BUKU PANDUAN GURU 3 by SekolahKebangsaanInarad

VIEWS: 537 PAGES: 28

									   1.0 STANDARD KANDUNGAN DAN
     STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN
     MENDENGAR DAN BERTUTURStandard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar menentukan
keupayaan murid supaya berkebolehan mendengar dengan teliti, memahami, dan
menghayati perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat
memberikan maklum balas. Manakala Kemahiran Bertutur merujuk kepada keupayaan murid
berbicara secara lisan untuk menjalin hubungan, menyampaikan maklumat, pendapat,
perasaan, serta idea yang kritis dan kreatif, dengan sebutan dan intonasi yang betul secara
sopan. Penekanan diberikan pada pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul
dan mengungkapkan secara bertatasusila.   Dalam strategi pengajaran dan pembelajaran
kemahiran mendengar dan bertutur, guru perlu menetapkan objektif yang perlu dicapai oleh
murid dengan merujuk Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran
Mendengar dan Bertutur.


Standard Kandungan Kemahiran Mendengar Dan Bertutur
Murid patut mengetahui dan boleh melakukan:
1.1  Asas mendengar dan memberi respons dengan tepat pelbagai bunyi dalam
    persekitaran dengan betul.

1.2  Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata,
    perkataan, frasa serta ayat dengan betul.

1.3  Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan
    pesanan yang didengar dengan betul.

1.4.  Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada
    pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

1.5.  Bercerita dan menceritakan semula sesuatu perkara dengan tepat menggunakan
    sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.

1.6   Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada
                      21
   pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.

1.7  Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada
   pelbagai sumber secara bertatasusila.
                     22
1.0  STRATEGI PEMBELAJARAN
   KEMAHIRAN MENDENGAR DAN
   BERTUTUR
            Semasa   menyediakan     strategi
            pengajaran dan pembelajaran bagi
            kemahiran mendengar dan bertutur,
            guru perlu memberi pertimbangan
            aktiviti yang sesuai sebelum, semasa
            dan selepas kemahiran mendengar
            dan bertutur yang diajar. Pengajaran
            dan pembelajaran kemahiran ini boleh
            dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti
            secara  terancang  bagi  mencapai
            objektif yang telah ditentukan. Guru
            boleh merancang strategi pengajaran
            dan pembelajaran dengan pelbagai
            cara seperti dalam contoh rancangan
            mengajar yang disediakan ini.
           23
TEMA    KEBERSIHAN
TAJUK    Menjaga Diri


      Standard     1.2   Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi
      Kandungan        bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
                   dan ayat dengan betul .
FOKUS
UTAMA    Standard     1.2.4  Mendengar,  memahami,   menyebut  dan
      Pembelajaran       mengeja perkataan yang mengandungi suku
                   kata terbuka dan tertutup dengan betul dan
                   tepat.
      Standard     2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
      Kandungan        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
                   yang betul.
FOKUS
SAMPINGAN  Standard     2.2.1  Membaca dan memahami perkataan yang
      Pembelajaran       mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
                   vokal berganding, digraf dan konsonan
                   bergabung dengan sebutan yang betul.


      Pada akhir pengajaran, murid dapat:
      i.  mendengar dan mengecam perkataan yang berkaitan dengan
         anggota badan dan bukan anggota badan.
OBJEKTIF  ii.  menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata
         terbuka dan tertutup yang didengar dengan betul dan tepat.
      iii. memahami dengan memberi makna perkataan yang mengandungi
         dua tau tiga suku kata dengan sebutan yang betul.

      i.  Ilmu: Sains (anggota badan),Pendidikan Kesihatan,
PENGISIAN        Pendidikan Moral
KURIKULUM  ii.  Nilai: Menjaga kebersihan anggota badan
      iii. KBT: Kemahiran Berfikir – mengumpul dan mengelas
SISTEM
      Tatabahasa: Kata nama am, kosa kata
BAHASA
MEDIA    Gambar anggota badan, kad perkataan,lembaran kerja, ICT

                   24
         STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

                         PENGISIAN
         AKTIVITI                    CATATAN
                         KURIKULUM
Langkah 1

1.  Guru menamakan anggota badannya
   kepada murid dan murid mendengar
   dengan teliti.
    Contoh:
    tangan  leher    mata
    dahi   hidung   perut
    mulut   badan    kaki
    jari


2.  Murid diminta menyebut semula anggota
   badan yang disebutkan oleh guru secara
   individu, kumpulan atau kelas.Langkah 2

1.  Murid menyebut perkataan yang berkaitan  KBT (KB):
   dengan anggota badan yang ditunjukkan .  - Mengumpul  Perkataan:
                         dan
   Contoh:                  mengelas   Contoh:
   tangan   leher   mata                 tangan
   dahi    hidung  perut        Nilai:      hidung
   mulut   badan  kaki         - Jaga      perut
   jari                    kebersihan   mulut
                         diri      badan
                                leher
2.  Murid menyebut semula perkataan yang   Ilmu:
   mengandungi suku kata terbuka dan     - Sains
   tertutup dengan bimbingan guru.       (anggota   Media:
                         badan)    - Gambar
3.  Murid mengecam perkataan yang didengar           anggota
   lalu menyentuh bahagian badan masing-           badan
   masing.                         - kad perkataan


                    25
                          PENGISIAN
         AKTIVITI                      CATATAN
                          KURIKULUM

Langkah 3

1.  Murid menceritakan cara-cara menjaga
   kebersihan diri dan peralatan yang selalu
   digunakan

2.  Murid diminta mengeja dan membaca kad
   perkataan yang mengandungi suku kata
   terbuka dan suku kata tertutup seterusnya
   memadankan dengan gambar yang diberi.

3.  Murid mengeja dan membaca   semula            Lembaran Kerja 1
   perkataan yang telah disuaikan dengan
   gambar menggunakan sebutan yang betul.


Langkah 4

1.  Murid mendengar dan mengulang        KBT (KB):    Lampiran 1
   perkataan yang disebut oleh guru      - klasifikasi
   berpandukan kad perkataan yang
   ditunjukkan.
                         Sistem Bahasa:
2.  Seorang murid mengeja dan menyebut     - Kata nama
   perkataan yang terdapat pada kad dan     Am
   murid lain akan mengulanginya.
                      KBT(TKP):
3.  Murid menyebut perkataan yang terdapat - hubung kait
   pada kad dan mengasingkan kad-kad yang
   menunjukkan anggota badan dan bukan Nilai:
   anggota badan.             - Kebersihan

4.  Murid mengkelaskan perkataan yang              Lembaran Kerja 2
   menunjukkan anggota badan dan bukan
   anggota badan pada lembaran kerja yang
   diberi.
                     26
                         PENGISIAN
         AKTIVITI                   CATATAN
                         KURIKULUM

Langkah 5

1.  Murid membaca dan memahami petikan Kemahiran ICT    Lampiran 2
   beramai-ramai dengan bimbingan guru.
                      Sistem Bahasa:
2.  Murid mengeja dan menyebut perkataan - sinonim
   yang dihitamkan dalam perenggan secara
   bergilir-gilir.

3.  Murid bersoal jawab tentang   maksud
   perkataan yang dihitamkan.

4.  Murid menyebut semula makna perkataan
   yang dihitamkan.

5.  Murid memadankan perkataan dengan            Lembaran Kerja 3
   makna yang diberi secara menaip atau
   klik dan seret - MS Word perkataan


Pentaksiran

1.  Murid menyebut perkataan yang              Lembaran Kerja 4
   mengandungi suku kata terbuka dan
   tertutup yang disebut oleh guru.

2.  Murid menulis perkataan yang disebut
   dengan ejaan yang betul.


Pemulihan

1.  Murid menyebut suku kata yang              Lembaran Kerja 5
   ditunjukkan.

2.  Murid menggabungkan suku kata menjadi
   perkataan dan mengeja serta menyebut
   perkataan itu.                      27
                        PENGISIAN
          AKTIVITI                  CATATAN
                        KURIKULUM

Pengayaan

1.  Murid mengeja dan menyebut perkataan          Lembaran Kerja 6
   yang ditunjukkan.

2.  Murid memadankan perkataan untuk
   membentuk frasa yang bermakna.

3.  Murid menyebut frasa yang telah dibina.
                      28
                  Lampiran 1

Aktiviti 1
       tangan     jari

       leher     kaki

       badan     mulut

       mata     perut

       hidung    dahi
           29
                        Lembaran Kerja 1

Aktiviti 2

Sebutkan nama gambar dan tuliskan perkataan.

            berus
       sikat           mulut
            perut
                berus
                sikat
                mulut
                perut
                30
                         Lembaran Kerja 2
Aktiviti 1

Sebutkan dan tuliskan perkataan yang menunjukkan anggota badan dan
bukan anggota badan.

       selipar  leher  tangan  mulut   kasut
       berus   mandi  sikat  hidung   kotor
       perut


       Anggota Badan        Bukan Anggota Badan
                 31
                        Lampiran 2


Secara berpasangan, dengar bacaan rakan kamu.
   Razak budak yang sihat. Dia selalu jaga diri
 supaya bersih. Hari-hari dia mandi tiga kali sehari.
 Dia mandi guna sabun supaya badannya tidak
 ada kuman. Razak gosok badan agar hilang daki.

   Selepas mandi, Razak lap badan supaya
 kering. Dia sapu bedak pada badannya supaya
 rasa segar. Dia juga pakai baju yang bersih.
 Razak selalu nampak kemas.
              32
                            Lembaran Kerja 3

Aktiviti 3

 Baca dan tuliskan makna bagi perkataan yang diberi.


        uzur                   rapi
              serbuk harum
       bakteria                  nyaman
   1.    sakit   2.    kuman   3.    bedak   4.    segar   5.    kemas


                  33
                     Lembaran Kerja 4
                       Pentaksiran


Dengar perkataan yang disebut dan tuliskan di kotak yang
disediakan.1.    ebrsu
     nuhdgi
2.
3.    nsaub
4.    hsita
5.    esarg              34
                        Lembaran Kerja 5
                           Pemulihan

Melengkapkan suku kata supaya menjadi perkataan.

      bun     sok       kat


         sut        suh
   go
1.2.  ba
3.  sa
4.   si
5.
   ka
                35
                         Lembaran Kerja 6
                           Pengayaan

Secara berpasangan, dengar sebutan rakan dan cari pasangan perkataan
untuk membentuk frasa.    gosok     kasut      sabun    badan

    basuh     rambut      tangan    sikat

    cuci      gigi      kuku    potong

Jawapan:

1.


2.3.4.5.


6.


                 36
TEMA    KEKELUARGAAN

 TAJUK   Keluarga Saya


      Standard      1.2  Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi
      Kandungan        bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
                   dan ayat dengan betul.
      Standard      1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja
FOKUS                perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
UTAMA    Pembelajaran
                   kata, diftong, vokal berganding, digraf, konsonan
                   bergabung dengan sebutan yang betul.

      Standard      2.2  Membaca dan memahami perkataan, frasa, dan
      Kandungan        ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
                   yang betul.
FOKUS   Standard       2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang
SAMPINGAN              mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
     Pembelajaran        vokal berganding, digraf dan konsonan
                   bergabung dengan sebutan yang betul.


      Pada akhir pengajaran, murid dapat:
      i.   mendengar, menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga
          yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul
          dan tepat.
OBJEKTIF
         ii. membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua
           atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan
           sebutan yang betul.

         i. Ilmu: Pendidikan Moral
PENGISIAN      Nilai: Kasih sayang
KURIKULUM
         ii. KBT: Kemahiran berfikir-menjana idea
SISTEM   Tatabahasa: Kata nama am
BAHASA

MEDIA    Kad gambar, carta lirik lagu, lembaran kerja, kad perkataan, gambar


                     37
          STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

                            PENGISIAN
         AKTIVITI                          CATATAN
                            KURIKULUM

Langkah 1
                           Nilai:Kasih sayang  Lampiran 1
1.  Guru mempamerkan lirik lagu ”Saya                  Lirik lagu
   Sayang Semua” pada papan tulis.         KBT:         ”Saya sayang
                           Kemahiran      semua”
2.  Murid mendengar dengan teliti lagu yang     mendengar      ( melodi lagu: ’Satu
   dimainkan melalui pita rakaman.                   satu saya sayang
                                     ibu’)
3.  Guru meminta murid menyebut
   perkataan berkaitan dengan ahli
   keluarga yang terdapat dalam lirik lagu.
   Contoh: ibu, bapa, kakak, abang dan
   adik.

4.  Guru meminta murid menyanyi lagu
   tersebut secara kumpulan dan kelas
   dengansebutan yang betul.


Langkah 2

1.  Guru mempamerkan kad suku kata dan                  Lampiran 2
   meminta mengeja dan menyebut suku                  - kad suku kata
   kata tersebut.
                                     Lampiran 3
2.  Murid diminta memadankan suku kata                  Kad perkataan
   tersebut menjadi perkataan bermakna
   dan memadankannya dengan kad
   perkataan yang disediakan.

3.  Guru meminta murid menampal,                     Lampiran 4
   menyebut dan mengeja perkataan
   berdasarkan gambar dengan sebutan
   yang betul .
                        38
          STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

                           PENGISIAN
         AKTIVITI                       CATATAN
                           KURIKULUM


Langkah 3

1.  Guru mempamerkan gambar yang
                          KBT:       Lampiran 5
   berkaitan dengan ahli keluarga seperti
                          Konstruktivisme
   ibu, bapa, kakak, abang dan adik.                - suku kata,
                          Memahami ahli
                                   perkataan dan
2.  Guru membimbing murid mengeja dan       keluarga.
                                   gambar
   membaca serta memahami perkataan
   tersebut.

3.  Guru meminta murid membaca secara
   individu perkataan-perkataan tesebut.Pentaksiran

1.  Guru meminta murid menandakan                  Lembaran Kerja 1
   perkataan yang didengar pada lembaran
   kerja.

2.  Guru meminta murid menyebut                   Lampiran 4
   perkataan berkaitan keluarga
   berdasarkan gambar.Pemulihan

1.  Guru membimbing murid menyebut dan
   mengeja suku kata dan perkataan.
                                   Lembaran Kerja 2
2.  Murid memadankan gambar dengan
   perkataan.
                       39
         STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

                         PENGISIAN
         AKTIVITI                    CATATAN
                         KURIKULUM

Pengayaan
                               Lampiran 5
1.  Guru meminta murid bercerita tentang
                               - gambar ahli
   ahli keluarga mereka kepada rakan
                                keluarga
   berdasarkan gambar ahli keluarga
   mereka.
                      40
                      Lampiran 1Seni kata lagu
         Saya Sayang Keluarga

         Satu satu
         Saya sayang ibu

         Dua dua
         Saya sayang bapa

         Tiga tiga
         Sayang adik kakak

         Satu dua tiga
         Sayang abang juga

         Lirik Lagu ” Saya Sayang
            Semua”
             41
                           Lampiran 2


Dengar dan sebut perkataan yang didengari.
      sa      ya         i   bu
     ba      pa          a  bang
                         ga      ka     kak          a  d ik
                  42
                   Lampiran 3
Sebut dan eja.         saya     bapa
         adik     abang
         kakak     ibu
             43
         Lampiran 4

GAMBAR KELUARGA
   44
                      Lampiran 5
ka    kak       a     bang


   kakak          abang
ba   pa        i     bu


 bapa             ibu
   adik   a  dik
          ddik
          dik
          45
                              Pentaksiran
Dengar perkataan yang disebut dan tandakan     pada petak
perkataan yang betul.             *


       ibu             kakak


       idu             kakek
      bapa               alik


      papa               adik
                 46
                         Pemulihan


a. Dengar dan sebut perkataan ini.


        saya            ibu        bapa           adik        kakak           abang


b. Padankan perkataan dengan gambar.                     bapa
                     kakak
                      ibu                   47
                       Pengayaan
      Ceritakan tentang keluarga kamu

Ceritakan:
 - nama kamu
 - nama bapa
 - nama ibu
 - nama kakak
 - nama abang
 - nama adik
             48

								
To top