Imbasan Sejarah PENDIDIKAN by SyedBenyahya

VIEWS: 28 PAGES: 2

									Imbasan Sejarah
Penyata Razak 1956 dan Ordinan Pelajaran 1957 - Zaman Pengukuhan

    Pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan

    Pengakuan matlamat akhir Bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama

    Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam sekeliling Malaysia

    Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua


Laporan Rahman Talib dan Akta Pelajaran 1961 - Zaman Kemaskini

    Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

    Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin
    yang diingini

    Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

    Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

    Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

    Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran
    keseluruhan


Ciri-ciri Laporan Kabinet 1979

    Penegasan kepada pendidikan asas 3M membaca, menulis dan mengira

    Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin
    yang diingini

    Penegasan kepada kurikulum ala Malaysia

    Pendidikan menengah atas melalui dua jurusan, akademik dan vokasional

    Peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun ke 11 tahun

    Melicinkan tatacara pengurusan pelajaran meningkatkan mutu pelajaran
    keseluruhan
Rang Undang Undang Pendidikan 1995

    Sistem pendidikan kebangsaan dicorakkan untuk menghasilkan pendidikan
    bertaraf dunia dari segi kualiti untuk mencapai aspirasi negara

    Falsafah Pendidikan Negara dijadikan landasan kepada dasar pendidikan
    kebangsaan

    Tempoh pendidikan rendah adalah antara 5-7 tahun

    Pendidikan prasekolah sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan
    kebangsaan

    Pendidikan teknik & politeknik dipertingkatkan

    Peruntukan diadakan bagi mengawal selia pendidikan swasta
Kurikulum Kebangsaan
“... suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang
merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya
dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan
mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan”

Akta Pendidikan 1996
[Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997

								
To top