Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

danh sach kem theo QD ket qua thi CC xa

VIEWS: 32 PAGES: 3

 • pg 1
									    ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN HỚN QUẢN                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                            Hớn Quản, ngày 25 tháng 10 năm 2010

               KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2010
              ( Kèm theo Quyết định số 2956 /QĐ-UBND ngày 25/ 10 / 2010 của UBND huyện Hớn Quản )

                                                Ñieåm   Ñieåm Ñieåm Toån
                naêm                  Ñôn vò ñaêng kyù
STT    Hoï vaø teân           Trình ñoä chuyeân moân                traéc  thi vaán  öu  g     Kết quả
                sinh                     döï thi
                                                nghieäm   ñaùp  tieân coän
                                                             g
A/ DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT

01  Lâm Mỹ Anh       08/5/1987 Trung cấp Kế toán       UBND xã Thanh Bình     72    85        157   Ñaït

02  Tạ Thị Mai Anh     30/10/1984 Trung cấp Kế toán      Thí sinh tự do       72    70        142   Ñaït

03  Nguyễn Doãn Đức     15/11/1971 Trung cấp Quân sự      UBND xã Thanh Bình     68    100        168   Ñaït

04  Trịnh Đình Đoàn     10/10/1984 Cao đẳng Nông nghiệp     Thí sinh tự do       54    80        134   Ñaït

05  Nguyễn Thị Lê Hà    28/6/1972 Trung cấp Kế toán       TT. Thanh Bình, Bù Đốp   68    70        138   Ñaït

06  Nguyễn Thị Thu Hà    07/1/1986 Trung cấp Kế toán       UBND xã Phước An      86    80        166   Ñaït

07  Nguyễn Thị Mỹ Hằng   06/06/1986 Trung cấp Quản lý đất đai  UBND xã Minh Tâm      72    85        157   Ñaït

08  Đào Thị Ngọc Hạnh    20/10/1984 Trung cấp Hành chính văn phòng UBND xã An Phú      70    80        150   Ñaït

09  Nguyễn Thị Kim Hiền   02/7/1984 Trung cấp Hành chính văn phòng UBND xã Minh Đức      70    80        150   Ñaït

10  Nguyễn Thị Thu Hiền   27/10/1979 Cử nhân ngoại ngữ      UBND xã An Phú       72    85        157   Ñaït

11  Nguyễn Trần Hiệp    18/9/1983 Trung cấp Kế toán       UBND xã Thanh Bình     84    100        184   Ñaït

12  Lương Thi Huệ      27/7/1982 Trung cấp Kế toán       UBND xã An Khương      64    90    20    174   Ñaït                                    1
13  Mai Công Hoan      23/3/1985 Trung cấp Tin học       UBND xã Đồng Nơ   72  85     157   Ñaït

14  Trần Xuân Hữu      17/11/1972 Trung cấp Quân sự       UBND xã Đồng Nơ   62  95     157   Ñaït

15  Hoàng Văn Hùng     '03/1/1984 Trung cấp An ninh       UBND xã An Khương  82  90     172   Ñaït

16  Đào Hải Kình      08/12/1979 CN. Quản trị kinh doanh    Thí sinh tự do    50  70     120   Ñaït

17  Đỗ Thế Lưu       01/1/1985 Trung Cấp điện CN&DD      UBND xã Tân Lợi   64  90     154   Ñaït

18  Vũ Văn Út        24/3/1987 Trung cấp Kế toán       UBND xã Thanh An   72  70     142   Ñaït
                    Trung cấp Hạch toán kế toán
                                              64  75     139   Ñaït
19  Đỗ Thị Phương Nam    10/12/1988 - Kế toán tin học       Thí sinh tự do

20  Đặng Thị Mỹ       10/8/1987 Trung cấp Lao động- xã hội   UBND xã Đồng Nơ   80  97,5    #####  Ñaït

21  Trương Thị Nam     5/10/1986 Trung cấp Kế toán       UBND xã Tân Khai   76  67,5    #####  Ñaït

22  Nguyễn Thị Kim Nhã    7/6/1988 Trung cấp Kế toán       UBND xã Minh Đức   74  82,5    #####  Ñaït

23  Nguyễn Thị Thanh Nga  20/5/1981 Trung cấp Luật         UBND xã Minh Tâm   68  72,5    #####  Ñaït

24  Võ Đức Thành      01/5/1977 Trung cấp Nông lâm       UBND xã Phước An   56  77,5    #####  Ñaït

25  Nguyễn Thị Thu Thái   10/12/1987 CN. Quản lý đất đai      Thí sinh tự do    76  90     166   Ñaït

26  Hoàng Văn Toàn     15/6/1981 Trung cấp Quân sự       UBND xã Tân Khai   66  75     141   Ñaït

27  Khưu Đức Toàn      28/3/1979 Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản   UBND xã Minh Đức   66  65     131   Ñaït

28  Nguyễn Anh Tuấn     07/3/1982                UBND xã Tân Khai   70  70     140   Ñaït

29  Nguyễn Minh Tuấn    25/8/1982 Trung cấp Quản lý đất đai   UBND xã Thanh Bình  66  77,5    #####  Ñaït

30  Cao Tiến Tuân      28/7/1988 Trung cấp địa chính      UBND xã Thanh An   66  75     141   Ñaït

31  Vũ Thị Thanh Thúy    10/6/1984 Trung cấp Kế toán       Thí sinh tự do    80  80     160   Ñaït

32  Nguyễn Thị Thanh Thủy   1988   CN. Ngữ văn         Thí sinh tự do    74  82,5  20  #####  Ñaït                                    2
33  Trần Thị Sơn Trung   26/4/1970 Trung cấp Hành chính văn phòng UBND xã Tân Lợi   50  72,5     #####   Ñaït

34  Nguyễn Thị Thúy Vân  13/10/1983 Trung cấp Hành chính văn phòng UBND xã Minh Tâm  76  72,5     #####   Ñaït

B/ DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẠT
                                                          Khoâng
01  Vũ Văn Giang       1983  Trung cấp Luật        UBND xã An Khương                 ñaït
                                                          ( boû thi)
                                                          Khoâng
                                                   20
02  Thị Trang       8/12/1987 Trung cấp Quản lý văn hóa  UBND xã Tân Hưng                  ñaït
                                                          ( boû thi)
Tổng số danh sách có 36 thí sinh
- Thí sinh đạt : 34 thí sinh
- Thí sinh không đạt: 02 thí sinh                                CHỦ TỊCH
                                   3

								
To top