หนังสือค้ำประกันการทำงาน by Suthee

VIEWS: 543 PAGES: 2

									หนังสือค้าประกันการท้างาน
หนังสือนี้ทาขึ้นเมื่อวันที่…………………………………ณ………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. โดยข้าพเจ้า……………………………………………..มีภูมิลาเนา / สานักงาน อยู่เลขที่………….. ………………………………………………………………………………………………………. ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่………………………….ออกให้ ณ …………………………….. เมื่อวันที่………………………………………ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ได้ทาขึ้นไว้ให้กับ …………………………………………ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” เพื่อเป็นหลักบานแสดงว่า ข้อ 1. ในกรณีที่บริษัทได้รับความเสียหายเพราะ…………………………………………... กระทาการในข้อหนึ่งข้อใด หรือหลายข้อรวมกัน ดังต่อไปนี้ 1.1 ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทาความผิดทางอาญาโดยเจตนา หรือประมาทต่อบริษัท 1.2 จงใจทาให้บริษัทได้รับความเสียหาย 1.3 ฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทางาน หรือคาสั่งของบริษัทที่ชอบด้วยกฎหมาย 1.4 ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาเกินกว่า 3 วันติดต่อกัน 1.5 ประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของบริษัทสูญหาย หรือบุบสลายเสียหายหรือบริษัท ได้รับความเสียหายอื่นใด ข้าพเจ้า ผู้ค้าประกันขอรับผิดชอบต่อการกระทาของบุคคลดังกล่าวข้างต้น และยอมชาระหนี้แทนและร่วมกับ……………………………….ให้แก่บริษัทในวงเงินจานวน…… …………….. (……………………………………………….)

ข้อ 2. บรรดาค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ ค่าสินไหมทดแทน หรือค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทติดตามทวงถามหรือฟ้องร้องบังคับคดีให้ข้าพเจ้าผู้ค้าประกันหรือบุคคลที่ข้ าพเจ้าค้าประกันชาระหนี้ ข้าพเจ้าผู้ค้าประกันยอมชาระแทนและร่วมกับ ……………. ……………………………………………..ให้แก่บริษัทจนครบถ้วนทั้งหมด

ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัท ยอมผ่อนเวลาการชาระหนี้ให้แก่ …………………………………... ………………………………………..ข้าพเจ้า ผู้ค้าประกันยอมตกลงด้วยในการผ่อนเวลาเช่นว่านั้น และข้าพเจ้าผู้ค้าประกันไม่อาจหลุดพ้นจากความผิดตามหนังสือนี้

ข้าพเจ้าผู้ค้าประกัน ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานสองคน และมอบหนังสือนี้ให้บริษัทยึดถือไว้ ลงชื่อ………………………..ผู้ค้าประกัน (……………………………) ลงชื่อ…………………………พยาน (…………………………….) ลงชื่อ………………………..ผู้ค้าประกัน (……………………………….) ลงชื่อ…………………………….พยาน (………………………………)


								
To top