Docstoc

DIGILINE_F_100_lat

Document Sample
DIGILINE_F_100_lat Powered By Docstoc
					Augstas izšķirtspējas
Virszemes uztvērējs

Lietošanas pamācība
Saturs
1.   IEVADS ............................................................................................................................... 5
2.   GALVENĀS FUNKCIJAS UN RAKSTURLIELUMI .................................................................... 5
3.   TĀLVADĪBAS PULTS ............................................................................................................ 6
4.   PRIEKŠĒJAIS UN AIZMUGURES PANELIS ............................................................................ 8
   4.1    AIZMUGURES PANELIS............................................................................................... 8
   4.2 PRIEKŠĒJAIS PANELIS ....................................................................................................... 8
5.   UZSTĀDĪŠANA .................................................................................................................... 9
   5.1    INFORMĀCIJAS JOSLA .............................................................................................. 10
   5.2 AUDIO VALODA UN AUDIO REŽĪMS .............................................................................. 11
   5.3 SUBTITRI ........................................................................................................................ 11
   5.4 IZŠĶIRTSPĒJA .................................................................................................................. 12
   5.5 EKRĀNA FORMĀTS......................................................................................................... 12
   5.6 TELETEKSTS .................................................................................................................... 13
   5.7 TV KANĀLU UN RADIO KANĀLU SARAKSTS ................................................................... 14
   5.8 IECIENĪTĀKIE KANĀLI ..................................................................................................... 15
6.   IZVĒLNES INFORMĀCIJA .................................................................................................. 16
   6.1 GALVENĀS IZVĒLNES STRUKTŪRA ................................................................................. 16
   6.2 GALVENĀ IZVĒLNE ......................................................................................................... 17
   6.3 PROGRAMMU SARAKSTS............................................................................................... 17
   6.4 FAILU PĀRVALDNIEKS .................................................................................................... 18
    6.4.1 Visi faili.................................................................................................................... 18
    6.4.2 PVR fails .................................................................................................................. 18
   6.5 UZSTĀDĪŠANA ................................................................................................................ 19
    6.5.1 Manuālā meklēšana ............................................................................................... 20
    6.5.2 Automātiskā meklēšana ......................................................................................... 20
   6.6 KANĀLU REDIĢĒŠANA.................................................................................................... 21
    6.6.1 Kanālu dzēšana ....................................................................................................... 22
    6.6.2 Kanālu bloķēšana .................................................................................................... 22
    6.6.3 FAV (iecienītākie) kanāli ......................................................................................... 23
    6.6.4 Kanālu pārvietošana ............................................................................................... 23
7.   SISTĒMAS IESTATĪJUMI .................................................................................................... 24
   7.1 AV IESTATĪJUMI ............................................................................................................. 24
    7.1.1 Ekrāna formāts ....................................................................................................... 25
    7.1.2 Ekrāna formāta režīms ........................................................................................... 25
    7.1.3 Video izšķirtspēja .................................................................................................... 25
    7.1.4 Video režīms ........................................................................................................... 26
    7.1.5 Audio ieraksts ......................................................................................................... 26
    7.1.6 Digitālā audio izvade............................................................................................... 26
   7.2 VALODAS IESTATĪJUMI .................................................................................................. 27
    7.2.1 Izvēlnes valoda ....................................................................................................... 28
    7.2.2 Audio valoda ........................................................................................................... 28
    7.2.3 Subtitru valoda ....................................................................................................... 28
    7.2.4 Teleteksta valoda.................................................................................................... 29
    7.2.5 CAURSPĪDĪGUMS .................................................................................................... 29
   7.3 LAIKA IESTATĪJUMI ........................................................................................................ 30
   7.4 PIN IESTATĪJUMI ............................................................................................................ 30
   7.5 SCART SASKARNE........................................................................................................... 31
   7.6 RŪPNĪCAS ATIESTATĪJUMI ............................................................................................. 31
   7.7 PRODUKTA INFORMĀCIJA ............................................................................................. 32
   7.8 CA PAKALPOJUMI .......................................................................................................... 32
8.   ATJAUNINIET UZTVĒRĒJU, IZMANTOJOT USB2.0 SASKARNI ........................................... 33
   8.1 IEKOPĒJIET ATJAUNINĀŠANAS FALU USB DISKDZINĪ NO DATORA ................................ 33
   8.2 ATJAUNINIET UZTVĒRĒJU, IZMANTOJOT USB SASKARNI .............................................. 33
9.   SPECIFIKĀCIJAS ................................................................................................................ 34
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

                       LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU.
                       NEATVERIET VĀKU. IEKŠPUSĒ NEATRODAS
                       DETAĻAS, KO VARĒTU LABOT LIETOTĀJS.
                       VĒRSIETIES PIE KVALIFICĒTIEM
                       SPECIĀLIESTIEM
       Šis simbols norāda uz              Šis simbols norāda uz
       „bīstamu voltāžu” produkta           svarīgiem norādījumiem, kas
       ietvaros, kas norāda uz             papildina produktu.
       elektriskā šoka vai personiskā
       savainojuma risku.


  „Dolby” un dubultā D simbols ir Dolby
 Laboratories tirdzniecības zīmes. Izgatavots ar
     Dolby Laboratories licenci.
  1. IEVADS
Lietošanas pamācība paredzēta, lai aprakstītu darbību ar HDT8340-FTA-CS12 Augstas
izšķirtspējas virszemes uztvērēju. Šis produkts ir augstas veiktspējas digitālais TV virszemes
uztvērējs. Tas lietotāju nodrošina ar visām brīvā gaisa digitālā TV programmām, kas tiek
pārraidītas krievu valodā.


  2. GALVENĀS FUNKCIJAS UN RAKSTURLIELUMI
Šis produkts ir augstas veiktspējas un izmaksu taupošs HDTV virszemes uztvērējs. Tas pilnībā
atbilst DMB-T uztvērēju specifikācijas prasībām. Tas nodrošina lietotājus ar visiem
digitālajiem virszemes TV un radio signāliem, kas pārraidīti standarta izšķirtspējā vai augstā
izšķirtspējā.
Funkcijas
1. Pilna atbilstība DMB-T standartam
2. Pilna atbilstība MPEG-4 H.264/AVC galvenā profila līmenim 3 un augsta profila līmenim 4
3. Pilna atbilstība MPEG-2 MP@HL un MP@ML
4. Pilna atbilstība MPEG-1 Layer I un II, Dolby Digital Audio
5. 174 MHz ~ 858 MHz VHF&UHF ievade un LOOP OUT
6. Ekrāna displejs ar vairākām valodām
7. 4000 kanālu kapacitāte
8. Pilns atbalsts Elektronisko programmu ceļvedim (Electronic Program Guide(EPG))
9. Atbalsta grafiskos attēlus (PIG)
10. Atbalsta automātisko un manuālo meklēšanu
11. Automātiska pēdējā kanāla saglabāšana
12. Vecāku kontrole kanāliem
13. „Plug and Play” uzstādīšana ar vienkārši lietojamu izvēlnes sistēmu
14. Koaksiālā S/PDIF un optiskā S/PDIF digitālā audio izvades saskarne
15. Atbalsta 576I,576P,720P,1080I video izšķirtspēju (1080P papildus)
16. Atbalsta Auto, 4:3, un 16:9 ekrāna formātus
17. Atbalsta EBU teletekstu
18. DVB vai EBU izvēle atkarībā no uz sistēmu balstītas pieejamības tīklā
19. Dažādas kanālu rediģēšanas funkcijas(„Group, Favorites, Move, Lock, Rename, Delete”)
20. HDMI (Augstas izšķirtspējas multivides interfeiss) izvade ar HDCP Revision 1.1 vai jaunāku visām
digitālo mediju izvadēm.
21. Programmatūras atjaunināšana caur USB2.0 saskarni
22. DC 12V strāvas padeve

Raksturlielumi
1. Galvenais procesors CSM1200 (200MHz)
2. Atmiņa 8 MB
3. SDRAM 128 MB
4. Pamata Linux operētājsistēma
5. Augsta jutība, zems Eb/No digitālās televīzijas uztveršanai
6. Atbalsta līdz 1080P video izšķirtspēju
7. Atbalstīta daudzu valodu OSD valoda , audio valoda un subtitru valoda
8. USB 2.0 saskarne MP3 un JPEG atskaņošanai, PVR un programmatūras atjaunināšanai
9. Ieraksta digitālās televīzijas FTA programmu USB Flash Drive vai ārējā USB pārnēsājamā cietajā
diskā un veic atskaņošanu caur USB2.0
10. Zemas jaudas režīms
  3. TĀLVADĪBAS PULTS
Fotogrāfija       Taustiņš      Funkcija
             MUTE        Noņem skaņas izvadi
             STB POWER      STB strāvas ieslēgšana/izslēgšana
             0.....9       0-9 ciparu taustiņi, lai ievadītu ciparus vai izvēlētos
                       TV kanālu
             TV POWER      Izmantojiet apmācībai televizora klausuli
             SWAP        Skatoties digitālo TV vai klausoties radio, varat
                       atgriezties uz iepriekšējo kanālu.
             TV/R        Nospiediet TV/R slēdzi, lai veiktu pārslēgšanu starp
                       TV programmām un radio programmām.
             VOL+/-       Palieliniet vai samaziniet skaņas izvades skaļumu.
             CH+/-        Izvēlieties nākošo/iepriekšējo kanālu
             SARKANAIS      Funkcijas taustiņš atšķirīgā lapā
             ZAĻAIS       Funkcijas taustiņš atšķirīgā lapā
             DZELTENAIS     Funkcijas taustiņš atšķirīgā lapā
             ZILAIS       Funkcijas taustiņš atšķirīgā lapā
             MENU        Attēlo izvēlni, nospiediet vēlreiz, lai izietu no
                       pašreizējās izvēlnes
             EXIT        Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē bez saglabāšanas
             INFO        Nospiediet INFO taustiņu, lai attēlotu informācijas
                       joslu programmas skatīšanās laikā
             EPG         Nospiediet EPG taustiņu, lai attēlotu EPG
                       informāciju 7 dienām.
             UZ AUGŠU/UZ LEJU  Pārvietojiet izvēli uz augšu/uz leju izvēlnēs un
                       sarakstos
             PA KREISI/PA LABI  Kanālu skatīšanās laikā PA KREISI/PA LABI taustiņi
                       palielina vai samazina audio izvades skaļumu.
                       Izvēlnē, nospiediet taustiņu PA KREISI, lai atgrieztos
                       iepriekšējā izvēlnē un taustiņu PA LABI, lai ieietu
                       apakšizvēlnē
             OK         Lai izsauktu patreizējā kanāla programmu sarakstu,
                       skatoties digitālo/TV vai klausoties radio. Izvēlnē šī
                       poga kalpo kā izvēles apstiprinājums.
             PGUP/PGDW      Lapa uz augšu/uz leju sarakstā
             FAV         Attēlo iecienītākos kanālus
             PVR         Attēlo PVR pārvaldnieka lapu
             Record       Nospiediet Record taustiņu, lai ierakstītu pašreizējo
                       programmu TV programmas skatīšanās laikā
             STOP        Nospiediet STOP taustiņu, lai pārtrauktu
                       programmas ierakstīšanu vai pārtrauktu
                       programmu PVR skatīšanās laikā.
             PLAY/PAUSE     Atskaņot vai pauzēt programmu PVR skatīšanās
                       laikā.
             576i        Nospiediet 576i taustiņu, lai pārlēktu AV izvades
                       izšķirtspējai
             ASPECT       Nospiediet ASPECT taustiņu, lai izvēlētos piemērotu
                       ekrāna formātu video izvadei.
             TELETEXT      TELETEKST funkcijas taustiņš
             SUBTITLE      Pārslēgt starp dažādiem subtitriem
             AUDIO        Nospiediet AUDIO taustiņu, lai iestatītu audio
                       ierakstu un audio režīmu
             RES.        Pārslēgt video izvades izšķirtspēju
Baterijas uzstādīšana
Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu (+) un (-) polaritāti, kā zemāk norādītajā attēlā:
Par baterijām
   Ja tālvadības pults nedarbojas, pat ja darbojaties ar to tuvu LCD TV / monitoram,
     lūdzu, nomainiet baterijas.
   Izmantojiet UM-4 (AAA) lieluma baterijas.
Piezīmes:
   Neizmantojiet uzlādējamās (Ni-Cd) baterijas.
   Nemēģiniet baterijas izjaukt, radīt īssavienojumu, karsēt vai nemetiet tās ugunī.
   Nenometies tālvadības pulti, neuzkāpiet tai virsū vai neradiet cita veida triecienu.
     Tas var to sabojāt, izraisot nepareizu tās darbību.
   Nejauciet kopā jaunās baterijas ar vecajām.
   Ja tālvadības pults netiks izmantota ilgu laiku, izņemiet baterijas .
Piesardzība
Turiet baterijas bērniem nepieejamā vietā. Ja baterijas tiek norītas, nekavējoties sazinieties
ar ārstu.
  4. PRIEKŠĒJAIS UN AIZMUGURES PANELIS

  4.1 AIZMUGURES PANELIS
Aizmugures panelis
1. ANT IN       Digitālās virszemes TV pārraidīšanas signāla ievade
2. Loop OUT      Digitālās virszemes TV pārraidīšanas signāla izvade
3. USB         USB1.1 ports aparatūras atjaunināšanai
4. HDMI        Digitālā HDTV video izvade ar HDCP. HDMI versija 1.1
5. Video        Kompozītā video signāla izvade
6. YPbPr        Augstas izšķirtspējas komponentu video izvade
7. Coaxial       Digitālā audio izvade
8. Audio L/R      Analogā audio izvade
9. Optical       Digitālā audio izvade
10. S-video      S-Video izvades pievienošana televizoram
11. DC-12V       DC 12V 1.5A strāvas ievade
12. SCART       Analogā audio un video izvade


    4.2 PRIEKŠĒJAIS PANELIS

Sarkanais LED ir strāvas indikators un zaļais LED ir signāla indikators.
Lietotājs var piekļūt šiem funkciju taustiņiem sekojoši: CH+/UZ AUGŠU, CH-/UZ LEJU,
VOL+/PA KREISI un VOL-/PA LABI.
  5.  UZSTĀDĪŠANA
Piezīme: Digitālā TV antena tiek izmantota, lai pievienotu virszemes uztvērēju. Antenu
vajadzētu izmantot, ja lietotājs atrodas digitālās virszemes TV pārklājuma zonā, bet telpas,
kur lietotājs paredzējis izmantot uztvērēju nav vēl atjauninātas ar Digitālās virszemes TV
uztveršanas spēju. (Papildus informācijai, lūdzu, skatīt “Uzstādīšana”.) Ja nezināt, vai dotā
ēka ir tikusi atjaunināta ar Digitālās virszemes TV uztveršanas spēju, Jūs varat noskaidrot
nepieciešamo informāciju pie ēkas pārvaldnieka.
Lūdzu, pievienojiet uztvērēju savam televizoram (ieteicams izmantot HDMI kabeli) un
pievienojiet antenu uztvērēja “ANT IN” ievades savienotājam. Pievienojiet vienu IEC strāvas
kabeļa galu uztvērējam un otru galu strāvas padevei. Ieslēdziet savu televizoru un uztvērēju.
Kad attēlojas sākuma ekrāns, lūdzu, izvēlieties nepieciešamo valodu lietotāja saskarnei un
valsti, kurā uztvērējs tiks izmantots, tad nospiediet PA KREISI/PA LABI taustiņu. Novietojiet
kursoru uz uzstādīšanas (Installation) vienības un nospiediet OK, lai varētu veikt nākošo soli.
Ekrānā attēlosies kanālu meklēšanas lapa un Jūs varat izvēlēties manuālo vai automātisko
meklēšanu, nospiežot taustiņu PA LABI/PA KREISI.
(Ja esat nolēmis izmantot „Flat Panel” antenu, lūdzu, ieslēdziet ‘On’ antenas jaudai.)
Uztvērējs sāks pieejamo kanālu meklēšanu un lai pabeigtu šo darbību būs nepieciešamas
dažas minūtes. Kad TV kanāls ir noteikts, tiek attēlots tā atbilstošā signāla stiprums un
signāla kvalitāte.
Ja kanālu meklēšana ir pabeigta veiksmīgi, skenēšanas procesa laikā atrastie kanāli tiek
attēloti ekrānā un, lai izietu, Jums jānospiež EXIT taustiņš.
Ja skenēšanas procesa laikā nav atrasts neviens kanāls, lietotājam jānoregulē antenas
stāvoklis, lai iegūtu optimālu TV signālu.


  5.1 INFORMĀCIJAS JOSLA
Nospiediet INFO taustiņu, lai attēlotu informācijas joslu, TV programmas skatīšanās laikā.
Zemāk esošajā attēlā attēlota ekrānkopija. Informācijas joslā Jūs variet atrast kanāla
nosaukumu, LCN, pašreizējo laiku un pašreizējo/nākošo kanāla programmu. Pašreizējā
kanāla signāla stiprums un signāla kvalitāte tiks attēloti informācijas joslas labajā apakšējā
malā. Jūs arī varat atrast dažas tādas ikonas, kā piemēram, HD, AC-3, un TTX utt. informācijas
joslas kreisajā apakšējā malā. Šīs ikonas būs izceltas, ja atbilstošā informācija tiks ņemta no
pašreizējā kanāla.
  5.2 AUDIO VALODA UN AUDIO REŽĪMS
Programmai var būt vairāku valodu audio valoda un audio var tikt pārraidīts dažādos audio
režīmos, piemēram, stereo, kreisais vai labais. Jūs varat nospiest Language taustiņu vai
AUDIO taustiņu uz klausules, lai izvēlētos vajadzīgo audio valodu vai audio režīmu. Pēc
Language taustiņa vai Audio taustiņa nospiešanas ekrānā attēlosies Audio ieraksta logs.
Zemāk esošajā attēlā parādīta ekrānkopija. Visas audio valodas tiks attēlotas audio ieraksta
logā. Varat nospiest UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu, lai pārvietotu kursoru un tad nospiediet OK
taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo audio valodu un izietu no audio ieraksta loga. Varat nospiest
PA KREISI/PA LABI taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo audio režīmu. Ja pēc audio valodas izvēles
nav audio izvades, tas norāda, ka pašreizējam audio režīmam nav audio. Tad Jums jāizvēlas
vajadzīgais audio režīms.
5.3 SUBTITRI
Programmai var būt vairāku valodu subtitru informācija. Varat nospiest SUBTITLE taustiņu,
lai izvēlētos vajadzīgo subtitru valodu. Pēc SUBTITLE taustiņa nospiešanas ekrānā attēlosies
subtitru informācijas logs. Subtitru informācijas logā tiks attēlotas visas subtitru valodas.
Zemāk esošajā attēlā parādīta ekrānkopija. Nospiediet UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu, lai
pārvietotu kursoru un nospiediet OK taustiņu, lai izvēlētos subtitru valodu un izietu no loga.
5.4 IZŠĶIRTSPĒJA
Programmas video var būt dažāda izšķirtspēja, piemēram, 720×576P,
1280×720P,1920×1080I. Parasti standarta izšķirtspējas programmai vajadzētu būt 720×576P
un augstas izšķirtspējas programmai vajadzētu būt 1280×720P,1920×1080I. Lai TV ekrānā
iegūtu izcilu attēlu, lietotājs var nospiest RES taustiņu uz tālvadības pults, lai attēlotu
izšķirtspējas kontroles logu. Zemāk esošajā attēlā attēlota ekrānkopija. Attālinātās kontroles
logā varat atrast 480I, 576I, 576P, 720P un 1080I. Noklusējuma vērtība ir 576I. Nospiediet
RES taustiņu, lai izvēlētos video izvades izšķirtspēju attālinātās kontroles logā un nospiediet
OK vai EXIT taustiņu, lai izietu no izšķirtspējas kontroles loga. Varat izvēlēties vēlamo
izšķirtspēju arī nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un tad nospiediet OK taustiņu, lai
apstiprinātu.
PIEZĪME: S-Video izvade un kompozītā video izvade atbalsta tikai 576I izvadi. Kad pievienojat uztvērēju
televizoram ar S-video kabeli un kompozītu kabeli, video izvades izšķirtspēja jāiestata uz 576I. Pretējā
gadījumā TV ekrānā var nebūt attēls. Ja kļūdas pēc esat uzstādījis citu video izvades izšķirtspējas
vērtību, nevis 576i, izmantojot S-video kabeli un kompozītu kabeli, pievienojiet uztvērēju televizoram.
Jūs varat nospiest RES taustiņu uz tālvadības pults ik pēc 30 sekundēm, kamēr TV ekrānā parādās
attēls. Varat arī izmantot HDMI kabeli vai YPbPr kabeli, lai pievienotu uztvērēju televizoram, tad
iestatiet vajadzīgo vērtību.

5.5 EKRĀNA FORMĀTS
Video ekrāna formāts var būt 4:3 (arī zināms kā anamorfiskais attēls) vai 16:9 (arī saukts par
platekrāna TV). Parasti standarta izšķirtspējas video ekrāna formātam vajadzētu būt 4:3 un
augstas izšķirtspējas video 16:9. Lai savā TV iegūtu izcilu attēlu, lietotājam jāiestata pareizais
ekrāna formāts. Nospiediet ASPECT taustiņu, lai attēlotu ekrāna formāta iestatīšanas logu.
Zemāk esošajā attēlā attēlota ekrānkopija ekrāna formāta logam. Nospiediet UZ AUGŠU/UZ LEJU
taustiņu, lai pārvietotu kursoru un nospiediet OK taustiņu, lai apstiprinātu vajadzīgo ekrāna
formātu. Varat arī nospiest ASPECT taustiņu ekrāna formāta kontroles logā, lai izvēlētos
vajadzīgo ekrāna formātu un nospiediet EXIT, lai skatītos TV programmu.
Šeit aprakstīta ekrāna formāta pārveidošanas režīma izvēle, uztvertā straume un lietotāja televizora
iestatītie ekrāna formāti.

16:9 straume 16:9 TV                4:3 straume 4:3 TV         jebkurā režīmā                  jebkurā režīmā

4:3 straume 16:9 TV                 16:9 straume 4:3 TV          ”Letter-box”                  ”Letter-box”
                                    ”Pan and scan”
          ”Pan and scan”
         ”Full screen (pilns ekrāns)”           ”Full screen (pilns ekrāns)”

   Attēlojas melnas joslas       Straumes apgabalā nav attēlojuma

5.6 TELETEKSTS
Nospiediet TELETEXT taustiņu, lai atvērtu TELETEKSTA logu TV programmas skatīšanās laikā.
Teleteksta logā var attēloties viss teleteksts ar dažādām valodām. Nospiediet UZ AUGŠU/UZ
LEJU taustiņu, lai izvēlētos nepieciešamo teleteksta valodu un nospiediet OK taustiņu, lai
palaistu TELETEKSTU.
Aptuveni 5 sekunžu laikā parādīsies TELETEKSTA mājas lapa. Zemāk esošajā attēlā parādīta
ekrānkopija. Izmantojiet SARKANO/ZAĻO/DZELTENO/ZILO taustiņu uz tālvadības pults, lai
pārlūkotu vairāk satura. Nospiediet EXIT taustiņu, lai atgrieztos TV programmas ekrānā.
.

5.7 TV KANĀLU UN RADIO KANĀLU SARAKSTS
Nospiediet OK taustiņu, lai attēlotu visus TV kanālus vai radio kanālus, kad skatāties TV
programmu. Zemāk esošajā attēlā parādīta ekrānkopija. Nospiediet TV/R uz tālvadības pults,
lai veiktu pārslēgšanu starp TV kanāliem un radio kanāliem. Nospiediet UZ AUGŠU/UZ LEJU
taustiņu uz tālvadības pults, lai izvēlētos nepieciešamo kanālu un iegūtu attēla
priekšskatījumu ekrāna labajā pusē. Nospiediet OK taustiņu vai EXIT taustiņu, lai atgrieztos
TV programmā. Atspoguļotā informācija ietver.
(1) Pašreizējā kanāla signāla stiprumu un signāla kvalitāti.
(2) Visas meklēšanas statusu, piem., bloķētie kanāli vai iecienītākie kanāli.
(3) Visu kanālu LCN un kanāla nosaukumus.
(4) Izceltā kanāla priekšskatījumu.
5.8 IECIENĪTĀKIE KANĀLI
Varat pievienot vēlamo kanālu iecienītāko kanālu sarakstam un nospiediet FAV taustiņu uz
tālvadības pults, lai attēlotu iecienītāko kanālu sarakstu. Nospiediet UZ AUGŠU/UZ LEJU
taustiņu, lai labajā ekrāna pusē attēlotu kanāla priekšskatījumu un nospiediet OK, lai
apstiprinātu vai nospiediet EXIT taustiņu, lai skatītos TV.
 6. IZVĒLNES INFORMĀCIJA

6.1 GALVENĀS IZVĒLNES STRUKTŪRA
6.2 GALVENĀ IZVĒLNE
Lai attēlotu galveno izvēlni, nospiediet MENU taustiņu uz tālvadības pults. Zemāk esošajā
attēlā parādīta ekrānkopija. Galvenajā izvēlnē varat atrast Program List (programmu
sarakstu), File Manager (failu pārvaldnieku), Installation (uzstādīšanu), Program Edit
(programmu rediģēšanu), System Setting (sistēmas iestatījumus) and Product Info (produktu
informāciju). Nospiediet UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu, lai pārvietotu kursoru un nospiediet
OK taustiņu, lai apstiprinātu vajadzīgo vienību. Nospiediet EXIT taustiņu, lai atgrieztos TV
programmā.
6.3 PROGRAMMU SARAKSTS
Varat nospiest UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņus, lai pārvietotu kursoru un nospiediet OK
taustiņu, lai veiktu apstiprināšanu, kamēr programmu saraksts galvenajā izvēlnē ir izcelts.
Programmu sarakstā tiks attēloti visi TV kanāli vai radio kanāli.
Zemāk esošajā attēlā parādīta ekrānkopija. Nospiediet TV/R uz tālvadības pults, lai veiktu
pārslēgšanu starp TV kanāliem un radio kanāliem. Nospiediet UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu uz
tālvadības pults, lai izvēlētos nepieciešamo kanālu un iegūtu attēla priekšskatījumu ekrāna
labajā pusē. Nospiediet OK taustiņu vai EXIT taustiņu, lai atgrieztos TV programmā.
Atspoguļotā informācija ietver.
(1) Pašreizējā kanāla signāla stiprumu un signāla kvalitāti.
(2) Visas meklēšanas statusu, piem., bloķētie kanāli vai iecienītākie kanāli.
(3) Visu kanālu LCN un kanāla nosaukumus.
(4) Izceltā kanāla priekšskatījumu.
6.4 FAILU PĀRVALDNIEKS
Lai ieietu failu pārvaldnieka (File Manager) izvēlnē, nospiediet MENU pogu uz tālvadības
pults, tad nospiediet divreiz UZ LEJU taustiņu, pēc tam nospiediet OK pogu vai PVR taustiņu
uz tālvadības pults, lai tieši nokļūtu failu pārvaldniekā. Failu pārvaldnieka izvēlne ļauj
lietotājam pārvaldīt failus, kas uzglabāti papildus cietajā diskā, kas pievienots uztvērējam
caur USB2.0 saskarni.
6.4.1 Visi faili
Varat nospiest UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņus, lai izceltu visu failu (All File) vienību un ekrāna
labajā pusē var tikt attēloti visi faili no cietā diska. Pārvietojiet kursoru uz vajadzīgo failu,
nospiežot SARKANO taustiņu un atgriezieties uz iepriekšējo, nospiežot ZILO taustiņu.
6.4.2 PVR fails
Pārvietojiet kursoru, nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu un UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņus,
lai izceltu PVR FILE vienību. Ekrāna labajā pusē var tikt attēloti visi PVR faili, kas atrodas
cietajā diskā. Izvēlieties nepieciešamo PVR failu, nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu un UZ
AUGŠU/UZ LEJU taustiņus, tad nospiediet OK, lai atskaņotu video. Veiciet izceltā faila
dzēšanu, nospiežot SARKANO taustiņu.
6.5 UZSTĀDĪŠANA
Lai ieietu uzstādīšanas (Installation) izvēlnē, nospiediet MENU taustiņu un nospiediet
taustiņu UZ LEJU, lai pārvietotu kursoru, tad nospiediet OK taustiņu, lai veiktu
apstiprināšanu, kamēr ir izcelta uzstādīšanas vienība. Uzstādīšanas vienība ļauj lietotājam
veikt kanālu meklēšanu.
Pirms ieiešanas uzstādīšanas izvēlnē, Jums jāievada pin kods. Noklusējuma vērtība ir
“0000”.
6.5.1 Manuālā meklēšana
Nospiediet PA KREISI/PA LABI taustiņu, lai izvēlētos manuālās meklēšanas režīmu, kad ir
izcelta uzstādīšanas režīma vienība.
Ievadiet nepieciešamo frekvenci, izmantojot “0…9” ciparu taustiņus uz tālvadības pults.
Nospiediet PA KREISI/PA LABI taustiņu, lai izvēlētos nepieciešamo frekvenču joslas platumu,
pēc kā Jūs iestatīsiet frekvenci. Jūs arī varat iestatīt antenas jaudas padevi dzīvokļa antenai,
ja tas ir nepieciešams. Nospiediet OK taustiņu, lai sāktu manuālo meklēšanu pēc tam, kad
esat iestatījis nepieciešamos parametrus.
Visām TV programmām un radio programmām vajadzētu būt izvēlnes sarakstā un vajadzētu
attēloties arī paziņojumam par veiksmīgu meklēšanas pabeigšanu. Nospiediet MENU
taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.
Nospiediet EXIT taustiņu, lai izietu un skatītos TV.
6.5.2 Automātiskā meklēšana
Nospiediet PA KREISI/PA LABI taustiņu, lai izvēlētos manuālās meklēšanas režīmu, kad ir
izcelta uzstādīšanas režīma vienība.
Jūs arī varat iestatīt antenas jaudas padevi dzīvokļa antenai, ja tas ir nepieciešams.
Nospiediet OK taustiņu, lai sāktu automātisko meklēšanu pēc tam, kad esat iestatījis
nepieciešamos parametrus.
Viens no paziņojumu laukiem Jums atgādinās, ka uzsākot automātisko meklēšanu, tiks
nodzēsti visi kanāli. Nospiediet OK, lai sāktu automātisko meklēšanu.
6.6 KANĀLU REDIĢĒŠANA


Nospiediet MENU taustiņu uz tālvadības pults un pārvietojiet kursoru uz kanālu rediģēšanu
(Channel Edit), tad nospiediet OK taustiņu, lai apstiprinātu. Kanālu rediģēšanas izvēlne ļaus
lietotājam bloķēt izvēlēto kanālu, dzēst kanālu, kārtot kanālus un iestatīt nepieciešamos
kanālus kā iecienītākos kanālus. Nospiediet TV/R taustiņu uz tālvadības pults, lai veiktu
pārslēgšanu starp TV un radio programmām.
6.6.1 Kanālu dzēšana
Nospiediet SARKANO taustiņu, lai kanālu rediģēšanas izvēlnē dzēstu izcelto kanālu. Pa kreisi
no kanāla nosaukuma attēlosies “X” ikona pēc tam, kad būsiet nospiedis SARKANO taustiņu.
Ja vēlaties dzēst bloķētu kanālu, Jums var būt jāievada parole. Nospiediet MENU taustiņu, lai
atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Nospiediet EXIT taustiņu, lai izietu un veiktu saglabāšanu.
6.6.2 Kanālu bloķēšana
Nospiediet ZAĻO taustiņu uz tālvadības pults, lai bloķētu izcelto kanālu vai atbloķētu izcelto
kanālu.
Ja vēlaties bloķēt vai atbloķēt kanālu, Jums jāievada parole. Noklusējuma vērtība ir “0000”.
Pēc tam, kad būsiet bloķējis kanālu, pa labi no kanāla nosaukuma attēlosies bloķēšanas
ikona. Nospiediet EXIT taustiņu, lai izietu no kanālu saraksta izvēlnes un veiktu saglabāšanu.
6.6.3 FAV (iecienītākie) kanāli
Pievienojiet izcelto kanālu iecienītāko kanālu sarakstam, nospiežot DZELTENO taustiņu uz
tālvadības pults. Pēc tam, kad būsiet iestatījis iecienītāko kanālu, pa labi no kanāla
nosaukuma attēlosies iecienītākā kanāla ikona. Nospiediet EXIT taustiņu, lai izietu no kanālu
rediģēšanas izvēlnes un veiktu saglabāšanu.
6.6.4 Kanālu pārvietošana
Nospiediet ZILO taustiņu uz tālvadības pults un pa labi no kanāla nosaukuma attēlosies
pārvietošanas ikona, tad nospiediet UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu, lai pārvietotu izcelto
kanālu uz vēlamo atrašanās vietu un vēlreiz nospiediet ZILO taustiņu, lai apstiprinātu vai
nospiediet OK taustiņu, lai apstiprinātu. Lai pārvietotu bloķētu kanālu, var būt jāievada
parole. Nospiediet EXIT taustiņu, lai izietu un veiktu saglabāšanu.
  7. SISTĒMAS IESTATĪJUMI
Nospiediet MENU taustiņu uz tālvadības pults un pārvietojiet kursoru, nospiežot UZ LEJU
taustiņu. Kad sistēmas iestatījumi (SYSTEM SETTINGS) ir izcelti, nospiediet OK, lai ieietu
sistēmas iestatījumu izvēlnē. Apakšizvēlnē iekļauti AV Settings (AV iestatījumi), Language
Settings (valodas iestatījumi), Time Settings (laika iestatījumi), PIN Settings (PIN iestatījumi),
Network Settings (tīkla iestatījumi) un Factory Reset(rūpnīcas noklusējumi).
7.1 AV IESTATĪJUMI
AV iestatījumu (AV Setting) apakšizvēlne ļauj lietotājam izvēlēties atbilstošos video un audio
izvades signālus Jūsu televizoram. Izceliet AV iestatījumus Sistēmas iestatījumu apakšizvēlnē
un nospiediet OK taustiņu uz tālvadības pults, lai iekļūtu AV iestatījumu apakšizvēlnē.
Atrodoties AV iestatījumu apakšizvēlnē ir pieejamas sekojošās iespējas. Aspect
Ratio (ekrāna formāts), Aspect Mode (ekrāna formāta režīms), Video Resolution (video
izšķirtspēja), Video Type (video veids), Audio Track (audio ieraksts) un Digital Audio output
(digitālā audio izvade).
7.1.1 Ekrāna formāts
Izceliet ekrāna formāta (Aspect Ratio) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un
iestatiet ekrāna formātu kā 4:3 vai 16:9, nospiežot PA LABI/PA KREISI taustiņu. Tam jāatbilst
televizoram, kuru esat pievienojis uztvērējam. Nospiediet MENU taustiņu, lai atgrieztos
iepriekšējā izvēlnē, saglabājot iestatījumu. Papildus informācijai skatīt 6.5 EKRĀNA
FORMĀTS.
7.1.2 Ekrāna formāta režīms
Izceliet ekrāna formāta režīma (Aspect Mode) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU
taustiņu un iestatiet ekrāna formāta režīmu kā „Letterbox”, „Pan Scan” un „Full screen”,
nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu, lai televizorā iegūtu vēlamo attēlu. Tam jāatbilst
straumei un televizoram, kuru esat pievienojis uztvērējam. Nospiediet MENU taustiņu vai
EXIT taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Papildus informācijai skatīt 6.5 EKRĀNA
FORMĀTS.
7.1.3 Video izšķirtspēja
Izceliet video izšķirtspējas (Video Resolution) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu
un iestatiet video izšķirtspēju kā 480P, 576I, 576P, 720P un 1080I, lai televizorā iegūtu izcilu
video kvalitāti, nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu un. Nospiediet MENU taustiņu vai EXIT
taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Papildus informācijai skatīt 6.4 IZŠĶIRTSPĒJA.
7.1.4 Video režīms
Izceliet video veida (Video Type) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un iestatiet
video izvades veidu kā PAL, NTSC un AUTO, nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu uz
tālvadības pults. Tam jāatbilst programmai un televizoram, kuru esat pievienojis uztvērējam.
Ir ieteicams izmantot AUTO.
7.1.5 Audio ieraksts
Izceliet audio ieraksta (Audio Track) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un
iestatiet audio ierakstu kā „Stereo”, „Left”, „Right” un „Mono”, nospiežot PA KREISI/PA LABI
taustiņu uz tālvadības pults. Ir ieteicams izmantot Stereo. Papildus informācijai skatīt 6.2
Audio valoda un audio režīms.
7.1.6 Digitālā audio izvade
Tā ļauj iestatīt HDMI, koaksiālo un optiski digitālo audio izvadi ar Optical PCM vai AAC/AC3
formātu. Ja esat izvēlējies ‘AAC/AC3’ izvadi, visa digitālā izvade tiek pārslēgta uz AAC / AC3,
ieskaitot HDMI. Jūsu televizoram vai A/V pastiprinātājam ir jāatbalsta HDMI izvade ar AC3,
pretējā gadījumā skaņa netiek izvadīta.
7.2 VALODAS IESTATĪJUMI
Izceliet valodas iestatījumu (Language setting) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU
taustiņu un ieejiet valodas iestatījumu apakšizvēlnē, nospiežot OK taustiņu uz tālvadības
pults. Šī apakšizvēlne ļauj lietotājam iestatīt valodu lietotāja saskarnei, audio izvades valodu,
TELETEKSTA valodu un subtitru valodu. Nospiediet MENU taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā
izvēlnē vai nospiediet EXIT taustiņu, lai izietu un veiktu saglabāšanu.
7.2.1 Izvēlnes valoda
Izceliet izvēlnes valodas (Menu Language) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un
iestatiet nepieciešamo izvēlnes valodu, nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu uz tālvadības
pults. Nospiediet MENU taustiņu vai EXIT taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, veicot
saglabāšanu.
7.2.2 Audio valoda
Izceliet audio valodas (Audio Language) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un
veiciet iepriekšēju vajadzīgās audio valodas iestatīšanu, ja programma tiek pārraidīta ar
vairākiem audio ierakstiem, nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu uz tālvadības pults. Ja
programmai nevarat atrast iepriekš iestatīto audio valodu, uztvērējs var izvēlēties pirmo
audio valodu no programmas. Nospiediet MENU taustiņu vai EXIT taustiņu, lai atgrieztos
iepriekšējā izvēlnē, veicot saglabāšanu. Papildus informācijai skatīt 6.2 Audio valoda un
audio režīms.
7.2.3 Subtitru valoda
Izceliet subtitru valodas (Subtitle Language) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu
un veiciet iepriekšēju vajadzīgās subtitru valodas iestatīšanu, ja programma tiek pārraidīta ar
vairākām subtitru valodām, nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu uz tālvadības pults. Ja
programmai nevarat atrast iepriekš iestatīto subtitru valodu, uztvērējs var izvēlēties pirmo
subtitru valodu no programmas. Nospiediet MENU taustiņu vai EXIT taustiņu, lai atgrieztos
iepriekšējā izvēlnē, veicot saglabāšanu. Papildus informācijai skatīt 6.3 Subtitri.
7.2.4 Teleteksta valoda
Izceliet teleteksta valodas (Teletext Language) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU
taustiņu un veiciet iepriekšēju vajadzīgās teleteksta valodas iestatīšanu, ja programma tiek
pārraidīta ar vairākām teleteksta valodām, nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu uz
tālvadības pults. Ja programmai nevarat atrast iepriekš iestatīto teleteksta valodu, uztvērējs
var izvēlēties pirmo teleteksta valodu no programmas. Nospiediet MENU taustiņu vai EXIT
taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, veicot saglabāšanu. Papildus informācijai skatīt 6.6
TELETEKSTS.
7.2.5 CAURSPĪDĪGUMS
Izceliet caurspīdīguma (Transparency) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un
veiciet iepriekšēju vajadzīgā izvēlnes caurspīdīguma iestatīšanu, nospiežot PA KREISI/PA LABI
taustiņu uz tālvadības pults. Noklusējuma vērtība ir 20%. Nospiediet MENU taustiņu, lai
atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai nospiediet EXIT taustiņu, lai izietu un veiktu saglabāšanu.
7.3 LAIKA IESTATĪJUMI
Izceliet laika iestatījumu (Time Settings) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu uz
tālvadības pults un ieejiet laika iestatījumu apakšizvēlnē, nospiežot OK taustiņu. Laika
iestatījumu apakšizvēlne ļauj veikt nepieciešamos laika iestatījumus. Laika iestatījumu
apakšizvēlnē ir pieejamas sekojošās iespējas. Time mode (laika režīms) un Time Zone (laika
zona). Izceliet vienību laika iestatījumu apakšizvēlnē un iekļūstiet nākošajā apakšizvēlnē,
nospiežot OK taustiņu. Izvēlieties izvēlnes laika zonu, nospiežot vienību, nospiežot PA
KREISI/PA LABI taustiņu uz tālvadības pults.
7.4 PIN IESTATĪJUMI
Izceliet PIN iestatījumu (PIN Setting) vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un
ieejiet PIN iestatījumu apakšizvēlnē, nospiežot OK taustiņu. Noklusējuma vērtība ir “0000”.
PIN iestatījumu apakšizvēlne ļauj lietotājam aktivizēt/deaktivizēt pin kodu, pārveidot pin
kodu un iestatīt vecāku reitingu, lai bloķētu dažus kanālus, kas nav piemēroti bērniem.
Izceliet vienību, nospiežot UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņu un veiciet parametru iestatīšanu,
nospiežot PA KREISI/PA LABI taustiņu. Nospiediet MENU taustiņu vai EXIT taustiņu, lai
atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai izietu un veiktu saglabāšanu.
7.5 SCART SASKARNE
Nospiediet MENU taustiņu uz tālvadības pults un pārvietojiet kursoru, nospiežot UZ
AUGŠU/UZ LEJU taustiņu. Kad SCART saskarne ir izcelta, nospiediet OK, lai iekļūtu Scart
saskarnes izvēlnē. Video izvadē iekļauti CVBS un RGB. Nospiediet PA KREISI/PA LABI taustiņu
uz tālvadības pults, lai izvēlētos video izvades veidu.
7.6 RŪPNĪCAS ATIESTATĪJUMI
Šī funkcija lietotājam atļauj atkārtoti noregulēt uztvērēju uz rūpnīcas noklusējuma
iestatījumiem. Sistēmas iestatījumu apakšizvēlnē izceliet rūpnīcas atiestatījumus (Factory
reset) ar UZ AUGŠU/UZ LEJU taustiņiem un ievadiet sistēmas PIN kodu, un atiestatīšanas
process tiks uzsākts automātiski. Noklusējuma PIN kods ir 0000. Lūdzu ievērojiet, ka pēc
uztvērēja atiestatīšanas visi iepriekš saglabātie TV kanāli būs zaudēti. Lai pabeigtu rūpnīcas
noklusējuma vērtību atiestatīšanas procesu uztvērējam ir nepieciešamas aptuveni 30
sekundes.
7.7 PRODUKTA INFORMĀCIJA
Nospiediet MENU taustiņu uz tālvadības pults un pārvietojiet kursoru, nospiežot UZ
AUGŠU/UZ LEJU taustiņu.
Kad produkta informācija (Product Info.) ir izcelta, nospiediet OK, lai iekļūtu produkta
informācijas izvēlnē. Nospiediet MENU taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē vai
nospiediet EXIT taustiņu, lai izietu un veiktu saglabāšanu.
7.8 CA PAKALPOJUMI
Nospiediet MENU taustiņu uz tālvadības pults un pārvietojiet kursoru, nospiežot UZ
AUGŠU/UZ LEJU taustiņu.
Kad CA pakalpojumi (CA Service) ir izcelti, nospiediet OK, lai iekļūtu CA pakalpojumu izvēlnē.
Apakšizvēlnē ir iekļauti Pin Setting (pin iestatīšana), Parent Lock (vecāku bloķēšana),
Smartcard Info. (smart kartes informācija), Subscription (parakstīšanās), Token Status
(pilnvaru stāvoklis) un Event Status (notikumu stāvoklis).
  8. ATJAUNINIET UZTVĒRĒJU, IZMANTOJOT USB2.0 SASKARNI

8.1 IEKOPĒJIET ATJAUNINĀŠANAS FALU USB DISKDZINĪ NO DATORA
1. Lūdzu, dodieties uz pakalpojumu mājas lapu vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru,
lai saņemtu jaunāko programmatūru uztvērēja atjaunināšanai.
2. Iespraudiet USB draiveri datorā un dublējiet visus USB draivera datus. Labais peles klikšķis
uz „USB drive” vienību un izvēlieties formatēt vienību. Formatējiet USB draiveri kā FAT32
faila sistēmu.
3. Kopējiet atjaunināšanas failu, kas nosaukts kā “update.ud” USB draiverī. Tad atvienojiet
USB draiveri no datora.

Brīdinājums: USB saskarne ir paredzēta uztvērēja programmatūras atjaunināšanai tikai
izmantojot USB Flash Drive ar FAT32 faila sistēmas formātu. USB saskarne var neatbalstīt
USB Flash drive ar U3 PRO sistēmu. Nekad nepievienojiet pārnēsājamo cieto disku uztvērēja
USB saskarnei.


8.2 ATJAUNINIET UZTVĒRĒJU, IZMANTOJOT USB SASKARNI
1. Iespraudiet USB draiveri ar atjaunināšanas failu uztvērēja USB saskarnē (aizmugures
panelī).
2. Izslēdziet uztvērēju, nospiežot STANDBY taustiņu uz tālvadības pults vai uztvērēja
priekšējā paneļa. Tad vēlreiz nospiediet STANDBY taustiņu, lai ieslēgtu uztvērēju un USB
atjaunināšanas process tiks uzsākts automātiski. Uztvērējs nolasīs atjaunināšanas failu un
veiks atjaunināšanu aptuveni 3 minūšu laikā. Pēc atjaunināšanas uztvērējs automātiski
pārstartēsies.

PIEZĪME:
Lūdzu neatvienojiet USB draiveri no uztvērēja un neizslēdziet uztvērēju atjaunināšanas
procesa laikā. Pretējā gadījumā uztvērējs var nedarboties pareizi.
  9. SPECIFIKĀCIJAS
Skaņotājs
Ievades savienotājs       IEC 16902. Sievišķais (Female)
Ievades frekvences diapazons  VHF&UHF
RF ievades skaits        1
Ievades pilna pretestība    75 ohm
Ievades līmenis         -78 dBmV ~ -20 dBmV
RF izvades savienotājs     (apiešana)IEC 169-2 Vīrišķais (Male)
„Loop through”         47-862 MHz

Demodulācija
Standarts            ETSI EN300 744
Aizsardzības intervālu režīmi  1/32,1/16,1/8 aktīvu simbolu ilgums
FEC režīmu ātrumi        1/2,2/3,3/4,5/6,7/8
Pārvadātāji/plejāde       Atbalstīti visi režīmi, ieskaitot „ne-hierarhisko”
Demodulācija          COFDM(QPSK/QAM16/QAM64) 2K un 8K
Tīkls              MFN/SFN
Kanālu frekvenču josla     7 un 8 MHz platuma kanāls 21-68PLL

Sistēmas resursi
Mikroprocesors         CSM1200
SDRAM atmiņa          128 MB DDR2 SDRAM (2×64MB )
FLASH atmiņa          8 MB NOR FLASH
Displeja plaknes        7 SEGMENTU LED
Grafiskā izšķirtspēja      RGB565, ARGB444, CLUT8 un CLUT4

Video dekodētājs
Standarts            ISO/IEC 13818-2 un ISO/IEC 14496-10
Transportēšanas straume     ISO/IEC 13818-1
Video dekodēšana        MPEG-2 SD/HD (MP@ML un MP@HL), MPEG-4 H.264/AVC
                SD/HD
                (Main Profile Level 3 un High Profile Level 4)
Video izšķirtspēja       480P, 576I, 576P, 720P, 1080I (1080P papildus)
Ekrāna formāts         4:3, 16:9,AUTO

Audio dekodētājs
Standarts            ISO/IEC13818-3 TR1011154
Audio dekodēšana        MPEG-1 un MPEG-2 Layer I & II, Dolby Digital Audio
Dolby Digital (AC-3)      Stereo „down-mixing” analogai un digitālai audio izvadei
                (ieskaitot HDMI).
                Digitālai izvadei ir nodrošināta L-PCM stereo kodēšana
Šablona ātrums         32 kHz, 22.1 kHz, 44.1KHz,48 kHz

Subtitri un teleteksts
Subtitri            DVB Subtitri
Teleteksts           EBU TELETEKSTS
Aizmugures panelis
CVBS izvade         1 CVBS video izvade
Audio CINCH         2 Analogā Audio L/R savienotāji (balts/sarkans)
Y/C             S-Video
Optiskais S/PDIF       Digitālā audio izvade
Koaksiālais S/PDIF      Digitālā audio izvade
YPbPr izvade         Analogā HDTV video izvade
HDMI             Digitālā HDTV video izvade ar HDCP. HDMI versija 1.1 vai
               jaunāka
USB             USB2.0
SCART            Analogā audio un video izvade

Priekšējais panelis
divu krāsu LED        Sarkans / zaļš, lai norādītu dažādus STB stāvokļus
7-segmentu LED        Lai attēlotu kanālu numuru vai/un pārējo informāciju
Taustiņi           7 taustiņi (Standby, P+, P-, V+, V-, Menu, OK)

Papildus piederumi
Tālvadības pults       IR (36kHz) RC3 / pārējais pēc pieprasījuma (38kHz)NEC
Baterijas          2 x AA R6 veids
Lietotāja pamācība      1 angļu un ķīniešu valodās
L/R drošības kabelis     1
RCA kabelis         1

Jauda
AC ievades diapazons     DC 12V 1.5A
Strāvas patēriņš       < 10W
Patēriņš gaidīšanas režīmā  < 0.3W
Zemas jaudas režīms (idle)  < 0.3W

Fiziskās specifikācijas
Darbības temperatūra     +5 ~ 45 °C
Uzglabāšanas temperatūra   -10 ~ +70 °C
Izmēri (P x A x Dz)     340mm×250mm×60mm
Iepakojuma izmēri      400mm×310mm×80mm
Svars            1.5 kg

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7
posted:11/2/2010
language:Latvian
pages:35