Tong quan Gis by luckypro

VIEWS: 294 PAGES: 35

									TỔNG QUAN VỀ GIS
   Hà Nội, 7/2008
        Nguyen Huu Hoa – Nguyen Thai Son
I. GIS LÀ GÌ

GIS - Geographic Information System hay hệ
thống thông tin địa lý được hình thành từ ba
khái niệm địa lý, thông tin và hệ thống. Khái
niệm “địa lý” liên quan đến các đặc trưng về
không gian, vị trí. Chúng có thể là các vấn đề
văn hoá, kinh tế, các yếu tố của tự nhiên…
 GIS là một hệ thống thông tin đƣợc thiết
 kế để làm việc với các dữ liệu trong một
 hệ toạ độ quy chiếu. GIS bao gồm một hệ
 cơ sở dữ liệu và các phƣơng thức để thao
 tác với dữ liệu đó.
 GIS là một hệ thống nhằm thu thập, lƣu
 trữ, kiểm tra, tích hợp, thao tác, phân tích
 và hiển thị dữ liệu đƣợc quy chiếu cụ thể
 vào trái đất.
 GIS là một công cụ máy tính hỗ trợ việc
 thu thập, lƣu trữ, phân tích và hiển thị dữ
 liệu bản đồ.
II. CÁC THÀNH PHẦN CỦA GIS

  Phần cứng
  Phần mềm
  Dữ liệu
  Con ngƣời
  Phƣơng pháp phân tích
1. PHẦN CỨNG
 Phần cứng là hệ thống máy tính trên đó một hệ GIS
 hoạt động. Ngày nay, phần mềm GIS có khả năng
 chạy trên rất nhiều dạng phần cứng, từ máy chủ trung
 tâm đến các máy trạm hoạt động độc lập hoặc liên kết
 mạng. Phần cứng bao gồm máy tính, máy quét, các
 thiết bị số hóa, máy in…
2. PHẦN MỀM
* Phần mềm GIS cung cấp các chức năng và các công cụ
 cần thiết để lưu giữ, phân tích và hiển thị thông tin địa
 lý. Các thành phần chính trong phần mềm GIS là:
 Công cụ nhập và thao tác trên các thông tin địa lý
 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)
 Công cụ hỗ trợ hỏi đáp, phân tích và hiển thị địa lý
 Giao diện đồ hoạ người-máy (GUI) để truy cập các
 công cụ dễ dàng
 Phần mềm ứng dụng: một số phần mềm sử dụng trong
 GIS như MAPINFO, ARCVIEW, ARCGIS,…
3. DỮ LIỆU
 Có thể coi thành phần quan trọng nhất trong một hệ GIS là
 dữ liệu. Các dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính (phi
 không gian) liên quan có thể được người sử dụng tự tập hợp
 hoặc được mua từ nhà cung cấp dữ liệu thương mại. Hệ GIS
 sẽ kết hợp dữ liệu không gian với các nguồn dữ liệu khác,
 thậm chí có thể sử dụng DBMS để tổ chức lưu giữ và quản
 lý dữ liệu.
 Dữ liệu địa lý: bao gồm dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc
 tính (hay còn gọi là dữ liệu phi không gian).
 - Dữ liệu không gian là dạng dữ liệu có liên quan đến những
 hiện tượng phân bố theo vùng hoặc trong không gian n
 chiều.
 - Dữ liệu thuộc tính được kết nối logic với dữ liệu không
 gian.
4. CON NGƢỜI

 Công nghệ GIS sẽ bị hạn chế nếu không có con người
 tham gia quản lý hệ thống và phát triển những ứng dụng
 GIS trong thực tế. Người sử dụng GIS có thể là những
 chuyên gia kỹ thuật, nhà cung cấp phần mềm GIS, nhà
 cung cấp dữ liệu, người phát triển ứng dụng GIS,
 chuyên viên phân tích hệ thống GIS…
5. PHƢƠNG PHÁP

 Một hệ GIS thành công theo khía cạnh thiết
 kế và luật thƣơng mại là đƣợc mô phỏng và
 thực thi duy nhất cho mỗi tổ chức.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỦA GIS
   Mô hình công nghệ GIS
1. DỮ LIỆU VÀO
 Trước khi dữ liệu địa lý có thể được dùng cho
 GIS, dữ liệu này phải được chuyển sang dạng
 số thích hợp hay còn được gọi là quá trình số
 hoá.
 Dữ liêu vào: dữ liệu được nhập từ các nguồn
 khác nhau như chuyển đổi giữa các định dạng
 dữ liệu, máy quét, hình ảnh từ vệ tinh, ảnh
 chụp…
2. QUẢN LÝ DỮ LIỆU
 Quản lý dữ liệu: sau khi dữ liệu đƣợc thu thập và tổng
 hợp, GIS cần cung cấp các thiết bị có thể lƣu giữ, quản
 lý dữ liệu nhằm đảm bảo một số yêu cầu: bảo mật, tích
 hợp số liệu, chọn lọc và đánh giá số liệu, khả năng duy
 trì và cập nhật dữ liệu.
 Ðối với những dự án GIS nhỏ, có thể lƣu các thông tin
 địa lý dƣới dạng các file đơn giản. Tuy nhiên, khi kích cỡ
 dữ liệu trở nên lớn hơn và số lƣợng ngƣời dùng cũng
 nhiều lên, thì cách tốt nhất là sử dụng hệ quản trị cơ sở
 dữ liệu (DBMS) để giúp cho việc lƣu giữ, tổ chức và
 quản lý thông tin. Một DBMS chỉ đơn giản là một phần
 mền quản lý cơ sở dữ liệu.
 Có nhiều cấu trúc DBMS khác nhau, nhƣng trong GIS
 cấu trúc quan hệ tỏ ra hữu hiệu nhất. Trong cấu trúc
 quan hệ, dữ liệu đƣợc lƣu trữ ở dạng các bảng. Các
 trƣờng thuộc tính chung trong các bảng khác nhau đƣợc
 dùng để liên kết các bảng này với nhau.
3. XỬ LÝ DỮ LIỆU
 Xử lý dữ liệu: các thao tác đƣợc thực hiện để
 tạo ra thông tin. Nó giúp cho ngƣời sử dụng
 quyết định cần làm tiếp công việc gì, kết quả tạo
 đƣợc gì.
 Có những trƣờng hợp các dạng dữ liệu đòi hỏi
 đƣợc chuyển dạng và thao tác theo một số cách
 để có thể tƣơng thích với một hệ thống nhất
 định.
 Ðây có thể chỉ là sự chuyển dạng tạm thời cho
 mục đích hiển thị hoặc cố định cho yêu cầu
 phân tích.
 Công nghệ GIS cung cấp nhiều công cụ cho các
 thao tác trên dữ liệu không gian và cho loại bỏ
 dữ liệu không cần thiết.
4. PHÂN TÍCH VÀ MÔ HÌNH
 Phân tích và mô hình: số liệu tổng hợp và
 chuyển đổi chỉ là một phần của GIS. Những
 yêu cầu tiếp theo là khả năng giải mã và phân
 tích về mặt định tính và định lượng thông tin
 đã thu thập.
 GIS cung cấp cả khả năng hỏi đáp đơn giản
 "chỉ và nhấn" và các công cụ phân tích tinh vi
 để cung cấp kịp thời thông tin cho những
 người quản lý và phân tích.
5. DỮ LIỆU RA
 Dữ liệu ra: với nhiều thao tác trên dữ liệu địa
 lý, kết quả cuối cùng được hiển thị tốt nhất
 dưới dạng bản đồ hoặc biểu đồ. Bản đồ khá
 hiệu quả trong lưu giữ và trao đổi thông tin địa
 lý.
 GIS cung cấp nhiều công cụ mới và thú vị để
 mở rộng tính nghệ thuật và khoa học của
 ngành bản đồ. Bản đồ hiển thị có thể được kết
 hợp với các bản báo cáo, hình ảnh ba chiều,
 ảnh chụp và những dữ liệu khác (đa phương
 tiện).
 IV. MÔ HÌNH LÀM VIỆC CỦA GIS
 GIS lưu giữ thông tin về thế giới thực dưới dạng tập
 hợp các lớp chuyên đề có thể liên kết với nhau nhờ
 các đặc điểm địa lý. Ðiều này đơn giản nhưng vô
 cùng quan trọng và là một công cụ đa năng đã được
 chứng minh là rất có giá trị trong việc giải quyết
 nhiều vấn đề thực tế.
1. MÔ HÌNH VECTOR
 Cấu trúc Vector: mô tả vị trí và phạm vi của các đối
 tượng trong không gian bằng tọa độ cùng các kết hợp
 hình học gồm nút, cạnh, mặt và quan hệ giữa chúng.
 Về mặt hình học, các đối tượng được phân biệt thành 4
 loại cơ bản:
 Đối tượng kiểu điểm (point)
 Đối tượng kiểu đường (line, polyline)
 Đối tượng kiểu vùng (area, polygon)
 Đối tượng kiểu mô tả (annotation, text, symbol)
 Cấu trúc Vector không lấp đầy bề mặt mà chỉ lấp những
 nơi có đối tượng phân bố. Mô hình Vector được áp dụng
 thích hợp để lưu trữ các hiện tượng phân bố không liên
 tục, đặc biệt là các loại bản đồ đường nét, bản đồ địa hình.
2. MÔ HÌNH RASTER
 Cấu trúc Raster: phân chia bề mặt không gian theo
 lớp ra thành những phần tử nhỏ bằng một lưới điều
 hòa gồm các hàng và cột, tính theo thứ tự bắt đầu từ
 đỉnh phía trái. Những phần tử nhỏ này được coi là
 cell (pixell), mỗi phần tử mang một giá trị đơn. Một
 bề mặt chứa đầy cell tạo thành Raster. Cấu trúc
 Raster được áp dụng để mô tả các đối tượng, hiện
 tượng phân bố liên tục trong không gian, để lưu trữ
 thông tin dạng ảnh trong cơ sở dữ liệu (ảnh mặt đất,
 ảnh hàng không, ảnh vũ trụ…).
3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH

 Mô hình vector rất hữu ích đối với việc mô tả các đối
 tượng riêng biệt, nhưng kém hiệu quả hơn trong miêu
 tả các đối tượng có sự chuyển đổi liên tục như kiểu
 đất hoặc chi phí ước tính cho các bệnh viện. Mô hình
 raster được phát triển cho mô phỏng các đối tượng
 liên tục như vậy. Một ảnh raster là một tập hợp các ô
 lưới. Cả mô hình vector và raster đều được dùng để
 lưu dữ liệu địa lý với những ưu nhược điểm riêng.
 Các hệ GIS hiện đại có khả năng quản lý cả hai mô
 hình này.
 V. MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA GIS
 Quản lý và lập kế hoạch mạng lưới đường phố: bao
 gồm các chức năng tìm kiếm địa chỉ, tìm vị trí khi biết
 trước địa chỉ đường phố, điều khiển đường đi, lập kế
 hoạch lưu thông xe cộ, phân tích vị trí, chọn địa điểm
 xây dựng các công trình công cộng, lập kế hoạch phát
 triển đường giao thông.
 Giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường: bao gồm
 các chức năng quản lý sông ngòi các vùng lụt, vùng
 đất nông nghiệp, có mưa, đất rừng, sống hoang dã,
 phân tích tác động môi trường, vị trí của các công
 trình công cộng…
 Quản lý đất đai: bao gồm các chức năng lập kế hoạch
 vùng, miền sử dụng đất, quản lý nước tưới tiêu, kiến
 trúc mặt bằng sử dụng đất…
 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA GIS

 Quản lý và lập kế hoạch các dịch vụ công cộng: bao
 gồm các chức năng tìm địa điểm cho các công trình
 ngầm: ống dẫn, đường điện…, cân đối tải điện, lập kế
 hoạch bảo dưỡng các công trình công cộng…
 Phân tích tổng điều tra dân số, lập bản đồ các dịch vụ
 y tế, bưu điện và nhiều ứng dụng khác…
 VI. CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN
 QUAN VỚI GIS
1. DESKTOP MAPPING
 Desktop mapping system sử dụng bản đồ để tổ chức
 dữ liệu và tương tác người dùng. Trọng tâm của hệ
 thống này là thành lập bản đồ. Phần lớn các hệ thống
 Desktop Mapping đều hạn chế hơn so với GIS về khả
 năng quản lý dữ liệu, phân tích không gian và khả
 năng tuỳ biến. Các hệ thống Desktop mapping hoạt
 động trên các máy tính để bàn như PC, Macintosh, và
 các máy trạm UNIX nhỏ.
2. PHẦN MỀM ĐỒ HỌA
 Hệ thống phần mềm CAD hay Microstation trợ giúp
 cho việc tạo ra các bản thiết kế xây dựng nhà và cơ sở
 hạ tầng. Các phần mềm này yêu cầu một số quy tắc
 về việc tập hợp các thành phần và các khả năng phân
 tích rất giới hạn. Hệ thống phần mềm này có thể được
 mở rộng để hỗ trợ bản đồ nhưng thông thường bị giới
 hạn trong quản lý và phân tích các cơ sở dữ liệu địa lý
 lớn.
Thank you very much!

								
To top