Docstoc

danh sach kem theo QD ket qua thi CC xa

Document Sample
danh sach kem theo QD ket qua thi CC xa Powered By Docstoc
					    ỦY BAN NHÂN DÂN                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    HUYỆN HỚN QUẢN                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                                            Hớn Quản, ngày 25 tháng 10 năm 2010

               KẾT QUẢ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN HỚN QUẢN NĂM 2010
              ( Kèm theo Quyết định số 2956 /QĐ-UBND ngày 25/ 10 / 2010 của UBND huyện Hớn Quản )

                                                Ñieåm   Ñieåm Ñieåm Toån
                naêm                  Ñôn vò ñaêng kyù
STT    Hoï vaø teân           Trình ñoä chuyeân moân                traéc  thi vaán  öu  g     Kết quả
                sinh                     döï thi
                                                nghieäm   ñaùp  tieân coän
                                                             g
A/ DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT

01  Lâm Mỹ Anh       08/5/1987 Trung cấp Kế toán       UBND xã Thanh Bình     72    85        157   Ñaït

02  Tạ Thị Mai Anh     30/10/1984 Trung cấp Kế toán      Thí sinh tự do       72    70        142   Ñaït

03  Nguyễn Doãn Đức     15/11/1971 Trung cấp Quân sự      UBND xã Thanh Bình     68    100        168   Ñaït

04  Trịnh Đình Đoàn     10/10/1984 Cao đẳng Nông nghiệp     Thí sinh tự do       54    80        134   Ñaït

05  Nguyễn Thị Lê Hà    28/6/1972 Trung cấp Kế toán       TT. Thanh Bình, Bù Đốp   68    70        138   Ñaït

06  Nguyễn Thị Thu Hà    07/1/1986 Trung cấp Kế toán       UBND xã Phước An      86    80        166   Ñaït

07  Nguyễn Thị Mỹ Hằng   06/06/1986 Trung cấp Quản lý đất đai  UBND xã Minh Tâm      72    85        157   Ñaït

08  Đào Thị Ngọc Hạnh    20/10/1984 Trung cấp Hành chính văn phòng UBND xã An Phú      70    80        150   Ñaït

09  Nguyễn Thị Kim Hiền   02/7/1984 Trung cấp Hành chính văn phòng UBND xã Minh Đức      70    80        150   Ñaït

10  Nguyễn Thị Thu Hiền   27/10/1979 Cử nhân ngoại ngữ      UBND xã An Phú       72    85        157   Ñaït

11  Nguyễn Trần Hiệp    18/9/1983 Trung cấp Kế toán       UBND xã Thanh Bình     84    100        184   Ñaït

12  Lương Thi Huệ      27/7/1982 Trung cấp Kế toán       UBND xã An Khương      64    90    20    174   Ñaït                                    1
13  Mai Công Hoan      23/3/1985 Trung cấp Tin học       UBND xã Đồng Nơ   72  85     157   Ñaït

14  Trần Xuân Hữu      17/11/1972 Trung cấp Quân sự       UBND xã Đồng Nơ   62  95     157   Ñaït

15  Hoàng Văn Hùng     '03/1/1984 Trung cấp An ninh       UBND xã An Khương  82  90     172   Ñaït

16  Đào Hải Kình      08/12/1979 CN. Quản trị kinh doanh    Thí sinh tự do    50  70     120   Ñaït

17  Đỗ Thế Lưu       01/1/1985 Trung Cấp điện CN&DD      UBND xã Tân Lợi   64  90     154   Ñaït

18  Vũ Văn Út        24/3/1987 Trung cấp Kế toán       UBND xã Thanh An   72  70     142   Ñaït
                    Trung cấp Hạch toán kế toán
                                              64  75     139   Ñaït
19  Đỗ Thị Phương Nam    10/12/1988 - Kế toán tin học       Thí sinh tự do

20  Đặng Thị Mỹ       10/8/1987 Trung cấp Lao động- xã hội   UBND xã Đồng Nơ   80  97,5    #####  Ñaït

21  Trương Thị Nam     5/10/1986 Trung cấp Kế toán       UBND xã Tân Khai   76  67,5    #####  Ñaït

22  Nguyễn Thị Kim Nhã    7/6/1988 Trung cấp Kế toán       UBND xã Minh Đức   74  82,5    #####  Ñaït

23  Nguyễn Thị Thanh Nga  20/5/1981 Trung cấp Luật         UBND xã Minh Tâm   68  72,5    #####  Ñaït

24  Võ Đức Thành      01/5/1977 Trung cấp Nông lâm       UBND xã Phước An   56  77,5    #####  Ñaït

25  Nguyễn Thị Thu Thái   10/12/1987 CN. Quản lý đất đai      Thí sinh tự do    76  90     166   Ñaït

26  Hoàng Văn Toàn     15/6/1981 Trung cấp Quân sự       UBND xã Tân Khai   66  75     141   Ñaït

27  Khưu Đức Toàn      28/3/1979 Kỹ sư Nuôi trồng thủy sản   UBND xã Minh Đức   66  65     131   Ñaït

28  Nguyễn Anh Tuấn     07/3/1982                UBND xã Tân Khai   70  70     140   Ñaït

29  Nguyễn Minh Tuấn    25/8/1982 Trung cấp Quản lý đất đai   UBND xã Thanh Bình  66  77,5    #####  Ñaït

30  Cao Tiến Tuân      28/7/1988 Trung cấp địa chính      UBND xã Thanh An   66  75     141   Ñaït

31  Vũ Thị Thanh Thúy    10/6/1984 Trung cấp Kế toán       Thí sinh tự do    80  80     160   Ñaït

32  Nguyễn Thị Thanh Thủy   1988   CN. Ngữ văn         Thí sinh tự do    74  82,5  20  #####  Ñaït                                    2
33  Trần Thị Sơn Trung   26/4/1970 Trung cấp Hành chính văn phòng UBND xã Tân Lợi   50  72,5     #####   Ñaït

34  Nguyễn Thị Thúy Vân  13/10/1983 Trung cấp Hành chính văn phòng UBND xã Minh Tâm  76  72,5     #####   Ñaït

B/ DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐẠT
                                                          Khoâng
01  Vũ Văn Giang       1983  Trung cấp Luật        UBND xã An Khương                 ñaït
                                                          ( boû thi)
                                                          Khoâng
                                                   20
02  Thị Trang       8/12/1987 Trung cấp Quản lý văn hóa  UBND xã Tân Hưng                  ñaït
                                                          ( boû thi)
Tổng số danh sách có 36 thí sinh
- Thí sinh đạt : 34 thí sinh
- Thí sinh không đạt: 02 thí sinh                                CHỦ TỊCH
                                   3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:32
posted:11/5/2010
language:Vietnamese
pages:3