Malaysia sebaik sahaja      supaya mereka dilibatkan dalam bidang
   menamatkan pengajian mereka.             bersesuaian;
                                       Rancangan Malaysia Kesepuluh
                            Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  247
                            perniagaan tempatan atau agensi sektor awam
•  Mengesah dan mengiktiraf sumbangan.
  Anugerah dan acara yang bersesuaian akan      melalui usaha sama.
  diwujudkan untuk mengiktiraf dan meraikan
  pencapaian penting ahli komuniti diaspora
                          Menubuhkan Talent Corporation
  Malaysia. Di samping itu, persatuan diaspora  bagi Membekalkan Negara dengan
  Malaysia akan diwujudkan bagi menyediakan    Modal Insan Berkepakaran yang
  peluang rangkaian melalui saluran atas talian  Diperlukan
  dan pertemuan bersemuka di bandar raya
  yang menjadi tumpuan rakyat Malaysia di luar  Usaha menarik pelaburan telah dijalankan
  negara untuk menyediakan aktiviti dan peluang  oleh Lembaga Kemajuan Pelaburan Malaysia
  yang lebih besar untuk mereka menyumbang    dengan jayanya, tetapi tiada agensi yang
  kepada negara;                 bertanggungjawab dalam menarik modal
                          insan berkepakaran yang bertaraf dunia bagi
                          merapatkan jurang kemahiran serta membekalkan
•  Mendapatkan idea dan nasihat. Dialog
  berkala akan diwujudkan antara wakil Kerajaan  modal insan yang sangat diperlukan dari dalam
  dengan diaspora Malaysia di bandar raya utama  dan luar negara. Oleh itu, Talent Corporation (TC)
  yang membolehkan ahli diaspora bertukar     akan ditubuhkan pada tahun 2011 di bawah
  idea dan memberi input untuk penggubalan    Jabatan Perdana Menteri dengan mandat
  dasar terutamanya yang berkaitan teknologi   untuk menarik, memotivasi dan mengekalkan
  dan perindustrian. Di samping itu, diaspora   modal insan berkemahiran yang diperlukan bagi
  Malaysia terkemuka akan diiktiraf sebagai    mencapai status ekonomi berpendapatan tinggi.
  autoriti dalam bidang tertentu seperti sektor  TC akan mempunyai tiga peranan utama:
  ekonomi yang utama. Mereka ini akan dirujuk
  dan ditawarkan untuk menganggotai lembaga    •  Sebagai pemangkin. TC akan meneraju
  penasihat; dan                   dan memacu inisiatif dalam usaha untuk
                            menarik  dan  membangunkan    modal
•  Sumber pelaburan modal. Kerajaan akan        insan berkepakaran bertaraf dunia melalui
  menggalak diaspora Malaysia untuk melabur      pengurusan modal insan berkepakaran
  di Malaysia. Mengambil kira kepakaran        kebangsaan dengan kerjasama sektor
  mereka, diaspora akan ditawar untuk melabur     awam dan swasta. Inisiatif ini merangkumi
  dalam projek khusus dengan kerjasama entiti     usaha untuk melibatkan diaspora Malaysia,
248
     mengenal pasti dan mengumpul modal        utama pembangunan     modal  insan
     insan berkepakaran yang berpotensi,       berkepakaran.
     dan mencungkil bakat dan mempergiat
     pembangunan pemimpin pelapis;        Rangka Tindakan Modal Insan Berkemahiran
                            Kebangsaan    yang  bersepadu   akan
   •  Sebagai pemudah cara. TC akan        dibangunkan oleh TC dengan kerjasama
     membantu industri dan sektor swasta     sektor awam dan swasta pada tahun 2011.
     dalam mewujud, memotivasi dan        Rangka tindakan ini akan mengenal pasti
     mengekalkan modal insan berkemahiran.    dan membuat unjuran keperluan modal insan
     Pihak berkepentingan dari pelbagai agensi  berkepakaran dalam sektor ekonomi utama
     dan syarikat akan diketemukan untuk     dari semasa ke semasa, dan membangunkan
     mewujudkan keselarasan dan koordinasi    inisiatif yang khusus bagi mempercepat
     kukuh kepada pengurusan modal insan     bekalan modal insan berkepakaran yang
     berkepakaran kebangsaaan. Di samping     kritikal. Rangka tindakan tersebut akan:
     itu, peranan ini akan dilengkapkan melalui
     penyediaan insentif dan sokongan untuk    •  Menyediakan analisis menyeluruh bagi
     menghubung dan mengagih modal insan       menangani isu modal insan berkepakaran
     berkepakaran; dan                bermula daripada peringkat prasekolah
                              hingga persaraan, dan akan dipacu
   •  Sebagai   penyampai.  TC   akan      oleh permintaan dengan kerjasama
     bertanggungjawab memastikan inisiatif      industri bagi memastikan kesesuaiannya
     utama negara tentang pembangunan         dengan keperluan pasaran dan ekonomi
     modal insan di semua peringkat          berasaskan pengetahuan; dan
     dilaksanakan bagi membangunkan dan
     mengekalkan modal insan berkepakaran     •  Mengandungi  maklumat   terperinci
     di Malaysia dan merapatkan jurang yang      mengenai  keseluruhan   peringkat
     besar serta menangani halangan dalam       pembangunan  modal  insan  bagi
     pembangunan modal insan berkepakaran.      memenuhi keperluan sektor yang diberi
     TC juga akan bertanggungjawab terhadap      keutamaan dan Bidang Ekonomi Utama
     pelaksanaan program dan mengenal         Negara (NKEAs), jurang permintaan
     pasti program dan menilai kesan inisiatif    dan penawaran modal insan semasa
                                     Rancangan Malaysia Kesepuluh
                          Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  249
  dan pada masa akan datang serta portfolio   dan festival kerjaya, Kerajaan akan melatih,
  inisiatif bersepadu untuk memastikan program  mengenal pasti dan menarik modal insan asing
  dilaksana dan ditadbir urus dengan berkesan.  berkepakaran tinggi bagi memenuhi kekurangan
                         kemahiran dan pengetahuan tertentu di
Selaras dengan peningkatan persaingan modal    Malaysia.
insan berkepakaran di peringkat global, langkah
yang proaktif diperlukan bukan sahaja untuk    Program menarik dan mengekalkan modal insan
menarik, malahan untuk mengenal pasti modal    sedia ada seperti Program Menggalak Warga
insan asing yang berkemahiran. Pendekatan yang  Negara Malaysia yang Berkepakaran yang
akan diambil adalah sama seperti pendekatan    Bekerja Di Luar Negara Pulang Ke Malaysia
untuk menarik pelaburan langsung asing. TC    dan Program Brain Gain akan digabungkan di
akan bekerjasama dengan Jabatan Imigresen     bawah TC dan diperkukuh untuk memastikan
dan perwakilan Malaysia untuk merancang dan    penyelarasan yang lebih baik, lebih fokus dan
melaksana strategi secara giat untuk menarik   memberi impak yang lebih besar. Insentif di
modal insan asing dan diaspora Malaysia,     bawah program ini akan dikaji semula dan
terutama mereka yang berkepakaran dalam      diperluas untuk menjadikannya lebih menarik
sektor ekonomi yang diberi keutamaan atau     bagi kumpulan modal insan berkepakaran tinggi
bakal siswazah dari universiti terkemuka dunia.  yang disasarkan di luar negara.
Di samping usaha mengadakan roadshow
250
   KESIMPULAN
   Pembangunan modal insan merupakan        lebih tinggi. Pendidikan teknikal dan latihan
   elemen   asas  dan  kritikal dalam   vokasional akan diarusperdanakan, dan
   mentransformasikan ekonomi     Malaysia  pendidikan tertiari akan dinaik taraf dengan
   daripada negara berpendapatan sederhana     ketara melalui pemberian autonomi yang
   kepada negara berpendapatan tinggi.       lebih besar dan pengurusan berprestasi tinggi
   Untuk mencapai daya saing yang tinggi di    dengan matlamat ke arah meningkatkan
   peringkat global dan ekonomi berasaskan     kebolehpasaran siswazah dan mobiliti kerja.
   inovasi, pendekatan yang sistematik dan
   menyeluruh untuk membangun, menarik       Dalam tempoh Rancangan, sumber
   dan mengekalkan modal insan berkepakaran    akan ditumpukan kepada usaha untuk
   tinggi negara diperlukan. Malaysia perlu    membangun serta mengekalkan modal
   merapatkan jurang untuk mencapai modal     insan terbaik bertaraf dunia. TC akan
   insan berkepakaran bertaraf dunia. Kerajaan   ditubuhkan dengan mandat utama untuk
   akan melaksanakan perubahan menyeluruh     mengenal pasti dan membekal modal
   di setiap tahap pembangunan modal insan     insan berkepakaran tinggi yang amat
   sepanjang kitaran hayat, iaitu daripada     diperlukan oleh sektor ekonomi utama
   menambah baik pendidikan awal kanak-      bagi memastikan aspirasi negara tercapai.
   kanak sehingga peningkatan kemahiran      Pada masa yang sama, usaha yang lebih
   tenaga kerja sedia ada.             gigih diambil untuk memastikan akses yang
                           saksama kepada peluang meningkatkan
   Pembangunan dan pengukuhan kualiti guru     kemahiran dan menyokong golongan yang
   akan diberi tumpuan untuk meningkatkan     amat memerlukan. Sehubungan ini, inisiatif
   pencapaian pelajar. Sekolah dan pengetua    latihan kemahiran akan ditumpukan kepada
   akan   dipertanggungjawab     terhadap  isi rumah 40% terendah serta program
   pencapaian pelajar serta diberi lebih bantuan  penambahbaikan sekolah dan inisiatif
   dan autonomi sewajarnya. Dalam tempoh      LINUS dilaksana bagi merapatkan jurang
   Rancangan, lebih penekanan akan diberi     pencapaian bagi pelajar yang ketinggalan
   kepada latihan kemahiran bagi memastikan    dalam pembelajaran dan meningkatkan
   negara dapat membentuk modal insan yang     pencapaian sekolah berprestasi rendah.
   memenuhi keperluan industri, meningkatkan    Langkah ini akan memastikan setiap pelajar
   produktiviti dan rantaian nilai ekonomi yang  di Malaysia boleh berjaya.
                                    Rancangan Malaysia Kesepuluh
                         Bab 5: Membangun dan Mengekalkan Modal Insan Bertaraf Dunia  251
Modal insan berkemahiran tinggi merupakan
asas terpenting bagi mencapai ekonomi
berpendapatan  tinggi.  Membangun    dan
mengekalkan modal insan bertaraf dunia untuk
Malaysia amat memerlukan usaha yang tekal,
terselaras dan berfokus supaya kepelbagaian
dapat dimanfaatkan ke peringkat antarabangsa
serta untuk memupuk, menarik dan mengekalkan
modal insan berkemahiran tinggi di Malaysia.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:41
posted:11/7/2010
language:Malay
pages:60