Docstoc

Respiration – Fysikalisk bakgrund

Document Sample
Respiration – Fysikalisk bakgrund Powered By Docstoc
					                                           Respiration, FFB VT06
Respiration – A. Fysikalisk bakgrund

                                R=l r
                                       4

 1. Allmänna gaslagen
                                R  = resistansen
   PV=nRT                           = viskositeten
                                 l  = längden på röret
   P   = trycket                       r  = radien
   V   = volymen
   n   = antalet mol av ett ämne              Det är ffa vid variationer i radien som
   R   = en konstant (8,314J/Kmol)             motståndet och därmed flödet, ändras
   T   = temperaturen                    under fysiologiska förhållanden. Vid
                                oförändrat drivande tryck ger en
   Säger att lika volymer ideala gaser vid          fördubbling av radien 16 gånger högre
   samma tryck och temperatur innehåller           flöde.
   lika många molekyler.

   n  N0                         5. Reynnolds lag

   N0 = Avogadros tal, 6,023  10
                     23   -1
                        mol     När flödet i ett rör blir högt i förhållande till
   n = antalet mol av ett ämne              radien övergår flödet från lamillärt till att
                              vara virvlande, turbulent. Förutom högt
                              flöde och liten radie, gynnas turbulens av
 2. Dalton’s lag                      att fluiden är lättflytande och har hög
                              täthet, densitet. Turbulens uppstår när ett
   Trycket av flera gaser på en kärlvägg         visst talvärde, Reynolds tal, överskrids.
   är lika med summan av alla deltrycken.
                              Re = (v    r ) / 
   P total = P1 + P2 + P3 + .......Pn
                              Re = Reynolds tal
   I lungan uppför sig alla närvarande          v = hastigheten
   gaser (CO2, O2, N2, H2O) i alveolen           = vätskans täthet
   som om de vore oberoende av              r = radien
   varandra. Summan av partialtrycken är          = viskositeten
   lika med atmosfärtrycket.
                              Reynolds tal i raka rör ger turbulens om >
                              1000
 3. Ficks diffusionslag, Henry’s lag            Vid förgreningar eller sammanträngningar
                              är talet mindre.
   Om en gas befinner sig i kontakt med
   ytan av en vätska, så kommer en del
   av gasens molekyler att diffundera in i        6. Betydelsen av
   vätskan. För syre gäller:                 ytspänningnedsättande materialet i
   Mängd löst syre = s  PO2                 alveolerna

   PO2   = syrest partialtryck i atmosfärer      På alveolernas insida finns ett skikt av
       (enhet)                    ytnedsättande vätska sk. surfactant.
   s    = löslighetskofficienten
                              Surfactantens betydelse:

 4. Poiseuilles lag                      1. Ökar compliance (ger lägre
                                  andningsvolymer)
   Motståndet i ett rör beror på rörets            2. Stabiliserar alveolerna (små
   längd, dess radie och hur trögflytande            alveoler faller inte samman)
   fluiden är dvs fluidens viskositet.            3. Minskar risken för interstitiellt
   Ekvationen gäller vid lamillärt flöde             lungödem
   (inte vid turbulens).
                           -1-
                                          Respiration, FFB VT06
Respiration – B. Funktionell lunganatomi

  1. Grovanatomiska underlaget för
    andningsfysiologin

Lungan består av två trädliknande strukturer:
 Ett vaskulärt träd av artärer & vener
  ihopkopplade med kapillärer
 Ett luftvägsträd av ihåliga rör som levererar
  luft från omgivningen till platsen för
  gasutbyte med blodet

Den konduktiva delen av respirationssystemet
utgörs av näsan, pharynx, larynx, trachea,
bronker, bronkiloler. Luftvägarnas funktion:
  1. Värmer upp/kyler ner luften. Då man
    inandas kall luft diffunderar 37 värme
    från blodet till den inandade luften. På
    uppvägen värms luftvägen delvis upp.
    Om varm bastuluft inandas (120)         Inandningsmuskler:
    måste denna kylas först – annars         - Diafragma (huvudmuskeln)
    skulle blodet i alveolerna koagulera!       - Viljestyrda muskler - Externa
  2. Fuktar luften. Då torr luft inandas          intercostalmuskler (lyfter thorax)
    kommer den att mättas med vatten på        - Accessoriska muskler (vid forcerad
    väg ner till alveolerna. Mättnadstrycket       inandning)
    beror av temperaturen. Vid 37 är           - scalenius
    vattenångans tryck max P= 47 mmHg.
    Mättnadstryck är då
                               - sternocleidomastoideus
    avdunstning=kondensering.
  3. Utgör försvarssystem mot smuts och         Utandning  vanligtvis en passiv process;
    bakterier.                    frambringas av elastiska fibrer och ytspänning
     De största partiklarna deponeras i
                             Utandningsmuskler:
      näsan genom impaktion. Vid
                             - (diafragma)
      turbulens följer stora partiklar inte
                             - interna intercostalmuskler
      flödet utan fortsätter pga sin
                             - vid häftig andning (kräkning/hostning) även
      tröghet rakt fram och fastnar i
                               abdominala muskler:
      näsväggens slem. Transport till
                                 - rectus abdominis
      svalget genom mukociliär
                                 - externa oblique
      transport. > 2m
                                 - interna oblique
     Mindre partiklar deponeras i              - transverses abdominis
      luftvägarna genom sedimentation
      (faller med gravitationen) i bronker
                               Lungorna ligger i luftfritt hålrum 
      och alveoler (ex stendamm,
                               thoraxkaviditeten
      tokabsrök). 0,5 - 2m
                               De separeras från buken genom diafragma
     Mycket små partiklar diffunderar
                               Mellan lungor och thorax finns lungsäcken,
      (de kolliderar med syremolekyler)
                               pleura som består av två blad (visceralt
      genom alveolarväggen och tas
                               närmast lungan, parietalt närmast thorax)
      hand om av makrofager. < 2m
  4. (Förser lungorna med syre)
                               2. Alveolernas histologiska struktur

                             Alveoler (=små lungblåsor)
                             Plats för gasutbyte i lungan
                             Storlek 0,1-0,2 mm
                             totalt 300 miljoner alveoler
                                       2
                             total yta ca 150 m
                          -2-
                                             Respiration, FFB VT06Runtom finns alveolvägg (ska vara så tunn          Går in och bryter van der Waals bindningar
som möjligt och metabolt aktiv via             (svaga vätebindningar) mellan molekylerna
pneumocyter typ I)
Blodet skickas bara till alveolerna där luft finns.     Effekten av surfactant:
                                1. ytspänning minskar  compliance
Alveolarväggen                           ökar  lättare för alveol att fyllas 
- mycket blodkärl och lite bindväv.                 andningsarbetet minskar
- 97% av cellerna utgörs av tunna, platta            2. lika mycket surfactant i alla alveoler
  epitelceller sk. pneumocyter typ I               gör att en mindre alveol får högre
- 3% av cellerna är av pneumocyter typ II              koncentration surfactant och detta
  Bildar den surfacant som sänker                 hindrar små alveoler från att falla
  ytspänningen, vilket gör det lättare att            samman
  andas. Dessa celler är de som utvecklas           3. hindrar uppkomst av lungödem
  sist hos fostret. För tidigt födda barn får
  därför svårt att andas och måste ges              Utbyte av vätska sker vanligtvis mellan
  surfactant.                           kapillär och interstitiet. Ödem fås när
- I mellanväggarna finns elastiska trådar              flödet till interstitiet ökar.
  vilket gör utandningen lättare.
- I alveolerna finns även sk. alveolära               Diffusionsekvationen beskriver
  makrofager. Dessa sköter den sista               situationen mellan luft i alveolen och
  upprensningen, de fagocyterar smuts och             blod i kapillären:
  bakterier. Sedan kan de alveolära
  makrofager åka upp med cilierna och               Jv = Kf(Pk-Pi) - (k - i)
  hostas upp eller gå ner i lymfan.
- Det finns även alveolära porer.                  Jv=diffusion
                                  Kf=filtrationskonstant
Diffusionsbarriär                          Pk= kapillärens hydrostatiska tryck
För att diffusion av gas (O2) mellan luft och            Pi= interstitiets hydrostatiska tryck
blod ska kunna ske finns en respiratorisk              = konstant
barriär, en tunn hinna (endast 0,1 μm) som             k= kapillärens kolliodosmotiska tryck
åtskiljer luften i alveolen från blodet. Då syre          i= interstitiets kolloidosmotiska tryck
kan diffundera 200 μm blir syreupptaget lätt.

 Diffusionsbarriären:
                                           Alveol
 Luft                                   k 28
                              mmHg
  Surfactant                                               i 5 mmHg
  Enskiktat skivepitel  Pseumomocyter +                              Pi -5 mmHg
   pseumomocytens basalmembran
  (bindväv)                                          Kapillär
                                     Pk 8-12
  Endotelcell + endotelcellens
   basalmembran
                         Minskad surfactant ger minskat
 Blod                                interstitiellt hydrostatiskt tryck (Pi)
                                  vilket leder till ödem. En patient som
                                  saknar surfactant måste få extra
                                  negativt tryck för att hålla alveoler
Surfactantens betydelse:                      öppna.

Enligt La Place lag                         Interstitiellt lungödem är då interstitiet
P=2T/r                               svullnar. Ödemet är av lägre grad, då
Behövs det en jättestor kraft för att orka             det är begränsat till lungvävnaden och
spänna upp små alveoler                       inte fyller alveolerna. Ödemet leder till
Tack vare surfactant minskar ytspänningen,             att luftvägar stängs då vätska samlas
och därmed kraften som behövs till 1/10 av             kring kärlen. Ytan för diffusion minskar
vad den annars borde vara.                     och patienten får andnöd.

Surfactantens verkningsmekanism:                  Alveolärt lungödem fås om patient lider
                                  av hjärtsvikt på höger hjärthalva. Blod


                           -3-
                             Respiration, FFB VT06    pumpas inte undan  vätska pressas
    in i alveolen  ökat hydrostatiskt tryck
    i kapillären

Sjukdomstillstånd med brist på surfactant:
Hypoxi, Acidos, Hyperoxi (för mycket O2)
Drunkning, Etsande gaser, Respiratoriskt
stress syndrome (drabbar förtidigt födda barn)
                          -4-
                                             Respiration, FFB VT06
Respiration – C. Lungvolymen och dess underavdelningar


                            IVC inspiratory vital capacity
1. Lungvolymer och lungkapaciteter           TLC total lung capacity (VT+reserverna)
                              maximal volym som lungorna kan
                              expanderas till.                            Metoder för bestämning av dessa

                            Spirometri
                            (alla kapaciteter kan mätas utom RV)
                            Man mäter volymen av en gas som andas in
                            och ut t.ex. vitalkapaciteten VC
                            Klockspirometer – statisk spirometri
                            Bälgspirometer – dynamisk spirometri (mäter
                            FEV)

                             FEV 1,0      = Forcerad expiratorisk volym mätt på
Lungvolymer:                                1 sekund
TV tidal volume; inandad volym luft +
   utandad volym luft under normal           FEV %       = (FEV 1,0 / VC) x 100 anger hur
                                      många procent av vitalkapaciteten
   viloandning 0,5 L                           (volymen av ett maximalt andetag)
ERV expiratory reserv volym; extra volym luft               som utandats under den första
   som kan utandas efter en normal tidal                 sekunden
   expiration (1,1 L).
IRV inspiratorisk reserv volym; extra volym       Max volontär ventilation (MVV)
                                     = mäter individens maximala
   luft som kan inandas efter en normal                 utandningsvolym under 15 sekunder.
   tidal inspiration (3 L).                       Används för att följa utveckling av t.ex.
RV luftvolym som finns kvar efter en                   myastenia gravis
   maximal utandning (1,2 L). *Denna kan
   inte tas bort från lungorna.
                             RV
Lungkapaciteter:                     Vid bestämning av residualvolymen (den volym som inte
                             deltar i gasutbytet) används helumutspädningsteknik
IC  inspiratorisk kapacitet, TV+IRV           (heliumekvilibrering)
FRC functional residual capacity, ERV+RV.
   Hur mycket luft som finns kvar i lungan i      Till okänd spirometervolym sätts känd volym Helium.
   slutet på en normal tidal expiration        Helium antar i det slutna systemet en lägre
                             koncentration (mäts av en katharometer).
   (lungor i vila). Vid FRC motverkar trycket
   från bröstkorgen och lungorna varandra       Okänd spirometervolym = volym tillsatt He / ny
   lika mycket, i motsatta riktningar         volymprocent He
VC vital kapacitet – IRV+TV+ERV, maximala
                             FP ansluts till spirometer i expiratoriskt viloläge, FRC.
   mängden användbar lungkapacitet. Den        (spirometervolym +FRC) x ny volymprocent He =
   viktigaste mätningen kliniskt  minskad       partiella volymen He. FRC= ERV+RV  RV fås
   compliance (hur lätt lungorna kan
   expandera) ger minskad VC
   Restriktiv lungsjukdom  begränsad
   expansion (astma, kol)
   Obstruktiv lungsjukdom  förstorad
   residualvolym (lungfibros)
EVC expiratory vital capacity
                         -5-
                                            Respiration, FFB VT06
Respiration – D. Andningsmekanismen
1. Anatomiska döda rummet                 O2 och CO2 i luften och alveolär gas är olika,
                              luft rör sig ständigt in och ut via ventilationen.
Det utrymme som tas upp av luftvägsstrukturer       Detta skulle ge upphov till fluktuationer i
och som inte deltar I gasutbytet.             alveolära gasen  fluktuationer i O2 i blodet
                              och CO2 nivåer (snabbare hjärtfrekvens än
                              ventilations frekvens). Som skydd mot detta:
                                 1. Den stora FRC verkar som en buffert
                                   för att hålla syre och koldioxid i
                                   alveolär gas konstant.
                                 2. Det är endast små volymer alveolär
                                   ventilation per andetag. Den första
                                   delen gas är gas som stannat i döda
                                   rummet efter förra utandningen.

                              4. Intrapleuraa trycket vid inspiration och
                               expiration

                              Tryck i lungan
2. Fysiologiska döda rummet                Luftflödet i lungan beror på tryckförändringar i
                              thoraxkaviditeten som fortplantas i alveolen.
(kallas även det alveolära döda rummet)
luftfickor i icke-fungerande alveolar.           Tre tryck har betydelse för andning och
                              luftflöde:
Det anatomiska + fysiologiska döda rummet =        1. Pleuratrycket PPL  tryck i pleuravätskan
totalt dead space (DS)                      mellan lungan och bröstkorgen
                              2. Alveolärt tryck PA  trycket inne i alveolen
                              3. Transmuralt tryck PTM  tryckskillnad över
                                 luftväg eller tryckskillnad över lungväggen.
                                 Delas upp i
                                   a. Transpulmonärt tryck PL
                                   b. transluftvägstryck Pta
3. Alveolära ventilationen

Alveolära ventilationens huvudsyfte är att hålla
en optimal koncentration av O2 och CO2.
Respiratorisk minutvolym = totala mängden luft
som flyttas varje minut
TV x frekvens: 500 x 12 = 6000 ml (6 L)
Respiratorisk minutvolym motsvarar inte den
eg. alveolära ventilationen. Viss del går till att
fylla de icke-gasutbytande delarna av
luftvägarna (anatomiska döda rummet=150
ml).

 Alveolär ventilation =
 (TV – döda rummet) x frekvens 
 (500-150) x 12 = 4.2L
                           -6-
                                          Respiration, FFB VT06Vid vila:

Respiratoriska muskler är avslappnade. Tryck
utåt av bröstkorgen är lika med elastiskt
sammandragningskraft inåt av lungan. Tryck i
bronkträdet är lika med atmosfärtrycket. Inget
luftflöde.

PPL  -5 mmHg mellan pleurabladen
PA  0 mmHg i alveolen


Vid inandning:

Inspiratoriska muskler kontraherar och
bröstkorgen expanderar; alveolartrycket
sjunker under atmosfärtrycket då alveolerna
ökar i volym, luft flödar nedåt i luftträdet, in i
lungan.

PPL  -10 mmHg mellan pleurabladen
PA  -1 mmHg i alveolen

Vid utandning:

Inspiratoriska muskler slappnar av, och
lungans elastiska återdragningskraft gör att
                              Pneumothorax  hål i thorax kaviditeten, PPL
trycket i alveolen blir större än trycket vid
                              blir 0 och kan inte längre upprätthålla ett
luftvägens öppning. Luften strömmar uppåt i
                              negativt tryck i alveolen.
luftrörsträdet, ut ur lungan.

PPL  -5 mmHg mellan pleurabladen
PA  +1 mmHg i alveolen


Vid kraftig andning kan trycket i alveolen
variera drastiskt. PA kan gå från -80 till +100
mmHg.
                              5. Andningsarbetets storlek

                              Andningsarbetet som utförs av lungan kan
                              bestämmas genom en dynamisk tryck-volym
                              kurva.

                              Tryck-volym förändringar kan bestämmas
                              genom mätningar av lungvolym som funktion
                              av tryckförändringar (pleuratrycket).

                              Compliance = hur lätt lungan ska expandera 
                              V/P
                           -7-
                                         Respiration, FFB VT06Compliance beror av lungans elasticitet och       lungsjukdom = rumsinskränkning ger minskad
surfactant.                       volym.

Compliance vid sjukdomstillstånd:            Volymförändringar blir störst basalt i lungan då
                            vi tar ett djupt andetag. De apikala alveolerna
Vid emfysem                       är redan utspända och kan inte spännas ut
hög compliance, som en plastpåse  lätt         ytterligare.
andas in men svårt att tömma, kraften att
tömma måste komma utifrån                Hysteres = Skillnad mellan inandnings- och
                            utandningskurvan  inandningskurvan kräver
Emfysem är när elastiska strukturer upplöses.      alltid ett högre transpulmonärt tryck än
Många alveolarväggar försvinner helt och        utandningskurvan vid en given volym  detta
hållet så att stora hålrum bildas. Lungan blir     beror på att ytspänningen skiljer sig mellan
slapp och återfjädrar med liten kraft. Lungan      inandning och utandning.
kan lätt tänjas till stora volymer. Orsaken kan
vara medfödd brist på 1-antitrypsin, ett ämne
som skyddar lungvävnaden från att brytas ner
av proteolytiska enzym. Vanligare är att
emfysem uppstår som ett inslag i kronisk
obstruktiv lungsjukdom (KOL) som i väsentlig
grad beror på rökning. Emfysem är en
obstruktiv lungsjukdom = ökat resistansarbete.

Vid lungfibros
låg compliance, lungstel pga förtjockad vägg,
svårt andas in, lätt andas ut  små andetag

Lungfibros
En vanlig sjukdom som innebär att bindväv
inlagras i lungvävnaden. Bindvävsinlagringen
föregås ofta av en inflammation som kan ge
ärrvävnad vilket kan leda till försämrad
andningsfunktion. Orsaken är okänd, ibland
kan den komma som en komplikation till andra
sjukdomar som ledgångsreumatism, eller på
grund av inandning av farliga kemikalier som
stendamm. Vanliga symptom är torrhosta och
andfåddhet. Lungfibros är en restriktiv
                         -8-
                                          Respiration, FFB VT06
Respiration – E. Lungcirkulationen
1. Lilla kretsloppets tryck,              2. Den fysiologiska ”shunten”
  strömningsförhållanden och
  innervation
                            Höger till vänster shunt = blod som passerar
                            lungorna utan att syresättas
                            a) Förekommer normalt som ett sätt att
                              reglera genomblödning (då ex. snor finns i
                              viss alveol tar blodet vägen till en ny frisk
                              alveol)
                            b) Minskad systemisk arteriell syrgastension
                            c) Påverkas mycket vid sjukdom (vid KOL är
                              vissa lungkapillärer ständigt kontraherade
                              vilket ger ökad R och därmed ökat
                              blodtryck. Högt BT fortplantas till hjärtat
                              och patient får cor pulmonale (dilaterat
                              hjärta, höger sida måste pumpa hårdare
                              för att blodet ska ut)
                            d) Venöst oblandat blod = wasted ventilation

                            Vänster till höger shunt
                              a. Påverkar inte systemiskt syretryck
                              b. Påverkar syre i lilla kretsloppet
                              c. Pulmonärt blodflöde är större än
                                systemsikt blodflöde, motsvarar
                                mängden av dessa shunter

Tryck
Hjärtminutvolymen i stora och lilla kretsloppet     3. Förhållandet mellan ventilation och
är den samma. Men för att gasutbytet ska          lungcirkulation
hinna ske (diffusion tar viss tid) måste flödet
vara betydligt lägre i det lilla kretsloppet.      För att gasutbytet ska hinna ske (diffusion tar
                            viss tid) mellan luft i alveolären och blodet i
För att sänka trycket och blodflödet i lilla      kapillären är flödet betydligt lägre i det lilla
kretsloppet är resistansen endast 1/8 av R i      kretsloppet.
stora kretsloppet. Det låga resistansen beror
på:                           Viktigt att matcha flödet med ventilationen!
 Stor mängd pulmonära artärer och
  kapillärbäddar                   Ojämlikhet mellan V/Q-kvoten är den
 Kortare kärl                     vanligaste orsaken till oeffektivt O2 och CO2
 Ingen metabol kontroll                utbyte.
 Låg vaskulär tonus  normalt dilaterade
  kärl                        Normalt Q= 5 L/min
                            Normalt VA= 4,2 L/min
Flöde (perfusion, genomblödning)
Arteriellt syrefattigt blod flödar från höger      Kemiska faktorer som påverkar perfusionen
kammare  alveolarväggens kapillärer (där        (blodflödet) i lungorna:
gasutbyte sker)  syresatta pulmonära vener        TXA2, ger vasokonstriktion vid akut skada
 vänster förmak                     prostacykliner, vasodilaterare utsöndras
                              från endotel
Innervation                        NO, lokal vasodilaterande effekt, binder Hb
J-receptorer (J=juxta, nära) blodkärlen. Känner       väldigt snabbt
av ödem och ökat tryck i lungkretsloppet.         PO4 ger vasokonstriktion
                         -9-
                                             Respiration, FFB VT06
Respiration – F. Blodtransport
                                DPG verkar genom att binda och stabilisera
1. Beskriva Hb’s O2-mättnadskurva och             deoxyhemoglobin.
                    +
  hur den förändras av ligander (CO2, H ,
  DPG) till Hb
                                2. Redogöra för hur O2 och CO2
•  Hb binder kooperativt: när en syremolkyl           transporteras
  bundit förändras Hb’s struktur så att den
  lättare binder nästa O2. Detta ger Hb dess
  sigmoidala mättnadskurva.                 Eftersom O2 och CO2-lösligheten är begränsad
                                så kan inte blodet självt absorbera tillräckligt
•  Mättnadskurva: andel syre som är bundet,          av gaserna. Det behövs transportörer.
  iförhållande till den totala
  bindningskapaciteten. Den övre flacka           Syre
  delen visar att Hb är mättat vid PO2 70-80         I plasma transporteras ca 3 ml O2/L
  mmHg. Syretrycket kan alltså falla till          Hela blodet transporterar ca 195 ml O2/L
  ganska låga nivåer (som på hög höjd) utan
  att den arteriella mättnadsgraden påverkas         O2 diffuserar från alveolen till plasman, går in I
  särskilt mycket. Den branta delen av            RBC och binder till Hb och är inte längre i
                                                 2+
  kurvan visar de gränser inom vilka Hb           lösning. Hb-molekylen har 4 Fe -atomer som
  kommer att släppa syret.                  utgör bindningsställen för 4 st O2-molekyler.
                                Hb binder O2 reversibelt – bindning till Hb
Faktorer som påverkar Hb’s mättnadskurva:           beror på pO2.

  •  PCO2
     +
  •  H,
  •  temperature and
  •  2,3-DPG

Ökning av dessa faktorer ger en
högerförskjutning av kurvan  Hbs affinitet för
syre minskar (frisläppning av syre i vävnaden
underlättas).
                   +
I arbetande muskler stiger PCO2, H och
temperaturen, vilket gör det lätt att förstå varför
Hbs affinitet för syre minskar och vävnaden
syresätts. 2,3-DPG produceras av RBC som
en sidoprodukt vid glykolysen. Ökning av 2,3-
                                         pO2(mm Hg)
BPG är kroppens huvudsakliga svar på
syrebrist. Anemi, KOL, cystisk fibros etc visar
alla på ökade koncentrationer 2,3-DPG. 2,3-


                           - 10 -
                                            Respiration, FFB VT06    Vid högt pO2 binder Hb syre och blir       Haldan effekten:
    fullständigt mättat; när pO2 är lågt       O2 bundit till Hb i lungorna gör Hb mer surt.
    frisläpps O2 från Hb som blir mindre       Mer O2 bundet innebär mindre plats för CO2.
    mättat. 25% O2 frisläpps I vävnaden.       • Surt Hb har lägre tendens att binda CO2
    Fetalt Hb har högre affinity för O2 än        för att bilda carbaminHb
    vuxet Hb, detta innebär en            • Ökad surhetsgrad gör att Hb dumpar sina
    vänsterförskjutning av kurvan.            H+, detta driver kolsyrereaktion i höger
                               riktning, d.v.s. motsatt håll. H + HCO3 
                                               +    -


CO2 transport:                        H2CO3. kolsyran kan dissociera ut I vattnet
                               och koldioxiden frisläpps från blodet ut till
  •  CO2 har stor effekt på syra-bas            luften I alveolen (för att andas ut).
    balansen i blodet.
  •  Diffusion av CO2 är 20 x större än för
    O2 så CO2 diffunderar lätt in till
    kapillärer i vävnaden.

CO2 transporteras i tre former:

1. Löst i plasma (~7%)
2. Bundet till hemoglobin som
  carbaminohemoglobin (~25%)
  • Dissocierar lätt
3. I RBC bildar CO2 tillsammans med H2O
  kolsyra (~70%).
  • RBC innehåller enzymet carbonic
    anhydrase, som speedar upp
    reaktionen
                       -
  • Kolsyra dissocierar snabbt till HCO3
       +  +
    and H . H tas upp av Hb vilket är
    väldigt viktigt för om det inte skedde       Koncentationen CO2 hålls inom snäva gränser
                      -
    skulle erytrocyten försuras. HCO3 byts       i kroppen.
         -
    ut mot Cl i plasma genom jonutbyte (i
                +
    vanliga fall är alltid Na inblandat i
                             3. Definiera begreppet syregasextraktion
    jonutbyten, men erytrocyten är
    impermeabel för alla katjoner). Om inte
                             Utilization koefficienten:
    detta jonutbyte fanns skulle en RBC bli
             -
    så full av HCO3 att den skulle
                             Den andel blod som frisläpper sitt O2. Normalt
    sprängas.
                             25%

                               •  Kvarvarande O2 fungerar som en
                                 reserv vid ökat behov.

                               •  Under ökat behov, t.ex. vid träning,
                                 kan extraktionsgraden öka till 75-85%.

                             3 x ökning av extraktionskoefficienten gör att
                             HMV kan ökas x 5.

                             3 x 5= 15 x ökning av O2 leveranser till lungan
                             när deet behövs.
                         - 11 -
                                             Respiration, FFB VT06
Respiration – G. Diffusion av gaser i lungan

                                 2. ytstorlek
1. Redogöra för molekylvikters och                3. gasens löslighet (i vatten eftersom
  lösligheters betydelse för diffusion i              detta är begränsande)
  lungorna.                           4. tryckskillnader

Diffusions Ekvationen:                    Det mest effektiva sättet för lungan att öka syre
                               leveranser, är att minska diffusionsavståndet
                               genom att öppna upp fler kapillärer. Detta ökar
    D x A(PAO2  PCO2 )                  ytstorleken och minskar diffusions sträckan.
VO2 
        L2
                               CO2 diffunderar 20 x bättre än O2, så diffusion
V02   volymflödet av gas vid diffusion           av CO2 är inget problem.
D    diffusionsfaktorn (S/(MW)              Transit time.
    S = löslighetskoefficienten för viss gas       Ytterligare en faktor som inverkar på
    MW = molekylvikten för viss gas            diffusionen – tiden som blodet spenderar i
A    alveolär yta                     kapillären, där blodet exponeras för den höga
P   tryckskillnad, den drivande kraften          syremängden i alveolen.
    PAO2-PCO2
PAO2  partiellt syretryck i alveolen            Vid normal hjärtfrekvens, 80 slag/min, stannar
PCO2  partiellt syretryck i kapillären           blodet i kapillären i 0,75 sekunder.
L    längden, diffusionssträckan (den
    viktigaste faktorn) Vissa sjukdomar          Normalt är detta inget problem eftersom
    kan öka längen (lungfibros) och            diffusionen sker ganska snabbt, och en kapillär
    därmed minskar diffusionen.              spänner över fler än en alveol och därmed
                               ökas tiden som blodet exponeras för alveolens
Ökad MW  mindre diffusion                  syreförråd.

Gaser i luften i alveolen måste passera            Det partiella syretrycket behöver bara en
alveolväggen in i blodet. De flesta gaser är         bråkdel av en sekund (0,25 s) för att infinna sig
fettlösliga, löser sig lätt i cellmembranet. Den       i ekvibrilleras, jämfört med den tid som blodet
begränsande faktorn för diffusion är därför          spenderar i kapillären. Vid total ekvibrillering
diffusionshastigheten genom den vattenlösliga         har blodet som lämnar lungan samma
delen av membranet.                      koncentration av CO2 [40 mmHg] och O2 [100
                               mmHg]som i alveolen.
Olika gaser har olika löslighetskoefficienter (S):
SCO2  20 (koldioxid har lätt att lösa sig)         Om diffusionshinder föreligger hinner inte
SO2   1                           blodet ekvibrilleras. Då blir blodet ej fullt
SN2   0,5                          syresatt. Pumpas runt  ger trötthet
SCO   0,8 (binder hårt till Hb – farligt! )
                               Diffusionsbegränsningar:
                               Perfusionslimiterad – mängden blod som
2. redogöra för lungans                    passerar är begränsande (HMV)
  diffusionskapacitet och faktorer som            Diffusionslimiterad – total ekvibrillering sker
  kan påverka den.                      inte vid för hög flödeshastighet. Gaspartiklarna
                               hinner inte diffundera.
Faktorer som bestämmer diffusionen
  1. membranets tjocklek
                           - 12 -
                                          Respiration, FFB VT06
Respiration – H. Fördelning av inandad gas
1. Redogöra för fördelningen av ventilation och blodflöde i den friska lungan i olika
  kroppslägen och i arbete.

                               är även resistansen lägre p.g.a. rekrytering
Vid vila i den friska lungan:                av fler kapillärer och lägre tension.

Ojämn ventilation i lungan:

  Alveolärerna basalt i lungan får mer
  ventilation/andetag än alveoler apikalt i
  lungan.
  Det intrapleurala trycket är mindre negativt
  i de basala delarna av lungan, detta beror
  på gravitation och mekanisk interaktion
  mellan lungan och bröstväggen.Ojämnt blodflöde i lungan:

Det pulmonära blodflödet distribuerar sig inte
jämnt i lungan. Om blodflödet var jämt till alla
delar av lungan skulle det leda till skillnader i
compliance (V/Q) på olika ställen, eftersom
ventilationen inte är jämnt distribuerad i
lungan. Därför är:

  Det är större blodflöde per alveol basalt i
  lungan än apikalt

  Gravitationen gör att intravaskulära trycket
  är större i basala än apikala lungan, därför
                          - 13 -
                                           Respiration, FFB VT06
Respiration – I. Reglering av ventilation
1. Ange de olika respiratoriska centra.
                              Respiratorisk aktivitet modifieras av:

                              Perifiera chemoreceptorer finns i glomus
                              caroticus (greningsstället för a. carotis
Andningsrytmen genereras i det respiratoriska       communis) och glomus aorticus (längs
centret  flera kärnor i medulla oblongata.        aortabågen).

1. DRG (dorsala respiratoriska gruppen) ligger
                                Stimuleras av lågt pO2 eller lågt pH
dorsalt i medulla oblongata i nucleus tractus
                                (huvudsakligen som ett resultat av ökade
solitarius (NTS).
                                CO2 nivåer), signalerar till respiratoriskt
• NTS är också platsen för integrering av
                                center.
   sensoriskt input från n. vagus och n.
                                pO2 < 40mm Hg leder till ökad
   glossopharyngeus.
                                ventilationsfrekvens med 50-70%, blod-O2
• Bidrar främst  vid inandning.
                                finns normalt i överflöd,
                                10% ökning av CO2 dubblerar
2. VRG (ventrala respiratoriska gruppen) ligger
                                ventilationen.
I ventrolaterala delen av medulla i nucleus
retroambiguous.
• Neuroner avfyrar bade vid in- och            Centrala chemoreceptorer, chemosensitive
   utandning. Inte mycket aktivitet under        area - i medulla oblongata
   normal andning. Ökad inspiratorisk drive
                              
                                           +
    gör att VRG bidrar med rytmisk aktivitet        Stimuleras av ökad H koncentration (lågt
   till den respiratoriska kontrollen.            pH) i CSF. CO2 korsar lätt blod-hjärn
                                         -  +
• Vid hyperventilation  VRG bidrar främst           barriären, HCO3 & H korsar långsamt
   med utandningssignaler till abdominal           (laddade partiklar har svårare att passera
   musklerna under expiration.                BBB, vilket skyddar hjärnan från farliga
                                elektrolyter). Fysisk aktivitet ökar metabolt
                                CO2  leder till högre pCO2  ökad
2. Redogöra för afferenta påverkningar på           ventilationshastighet  minskat alveolärt
  respirationscentra utifrån perifiera            pCO2 vilket resulterar i minskad pCO2 i
  receptorer och cortex.                   vävnaden & högre pH

                                                    -   +
                              CO2 + H2O      H2CO3        HCO3 + H
                         - 14 -
                                             Respiration, FFB VT06
3. redogöra för Hering-Breuers reflex

Hering-Breuer reflexerna:

Inandnings reflexen
Sträckreceptorer i glatt muskulatur i
bronkiolerna, skickar inhiberande signaler via
n. vagnus till DRG & stimulerar VRG, därmed
hindras över-inandning då lungan sträckts ut
för mycket.

Utandnings reflexen
receptorer i alveolerna, inhibiterar VRG &
stimulerar DRG, fungerar enbart under
                                Perifiera chemoreceptorer ansvarar för en
forcerad inandning, skyddar lungan från
                                ökad respiratorisk aktivitet vid hypoxi.
kollaps.
                                • Ökad aktivitet via n.vagus som går från
                                  glomus caroticus till DRG. Väldigt känslig
                                  för O2 förändringar i området 30-60 mmHg.
4. Redogöra för hur syrgastrycket                • Glomus caroticus är högt vaskulariserad.
  påverkar respirationen och via vilka               Blodflödet är 20X dess vikt/min. Detta
  mekanismer                            innebär att det inte finns någon väsentlig
                                  borttagning av O2 från blodet och att
De perifiera chemoreceptorerna (i glomus              glomerus carotis ständigt exponeras för
aorticus och glomus caroticus) är                  arteriellt blod.
speciellt känsliga för förändringar i arteriellt O2.
                                På de centrala chemoreceptorerna i hjärnan är
                                den stimulerande effekten av syrgas väldigt
                                liten. De centrala neuronerna hämmar istället
                                                   +
                                andning när de känner av ökning av H .
                            - 15 -
                                             Respiration, FFB VT065. redogöra för hur koldioxidtrycket och             omedelbara responsen på CO2 (de första
  pH påverkar andningen och via vilka              andetagen).
  mekanismer

                               6. Redogöra för hypernea vid arbete.

                               Hypernea = ökad tidalvolym  djupare
                               andetag och/eller högre frekvens

                               Ventilation och arbete:

                               Förändringar av ventilation styrs av både
                               arbetets intensitet och duration.
                                 • För att möta det ökade behovet av O2
                                    ökning av både perfusion och
                                   ventilation

                                 1. Ökad rekrytering av kapillärer för att
                                   öka arean för gas diffusion.
                                 2. Ökad tidalvolym för att öka
                                   uttänjningen av luftvägarna
                                 3. Ökad andningsfrekvens
                                 4. Andel syre som frisläpps från blodet
                                   ökas
                                 5. Hjärtats slagvolym ökar

                                 Under måttlig träning  syra-bas balansen
                                 hålls normal  O2 leveranserna till
                                 cellerna matchar mitokondriernas behov.
De centrala chemoreceptorerna:                  Under hård träning  celler använder sig
 finns i den centrala chemosensitiva arean i           av en kombination av aerob och anaerob
  ventrala medullan  sänder input till DRG.           (enbart glykolys) metabolism.
 Gruppen är väldigt känslig för H+ joner,
  men H+ i blodet kan inte korsa BBB eller          1. Glykolys leder till frisättning av laktat till
                                            +
  blod-CSF-barriären.                      blodet och ökad [H ].
 Förändringar i CO2 i blodet har en större          2. Den mängd arbete som leder till metabol
  effekt på den chemosensitiva arean              acidos  anaeroba tröskelvärdet.
  eftersom CO2 lätt korsar BBB och blod-
  CSF-barriären.                       Under det anaeroba tröskelvärdet är
 I CNS finns enzymet CA som omvandlar            ventilationen linjär gentemot O2
  koldioxiden till kolsyra, som faller isär till       konsumptionen och CO2 produktionen (steady
  joner. Det är vätejonkoncentrationen som          state). Arteriellt PO2, PCO2 och pH håller sig
  styr andningen.                      oförändrat.

                      -  +
CO2 + H2O      H2CO3      HCO3 + H

  Chemoreceptorerna känner indirekt av
  pCO2 =40 mmHg (5,3 kPa) i artärblodet.
  En liten förändring ger häftigt utslag.
  CO2 själv har liten effekt på den
  chemosensitiva arean.

Perifiera chemoreceptorer:
 känner också av arteriellt CO2 och är
  ansvariga för ~25% av CO2 driften till den
  centrala respiratoriska generatorn. De
  perifiera chemoreceptorerna svarar snabbt
  på CO2 och ansvarar troligtvis för den
                           - 16 -
                              Respiration, FFB VT06
Arteriellt PCO2, PO2 och pH ändras inte
significant under ansträngning. Varifrån
kommer då stimulus som ökar ventilationen?
Två effekter av träning är kända:
1. Hjärnan (cortex) skickar förutom signaler
  till kontraherande muskler, även impulser
  till respiratoriskt center i medulla
  oblongata.
2. Kroppsrörelse (speciellt armar och ben)
  ökar ventilationen. Proprioceptorer på
  leder och muskler exciteras  signaler till
  respiratoriskt center i medulla oblongata.
Vid ansträngning förskjuts den alveolära CO2-
ventilations-respons-kurvan uppåt  vid
träning ökar ventilationen trots samma PCO2
som vid vila.
                         - 17 -

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5145
posted:11/7/2010
language:Swedish
pages:17