KBSR _WAJIB TAHU_

Document Sample
KBSR _WAJIB TAHU_ Powered By Docstoc
					2.0 KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH ( KBSR )

1.      Matlamat Pendidikan Persekolahan
Matlamat pendidikan persekolahan adalah untuk memastikan perkembangan potensi
pelajar secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu dan meliputi aspek-aspek
intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis
dan berakhlak mulia.

2.     Matlamat KBSR
Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan
potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini
meliputi aspek-aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang
seimbang, harmonis dan berakhlak mulia.

3.    Objektif KBSR
Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk
membolehkan untuk membolehkan murid:

       i.   Menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai
           Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;

       ii.   Menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca
           dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah;

       iii.  Menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan
           menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian;

       iv.   Menguasai kemahiran belajar;

       v.   Menguasai kemahiran berfikir;

       vi.   Bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris
           selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua;

       vii.  Memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;

       viii.  Membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;

       ix.   Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan
           terhadap manusia dan alam sekitar;

       x.   Menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal;

       xi.   Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti
           amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan
           nasional;

       xii.  Menjaga kesihatan dan kecergasan diri;

       xiii.  Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif
          terhadap keusahawanan dan produktiviti;

      xiv.  Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami
          pengertian ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran bagi murid Islam;

      xv.   Menyakini asas-asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan
          mengamalkan akhlak mulia;

      xvi.  Membina semangat patriotisme;

      xvii.  Mengembangkan bakat dan kreativiti; dan

      xviii. Mengamalkan sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni
         yang menjadikannya asas bagi amalan hidup.

4.    Prinsip KBSR
   KBSR digubal berlandaskan prinsip-prinsip berikut yang selaras dengan
   Falsafah Pendidikan Kebangsaan:-
      i. Pendekatan Bersepadu;
      ii. Perkembangan individu secara menyeluruh;
      iii. Pendidikan yang sama untuk semua murid; dan
      iv. Pendidikan seumur hidup.
      v. Murid sekolah rendah lazimnya mudah memperolehi ilmu dan
          kemahiran melalui aktiviti kemahiran dibilik darjah berbanding
          dengan penglaman hidup mereka, justeru semua aktiviti
          pembelajaran harus dihubungkaitkan dengan pengalaman hidup
          mengikut peringkat
      vi. Suasana kondusif sekolah adalah untuk meberi peluang dan
          galakkan interaksi sosial , bertukar pendapat dan kerjasama di
          kalangan murid
      vii. Aktiviti dibilik darjah harus membolehkan murid mengembangkan
          pemikiran kritis dan kreatif serta melibatkan diri mereka secara
          aktif dalam proses menguasai kemahiran asas
      viii. Aktiviti organisasi dan pengurusan bilik darjah perlu fleksibel
      ix. Penekanan kepada nilai (merentas kurikulum)
      x. Penguasaan 3M (membaca, menulis dan mengira)
      xi. Penilaian perlu di intergrasikan dalam semua aktiviti pembelajaran
          dalam bilik darjah
      Ciri-Ciri KBSR
5.    Penekanan
   Fokus Tahap I
      i.  Penguasaan kemahiran asas berbahasa
         (mendengar, bertutur, membaca dan menulis)
      ii. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira
      iii. Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-
         ayat Al-Quran;
      iv. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.

   Fokus Tahap II
      i.  Pengukuhan kemahiran asas berbahasa;
      ii. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian
         masalah;
      iii. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain
      iv. Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan
         Kreatif;
      v.  Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran
         Al-Quran;
      vi. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai

6.    Struktur KBSR

   Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:-
      i.  Komunikasi;
      ii. Manusia dan Alam Kelilingnya; dan
      iii. Perkembangan Diri Individu.

   Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras
   kepada struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:-
      i.  Kemahiran Asas;
      ii.  Manusia dengan Persekitaran;
      iii.    Kesenian dan Kesihatan;
        iv.     Kerohanian, nilai dan sikap
        v.      Kemahiran Hidup; dan
        vi.     Kokurikulum

7.  Bidang Pelajaran

                      Matapelajaran
 Bidang         Komponen      Fasa 1       Fasa 2
                      Bahasa Melayu   Bahasa Melayu
                      Bahasa Inggeris  Bahasa Inggeris
 Komunikasi       Kemahiran Asas   Bahasa Cina    Bahasa Cina
                      Bahasa Tamil    Bahasa Tamil
                      Matematik     Matematik
                      Pendidikan Islam  Pendidikan Islam
 Manusia dan       Sikap , Nilai   Pendidikan Moral  Pendidikan Moral
 Persekitaran      dan Spiritual             Sains
                     -           Kajian Tempatan
 Perkembangan              -           Kemahiran Hidup
 Diri Individu      Kemahiran Hidup Pendidikan      Pendidikan
             Seni dan Riadah Muzik         Muzik
             Kokurikulum   Pendidikan Seni    Pendidikan Seni
                     Pendidikan      Pendidikan
                     Jasmani dan      Jasmani dan
                     Pendidikan      Pendidikan
                     Kesihatan       Kesihatan

   Dalam struktur KBSR terdapat tiga bidang iaitu:-

    i.       Bidang Komunikasi
        1.      Bahasa Melayu;
        2.     Bahasa Inggeris;
        3.     Bahasa Cina;
        4.     Bahasa Tamil; dan
        5.     Matematik.

    ii.      Bidang Manusia dan Alam Kelilingnya
        1.      Pendidikan Islam;
        2.     Pendidikan Moral;
        3.     Sains; dan
        4.     Kajian Tempatan.

    iii.      Bidang Perkembangan Diri Individu
        1.      Kemahiran Hidup;
        2.      Pendidikan Muzik;
        3.      Pendidikan Seni;
        4.      Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan


8.     Peruntukan Masa
   Mata      Sekolah Kebangsaan            Sekolah Jenis Kebangsaan
   Pelajaran   Tahap 1      Tahap 2        Tahap 1       Tahap 2
   Perkara    1   2   3   4    5    6   1    2   3   4   5   6
   Bahasa
           450  450  450  300  300  300  270  270  270  150  150  150
   Melayu
   Bahasa
           240  240  240  210  210  210         60   90   90   90
   Inggeris
   Bahasa
                                450  450  450  300  300  300
   Cina/Tamil
   Sains                150  150  150             150  150  150
   Matematik   210  210  210  210  210  210  210  210  210  210  210  210
   Pend.
           180  180  180  180  180  180  150  150  150  150  150  150
   Islam/Moral
   Pendidikan
           60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60
   Seni
   Pendidikan
           60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60   60
   Muzik
   Kemahiran
                     60   60   60             60   60   60
   Hidup
   Kajian
                     120  120  120             120  120  120
   Tempatan
   Pend. Jas. &
           90   90   90   60   60   60   90   90   90   60   60   60
   Kes.
   Perhimpunan  30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30
   Pilihan Guru
           30   30   30             30   30   30
   Besar
   JUMLAH     1350  1350  1350  1440  1440  1440  1350  1350  1350  1440  1440  1440

9.   Teras KBSR
      i.  Penggabungjalinan;
      ii.  Penyerapan;
      iii. Penilaian;
      iv.  Pengkayaan; dan
      v.  Pemulihan.

10. Penekanan Dalam KBSR
  Dalam melaksanakan KBSR, penekanan diberi kepada:-
      i.  Kemahiran asas;
      ii.  Kemahiran berfikir;
      iii. Nilai Merentas Kurikulum;
      iv.  Bahasa merentas kurikulum;
      v.  Patriotisme merentas kurikulum;
      vi.  Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid;
      vii. Penilaian berterusan;
      viii. Pemulihan dan pengayaan;
      ix.  Prinsip mudah ubah; dan
      x.  Sains dan teknologi merentas kurikulum

11.     Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
   Dalam menjalankan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada
   murid, seseorang guru seharusnya;
i.   Mewujudkan suasana persekitaran yang merangsang
    pembelajaran;
      Kemudahan fizikal kelas
      ·   ruang pembelajaran yang selesa;
      ·   sudut pembelajaran dilengkapkan dengan bahan
        yang interaktif;
      ·   ruang pameran hasil kerja;
      ·   bahan rujukan untuk penggunaan murid;
      ·   bahan pembelajaran yang mencabar daya pemikiran.
       Aspek emosi sosial
      ·   penggunaan bahasa yang mesra;
      ·   keupayaan guru memahami muridnya;
      ·   penggunaan teknik yang pelbagai.

ii.  Mengamalkan prinsip-prinsip tertentu dalam proses pengajaran
    dan pembelajaran.
       ·  Melibatkan murid secara aktif;
       ·  Menjalankan penilaian yang berterusan;
       ·  Mewujudkan peluang murid menilai kerja mereka;
       ·  Melatih murid meneroka pelbagai cara dalam
        menyelesaikan tugasan;
       ·  Memberi peluang murid mendapatkan pengalaman
        yang berulang kali dalam situasi yang berlainan;
       ·  Menyediakan suasana pembelajaran yang
        menggalakkan murid membuat keputusan secara
        rasional;
       ·  Memberikan penghargaan di atas usaha murid
        supaya dapat membantu dan membina sifat berani,
        yakin dan daya juang;
       ·  Melatih murid menguasai kemahiran belajar dalam
        kemahiran berfikir;
       ·  Mengambil tindakan segera terhadap masalah
        pembelajaran murid.

iii.  Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran

    Bagi menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang lebih
    bermakna, berkesan dan menyeronokkan guru hendaklah
    menggunakan kaedah yang melibatkan murid secara aktif. Guru
    boleh mengelolakan secara kelas, kumpulan, berpasangan
    ataupun individu. Pembentukan kumpulan berdasarkan kepada
    kebolehan murid yang hampir-hampir sama ataupun kepada
    kebolehan yang pelbagai.

    Pelbagai kaedah boleh dijalankan melalui aktiviti seperti berikut;
       ·      Simulasi
       ·      Lakonan
       ·      Permainan
       ·      Tunjuk ajar
       ·      Lawatan
              ·      Bercerita
              ·      Projek
              ·      Sumbangsaran
              ·      Main peranan
              ·      Pidato

12.     Penilaian
        i.  Penilaian Kemajuan Berasas Sekolah (PKBS)
           Penilaian Kendalian Sekolah Rendah

        ii.  Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

13. Pengubahsuaian Dalam Sukatan KBSR

   Program KBSR memulakan percubaannya dalam tahun 1982 sementara KBSM
   dilaksanakan berperingkat-peringkat mulai tahun 1988. Selepas tahun 1988,
   program KBSR disemak semula untuk melihat kekuatan dan kelemahannya.
   Akibatnya KBSR, yang dikenali sebagai KurikulumBaru Sekolah Rendah ditukar
   menjadi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah untuk mencerminkan matlamat dan
   objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020, globalisasi dan
   pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Draf baru sukatan Tahun 1
   disediakan pada November 1992 dan kemudian dilaksanakan pada Disember
   1994.

   Antara perubahan besar dalam KBSR ialah
   i)   penerapan nilai dalam pengajaran dan pembelajaran
   ii)   penguasaan dan aplikasi kemahiran asas dalam aktiviti harian
   iii)  menyusun semula kemahiran belajar daripada yang paling atas kepada
       yang paling kompleks mengikut topik
   iv)   mengulang kaji sukatan bagi setiap mata pelajaran
   v)   mengintegrasikan penyelesaian masalah dan arithmetik perniagaan ke
       dalam topik berkaitan seperti wang, ukuran panjang dan berat
   vi)   mata pelajaran Alam dan Manusia dibahagikan kepada dua matapelajaran
       iaitu Sains dan Kajian Tempatan
   vii)  pengunaan Bahasa Inggeris dalam pengajaran Matematik, Sains dan
       semua matapelajaran teknikal bagi Tahun 1 sekolah rendah, Tingkatan 1
       dan Tingkatan 6 Rendah mulai Januari 2003 serta
   viii)  pengunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran
       dan pembelajaran Matematik dan Sains

14. Peranan Guru dalam Pelaksanaan Kurikulum (KBSR/KBSM)
Mentafsir adalah
memahami dan menhargai FPK dan Matlamat Pendidikan (sikap positif, beriltizam
untuk mengembangkan kurikulum : membaca , memahami, organisasi pengalaman &
menhargai objektif sukatan)
mentafsir sukatan (mengkaji sukatan, panduan khas oleh PPK, mengubah suai dimana
perlu)
memindahkan matlamat, objektif dan domain yang terpilih sesuai dengan keperluan

Merancang adalah
rancangan semester, rancangan pelajaran harian (objektif pengajaran dan
pembelajaran, topic dan kandungan, strategi, penilaian)
mengatur aktiviti pengajaran untuk murid dengan cara yang sesuai bagi memudahkan
pembelajaran (Gagne & Briggs, 1979)
pemilihan strategi pengajaran, bahan, isi kandungan dan pengalaman pembelajaran
untuk mencapai hasil yang di inginkan

Mengubah suai adalah
berdasarkan keperluan (murid , persekitaran)
sumber yang ada
penggunaan ICT

Melaksanakan adalah
Melaksanakan didalam bilik darjah

Penilaian adalah
untuk mendapatkan hasil/keputusan tentang prestasi
analisis keputusan
mendapat maklum balas untuk pengubahsuaian

15. Rumusan

Program KBSR terbahagi kepada dua tahap . Tahap satu (Tahun 1 hingga Tahun 3)
menekankan penguasaan 3M dan Tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6)
memperkukuhkan semula penguasaan 3M serta pembinaan dan kandungan sains
yang kukuh

  Pengubahsuaian tertentu pada KBSR dilakukan pada Tahun 1994 supaya
matlamat dan objektif Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Wawasan 2020 dapat
direalisasikan dengan lebih berkesan lagi.

  Guru-guru memainkan peranan penting dalam pelaksanaan kurikulum. Peranan
mereka termasuk menginterpretasi, merancang, memodifikasikan, dan melaksanakan
kurikulum. | Pelajar | Penilaian Kursus | Pelaksanaan Kerja Kursus | Kurikulum | KBSR | Bilik Darjah | Kembali |


 Penafian/Disclaimer.
 Pengendali tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan, kerosakan dan permasalahan
 yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini


 Dibina pada 17 Nov2006 dan dikemaskini pada 10 Mar 2007 oleh Pengendali@2006 Report Content · Report Problem Ad · Web Hosting · Blog · Guestbooks · Message
 Forums · Mailing Lists
 Easiest Website Builder ever! · Build your own toolbar · Free Talking Character · Email
 Marketing
 powered by      bravenet.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:828
posted:11/7/2010
language:Malay
pages:9