Plan de dezvoltare institutionala - PowerPoint Presentation by liwenting

VIEWS: 972 PAGES: 48

									Planul de dezvoltare institu\ional` a
 Şcolii cu clasele I-VIII „FĂNUŞ
     NEAGU” BRĂILA
       2007-2011
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  Sos. Buzăului, Nr. 30, Brăila
   Telefon: 0239684997
E-mail: fanus_neagu@yahoo.com
     Partea 1 - Contextul


•  Formularea scopului/misiunii
•  Profilul prezent al şcolii
•  Analiza rezultatelor pe ultimii trei ani şcolari
•  Contextul naţional
•  Obiectivele şi ţintele la nivel regional şi local
      Partea a 2-a –
     Analiza nevoilor
•  Analiza mediului extern
•  Analiza mediului intern
•  Analiza SWOT– rezumat
•  Rezumatul aspectelor principale care
  necesită dezvoltare
    Partea a 3-a –Planul
      operaŢional
• Obiectivele şi ţintele şcolii
• Acţiuni pentru şcoală (incluzând
 responsabilităţile, termenele şi resursele)
• Planul de parteneriat al şcolii
• Planul de dezvoltare profesională a
 personalului
• Finanţarea planului
 Partea a 4-a – Consultare,
 monitorizare Şi evaluare

• Consultare
• Monitorizare şi evaluare
    Formularea scopului/misiunii

     Filozofia educaţională a instituţiei noastre este
dezvoltarea fiecărui elev la potenţialul său maxim şi a
competenţelor care îi permit inserţia socială şi învăţarea pe tot
parcursul vieţii.
     Pentru aceasta, activitatea didactică va fi astfel organizată,
încât să se dezvolte un mediu educaţional profesionist, la standarde
instrucţionale şi morale înalte.

     Valorile promovate în şcoala noastră sunt:
Perseverenţa – consecvenţa în a găsi puterea de a merge mai
departe în ciuda dificultăţilor de orice fel.
Respectul – consideraţia faţă de semeni, de autorităţi, de
proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
Responsabilitatea – consecvenţa în a duce la îndeplinire obligaţiile
ce revin fiecăruia şi asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
Autodisciplina – autocontrolul propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe şi
împulsuri şi manifestarea unui comportament adecvat oricărei
situaţii.
               Este orientată spre
               finalitate
                               Este
Este flexibilă                        multidirecţională
               Comunicarea
               organizaţională-
               caracteristici:
       Este adaptată             Este instrumentală
 OBIECTIVELE DE COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ


          10. Să sigure  1.Să informeze;    2. Să restaureze
          coeziunea si              ordinea în jurul
          circulaţia               unei noi identităti
          informatiilor.             clare a organizaţiei

9. Să faciliteze
                                     3.Să dezvolte
dinamica
                                     sistemul de
schimbarii;
                  Obiectivele             apartenenţă;
                  comunicării
                  organizaţionale
                                     4. Să promoveze
8.Să mobilizeze
                                     cunoaşterea
resursele umane;
                                     organizaţiei;


          7.Sa dezvolte
                             5.Să favorizeze
          atenţia     6.Să facă cunoscute  exprimarea;
          personalului;  initiativele
                  echipelor de
                  lucru;
            Profilul prezent al şcolii

  Şcoala „Fănuş Neagu” este situată în partea de sud a municipiului Brăila, în cartierul
Ansamblul Buzăului – Radu Negru. Remarcată prin construcţia sa modernă, şcoala şi-a deschis
porţile pentru elevi pe 15 septembrie 1993.
  La 20 septembrie 2002, şcoala primeşte botezul, luând numele marelui academician Fănuş
Neagu.
   Amplasarea şcolii în centrul cartierului oferă posibilităţi funcţionale, culturale, sportive şi
manageriale deosebite elevilor, părinţilor şi profesorilor.
   Şcoala cuprinde ciclul primar şi ciclul gimnazial.
   Pornind de la nevoile beneficiarilor, am adaptat oferta educaţională prin care şcoala să fie
diferită de celelalte prin:
Calitatea instruirii oferită de colectivul de cadre didactice ;
Desfăşurarea activităţii instructiv-educative în cabinete, laboratoare, sala de sport si sala de
festivităţi ;
Pregătiri suplimentare pentru examenele naţionale şi olimpiade ;
Pilotări ale examenelor naţionale;
Discipline opţionale atractive şi interesante ;
Programe de învăţare individualizată sau pe grupe ;
Programe de sprijinire a copiilor cu CES ;
Activităţi extracurriculare atractive ;
Asistenţă psihopedagogică ;
Orientare şcolară şi profesională ;
Utilizarea calculatorului la nivelul celor mai multe dintre discipline ;
Performanţă în domeniul informaticii – cursurile de iniţiere şi aprofundare intrate în tradiţia
şcolii.
                                  Mass media    Biblioteca
I.S.J.       C.C.D   Consiliul     Primaria               « P. Istrati »
               Local
  Politie
                                      Directia sanitara
  Pompieri
 Jandarmerie

                 Scoala cu clasele I-VIII         Directia taberelor
 Biserica « Sf.
  Spiridon »           “Fanus Neagu” Braila              BTT

                  Ciclul primar              Directia pentru
  AJOFM             Ciclul gimnazial            protectia copilului


                                     Teatrul « Maria Filotti »
  CJAPP                                  Teatrul “Carabus                                          Directia de
                                        protectia copilului


  Scoala « Aurel Vlaicu »            Parinti        Scoala « Vlaicu
                     Consiliul reprezentativ    Voda »
                       al parintilor
• In anul şcolar 2006-2007 au fost înscrişi 818 elevi,
 repartizaţi astfel : 415 la învăţământul primar (20 clase)
 şi 403 la învăţământul gimnazial (18 clase).
• Şcoala are un personal didactic format din 58 cadre
 didactice, din care 51 cu baza în şcoală, personalul
 didactic auxiliar fiind format din 5 persoane.

     Dimensiunea europeană înspre care tinde şcoala
  si-a pus amprenta prin :
•  Modernizarea continuă a bazei materiale ;
•  Calitatea standardelor de predare – învăţare – evaluare;
•  Proiectele şi programele derulate la nivelul şcolii;
•  Relaţia cu comunitatea.
Analiza rezultatelor din anul şcolar 2003-2004
Resurse umane
  Procentul de promovabilitate la Testarea naţională a fost de 93,89%, mai mare decât
  media pe judeţ şi ţara. Eleva Mocanu Alina a obţinut la Testarea naţională media 10.
  Promovabilitatea:
           la ciclul primar 99,32%;
           la ciclul gimnazial 98,82%.
  La olimpiadele si concursurile şcolare, faza judeţeană, elevii şcolii noastre au obţinut:
     10 premii I
     10 premii II
     11 premii III
     47 menţiuni.
  Participarea elevilor noştri la Centrul de excelenta: 40 elevi.
  La sfârşitul anului şcolar, la ciclul gimnazial, din 507 elevi 167 au media generala
  anuala intre 9-10.
  Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare organizate de CCD, cursuri
  universitare şi doctorat.
  In cadrul zilelor educaţiei 5 cadre didactice au susţinut lucrări ştiinţifice.
  Au avut loc preinspecţii si inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice, note de
  control din partea inspectorului de specialitate profesor Ana Coman şi evaluarea
  directorilor.
 Analiza rezultatelor din anul şcolar 2004-2005

Resurse umane
  Procentul de promovabilitate la Testarea naţională a fost de 92,45%, mai mare decât media pe
  judeţ şi ţara.
  Promovabilitatea:
            la ciclul primar 99,35%;
            la ciclul gimnazial 90,80%.
  La olimpiadele si concursurile şcolare, faza judeţeană, elevii şcolii noastre au obţinut:
      6 premii I
      12 premii II
      4 premii III
      15 menţiuni.
      1 premiu special
      La sfârşitul anului şcolar, la ciclul gimnazial, din 448 elevi 105 au media generala anuala
  intre 9-10.
      Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare organizate de CCD, cursuri
  universitare şi doctorat.
      Au avut loc preinspecţii si inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice, note de control din
  partea inspectorului de specialitate profesor Ana Coman şi evaluarea directorilor.
 Analiza rezultatelor din anul şcolar 2005-2006
Resurse umane
  Procentul de promovabilitate la Testarea naţională a fost de 94,11%, mai mare decât media pe
  judeţ şi ţară.
  Promovabilitatea:
      la ciclul primar 99,45%;
      la ciclul gimnazial 93,78%.
  La olimpiadele si concursurile şcolare, faza judeţeană, elevii scolii noastre au obţinut:
      13 premii I
      9 premii II
      14 premii III
      33 menţiuni.
  La sfârşitul anului şcolar, la ciclul gimnazial, din 382 elevi promovaţi, 172 au media generala
  anuala intre 9-10. In urma susţinerii examenelor de corigenta , au mai promovat încă 10 elevi.
  Rata de promovabilitate pe şcoală a fost de 96,67%.
  Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare organizate de CCD, cursuri universitare si
  doctorat.
  Au avut loc preinspecţii si inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice, note de control din partea
  inspectorului de specialitate profesor Maria Rodica Nisipeanu şi evaluarea directorilor.
  Intre 2 si 19 mai 2006, în şcoala noastră s-a desfăşurat inspecţia RODIS coordonata de către d-
  na Maria Rodica Nisipeanu şi având in componenta: prof. Victoria Negulescu – inspector
  management, prof. Mihaela Giurca – inspector matematica si prof. Cristian Gurzu – inspector
  biologie. In urma acestei inspecţii, conducerea şcolii noastre a obţinut calificativul F. BINE.
Analiza rezultatelor din anul şcolar 2006-2007

RESURSE UMANE

 Promovabilitatea:                Rata de abandon şcolar: 0%
     * la ciclul primar 99,50%;
     * la ciclul gimnazial 90,25%;       Situaţii şcolare neincheiate: 1
     * pe şcoală: 94,78%.
 Procentul de promovabilitate la Testarea naţională a fost de 95,65%, mai mare decât media pe
 judeţ şi ţară. La examen au participat 92 elevi, 88 au promovat,mulţi fiind repartizaţi la licee de
 prestigiu din jud. Brăila: - 5 la C.N.Gh.M.Murgoci;
                         - 15 la C.N. N. Bălcescu;
                         - 11 la Liceul N. Iorga;
                         - 10 la Liceul D.P.Perpessicius, etc

     La sfârşitul anului şcolar, la ciclul gimnazial, din 401 elevi promovaţi, 166 au media
 generala anuala intre 9-10.
 Participarea cadrelor didactice la cursurile de formare organizate de CCD, cursuri universitare si
 doctorat.
 Au avut loc preinspecţii si inspecţii pentru obţinerea gradelor didactice, note de control din partea
 inspectorului de specialitate profesor Maria Rodica Nisipeanu şi evaluarea directorilor.
           Repartizarea elevilor
          in anul scolar 2006-2007                     Colegiul naţional “Nicolae
                     Bălcescu”
                     Colegiul naţional “Gh. M. Murgoci”

                15
     22
               18%
                     Liceul teoretic “N. Iorga”
    27%
                   5
                  6%  Liceul Pedagogic “D.P.
                     Perpessicius”
 2                    Liceul economic “Ion Ghica”
2% 7                 11
                  13%
  8%                   Liceul teoretic “Panait Cerna”
        12      10
       14%      12%
                     Liceul "Ana Aslan"

                     Grupuri scolare (inclusiv SAM)
            Activităţi extracurriculare
                  {NV~|~M^NT PRIMAR
                    (2006-2007)
–  Ascult`m pa]ii toamnei – drume\ie [n parc – [nv. Cls. I-II-III – sept.-oct. 2006
–  Br`ila – ora]ul meu natal – cunoa]terea cartierului– [nv. Cls. I – oct. 2006
–  {n vizit` la gr`dina zoologic`– cunoa]terea mediului [nconjur`tor – [nv. Cls. I-II-III – nov. 2006
–  {n vizit` la Muzeul de istorie – educa\ie cultural`– coordonator: [nv. Popescu Ioana - nov. 2006
–  “Ziua Eroilor” – depunere de coroane la Cimitirul Eroilor [nv. Cls. II A,B,C,D,E, IV C,D
–  {nt@lnire cu un veteran de r`zboi – educa\ie cultural`– coordonator: [nv. Popescu Ioana - dec. 2006
–  {nt@lnire cu un agent de circula\ie– educa\ie rutier`– coordonator: [nv. }erban }tefan - dec. 2006
–  La Teatrul C`r`bu] – vizion`ri de spectacole- coordonator: [nv. Creang` Viorica – lunar
–  Bucuriile iernii – program artistic [nv. Cls. I B,C,D, II C, E ,III D, E, IV B – decembrie 2006
–  Uite, vine Mo] Cr`ciun !- serb`ri ]colare de Cr`ciun – coordonator: [nv. Giol Eugenia – 23.12.2006
–  Omagiu Luceaf`rului poeziei rom@ne]ti – serat` literar` - coordonatori: [nv. Cls. a IV-a – 15.01.2007
–  Hai s` d`m m@n` cu m~n` - omagiere – coordonator: [nv. Popescu Ioana – 24.01.2007
–  “Unire-n cuget ]i-n sim\iri”-program artistic- [nv. Cls. II D, II E – 24.01.2007
–  O floare pentru mama ! – serb`ri ]colare – coordonatori: [nv. Cls. II-II – 08.03.2007
–  Pa]tele-s`rb`toare cre]tin` - activit`\i religioase – coordonator: [nv. Oancea Marioara – apr. 2007
–  “Descoper` o lume s`n`toas` !” – expozi\ie-concurs de desene – [nv. Cls. III – mai 2007
–  “S` protej`m natura!”–expozi\ie de obiecte confec\ionate din de]euri-Palatul Copiilor: [nv.-mai 2007
–  Copil`rie fericit` - activit`\i culturale ]i sportive – coordonator: [nv. Popa Carmen – 01.06.2007
–  R`mas bun, drag abecedar ! – serbarea abecedarului – coordonator: [nv. Ivan St`nica – iunie 2007
–  R`mas bun, doamna [nv`\`toare ! – serbare ]colar` - coordonator: [nv. Popescu Ioana – iunie 2007
–  Cu ei ne m@ndrim ! – serbare de premiere – [nv`\`tori – 15.06.2007
–  Concursuri sportive – [nv`\`torii cls. III-IV – 01.06.2007
–  1 Iunie-Ziua Copilului – carnaval, prezentare de costume la nivel jude\ean – [nv`\`torii – 01.06.2007
–  S` ne cunoa]tem patria ! – excursii ]colare – coordonator: [nv. Ivan St`nica – iunie 2007
–  Concursul ]colar de matematic` “Cangurul” – coordonator: I.S.J. - [nv. Cls. II-IV
–  Concursul ]colar de cultur` general` Winners - coordonator: I.S.J. - [nv. Cls. III-IV
–  Concursul ]colar de cultur` general` Smart - coordonator: I.S.J. - [nv. Cls. III-IV
–  Concursul ]colar de alimenta\ie s`n`toas` Kraft- coordonator: M.E.C. - [nv. Cls. III
            Activităţi extracurriculare
              {NV~|~M^NT GIMNAZIAL
                (2006-2007)
¤ R`spunderea civil` ]i penal` a minorului – [nt@lnire cu un jurist – coordonator: prof. Dr`gan
 Lucica;
¤ Duminica Ortodoxiei – concurs desene religioase – coordonatori: prof. T`nase M.,Caraga\`
 G,Burnescu A, CondruzM.
¤ Martie [n s`rb`toare – program artistic ]i expozi\ie de desene – coordonator: prof. T`nase
 Mariana;
¤ Un singur pam@nt ! – program de [ngrijire a spa\iilor verzi – coordonator: prof. Dr`gan
 Lucica;
¤ Rapsodiile toamnei – activitate artistic` a corului ]colii- coordonator: prof. Condruz M.;
¤ To\i [mbr`\i]a\i, milioane ! – program artistic – coordonatori: prof. Condruz M., Voicule\
 G.;
¤ Ziua Armatei Rom@ne – vizit` la Muzeul de istorie – coordonator: prof. Dr`gan L.;
¤ Seara de Halloween – activitate distraciv`, carnaval; - coordonatori: prof. Cuclea M., Horoiu
 L.,|`p[rluie A, Voicule\;
¤ Suflet de copil – seminar – Ziua Conven\iei Drepturilor Copilului – coordonator: prof.
 psiholog Plugaru Florentina;
¤ Sf. Spiridon-patronul spiritual al ]colii - moment artistic-religios – expozi\ie de icoane –
 prof. T`nase,Caraga\`,Condrz
¤ Sf. Ierarh Nicolae – participare la Sf@nta Liturghie – coordonator: prof. Caraga\` G.,
 Burnescu A.;
¤ 1 Decembrie – program artisic, seminar, expozie de plan]e ]i portofolii – coordonatori: prof.
 Condrz M., Voicule\ G.;
¤ Sesiune de referate–“1 Decembrie”-referat: Popa I.(VIE), “Integrarea [n U.E.”-referat:
 Sandu I.(VIID)– prof. Voicule\
¤ Colinde de Cr`ciun – serat` distractiv` cu elevii cls. VIIIA - coordonator prof. dirigintre
 Pisic` Maria;
¤ “Mo] Cr`ciun cu plete dalbe” – moment artistic cu elevii cls. VIA – coordonator prof.
 diriginte Aron Livia;
¤ “Primi\i cu colindul ?” – progr. de colinde - corul ]colii - la
 ISJ,Obiectiv,Prim`rie,Prefectur`-Condrz,dr`gan,Caraga\`;
¤ “Magia unui fulg de nea”-activitate literar-artistic`,dans modern-coordonatori: prof.
 Caraga\` G., Militaru M.;
¤ “La mul\i ani, bunici !”– vizit` la C`minul pentru pensionari L.S`rat – cls. IIIA,VIIA-
 coord.: [nv Oancea, prof Roman;
              Context naţional
         Priorităţi la nivel naţional

    Pentru asigurarea calităţii proceselor de predare-învăţare-evaluare şi a serviciilor
  educaţionale, au fost elaborate legi şi acte normative care au stat la baza
  metodologiei diferenţiate:
•      Legea învăţământului (84/1995) cu modificările ulterioare.
•      Noul sistem de finanţare si administrare a unităţilor de învăţământ
  preuniversitar;
•      Legea privind asigurarea calităţii în educaţie (87/2006)
•      OUG privind asigurarea calităţii (75/2005-art. 11, 12)
•      Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ
  preuniversitar (OMEC 4925/2005)
•      Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar aprobată prin
  Memorandum în şedinţa de guvern din 20 decembrie 2005
•      HG privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcţionare a Agenţiei
  Române de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu
  modificările ulterioare (1258/2005)
•  Legea nr. 87 pe 2006 pentru aprobarea OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii,
  art. nr. 11-12
Priorităţi şi obiective regionale
       şi locale
La nivel regional
     Prognoza economică privită în perspectivele anului 2015 are ca obiectiv
 asigurarea creşterii economice, bazată pe sporirea ratei investiţiilor. Aceasta se va
 realiza prin participarea semnificativă a capitalului autohton şi prin atragerea
 resurselor externe, mai ales sub forma de investiţii directe, astfel încât sa se asigure
 o dezvoltare echilibrată, fără discrepanţe în evoluţia şi structura indicatorilor
 macroeconomici.
     In perspectiva anului 2015, unele sectoare de activitate vor cunoaşte un
 potenţial optim de dezvoltare. Se preconizează creşteri sensibile în: servicii,
 construcţii civile şi industriale, confecţii metalice şi amenajări interioare.
 Există un aspect deosebit de important care se manifestă şi în cazul forţei de
 muncă din regiunea noastră: traseul profesional al unei persoane se schimbă de 2-3
 ori pe parcursul vieţii active, iar ritmul tinde să devină şi mai accelerat, aşa încât
 este necesară pregătirea tinerilor atât din punctul de vedere al competenţelor
 profesionale, cât şi din punct de vedere psihologic, pentru ideea de schimbare.
 Practic, tinerii vor trebui să înveţe în permanenţă şi să se adapteze continuu la
 contextele socio-economice aflate în permanentă schimbare.
 In ceea ce priveşte industria brăileană, s-a putut observa o oarecare dezvoltare în
 ultimii ani a confecţiilor textile si a industriei alimentare.
 Economia regiunii a înregistrat un declin, determinând o comprimare severă a forţei
 de muncă.
Priorităţile care se impun sunt:
• Dezvoltarea sectorului productiv si a serviciilor conexe
• Dezvoltarea zonelor rurale
• Îmbunătăţirea calităţii mediului
• Dezvoltarea infrastructurii
• Dezvoltarea resurselor umane

 Priorităţile la nivel local derivă din cele regionale şi se concentrează pe
  următoarele aspecte:
• Perfecţionarea sistemului de formare continuă a resurselor umane
  din şcoală pentru asigurarea calităţii instruirii şi educaţiei;
• Creşterea calităţii sistemului de informare şi consiliere a elevilor şi
  părinţilor;
• Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele socio-economice locale;
• Dezvoltarea infrastructurii şi dotarea cu echipamente specifice şcolii,
  conform standardelor UE.
          Analiza nevoilor
Analiza mediului extern

      Contextul regional – Brăila face parte din regiunea 2 S-E alături de judeţele:
  Buzău, Constanta, Tulcea, Galaţi si Vrancea.
     Brăila se afla in zona de restructurare industriala IV aceasta a determinat
  scăderea locurilor de munca in sectorul industrial.
      La nivel local- Politicile de dezvoltare locală sunt in acord cu cele de
  dezvoltare regionala şi naţională şi vizează următoarele oportunităţi:
•  Dezvoltarea turismului de agrement (Insula Mica, Insula Mare a Brăilei, Lacul
  Jirlău, Pădurile Viişoara şi Camniţa);
•  Valorificarea legăturilor favorabile transportului pe Dunăre;
•  Atragerea investitorilor străini prin dezvoltarea Zonei libere;
•  Construirea podului peste Dunăre care oferă deschidere către coridorul Pan-
  European Nord-Sud;
•  Înfiinţarea unui Consorţiu regional privind construcţia de locuinţe in zona.
•  A fost înfiinţată Agenţia de Dezvoltare Regionala pentru 2 S-E in vederea
  realizării acestor politici.
  Dimensiunea actuală şi previzionată
       a pieţei muncii
•  Economia regională este alcătuită din ramuri cu caracter tradiţional:
   agricultura, comerţul, turismul şi serviciile, celelalte ramuri nu s-au dezvoltat
   foarte bine, înregistrând mari pierderi.
•  La nivelul judeţuluiui Brăila, efectivul de salariaţi din luna aprilie 2007 a fost
   de 78,5 mii persoane, dintre care 48,8% in construcţii, 45,3% in servicii si
   5,9% in agricultura. Potrivit ANOFM, la sfarsitul lunii aprilie 2007, existau
   6673 someri, rata somajului fiind cu 0,4% mai mare decat la nivel naţional.
•  In perspectiva, industria textilă este posibil să nu mai absoarbă în totalitate
   forţa de muncă (feminină) existentă la acesta dată, chiar dacă actualmente
   ea cunoaşte o mare expansiune.
•  Pentru 2015, unele sectoare vor cunoaşte un potenţial optim de dezvoltare,
   între care: sectorul de servicii, construcţiile civile şi industriale, consfrucţiile
   metalice, amenajările interioare, in defavoarea industriei prelucratoare, ce
   manifesta un trend descendent.
    EVOLUTIA DEMOGRAFICA A
    JUD. BRAILA IN ANUL 2006
  Evolutia demografica s-a caracterizat in anul 2006 printr-o scadere a natalitatii, o
  crestere a mortalitatii generale si infantile si o crestere a sporului natural negativ.
  Natalitatea a scazut in anul 2006 cu 0,6‰ fata de 2005, fiind cu 1 ‰ mai mica
  decat media pe tara (10,2 ‰).
  Mortalitatea generala a crescut in anul 2006 cu 0,4 ‰ fata de anul 2005, fiind cu
  0,3 ‰ mai mare decat media pe tara (12 ‰).
  Mortalitaea infantila a crescut in anul 2006 cu 3,6 ‰ fata de anul 2005, fiind cu
  0,3 ‰ mai mare decat media pe tara (13,9 ‰).
  Sporul natural. Evolutia descendenta a natalitatii si ascendenta a mortalitatii a
  determinat, in anul 2006, un spor natural negativ (- 1381 persoane), ceea ce
  corespunde unei rate de -3,7 persoane la 1000 locuitori. Rata sporului natural a
  fost mai mare cu -1‰ fata de 2005 si cu 1,9‰ mai mare decat media pe tara(-
  1,8‰).
   Populaţia previzionată a
       şcolii
 Populaţia scolii, conform recensământului:
 2007-2008: 90 elevi, 2008-2009: 80 elevi, 2009-
 2010:80 elevi, 2010-2011 – 85 elevi.90

88

86

84
     90     90
82

80                            85

78                80     80
76

74
   2006-2007  2007-2008  2008-2009  2009-2010  2010-2011
  Nivelul şi sursele potenţiale de finanţare

     Pe lângă sursele de finanţare de la bugetul local şi naţional,
   avem în vedere să dezvoltăm în continuare şi alte surse :
•  Parteneriate: în prezent, unitatea cu care colaborăm este
   Celhart Donaris S.A
•  Parteneri posibili: agenţii economici din zonă, precum şi
   părinţii elevilor care desfăşoară activităţi comerciale
•  Donaţii si sponsorizări
•  Asociaţia Părinţilor « Fănuş Neagu », prin direc\iona-rea
   procentului de 2% din impozitul pe venit c`tre
   ]coal`
• Realizarea de noi contracte pentru obţinerea veniturilor
 extrabugetare (închirierea sălii de sport, a sălii de festivităţi,
 etc.)
        Analiza mediului intern

    Activitatea desfăşurată de cadrele didactice în procesul de
predare – învăţare – evaluare este o activitate complexă, iar pentru
creşterea calităţii acesteia, un rol important îl are formarea continuă,
reprezentată prin:
Activităţi metodice la nivel de şcoală şi judeţ;
Publicarea de articole în reviste de specialitate;
Cursuri de perfecţionare metodică şi ştiinţifică organizate de
CCD şi ISJ
    Din rândul cadrelor didactice de prestigiu ale şcolii au fost
selectaţi: formatori locali, metodişti, mentori şi membri în comisiile
judeţene pentru organizarea tezelor cu subiect unic. Buna pregătire a
cadrelor didactice se oglindeşte şi în numărul mare al salariilor de
merit, gradaţiilor de merit, gradatii “Gh. Lazăr” şi gradelor didactice.
    Din cele 58 cadre didactice, 43 cadre didactice sunt titulare
iar 15 sunt suplinitori calificaţi.
    Din punct de vedere al nivelului de perfecţionare, 25 au
gradul I, 11 gradul II, 19 gradul definitiv şi 3 debutanţi.
    8 cadre beneficiază de gradaţie de merit, 8 cadre au salariu
de merit, iar 2 cadre au obţinut gradatii “Gh. Lazăr” clasa a II-a.
 Calitatea procesului instructiv-
       educativ
    În urma sondajului de opinie realizat în rândul elevilor
claselor V-VIII privind creşterea calităţii procesului instructiv-
educativ, s-au desprins următoarele concluzii:
  •Marea majoritate a elevilor consideră că lecţiile sunt bine
  sistematizate, prezentate logic, abordate ştiinţific, bazate
  pe metode şi procedee diverse, care solicită munca în
  echipă;
  •Cadrele didactice cunosc metodele de evaluare, le
  selectează şi le integrează în mod eficient în lecţie;
  •Se folosesc, după caz: probele orale şi scrise, aplicaţiile
  practice, referatele, portofoliile, etc.
  •Elevii apreciază în mod deosebit evaluarea prin rezolvare de
  exerciţii aplicative sau exerciţii cu grad mare de dificultate
  pentru note mari, precum şi prin întocmire de referate,
  portofolii, etc.
   Promovabilitatea elevilor la Testarea
         Naţională
         (2001-2007)
                Procent de promovabilitate (2001-2007)

     98%
     96%
     94%
     92%
Procent
                                                Procent de promovabilitate

     90%                                    95.65%

                     93.89%             94%

               92.26%              92.45%
     88%
     86%   88%
     84%
        2001-2002  2002-2003  2003-2004     2004-2005  2005-2006  2006-2007
                         An scolar
 Rezultate obtinute de elevii cls. a VII-a
    la Tezele cu subiect unic
• Limba şi literatura       Teza cu subiect unic (2006-2007)
 română
-procent de promovabilitate:    96.87

             100
  96,87 %        90


• Matematica
                                 76.08
             80

             70
-procent de promovabilitate:
             60

  77,08         50

             40

             30


             20

             10


             0

                Romana          Matematica
          Resurse materiale
•   Cabinet de consiliere     •Sală de sport
   ]colar`;            •Sală de festivităţi
•   Laborator de biologie     •Teren de sport
•   Laborator de chimie      •Mobilier şcolar modern
•   Laborator de fizică      •Aparatură de laborator
•   Laborator AEL         •Echipamente sportive
•   Cabinet de informatică     •Calculatoare conectate la internet
•   Cabinet medical        •Videoproiector
•   Bibliotecă           •20 săli de clasă  Resursele financiare pentru dotări de care a beneficiat
  unitatea noastră în anul şcolar 2006-2007 au fost:
  De la bugetul local: 6000 lei
  De la Comitetul de părinţi: 20550 lei
  Fonduri extrabugetare: 11500 lei
          Analiza SWOT
             Puncte tari
•  Cadre didactice calificate 100%
•  Existenţa unui nucleu de cadre didactice bine pregătit din punct de
  vedere profesional
•  Climat de colaborare, seriozitate si dorinţa de perfecţionare continuă
•  Pregătirea şi pilotarea elevilor pentru tezele cu subiect unic
•  Realizarea planului de şcolarizare
•  Rezultate foarte bune la olimpiade şi concursuri şcolare
•  Creşterea procentului de promovabilitate la testarea naţională şi a
  mediei de admitere la liceu
•  Implicarea părintilor în acţiunile de dotare şi igienizare a şcolii
•  Amplasarea şcolii într-o zonă favorizată
•  Şcoală cu tradiţie în zonă
•  Spaţiul de învăţământ bine structurat
            Puncte slabe
•  Conservatorismul şi rezistenţa la schimbare a unor cadre didactice
  privind aspectele: centrarea pe nevoile elevilor, modernizarea
  lecţiilor şi informa-tizarea învăţământului, urmărirea progresuli
  şcolar
•  Diferenţe mari între cadrele didactice, în ceea ce priveşte nivelul de
  pregătire profesională
•  Indisciplina şi dezinteresul unor cadre didactice de a susţine lecţii
  de calitate
•  Refuzul agenţilor economici de a încheia partene-riate cu şcoala
•  Refuzul autorităţilor locale de a asigura condiţii corespunzătoare
  normelor europene, privind amenajarea şi dotarea şcolii
•  Neimplicarea familiei în organizarea timpului liber al copilului
•  Elevi cu părinţii plecaţi în străinătate
•  Mijloace de învăţământ insuficiente, parţial neperformante
             Oportunităţi
•  Varietarea cursurilor de formare continuă oferite de C.C.D. şi
  I.S.J.
•  Atitudinea de respect şi apreciere a comunităţii faţă de cadrele
  didactice de prestigiu ale şcolii
•  Cartier în expansiune
•  Bază materială modernizată cu ajutorul părinţilor, a fondu-rilor
  extrabugetare şi de la MECT
•  Participarea reprezentanţilor comunităţii locale la şedinţele
  Consiliului de administraţie pentru cunoaşterea problemelor şcolii
•  Cadru legislativ de asigurare a calităţii în educaţie prin Legea
  evaluării şi asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar
•  Existenţa C.J.A.P.P., a consilierului şcolar şi a învăţătoru-
  lui/profesorului itinerant pentru acordarea de consiliere şi sprijin
  elevilor cu probleme şi familiilor acestora
•  Posibilitatea şcolii de a participa la diferite programe naţionale şi
  internaţionale( Leonardo da Vinci, Socrates)
        Ameninţări
• Creşterea nivelului şomajului în Judeţul Brăila
• Scăderea numărului de copii în circum-scripţia
 şcolară
• Creşterea numărului copiilor abandonaţi de către
 părinţii plecaţi în străinătate
• Schimbarea permanentă a legislaţiei şcolare
• Scumpirea excesivă a materialelor didacti-ce şi a
 mobilierului şcolar
• Nesiguranţa suportului financiar din par-tea
 autoriăţilor locale
• Mentalităţile greşite ale unor părinţi în ceea ce
 priveşte motivaţia pentru învăţare
      CONCLUZIE:
 Principalele aspecte care trebuie
     ameliorate sunt:
• Creşterea calităţii demersului didactic
• Perfecţionarea sistemului de formare
 continuă a resurselor umane
• Creşterea calităţii sistemului de informare şi
 consiliere şcolară
• Dezvoltarea bazei materiale în concordanţă
 cu standardele europene
• Dezvoltarea parteneriatului: şcoală – familie
 – comunitate locală
PRIORITATEA 1. - Creşterea calităţii actului instructiv-educativ
Obiectiv : {mbun`t`\irea rezultatelor la învăţătur`
Ţinta:    Elevii performaţi şi elevii cu probleme în învăţare
Context: Cre]terea calit`]ii [n ceea ce prive]te actul instructiv-educativ


 Acţiuni pentru atingerea      Rezultate aşteptate   Data      Responsabili    Parteneri   Cost  Sursa de
    obiectivului          (măsurabile)     finaliz`r                        finanţare
                               ii
Realizarea programelor de     Creşterea procentului  2007-2008  Director       Bibliotecar  200  Asocia\ia de
învăţare care să ia în       de participare la faza        Responsabilii     Profesorii,     p`rin\i
considerare sugestiile elevilor   judeţeană cu 10% şi la        comisiilor metodice  pe
cu performaţe            faza naţională cu 5.%                    specialit
                                                `\i
Aplicarea   diferenţiată   a  Rada de retenţie să          Director
metodelor/resurselor/sarcinilor   scadă cu 5%, iar rata         Responsabilii co-
de predare conform nevoilor     de success să crească  Iunie 2008  misiilor metodice   Cadrele    500  Asociaţia de
elevilor diferitelor stiluri de   cu 10%.                ]i   profesorii  didactice      părinţi
învăţare   şi    cerinţelor  Procentul     de         discipli-nelor    ale şcolii
programelor             promo-vabilitate           de examen
                  s`    dep`]eas-c`
                  media       pe
                  jude\/\ar`
Realizarea   unor  teste    Creşterea               Membrii Consiliu-
personalizate  la  nivelul    calitativ`     ]i  2007-2008  lui pentru curricu-  Cadrele    300  Asociaţia de
]colii,   pentru  analiza    cantitativ`     a         lum          didactice      părinţi
permanent` a progresului      compe-tenţelor   şi         Şefii de catedre
şcolar               abilităţilor
                  elevilor
{ntocmirea  fi]elor  de     Rezolvarea              Director       Elevii
observa-\ie       ]i     eventua-lelor      2007-2008  Director adjunct   P`rin\ii    800  Asociaţia de
[nregistrarea progresului/     probleme [n ceea           Cadrele        elevilor       părinţi
regresului  de  fiecare     ce     prive]te          didactice
PRIORITATEA 2. Perfecţionarea sistemului de formare continuă a personalului didactic
Obiectiv :. Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
Ţinta:      Cadrele didactice debutante şi cele care în ultimii 5 ani nu au participat la cursuri de
perfec\ionare
Context:  Neadaptarea unor cadre didactice la un stil de lucru modern, centrat pe elev, conservatorism şi
automul\umire

 Acţiuni pentru atingerea     Rezultate aşteptate     Data      Responsabili  Parteneri  Cost  Sursa de
    obiectivului         (măsurabile)       finaliz`r                     finanţare
                                ii
Participarea la cursuri de    Creşterea    calităţii  2007-2008  Director             -    -
formare organizate de C.C.D.   ectului didactic             Secretar       C.C.D
                                      Cadre didactice
Participarea     la     Cre]terea          2007-2008  Director       I.S.J.   -      -
concursurile de profesori     profesiona-               Secretar       C.C.D
metodi]ti ]i formatori      lismului/                Cadre didactice
organizate de C.C.D.       competitivi-t`\ii            Cadrele
                 cadrelor didactice            didactice
Predarea în echipă: învăţător-  Modernizarea                               -      -
profesor; profesor-învăţător   actului didactic;      2007-2008  Şefii comisiilor  Cadrele
                 cre]terea                metodice      didactice
                 coeziunii  [ntre
                 cadrele didactice
                 {nnoirea C.D.}.
Organizarea unor dezbateri    Eliminarea                         C.C.D
metodice  pe  specialităţi,  diferen-ţelor  de     2007-2008  Şefii comisiilor  Cadre     -      -
privind nevoia real` de      pregătire  dintre           metodice      didactice
formare              cadre didactice de
                 aceeaşi
                 specialitate
                 {nnoirea C.D.}.
PRIORITATEA 3 . Creşterea calităţii sistemului de informare şi consiliere
Obiectiv 1. Eficientizarea activit`\ii de orientare ]colar` a elevilor ]i prevenirea abandonului şcolar
Ţinta:    Elevii claselor terminale ]i p`rin\ii acestora
Context: Necorelarea aptitudinilor elevilor cu dorin\a p`rin\ilor [n privin\a orient`rii ]colare


   Acţiuni pentru atingerea  Rezultate aşteptate  Data     Responsabili  Parteneri  Cost   Sursa de
      obiectivului      (măsurabile)    finaliz`r                      finanţare
                            ii


  {ndrumarea de c`tre     {mbun`t`\irea           {nv`\`torii   Consiliul
  [nv`\`tori/ dirigin\i a   colabo-r`rii            Dirigin\ii    reprezent   -       -
  elevilor ]i p`rin\ilor cu  dintre [nv`\`tori/   2007-2008  Consilierul   a-tiv  al
  anumite probleme c`tre    dirigin\i ]i            ]colar      p`-
  cabi-netul de consiliere   consilierul                     rin\ilor
  şi orientare         ]colar, [n vederea                 Comitetel
                pre-venirii                     e    de
                abandonului ]colar                 p`rin\i
  {nfiin\area ]i dotarea   Ameliorarea      2007-2008  Director     C.J.A.P.P.      M.E.C.T.
  unui cabinet de sprijin   rezulta-telor           {nv`\`tor/    I.S.J.    10000  Buget
                ]colare ale elevi-         profesor de              local
                lor cu C.E.S.           sprijin                Asocia\ia
                                                     p`rin\ilor
  Prezentarea ofertei     Alegerea unui     martie-   Director     I.S.J.
  educa\io-nale a liceelor/  parcurs        iunie    Director     Licee/
  grupurilor ]cola-re     educa\ional      2008    adjunct     Grupuri      -   -
  elevilor claselor a VIII-  conform              Consilier    şcolare
  a ]i p`rin\ilor acestora,  aptitudilor/            educativ     P`rin\i
  cu ocazia « Zilelor     abilit`\ilor            Dirigin\ii cls
  por\ilor deschise »     proprii de c`tre          a VIII-a
                absol-ven\ii            Consilierul
                claselor a VIII-a         ]colar
PRIORITATEA 3. Creşterea calităţii sistemului de consiliere şi informare
Obiectiv: 2. Sc`derea absenteismului, prevenirea violen\ei şi a delicvenţei juvenile
Ţinta: Elevii ]colii ]i familiile acestora
Context: În anul şcolar 2006-2007 s-au înregistrat 5915 absenţe nemotivate; 14 note de 7 şi        7 note sub 7 la Purtare


   Acţiuni pentru atingerea      Rezultate aşteptate    Data      Responsabili  Parteneri  Cost  Sursa de
      obiectivului          (măsurabile)      finaliz`ri                     finanţare
                                  i

  Crearea unei baze de date cu    Prevenirea apari\iei unor  Nov. 2007  Director,     Cadre
  elevii - problemă          conflicte                Dirigin\i     didactic   -     -
                                         Secretar      e
                                                  Consilie
                                                  r ]colar
  Cunoaşterea situaţiei familiale a  Stabilirea unei       Dec.     Director,     Poli\ia    -    -
  acestor elevi            colabo-r`ri         2007     Dirigin\i     de
                    eficiente [ntre             Consilier ]colar
                                                  proxi-
                    ]coal` ]i familie
                                                  mitate
  Stabilirea unui program de      Schimbări          2007-2008  Consilier ]colar  Dirigin\   -     -
  consiliere ]colar` pentru      comportamentale\                      i;
  elevi/ p`rin\i            atitudinale                         p`rin\i/
                                                  tutori
  Desf`]urarea unui program      Con]tientizarea             Director,     C.J.A.P.P.  -     -
  de informare/ sensibilizare     elevilor/ p`rin\ilor    2007-2008  Dirigin\i     poli\ia
  a elevilor/ p`rin\ilor [n      fa\` pericolele             Consilier ]colar  de
  leg`tur` cu riscurile la       anturajelor/               poli\ia de     proxi-
  care se expun elevii f`r`      str`zii/ g`]tilor de           proxi-mitate
  [ndru-mare corespunz`toare/     cartier                           mitate
  comu-nicare

  Organizarea eficient` a       Cre]terea          2007-2008  Diriginţi     C.J.A.P.P.  -     -
  timpului liber al elevilor      randamentului ]colar           Consilier ]colar  P`rin\i
                    al elevilor               {nv`\`tor/
                                         profesor de
PRIORITATEA : 4. Dezvoltarea bazei materiale în concordanţă cu standardele europene
Obiectiv: Modernizarea şi dotarea laboratoarelor, cabinetelor cu mobilier, echipamente şi materiale didactice performante [ntr-un procent de
30%
Ţinta:  Elevii ]i cadrele didactice
Context: Uzura morală şi fizică avansată a mijloacele de învăţământ existente nu permite atingerea performan\elor dorite


  Acţiuni pentru atingerea     Rezultate aşteptate    Data      Responsabili   Parteneri      Cost    Sursa de
     obiectivului          (măsurabile)      finaliz`r                            finanţare
                                ii


Achiziţionarea de monitoare    Creşterea calităţii     2007-2008  Director       M.E.C.T.,      15000    Buget,
performante pentru cabinetul de  procesului de predare-         Administrator    Pri-             Extrabugeta
informatic`            învăţare-evaluare            Contabil       m`ria,Asocia            r
                                                \ia de
                                                p`rin\i
Dotarea cabinetelor/ laboratoa-  Modernizarea        2007-2008  Director       M.E.C.T.,      50000    Buget,
relor cu videoproiectoare ]i    demersului didactic           Administrator    Pri-             Extrabugeta
alte echipamente moderne                          Contabil       m`ria,Asocia            r
                                                \ia de
                                                p`rin\i
Modernizarea dot`rilor de     [mbun`t`\irea        2007-2008  Director       MECT        15000   Asociaţia de
la sala de sport          performan\elor             Administrator    Asocia\ia de          părinţi
                  sportive                Contabil       p`rin\i            Extrabugeta
                                      Prof. de Ed.                      r
                                      fizic`
Achiziţionarea de mobilier    Asigurarea confortului   2007-2008  Director       MECT        30000    Buget,
]colar func\ional         fizic al elevilor, cadre-        Administrator    Asocia\ia de         Extrabugeta
                  lor didactice ]i            Contabil       p`rin\i               r
                  didacti-ce                                         Asociaţia de
                  auxiliare                                          p`rin\i
PRIORITATEA 5. Dezvoltarea parteneriatului şcoală-agenţi economici-comunitate
Obiectiv: Cre]terea gradului de implicare a comunităţii locale în activităţile şcolii
Ţinta: Comunitatea local` ]i agen\ii economici
Context: Popularizarea performan\elor ]colii va avea ca impact [mbun`t`\irea imaginii ]colii la nivelul comunit`\ii
locale

  Acţiuni pentru atingerea    Rezultate aşteptate  Data       Responsabili  Parteneri   Cost  Sursa de
     obiectivului        (măsurabile)    finaliz`ri                      finanţare
                             i


Promovarea imaginii şcolii în  Implicarea unui număr  2007-2008  Director      Părinţi     -    -
comunitatea locală        cât mai mare de           Director adj.   Agenţi
                 părinţi în a susţine         Şefii comisiilor  economici
                 diverse obiective pe         metodice      Cadre
                 care şcoala şi le-a                   didactice
                 propus
Organizarea unor întâlniri   Cunoa]terea       Martie-   Dirctor      Reprez.     -     -
între şcoală şi         probleme-lor şcolii   aprilie   Director adj.   comu-nităţii
reprezentanţii          şi populariza-     2008     Membrii      locale
comunităţii locale        rea rezulatelor           Consiliului de   Consiliul
                 obţinute de şcoală          administra\ie   reprezentat
                 în comunitate                      iv al
                                             p`rin\ilor
Popularizarea          Motivarea elevilor   Dec 2007 -  Director      Cadrele     -    -
disciplinelor opţionale din   ]i p`rin\ilor în    Ian 2008   {nv`\`tori     didactice
cadrul C.D.}.          alegerea               Dirigin\i     P`rn\i
                 disciplinelor                      Elevi
                 opţionale
Derularea programului de    Orienrea ]colar`    Feb.   –  Director      Dirigin\i    -    -
consi-liere şi orientare     voca\i-onal` a     mai 2008   Consilier ]colar  P`rin\i
voca\ională cu          elevilor [n con-                    Elevi,
reprezentan\ii A.J.O.F.M.    cordan\` cu cerea/                   Reprez.
                 oferta pie\ei de                    A.J.O.F.M.
                 munc`
   Monitorizare şi evaluare
•  Se vor evalua rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a
  planului strategic şi se vor compara cu priorităţile stabilite.
•  Realizările planului vor fi prezentate în consiliile profesorale,
  şedinţele cu părinţii şi întâlniri de lucru cu partenerii.
•  Managerul va coordona şi controla desfăşurarea optimă a
  acţiunilor propuse prin plan şi va crea condiţii pentru aplicarea lui
  în practică. Managerul va fi ajutat de consiliul de administraţie şi
  de comitetul calităţii.
•  Pe tot parcursul se vor realiza evaluări parţiale, semestriale, unde
  se vor analiza atingerea obiectivelor propuse, cât şi cauzele care
  au stat la baza unor eşecuri în atingerea ţintelor propuse.
•  Adaptarea strategiilor viitoare în funcţie de constatările şi
  recomandările evaluării interne efectuate de Comisia pentru
  evaluarea şi asigurarea calităţii.
•  Pe baza constatărilor şi concluziilor înregistrate vom reactualiza
  planul strategic şi vom elabora planul operaţional pentru anul
  şcolar 2007-2008.

								
To top