Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

tieng-anh-nguoi-lon-english-fluency-language-link

VIEWS: 58 PAGES: 2

									                                                  Your International Link To Success

              Tiếng Anh
                   GIAO TIẾP QUỐC TẾ
              www.llv.edu.vn


               Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế là chương trình đào tạo đặc biệt, điển hình và thành công
               của Language Link tại Việt Nam. Khóa English Fluency tạo ra nhiều cơ hội trau dồi và rèn luyện chuyên
               sâu mọi kỹ năng Anh ngữ, giúp bạn nghe và nói tiếng Anh ngày càng thành thạo, đồng thời trang bị
               những “kỹ năng mềm” để bạn học tập và làm việc ngày một hiệu quả hơn.Nét nổi bật của chương trình                        Khóa học kéo dài trong bao lâu?
Ngoài bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết, chương trình còn bao        Có 6 trình độ, mỗi trình độ được chia làm 2 hoặc 3 khóa. Mỗi khóa
gồm các buổi học chuyên đề “kỹ năng mềm” với mục tiêu giúp         kéo dài 52.5 giờ trong 12 tuần. Chi tiết theo biểu đồ sau:
học viên thành công trong học tập và phát triển nghề nghiệp, như:                      Advanced 1-2   52.5hx2
kỹ năng Trả lời phỏng vấn xin việc, Giao tiếp, Thuyết trình, Làm việc               Upper-Intermediate 1-2   52.5hx2
nhóm, Lập kế hoạch và quản lý thời gian, Giải quyết vấn đề và ra
                                                     Intermediate 1-2   52.5hx2
quyết định.
                                                 Pre-Intermediate 1-2-3   52.5hx3

Hữu ích cho chính bạn                                          Elementary 1-2-3   52.5hx3
                                                        Beginners   52.5h
  Kỹ năng Nghe và Nói: tự tin khi giao tiếp với người bản ngữ và
                                      Lịch học: Thứ Hai/ Thứ Tư/Thứ Sáu hoặc Thứ Ba/ Thứ Năm/Thứ Bảy
  sử dụng Tiếng Anh linh hoạt trong mọi tình huống sinh hoạt
                                      vào lúc 8h30, 10h15, 14h00, 16h00, 17h15 và 19h30.
  hàng ngày, đặc biệt phát âm Tiếng Anh chuẩn luôn là ưu tiên
                                      Học phí cho mỗi khóa học: 250 USD.
  hàng đầu trong suốt khóa học.
                                      (Thanh toán học phí bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi trong ngày
  Kỹ năng Đọc và Viết: đọc nhanh, nắm ý chính, mở rộng vốn từ       của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam).
  vựng phong phú, dùng cấu trúc câu và ngữ pháp chính xác, viết
  súc tích và sử dụng dấu câu hợp lý.                   Làm thế nào để tham gia khóa học?
  Kỹ năng phối hợp và làm việc theo nhóm: mỗi giờ học đều có        Học viên sẽ làm một bài kiểm tra viết và được phỏng vấn bởi giáo
  rất nhiều cơ hội thực hành theo đôi, theo từng nhóm và sửa lỗi      viên nước ngoài để xác định trình độ đầu vào trước khi nhập học.
  chéo giữa giáo viên với học viên và giữa các học viên với nhau.     Phí kiểm tra đầu vào: 40.000 VND.
  Rèn luyện phương pháp học độc lập: học viên được trang bị
  nguồn tài liệu mạng phong phú và được hướng dẫn cách tự học
                                      Chứng chỉ
  ngoài thời gian trên lớp.                        Học viên sẽ nhận được Bảng tổng kết học tập và Chứng chỉ chính thức
  Được tư vấn miễn phí về kế hoạch học tập lâu dài: với những       của Language Link vào cuối mỗi kỳ nếu tham gia ít nhất 75% thời
  khóa học mang tính liên thông từ trình độ Bắt Đầu đến những       lượng khóa học và đạt kết quả thi tối thiểu 60% . Học viên xuất sắc
  giảng đường Đại học quốc tế.                       nhất của mỗi khóa sẽ có cơ hội được nhận học bổng cho khóa học
                                      tiếp theo.
  Câu lạc bộ CULTURE LINK: tạo cơ hội thực hành tiếng Anh bên
  ngoài cuộc sống với những tình huống phong phú như cách
  dùng bữa kiểu Tây, bình luận phim, học khiêu vũ…
                                      Hãy gọi cho chúng tôi để đăng k kiểm tra đầu vào
                                                       ngay hôm nay!!!


                Khách hàng – học viên nó
                                i gì về Tiếng Anh Giao Tiế
                                                 p Quốc Tế?


         Nguyễn Tùng Dương, trường THPT             Nguyễn Bích Diệp, du học        Ông Nguyễn Thâm,
         Lê Quý Đôn, giải nhất cuộc thi hát           sinh ĐH RMIT tại Melbourne,      Phó Chủ tịch Hiệp hội
         tiếng Anh Let’s Get Loud 2008.            Australia.              Giao nhận Kho vận VN:
          “Các khóa học có tính liên thông           “Khi phỏng vấn, đại diện của     “Tôi luôn yên tâm khi
          cao. Học xong lớp Inter 2 của            ĐH RMIT đánh giá cao bài      giao việc cho những
           khóa Giao tiếp Quốc tế, tôi sẽ            luận xin học bổng Thạc sĩ     nhân viên đã được
           chuyển tiếp sang khóa Tiếng             quản trị kinh doanh của     đào tạo tại Language
            Anh Du Học với hy vọng sẽ              tôi, và tôi tự hào nói rằng   Link, họ vừa giỏi
            đạt điểm IELTS cao và có              đó là nhờ những khóa      tiếng Anh vừa có
             cơ hội nhận được thư                English Fluency mà tôi    phong cách làm việc
             mời từ các trường ĐH                theo học trong suốt 2    chuyên nghiệp”
             tại Anh.”                      năm đi làm”.
                                                 Your International Link To Success


               ENGLISH
               www.llv.edu.vn            FLUENCY
               English Fluency is a special training programme which has been successfully run by Language Link in
               Vietnam. English Fluency offers intensive practice in all skill areas, aims to have you producing natural
               English, and develops “soft skills” to improve your study and career prospects.
 Special Features of the program
 Besides the four skills of listening, speaking, reading and writing,
 students will learn additional skills to help them become more
 effective in their studies and career development. Our Fluency
 courses now include workshop seminars in practical topics such as
 job interviews, communication, teamwork, time management,
 presentations and problem solving.

 Real benefits for you
  Speaking and Listening skills: Students learn to confidently
  communicate with English native speakers and demonstrate
  English fluency in daily activities. Accurate pronunciation
  remains a priority throughout the course.
  Reading and Writing skills: skimming for gist, scanning for
  important information, expanding vocabulary, improving
  sentence structure and grammatical accuracy, writing                          Advanced 1-2   52.5hx2
  concisely and using correct punctuation.
                                                 Upper-Intermediate 1-2  52.5hx2
  Inter-personal skills and teamwork: our Fluency classes give                    Intermediate 1-2  52.5hx2
  many opportunities for pair work, group work, teacher -                    Pre-Intermediate 1-2-3  52.5hx3
  student and student correction.                                  Elementary 1-2-3   52.5hx3
  Independent study: we provide access to supplementary                           Beginners   52.5h
  web resources and encourage self-directed learning outside
  the classroom.                             The payment will be made in VND at the current exchange rate of
                                      Vietcombank.
  Professional development: our support staff offer free         Daytime courses are also available at a reduced fee.
  consultations about long-term study plans from Beginner
  level to international university education.
  CULTURE LINK: Take your English out of the classroom and        Students are required to take a Quick Placement Test and attend
  into the real world. We offer opportunities to use the         an interview with a native English speaker to determine their level.
  language in practical situations like having a meal, seeing a      The Placement Test fee is 40,000 VND.
  film, or taking part in a dance class.
                                      Certificate
 How long is the course?
                                      After completing the course, students will receive a summary of their
 Each level, from Beginner to Advanced, is split into 2 or 3 course
                                      study progress and results. An official certificate is issued by
 modules. Each course runs for 52.5 hours over 12 weeks (See the
                                      Language Link, with the requirement of at least 75% class
 diagram for more details).
                                      attendance and a minimum final grade of 60%. Selected
 Courses are available on Mon/ Wed/Fri or Tue/Thu/Sat and start at
                                      outstanding students will be awarded scholarships for subsequent
 8.30am, 10.15am, 2.00pm, 4.00pm, 5.45pm and 7.30pm.
                                      study.
 The course fee is 250 USD.                    Call us for a placement test appointment today!!!
Language Link
 80A Lang Ha, Hanoi         36 Cat Linh, Hanoi         24 Dai Co Viet, Hanoi       Email: ask@languagelink.vn
 Tel: (84.4) 3776 3388       Tel: (84.4) 3733 8402       Tel: (84.4) 3974 4999       Website: www.llv.edu.vn
 Fax: (84.4) 3776 5008       Fax: (84.4) 3733 8429       Fax: (84.4) 3974 3280

								
To top