hsp_perabot_f4n5

Document Sample
hsp_perabot_f4n5 Powered By Docstoc
					       KEMENTERIAN PENDIDIKAN
          MALAYSIA  KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


MEMBUAT PERABOT
 TINGKATAN EMPAT dan LIMA


     Pusat Perkembangan Kurikulum
     Kementerian Pendidikan Malaysia
            2002
              RUKUN NEGARA


BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak
mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya;
memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di
mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-
prinsip berikut :-

       KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

       KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

       KELUHURAN PERLEMBAGAAN

       KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

       KESOPANAN DAN KESUSILAAN
                  i
 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke
arah lebih memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan.  Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara   Malaysia yang   berilmu  pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan
sumbangan terhadap keharmonian
              ii
iii
KATA PENGANTARPara 1 (kosong)Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran
yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Pembinaan Domestik untuk
sekolah menengah atas. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru menguruskan pelaksanaan kurikulum
Pembinaan Domestik dalam bengkel. Guru diharap dapat merancang dan melaksanakan strategi yang berkesan sesuai
dengan kebolehan dan minat murid serta persekitaran sekolah supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih
bermakna.Para 3 (kosong)
( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN )
Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysi
                            iv
                                           kepada kemahiran dalam kerja mereka bentuk,
                                           membuat dan membaik pulih perabot. Perabot yang
 PENDAHULUAN                                     dihasilkan termasuk almari, kotak kecemasan, tiang
                                           lampu, kerusi dan beberapa jenis meja serta rak.
      Membuat Perabot adalah satu daripada mata                Murid juga digalakkan merebut peluang kerjaya dalam
 Apakah   pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah
  Mata                                       industri pembuatan perabot. Penerapan nilai murni,
      akademik. Ia merupakan satu mata pelajaran amali             sikap  positif dan budaya kerja yang baik turut
Pelajaran  yang berteraskan teknologi untuk tingkatan empat dan
Membuat                                       disepadukan dalam mata pelajaran ini.
      tingkatan lima. Mata pelajaran ini adalah lanjutan dan
Perabot?
      peluasan kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup
      Bersepadu di sekolah menengah rendah.
                                      MATLAMAT
      Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan
      Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk
      mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan
      produktiviti negara dengan membekalkan tenaga              Matlamat mata pelajaran Membuat Perabot adalah
      mahir yang berpengetahuan dalam bidang perabot.       Matlamat  untuk melahirkan murid yang berkemahiran mereka
                                       Mata  bentuk, membuat dan membaik pulih perabot dengan
      Penawaran mata pelajaran ini      merupakan      Pelajaran  mengamalkan budaya kerja yang baik dan selamat
                                     Membuat   serta boleh menjalankan perniagaan sendiri atau
      sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk         Perabot
      memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di           berupaya menjadi penyumbang tenaga kerja mahir di
      sekolah akademik. Persediaan awal ini adalah untuk            industri pembuatan perabot.
      memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja
      mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang
      industri yang semakin meningkat seperti pembinaan
      bangunan, automotif, elektrik elektronik, perabot,      OBJEKTIF
      komputer dan multimedia, penghasilan makanan,
      perkhidmatan hospitaliti, perikanan dan haiwan,        Objektif  Kurikulum Membuat    Perabot  adalah   untuk
      pelandskapan, tekstil dan pakaian, hiasan dalaman,        Mata  membolehkan murid :
      dan perkhidmatan penjagaan.                 Pelajaran
                                     Membuat   1.  Membuat perabot mengikut lukisan projek
                                     Perabot
      Dalam kurikulum Membuat Perabot tumpuan diberi
                                   1
      2.  Melakar dan mentafsir lukisan projek

      3.  Mengenal pasti dan menyediakan bahan kerja
                                     RANGKA KONSEP
         perabot

      4.  Menggunakan dan menyenggara alatan dan
         mesin kerja perabot

      5.  Membuat kerja kemasan

      6.  Mereka bentuk dan menghasilkan perabot
         rekaan sendiri serta membuat anggaran kos                         Pengurusan
                                                      Tempat Kerja
      7.  Mengamalkan peraturan keselamatan dan etika
         kerja
                                    Penyangkut baju
      8.  Menyediakan rancangan perniagaan yang         Meja serba guna
                                    Meja tulis       KEM AHIRAN
         mudah dan berkomunisaki dengan berkesan                   KEM AHIRAN
                                    Kotak kecemasan     MEMBUAT
                                    Rak pamer        MEMBUAT
                                    Kerusi          PERABOT
  ORGANISASI KANDUNGAN                                     PERABOT
                                    Rak kasut
                                    Almari sisi
                                    Kerja baik pulih perabot

     Mata pelajaran ini terbahagi kepada empat bidang
Rangka
     pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti            REKA BENTUK dan
Konsep
     berikut:                                    MENGHASILKAN
                                              PERABOT
                                                 KEUSAHAWANAN
                                  2               dan KOMUNIKASI
Deskripsi empat bidang pembelajaran bagi Membuat        3.  Reka Bentuk dan Penghasilan Perabot
Perabot adalah seperti berikut:
                                Dalam bidang pembelajaran ini kreativiti murid
                                dicungkil. Mereka diberi peluang mereka bentuk dan
1. Pengurusan Tempat Kerja                   menghasilkan perabot mengikut idea dan kreativiti
                                sendiri. Murid mengumpul maklumat terkini mengenai
Murid sentiasa mematuhi dan mengamalkan langkah        reka bentuk dan penghasilan perabot dengan melayari
keselamatan semasa menjalankan kerja amali dengan       internet atau merujuk media cetak. Aspek yang
mematuhi peraturan dan undang-undang dalam pekerjaan,     tumpukan   termasuk   penterjemahan   idea,
rawatan kecemasan dan memadam kebakaran. Di samping      perancangan, lakaran dan lukisan projek, bahan dan
itu juga murid dilatih menguruskan tempat kerja secara     mesin yang diperlukan, anggaran kos dan kaedah
berkesan dengan menitikberatkan kebersihan dan         pembinaan.
penyenggaraan alatan yang berkaitan.

                                4.  Keusahawanan
2.  Kemahiran Membuat dan Membaik Pulih Perabot
                                Murid didedahkan kepada teknik komunikasi yang
Dalam bidang pembelajaran ini murid menjalankan latihan    berkesan, cara melayan pelanggan dan kemahiran
amali yang disepadukan dengan teori berkaitan semasa      membuat keputusan. Di samping itu, murid dibimbing
aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran yang      membuat perancangan perniagaan yang mudah dan
dikuasai termasuk mengenali bahan, mesin dan alatan      mengenal   pasti  organisasi   yang  membantu
tangan; merancang tanda; membina pelbagai tanggam;       usahawan. Murid juga didedahkan dengan peluang
membuat kerja kemasan; menguji projek; dan baik pulih     kerjaya yang terdapat di industri pembuatan perabot.
perabot. Kemahiran ini diperolehi melalui pembinaan
sembilan projek perabot yang reka bentuknya telah
ditentukan. Seterusnya kemahiran ini diaplikasikan untuk
membaik pulih perabot.

                              3
                                             diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber
PENDEKATAN DAN PENEKANAN                                 dalam pengendalian dan urusan kerja, kesedaran
                                             tentang kos setiap projek serta pemeliharaan alam
                                             sekitar. Murid harus berfikiran terbuka, menepati
       Membuat Perabot adalah mata pelajaran yang                 masa semasa menyiapkan kerja, berkeyakinan dalam
Kemahiran   memberi tumpuan terhadap menguasai kemahiran                membuat keputusan, bekerjasama, bertanggungjawab
  melalui  melalui pembelajaran yang dikendalikan secara amali.
 Latihan
                                             dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan
       Bahagian teorinya diserap secara tidak langsung              persekitaran. Guru harus memastikan murid dapat
  Amali
       semasa   menjalankan   kerja   amali.  Dalam            menunjukkan dan mengamalkan nilai tersebut semasa
       mengendalikan kelas, penggabung jalinan perlu               menjalankan kerja amali.
       diadakan di antara lakaran, lukisan, teori dan amali.
       Bidang   pembelajaran   Keusahawanan    perlu
       digabungkan dengan bidang pembelajaran Kemahiran
       Membuat dan Membaik Pulih Perabot bagi                   Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang
       membolehkan murid berdikari dan memajukan diri        Saiz Kelas  berkesan dalam kerja amali, saiz bagi satu kelas mata
       semasa menceburi industri pembuatan perabot.                pelajaran Membuat Perabot mestilah tidak melebihi
                                             dua puluh lima orang murid.

       Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring
Kemahiran   dengan apa yang dikehendaki di dalam industri               Alatan audio video perlu disediakan di bengkel
   yang   pembuatan perabot dan relevan dengan bidang            Alatan  Pembinaan  Domestik bagi  membantu  murid
 Relevan   pekerjaan yang sebenar.      Pengajaran dan         Audio  memahami proses pembuatan semasa melakukan
       pembelajaran akan lebih menarik apabila murid dapat        Video  kerja amali.
       mengaitkan apa yang dipelajari dengan bidang kerjaya
       masa depan.
                                             Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah
                                     Keselamatan
                                             sentiasa diutamakan dan dipatuhi semasa berada di
       Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang        dan
                                     Pengendalian  bengkel membuat perabot. Sebarang penggunaan
Nilai Murni  baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan.        Bengkel  alatan perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan
       Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha                 kemalangan. Organisasi bengkel dan pengurusan
       mencapai kecemerlangan, bersungguh menghasilkan              kerja hendaklah dijalankan secara berjadual oleh
       produk yang berkualiti dan ingin memberikan                murid bagi menambahkan pengalaman, semangat
       perkhidmatan pelanggan yang baik. Keutamaan juga
                                   4
        bekerjasama  dan   bertanggungjawab   serta
        mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid dan sifat    PEMETAAN KANDUNGAN
        kepimpinan mereka.
                                             Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran
        Murid digalakkan menggunakan teknologi maklumat       Pemetaan   Pembinaan Domestik untuk tingkatan 4 dan tingkatan
                                      Kandungan   5 adalah seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan
 Teknologi  dan komunikasi (ICT) bagi mendapatkan maklumat       Tingkatan 4
        perkembangan terkini di bidang industri pembuatan             Sukatan Pelajaran.    Peruntukan masa yang
 Maklumat                                     dan
    dan   perabot seperti reka bentuk fizikal, bahan yang              dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu
                                      Tingkatan 5
 Komunikasi  digunakan, sumber bagi mendapatkan bahan terkini di            guru dalam penyediaan rancangan pengajaran.
        pasaran. Kemahiran ICT murid diperkembangkan
        seperti melayari internet dan berkomunikasi secara
        elektronik. Rujukan buku dan majalah profesional juga     Bilangan Masa pengajaran mata pelajaran Membuat Perabot
                                        Waktu ialah dua belas waktu seminggu yang mana setiap
        digalakkan.
                                      Seminggu waktu ialah empat puluh minit.


        Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang
Tunjuk Cara  sesuai sebelum murid menjalankan kerja amali.


        Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5
   Modul  disediakan untuk membantu murid menguasai tahap
Pembelajaran  kemahiran  dalam  setiap  unit  pembelajaran.
        Pendekatan dalam modul ini lebih kepada kemahiran
        praktis di samping maklumat rujukan sebagai
        pengetahuan teori.  Setiap modul mengandungi
        panduan kerja, maklumat rujukan dan penilaian.
                                    5
    Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran                                      TINGKATAN 4
                                                                       TINGKATAN
           Membuat Perabot                        BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN       (minggu)
                                                                          5
                                                                        (minggu)

                                              b. Papan komposit
                               TINGKATAN
                        TINGKATAN 4                 c. Barang loga, dan kelengkapan
   BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN      (minggu)
                                  5
                                (minggu)
                                           1.4  Kemasiapan projek            1
1.   Pengurusan Tempat Kerja          (4)
                                              a. Bahan
    1.1  Organisasi bengkel           1                   b. Proses kemasan
       a. Peraturan dan langkah                           c. Teknik kemasan
        keselamatan
                                           Kemahiran Membuat dan Membaik Pulih
       b. Rawatan kecemasan                       2.                         ( 31)    ( 25 )
                                           Perabot
       c. Memadam kebakaran                          2.1  Penyangkut baju             5
       d. Etika dan budaya kerja
                                              a. Penyediaan kayu
       e. Peraturan dan undang-undang
                                              b. Lakaran projek
        kerja
                                              c. Mentafsir lukisan projek
       f. Pememliharaan alam sekitar
        dalam industri perabot                           d. Pembinaan tanggam parit,
                                               tanggam lubang dan puting, dan
    1.2  Penggunaan dan penyenggaraan                           tanggam penetap
                          1
       alatan
                                              e. Membentuk dan melubang
       a. Alatan tangan
                                              f. Kemasan
       b. Mesin mudah alih
                                           2.2  Meja serba guna             5
       c. Mesin pegun
                                              a. Penyediaan kayu
    1.3  Penyediaan, penggunaan dan
                          1
       penyimpanan bahan kerja perabot                        b. Lakaran projek
       a. Kayu                                    c. Mentafsir lukisan projek

                                     6
                             TINGKATAN                                  TINGKATAN
                      TINGKATAN 4                                 TINGKATAN 4
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN       (minggu)
                                5     BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN       (minggu)
                                                                      5
                              (minggu)                                  (minggu)

    d. Pembinaan tanggam lubang dan                      e. Pemasangan bahagian projek
      puting terhenti, dan tanggam                        menggunakan skru dan glu
      temu
                                          f. Pemasangan engsel sembunyi dan
    e. Pemasangan plat siku                            tombol
    f. Kemasan                                 g. Kemasan
 2.3  Meja tulis               6              2.5  Rak pamer                5

    a. Penyediaan kayu                             a. Penyediaan kayu

                                          b. Lakaran projek
    b. Lakaran projek
                                          c. Mentafsir lukisan projek
    c. Mentafsir lukisan projek
                                          d. Pembinaan tanggam bajang
    d. Pembinaan tanggam lubang dan                        tembus
      puting kembar berbahu sebelah,
      tanggam lubang dan puting                        e. Memotong lengkok
      berjanjang, tanggam lekap
      berskru, dan tanggam temu                        f. Memasang rak, kumai dan lekapan

    e. Pemasangan engsel dan skru                       g. Kemasan

    f. Kemasan                              2.6  Tiang lampu meja berlarik        4
                                          a. Penyediaan kayu
 2.4  Kotak kecemasan             6
                                          b. Lakaran projek
    a. Penyediaan kayu
                                          c. Melarik silinder dan piring
    b. Lakaran projek                             d. Melelas

    c. Mentafsir lukisan projek                        e. Memasang
                                          f. Kemasan
    d. Membentuk


                                    7
                              TINGKATAN                                     TINGKATAN
                       TINGKATAN 4                                    TINGKATAN 4
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN        (minggu)
                                 5        BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN        (minggu)
                                                                           5
                               (minggu)                                      (minggu)

 2.7  Kerusi                         7             g. Pemasangan bahagian rak kasut

    a. Penyediaan kayu                                h. Kemasan

    b. Lakaran projek                              2.9  Almari sisi                       6

    c. Mentafsir lukisan projek                            a. Penyediaan kayu

    d. Pembinaan tanggam lubang dan                          b. Lakaran projek
      puting berjanjang terhenti,
                                             c. Mentafsir lukisan projek
      tanggam lubang dan puting
      terhenti, dan tanggam lubang dan
                                             d. Pembinaan tanggam lubang dan
      puting bahu sebelah
                                               putingberjanjang, dan tanggam
    e. Membentuk dan mengumai                              temu

    f. Kemasan                                    e. Mengumai dan memotong lengkok

    g. Memotong dan memasang span                           f. Pembinaan laci
      dan fabrik

 2.8  Rak kasut                        6             g. Pemasangan bahagian sisi almari,
                                               engsel, tombol, penetap, rel laci
    a. Penyediaan kayu                                  dan pintu

    b. Lakaran projek                                 h. Kemasan
    c. Mentafsir lukisan projek                         2.10 Baik pulih perabot                    6
    d. Pembinaan tanggam lubang dan                          a. Jenis kerosakan
      puting terhenti, dan tanggam
      temu                                      b. Prosedur baik pulih perabot

    e. Melurah dan mengumai                       3.   Reka Bentuk dan Penghasilan Perabot              (8)

    f. Pembinaan laci                              3.1  Mereka bentuk dan melakar projek


                                     8
                                  TINGKATAN
                           TINGKATAN 4
   BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN         (minggu)
                                     5              Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit
                                   (minggu)    Bidang, Unit  pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan.
                                            dan Tajuk   Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa
    3.2  Penyediaan bahan dan anggaran kos
                                          Pembelajaran   pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru.
    3.3  Memotong komponen
       Pemasangan komponen dan barang                             Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan
    3.4
       logam                                    Hasil   dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran
    3.5  Kemasan                                Pembelajaran   dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh
4.   Keusahawanan                          (2)              diukur.

    4.1  Kemahiran berkomunikasi

    4.2  Kemahiran membuat keputusan
                                                   Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran
    4.3  Rancangan perniagaan                           Cadangan    bertujuan  membantu   guru merancang   dan
    4.4  Agensi yang membantu usahawan                        Aktiviti  membekalkan    pengalaman  pengajaran   dan
                                          Pembelajaran   pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada
    4.5  Pemasaran                                        murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan
       Peluang kerjaya di industri pembuatan                          mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian
    4.6
       perabot                                         dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling
              JUMLAH           35 minggu  35 minggu             mereka.

                                                   Huraian untuk tingkatan empat dan tingkatan lima
                                                   diperincikan seperti berikut:
FORMAT HURAIAN

       Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur
Tiga lajur  iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil
       Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.                                        9
 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


MEMBUAT PERABOT
   TINGKATAN EMPAT
    BIDANG / UNIT / TAJUK
                      HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
     PEMBELAJARAN
1. PengurusanTempat Kerja

 ( Cadangan peruntukan masa ialah 4
 minggu )

 1.1 Organisasi bengkel

   ( Cadangan peruntukan masa    Mengamalkan langkah keselamatan  Tayangan video atau slaid tentang
   ialah 1 minggu )                          kemalangan yang sering berlaku di tempat
                                     kerja.
   a. Peraturan dan langkah                      Perbincangan kumpulan untuk mengenal
     keselamatan                           pasti punca berlaku kemalangan.

                                     Mengamalkan aktiviti 4M iaitu membersih,
                                     menyusun atur, menilai dan mendisiplin.

                                     NOTA:
                                     Amalan 4M ini perlu dipraktikkan sepanjang
                                     masa pengajaran dan pembelajaran
                                     Membersih seperti membersih diri dari; aspek
                                     fizikal dan minda
                                     Menyusun atur seperti menyediakan jadual
                                     tugasan dan melaksanakan sistem
                                     penyimpanan alatan dan bahan
                                     Menilai seperti menilai sendiri tentang diri,
                                     hasil kerja dan tempat kerja
                                     Mendisiplin seperti mempraktik peraturan
                                     keselamatan dan mematuhi arahan.
                             10
 BIDANG / UNIT / TAJUK
              HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
b. Rawatan kecemasan   Melakukan rawatan asas pertolongan  Menunjuk cara rawatan pertolongan cemas
             cemas                 dan merawat kecederaan ringan.

                                Guru boleh menggunakan tayangan video,
                                slaid atau carta pertolongan cemas serta
                                keselamatan bagi memberikan kesedaran
                                kepada murid.

c. Memadam kebakaran   Menyatakan pelbagai punca       Menyenaraikan empat punca kebakaran yang
             kebakaran dan cara mencegah      dikenalpasti melalui aktiviti sumbangsaran.
             kebakaran
                                Murid dan guru membuat latihan memadam
                                kebakaran(fire drill ).

                                Tunjuk cara memadam kebakaran.
                      11
 BIDANG / UNIT / TAJUK
                HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN

d. Etika dan budaya kerja

 i. Pengurusan masa dan   Menepati masa dan sentiasa      Mematuhi jadual tugasan dan menyiapkan
  kebersihan       berusaha memastikan tempat kerja   kerja dalam tempoh yang ditetapkan.
              sentiasa bersih dan teratur
                                 Sentiasa memakai pakaian kerja, alat
                                 perlindungan keselamatan dan menjalankan
                                 kerja membersih seperti yang dijadualkan.

                                 Guru memberikan helaian tugasan dan
                                 menetapkan masa untuk murid menyiapkan
                                 tugasan yang diberi.

 ii. Kualiti kerja     Menyiapkan kerja yang berkualiti Murid sentiasa diingatkan agar mematuhi
              dalam masa yang ditetapkan    tahap kualiti hasil kerja yang telah ditetapkan.
                               Guru mempamerkan contoh perabot yang
                               berkualiti dan tidak berkualiti untuk banding
                               beza murid.
                        12
BIDANG / UNIT / TAJUK
              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
            Mengamalkan etika dan budaya kerja  Membuat penilaian menggunakan senarai
                               semak untuk menilai amalan etika dan
                               budaya kerja rakan semasa melaksanakan
                               sesuatu projek.

                               Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap
                               terhadap kerja seperti menepati waktu,
                               amanah, produktif, akauntabiliti, patuh pada
                               peraturan dan undang-undang yang menjadi
                               pegangan semasa menjalankan kerja.

                               Budaya kerja bermaksud cara peradaban
                               yang menjadi amalan semua pekerja dalam
                               sesebuah organisasi.
                      13
BIDANG / UNIT / TAJUK
              HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN
 iii. Pengurusan stok  Mengkelaskan stok dan merekod stok Aktiviti menyimpan rekod stok wajar
            secara sistematik         dijalankan oleh murid sebelum memulakan
                              tajuk pengajaran yang baru.
                     14
  BIDANG / UNIT / TAJUK
                   HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

e. Peraturan dan undang-undang  Menyenarai peraturan yang perlu    Perbincangan mengenai peraturan yang
  kerja             dipatuhi semasa melaksanakan      perlu dipatuhi semasa melaksanakan
                 sesuatu kerja atau projek membuat   sesuatu tugas.
                 perabot

                 Menyatakan akta dan undang-      Perbincangan mengenai akta dan undang-
                 undang yang berkaitan dengan      undang yang berkaitan dengan bidang
                 pekerja                pembuatan perabot. Contoh Akta
                                    Pekerjaan 1955, Akta Kumpulan Simpanan
                                    Pekerja 1991 dan Akta Keselamatan Sosial
                                    Pekerja 1969.

                 Menyatakan kesan mengabaikan      Mengumpulkan maklumat dari akhbar,
                 peraturan dan undang-undang kerja di  majalah atau internet.
                 industri pembuatan perabot
                           15
    BIDANG / UNIT / TAJUK
                     HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
     PEMBELAJARAN
f.  Pemeliharaan alam sekitar dalam  Menerangkan kepentingan     Guru dan murid berkerjasama menganjurkan
   industri perabot         memelihara alam sekitar dalam  ceramah oleh pegawai dari Jabatan Alam
                    industri perabot         Sekitar di sekolah atau mengadakan
                                    lawatan.


                    Menyenaraikan peranan industri  Perbincangan mengenai cara memelihara
                    perabot dalam melindungi alam  alam sekitar dalam konteks industri perabot.
                    sekitar
                             16
  BIDANG / UNIT / TAJUK
                    HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN
1.2 Pengunaan dan
  penyenggaraan alatan

  ( Cadangan peruntukan masa
  ialah 1 minggu )
                  Menggunakan dan menyenggara   Mengenal jenis alatan tangan dan fungsi.
  a. Alatan tangan        alatan tangan mengikut fungsi
                                  Tunjuk cara menggunakan alatan tangan.
   i. Alat memotong
   ii. Alat pelubang                       Mencanai dan mengasah mata ketam dan
   iii.Alat meraut dan menatal                  pahat.
   iv. Alat mengukur dan
     menanda                          Tunjuk cara menajamkan mata gergaji.
   v. Alat memukul dan
     memutar
   vi. Alat mengapit dan
     menyangga
                           17
BIDANG / UNIT / TAJUK
                 HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
b. Mesin mudah alih

  i. Mesin memotong     Mengguna dan menyenggara mesin  Mengenal jenis mesin mudah alih dan fungsi.
  ii. Mesin menebuk     mudah alih
  iii. Mesin mengetam                     Tunjuk cara mengguna dan menyenggara
  iv. Mesin melelas                      mesin mudah alih seperti gergaji jig, gergaji
  v. Mesin mengumai                      rencong, gerudi tangan, gerudi tangan tanpa
  vi. Mesin mencanai                     kabel,  pengetam,   pelelas,  pengumai,
  vii. Mesin trimmer                     pencanai, mesin trimmer dan mesin
 viii. Mesin pneumatik                    pneumatik.
c. Mesin pegun

 i.  Mesin mengetam     Mengguna dan menyenggara mesin  Penerangan langkah keselamatan
 ii. Mesin membelah dan   pegun              penggunaan mesin pegun.
    memotong
 iii. Mesin menebuk dan                    Mengenal jenis mesin pegun dan fungsi.
    melubang
 iv. Mesin membentuk                     Tunjuk cara menggunakan mesin pegun
  v. Mesin melelas                      seperti gergaji lengan, gergaji piring,
  vi. Mesin pemampat udara                  pengetam, gerudi meja, pelarik, pemampat
                                udara dan pencanai meja.
                        18
    BIDANG / UNIT / TAJUK
                    HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
     PEMBELAJARAN
1.3  Penyediaan, penggunaan dan
   penyimpanan bahan
   kerja perabot

   ( Cadangan peruntukan masa
   ialah 1 minggu )
                  Mengenal pasti pelbagai jenis kayu  Mengenali pelbagai jenis kayu dari sampel
   a.  Kayu          tempatan               Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
                                    (FRIM).

                  Membezakan kayu yang baik dan yang  Mengenal kecacatan kayu.
                  cacat                Memahami bahawa kayu yang mempunyai
                                    kandungan kelembapan (moisture content
                                    atau singkatan MC) yang rendah adalah kayu
                                    yang baik.
                  Mengenal pasti penyimpanan kayu   Tunjuk cara menyimpan kayu.


                  Menyediakan kayu untuk projek    Menyediakan bahan untuk pembinaan projek
                  perabot               dari aspek kejituan ukuran dan kerataan
                                    permukaan.

    b. Papan komposit      Mengenali pelbagai jenis papan
                  komposit
                            19
BIDANG / UNIT / TAJUK
              HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
            Menyediakan papan komposit untuk    Tunjuk cara memotong, membentuk dan
            projek perabot             mengumai papan komposit.

            Mengenal pasti cara menyimpan      Tunjuk cara menyimpan papan komposit.
            papan komposit

c. Barang logam dan   Mengenal pasti pelbagai jenis barang  Tunjuk cara jenis barang logam dan
  kelengkapan     logam dan kelengkapan kerja       kelengkapan yang digunakan seperti engsel,
            perabot                 tombol, kunci dan selak.

            Menentukan kesesuaian barang logam   Membincang kesesuaian barang logam dan
            dalam pembinaan perabot         kelengkapan dalam pembuatan perabot.
                      20
     BIDANG / UNIT / TAJUK
                     HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
      PEMBELAJARAN

 1.3  Kemasiapan Projek

  ( Cadangan peruntukan masa ialah
  ialah 1 minggu )

     a. Bahan           Mengenal pasti bahan kemasan  Pengenalan bahan kemasan seperti
                                    penyumbat, pengikis, kertas las, bungkah,
                                    syelek, varnis, cat, lekar, wax, pewarna dan
                                    pencair.

     b. Proses kemasan       Mengenal pasti proses kemasan  Tunjuk cara membuat kemasan.

     c. Teknik kemasan       Mengenal pasti teknik kemasan  Tunjuk cara teknik kemasan iaitu cara
                                    menyapu dan cara semburan.


2. Kemahiran Membuat dan Membaik
  Pulih Perabot

 2.1 Penyangkut baju

    ( Cadangan peruntukan masa
     ialah 5 minggu )
                             21
 BIDANG / UNIT / TAJUK
                  HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN
a. Penyediaan kayu       Menyedia kayu mengikut spesifikasi  Semasa menyediakan kayu penekanan diberi
                yang dikehendaki           kepada kerja berikut :

                                   - mengukur dan menanda
                                   - mengetam
                                   - menguji kerataan dan kepersegian.


b. Lakaran projek        Melakarkan projek dalam pandangan  Melakarkan projek Penyangkut Baju :
                perspektif atau isometrik
                                    Tunjuk cara penggunaan alatan lukisan
                                    tekinik
                                    tunjuk cara melakar projek (isometrik)
                                    menggunakan kertas gred
                                    tunjuk cara lakaran projek dalam
                                    pandangan perspektif.

c. Mentafsir lukisan projek   Menganggarkan keperluan bahan dan  Perbincangan kumpulan tentang bahan dan
                peralatan daripada lukisan projek  peralatan yang diperlukan serta perincian
                                   pembinaan penyangkut baju.

                Menentukan cara pembinaan      Merumuskan perincian pembinaan.
                penyangkut baju

d. Pembinaan tanggam parit,   Membuat tanggam parit, tanggam    Pengenalan pelbagai jenis tanggam mengikut
  tanggam lubang dan puting,  lubang dan puting, dan tanggam    kategori seperti tanggam memanjang,
  dan tanggam penetap     penetap               tanggam melebar, tanggam pemidang atau
                                   kerangka dan tanggam siku.
                          22
 BIDANG / UNIT / TAJUK
                HASIL PEMBELAJARAN      CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
                              Tunjuk cara membuat tanggam temu,
                              tanggam parit, tanggam lubang dan puting,
                              dan tanggam penetap.

                              Latihan merancang tanda tanggam tersebut.

                              Murid membina tanggam tersebut dengan
                              menggunakan alat tangan.

e. Membentuk dan melubang  Memotong lengkok dan menebuk  Menyediakan tatah tanda potongan mengikut
              lubang mengikut lukisan    bentuk yang dikehendaki.

                              Tatah tanda dibuat daripada papan lapis atau
                              kad manila.

                              Tunjuk cara memotong dan melubang.

                              Latihan memotong dan menebuk lubang pada
                              kayu reja.

f. Kemasan         Membuat kerja penyediaan    Tunjuk cara menyedia permukaan.
              permukaan untuk kemasan
                              Pengenalan bahan kemasan permukaan
                              seperti pelbagai jenis penyumbat, pengikis,
                              kertas las dan bongkah.
                       23
  BIDANG / UNIT / TAJUK
                  HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN
                                     Membuat kerja menyedia permukaan pada
                                     projek penyangkut baju.

                                     Membuat kemasan warna (staining) pada
                                     projek.


2.2 Meja serba guna

  ( Cadangan peruntukan masa
   ialah 5 minggu )

  a. Penyediaan kayu      Menyediakan kayu mengikut        Semasa menyediakan kayu penekanan diberi
                 spesifikasi yang dikehendaki      kepada kerja berikut:
                                     - mengukur dan menanda
                                     - mengetam
                                     - menguji kerataan dan kepersegian.

  b. Lakaran projek       Melakarkan projek dalam pandangan    Melakarkan projek Meja Serba Guna.
                 perspektif atau isometrik

  c. Mentafsir lukisan projek  Menganggarkan keperluan bahan      Perbincangan kumpulan tentang bahan dan
                 dan peralatan daripada lukisan projek  peralatan yang diperlukan serta perincian
                                     pembinaan meja serba guna.

                 Menentukan cara pembinaan meja
                 serba guna
                           24
 BIDANG / UNIT / TAJUK
                  HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN
d. Pembinaan tanggam lubang  Membuat tanggam lubang dan puting  Tunjuk cara merancang tanda tanggam
  dan puting terhenti, dan  terhenti dan tanggam temu      lubang dan puting terhenti dan tanggam temu.
  tanggam temu
                                  Memotong, meraut dan melubang tanggam
                                  lubang dan puting terhenti.

                                  Tunjuk cara memastikan kepersegian tepi
                                  papan meja untuk tanggam temu.


                                  Kerja mengglu, mengapit dan memasang
                                  projek.

e. Pemasangan plat siku    Memasang muka meja pada apron    Mengenal pasti plat siku dan menentukan
                dengan menggunakan plat siku     kedudukannya mengikut lukisan projek.

                                  Tunjuk cara menskru plat siku.

f. Kemasan           Membuat kerja penyediaan permukaan  Tunjuk cara menyedia permukaan.
                untuk kemasan
                                  Membuat kerja menyedia permukaan pada
                                  projek Meja Serba Guna.

                                  Membuat kemasan warna (staining) pada
                                  projek.
                         25
   BIDANG / UNIT / TAJUK
                   HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
     PEMBELAJARAN
2.3 Meja tulis

  ( Cadangan peruntukan masa
   ialah 6 minggu )

  a. Penyediaan kayu       Menyediakan kayu mengikut       Semasa menyediakan kayu penekanan diberi
                 spesifikasi yang dikehendaki     kepada kerja berikut :
                                    -mengukur, menanda dan mengetam
                                    -menguji kerataan dan kepersegian.
  b. Lakaran projek       Melakarkan projek dalam pandangan   Melakarkan projek Meja Tulis.
                 perspektif atau isometrik

  c. Mentafsir lukisan projek  Menganggarkan keperluan bahan dan
                 peralatan daripada lukisan projek

                 Menentukan cara pembinaan meja tulis  Perbincangan kumpulan tentang bahan dan
                                    peralatan yang diperlukan serta perincian
                                    pembinaan meja tulis.
                           26
 BIDANG / UNIT / TAJUK
                    HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN
d. Pembinaan tanggam lubang    Membuat tanggam lubang dan putting   Tunjuk cara pembinaan tanggam lubang dan
  dan puting kembar berbahu   kembar berbahu sebelah, tanggam     puting kembar berbahu sebelah, tanggam
  sebelah, tanggam lubang dan  lubang dan puting berjanjang, tanggam  lubang dan puting berjanjang, tanggam lekap
  puting berjanjang, tanggam  lekap berskru, dan tanggam temu     berskru, dan tanggam temu.
  lekap berskru, dan tanggam
  temu                                 Menerangkan dan menunjukkan cara
                                     merancang tanda tanggam tersebut.

                                     Latihan merancang tanda tanggam pada kayu
                                     reja.

                                     Membina tanggam tersebut untuk projek Meja
                                     Tulis.

e. Melurah dan melurah buntu   Membuat lurah mengikut lukisan     Kerja melurah pada tepi atas permukaan meja
                 perabot                 untuk tempat alat tulis.


f. Pemasangan bungkah segitiga   Memasang bungkah pada sudut      Memotong bungkah segitiga.
  pada kerangka meja       kerangka kaki meja
                                     Tunjuk cara memasang menggunakan paku
                                     panel dan mengglu.
                            27
 BIDANG / UNIT / TAJUK
                  HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN
g. Pemasangan engsel dan skru  Memasang engsel dan skru mengikut  Mengenal pelbagai jenis skru seperti skru
  meja             lukisan perabot           kepala leper,skru kepala benam, skru kepala
                                  timbul dan skru kepala phillip.

                Memasang bahagian kotak pada
                kerangka kaki meja

                Memasang bahagian penapak kaki   Mengenal dan tahu menggunakan pelbagai
                pada kerangka kaki meja       jenis engsel dan skru seperti engsel
                                  sembunyi, engsel piano dan engsel tumpu.

                                  Tunjuk cara pemasangan engsel temu.

                                  Memasang engsel dan skru pada projek.

h. Kemasan           Melaksanakan kerja penyediaan    Tunjuk cara menyediakan permukaan.
                permukaan untuk kemasan
                                  Pengenalan bahan kemasan permukaan
                                  seperti pelbagai jenis penyumbat, pengikis,
                                  kertas las dan bongkah.

                                  Membuat kerja permukaan pada projek Meja
                                  Tulis.
                                  Membuat kerja kemasan warna (staining)
                                  pada projek.                          28
  BIDANG / UNIT / TAJUK
                   HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

2.4 Kotak kecemasan

  ( Masa yang dicadangkan masa
   ialah 6 minggu )

  a. Penyediaan kayu       Menyediakan kayu mengikut      Papan MDF (medium density fibre) pada
                  spesifikasi yang dikehendaki    bahagian tepi, atas, bawah dan pembahagi
                                    rak.
                                    Penekanan diberi kepada kerja berikut :
                                    -mengukur dan menanda
                                    -mengetam
                                    -menguji kerataan dan kepersegian.

  b. Lakaran projek        Melakarkan projek dalam pandangan  Melakarkan projek Kotak Kecemasan.
                  perspektif atau isometrik
                                    Lakaran merangkumi lakaran projek dalam
                                    pandangan perspektif atau isometrik.

  c. Mentafsir lukisan projek   Menganggarkan keperluan bahan dan Perbincangan kumpulan tentang bahan dan
                  peralatan daripada lukisan projek peralatan yang diperlukan serta perincian
                                   pembinaan kotak kecemasan.
  d. Membentuk          Menentukan cara pembinaan kotak
                  kecemasan

                  Memotong bentuk mengikut lukisan  Kerja menyedia tatah tanda.

                                    Memotong bentuk mengikut tatah tanda
                                    dengan menggunakan mesin gergaji jig.                            29
 BIDANG / UNIT / TAJUK
                  HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN
e. Pemasangan bahagian projek  Memasang bahagian kerangka    Memasang bahagian projek menggunakan
  menggunakan skru dan glu                   skru dan glu.

                Membina dan memasang pintu    Tunjuk cara pembinaan pintu.

                                 Membina pintu rata mengikut lukisan.

                                 Membibir pada pintu rata.

f. Pemasangan engsel sembunyi  Memasang engsel sembunyi dan   Mengenal pelbagai jenis engsel sembunyi dan
  dan tombol          tombol mengikut lukisan projek  tombol.

                                 Tunjuk cara pemasangan engsel sembunyi.

                                 Latihan pemasangan engsel pada kayu reja.

g. Kemasan           Membuat kerja penyediaan     Tunjuk cara menyedia permukaan.
                permukaan untuk kemasan
                                 Membuat kerja menyedia permukaan pada
                                 projek kotak kecemasan.

                Membuat kerja kemasan      Pengenalan bahan kemasan permukaan iaitu
                                 syelek dan laker.

                                 Tunjuk cara kerja kemasan.
                         30
    BIDANG / UNIT / TAJUK
                    HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
      PEMBELAJARAN
                                     Membuat kemasan dengan menggunakan
                                     syelek atau membuat kemasan lutsinar
                                     dengan menggunakan laker.
2.5.   Rak pamer

    ( Cadangan peruntukan masa
    ialah 5 minggu )

    a. Penyediaan kayu      Menyediakan kayu mengikut      Semasa menyediakan kayu penekanan diberi
                   spesifikasi yang dikehendaki    kepada kerja berikut :
                                     - mengukur dan menanda
                                     - mengetam
                                     - menguji kerataan dan kepersegian.

    b. Lakaran projek       Melakarkan projek dalam pandangan  Lakaran merangkumi lakaran projek dalam
                   perspektif atau isometrik      pandangan perspektif atau isometrik.

    c. Mentafsir lukisan projek  Menganggarkan keperluan bahan dan  Perbincangan kumpulan tentang bahan dan
                   peralatan daripada lukisan projek  peralatan serta perincian pembinaan rak
                                     pamer.

                   Menentukan cara pembinaan rak
                   pamer

    d. Pembinaan tanggam bajang  Membina tanggam bajang tembus    Tunjuk cara merancang tanda pin dan soket.
     tembus
                                     Merancang tanda pada plat contoh.

                                     Memotong plat tanda.                             31
 BIDANG / UNIT / TAJUK
                HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN

                                 Latihan merancang tanda pada kayu reja.

                                 Merancang tanda dan membina tanggam
                                 bajang tembus mengikut lukisan.

e. Memotong lengkok     Memotong lengkok mengikut lukisan  Penyediaan potongan lengkok pada tatah
                                 tanda.

                                 Memotong lengkok berpandukan tatah tanda.

f. Memasang rak, kumai dan  Memasang rak, kumai dan lekapan   Memasang tanggam temu bahagian atas dan
  lekapan                           tanggam bajang tembus di bahagian bawah.

                                 Memasang rak menggunakan skru.

                                 Memasang papan lapis belakang.

                                 Merancang tanda potongan rencong pada
                                 kumai.

g. Kemasan          Membuat kerja penyediaan      Memotong rencong pada kumai.
               permukaan untuk kemasan
                                 Memasang lekapan plat gantung pada projek.

                                 Tunjuk cara menyedia permukaan.
                        32
   BIDANG / UNIT / TAJUK
                     HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN
                                     Pengenalan bahan kemasan permukaan
                                     seperti pelbagai gred kertas las, pelbagai
                                     jenis penyumbat, pengikis dan bongkah.                                     Murid dikehendaki membuat kerja penyediaan
                                     permukaan pada projek rak pamer.

                                     Membuat kemasan dengan menggunakan
                                     gel kayu.

2.5 Tiang Lampu Meja Berlarik

  ( Cadangan peruntukan masa ialah
  4 minggu )

   a. Penyediaan kayu        Menyediakan kayu mengikut      Semasa menyediakan kayu penekanan diberi
                   spesifikasi yang dikehendaki    kepada kerja berikut :
                                      -mengukur dan menanda
                                      -mengetam
                                     -menguji kerataan dan kepersegian.

   b. Lakaran projek        Melakarkan projek dalam pandangan  Melakarkan projek tiang lampu meja berlarik.
                   perspektif atau isometrik
                                     Lakaran merangkumi lakaran projek dalam
                                     pandangan perspektif atau isometrik.
                             33
BIDANG / UNIT / TAJUK
                   HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
c. Melarik silinder dan piring  Memasang benda kerja pada mesin      Mengenal bahagian dan fungsi mesin larik.
                 larik untuk melarik silinder dan piring
                                      Tunjuk cara melarik dengan menggunakan
                                      pelbagai jenis pahat pelarik untuk melarik
                                      silinder, melarik piring.

                                      Merancang tanda bentuk.
                                      Melarik bentuk mengikut lukisan.


d. Melelas            Membuat kerja melelas pada benda     Tunjuk cara melelas dengan menggunakan
                 kerja                   pelbagai gred kertas las.

                                      Melelas benda kerja sehingga licin.

e. Memasang           Menyambung larik silinder dengan     Tunjuk cara memasang penetap.
                 larik piring
                                      Menyambung kedua bahagian dengan
                                      menggunakan penetap.
                           34
BIDANG / UNIT / TAJUK
              HASIL PEMBELAJARAN       CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN
f. Kemasan       Membuat kerja kemasan lutsinar  Tunjuk cara menyedia permukaan.

                             Murid dikehendaki membuat kerja
                             menyediakan permukaan pada projek larik.

                             Membuat kerja kemasan warna (staining)
                             pada projek dan membuat kemasan lutsinar
                             menggunakan lekar.
                     35
 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN


MEMBUAT PERABOT
    TINGKATAN LIMA
        36
  BIDANG PELAJARAN / UNIT
                     HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
    PEMBELAJARAN

2. Kemahiran Membuat dan Membaik
  Pulih Perabot          Menyediakan kayu mengikut
                  spesifikasi yang dikehendaki
  2.7 Kerusi
    (Cadangan peruntukan masa
    ialah 7 minggu)

   a. Penyediaan kayu                  Melakarkan projek dalam pandangan
   b. Lakaran projek       perspektif atau isometrik      Melakarkan projek berpandukan kepada lukisan
                                    perabot.

                                    Lakaran merangkumi lakaran projek dalam
                                    pandangan perspektif atau isometrik.                                    Perbincangan kumpulan tentang bahan
   c. Mentafsir lukisan projek                    dan peralatan yang diperlukan serta
                  Menganggarkan keperluan bahan dan  perincian pembinaan kerusi.
                  peralatan daripada lukisan projek
                             37
BIDANG PELAJARAN / UNIT
                       HASIL PEMBELAJARAN            CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN


d.  Pembinaan tanggam lubang       Membuat tanggam lubang dan puting    Tunjuk cara merancang tanda tanggam.
   dan puting berjanjang terhenti,   berjanjang terhenti, lubang dan puting
   tanggam lubang dan puting      terhenti dan lubang dan puting bahu   Membina tanggam.
   terhenti, dan tanggam lubang     sebelah
   dan puting bahu sebelah                            Mengetam bahagian selepas membuat tanggam.e.  Membentuk dan mengumai        Membuat kerja membentuk dan       Merancang tanda untuk tatah tanda.
                     mengumai

                     Memasang bahagian kerusi         Mengetam dan memotong bentuk mengikut tatah
                                          tanda.                    Membuat kerja penyediaan permukaan     Tunjuk cara menyedia permukaan.
f.  Kemasan              untuk kemasan
                                          Pengenalan bahan kemasan permukaan seperti
                                          pelbagai gred kertas    las, pelbagai jenis
                                          penyumbat, pengikis dan bongkah.

                                          Membuat kerja menyediakan permukaan pada
                                          projek kerusi.

                                          Membuat kerja kemasan cat dengan menyembur
                                          cat alas diikuti dengan cat kemasan akhir.
                                38
 BIDANG PELAJARAN / UNIT
                     HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN

    g. Memotong dan memasang    Memotong serta memasang span dan  Merancang tanda pemotongan span dan fabrik
     span dan fabrik       fabrik               mengikut ukuran.

                                     Memperekat span pada papan kerusi.

                                     Membalut span dengan menggunakan fabrik dan
                                     dilekat dengan menggunakan dawai kokot.

                                     Menskru papan kerusi ke kerangka kerusi.2.8.   Rak kasut
     (Cadangan peruntukan masa
     ialah 6 minggu)

    a. Penyediaan kayu      Menyediakan kayu mengikut      Semasa menyediakan kayu penekanan diberi
                   spesifikasi yang dikehendaki    kepada kerja berikut :
                                     - mengukur dan menanda
                                     - mengetam
                                     - menguji kerataan dan kepersegian.


    b. Lakaran projek       Melakarkan projek dalam pandangan  Melakarkan projek berpandukan kepada lukisan
                   perspektif atau isometrik      perabot.

                                     Lakaran merangkumi lakaran projek dalam
                                     pandangan perspektif atau isometrik.
                             39
BIDANG PELAJARAN / UNIT
                 HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN


c. Mentafsir lukisan projek  Menganggarkan keperluan bahan      Perbincangan kumpulan tentang bahan
               dan peralatan daripada lukisan projek  dan peralatan yang diperlukakan serta
                                   perincian pembinaan rak kasut.
               Menentukan cara pembinaan ak kasut
                         40
BIDANG PELAJARAN / UNIT
                   HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN

d. Pembinaan tanggam lubang dan  Membuat tanggam lubang dan puting  Membina tanggam lubang dan puting terhenti dan
  puting terhenti, dan tanggam  terhenti dan tanggam temu      tanggam temu.
  temu

e. Melurah dan mengumai      Membuat kerja melurah dan      Tunjuk cara merancang tanda bahagian perabot
                 mengumai              yang hendak dikumaikan.

                                   Menanda bahagian yang hendak dilurah dan
                                   dikumai.

                                   Mengetam lurah dan memotong kumai.

f. Pembinaan laci         Membuat laci mengikut lukisan    Memotong bahagian laci mengikut ukuran seperti
                 perabot               sisi laci, belakang dan hadapan laci dan papan
                                   lapis dasar laci.

                                   Memasang bahagian laci dengan menggunakan
                                   skru dan glu.

g. Pemasangan bahagian rak    Memasang bahagian rak kasut     Memasang kerangka sisi dan rak menggunakan
  kasut             mengikut lukisan perabot      tanggam lubang dan putting.

                                   Memasang papan lapis rak atas dan rak
                                   bawah.
                                   Memasang tombol laci.
                           41
BIDANG PELAJARAN / UNIT
               HASIL PEMBELAJARAN     CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN

 h. Kemasan        Membuat kerja penyediaan  Tunjuk cara menyedia permukaan.
             permukaan untuk kemasan
                           Pengenalan bahan kemasan permukaan seperti
                           pelbagai gred kertas las, pelbagai jenis
                           penyumbat, pengikis dan bongkah.

                           Membuat kerja penyediaan permukaan pada
                           projek rak kasut.

                           Membuat kerja kemasan warna (staining) pada
                           projek atau membuat kemasan lutsinar
                           menggunakan laker.
                      42
 BIDANG PELAJARAN / UNIT
                   HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN

2.9 Almari sisi
  (Cadangan peruntukan masa
  ialah 6 minggu)

  a. Penyediaan kayu      Menyediakan kayu mengikut      Semasa menyediakan kayu penekanan diberi
                spesifikasi yang dikehendaki    kepada kerja :
                                  - mengukur dan menanda
                                  - mengetam
                                  - menguji kerataan dan kepersegian.


  b. Lakaran projek      Melakarkan projek dalam pandangan  Melakarkan projek berpandukan kepada lukisan
                perspektif atau isometrik      perabot.
                           43
BIDANG PELAJARAN / UNIT
                 HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN

                                 Lakaran merangkumi lakaran projek dalam
                                 pandangan perspektif atau isometrik.

                                 Melukis lukisan terperinci bahagian tanggam dan
                                 lakaran pemasangan barang logam.

                                 Perbincangan kumpulan tentang bahan dan
                                 peralatan yang diperlukan serta perincian
                                 pembinaan almari sisi.
c. Mentafsir lukisan projek  Menganggarkan keperluan bahan dan
               peralatan daripada lukisan projek

               Menentukan cara pembinaan almari
               sisi
                         44
BIDANG PELAJARAN / UNIT
                    HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN

d. Pembinaan tanggam lubang dan   Membuat tanggam lubang dan puting  Membina tanggam lubang dan puting berjanjang
  puting berjanjang, dan tanggam  berjanjang dan tanggam temu     dan tanggam temu.
  temu

e. Mengumai dan memotong      Membuat kumai dan memotong     Merancang tanda untuk plat contoh
  lengkok             lengkok               Memotong kumai dan lengkok mengikut plat
                                    contoh.

f. Pembinaan laci          Membuat laci mengikut lukisan    Memotong bahagian mengikut ukuran sisi laci,
                  perabot               belakang laci, hadapan laci dan papan lapis dasar
                                    laci.

                                    Memasang kerangka kotak almari sisi
                                    dan tetapak
                            45
BIDANG PELAJARAN / UNIT
                      HASIL PEMBELAJARAN           CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN


g.    Pemasangan bahagian sisi   Memasang bahagian almari sisi,
   almari, engsel, tombol, penetap,  engsel, tombol, penetap, pelari laci
   rel laci dan pintu         dan pintu.


   h. Kemasan             Membuat kerja penyediaan        Tunjuk cara penyediaan permukaan.
                    permukaan untuk kemasan
                                        Pengenalan bahan kemasan permukaan seperti
                                        pelbagai gred kertas    las, pelbagai jenis
                                        penyumbat, pengikis dan bongkah.

                                        Membuat kerja penyediaan permukaan pada
                                        projek almari sisi.

                                        Membuat kerja kemasan warna (staining) pada
                                        projek dan membuat kemasan lutsinar
                                        menggunakan laker.
                               46
 BIDANG PELAJARAN / UNIT
                    HASIL PEMBELAJARAN         CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
   PEMBELAJARAN

2.10 Baik pulih perabot                         Guru menerangkan:
   (Cadangan peruntukakan                       - kerosakan biasa seperti perabot yang longgar
   masa ialah 6 minggu)                         dan bergoyang
                                    - kerosakan tanggam seperti sambungan laci
  a. Jenis kerosakan        Mengenal pasti kerosakan pada     yang terbuka
                  perabot seperti:          - kerosakan permukaan seperti permukaan
                   - kecacatan atau kerosakan biasa   menggelembong.
                   - kerosakan tanggam
                   - kerosakan permukaan
                                    Membuat pemeriksaan pada perabot yang rosak.

                                    Menyenaraikan bahan yang perlu diganti.

  b. Prosedur baik pulih perabot  Membuat kerja baik pulih mengikut  Menyediakan bahan untuk mengganti bahagian
                  prosedur              yang rosa.

                                    Membuka atau menanggalkan bahagian yang
                                    rosak.

                                    Membuat kerja pemasangan pada bahagian yang
                                    rosak.

                                    Membuat kemasan semula.
                            47
   BIDANG PELAJARAN / UNIT
                     HASIL PEMBELAJARAN        CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
     PEMBELAJARAN

3.  Reka Bentuk dan Penghasilan
   Perabot
   ( Cadangan peruntukan masa
    ialah 8 minggu)

   3.1 Mereka bentuk dan melakar  Menjana idea reka bentuk perabot  Penjanaan idea dengan merujuk media cetak,
     projek                             internet atau melalui perbincangan.
                                    Membuat kajian atau tinjauan industri pembuatan
                                    perabot untuk mendapat idea dan pengalaman
                                    mengenai kaedah pembuatan terkini seperti
                                    pemasangan penetap dan Allen key.

                   Menterjemah idea dalam bentuk   Perbincangan unsur ergonomik dan estetika
                   lakaran              dalam projek.

                   Melukis dan mendimensi lukisan   Melukis lukisan projek perabot dalam lukisan
                   projek               ortografik. (Lukisan ortografik berskala boleh
                                    dihasilkan). Sekiranya ada kemudahan, tunjuk
                                    cara melukis projek perabot dengan perisian reka
                                    bentuk bantuan komputer (CAD).

                                    Cadangan projek ialah seperti kabinet dapur,
                                    kabinet pejabat, rak dan almari.

   3.2 Penyediaan bahan dan    Menyediakan senarai bahan dan   Menyenaraikan bahan, saiz dan kuantiti yang
     anggaran anggaran kos    anggaran kos            diperlukan.

                   Menyediakan bahan yang hendak   Mengira kos bahan, kos upah dan kos sampingan.
                   digunakan


                            48
      BIDANG PELAJARAN / UNIT
                    HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
        PEMBELAJARAN

   3.3  Memotong komponen    Memotong komponen mengikut
                   spesifikasi lukisan

   3.4 Pemasangan komponen dan  Memasang komponen dan barang
     barang logam        logam

   3.5 Kemasan           Membuat kemasan           Mengaplikasikan kemasan yang telah dipelajari.
4.  Keusahawanan
   (Cadangan peruntukan masa
    ialah 2 minggu)

   4.1 Kemahiran berkomunikasi   Menyatakan maksud komunikasi     Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku
                                     antara dua pihak dalam menyampaikan maklumat
                                     mengenai sesuatu perkara.

                   Mengamalkan komunikasi yang jelas,  Contoh aktiviti seperti simulasi, main peranan dan
                   tepat dan bertatasusila semasa    menonton video mengenai cara berkomunikasi
                   berurusan dengan pelanggan      yang berkesan dalam konteks perniagaan
                                     perabot.

                                     Simulasi cara berkomunikasi yang berkesan
                                     dalam perbincangan dengan pelanggan mengenai
                                     cita rasa pelanggan dari segi harga dan skim
                                     bayaran, kualiti, ketahanan, estetika, ergonomik,
                                     saiz, reka bentuk, warna, trend terkini, tempoh
                                     serahan dan perkhidmatan selepas jualan.


                            49
BIDANG PELAJARAN / UNIT
               HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN

              Menerangkan kepentingan menjalin   Perbincangan kepentingan membentuk jaringan
              perhubungan dengan orang lain    hubungan (networking) dalam konteks perniagaan
                                perabot.

                                Menjalin perhubungan antara rakan untuk
                                melaksanakan satu projek usahasama.

4.2 Kemahiran membuat   Mempraktikkan langkah membuat    Langkah membuat keputusan ialah mengenal
  keputusan       keputusan dalam perniagaan perabot  pasti masalah, mencari alternatif, memilih
                                penyelesaian yang baik, bertindak dan menilai
                                semula.

                                Contoh masalah adalah seperti ketiadaan bahan
                                yang dikehendaki untuk membuat perabot,
                                kekurangan modal untuk perniagaan perabot dan
                                tawar menawar harga perabot.

                                Aktiviti sumbangsaran, main peranan atau
                                perbincangan.

                                Perbincangan kesan daripada keputusan yang
                                telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan
                                yang sesuai.

4.3 Rancangan perniagaan  Mengenal pasti tujuan menyediakan  Sumbangsaran tujuan menyediakan rancangan
              rancangan perniagaan         perniagaan.

              Menyediakan rancangan perniagaan   Membuat rancangan perniagaan mudah berkaitan
              mudah mengikut format        projek perabot mengikut format.                       50
BIDANG PELAJARAN / UNIT
                   HASIL PEMBELAJARAN          CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
  PEMBELAJARAN

4.4 Agensi yang membantu     Mengenal pasti agensi yang terlibat  Perbincangan jenis perkhidmatan dan agensi
  usahawan           dalam membantu usahawan        yang terlibat.
                                    Contohnya bimbingan dan latihan oleh MARA
                                    dan MEDEC, perlesenan oleh Majlis Kerajaan
                                    Tempatan (MKT), infrastruktur oleh UDA dan
                                    kewangan oleh bank.


4.5 Pemasaran           Mengenal pasti unsur pemasaran    Unsur menjayakan pemasaran ialah tempat,
                                    harga, promosi dan produk.

                 Mempromosi perabot yang dihasilkan  Simulasi atau main peranan mempromosikakn
                                    produk perabot atau perkhidmatan baik pulih
                                    perabot.

4.6 Peluang kerjaya di industri  Mengenal pasti peluang kerjaya di   Merujuk daftar kerjaya dalam ‘Piawaian
  pembuatan perabot       industri pembuatan perabot      Pengelasasn Pekerjaan Malaysia’, terbitan
                                    Jabatan Tenaga Rakyat, Kementerian Sumber
                                    Manusia Malaysia, 1998.

                                    Lawatan kilang perabot atau Ekspo Perabot.
                           51

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:722
posted:10/31/2010
language:Malay
pages:57