Docstoc

GP Ho Bui

Document Sample
GP Ho Bui Powered By Docstoc
					Gia phaõ HOÏ BUØI
MaD1 D0 D0.01 D0.02 D0.03 D0.01.01 D0.01.02 D0.01.03 D0.02.01 D0.02.02 D0.02.03 D0.03.01 D0.03.02 D0.01.01.01 D0.01.01.02 D0.01.01.03 D0.01.01.04 D0.01.01.05 D0.02.01.01 D0.02.01.02 D0.02.01.03 D0.02.01.04 D0.02.01.05 D0.02.01.06 D0.02.01.07 D0.02.01.08 D0.02.01.09 D0.02.01.10 D0.03.02.01 D0.03.02.02 D0.03.02.03 D0.01.01.01.01 D0.01.01.01.02 D0.01.01.01.03 D0.01.01.01.04 D0.01.01.02.01 D0.01.01.02.02 D0.01.01.02.03 D0.01.01.03.01 D0.01.01.03.02 D0.01.01.03.03 D0.01.01.03.04 D0.01.01.04.01 D0.01.01.04.02 D0.01.01.04.03 D0.01.01.05.01 D0.01.01.05.02 D0.01.01.05.03 D0.02.01.01.01 D0.02.01.01.02 D0.02.01.01.03 D0.02.01.01.04 Ho Buøi Vaên Buøi Vaên Buøi Vaên Buøi Vaên Buøi Vaên Buøi Thò Buøi Vaên Buøi Thò Buøi Thò Buøi Vaên Buøi Thò Buøi Vaên Buøi Thò Buøi Vaên Buøi Thò Buøi Thanh Buøi Thò Bích Hoaøng Vaên Hoaøng Vaên Hoaøng Thò Hoaøng Vaên Hoaøng Thò Hoaøng Thò Hoaøng Thò Hoaøng Vaên Hoaøng Vaên Hoaøng Thò Buøi Vaên Buøi Thò Buøi Coâng Vuõ Vaên Vuõ Vaên Vuõ Thò Vuõ Thò Buøi Xuaân Buøi Xuaân Buøi Thò Huyeàn Ngoâ Höông Ngoâ Hoàng Ngoâ Hoàng Ngoâ Kyø Buøi Phi Buøi Phi Buøi Thi Thanh Toáng Vieät Toáng Thò Thu Toáng Traàn Hoaøng Vaên Hoaøng Minh Hoaøng Minh Hoaøng Minh … Khaù Nhaân Thieâm Ca Töõu Doâng Gaùi Tuaát ? Theå Nghóa Duyeân Ñònh Haø Bình Thuûy Laäp Haûi Duyeân Huøng Haø Yeán Nga Phi Söõu Daân Duõng Yeán Lyù Troïng Laân Höôøng Thôm Hoaøi Sanh Sa Lan Minh Thu Döông Huøng Thöôøng Hoa Phöông Höông Sôn Hoøa Nguyeät Taâm Trang + Ñoã Thò Daäu -(M:13/05/AÂ.l ) 07/09/…AÂ.l […] […] + Hoaøng 07/10/Ñinh Maõo Vaên Tî (M:28/01/Kyõ Maõo) Ten BiDanh NtN_Sinh NtN_Mat Cuï Toå QuanHe

Baø Coâ OÂng Maõnh Baèng Ngaân

1935 1938 1942

+ Vuõ Vaên Thang (1935)-(LS) + Mai Thò Bích (1938) + Ngoâ Vaên Öôùc (1940) + Hoaøng Thò Ñính

1945 + Voõ Thò Baøo (1948) 1947 <<Luùc coøn nhoû>> 1952 03/03/C.Tuất**23/05/1970 1953 + Nguyễn Thị Sơn (1954) 1954 + Huỳnh Baù Toøng (1953) 1955 + Phạm Văn Thì (1954) 1956 + Nguyễn Văn Sơn (1956) 1957 <<Luùc coøn nhoû>> 1961 + Phaïm Thò Thuùy (197?) 1962 + Ñaëng Vaên Trò (1955)

1954 1956 1958 1960 1961 1964 1963 1968 1970 1974 1979 1975 1977 1983 1978 1981 1983 3/1/1978 11/3/1982 8/8/1984 8/8/1984

+ Hoaøng Thò Höôøng (1958) + Vuõ Thò Xuaân(1957) + Phaïm Vaên Thuaän (1957) + Phaïm Vaên Ñaïo (1960) + Haø Thò Höông (1959) + Vuõ Thò Thu (1952) + Ñaøo Xuaân Quan + Ñoã Mai Phan (1964) + Buøi Vaên Khaõi (1970) + Nguyeãn Vaên Sôn (1974)

+ Hoaøng Thò Dung (1977) +Ñoaøn Nam Phöông (1977)

D0.02.01.04.01 D0.02.01.04.02 D0.02.01.04.03 D0.02.01.05.01 D0.02.01.05.02 D0.02.01.06.01 D0.02.01.06.02 D0.02.01.07.01 D0.02.01.07.02 D0.02.01.09.01 D0.02.01.09.02 D0.02.01.10.01 D0.02.01.10.02 D0.01.01.01.01.01 D0.01.01.01.01.02 D0.01.01.01.01.03 D0.01.01.01.01.04 D0.01.01.01.01.05 D0.01.01.01.01.06 D0.01.01.01.02.01 D0.01.01.01.02.02 D0.01.01.01.03.01 D0.01.01.01.03.02 D0.01.01.01.03.03 D0.01.01.01.04.01 D0.01.01.01.04.02 D0.01.01.01.04.03

Hoaøng Minh Duõng Hoaøng Huøng Phöông Hoaøng Minh An Huyønh Ñöùc Taâm Huyønh Minh Ñöùc Phaïm Hoaøng Tuaán Phaïm Hoaøng Thaïch Nguyeãn Hoaøng Vaân Nguyeãn Hoaøng Thanh Long Hoaøng Minh Thö Hoang Anh Tuaán Ñaëng Hoaøng Linh Taâm Ñaëng Hoaøng Minh Taâm Vuõ Thò Haèng Vuõ Thò Haøo Vuõ Thò Ñaøo Vuõ Vaên Thaùi Vuõ Vaên Thoõa Vuõ Vaên Dieän Vuõ Thi Thu Vuõ Thò Loan Phaïm Vaên Thaéng Phaïm Thò Thu Phaïm Vaên Tieáu Phaïm Vaên Luaät Phaïm Vaên Ñaït Phaïm Thò Hoa

10/1/1985 2/10/1988 5/10/1990 2/20/1986 9/24/1993 5/12/1982 6/14/1997 2/2/1985 11/7/1988 4/24/2004 3/11/1987 1/28/1998 1977 1980 1981 1984 1988 1995 1984 1978 1982 1984 1987 1986 1990 1992

Gia phaõ HOÏ BUØI
DiaChi DienThoai

oã Thò Daäu -(M:13/05/AÂ.l )

oaøng Vaên Tî (M:28/01/Kyõ Maõo)

uõ Vaên Thang (1935)-(LS) 32/80 - Traàn Huy Lieäu/P: Vaên Mieáu/Nam Ñònh 035-845301 36/17 Ñg:4-KP6-Hieäp Bình Phöôùc-Thuû Ñöùc-TP.HCM 8889604 82/3-Luõy Baùn Bích(HL:14)-Taân Bình-TP.HCM 8497745 12 *Hoà Bieåu Chaùnh/P.11/Q.Phuù Nhuận 9972439//9034342

280/192 *Ng-Tất Thaønh/P.13/Q.4 280/192 *Ng-Tất Thaønh/P.13/Q.4 Q.12(Hốc Moân) 280/194 *Ng-Tất Thaønh/P.13/Q.4

8990903 9402487 7151051 9402487

Haø Noäi 40-Ngoâ Quyeàn-Vuõng Taøu Nam Ñònh

04-8633875 064-812791 0350-886643

oaøng Thò Höôøng (1958)

haïm Vaên Thuaän (1957)

guyeãn Vaên Sôn (1974)

oaøng Thò Dung (1977)

oaøn Nam Phöông (1977)

Ñôøi 01 Ñôøi 02 Ñôøi 03

Buøi Vaên ….
Buøi Vaên Khaù
* Buøi Vaên Ca [07/09/AÂl] + Ñoã Thò Daäu [13/05/AÂl] * Buøi Thò Töõu […] * Buøi Vaên Doâng […]

Buøi Vaên Nhaân
* Buøi Thò Gaùi [07/10/Ñinh Maõo] + Hoaøng Vaên Tî [28/01/Kyõ * Buøi Thò Tuaát (Ngaân) * Buøi Vaên …? […]

Ñôøi 04

Buøi Vaên Ca + Ñoã Thò Daäu * Buøi Thò Duyeân (1935) + Vuõ Vaên Thang (1935)[Ls…] *Buøi Vaên Ñònh (1938) +Mai Thò Bích (1938) * Buøi Thò Ha (1942) + Ngoâ Vaên Öôùcø (1940) *Buøi Thanh Bình (19..) +Hoaøng Thò Ñính (19..) * Buøi Bích Thuûy (1950) +Toáng Traàn Daàn (1949)

Buøi Thò Gaùi + Hoaøng Vaên Tî * Hoaøng Vaên Laäp (1945) +Voõ Thò Baøo (1948) * Hoaøng Vaên Haûi (1947) […] *Hoaøng Thò Duyeân (1952) […] *Hoaøng Vaên Huøng (1953) +Nguyeãn Thò Sôn (1954) *Hoaøng Thò Haø (1954) +Huyønh Baù Toøng (1953) *Hoaøng Thò Yeán (1955) +Phaïm Vaên Thì (1954) *Hoaøng Thò Nga (1956) +Nguyeãn Vaên Sôn (1956) *Hoaøng Vaên Phi (1957)[…] *Hoaøng Vaên Söõu (1961) +Buøi Thò Thuùy (197..) *Hoaøng Thò Daân (1962) +Ñaëng Vaên Trò (1955)

Buøi Vaên Thieâm
* Buøi Thò Theå * Buøi Vaên Nghóa

Buøi Thò Theå +

Buøi Vaên Nghóa + *Buøi Vaên Duõng + *Buøi Thò Yeán + ……Laâm *Buøi Vaên Lyù +


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:65
posted:5/16/2009
language:Vietnamese
pages:5