; ใบวางบิล
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

ใบวางบิล

VIEWS: 26,886 PAGES: 1

  • pg 1
									บริษัท ที่อยู่

จากัด เล่มที่ เลขที่

ใบวางบิล Billing Note นาย ที่อยู่ วันที่ ทะเบียนการค้า ได้รับบิลเงินเชื่อหรือเงินสดไว้ เพื่อตรวจสอบและพร้อมที่จะชาระเงินให้ตามบิลต่อไปนี้ เลขที่บิล วันที่บิล วันครบกาหนดการชาระเงิน บาท สต.

ลาดับที่

รวม

ฉบับ

รวมเงิน

ข้าพเจ้าได้รับบิลตามรายการข้างต้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับบิล .................................................................. ให้มาติดต่อในวันที่


								
To top