GIS - Pengenalan by MohamedHafiza

VIEWS: 889 PAGES: 67

More Info
									PERLAKSANAAN
  SISTEM
 MAKLUMAT
GEOGRAFI (GIS)
     JPPH WPKL
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
    Oleh : M.N.Hafiza
     Unit Pelan & Pemetaan
        JPPH WPKL     1
Kandungan
  Unit 1 – Perlaksanaan GIS di JPPH
  WPKL
    Sejarah Perlaksanaan GIS
    Punca Kegagalan Perlaksanaan GIS
    Fasa 1 JPPH
    Mengapa Sekarang JPPH WPKL
    memerlukan GIS?
    Apakah Kelebihan GIS Kepada JPPH
    Cabaran-cabaran Dalam Perlaksanaan
    GIS
    Kerjasama & Teknologi penyumbang kpd
    pembangunan GIS
    Strategi perlaksanaan GIS
    Pemilihan Perisian GIS
    Pembangunan & Perlaksanaan GIS di
    jabatan
    Mengapa GIS Penting & Diperlukan
    Mengapa GIS begitu hangat diperkatakan
                      2
Kandungan
  Unit 2 – Pengenalan Kepada
  GIS
    Apakah itu GIS
    Definisi GIS
    Apakah yg dimaksudkan dengan Data
    Apakah yg dimaksudkan dengan
    Spatial
    Sumber Data GIS
    Data-data Satelite
    Data-data Fotoudara
    Jenis-jenis Data
    Kos Pengumpulan Data
    Output Maklumat GIS       3
Kandungan
  Unit 3 – Komponen,
  Perkakasan dan Perisian GIS
    Komponen Utama GIS
    Perkakasan GIS
    Perisian GIS
    Evolusi Perisian GIS
    Jaringan Komunikasi (network)
    Pemilihan Perisian GIS
    Pembangunan & Perlaksanaan GIS
    Strategi Perlaksanaan GIS                   4
Objektif Taklimat
  Definisi – dpt membezakan GIS dgn
  sistem IT yang lain
  Menerangkan subsistem2/ komponen2
  yg terkandung dalam GIS
  Halatuju Dan Cabaran Dalam
  Pembangunan GIS
  Memberi gambaran awal &
  pendedahan mengenai GIS
  Persediaan kepada jabatan dalam
  perlaksanaan GIS


                  5
Perlaksanaan
GIS di JPPH
WPKL
(Unit 1)
        6
Sejarah Perlaksanaan
GIS
  Mewarisi Sistem Maklumat Hartanah
  Penjajah (British) 1957
  Awal 90an Mapinfo di INSPEN (digital)
  1996/97 di JPPH WPKL ArcView + VIS
  (Pakej Pengkomputeran Jabatan)
  JV Nalis (MyGDI : Data GIS) & JPPH
  (Data VIS) tahun 1999
  Tahun 2000 GIS JPPH WPKL terhenti
  Akhir 2004, Permohonan Penggunaan
  GIS oleh JPPH WPKL
  Januari 2005 : Prototaip ArcGIS JPPH
  WPKL Diterima pakai

                    7
Kegagalan Perlaksanaan
GIS Fasa 1 JPPH
  Kesukaran memperolehi Data Kadaster
  (Digital = Digitize)
  Kekurangan kemahiran & pengetahuan
  GIS
  Tempoh Latihan @ Kursus yang singkat
  serta bukan ahli/ user GIS
  Masalah pengaturcaraan GIS (sistem &
  Manusia) Pantau HQ BTM &
  Perlaksanaan KL (Tumpuan kpd GIS)
  Tiada Peruntukan @ Budjet Khusus utk
  GIS
  Tiada Garispanduan & Halatuju GIS
  Peralatan tidak up to date     8
Mengapa Sekarang
Memerlukan GIS?
  Sistem Cara kerja manual skrg tidak dpt
  menepati kehendak pelanggan
  Era Sains & Teknologi ++ Saranan PM
  untuk E-Gov & Sistem Penyampai
  Kos cara kerja manual tinggi dan masa
  diambil agak lama.
  Kelebihan memperolehi data digital dari
  lain-lain jabatan & agensi kerajaan
  Kos GIS sekarang agak murah
  berbanding dahulu.

                     9
Apakah Kelebihan GIS
Kepada JPPH
  Menjimatkan masa SAL (Search &
  Locate)
  On line Map ++ VIS
  Spatial Analysis : Integrasi VIS (Data) &
  GIS (Spatial Analysis) = On screen
  valuation & Valuation Map
  Portable ++ equip (Lawatperiksa)
  Virtual Map/ 3D map = Strata & Topo etc
  Output maklumat JPPH bernilai tinggi


                     10
Cabaran-2 Dalam
Perlaksanaan GIS
  Pengetahuan & Kemahiran
  mendalam mengenai GIS
  Peruntukan @ Budjet Khusus
  Skop Aplikasi
  Wujudkan Jawatankuasa GIS
  (Garis Panduan & Halatuju GIS
  dalam jabatan)
  Kesinambungan

                  11
  Kerjasama dan
  Teknologi yang
  menyumbang kepada
  pembangunan GIS
  Pengkongsian/ Kerjasama badan-badan
  kerajaan (data)
  Membangunkan pelbagai sumber
  Maklumat IT Jabatan
  Data Hardcopy > Data digital (Kes Fail
  lama = input dlm VIS)
  Pemahaman yg mendalam dalam subjek
  geografi & sains komputer
  Kemahiran dalam Aplikasi GIS

                    12
Strategi Perlaksanaan
GIS
  Mengenalpasti masalah & kesedaran teknologi
    Keadaan semasa; masalah sistem sediada

    Fahami GIS; apa yg dpt dilaksanakan &
    adakah boleh selesaikan masalah jabatan
    Sokongan 100%

  Skop Aplikasi (Acuan JPPH @ customization)
  Dpt menguasai teknologi/ ilmu GIS dari
  pembekal (Perpindahan Teknologi)
  Kakitangan berkemahiran tinggi & terlatih
  Kesinambungan
                      13
Pemilihan Perisian GIS
  Perancangan, kewangan & kepakaran
  Menepati kehendak jabatan @
  kakitangan
  Skop jangka panjang & pendek serta
  pulangan/hasilnya pada jabatan
  Nasihat – MaGDI, IPTA
  Seminar/ demonstrasi dari pembekal
  GIS
  Jenis keperluan GIS perlu ditentukan
  (Sosial/ Ekonomi/ Pertahanan)
                   14
Pembangunan &
Perlaksanaan GIS di
jabatan
  Sistem maklumat + GIS – tugas &
  tanggungjawab yg berat, besar
  serta rumit
  Perlu koordinasi & sokongan Ketua
  jabatan serta kakitangan
  Flexible, kurangkan kos, penuhi
  kehendak pengguna, mampu
  menaksir pelbagai bentuk
  format/kod DBMS & terbuka kpd
  perkembangan semasa/ masa
  hadapan

                    15
Pembangunan &
Perlaksanaan GIS di
jabatan
  Khidmat nasihat dari pakar-pakar
  GIS
  Melihat perkembangan GIS di
  jabatan yang telah
  melaksanakannya (lawatan
  teknikal)                 16
  Mengapa GIS penting &
  Diperlukan
  Membantu pihak Pengurusan Tertinggi
  menyelesaikan masalah berkaitan
  geografi
  GIS boleh integrasi dgn lain-lain
  maklumat dlm satu kerangka/sistem &
  membuat analisis & statistik
  Memaparkan maklumat geografi secara
  digital, pantas, bermaklumat
  Berkongsi data & sistem maklumat dari
  jabatan/agensi lain
  ‘On screen valuation’

                    17
  Mengapa GIS Begitu
  Hangat Diperkatakan
  GIS memberi hasil pulangan yang
  lumayan serta tinggi nilai teknologi/
  maklumat geografinya
  GIS merupakan satu
  aset/perkakasan penting untuk kita
  mentadbir, memahami, dan
  mengenali bumi
  Permintaan yang tinggi bagi sistem
  GIS, pendidikan GIS & Output GIS
                   18
Pengenalan
Kepada
GIS
(Unit 2)
       19
Kandungan
  Unit 2 – Pengenalan Kepada
  GIS
    Apakah itu GIS
    Definisi GIS
    Apakah yg dimaksudkan dengan Data
    Apakah yg dimaksudkan dengan
    Spatial
    Sumber Data GIS
    Data-data Satelite
    Data-data Fotoudara
    Jenis-jenis Data
    Kos Pengumpulan Data
    Output Maklumat GIS       20
  Apakah Itu GIS
  Singkatan kepada Geographical
  Information System (sistem
  maklumat geografi)
  Teknologi terkini berasaskan
  komputer, membantu memproses
  data-data geografi bagi
  menghasilkan maklumat &
  pemetaan secara digital serta
  menganalisa sesuatu objek yang
  terdapat dimuka bumi.
                21
  Bukan GIS

  GPRS (General Packet Radio Service)
  GPS (Global Positioning System)
    Peralatan kpd GIS
  Peta Statik
    Output/ penghasilan dari GIS
    Sbg. gambaran selepas di analisis
  Pakej Perisian
    E-map (JUPEM)
  (Input dan Output GIS)
                      22
             Definisi GIS
  Input

               Satu sistem yang mengandungi :
                 Perkakasan
                 Perisian
                 Prosidur yg direkabentuk utk
   Proses          Menyokong – pemerolehan, pengurusan,
(manipulasi & analisis)
               manipulasi, analisis, permodelan dan
               paparan data geografi
               Penyelesaian masalah – perancangan,
               pengawalan, pemantauan serta
  Output           pengurusan yg kompleks
(Paparan Maklumat)                  (Universiti Teknologi Malaysia)

                                       23
Definisi GIS
  GIS is a System of computer
  software, hardware, data, and
  personnel to help manipulate,
  analyze and present information that
  is tied to a spatial location
          (www.esri.com/getting_started/about-gis.html)


    spatial location– usually a geographic
    location
    information– visualization of analysis of
    data
    system– linking software, hardware, data
    personnel– a thinking explorer who is key
    to the power of GIS
                              24
    Definisi GIS
      Walaupun sebanyak mana definisi
      berkenaan GIS diutarakan, kita
      bolehlah merumuskan bahawa GIS
      terbahagi kpd 4 subsistem yg
      utama :                  Proses
Data    Simpan Data    (manipulasi & analisis)
                 Output
                (Paparan Maklumat)                            25
Apakah yang
dimaksudkan dengan
Data
  Data merupakan fakta mentah
  dimasukkan kedlm sistem utk
  diproses & dipaparkan sebagai
  maklumat
  Maklumat yg dihasilkan bantu –
  keputusan, perancangan,
  pengawalan, pemantauan &
  pengurusan
  Data meliputi 70-80% kos
  pembanguan GIS
                   26
  Apakah yang
  dimaksudkan dengan
  Data
  Terdapat 2 jenis data :
   Data Spatial : Data ruang/ data
   kawasan
   Data Attribut : Ciri-ciri/ sifat-sifat
   data spatial
  Sifat-sifat data memerlukan :
   Ketepatan
   Kekinian

   Keboleh percaya [GIGO]
                        27
    Contoh Perwakilan Data GIS

ID_Tnh  Luas   J_Tnh   Nilai_PH


 1065  6.562e  Gambut    5


 217   86.31m2  Pasir    4


 Data Mengenai Jenis Tanah


 Lot   Luas   Nilai   J_Tnh


 1065  6.562e  100,000  Pertanian


 217   86.31m2  60,000  Kediaman


     Data Penilaian

                     28
     Apakah yang
     dimaksudkan dengan
     Data
           Negeri   Daerah  Mukim   Seksyen
    Pecahan Data
    Spatial     14     000   Bdr KL    063


            14     000   Petaling   000


               Attribute : Data Daerah


            Lot    Luas   J_Lot   J_HkMlk


           1065    6.562e   FT    Geran
Data Spatial
            217    86.31m2   QT    HS(D)


                          29
             Attribute : Data Parcel/ Lot
         Apakah yang
         dimaksudkan dengan
         Data
            ID_Bgn   Nama_bgn    J_^Tkt      Jenis    ID_Lot
            10012    Wisma A     44    Perdagangan       0011

1. Bangunan      10013   Kenari Apt    30     Kediaman       0012

                   Attribute : Bangunan
2. Garisan Lot
            ID_Lot     No. Lot       Luas       J_Lot
             0011      3214       1000.00       FT
3. Lot-lot        0012      3215       1200.00       FT

                 Attribute : Lot-lot & Hakmilik
4. Parcel
            ID_Lot     Pemilik      Alamat      Mskd \nilai
             0011      Ahmad       G-101      Duti Setem
5. Imej         0011     Ah Chong       1-202       CKHT

                    Attribute : Pemilik
                                        30
Apakah yang
dimaksudkan dengan
Spatial
  Spatial adalah istilah yang
  mewakili setiap objek/simbol didlm
  peta = objek sebenar dibumi.
  Apabila spatial ini di
  dokumentasikan dalam pelbagai
  bentuk/kaedah, ianya dipanggil
  data.

                  31
        Apakah yang
        dimaksudkan dengan
        Spatial : 3 Bentuk spatial
           JARINGAN : Jln
           raya/ J_Keretapi/
          Kabel Elektrik dsb)
                      Bergerak : Kereta/
                       Kapal/ Kapal
Tetap : Lot @                Terbang/ Ikan/
Polygon/ Bgn/                 haiwan Dsb
 Daerah/ dsb
                 Lot 1234                             32
Sumber Data GIS
  Memerlukan data berbentuk
  digital
  Sumber data ?
   Imej Satelit (remote sensing)
   Fotoudara

   Peta-peta (cadastral JUPEM)

   Rekod-rekod jabatan, agensi &
   Laporan
   Pangkalan Data


                   33
Sumber Data Nasional GIS
 MaGDI (Malaysian Centre for
  Geospatial Data Infrasructure) -
  Nalis
   Jabatan Ukur & Pemetaan (JUPEM)
   Pusat Remote Sensing Negara (MACRES)
   Jabatan Pengairan & Saliran
   Jabatan Kerja Raya (Jalan raya)
   Jabatan Perangkaan (Density)
   Jabatan Pertanian
   Jabatan Perhutanan
   Jabatan Alam Sekitar
   Jabatan Kaji Bumi (geology)
   Pihak Berkuasa Tempatan
   Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta
   Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia
   dll
                        34
Jenis-jenis Data GIS - Satelit
              35
           Satelit Semasa

 Nama    Negara  Kegunaan  Tahun  Ketepatan


NAVSTAR   USA    GPS   1993   1cm – 100m


 SPOT    France   RS    1986   10m – 25m

EarlyBird            1997 &
       USA    RS        0.8m – 3m >
QuickBird            1998

Landsat
      USA -
Thematic        RS     -     250m
      NASA
Mapper
                            36
Jenis-jenis Data GIS - Fotoudara
                  37
Jenis-jenis Data GIS:
Pelan/Peta/Rekod
Jabatan/Dbase
   • Data JUPEM (Cadastral)
   • Lain-lain Jabatan
   • VIS
     Lot   Luas    Nilai   J_Tnh

     1065  6.562e  100,000  Pertanian

     217  86.31m2   60,000  Kediaman
                     38
           Data VIS
                      Anggaran Kos
                      Perolehan Data
                 Kurang
                 Mahal

  Satelit/ Remote
  Sensing
               RM1.00
  Peta & Data                                Satelit
  digital sediada     RM100.00
                                 Peta & Data Digital
  Fotogrametri
                              Fotogrametri
  GPS
  Ukur di lapangan
                           Global Positioning System

             +/- RM5,000
                         Lapangan
                                          Kurang
                      1cm   1m     20m     30m  Tepat39
     (Universiti Teknologi Malaysia)
Output Maklumat GIS
     Panduan Jalanraya
     GPS utk Kenderaan
     Perdagangan/ Awam
     Mencari jalan terdekat
     Mengira jarak perjalanan &
     kos bahanapi
     Masa perjalanan
                 40
Output Maklumat GIS
     Peta Guna tanah ‘Landuse
     Map’ DBKL
     Akan datang JPPH mampu
     menyediakan Peta Guna
     Tanah menggunakan
     maklumat sediada (VIS).
                41
            Output Maklumat GIS
                    Akan Datang… GIS + VIS
                    Peta Penilaian Hartanah
                    (Valuation Map)
Petunjuk
  RM350 – RM500 m2  < RM150 m2

  RM250 – RM350 m2

  RM150 – RM250 m2

                               42
Output Maklumat GIS
     Akan Datang…
     GIS + VIS
             43
Contoh Output Data GIS
     Visual 3D/ pandangan
     perspektif
                 44
Contoh Output Data GIS
  3D Virtual
           45
Contoh Output Data GIS    Projek Pembinaan Empangan di
    Hutan Simpan Kenaboi (Gelemi
    Lemi)
    Terletak di Utara Negeri
    Sembilan, Daerah Jelebu
    Longitude 439000 – 450000mE
    Latitude 330000 – 340000mN
    Journal : Geoinformation Science Vol1 No.2/2001
                         UTM
                         46
         Contoh Output Data GIS
  Akan Datang…
  VIS & GIS boleh
  dibawa kemana-
  mana
                    47
Komponen,
Perkakasan &
Perisian GIS
(Unit 2)      48
Unit 2 :
Komponen,Perkakasan
& Perisian GIS
Pengenalan
 Dalam topik ini, akan diterangkan
hal-hal berkaitan perkakasan,
perisian dan Komponen GIS
 Jaringan Komunikasi diantara
perkakasan
 Perisian GIS – Jenama, sistem
pengendalian & harga
                 49
    Komponen Utama GIS
        Data
Prosidur
             Personnel


             Sumber Manusia

                          Maklumat
  Perisian
                   Perkakasan

Window 98/ NT/ UNIX
dBase/ Oracles/ Ingres


                             50
Komponen Utama GIS
  Data – sebagai input utk GIS
  Maklumat – Output dari GIS
  Prosidur-prosidur – Peraturan/ garis
  panduan dalam melaksanakan kerja-kerja
  GIS
  Perkakasan – Peralatan yang diperlukan
  Perisian – OS (UNIX,98,NT,) DBMS
  (Oracle, Ingres, dBase, Access) GIS
  (MapInfo, ArcView, ReGIS, Integraph)
  Aplikasi (Sosial, Ekonomi & Pertahanan)
  Sumber Manusia – Kakitangan/ Perjawatan
                       51
Komponen Utama GIS :
Aplikasi
  Sosial (Pendidikan, Kesihatan,
  Agama, Bomba dan Alam Sekitar)
  Ekonomi (Pertanian, Perhutanan,
  Geologi, Perlancongan, Hartanah,
  Pos, Pengangkutan & Perniagaan)
  Pertahanan (Angkatan Tentera &
  Polis)                 52
Komponen Utama GIS
  Aplikasi – Ekonomi
    Land Parcel-Based
     Pembahagian Zon &
     Perancangan Kawasan
     JPPH & PBT (Land
     Acquisition)
     Kesan Alam Sekitar

     Bekalan Asas (elektrik &
     Air)
                   53
Komponen Utama GIS
  Aplikasi – Ekonomi
    Natural Resource-Based
     Pengairan, Kawasan rekreasi, kawasan
     banjir, berpaya, pertanian, perhutanan
     Analisis Kesan Bencana Alam (EIA –
     Environmental Impact Analysis)
     Penempatan kemudahan loji kimia & toksik

     Analisa hidupan liar & plan perpindahan
                           54
Komponen Utama GIS
  Aplikasi – Ekonomi
    Pengurusan Kemudahan Awam
     Alamat untuk sektor perumahan
     Perancangan jadual & perjalanan kenderaan

     Lokasi analisis & pemilihan tapak

     Pelan pembangunan & pelan tindakan
     darurat
                           55
Perkakasan &
Perisian GIS
  Terdapat 3 komponen penting
    Data (telah dibincangkan)

    Teknologi (perkakasan &
    perisian)
    Manusia
                  56
         Perkakasan & Perisian
         GIS
                                Pencetak


          Komputer/ Server      Output Data                           Plotter
Scanner
   Input Data
                    Disket
             Storan
                  Ω
                     DVD  CD-R/W      57
Perkakasan & Perisian
GIS
Perkakasan GIS
 Komputer/ Server
   RM4,000 hingga ratusan ribu

 Media Simpanan

   H/disk (gigabyte)

   Thumb Drive (RM50 – RM300)

   Floppy disk (1.44Mb)

   Rewritable DVD/ CD (650Mb) RM5
  – RM15 + DVD/ CD writer RM300 –
  RM1,000
   Pita Magnetik – puluhan Mb

   Perisian – PKZIP/PKUNZIP,
                   58
  WINZIP
Perkakasan & Perisian
GIS
Perkakasan GIS
 Pengimbas (scanner)
 Plotter/ Pencetak

 Pendigit/ digitizer (salin peta/ syit

piawai)
   RM4,000 hingga puluhan ribu

   Meja pendigit (bersaiz A0/A1) &
  tetikus khas (4/12/16 butang)
                     59
Perkakasan & Perisian
GIS
Perisian GIS   Sistem Operasi
 Arcinfo,     Windows NT
Arcview/ ArcIMS   Unix

 MapInfo      Linux

 GenaMap      Windows 95/98/XP

 Smallworld

 Geo++

 MapObject dll
                 60
Perkakasan & Perisian
GIS
Evolusi Perisian (Generasi 1-
hujung 70an)
  Idrisi, MAP GRASS
    Sistem tidak menyokong
   kawalan semasa
    Tidak mampu mengendali data
   spatial yg besar
    Data-data disimpan berasingan
   (spatial & aspatial)
    Raster Imej           61
Perkakasan & Perisian
GIS
Evolusi Perisian
(Generasi 2-Pertengahan 80an)
 ArcInfo, GenaMap, MapInfo

  Kelemahan dahulu diperbaiki
  Persembahan yang menarik

  Senantiasa diperbaharui
 (upgrade version)
  Berkebolehan dlm analisis &
 statistik
  Gabungan Raster & Vektor


                 62
Perkakasan & Perisian
GIS
Evolusi Perisian (Generasi 3)
ArcGIS, Smallworld, LaserScan, Geo++,
TIGRIS, GeoTropics
   Object Oriented GIS

   Teknologi baru/ terkini, canggih & terbaik

   Definisi – Sukar, memerlukan
  pengetahuan yg tinggi dlm pengaturcaraan
  komputer & DBMS
EVOLUSI PERISIAN (Generasi ke-4)
    ?????

                       63
Jaringan Komunikasi
 Jalinan kerja antara manusia dan
mesin serta mesin kpd mesin
 Memudahkan urusan penghantaran,

penerimaan data dari pelbagai nod
dalam jaringan
 Jaringan Kawasan Luas (WAN) – Wide

Area Network
 Jaringan Kawasan Tempatan (LAN) –
Local Area Network


                    64
Jaringan Komunikasi
 WAN – meliputi kawasan besar &
luas : satu bandaraya/ Dunia ; ISDN
(Integrated Services Digital Network =
telephone line + modem)
 LAN – meliputi kawasan kecil : satu/
beberapa bangunan. (HUB + Server)
 Wireless – gelombang radio (AM/FM),

cellular radio (mobile phone),
microwaves (parabola), satelit
komunikasi dan infrared

                     65
Rujukan
Sumber Rujukan
   Universiti Teknologi Malaysia – Fakulti
   Kejuruteraan & Sains Geoinformasi/
   CGIA (Centre for Geographical
   Information & Analysis)
   MacGDI (Malaysian Centre for
   Geospatial Data Infrasructure)
   www.esri.com
Sekian, terima kasih


                        66
               Sistem Koordinat
                 Datum – adalah 1 permukaan
                 matematik dimana sistem
                 koordinat & pemetaan
                 diasaskan
  RSO – Rectified Skew     Geocentric Datum – Origin
  Orthomorphic         pada pusat bumi
  Malaysia Barat        Sistem GDM begitu serasi
  Cassini Soldner system    dengan GPS
  untuk negeri-2        MASS (Malaysian Active GPS
  GDM – Geocentric       System) tulang belakang kpd
  Datum of Malaysia      GDM

                             67

								
To top