Docstoc

ใบส่งของ

Document Sample
ใบส่งของ Powered By Docstoc
					บริษัท ที่อยู่

จากัด

ใบส่งของ เลขที่ วันที่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ ชื่อพนักงานขาย ลาดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เล่มที่

รายการ

เขตการขาย จานวน ราคาหน่วยละ

จานวนเงิน

ตรวจสอบสภาพและจานวนสินค้าตามรายการข้างต้น ถูกต้องแล้ว กรุณาเซ็นชื่อกากับ ลงชื่อผู้รับของ............................................................... ( ) ลงชื่อผู้ส่งสินค้า .......................................................... ) ลงชื่อผู้จัดสินค้า ......................................................... ) ลงชื่อผู้อนุมัติ .............................................................. )

(

(

(