Shqiperia informacion i pergjithshem by madopol007

VIEWS: 3,525 PAGES: 76

									PËRMBAJTJA
Hyrje ....................................................................... 3  Parkqet kombëtare .......................................... 39
Mirë se vini në Shqipëri .................................... 4          Muzetë ................................................................. 46
Gjeografia .............................................................. 5    Traditat shqiptare ............................................. 50
Historia .................................................................... 6  Kultura .................................................................. 54
Popullsia ............................................................... 10   Sporti ................................................................... 57
Gjuha ..................................................................... 10  Media .................................................................... 58
Besimi fetar ......................................................... 11     Informacione të tjera të nevojshme .......... 62
Klima ..................................................................... 12  Aktivitete të lira ................................................. 65
Ekonomia ............................................................ 13     Sistemi postar .................................................... 68
Bujqësia ............................................................... 13    Ambasadat .......................................................... 71
Burimet natyrore .............................................. 13
Struktura politike ............................................. 13
Si mund të vini në Shqipëri .......................... 14
Formalitetet kufitare ....................................... 20
Si mund të udhëtosh drejt Shqipërisë ...... 21
10 turet e rekomanduara .............................. 26
Akomodimet ...................................................... 34
Restorantet ......................................................... 35
Pika turistike ...................................................... 36
Flora dhe Fauna ................................................ 37
Liqenet dhe lumenjtë ..................................... 38
                                            HYRJE
“Mirë se vini në Shqipëri”, një tabelë që të   të mëdha nga një krahinë në tjetrën dhe
 paraqitet në aeroportin “Nënë Tereza”, të    kontraste të mëdha në temperaturë,
 uron mirëseardhjen në “vendin e Shqipo-     reshje, ndriçimin diellor, lagështirën e ajrit,
 njave”, i quajtur ndryshe Albania nga të     etj. Bien mesatarisht 1,430 mm reshje në vit
 huajt, ku mikëpritja është një traditë sheku-  dhe vijnë duke u pakësuar nga perëndimi
 llore dhe ku realiteti shndërrohet në fantazi.  në lindje.
 Me klimën e saj të shumëllojshme, nga
 ajo mesdhetare deri në atë kontinentale,     Mendohet që rrjedha prehistorike e shqip-
 brenda një territori të vogël, me një histori  tarëve të jetë nga një fis i stërlashtë indo-
 të lashtë, qytete të vjetra arkeologjike,    evropian, të cilët historiani grek Herodoti
 mesjetare dhe moderne, fshatra pikto-      i përshkruante me emrin “pellazgë”. Ata
 reskë, natyrë të mrekullueshme me relieve    konsiderohen si pasardhës direkt të një fisi
 të thyera malore dhe kodrinore, fusha dhe    të lashtë ilir, me emrin “Albanët”, i cili ishte
 pllaja të gjelbërta, një bregdet të mahnit-   vendosur në Shqipërinë e sotme. Disa të
 shëm me ujëra të kristaltë, ajo është një    tjerë mendojnë se shqiptarët dhe ilirët
 destinacion turistik i mrekullueshëm.       janë pasardhës direkt të pellazgëve, që
                         kanë jetuar mijëra vjet para Krishtit.
Shqipëria ndodhet në gadishullin ballkanik,    Përmes kësaj guide, synojmë të japim
në pjesën juglindore të Evropës. Ajo mund     imazhin e Shqipërisë, për t’u njohur me
të vizitohet lehtësisht, jo vetëm me avion,    bukuritë, historinë dhe traditat tona.
por edhe në rrugë tokësore dhe detare.
Territori i Shqipërisë shquhet për shumlloj-   Guida përmban të dhëna për pozitën
shmërinë e peisazheve, të cilat variojnë     gjeografike, popullsinë, historinë, klimën,
që nga plazhet ranore dhe shkëmbore,       parqet kombëtare, muzetë, bregdetin,
në sistemet lagunore, kodrat e valëzuara,     pyjet, gjuhën, fenë, pikat më tërheqëse
malet e lartë, luginat e lumenjve me plot     turistike, informacion mbi pikat kufitare, etj.
të papritura, një kompleks liqenesh të më-    Gjithashtu vizitorët mund të informohen
dhenj e të vegjël. E gjithë kjo larmi gjendet   sesi të vijnë në Shqipëri, sugjerime dhe
brënda një territori relativisht të vogël,    akomodime në hotele të ndryshme dhe
prej 28.748 km2.                 shtëpi me qera që përmbushin të gjitha
                         kërkesat e një turisti.
Ky vend i vogël mesdhetar ka pasuri dhe      Dëshira për të ruajtur bukurinë antike dhe
plazhe të virgjëra. Riviera shqiptare, aty    pasurinë natyrore të Shqipërisë, po bën që
ku malet ngrihen prapa plazheve, duke       ky vend të kthehet në një parajsë të vërtetë
u bashkuar për të rritur intimitetin, është    për të gjitha sezonet.
një nga perlat e Detit Mesdhe.
Shqipëria bën pjesë në brezin subtropikal     “Dielli në Shqipëri nuk perëndon kurrë
dhe përfshihet në zonën klimaterike mes-      dhe Shqipëria nuk ka për të perënduar
dhetare, me dimër relativisht të shkurtër     kurrë si atraksion turistik”.
e të butë dhe me verë të nxehtë e shumë
të thatë. Klima e Shqipërise ka ndryshime
MIRË  SE VINI NË  SHQIPËRI
                       Sipërfaqja:
                        28.748 km2

                       Kryeqyteti:
                          Tirana

                        Popullsia:
                    3,150,886 banorë

                          Gjuha:
                          Shqip

                        Monedha:
                          Lekë

                        Regjimi:
                 Demokraci parlamentare

                         Flamuri:
                Fushë e kuqe me shqiponjë
                    të zezë dy-krenare

                        Prefiksi
                     Ndërkombëtar:
                        00 355
4
GJEOGRAFIA
Gjeografia
Republika e Shqipërisë ka një sipërfaqe
prej 28,748 km2. Ajo shtrihet në Gadishullin
Ballkanik, duke u pozicionuar në pjesën
juglindore të Evropës. Vendi kufizohet në
veri me Malin e Zi, në verilindje me Kosovën,
në lindje me Maqedoninë dhe në jug
e juglindje me Greqinë. Në perëndim vendi
laget nga ujërat e deteve Adriatik dhe Jon.
Kanali i Otrantos, vetëm 72 km i gjërë e ndan
nga Italia. Shqipëria ndahet në katër njësi
fiziko-gjeografike, të cilat janë alpet, krahina
malore qëndrore, krahina malore jugore
dhe ultësira perëndimore. Pjesën më të
madhe të vendit, prej 2/3 e zënë malet
dhe kodrat. Pjesa tjetër prej 1/3 zihet nga
ultësirat, të cilat shtrihen në pjesën
perëndimore të vendit si dhe në fushë
gropën e Korçës. Vendi është i pasur me
liqene të mëdhenj e të vegjël. Liqeni i
Shkodrës me 370 km2 është liqeni më
i madh i krej gadishullit Ballkanik. Liqeni i
Ohrit, me thellësi maksimale prej afro
300 metrash, përfaqëson liqenin më
të thellë në Ballkan, ndërsa liqeni i Prespës,
përfaqëson liqenin më të lartë tektonik të
gadishullit të Ballkanit). Këto liqene
gjenden në kufi me vendet fqinje.
Shqipëria ka përafërsisht 450 km vijë
bregdetare. Bregdeti Adriatik shquhet
për plazhet ranore dhe të ceketa, këto të
fundit shumë të përshtatshme për
pushimet e familjarëve. Bregdeti i Jonit,
i quajtur ndryshe “Riviera Shqiptare“,
me shtrirje nga Vlora në Sarandë, shquhet
për panoramat mjaft të bukura si dhe për
cilësinë e lartë të ujrave detare.
Ky bregdet është shkëmbor dhe
kryesisht i ashpër me male të thepisur
që bien me pjerrësi në det.
HISTORIA
Histori                     Tre perandorët e parë bizantinë
Territoret e Shqipërisë së sotme kanë qenë   (Anastasius i Parë, Justin dhe Justiniani
të populluara para 100.000 vjetësh. Në     i Parë) ishin me origjinë Ilire. Sulmet nga
fillimet e mijëvjeçarit të tretë para erës   popullsi barbare migruese (visigotët,
sonë, u vendos popullsia Indo-Evropiane.    hunët, ostrogotët dhe sllavët), vazhduan
Si rezultat i kësaj përzierje, u krijua një   gjatë shekullit të 5-të dhe 6-të. Në 1344
popullsi që ruajti karakteristikat e veçanta  Shqipëria ishte nën sundimin e Mbretërisë
kulturore dhe gjuhësore në Gadishullin     Serbe. Pas rënies së saj në luftë me Turqinë
Ballkanik (pellazgët).             në vitin 1389, lindën principatat arbëreshe,
Të bazuar në këtë popullsi të vjetër, midis   më e rëndësishmja ajo e Balshajve. Rajoni
mijëvjeçarit të II-të dhe shekullit të I-rë   ishte i hapur ndaj sulmeve Otomane te cilët
para erës sonë, u krijua popullsia ilire. Pas  dalëngadalë arritën të vinin nën sundim
rënies së saj, në vitin 30 para erës sonë,   Arbërinë. Kulmi i rezistencës antiosmane
mbas zhvillimit të tre luftrave iliro-romake,  arriti gjatë viteve 1443 -1468, kur heroi
Iliria ra në kontrollin e kësaj të fundit. Me  kombëtar Skënderbeu (Gjergj Kastrioti)
ndarjen e Perandorisë Romake          udhëhoqi përpjeket e shqiptarëve kundër
(395 paserës sonë), Iliria u bë pjesë      otomanëve. Në këtë periudhë Arbëria u
e Perandorisë Bizantine.            kthye në një faktor të rëndësishëm për
Edhe pse nën sundimin romak, ilirët ruajtën   gjithë Europën. Mbas formimit të koalicion-
gjuhën dhe traditat e tyre ndër shekuj.     it të feudalëve arbër në Kuvendin Historik
Rruga tregtare më e rëndësishme midis      të Lezhës së mbajtur në 2 Mars 1444 Heroi
Romës dhe Konstandinopolit, rruga        Kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu
Egnatia, kalonte përmes portit të Durrësit.   udhëhoqi për 25 vjet rezistencën kundër
6
Monumenti i Heroit Kombëtar
Gjergj Kastrioti - Skënderbeu
Tiranë
HISTORIA
rrezikut otoman. Këta të fundit u thyen    shesh pushtimi të trupave të ndryshme
gjatë tre rrethimeve të Krujes dhe vetëm    si Austro-Hungaria, Italia dhe Franca. Në
10 vjet pas vdekjes së Skënderbeut, në     vitin 1920 u mbajt Kongresi i Lushnjës i cili
1478, ata arritën të merrnin atë. Për më    pati për qëllim ruajtjen e tërësisë tokësore
shumë se 400 vjet Shqipëria ka qenë nën    territoriale të Shqipërisë pas Luftës së
regjimin Otoman. Rezistenca shqiptare     Parë Botërore. Ky Kongres shpalli Tiranën
vazhdoi gjatë periudhave të mëpasme      kryeqytet të vendit. Po në këtë vit
duke u frymëzuar sidomos nga lëvizja      Shqipëria u pranua në “Lidhjen e Kombeve”.
iluministe e Rilindjes Kombëtare Shqiptare   Mbas një periudhë trazirash politike
e cila lindi në shekullin e XIX. Përpjekjet  në vitin 1924 vendi kaloi revolucionin
dhe revoltat e njëpasnjëshme arritën pikën   demokaratiko-borgjez dhe pas tij vendi
kulminante me shpalljen e Pavarësisë      u udhëhoq nga qeveria e Fan Nolit. Në
Kombëtare në 28 Nëntor 1912. Kuvendi      vitin 1928, vendi u shpall monarki nën
i atjeshëm i Vlorës solli në fuqi qeverinë   sundimin e mbretit Zogu I. Ky i fundit,
e parë shqiptare të udhëhequr nga Ismail    ndoqi politikën e afrimit me Italinë dhe
Qemali. Gjatë Luftës së Parë Botërore e cila  Britaninë e Madhe, por pa mundur të
shpërtheu në 1914 Shqipëria u kthye në     evitojë pushtimin ushtarak të Shqipërisë
8
                                       HISTORIA
nga Italia fashiste. Në 7 Prill1939, vendi   Pas trazirave të vitit 1997, si pasojë e
u pushtua nga trupat e Musolinit duke i    falimentimeve të skemave piramidale,
dhënë fund regjimit të Monarkisë, që zgjati  koalicioni i partisë Socialiste mori pushtetin
prej 11 vitesh. Në 1943 vendi u pushtua    deri në 2005. Po në këtë vit koalicioni i
nga forcat naziste të Hitlerit. Rezistenca   partisë demokratike mori përsëri pushtetin.
ndaj sulmeve të huaja njihet si fronti     Politika Shqiptare tashmë ka mundësuar
Antifashist Nacional Çlirimtar. Mbarimi    anëtarësimin e vendit në forcat aleate të
i Luftës së Dytë Botërore solli në fuqi    NATO-s dhe ka aplikuar për hyrjen e vendit
regjimin stalinist të Enver Hoxhës. Përreth  në Bashkimin Evropian.
50 vjet, regjimi totalitar aplikoi politikën
e vetizolimit, duke lënë vendin në varfëri
ekonomike dhe krejtësisht të izoluar nga
komuniteti ndërkombëtar. Politika
ekonomike e tij u bazua në parimin
e “mbështetjes në forcat e veta” duke
ndaluar marrjen e huave dhe kredive nga
jashtë. Kjo situatë vazhdoi deri më 1991,
kur Shqipëria si pasojë e erës së re qe fryu
ne Europen lindore, doli përfundimisht
nga izolimi. Nga viti 1991 deri në 1997
vendi u udhëhoq nga Partia Demokratike.
                                              9
POPULLSIA & GJUHA
Popullsia
Popullsia e Shqipërisë është afro 3.2 milion
banorë, me një densitet prej 113 banorë    Gjuha
për metër katrorë. Pjesa më e madhe e     Gjuha zyrtare është ajo shqipe.
popullsisë banon në fshatra. Jetëgjatësia   Dy dialektet kryesore të gjuhës shqipe
mesatare arrin në 72 vjeç, specifikisht    janë Gegë në veri e Toskë në jug.
75 vjeç për gratë dhe 69 vjeç për burrat.   Ajo përbën një degë origjinale të veçantë
Minoritetet përfaqësojnë rreth 3 % të     të familjes Indo-Evropiane. Shqipja është
popullsisë dhe pjesa më e madhe janë      një vazhdim i gjuhës Ilire dhe është pa
grekë, (të vendosur në pjesën jugore të    dyshim njëra prej gjuhëve më të vjetra
vendit ne krahinat e Dropullit, Pogonit    të cilat fliten në kontinentin Europian. Në
dhe Vurgut) dhe maqedonas në zonën       leksikun e saj gjenden fjalë nga gjuhë të
e Prespës. Popullsia në qytetet kryesore    tjera si ajo turke, greke, latine dhe sllave,
të vendit është si më poshtë:         por ajo ka ruajtur origjinalitetin e saj si
Tirana       606 175 banorë       një gjuhë specifike. Gjuha e sotme zyrtare
Durrës       189 592 banorë       shqipe bazohet në dialektin Toskë.
Shkodër       150 000 banorë       Alfabeti ka 36 shkronja, shqiptohen në
Vlorë        147 128 banorë       të njëjtën mënyrë, gjë që e lehtëson
Sarandë       35 089 banorë       dukshëm leximin e tyre.
10
                        BESIMI  FETAR

Besimi Fetar
Krishtërimi në Shqipëri u fut për herë
të parë rreth vitit 59 pas Krishtit. Feja
ortodokse depërtoi në viset shqiptare
gjatë periudhës bizantine rreth vitit
323 pas Krishtit e ajo myslimane hyri
në Shqipëri në shekullin e XIV. Më 1967
u ndaluan të gjitha llojet e besimeve në
Shqipëri duke u mbyllur kishat, xhamitë,
teqetë dhe shkollat fetare. Për 23 vjet
Shqipëria qe i vetmi vend ateist në botë.
Me 1990, pas lëvizjes demokratike, besimi
fetar u la i lirë dhe u rindërtuan të gjitha
kishat e xhamitë dhe mjaft objekte të tjera
të besimit fetar, si dhe u hapën shkolla
të ndryshme fetare. Sot në Shqipëri
praktikohen disa fe tradicionale, siç janë
ato myslimane, ortodokse, katolike dhe
bektashiane.
KLIMA
Klima
Shqipëria ka një klimë Mesdhetare, e cila
karakterizohet nga një verë e thatë dhe e
nxehtë si dhe një dimër relativisht i butë
dhe i lagësht. Gjithsesi, si pasojë e thyerjes
së madhe të relievit ka një mori mikro-
klimash dhe në zona të caktuara malore,
reshjet e dëborës janë fenomen normal,
ku shtresa e saj zgjat për muaj të tërë.
Temperatura maksimale regjistrohet në
30 deri 35 gradë celsius, në jug të vendit
në zonën bregdetare dhe në atë të
Myzeqesë. Temperaturat mesatare
minimale në brendësi të territorit arrijnë
në -5 deri në -10 gradë celsius.
Minimumi absolut ka arritur në -25,5 gradë
celsius. Shqipëria ka rreth 270-300 ditë me
diell në vit, gjë që bën të mundur që sezoni
i plazhit të ketë një kohëzgjatje prej afro
5 muaj në vit.12
                            EKONOMIA & BUJQËSIA
             BURIMET     NATYRORE   & STRUKTURA POLITIKE
Ekonomia                   Burimet natyrore
Ekonomia shqiptare bazohet ne sektoret    Shqipëria, për sipërfaqen e saj të vogël, ka
e ndertimit, sherbimeve, bujqesie dhe     pasuri minerare të dukshme, ku mund të
transportit . Në këtë kuadër gjate viteve   përmendet kromi (për rezervat e të cilit ajo
2007-2008 kanë pësuar rritje aktivitete të  rradhitet në vendin e tretë në botë ), bakri
tilla: si hoteleri, bar-restorante, qëndrat  hekuri, nikeli (zë vendin e shtatëmbëdhjetë
tregtare, transporti dhe ndërtime të     në botë për rezervat për frymë), qymyrguri,
ndryshme të infrastrukturës, shoqëruar    naftë gazi natyror, minerale jo metalore, etj.
këto me punësimin në rritje në zonat
turistike. Zhvillimi i turizmit në vitet e  Struktura politike
fundit po luan një rol të rëndësishëm në   Republika e Shqipërisë bazohet në një
ekonominë e Shqipërisë.            sistem pluralist demokratik. Figura më
                       e lartë e vendit, Presidenti, zgjidhet nga
Bujqësia                   parlamenti çdo pesë vjet. Parlamenti
Tregu bujqësor, që përbën më shumë      zgjidhet me votë popullore çdo katër
se gjysmën e të ardhurave kombëtare      vjet dhe vendi udhëhiqet nga Këshilli
të përgjithshme (GDP), po rritet edhe     i Ministrave, i cili drejtohet nga Kryeministri.
më shumë si rezultat i diversitetit të    Qeveritë lokale drejtohen nga të zgjedhur
prodhimeve bujqësore.             direkt dhe në mënyrë proporcionale.
                                              13
SI  MUND TË VINI NË       SHQIPËRI
Në rrugë ajrore
Të gjitha fluturimet ajrore kalojnë në    ALBANIAN AIRLINES
Aeroportin Ndërkombëtar “Nënë Tereza”,    Rruga ”Mine Peza” nr. 2,
që ndodhet 17 km në veriperëndim të      Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”,
Tiranës. Lidhja e qytetit të Tiranës me    Tel:   00355 4/2235162/2269026
aeroportin bëhet nëpërmjet shërbimit     Fax:   00355 4/2235138/2228461
urban. Nisjet për në aeroport bëhen      E-mail: ticketing@alabanianair.com
nga rruga “Dedë Gjo Luli”, pas Muzeut     Website: www.albaniaairlines.com.al
Kombëtar, të cilët nisen çdo një orë, duke  Ofron lidhje me Romën, Milanon,
filluar nga ora 07.00 deri në 19.00. Bileta  Torinon, Bolonjën, Stambollin, Frankfurtin,
kushton përafërsisht 2 euro. Funksionon    Prishtinën, Zurihun, Athinën and Londrën.
shërbimi taksi, i cili kushton 20 euro.
                       AEGEAN AIRLINES
Aeroporti “Nënë Tereza”            Tel:    00355 4/2245100/2253342
Në aeroport ka dyqane dhe “duty free     Prerja e biletave nëpërmjet agjencisë
shop”, të cilat ofrojnë shërbim 24 orë.    “Albturs Travel”.
Tel:    00355 4/2381800/1600        Ofron lidhje ajrore me Athinën.
Fax:    00355 4/2379065.
Për bagazhet e humbura gjatë fluturimit    ALITALIA
kontaktoni në numrat:             Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tel:    00355 4/2381681/82         Hotel”Europapark”
Celular: 00355 69 20 66626          Tel/Fax: 00355 4/2230023.
E-mail: info@tirana-airport.com        E-mail: reservations@alitalia.it
Website: www.tirana-airport.com.al      Website: www.alitalia.it
                       Ofron lidhje me Romën e Milanon.

                       AUSTRIAN AIRLINES
                       Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
                       Hotel “Europapark”
                       Tel:   00355 4/2235029/2235028
                       Fax:   00355 4/2235026
                       Website: www.austrian.com/al
Transport Travel Agencies operating      Ofron lidhje me Vienën.
in Albania-Tirana:
                       BELLE AIR
ADRIA AIRWAYS                 Bulevardi “Zog I”
Bulevardi “Bajram Curri”           Tel:    00355 4/2240194
Qendra Tregtare ETC, - Tiranë         Fax:    00355 4/ 2240213
Tel:   00355 4/2272666/2274 666      Website: www. belleair.al
Website: www.adria-airways.com        Ofron lidhje me Gjenovën, Pizën, Veronën,
Ofron lidhje me Lubjanën, (Slloveni).     Firencen, Milanon, Romën, Bolonjën,
                       Forlin, Barin, Bergamon, Triesten në Itali.
                       Me Prishtinën në Kosovë dhe Liezhin në
                       Belgjikë. Është “low cost carrier”.
14
                    SI  MUND TË VINI NË      SHQIPËRI
BRITISH AIRWAYS               TURKISH AIRLINES
Tel:   00355 68 3229007/68 2011777    Sheshi “Skënderbej”
Ofron lidhje me Londrën.           “Hotel Tirana International”
                       Tel:   00355 4/2234902/2228960
HEMUS AIR                  Fax:   00355 4/2228961
Rruga e Durrësit,              E-mail: tkkamgsa@icc.al.org
Tel:   00355 4/2230410          Ofron lidhje me Stambollin.
Fax:   00355 4/2228752
E-mail : Tirana@hemusair.bg         LUFTHANSA
Website: www.hemusair.bg           Bulevardi “Zhan D’Ark”
Ofron lidhje me Sofien.           Pallatet e Shallvareve
                       Tel & Fax:     00355 4/2258010
MALEV                    Website:      www.lufthansa.com
Rruga “Abdi Toptani”             Ofron fluturime në Mynih.
“Torre Drin center”, kati i dytë
Tel:   00355 4/2227900
Fax:   00355 4/2234578
E-mail: tirana@malev.hu
Website: www.malev.com
Ofron lidhje me Budapestin.

OLIMPIC AIRWAYS
Bulevardi “Zogu I”
VEVE center, kati i dytë
Tel:   00355 4/2228960/61
Fax:   00355 4/2228959
E-mail: tiato@olympicairlines.al
Ofron lidhje me Athinën.
                                           15
SI   MUND TË VINI NË        SHQIPËRI

   Në rrugë detare
   Në Shqipëri mund të hysh edhe
   nëpërmjet porteve të saj kryesorë.
   Disa kompani të huaja kryejnë
   shërbime të rregullta në portet,
   si më poshtë:

   Porti i Durrësit
   Lidhet me portet italiane të Barit,
   Ankonës, Triestes, si dhe portin e
   Koperit në Slloveni.


   Tel:   00355/052222028         AGJENCIA TAULANTIA - Durrës
   E-mail: portidurres@mrp.gov.al      Tel:  00355/052 222233/227333
   Autoritet portuale operojnë        Fax:  00355/052222911
   gjatë 24 orëve.
                        AGOUDIMOS LINES - Durrës
   Porti i Sarandës             Rruga “Skanderbeg”, Nr. 111
   Siguron lidhje të përditshme për     Tel:   00355/052 224255
   pasagjerë me ishullin grek të Korfuzit.
   Tel:    00355/073222734        DUNI - Durrës
   E-mail: portsarande@mrp.gov.al      Lagja Nr. 4
   Veprimet portuale kryhen deri       Rruga “Skanderbeg“
   në orën 22.00.              Tel:   00355/052225338/224900
                        Fax:   00355/052224012
   Porti i Shëngjinit
   Veprimet portuale kryhen deri       KAD - Durrës
   në orën 22.00.              Tel:  00355/052225154
                        Fax:  00355/052220341
   Porti i Vlorës
   Lidhet me portet italiane të Brindizit  QUALITY LINE - Durrës
   dhe Otrantos.               Lagja Nr. 4,
   Tel:    00355/033224521        Lagja “Prokop Meksi”, 156
   Fax:    00 355/033229417        Phone & Fax:   00355/052224571
   E-mail: portivlore@mrp.gov.al
   Veprimet portuale kryhen deri
   në orën 22.00.
16
                      SI  MUND TË VINI NË        SHQIPËRI
Në drejtim rrugor                Veprimet doganore kryhen deri
Republika e Shqipërisë lidhet me vendet e    në orën 22.00.
saj fqinje edhe nëpërmjet pikave te kalimit   E-mail: hanihotit@mrp.gov.al
kufitar tokësor.                 - Nëpërmjet pikës kufitare së Murriqanit
KOSOVA                      (Sukobin në anën Malazeze), e cila lidh
- Nëpërmjet pikës kufitare të Qafës së      Shkodrën me Ulqinin. Veprimet doganore
Morinës, (në anën Kosovare e quajtur pika    kryhen deri në orën 22.00.
e Vermicës), e cila lidh Kukësin me Prizrenin.  E-mail: murriqan@mrp.gov.al
E-mail: morine@mrp.gov.al            tel & fax: 00355 26290070
- Nëpërmjet pikës kufitare të Morinës,      - Nëpërmjet pikës kufitare së Vermoshit , e
e cila lidh Bajram Currin me Gjakovën.      cila lidh krahinën e Kelmendit me zonën e
- Nëpërmjet pikës kufitare të Qafës       Plavës dhe Gucisë.
së Prushit, e cila lidh krahinën e Bytyçit    Veprimet doganore kryhen deri
dhe Hasit me Gjakovën              në orën 22.00.
GREQIA                      MAQEDONIA
- Nëpërmjet pikës kufitare të Kakavijës,     - Nëpërmjet pikës kufitare të Qafë Thanës
e cila lidh Gjirokastrën me Janinën.       (Kafasan, në anën Maqedonisë) e cila lidh
Veprimet doganore kryhen pa ndërprerje      Pogradecin me Strugën.
përgjatë 24 orëve.                Veprimet doganore kryhen deri
E-mail: kakavije@mrp.gov.al           në orën 22.00 .
- Nëpërmjet pikës kufitare të Kapshticës     E-mail: qafethane@mrp.gov.al
(Kristalopigi, në anën Greke) e cila lidh    tel & fax: 00355 8326166
Korçën me Follorinën dhe Selanikun.       - Nëpërmjet pikës kufitare të Tushemishtit ,
Veprimet doganore kryhen             e cila lidh Pogradecin me Shën Naumin dhe
pa ndërprerje përgjatë 24 orëve.         pjesën jugore të liqenit të Ohrit.
E-mail: pkkkapshtice@mrp.gov.al         Veprimet doganore kryhen deri
- Nëpërmjet pikës kufitare të Tre Urave,     në orën 22.00.
e cila lidh Përmetin me Konicën.         E-mail: tushemisht@mrp.gov.al
Veprimet doganore kryhen deri          - Nëpërmjet pikës kufitare të Bllatës, e cila
në orën 22.00.                  lidh Peshkopinë dhe Bulqizën në Dibrën e
E-mail: pkktreurat@mrp.gov.al          Madhe.
- Nëpërmjet pikës kufitare të Qafë Botit,    Veprimet doganore kryhen deri
e cila lidh Konispolin me Filatin.        në orën 22.00 .
Veprimet doganore kryhen deri          E-mail: pkkbllade@mrp.gov.al
në orën 22.00.                  - Nëpërmjet pikës kufitare të Goricës
E-mail: qafebot@mrp.gov.al            (Stenje, në anën Maqedone) e cila lidh
 MALI I ZI                    brigjet e liqenit te Prespës së Madhe në të
- Nëpërmjet pikës kufitare të Hanit të      dyja anët e kufirit.
Hotit (Bozhaj në anën Malazeze), e cila     Veprimet doganore kryhen deri
lidh Shkodrën me Tuzin dhe Podgoricën.      në orën 19.00.
                         E- mail: goric@mrp.gov.al
                                              17
SI  MUND TË VINI NË         SHQIPËRI
Nëpërmjet shërbimit të autobuzëve,        VJOSA TRAVEL
qarkullohet gjithashtu edhe nëpërmjet      Sheshi “Willson“ - Tiranë
qyteteve:                    Tel/Fax: 00355 4/2253929
                         Cel:   00355 68 2070360
Tiranë - Tetovë, e qytete të tjera në
Maqedoni nëpërmjet Qafë Thanës.         JOY TRAVEL
                         Stadiumi “Selman Stërmasi”
Tiranë - Prishtinë e qytete të tjera në     Tel:   00355 4/2273030
Kosovë, nëpërmjet Morinës.            Fax:   00355 4/2272992
                         (Tiranë-Athinë-Tiranë)
Korçë - Selanik, e qytete të tjera në Greqi,
nëpërmjet Kapshticës.              SKENDERBEU
                         Rruga “Mine Peza”, Nr. 139, - Tiranë
Tiranë - Athinë, e qytete të tjera në Greqi,   Tel & Fax: 00355 4/2234629
nëpërmjet Kakavijës.               (Tiranë-Selanik-Tiranë)

Tiranë - Sofje, e qytete të tjera në Bullgari  OSUMI TRAVEL
nëpërmjet Qafë Thanës.              Bulevardi “Zogu I” - Tiranë
                         Tel:   0355 4/2255491/2272644
Tiranë - Stamboll, e qytete të tjera në Turqi  Fax:   0355 4/2255491/2272643
nëpërmjet Qafë Thanës.              (Tiranë-Athinë-Tiranë)
                         (Tiranë-Selanik-Tiranë)
Transport Travel Agencies
operating in Albania:              ALBA-TRANS
                         Rruga ”Abdi Toptani”, Nr. 4, - Tiranë
INTERLINES                    ”Torre Drin” Center
Bulevardi “Zogu I”, Nr. 39, - Tiranë       Tel:   0355 4/2259204/2228968
Tel:   00355 4/2251866            Fax:   0355 4/2270434
Udhëton në Greqi.                (Tiranë-Athinë-Tiranë)

POLLOGU                     SONDOR
Bulevardi “Zog I”, Pallati 103, Nr. 2 - Tiranë  Bulevardi “Zog I” - Tiranë
Tel:         00355 692094906       Tel & Fax:      00355 2225063
Udhëton në Maqedoni.               Cel:         00355 692394929
                         Udhëton në Kosovë, Maqedoni
KLID BALLKAN INTERBUS              dhe Mali i Zi.
Rruga “Murat Toptani”, Nr. 26, - Tiranë
Tel/Fax: 00355 4/2222228             TIRANA METROPOL
(Tiranë-Athinë-Tiranë)              Bulevardi “Zog I” - Tiranë
(Tiranë-Shkup-Tiranë)              Phone: 00355 2253639
                         Mob:   00355 692847201
                         Udhëton në Kosovë.18
Një foto nga Shqipëria
FORMALITETET      KUFITARE

Pasaportat                   hyrëse. Grupet turistike të organizuara
Vizitorë të huaj, nga vendet e poshtë-     nga agjenci turistike, do t’i nënshtrohen
shënuara, hyjnë në Shqipëri, me pasaportë,   rregullit të reciprocitetit, por nuk do të
pa viza duke i’u nënshtruar rregullit të    paguajnë më shumë se 10 euro, taksë kjo,
taksës hyrëse (10 euro). Përjashtohen nga    jo e aplikueshme gjatë periudhës 1 maj
kjo taksë vizitorët nga Polonia dhe Çekia.   deri në 1 nëntor.
Kjo kategori vizitorësh të huaj që hyjnë pa   Vizat
vizë, kanë të drejtë qëndrimi në Shqipëri    Vizitorë nga vendet si më poshtë, mund
30 ditë, me një të drejtë hyrjeje. Ky afat   të pajisen me viza në çdo pikë hyrjeje,
qëndrimi mund të zgjatet deri në 90 ditë    duke paguar taksën përkatëse: Maqedoni
kalendarike.                  10 euro (në rast se pajisen me vizë në
                        ambasadë tarifa është 5 euro), Izraeli
Australi           Letoni       30 euro. Vizitorë nga vende të tjera janë
Austri            Lihtenshtein    të detyruar të pajisen me viza pranë
Belgjikë           Lituani      përfaqësive diplomatike të Republikës së
Bullgari           Luksemburg     Shqipërisë në vendet e tyre përkatëse. Në
Kanada            Malajzi      vendet ku nuk ka përfaqësi diplomatike të
Kroaci            Maltë       Republikës së Shqipërisë, shtetasit e vendit
Qipro            Hollandë      përkatës duhet të kontaktojnë përfaqësinë
Republika Çeke        Zelandë e Re    më të afërt të Republikës së Shqipërisë në
Danimarkë          Norvegji      rajon. Ministria e Punëve të Jashtme në
Estoni            Poloni       faqen e saj të internetit (www.mfa.gov.al),
Finlandë           Portugali     ofron informacion të plotë në shqip dhe
Francë            Rumani       anglisht lidhur me kërkesat e aplikimit të
Gjermani           San Marino     marrjes së vizave.
Britani e Madhe       Singapor      Doganat
Greqi            Sllovaki      Të gjithë sendet personale, të reja apo të
Hungari           Slloveni      përdorura, mund të futen në Shqipëri pa iu
Islandë           Spanjë       nënshtruar taksës doganore. Lejohen për
Irlandë           Suedi       konsumim personal cigare, pije e parfume.
Itali            Zvicër       Janë të ndaluara futja e fishekzjarrëve,
Japoni            Turqi       armëve, drogave narkotike e materialeve
Kore e Jugut         SHBA        që cënojnë sigurinë publike. Kërkohet
                        kartelë e objekteve për eksportimin e
Qeveria shqiptare ka ofruar lehtësi gjatë    sendeve me vlerë, monedhave të vjetra,
sezonit të verës (1 qershor - 30 shtator) për  sendeve antike, librave apo veprave të artit,
turistët e huaj me kombësi shqiptare. Këta   të cilat janë pjesë e kulturës dhe pasurisë
të fundit mund të hyjnë në Shqipëri pa vizë,  kombëtare. Lutemi vizitoni faqen
duke paraqitur kështu kartat e identitetit.   e internetit për informacione më
Vizitorët njëditor nuk paguajnë taksë      të hollësishme www.dogana.gov.al
20
             SI  MUND TË UDHËTOSH DREJT        SHQIPËRISË
                      Në qytete të tjera taksitë parkohen në anë
                      të rrugëve, në stacionet e trenave, si dhe
                      pranë hoteleve kryesore.

                      Në rrugë hekurudhore
                      Sistemi i lidhjes hekurudhore është
                      afërsisht 447 km me një kalim. Shqipëria
                      lidhet me hekurudhë me Republikën
                      e Malit te Zi, por ky shërbim nuk ofrohet
                      për pasagjerë. Trenat nuk janë elektrik.
                      Tre linjat hekurudhore të Shqipërisë janë:
                      - Nga Tirana me drejtim Veriun, duke kaluar
                      në Vorë, Mamurras, Laç, Milot, Lezhë,
Rrugët                   Shkodër, Bajzë, Hani i Hotit.
Gjatësia rrugore në Shqipëri është     (për pasagjerë deri ne Shkodër)
18,000 km, nga kjo gjatësi 7,450 km     - Nga Tirana me drejtim Juglindjen,
konsiderohen rrugë kryesore. Ky sistem   duke kaluar në Durrës, Golem, Kavajë,
rrugor mirëmbahet nga shërbimi shtetëror,  Rrogozhinë, Peqin, Elbasan, Librazhd,
në gjatësinë e të cilave janë aplikuar   Përrenjas, Guri i Kuq. Ky i fundit ndodhet
shenjat e sistemit ndërkombëtar rrugor.   fare pranë qytetit të Pogradecit.
                      - Nga Tirana me drejtim Jugun, duke kaluar
Qarkullimi rrugor              në Durrës, Golem, Kavajë, Rrogozhinë,
Qarkullimi rrugor bëhet në të djathtë,   Lushnjë, Fier, Vlorë.
i ngjashëm me atë të vendeve të tjera
Evropiane. Shpejtësia maksimale e      Stacioni hekurudhor i Tiranës gjendet
qarkullimit në qendrat urbane është     në fund të Bulevardit “Zogi i I”.
50 km/orë, në qendrat jo urbane është    Tel:   00355 4/2251094
90 km/orë.

Shërbimi taksi
Taksi mund të gjesh kudo në Tiranë
dhe dallohen nga ngjyra e tyre e verdhë.
Shumica e taksive në Tiranë kanë
taksimetër.

Agjenci taksish
Radio Taxi “Korrekt”
Phone: 00355/4 2244444
Radio Taxi
Phone: 00355/4 2377777
                                           21
SI  MUND TË UDHËTOSH DREJT          SHQIPËRISË
Riparim makinash               Makina me qera
Ky shërbim shtrihet në të gjithë vendin.   Në Shqipëri ndodhen disa qendra
Disa adresa mund t’i gjeni më poshtë:     të dhënies me qera të makinave,
                       më poshtë adresat përkatëse:
Alpuka
Rruga “Barrikadat”, Nr.131/1         Avis
Tel:        00355 4/2243972      Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
                       Hotel Europapark
Anas Fiat                   Tel:       00355 4/2235011
Laprakë                    Cel:       00355 682055807
Tel:        00355 4/2227888      Fax:       00355 4/2271960
                       E-mail: reservations@avisalbania.com
Audi service                 Website: www.avisalbania.com
Tel:        00355 4/8202972
Cel:        00355 692057773      Europcar
                       Rruga e Durrësit, Nr. 61
BMW Group                   Tel:        00355 4/2227888
Autostrada Tiranë - Durrës          Cel:        00355 682093922
Tel:   00355 4/2356526/2356488       Fax:        00355 4/2246511
                       E-mail:       europcar@abissnet.com
Opel Noshi                  Website:      www.europcar.com
Autostrada Tiranë - Durrës
Tel:   00355 4/8200098/8200093       Hertz
                       Sheshi “Skënderbej”
Kadiu                     Hotel “Tirana International” - Tiranë
Autostrada Tiranë - Durrës          Tel&Fax:      00355 4/2255028
Tel:        00355 4/8300074      Cel:        00355 682058775
                       E-mail: hertz@albaniaonline.net
Ultramotors Mitsubishi            Website: www.herz.com
Rruga e Kavajës, Nr.116
Tel:   00355 4/2259024/2233650       Sixt
                       Rruga e Kavajës, Nr. 116
Shërbimi karrotreci              pranë “Classic Wolksvagen” - Tiranë
Tel:       00355 4/2363423       Tel:        00355 4/2259020
Cel:       00355 682065065       Fax:        00355 4/2233650
                       Cel:   00355 692068500
Stacione furnizimi me gaz janë të       E-mail: sixtalbania@europe.com
shpërndara në të gjithë territorin e vendit
dhe në autostrada. Disa stacione furnizimi
ofrojnë edhe shërbime si:
dyqane, restorante, etj.
22
             SI  MUND TË UDHËTOSH DREJT         SHQIPËRISË
Transporti interurban             Kohëzgjatja e udhëtimit dhe çmimi i bile-
Forma kryesore e transportit interurban në  tave për udhëtimet nga Tirana në drejtim
Shqipëri, ofrohet nga shërbimi me autobus   të qyteteve të tjera janë, si më poshtë:
dhe minibus privat.              Tiranë-Durrës
Nga Tirana rrugët kryesore:          (1 orë)-(100 lekë)
- Drejtimi i jugut:              Tiranë-Shkodër
Tiranë-Berat                 (2 orë 30 minuta)-(300 lekë)
Tiranë-Vlorë                 Tiranë-Vlorë
Tiranë-Gjirokastër              (3 orë)-(300 lekë)
Tiranë-Sarandë                Tiranë-Krujë
Autobusët nisen nga Rruga e Kavajës,     (45 minuta)-(150 lekë)
pranë Fabrikës së Birrës.           Tiranë-Sarandë
- Drejtimi i veriut:             (5 orë 30 minuta)-(1.000 lekë)
Tiranë-Kukës and Tiranë-Peshkopi       Tiranë-Lezhë
Autobusët e këtij drejtimi nisen nga     (1orë 30 minuta)-(150 lekë)
Lapraka.                   Tiranë-Golem
Autobusët në drejtim të Shkodrës nisen    (1orë 10 minuta)-(150 lekë)
në adresën: Rruga “Karl Gega”, pranë
stacionit të trenit, ndërsa minibusët nisen
pranë Zogut të Zi.
Minibusët për në Bajram Curri nisen në
Rrugën “Murat Toptani”, pranë selisë të
Partisë Demokratike.
- Drejtimi juglindje:
Tiranë-Pogradec
Tiranë-Korçë
Nisja bëhet nga stadiumi “Qemal Stafa”.
Autobusët nga Tirana në drejtim të Durrësit
dhe Golemit (zona e plazhit), nisen nga
stacioni i trenit.
Minibusët për Korçë, Pogradec dhe Ersekë,
nisen nga stadiumi “Qemal Stafa”.
Minibusët për Elbasan nisen nga Bulevardi
“Bajram Curri “, pranë Qendrës Tregtare ETC
Autobuset për Lezhë nisen pranë stacionit
të trenit.
Minibuset për Krujë nisen në fund të rrugës
“Mine Peza”.
                                           23
Ujvarë në Theth
10   TURET E REKOMANDUARA

Bashkëngjitur po ju sugjerojmë 10 ture,     Turi 2
të cilat ofrojnë një larmi si në aspektin    Vlorë - Nartë - Rradhimë
kulturor e historik ashtu edhe në atë      Orikum - Amantia - Apolloni
natyror.
                        Vlora është porti i dytë i vendit si dhe një
Turi 1                     prej rajoneve më të rëndësishme turistike
Sarandë - Butrint - Gjirokastër         të tij. Prej saj ju mund të ndërmerrni
                        udhëtime të cilat do t’ju zbulojnë
Qyteti i Sarandës, që njihet edhe si “porta   objekte interesante. Në veri të qytetit të
detare jugore e Shqipërisë”, gëzon një     Vlorës ndodhet laguna e Nartës, e cila
pozitë mjaft të favorshme përballë ishullit   është laguna e dytë për nga madhësia
grek të Korfuzit. Saranda dhe zona përreth   në Shqipëri. Ky është një vend mjaft i
saj përbëjnë një prej resurseve më të      rëndësishëm për folezimin e shpendëve
rëndësishme turistike të Shqipërisë.      ujorë si dhe një vend mjaft i njohur në
Qyteti antik i Butrintit shtrihet në jug    Shqipëri për prodhimin e verës artizanale
të liqenit të Butrintit, rreth 18 km nga    të Nartës. Pranë lagunës, në Zvërnec,
Saranda. Kjo është pika më e rëndësishme    gjendet Manastiri i Shën Marisë.
arkeologjike e Shqipërisë, e cila që prej    Në jug të gjirit të Vlorës ndodhet qyteti i
vitit 1992 ndodhet në listën e UNESCO-s.    vogël i Orikumit, pranë të cilit ndodhet një
Objekte të tjera tërheqëse janë pikat e     port jahtesh, ku mund të parkohen deri
trashëgimisë kulturore e historike, si pika   në 650 të tillë. Orikumi përbën një park
arkeologjike e Foinikes (në Finiq), kalaja e  arkeologjik dhe është një prej qyteteve më
Lëkursit, (2 km në jug të Sarandës),      të rëndësishme të botës antike. Aty mund
rrënojat e Manastirit të 40 Shenjtorëve,    të vizitoni teatrin e vjetër të Orikumit me
kisha e Mesopotamit, si dhe pika natyrore    kapacitet prej 500 vendesh si dhe kishën
e burimeve të Syrit të Kaltër.         e Marmiroit. Përgjatë rrugës nga Vlora në
Nga Saranda ju mund të ndërmerrni një      Orikum do të kaloni plazhet e vogla me ujra
tur drejt qytetit me arkitekturë tipike të   mjaft të pastër të Jonufrit dhe Rradhimës.
Gjirokastrës, e cila gjendet gjithashtu në   Një vend mjaft interesant është edhe Parku
listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s   Arkeologjik i Amantias (pranë fshatit Plloçë)
që prej vitit 2006. Në Gjirokastër gjendet   dhe stadiumi me të njëjtin emër.
kalaja më e madhe e Shqipërisë. Aty mund
të vizitoni Muzeun e Armëve, i cili gjendet
në kala, Muzeun Etnografik, i cili gjendet në
shtëpinë ku ka lindur ish-diktatori komunist
Enver Hoxha si dhe muzeun e ri në shtëpinë
e shkrimtarit të njohur në Europë, Ismail
Kadaresë.
26
                         10   TURET E REKOMANDUARA

Turi 3                      Turi 4
Llogara - Palasë - Dhërmi - Vuno         Shkodër - Shirokë - Velipojë - Franc Josef
Himarë - Qeparo - Borsh - Lukovë         Lezhë - Shëngjin - Kune Vain

Parku Kombëtar i Llogarasë ndodhet në      Ky tur ju njeh me zonën veriperëndimore
jug të qytetit të Vlorës, në një distancë prej  të Shqipërisë, ku qyteti kryesor është
40 km. Territori i tij zë një hapësirë prej   Shkodra, i njohur si “kryeqyteti i veriut”.
810 ha dhe shtrihet në lartësitë nga 470     Shkodra është një prej qyteteve më
deri në 2,018 metra mbi nivelin e detit.     të vjetra të Shqipërisë. Një nga pikat
Parku i Llogarasë është një pikë klimaterike   kryesore të qytetit është kalaja e Rozafës,
ku ofrohet akomodim dhe shërbim         e cila ngrihet mbi një kodër shkëmbore
restorantesh. Veçantinë e këtij parku      në perëndim të qytetit, e rrethuar nga
natyror e shton kombinimi i klimës malore    ujërat e tre lumenjve: Drinit, Bunës dhe
me atë detare. Ai është një pikë ideale edhe   Kirit. Këtu mund te vizitoni Muzeun
për ushtrimin e sporteve ajrore. Pas zbritjes  Historik, Fototekën Marubi si dhe lagjet
së Qafës së Llogarasë, do të kaloni plazhet e  me arkitekturë veneciane të Gjuhadolit
para të Rivierës Shqiptare, të cilat shquhen   dhe Serreqit. Pranë qytetit shtrihet liqeni
për cilësinë shumë të lartë të ujërave      i Shkodrës, (liqeni me i madh i gadishullit
detare. Ato fillojnë me Dhraleon e Palasës    ballkanik), me pikat e Shirokës dhe Zogajt.
dhe më pas plazhet e Dhërmiut,          Shkodra mund të shërbejë si bazë për të
(Jaliksari, Shkambo, Gjipea). Plazhi i Gjipesë  vizituar objekte të tilla natyrore si ishullin
shquhet për bukuri të rrallë, pasi shtrihet   e Franc Jozefit në grykëderdhjen e Bunës
rrëzë një kanioni afro 70 metra të lartë.    si dhe plazhin ranor të Velipojës.
Pranë Dhërmiut ndodhet edhe shpella       Disa kilometra në jug të Shkodrës ndodhet
detare e “Piratëve”. Ndërsa në fshat mund    qyteti i Lezhës. Objektet kryesore për
të vizitoni kishat e Shën Mitrit dhe Shën    t’u vizituar në qytetin e Lezhës janë:
Stefanit.                    Memoriali i vendvarrimit të Skënderbeut,
                         i cili u varros në katedralen e Shën Kollit
                         në Lezhë në 1468, si dhe kalaja mbi qytet.
                         Bregdeti i Lezhës ofron për ju plazhin
                         ranor të Shëngjinit si dhe ekosistemin
                         e rëndësishëm natyror të lagunave të
                         Kune-Vainit në grykëderdhjen e Drinit.
                         Një ekosistem tjetër interesant është edhe
                         laguna e Patokut dhe grykëderdhja e Matit.
10  TURET E REKOMANDUARA

Turi 5
Valbonë - Shoshan - Dragobi
Selimaj - Rragam
Lugina e Valbonës shtrihet në pjesën
lindore të Alpeve Shqiptare. Ajo është një
prej zonave natyrore më të bukura të
Shqipërisë, e shpallur park kombëtar dhe
zë një sipërfaqe prej 8,000 hektarësh.
Valbona gjendet 25 km larg nga qyteti
i Bajram Currit dhe është qendra kryesore
e banuar e luginës. Duke eksploruar ketë
luginë do të shikoni kanionin e Shoshanit
si dhe fshtrat alpine të Dragobisë, Selimajt
dhe Rragamit. Këtu mund të akomodoheni
në strukturat e tipit “hane”. Mundësira të
shumta për ngjitje malore, peshkim sportiv
në lumin e Valbonës etj.
 10   TURET E REKOMANDUARA

Turi 6
Razëm - Bogë - Theth - Vermosh

Ky tur, ju jep mundësinë të shijoni një
pjesë të papërsëritshme të Alpeve
Shqiptare, duke depërtuar deri në
zemër të tyre, në Gropën e Thethit.
Nga fshati Dedaj, rruga kthen për në
Razëm (pikë klimaterike) ose vazhdon
drejt pikës tjetër të Bogës, e cila gjendet
mes Alpeve dhe është përshkruar nga
udhëtarja e famshme angleze Edith
Durham në librin e saj “Shqipëria, brenga
e Ballkanit”. Pas Bogës, kalohet Qafa e
Tërthores dhe mbërrini në pikën turistike
të kësaj zone, Thethi, që gjendet rreth
70 km larg Shkodrës. Ky tur ju jep
mundësinë të eksploroni shpella të
shumta karstike, të shihni ujëvarën e
Grunasit në Theth si dhe të ushtroni
aktivitete të shumta në natyrë. Vermoshi
gjendet në skajin më verior të Republikës
së Shqipërisë, dhe ofron gjithashtu një
gamë të gjerë aktivitetesh në natyrë.
                     29
10   TURET E REKOMANDUARA

Turi 7
Pogradec - Lin - Drilon               Turi 8
                           Lugina e Vjosës - Këlcyrë - Përmet
Rruga për në qytetin piktoresk të Pogra-
decit kalon pranë bregut të liqenit të Ohrit,    Përmeti, qyteti i luleve, trëndafilave,
i cili me origjinën e tij tektonike dhe me      këngëve të pashoqe, pastërtisë dhe
thellësinë që arrin deri në 285 metra, është     qetësisë, (i njohur në antikitet me emrin
më i thelli në Ballkan. Liqeni me moshë       “Tryfilia”, i banuar nga fise Ilire), njihet si
2-4 milion vjeçar, i cili për vlerat e tij unikale  qendër administrative që në shek. XV-të.
është shpallur pasuri e UNESCO-s, ruan në      Ky tur ju njeh me bukuritë e luginës së
gjirin e tij 17 lloje peshqish, nga të cilët     lumit Vjosa, ku bie në sy gryka e ngushtë
70% janë endemikë dhe 30% lloje buta-        e Këlcyrës. Mundësi të shumta për
kësh. Prej Pogradecit mund te vizitoni        organizimin e sporteve ujore si raftig,
fshatin e Linit në veri të Liqenit, i cili      kajake, etj.
shquhet për bazilikën e tij me mozaikë
që gjendet në kodër. Në krahun jugor rreth
6 km larg Pogradecit gjenden burimet e
ujërave të Drilonit, të cilat ofrojnë një
mjedis shplodhës dhe restorante të
shumtë ku gatuhet Korani, një lloj trofte
që jeton pothuajse vetëm në liqenin e
Ohrit.
30
                         10   TURET E REKOMANDUARA

Turi 9                     Turi 10
Berat - Mali i Tomorrit             Tiranë - Krujë - Durrës - Elbasan
Shpella e Pirrogoshit
Kanionet e Osumit                Zemra e Shqipërisë, kryeqyteti Tirana,
                        si gjithë metropolet e tjera evropiane,
                        ka energji dhe lëvizje të pashtershme. Me
                        bar-et, pub-et, restorantet, tavernat. Tirana
                        është e bukur për t’u zbuluar dhe shijuar,
                        si ditën ashtu edhe natën. Këtu gjenden
                        muze nga më të rëndësishmit në rang
                        kombëtar si Muzeu Historik Kombëtar,
                        Muzeu Arkeologjik, Galeria Kombëtare
                        e Arteve Figurative etj. Qyteti historik i
                        Krujës ndodhet 32 km larg Tiranës.
                        Objekti kryesor turistik është kalaja e
                        Krujës ku gjendet muzeu i heroit Kombëtar
                        Skenderbeut së bashku me Muzeun
                        Etnografik. Durrësi, porti më i madh
                        i vendit ndodhet 34 km larg Tiranës. Është
                        qyteti më i vjetër i Shqipërisë, me histori
                        3,000 vjeçare. Krahas plazheve të tij ju
                        mund të vizitoni Amfiteatrin, (i dyti në
                        gjithë Ballkanin për nga madhësia) si dhe
                        Muzeun Arkeologjik. Qyteti i Elbasanit
                        gjendet në juglindje të Tiranës. I njohur në
                        antikitet me emrin Skampa, ai ka qënë një
Qyteti i Beratit, qyteti i njëmijë dritareve,  stacion i rëndësishëm i rrugës antike
me kulturë të lashtë, pjesë e trashëgimisë   “Egnatia”. Objektet kryesore të qytetit janë
botërore të UNESCO-s, është një pikënisje    muret e kalasë së Skampës, kisha e Shën
e mirë për të eksploruar malin e Tomorrit,   Marisë brenda këtyre mureve, Muzeu
(i quajtur ndryshe “Olimpi Shqiptar”, ose    Etnografik, hamami, xhamia e Nazireshës
froni i perëndive), i cili gjendet në një    etj.
distancë prej 30-40 km larg qytetit.
Ky mal, i cili përbën një park Kombëtar,
është njeri prej maleve më të lartë në
Shqipëri, (2.416 metra mbi nivelin e detit).
Aty ndodhet edhe tyrbja e Abaz Aliut, i cili
është një vend i shenjtë i sektit bektashinj.
Për çdo gusht aty organizohet njëri prej
pelegrinazheve më të mëdhenj në Shqipëri.
                                              31
Burimet e ujërave të Viroit
AKOMODIMET
Hotele                   Shtëpi pritëse
Në rrugën bregdetare dhe në qendra     Shtëpitë pritëse janë struktura familjare
turistike gjendet një numër i madh     të cilat ofrojnë komoditet dhe një numër
hotelesh dhe njësish të tjera akomoduese,  të kufizuar shtretërish. Shumë prej tyre
të cilat ofrojnë lehtësira e shërbime të  ofrojnë edhe gatime tradicionale. Zonat
kënaqshme, restorante dhe plazhe private.  kryesore ku ato ndodhen janë: Alpet
Në faqet e internetit mund         Shqiptare, (Thethi, Vermoshi, Valbona),
të gjeni informacion më të zgjeruar:    bregu i liqenit të Ohrit, (Pogradeci,
www.albaniantourism.com           Tushemishti), Riviera shqiptare (Dhërmiu,
www.albania-hotel.com            Himara, Qeporoi, Borshi, Saranda), pikat
                      malore të qarkut të Korçës, (Dardha,
                      Voskopoja, Vithkuqi), dhe bregdeti
                      i Velipojës.
                      Kamping
                      Shqipëria ofron lehtësira dhe sipërfaqe
                      për kamping e parkime të cilat mund të
                      sigurohen pranë disa hoteleve të mëdhenj
                      si dhe pranë plazheve të vendit. Zona mjaft
                      të përshtatshme janë Velipoja, Orikumi etj.
34
             RESTORANTET
Restorantet
Në Shqipëri mund të bësh një zgjedhje
të larmishme në këtë shërbim.
Ka restorante të një cilësie të lartë e të
stilit ndërkombëtar, të mëdhenj, të vegjël
e shumë popullor, të cilat gjenden në
Tiranë dhe në qytete të tjera të mëdha.
Në to shërbehen specialitete të ndryshme
duke filluar që nga ato më tipike shqiptare
dhe mesdhetare, e duke vazhduar me
specialitete italiane, greke, turke, franceze,
meksikane, indiane, japoneze etj.
Pija tradicionale alkolike shqiptare është
rakia, (e prodhuar kryesisht nga rrushi).
Prodhohen dhe konsumohen gjithashtu
vera, konjaku, etj. Kafeja, gjithashtu, (turke
ose ekspres), është një pije mjaft e pëlqyer.
                      35
PIKA   TURISTIKE

Bregdeti Adriatik                 Turizmi rural dhe malor
Deti Adriatik fillon nga dalja e lumit      Territori i Shqipërisë ka disa rajone, ku ky
të Bunës në rrethin e Shkodrës dhe        lloj turizmi është i aplikuar.
përfundon në hyrje të gjirit te Vlorës.
Është një bregdet ranor dhe i cekët, duke     Riviera shqiptare:
qenë në këtë mënyrë mjaft i përshtatshëm     Dhërmi, Himarë, Qeparo, Vuno, Borsh, etj.
për pushimet e familjarëve. Plazhet e tij
janë Velipoja, Rana e Hedhun, Shëngjini,     Zona e alpeve:
Talja, Patoku, Gjiri i Lalzit, Durrësi, Golemi,  Thethi, Vermoshi, Valobona, Rrogami, etj.
Mali i Robit, Spilleja, Divjaka, Semani,
Darzeza dhe Plazhi i ri i Vlorës. Lagunat     Zona juglindore:
e shumta ofrojnë mundësi të veçanta        Voskopoja, Dardha, Vithkuqi, Boboshtica,
për të apasionuarit e natyrës, ekoturizmit,    Ohri, Prespa, etj.
peshkimit etj. Gjuetia, gjithashtu, mund
të praktikohet në disa nga këto zona të
pasura.

Bregdeti Jon
Ky breg shtrihet nga Gjiri i Vlorës deri në
kepin e Stillos në kufi me Greqinë. Shquhet
për ujëra të thella dhe shumë të pastra,
brigje shkëmbore me plazhe të vegjël e
intime. Është ideal për sportet ujore si
zhytjet, lundrimin etj.
36
                                  FLORA    &  FAUNA
Flora                      Fauna
Flora e Shqipërisë është shumë e pasur,     Shqipëria paraqet një faunë të pasur e
duke filluar nga bimësia Mesdhetare dhe     me varietete të dukshme. Fauna tokësore
duke mbaruar me ahet alpine. Ajo përmban    përbëhet nga gjitarët si: ujku, rrëqebulli,
3,220 lloje bimësie. Kjo florë përbën 29% të  macja e egër, ariu i murrmë, derri i egër,
specieve Evropiane dhe 47% të florës      kaprolli, dhelpra, nusja e lalës, lepuri i egër
së gadishullit të Ballkanit. 1% janë bimësi   lundëra, etj. E pasur është edhe fauna e
endemike dhe 5% nënendemike, ndërsa       shpendëve, llojshmëria e të cilëve arrin në
85% e llojeve të bimësisë janë pjesë e florës  350 në të gjithë vendin, si: pelikani, gjeli
Mesdhetare e të Evropës qëndrore, dhe pak    i egër, qukapiku, shqiponja e artë, skifteri
specie i përkasin Evropës Perëndimore.     etj. Fauna ujore përmban lloje të ndryshme
                        peshqish, ku më të përhapur janë: sardelja,
                        qefulli, barbuni, krapi, trofta me pika, etj.
                        Në bregdetin Adriatik janë shfaqur edhe
                        specie të rralla si peshkaqeni, foka mes-
                        dhetare (monacus momacus) etj. Në liqe-
                        nin e Ohrit gjejmë specie të vecanta si:
                        peshku Koran, sfungjeri i Ohrit dhe disa
                        lloje butakësh.
                                              37
LIQENET    &  LUMENJTË
Liqenet kryesore
Liqeni i Shkodrës, më i madhi në Gadishu-
llin e Ballkanit, shtrihet në zonën Veriperë-
ndimore të vendit. Sipërfaqja e tij arrin në
368 km2 dhe 149 km2 prej saj është pjesë
e territorit të Republikës së Shqipërisë.
Thellësia e tij arrin në 10-12 m dhe ka
origjinë tektoniko-karstike. Në Juglindje
ndodhet liqeni i Ohrit me origjinë karstike
dhe me sipërfaqe 367 km2. Ky është liqeni
më i thellë i gadishullit ballkanik, afërsisht
300 metra thellësi maksimale. Më në jug
ndodhen dy liqene të tjerë me origjinë
tektonike, Prespa e Madhe dhe Prespa
e Vogël, respektivisht 285 dhe 44 km2
të cilët janë liqenet më të lartë tektonik
të ballkanit, (mbi 800 metra lartësi mbi
nivelin e detit). Shqipëria ka gjithashtu disa
liqene artificiale si rezultat i ndërtimit të
hidrocentraleve, siç janë liqeni i Fierzës,
Komanit, Vaut të Dejës, Ulzës dhe        Lumenjtë kryesorë:
Shkopetit. Në zonën e Dumresë, (qarku i     Lumenjtë kryesorë të vendit janë:
Elbasanit), ka afro 69 liqene karstike. Ndër-  Drini (285 km), Semani (281 km),
kohë që në zonën e Lurës, Balgjait,       Vjosa (272 km), Shkumbini (182 km),
Doberdol Sylbicës, etj., gjenden disa      Mati (115 km), Buna (44 km),
komplekse liqenesh akullnajor.          dhe Erzeni (109 km).
38
       PARQET KOMBËTARE
Parku Kombëtar i Dajtit
Ky park ndodhet në lindje të Tiranës dhe
shtrihet në sipërfaqen 3,300 hektarë.
Parku është rast tipik për shtrirjen e
bimësisë me kate, duke filluar që nga
shkurret me gjelbërim të përhershëm e
deri tek dushqet. Parku frekuentohet nga
vizitorë të shumtë. Ai quhet ndryshe,
”ballkoni natyror i Tiranës”. Aty mund të
shkohet edhe me teleferik, udhëtim i cili
zgjat vetëm pak minuta dhe ju ofron pamje
të mrekullueshme.

Parku Kombëtar i Lurës
Ky park ka një sipërfaqe rreth 1280 hektarë
në lindje të rrethit te Dibres. Parku ofron
mundësi mjaft të mira të ekoturizmit.
Objekte të veçanta janë 12 liqenet
akullnajore , ku më i bukuri është Liqeni
i Luleve , i cili gjatë verës mbulohet në
sipërfaqe nga zambakë të bardhë uji. Ofron
mundësi për ekoturizmin , shëtitjet me kuaj
në fushën e Pelave etj.
                    39
PARQET KOMBËTARE
Parku Kombëtar i luginës së Valbonës     Parku Kombëtar i Divjakës
Parku, me një shtrirje 8,000 hektarë,     Parku Kombëtar i Divjakës ka një sipërfaqe
ndodhet në veriperëndim të Bajram Currit.   1,250 hektarë, pjesë e Lagunës së Karava-
Biodiversiteti i tij i veçantë e bën parkun  stasë. Parku përbën ekosistemin më të
më tërheqës për turistët. Këtu ka disa    rëndësishëm të vendit. Kjo është pika më
fshatra alpine të cilët ofrojnë akomodim në  perëndimore në Europë ku folëzon
struktura tipike të llojit të haneve.     Pelikani kaçurrel (Pelicanis crsipus).
                       Parku Kombëtar i Llogarasë
                       Shtrihet në drejtimin jugor të qytetit
                       të Vlorës. Parku është një vend tipik ku
                       kombinohet ajri detar me atë malor dhe
                       ku mund të ushtrohen sporte ajrore si
                       pasojë e erërave të favorshme.
40
                                PARQET KOMBËTARE
Parku Kombëtar i Malit të Tomorrit        Parku Kombëtar i Zall Gjocajt
Me një sipërfaqe 4,000 hektarë, parku      Parku ndodhet në verilindje të qytetit të
shtrihet në lindje të qytetit muze të Beratit.  Burrelit, me shtrirje 140 hektarë, me një
Ofrohen mundësi për ngjitje alpine.       numër të konsiderueshëm burimesh ujore
Këtu çdo vit të muajit gusht organizohet     dhe lugina të pyllëzuara.
pelegrinazhi më i madh i sektit bektashi
në Shqipëri për nder të Abaz Aliut.       Parku Kombëtar i Qafë Shtama
                         Parku ndodhet 25 km në verilindje të
                         qytetit të Krujës, me një sipërfaqe 2,000 ha.
                         Është një pikë klimaterike me ndikime
                         pozitive për personat të cilët kanë
                         probleme me sistemin e frymëmarrjes.
                         Këtu gjendet burimi i ujit të pijshëm,
                         i njohur si “Kroi i nënës Mbretëreshë”,
                         pasi ky burim është konsumuar nga familja
                         mbretërore shqiptare e Zogollëve.Parku Kombëtar i Hotovës
Parku ndodhet në rajonin e Frashërit me
një sipërfaqe 1,200 hektarë, 25 km në veri-
lindje të qytetit të Përmetit. Mbizotërojnë
masivet e bredhave.
                                              41
PARQET KOMBËTARE
Parku Kombëtar i Butrintit           Parku Kombëtar i Prespës
Parku shtrihet 25 km në jug të qytetit     Parku ka një sipërfaqe 27,750 hektarë dhe
të Sarandës. Parku ka vlera të larta      shtrihet në kufi të tre shteteve; Shqipërisë,
arkeologjike, shkencore, turistike dhe     Greqisë dhe Maqedonisë. Ai është parku
biodiversitet të veçantë. Shtrirja e parkut   më i madh kombëtar i vendit. Në këtë park
është 2,500 hektarë. Mbizotërojnë dafinat    ndodhen edhe liqeni i Prespës së Madhe e
dhe drurë të tjerë të lartë. Aktivitetet që   të Vogël, si dhe burimet e tyre ujore. Parku
mund të zhvillohen në këtë zonë janë      shquhet sidomos për faunën (shpendë të
turizmi blu i Ksamilit, ekoturizmi në liqenin  ndryshëm) si dhe për kishat e tij eremite.
e Butrintit, peshkimi, sportet ujore, etj.

Parku Kombëtar i Drenovës
Parku ndodhet në jug të qytetit të Korçës
dhe ka një sipërfaqe 1,380 hektarë. Parku
është i pasur me burime ujore si, ai i Shën
Gjergjit, Pllica, Çardakut, etj. Bimësia për-
bëhet sidomos nga bredhat. Bien në sy
edhe gjeo monumente si “Guri i Capit”.
42
       PARQET KOMBËTARE
Parku Kombëtar i Thethit
Parku i Thethit shtrihet në Alpet e
Shqipërisë, Bjeshkët e Namuna dhe
sipërfaqja e tij arrin në 2,630 hektarë.
Parku shquhet për mbulesën e dëndur
drunore ku rriten edhe ahe 200 vjeçarë.
Ofrohet akomodim në strukturat e llojit
të haneve. Mundësi të shumta për ngjitje
malore, biçikleta malore, peshkim sportiv
në përroin e Thethit etj.
                    43
Lagja “Mangalem”, Berat
MUZETË
Tiranë                   Muzeu i Shkencave Natyrore
                      Tel:       00355 4/2229028
Muzeu Historik Kombëtar           Orari i vizitave: 08.00-15.00
Tel:        00355 4/2223446              pushim të Shtunën
          00355 4/2228389              dhe të Dielën
          00355 4/2223977     Adresa: Rruga e Kavajës.
Orari i vizitave: 10.00-17.00
          të Dielën 10.00-15.00,
          pushim të Hënën
E-mail: informacioni@albmuseum,
Website: www:albmuseum.com
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,
Sheshi “Skëndërbej”, - Tiranë.
                      Galeria Kombëtare e Arteve
                      Tel:       00355 4/2233975
                      Orari i vizitave: 09.00-13.00, 17.00-20.00
                               pushim të Hënën
                      Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”.

                      Vlorë
Muzeu Arkeologjik
Tel:       00355 4/2226541      Muzeu i Pavarësisë
Orari i vizitave: 10.30-14.00        Tel:       00355/33 229419
         pushim të Shtunën     Orari i vizitave: 09.00-13.00 and 17.00-20.00
         dhe të Dielën                pushim të Hënën
Adresa: Sheshi “Nënë Tereza”
46
                                           MUZETË
Krujë                      Durrës

Muzeu Kombëtar                  Muzeu Arkeologjik
“Gjergj Kastrioti - Skënderbeu”         Tel:       00 355 52 222253.
Tel:         00355 511 22225       Orari i vizitave: 09.00-15.00
Orari i vizitave:  09.00-13.00, 15.00-18.00           pushim të Hënën
           pushim të Hënën       Adresa: Rruga “Taulantia”
Adresa:       Kështjella e Krujës
Në periudhën Maj - Shtator, oraret janë:
           08.00-13.00, 16.00-19.00.
Muzeu Kombëtar Etnografik            Muzeu Etnografik
Tel:       00 355 511 24485        Tel/Fax: 00355 52 223150.
Orari i vizitave: 09.00-13.00, 15.00-18.00    Orari i vizitave: 09.00-13.00
         pushim të Hënën                 pushim të Hënën
Adresa:      Kështjella e Krujës
Në periudhën Maj - Shtator, oraret janë:     Amfiteatri i Durrësit
         08.00-13.00, 16.00-19.00.   Është i hapur gjatë gjithë kohës.
                                             47
MUZETË
Berat                      Korçë

Muzeu Kombëtar “ONUFRI”             Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar
Tel:       00355/32 232248        Tel:       00355/82 243022
Orari i vizitave: 09.00-16.00          Orari i vizitave: 09.00-13.00 and 15.00-18.00
         pushim të Hënën                 pushim të Hënën
Në periudhën Maj - Shtator, oraret janë:    Në periudhën Maj - Shtator, oraret janë:
         09.00-13.00; 16.00 -19.00            08.00-13.00, 16.00-19.00
Muzeu Kombëtar Etnografik            Muzeu Kombëtar i Edukimit
Tel:       00355/32232224        Tel:       00355/82 243022
Orari i vizitave: 09.00-13.00 dhe 15.00-18.00  Orari i vizitave: 09.00-13.00, 15.00-18.00
         pushim të Hënën                 pushim të Hënën
Në periudhën Maj - Shtator, oraret janë:    Adresa: Lagja 12, Bulevardi “Shën Gjergji”
         08.00-13.00; 16.00-19.00   Në periudhën Maj - Shtator, oraret janë:
Adresa:      Lagja “13 Shtatori”               08.00-13.00, 16.00-19.00
48
                                      MUZETË
Gjirokastër               Galeria Kombëtare e Fotove “MARUBI”
                    Tel:       00355/22 243467
Muzeu i Armëve             Orari i vizitave: 08.00-16.00
Tel:        00355/84 262460            pushim të Shtunën
Orari i vizitave:  08.00-16.00              dhe të Dielën
          pushim të Shtunën
          dhe të Dielën    Peshkopi

                    Muzeu Historik i Dibrës
                    Tel:        00355/21 282516
                    Cel:        00355/682309998
                    Orari i vizitave: 09.00-13.00; 14.00- 16.00
                              pushim të Shtunën
                              dhe të Dielën
                    Adresa: Bulevardi “Elez Isufi”

                    Lezhë

                    Muzeu Kombëtar i varrit të Skënderbeut
                    Cel:       00355/692147344
                             00355/683647880
                    Orari i vizitave: 09.00-13.00; 16.00-19.00
Muzeu Etnografik                     pushim të Hënën
Tel:       00355/84 2624 60   Adresa: Lagja “Skanderbeg”
Orari i vizitave: 09.00-19.00
         pushim të Hënën
         dhe të Martën

Shkodër

Muzeu Historik
Tel:        00355/22 243213
Orari i vizitave:  08.00-14.00
          pushim të Shtunën
          dhe të Dielën

Muzeu i Kalasë së Rozafës
Tel:       00355/22 243213
Orari i vizitave: 09.00-14.00
                                            49
TRADITAT     SHQIPTARE

Folklori                     Muzika folklorike
Shqipëria ka një traditë të gjatë në folklorin  Këngët folklorike dhe vallet kanë shoqëruar
muzikor, i cili i ka rrënjët në lashtësi.    gjithmonë evenimentet e jetës shqiptare,
Folklori shqiptar është i pasur me vlera     si: dasmat, luftërat dhe ceremonitë
artistike, dhe vazhdon të pasurohet edhe     mortore. Ato kanë karakteristika të
në ditët e sotme. Ai konsiston në letërsi,    ndryshme në rajone të ndryshme të vendit.
muzikë, koreografi e dramë. Ai përmban      Ekzistojnë tre standarte krahinore të
krijime, rrëfime, legjenda, anektoda,      muzikës folklorike shqiptare.
proverba e thënie popullore. Një numër
i konsiderueshëm vëllimesh muzikore,       Diatoniku muzikor i veriut, këndohet nga
koreografike e letrare folklorike janë      një këngëtar burrë dhe shoqërohet me
publikuar gjatë viteve të fundit. Tetë      instrumentin çifteli dhe lahutë, por shpesh
volume folklorike letrare dhe dhjetë       edhe me gajde.
volume të “Folklorit Muzikor Shqiptar”
janë botuar në Prishtinë.
                         Muzika polifonike është traditë e jugut.
                         Kënga shoqërohet nga dy apo më shumë
                         zëra. Këngët trajtojnë tema historike dhe
                         epiko-lirike.

                         Muzika popullore. Këngët shoqërohen me
                         instrumentë ose orkestër të vogël.
50
                              TRADITAT     SHQIPTARE

Festivali Kombëtar Folklorik           Festivali Kombëtar i Rapsodisë dhe
Festivali Kombëtar i folklorit është një     instrumentistëve të folklorit në Lezhë
eveniment i rëndësishëm në Shqipëri.       Në këtë festival marrin pjesë rapsodistë
Ai organizohet çdo 4 vjet në kështjellën     nga Shqipëria e Veriut. Ky eveniment i
e qytetit të Gjirokastrës. Grupet folklorike   dedikohet rapsodistëve që interpretojnë
pjesëmarrëse në këtë festival janë nga      këngët e tyre me instrumentë si: lahuta,
Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi,     çiftelia e sharkia.
Arbëreshët e Italisë, Turqia, SHBA, Greqia
si dhe vende të tjera.Në këtë festival janë të  Festivali Kombëtar i Këngëve qytetare
ftuar edhe grupe folklorike nga vende      në Elbasan
të tjera ndërkombëtare.             Ky festival organizohet në ditën e parë
                         të pranverës në qytetin e Elbasanit.
Festivali Kombëtar i Sazeve dhe
Orkestrës folklorike të Korçës          Festivali Kombëtar i Iso-Polifonisë
Klarineta tradicionale e Shqipërisë, sazja,   në Vlorë
muzika e të cilës luhet në Shqipërinë e     Festivali Kombëtar i Iso-Polifonisë është
jugut e veçanërisht në qendrat urbane si:    një aktivitet origjinal, i fuqishëm, promotor
Korça, Vlora, Pogradeci, Përmeti, Berati,    i folklorit muzikor shqiptar në këtë fushë.
Leskoviku etj.                  Në 25 Nëntor 2005, UNESCO e deklaroi Iso
                         Polifoninë shqiptare “Pjesë e mjeshtërisë
                         dhe pasurisë gojore të njerëzimit”.
                                              51
TRADITAT    SHQIPTARE
Festivali Kombëtar i instrumenteve      Festivali folklorik “Sofra Dardane” në
folklorikë në Gjirokastër.          Bajram Curri
Është një eveniment multikulturor       Ky festival synon të promovojë kërkime,
që qëndron krah festivalit folklorik     ruajtjen dhe pasurimin e folklorit verior
të Gjirokastrës.               e Kosovar, si dhe etnografinë e kësaj zone.

Festivali Ndërkombëtar “Përmeti        Festivali “Oda Dibrane” në Peshkopi
ndërkulturor” në Përmet            Ky aktivitet ka filluar në vitin 1994 dhe
Ky është i vetmi festival ndërkombëtar    tani është bërë një traditë e kërcimeve
etnik, kulturor e gjuhësor i minoritetit në  dhe këngëve humoristike.
Shqipëri, i cili mbështetet edhe nga CIOFF,
një organizatë ndërkombëtare
që promovon foklorin.
52
Vallja tradicionale e logut
KULTURA
Letërsia dhe Arti
Libri i parë shqip është ”Meshari” i Gjon
Buzukut (1555). Letërsia e hershme
përfaqësohet nga libra me karakter fetar,
ku shprehet rezistenca ndaj dominimit turk.
Autorët më të njohur të kësaj letërsie janë:
Pjetër Budi, Frang Bardhi, Pjetër Bogdani,
etj. Letërsia shqiptare njeh hovin më të
madh në periudhën e Rilindjes Kombëtare.
Kjo letërsi ndërthur shpirtin iluminist,
romantik, demokratik të shkrimtarëve të
asaj periudhe. Autorët më të spikatur të    Pas luftës së dytë botërore, realizmi
letërsisë së Rilindjes janë: Naim Frashëri,   socialist kushtëzoi tematikën e letërsisë.
Andon Zako Çajupi, Sami Frashëri, Ndre     Edhe pse me një tematikë të kushtëzuar,
Mjeda, De Rada, etj. Gjatë periudhës së     janë realizuar një numër i madh veprash
Pavarësisë, letërsia trajtoi të njëjtën temë  artistike me vlerë. Mund të përmenden
të patriotizmit të Rilindjes, duke u thelluar  shkrimtarët Mitrush Kuteli, Ismail Kadare,
më shumë në karakterin demokratik.       Dritëro Agolli, etj. Veprat e novelistit Ismail
Figurat më të shquara të kësaj periudhe     Kadare janë përkthyer në 40 gjuhë të huaja
janë: Fan Noli, si një publicist, poet,     dhe në vitin 2005 është nderuar me çmimin
përkthyes dhe një figurë politikane,      “Man Booker International”. Kadare është
Migjeni, Lasgush Poradeci, Gjergj Fishta,    kandiduar për Çmimin Nobel në fushën
Ernest Koliqi, Faik Konica, etj.        e letërsisë.
54
                                        KULTURA
Kinematografia                Teatri
Kinematografia shqiptare është krijuar pas  Teatri shqiptar ka një traditë të gjatë. Ky
luftës së dytë botërore rreth viteve 1947.  fakt mbështetet nga pasuria kulturore e
Filmi i parë shqiptar “Tana” është prodhuar  amfiteatreve që datojnë në shekujt IV e të
në vitin 1952. Disa nga filmat shqiptarë   III para Krishtit. Teatri amator ka zanafillën
janë të njohur edhe nga publiku evropian.   e tij që në “Rilindje” dhe krijoi traditat e tij
Ata janë vlerësuar me çmime në aktivitete   në Shkodër, Korçë, Gjirokastër dhe Elbasan.
të ndryshme ndërkombëtare. Gjatë viteve    Shqipëria është vendlindja e aktorit me
të fundit janë realizuar disa filma, të    famë ndërkombëtare, Aleksandër Moisiu.
suksesshëm dhe që kanë marrë shumë      Në Shqipëri, studiohet në degën e aktrimit
çmime në festivale dhe konkurse        ka Akademinë e Arteve të Bukura, në
të ndryshme në Evropë dhe më gjërë.      degën e aktrimit. Grupe profesioniste
Disa prej të këtyre filmave janë shfaqur   teatrale me shfaqjet e tyre janë prezente
edhe nga kanale televizive të Evropës.    në qytete të ndryshme të vendit.
Një zhvillim të konsiderueshëm ka marrë    Institucionet artistiko-kulturore me
dhe filmi i shkurtër e i animuar.       aktivitet në Tiranë janë: Teatri Kombëtar,
Tani në Shqipëri janë hapur dy shkolla    Teatri i Operas dhe Baletit, Shfaqjet variete
të profilizuara kinematografike.       dhe Teatri i Kukullave.
                                              55
KULTURA
Monumentet e Kulturës             Artizanati
Shqipëria është një vend me një civilizim   Artizanati shqiptar ka një traditë të gjatë.
të hershëm. Për këtë flasin vendbanimet    Ilirët dhe Arbëreshët në kohët e hershme,
prehistorike, pikat arkeologjike me stile   kanë patur një nivel të lartë të zhvillimit
dhe ndikime ilire, helene e romake. Kishat  të punimeve artistike, duke përdorur një
e shumta bizantine dhe sidomos post-     teknikë të veçantë. Më të përmendura
bizantine. Shqipëria me historinë, kulturën  janë punimet e kostumeve me motive të
mijëvjeçare, ju ofron të gjitha mundësitë   folklorit artistik kombëtar. Punime të tjera
të vizitoni gjurmët e arkitekturës së     janë prodhimet me filigram, gdhëndjet me
hershme si dhe monumente të reja që      dru, alabastër, punimet në kockë, qeramikë,
i përkasin periudhave të mëvonshme      gurë, prodhimet me lesh e lëkurë. Gjithë
në gjithë Shqipërinë.             llojet e këtyre punimeve kanë tërhequr
                       gjithnjë vëmendjen e turistëve, për
                       origjinalitetin e tyre dhe vlerën e lartë
                       teknike e artistike.
56
                 SPORTI
Sportet tradicionale
Stadiumet e hershme, të zbuluara në disa
qytete, tregojnë jetëgjatësinë e traditës
së sporteve në vendin tonë. Në Shqipëri
janë të njohur e praktikohen pothuajse të
gjithë llojet e sporteve europiane. Sporti
më popullor është futbolli. Sporte të tjera
të përhapura janë: peshëngritja, mundja,
qitja, basketbolli, volejbolli, boksi, etj.
Aktivitetet sportive janë të grupuara në
Klube e Federata sportive.
                     57
MEDIA
Gazetat
Në Tiranë botohen një numër i madh
gazetash dhe revistash periodike.
Gazetat dhe revistat e huaja, shiten
në hotele e librari.
                    Radio
                    Radio Tirana është stacion publik.
                    Funksionojnë edhe një numër i madh
                    radiosh private. BBC transmeton në valët
                    103.9 FM, Zëri i Amerikës në 107.4 FM.
58
Interneti
Shërbim interneti mund të gjesh
në të gjithë territorin e Shqipërisë.
Pagesa për një orë shërbim interneti,
në kafe internet varion në 100-150
lekë.
                    TV
                    Në Shqipëri ushtrojnë aktivitet një
                    numër i konsiderueshëm stacionesh
                    televizive publike e private.
Perëndim në plazhin e Vlorës
INFORMACIONE      TË TJERA TË NEVOJSHME

Sistemi monetar                Credins Bank
Monedha shqiptare quhet lek dhe gjendet    Tel:   04/ 2234 096 & 2233 912
në prerjet 5000, 1000, 200, 100 dhe në    Fax:   04/ 2222 916
qindarka 100, 50, 20, 10 e 5 lekë.      E-mail: info@bankacredins.com
Këmbimi valutor në monedhë të huaj      Web site: www.bankacredins.com
publikohet çdo ditë. Makineritë elektronike  Adresa: Rruga “Ismail Qemali” nr. 21.
për të kryer veprime të ndryshme gjenden   Tiranë
në qytetet më të rëndësishme të
Shqipërisë. Bankat, pjesa më e madhe e    Popular Bank
hoteleve dhe disa restorante pranojnë     Tel:   04/ 2280442/3
përdorimin e kartave të kreditit, si dhe   Fax:   04/ 2280441
çeqeve. Praktikohen me shumë pagesat     Cel:   0682060974
kesh. Kartat e kreditit më të njohura janë:  E-mail: info@bpopullore.com
Amerikan Exspress, Dinner Club, Visa,     Web site: bpopullore.com
Maestro, (nga Banka ProCredit).        Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
                            Twin Towers - Tiranë
Orari i veprimeve bankare është nga
e hëna në të premte 08.30 deri në 15.30    Bis Bank
                       Tel:   04/ 2280 555
Lista e bankave që operojnë në Shqipëri    Fax:   04/ 2280 356
janë si më poshtë:              E- mail: info@bisbanca.com
                       Web site: www.bisbanca.com
Alpha Bank                  Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Tel:  04/2240 478                   Twin Towers - Tiranë
Fax:  04/2232 102
E-mail: tiranabranchedp@alpha.gr       NCBank (BKT)
Adresa: Bulevardi “Zog I”, nr. 47. - Tiranë  Tel:   04/ 2266 276
                       Fax:   04/ 2266 282
Intesa San Paolo               Web site: www.bkt.com.al
Tel:   04/2276 000 & 276222        Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark” - Tiranë
Fax:   04/2248 762
E-mail: americanbank@ambankalb.com      Emporiki Bank
Web site: www.ambankalb.com          Tel:  04/2 258755
Adresa: Rruga “Ismail Qemali” nr. 27. -        04/2 2258760
Tiranë                    Fax:  04/ 2258752
                       E-mail: credit@emporiki.com.al
CBA
Tel:   04/ 2272 168
Fax:   04/ 2271 262
E-mail: creditbkalb@icc-al.org
Web site: creditcba@icc-al.org
62
                INFORMACIONE     TË TJERA TË NEVOJSHME

First Investment Bank
Tel:   04/ 2276702
Fax:   04/ 2280210
E-mail : fibanktr@abcom.al
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
     Twin Toewrs, kati i dytë - Tiranë

NBG Bank
Tel:  04/ 2233621
Fax:  04/ 2233613
E-mail: nbgalbania@icc-al.org
Adresa: Rruga e Durrësit
    Godona Comfort - Tiranë
                       UBA
Pro Credit Bank                Tel:    04/2 227 408
Tel:   04/ 2271275                  04/2 228 873
     04/ 2240777             Fax:    04/2 228 460
Fax:   04/ 2220774             Tel & Fax: 04/2 224 608
E-mail: info@procreditbank.com.al       E-mail: info@ ubaal.com
Web site: www.procreditbank.com.al      Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”,
                             nr. 8. - Tiranë
Raiffeisen Bank
Tel:   04/ 2274 910            Union Bank
Fax:   04/ 2227 262            Tel:  04/ 2 258 081
     04/ 2147 912            Fax:  04/ 2273880
Web site: www.raiffeisen.al          E-mail: info@unionbank.al
Bulevardi “Bajram Curri”, ETC - Tiranë    Adresa: Bulevardi “Zog I” - Tiranë

Tirana Bank                  BIA
Tel:   04/ 2277700             Tel:   04/ 2 233 965
Fax:   04/ 2263022             Fax:   04/ 2 235 700
E-mail: info@tiranabank.net          E-mail: biatia@adanet.com.al
Web site: www.tiranabank.al          Web site: www.bia.com.al
Adresa: Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”    Adresa: Rruga e Barrikadave” nr. 3. - Tiranë
P.O. Box: 2400/1
                       Bank of Albania
World Bank                  Tel:   04/ 2 222 230
Tel:   04/ 2 280 650/1                04/ 2 222 752
Fax:   04/ 2 240 590                 04/ 2 222 152
Web site: www.worldbank.org.al        Sheshi “Skënderbej” - Tiranë
                                            63
INFORMACIONE      TË TJERA TË NEVOJSHME

Festat zyrtare:                Uji i pishëm:
1 & 2 Janar    Viti i Ri         Uji i pishëm është i kontrolluar
14 Mars      Dita e Pranverës      dhe klorizuar në të gjithë rrethet.
22 Mars      Dita e Sulltan Novruzit
1 Maj       Festa e Punëtorëve     Guida dhe përkthyes:
18 Tetor      Dita e Lumturimit të    Agjencitë e udhëtimeve janë
          Nënë Terezës        të detyruara të ofrojnë shërbimin
28 Nëntor     Festa e Pavarësisë     e përkthyesve profesional gjatë
29 Nëntor     Festa e Çlirimit      gjithë turit.
25 Dhjetor     Krishtlindjet
                       Shërbime dentare:
Festat fetare (sipas kalendarit përkatës)   Shërbimi dentar mund të gjendet
janë gjithashtu ditë pushimi:         në sektorin privat.
12 Prill Dita e Pashkëve Katolike
19 Prill Dita e Pashkëve Ortodokse      Oraret e shërbimit zyrtar:
20 Shtator     Dita e Bajramit të Madh  Zyrat qeveritare
27 Nëntor     Dita e Bajramit të Vogël  08.00 - 16.30 (pushim shtunë, dielë.)
                       Bankat
                       08.30 - 15.00 (mbyllur të shtunë dhe të dielë)
                       Dyqanet
                       09.00 - 20.00 (disa mbyllur të dielën)

                       Informacione rreth turizmit në Shqipëri

                       Informacione rreth turizmit në Shqipëri
                       www.albaniantourism.com

                       Agjencia Kombëtare e Turizmit
                       www.akt.gov.al

Koha lokale:                 Ministria e Turizmit, Kulturës,
Ndryshimi i orës bëhet 2 herë në vit,     Rinisë dhe Sporteve
të dielën e fundit të muajit mars dhe     www.mktrs.gov.al
të dielën e fundit të muajit tetor.
                       Ministria e Punëve të Jashtme
Korenti elektrik:               www.mfa.gov.al
220 volt, përdorimi elektrik është
i njëjtë me atë Evropian.           Informacione rreth hoteleve në Shqipëri
                       www.albania-hotel.com
Njësia matëse:                www.albania-holidays.com
Sistemi metër                 www.inyourpocket.com/albania
                       www.outdooralbania.com
                       www.dogana.gov.al

64
                            AKTIVITETE     TË LIRA

Aktivitete të lira              Profesionistë të aventurës
Relievi dhe bukuritë e natyrës shqiptare   Barka uji, ngjitje në mal, kanoa, etj.
mundësojnë kryerjen e aktiviteteve të lira  Drejtor ekzekutiv: Gent Mati
të tipave të ndryshme si: ecje, ngjitje në  Tel/Fax:       00 355 4/2227121
mal, çiklizëm, ski, hipizëm, not, peshkim,  Mobil phone:     00 355 69 21 888 45
kanoe e sporte të tjera. Të interesuarit e  E-mail: info@outdooralbania.com
sporteve të lira mund të kontaktojnë me   Web site: www.outdooralbania.com
organizatat e poshtëshënuara, të cilat
organizojnë sporte të lira.         Federata shqiptare e ipizmit
                       President:          Ali Ohri
Aeronautika shqiptare            Sekretar i Përgjithshëm:   Arjan Rugji
President:    Alket Islami        Tel.        00 355 42 225 222
Fax:       00355 4/2367071      Cel:        00 355 69 20 650 74
Cel:       00355 692042222
E-mail: albaniaopen@yahoo.com        Shoqata e gjuetareve
Web site: www.flyzone.com          dhe peshkatareve amatore
     www.albanianairsports.com     President:          Bujar Hyka
                       Sekretar i Përgjithshëm:   Jorgo Lako
                       Tel:        00 355 4/ 2232884
                       Cel:        00 355 68 20 659 59
                                            65
AKTIVITETE     TË LIRA

Federata shqiptare e volejbollit        Federata shqiptare e alpinizmit
President:          Gjergj Liqejza  President:          Koço Jani
Sekretar i përgjithshëm:   Leonard Tase   Sekretar i Përgjithshëm:   Ilir Cule
Tel:        00 355 4/ 2228196     Cel:        00 355 4/ 2228499
Cel:        00 355 69 21 431 26
                        Blue Sub
Federata shqiptare e skive           President:          Igli Pustina
President:     Shkëlqim Mema       Sekretar i Përgjithshëm:   Arian Gace
Sekretar i përgjithshëm:            Cel:        00 355 69 20 796 63
          Astrit Hutka
Tel:        00 355 4/ 2228499
Cel:        00 355 68 24 267 79
66
Kanionet e Osumit
SISTEMI    POSTAR

Shërbimi postar shqiptar njihet me inicialet  UPS service
“PTT”. Posta qëndrore kryen veprime nga    Adresa: Rruga “Pjeter Bogdani”,
ora 08.00 deri në 20.00.                 “Teuta building” - Tiranë.
                        Orari:  08.30-17.30 nga e Hëna
Nga e hëna në të premten                 08.00-14.00 të Shtunën
Tel. 00355 42 222315.                  Pushim: e Dielë
                        Tel:   04 2259742
Përveç postës kombëtare, ofrohen edhe     Fax:   04 2259743
shërbime postare të shpejta si: DHL, EMS,   Cel:   068209000
ACS, UPS, FEDEX, etj.             E-mail: uadvisors@albmail.com
                        Web site: www.ups.com

                        FedEx service
                        Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”,
                             “Kullat Binjake” - Tiranë
                        Orari:  08.30 -16.00 nga e Hëna
                             në të Premte,
                             09.00-12.00 të Shtunën
                             Pushim: e Dielë
                        Tel:   04 2253203
                        Fax:   04 2253630
                        E-mail: fedex@icc-al.eu.org
                        Web site: www.fedex.com

                        TNT service
DHL service                  Adresa: Rruga “Mine Peza”, Nr. 2. - Tiranë
Adresa: Rruga “Ded Gjo Luli”, Nr. 6, Tiranë.  Orari:  08.00-17.00
Orari:  08.00-18.00 nga e Hëna             Pushim: e Dielë
     në të Premte,            Tel:   042234914
     08.00-12.00 të Shtunën        Fax:   042235489
     Pushim: e Dielë           E-mail: Ilirjan@icc.al.eu.org
Tel:   04 2233932              Web site: www.tnt.com
Fax:   04 2257294
E-mail: al.customet@dhl.com
Web site: www.dhl.com

EMS service
Adresa: Rruga “Çamëria” - Tiranë
    Posta Qëndrore
Orari: 08.00-13.00
Tel:  04 2245309
68
                                   SISTEMI  POSTAR

Posta rekomande                 Policia:
Ky shërbim kryhet vetëm në postën        “Shqiponja”         126/129
qëndrore dhe shërben për dërgimin        Directorat of Shkodra    022 423 23
apo marrjen e dokumentave postare        Directorat of Velipoja   026 7802 07
nga vende të ndryshme.             Directorat of Durrësi    052 2231 51
                                      052 2221 51
Shërbimi i faksit                Directorat of Vlora     033 2239 10
Ky shërbim kryhet edhe ne postën                      033 2229 50
shqiptare.                   Directorat of Orikum    039 2123 33
                        Directorat of Himara    039 2323 44
Posta e sendeve me vlere            Directorat of Korça     082 2426 96
Posta ofron edhe shërbimin e dërgimit      Directorat of Saranda    085 2222 05
në vende të tjera të sendeve apo        Directorat of Ksamil    089 2321 56
dokumentave me vlerë.              Directorat of Gjirokaster  084 2636 82
                                      084 2623 33
Shërbime të tjera të PTT            Directorat of Pogradec   083 2223 59
Në të gjitha degët e postave mund të      Directorat of Shengjin   028 2123 99
kryhen këmbim i valutës së huaj.                      028 2123 98

Telefonata                   Urgjenca mjeksore
Në posta ofrohet shërbimi i telefonave     Nr. 127 është numuri i kontaktit të
me një çmim ekonomik, si dhe përdorimi i    urgjencës për të gjithë Shqipërinë dhe
telefonave me kartë.              gjithmonë do të funksionojë për të ofruar
                        ndihmë mjeksore.
Ofrohen shërbimet e telefonave celularë
Kompanitë celulare që kryejnë shërbim      Numurat e telefonikë të urgjencave
celular në territorin e Shqipërisë janë: AMC,  në qytete:
Vodafone dhe Eagle Mobile. Këto kompani     Tirana           04/2222235
kanë marrëveshje me pjesën më të madhe     Durrësi          052/222222
të vendeve Evropiane. Në rast se dispononi   Kavaja           055/242828
celular me roaming mund të përdoret në     Berati           032/234222
Shqipëri. Vërejmë se kosto e përdorimit     Korça           082/222552
të celularit në Shqipëri është më e lartë    Pogradeci         083/224444
se në vende të tjera të Evropës (në rastet   Vlora           033/224151
e roaming).                   Gjirokastra        084/262222
                        Saranda          085/222312
Numra të shërbimit publik            Fieri           034/222021
Emergency numbers:               Kukësi           024/222308
Police              129      Shkodra          022/247289
Fire               128
Hospital emergency        127
Night pharmacy      04/22 222 41                                            69
SISTEMI    POSTAR

Prefiksi telefonik i Shqipërisë  00 355  Kuçova                  0311
Qyteti              Prefiksi  Shkodra                 022
                       Kukësi                  0242
Ballshi               0313   Tepelena                 0814
Libohova              0881   Laçi                   053
Bajram Curri            0213   Vlora                  033
Lushnja               035   Lezha                  0215
Berati               032   Librazhdi                0514
Rrësheni              0216
Burreli               0217
Rrogozhina             0577
Bulqiza               0219
Maliqi               0861
Bilishti              0811
Memaliaj              0885
Cërriku               0581
Orikumi               0391   Administrata shtetërore
Delvina               0815   Orari       08.00-16.30
Patosi               0381   Pushim: të Shtunë dhe të Dielë
Durrësi               052
Përmeti               0813   Ministria e Turizmit, Kulturës, Rinisë
Elbasani              054   dhe Sporteve
Poliçani              0368   Tel:       00 355 4 2232488
Erseka               0812   Web site:     www.mtkrs.gov.al
Përrenjasi             0512
Fieri                034   Agjencia Kombëtare e Turizmit
Puka                0212   Tel/Fax: 00 355 4 2273281
Gramshi               0513   E-mail: info@albaniantourism.com
Pogradeci              0832        info@akt.gov.al
Gjirokastra             084   Web site: www.albaniantourism.com
Peqini               0512        www.akt.gov.al
Himara               0393   Drejtoria e Marketing-Promocionit
Peshkopia              0218   Tel:   00 355 4 2273425
Kavaja               0554
Saranda               085   Bankat
Kruja                0511   Orari  08.30-15.00
Selenica              0392   Pushim: të Shtunë dhe të Dielë
Kopliku               0211
Skrapari              0312   Dyqanet
Korça                082   Orari  09.00- 20.00
Shijaku               0571   Pushim: të Dielën
70
                                 AMBASADAT
Ambasada Amerikane            Ambasada Çeke
American Embassy             Czech Embassy
Rruga e Elbasanit, Nr. 103        Rruga “Skanderbeg”, Nr. 10
Tel:        04/ 2247285     Tel:       04/ 2234004
Fax:        04/ 2232222     Fax :      04/ 2232159
E-mail: ujkajv@state.gov         E-mail: tirana@embassy.cz

Ambasada Angleze
British Embassy
Rruga “Skanderbeg” Nr. 12
Tel & Fax:    04/ 2234973/4/5
E-mail: consular.tiran@fco.gov.uk
                     Ambasada Daneze
Ambasada e Arabisë Saudite        Danish Embassy
Saudi Arabia Embassy           Rruga “Nikolla Tupe”, Nr. 1
Rruga ”Abdi Toptani”           Tel:        04/ 2280600
Torre “Drin”, kati i 5-të        Fax:        04/ 2280630
Tel:          04/ 2248306/7/8  E-mail: tiaamb@um.dk
Fax:          04/ 2229982    Web site: www.ambtiran.um.dk
E-mail: embsaudarab@albaniaonline.net
                     Ambasada Egjiptiane
Ambasada Austriake            Egyptian Embassy
Austrian Embassy             Rruga ”Skanderbeg”, Nr. 43
Rruga “Frederik Shiroka” Nr. 3      Tel:       04/ 2233022
Tel:        04/ 2233144     Fax:       04/ 2232295
Fax:        04/ 2233140     E-mail: egyemb@albaniaonline.net
E-mail: tirana-ob@bmaa.gv.at
     austemb@adanet.com.al     Ambasada Franceze
                     French Embassy
Ambasada Boshnjake            Rruga “Skanderbeg”, Nr. 14
Bosnja-Hercegovina Embassy        Tel:       04/ 2234250
Rruga “Themistokli Germenji”, Nr. 5   Fax:       04/ 2234442
Tel:        04/ 2230454      Web site: www.ambafrance-al.org
Fax:        04/ 2234848
                     Ambasada Gjermane
Ambasada Bullgare            German Embassy
Bulgarian Embassy            Rruga “Skanderbeg”, Nr. 8
Rruga “Skanderbeg”, Nr. 12        Tel:       04/ 2274505/6/7/8/9
Tel:       04/ 2233155       Fax:       04/ 2233497
Fax:       04/ 2232272       E-mail: german.embassy@icc.eu.org
E-mail: bgemb-alb@interalb.net      Web site: www.tirana.diplo.de
                                         71
AMBASADAT
Ambasada Greke            Ambasada Italiane
Greek Embassy             Italian Embassy
Rruga “Frederik Shiroka”, Nr. 3    Rruga “Papa Gjon Pali”, Nr. 2
Tel:        04/ 2274644    Tel:       04/ 2275900
Fax:        04/ 2234140    Fax:       04/ 2274900
E-mail: gremb.tir@mfa.gr       E-mail:
Web site: www.greekembassy.al     segretariaambasciatia.tirana@estreri.it
Konsullata              Web site: ambtirana.esteri.it
Tel:        04/ 2234291    Konsullatat në Shkodër dhe në Vlorë
Fax:        04/ 2234443
Konsullata në Korçë dhe Gjirokastër  Ambasada Kineze
                   Chinese Embassy
Ambasada Hollandeze          Rruga “Skanderbeg”, Nr. 57
Royal Netherlands Embassy       Tel:       04/ 2232385
Rruga “Asim Zeneli”, Nr. 10      Fax:       04/ 2233159
Tel:        04/ 2240828    E-mail: chinaemb_al@mfa.gov.cn
Fax:        04/ 2232723
E-mail: tir@minbuza.nl        Ambasada Kroate
     tir-ca@minbuza.nl      Croatian Embassy
Web site: wwwmfa.nl/tir        Rruga “Abdi Toptani”
                   Torre “Drin” Pallati 4/1
Ambasada Hungareze          Tel:         04/ 2228390
Hungarian Embassy           Fax:         04/ 2230578
Rruga “Skanderbeg“, Nr. 16      E-mail: croembassy@albaniaonline.net
Tel:       04/ 2232238
Fax:       04/ 2233211     Ambasada Libiane
E-mail: mission.tia@kum.hu      Libyan Embassy
                   Rruga “Arben Broci”, Nr. 6
Ambasada Iraniane           Phone:       04/ 2379114
Iranian Embassy            Fax:        04/ 2379117
Rruga “Mustafa Matohiti”, Nr. 20   E-mail: amblibi@albaniaonline.net
Tel:   04/ 2227698
     04/ 2255038         Ambasada Maqedonase
Fax:   04/ 2230409         Macedonian Embassy
                   Rruga e Kavajës, Nr. 116
                   Tel:        04/ 2230909
                   Fax:        04/ 2232514
                   E-mail: makambas@albnet.net
                                AMBASADAT
Ambasada Palestineze         Ambasada Ruse
Palestine Embassy          Rusian Embassy
Rruga “Skanderbeg”, Nr. 6/1/1    Rruga “Asim Zeneli”, Nr. 5
Tel & Fax:    04/ 2265804    Phone:       04/ 2256040
E-mail: palembalb@yahoo.com     Fax:        04/ 2256046
                   E-mail: rusemb@icc.eu.org
Ambasada Polake
Polish Embassy            Ambasada e Republikës Serbe
Rruga e Durrësit, Nr.123       Serbian Republic Embassy
Tel:        04/ 2234190   Rruga ”Donika Kastrioti”, Nr. 9/1
Fax:        04/ 2233364   Phone:      04/ 223209
E-mail: polemb@albaniaonline.net   Fax:       04/ 2232089
                   E-mail: ambatira@icc-al.org
Ambasada Rumune
Rumanian Embassy           Ambasada Spanjolle
Rruga “Themistokli Germenji”, Nr.1  Spanish Embassy
Tel & Fax:     04/ 2256072    Rruga “Skanderbeg”, Nr. 43
Fax:        04/ 2256072    Tel:       04/ 2274961
E-mail: roemb@adanet.com.al     Fax:       04/ 2225383
                   E-mail: emb.tirana@mae.es
                                     73
AMBASADAT
                  Ambasada Zviceriane
                  Swiss Embassy
                  Rruga e Elbasanit, Nr. 81
                  Tel:        04/ 2234888
Ambasada Suedeze          Fax:        04/ 2234889
Swedish Embassy           E-mail: tir.vertretung@eda.admin.ch
Rruga “Qamil Guranjaku”
Pallati 12, shk 1, 3 H,       Konsullata e Kanadasë
Tel:         04/ 2347524  Honorary Consulate of Canada
Fax:         04/ 2347525  Rruga “Dervish Hima”
E- mail: altascopco@icc-al.org   Kulla, Nr. 2, Ap. 22
                  Tel:         04/ 2257274/5
Ambasada Turke           Fax:         04/ 2234889
Turkish Embassy           E-mail: canadalb@canada.gov.al
Rruga e Elbasanit, Nr. 65
Tel:        04/ 380350   Ambasada e Urdhrit Sovran të Maltës
Fax:        04/ 347767   Embassy of the Malta
E-mail:               Military Sovereign Order
turkishembassy@albaniaonline.net  Hotel “Rogner Europapark”
                  Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”
Ambasada e Republikës së Kosovës  Tel & Fax:    04/ 2223636
Kosova Embassy           E-mail: amb.smom.alb@rogner.com
Rruga “Scanderbeg”
                  Ambasada e Norvegjisë
Ambasada e Vatikanit        Norway Embassy
Vatican Embassy           Bulevardi “Dëshmorët e 4 Shkurtit”
Rruga e Durrësit, Nr. 13      Sky Tower
Tel:        04/ 2233516   Tel:       04/ 2221666
Fax:        04/ 2232001   Fax:       04/ 2221507
E-mail: nunapal@icc-al.org     E-mail: emb.tirana@mfa.no
74
www.akt.gov.al                            info@akt.gov.al
www.albaniantourism.com                  info@albaniantourism.com
Rruga “Abdi Toptani”, Nr.4, AL 1010 Tiranë, Tel: +355 42 273 778, Tel/Fax: +355 42 260 224

								
To top