ISPS koodeksi nete ttmine

Document Sample
ISPS koodeksi nete ttmine Powered By Docstoc
					Reederitele
                             14. september 2005 nr 5-1-29/2446RINGKIRI
Muudatused laevaandmete alalise registri dokumentides
(Continuous Synopsis Record – CSR)
IMO resolutsiooni A.959(23) viidi sisse muudatused (laevaandmete alalise registri
pidamise vormid ja juhendid), mis kinnitati IMO meresõiduohutuse komitee
resolutsiooniga MSC.198(80).

Edastame Teile muudatuse CSR dokumentides, mis tuleb sisse viia koheselt:

CSR dokumenti (vorm 1) ja parandusvormi (vorm 2), tuleb lõppu lisada uus rida,
numbriga 14 (Lisa):


        Märkused (vajadusel lisada asjakohast
        informatsiooni)
   14
        Remarks (insert relevant information as
        appropriate)

Märkuste rida numbriga 14 puudutab ainult laeva lipuriiki.

CSR dokumendi (vorm 1) väljastab ja viib uued muudatused sisse ainult Veeteede Amet.
CSR parandusvormi (vorm 2) tuleb vastavalt uutele nõuetele muudatused sisse viia
reederil.


Alates 01 jaanuarist 2009, hakkavad vorm 1 ja vorm 2 kehtima järgmised muudatused:


1.    Peale olemasolevat rida numbriga 6, tuleb uus rida numbriga 7:

        Registreeritud omaniku
   7     identifitseerimisnumber
        Registered owner identification number


2.    Olemasolevad read numbritega 7 ja 8 tuleb muuta vastavalt 8 ja 9.
3.    Peale olemasolevat rida numbriga 8, mis muudetakse numbriks 9, sisestatakse uus
     rida:

        Reederi identifitseerimisnumber
   10
        Company identification number

4.    Olemasolevad read numbritega 9 ja 14 tuleb muuta vastavalt 11 ja 16.


Informatsiooniks

IMO meresõiduohutuse komitee resolutsiooniga MSC.196(80) kinnitati muudatused
rahvusvahelise laevade ja sadamarajatiste turvalisuse koodeksi osas A, mis puudutab
rahvusvahelist laeva turvalisuse tunnistust ja ajutist rahvusvahelist laeva turvalisuse
tunnistust.

Alates 01 jaanuar 2009, lisandub nendele tunnistustele peale sissekannet reederi nimi ja
aadress, sissekanne reederi identifitseerimisnumber.


Käesolev ringkiri koos lisaga on saadaval Veeteede Ameti koduleheküljel
http://www.vta.ee (rubriik: meresõiduohutuse teenistus – mereturvalisus – ringkirjad).


Lugupidamisega
René Sirol
Meresõiduohutuse teenistuse juhataja –
peadirektori asetäitja
Lisa:

Vorm 2
Kaire Toomingas 620 5739
e-post: kaire.toomingas@vta.ee
                                 Lisa
                    VORM 2/FORM 2

MUUDATUSED LAEVAANDMETE ALALISE REGISTRI DOKUMENDI
AMENDMENTS TO THE CONTINUOUS SYNOPSIS RECORD (CSR)
JUURDE NUMBER   ......................................
DOCUMENT NUMBER
LAEVALE IMO NUMBRIGA: IMO .................................
FOR THE SHIP WITH IMO NUMBER: IMO


                   Informatsioon/Information
 1  Doku ment kehtib alates (kuupäev):
   This document applies from (date):
 2  Lipuriik:
   Flag State:
 3  Lipuriigi registreerimise kuupäev (p 2):
   Date of registration with the State indicated
   in 2:
 4  Laeva nimi:
   Name of ship:
 5  Kodusadam:
   Port of registration:
 6  Praegune registreeritud oman ik:
   Registreeritud aadress(id):
   Name of current registered owner(s):
   Registered address(es):
 7  Praegune registreeritud laevapereta prahitud
   laeva operaator(id), ku i on rakendatav:
   Registreeritud aadress(id):
   If applicable, name of current registered
   bareboat charterer(s):
   Registered address(es):
 8  Reederi nimi (rahvusvaheline
   meresõiduohutuse korraldamine)
   Registreeritud aadress(id):
   Aadress (id) ohutu korraldamise alal:
   Name of Company (International Safety
   Management):
   Registered address(es):
   Address(es) of its safety management
   activities:
 9  Kõikide klassifiktsiooniühingute nimed,
   mille järelevalve alla laev kuulub:
   Name of all classification societies with
   which the ship is classed:
 10  Admin istratsioon/valitsus/tunnustatud
   organisatsioon, kes väljastas vastavuse
   tunnistuse:
   Organisatsioon, kes auditeeris (kui erinev):
   Administration/Government/Recognized
   Organization which issued Document of
   Compliance:
   Body which carried out audit (if different):
 11  Admin istratsioon/valitsus/tunnustatud
   organisatsioon, kes väljastas
   meresõiduohutuse korraldamise tunnistuse:
      Organisatsioon, kes auditeeris (kui erinev):
      Administration/Government/Recognized
      Organization which issued Safety
      Management Certificate:
      Body which carried out audit (if different):
 12    Admin istratsioon/valitus/tunnustatud
      turvalisusorganisatsioon, kes väljastas
      rahvusvahelise laeva turvalisuse tunnistuse:
      Organisatsioon, kes kinnitas (ku i erinev):
      Administration/Government/Recognized
      Security Organization which issued
      International Ship Security Certificate:
      Body which carried out verification (if
      different):
 13    Kuupäev, millal laev kustutati p 2 n imetatud
      registreeritud lipuriigi alt.
      Date on which the ship ceased to be
      registered with the State inidicated in 2:
 14    Märkused (vajadusel lisada asjakohast
      informatsiooni)
      Remarks (insert relevant information as
      appropriate)

Tõendame, et loetelu on tõene.
THIS IS TO CERTIFY THAT this record is correct in all respects

Väljaantud reederi või kapteni poolt: ........................................
Issued by the Company or master:

Väljaandmise kuupäev: .............................................................
Date of issue:

Volitatud ametiisiku allkiri: .....................................................
Signature of authorized person:

Volitatud ametiisiku nimi: .........................................................
Name of authorized person:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:11/5/2010
language:Estonian
pages:4