; MENULIS
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

MENULIS

VIEWS: 887 PAGES: 18

 • pg 1
									                 Kemahiran menulis
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA         KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM            BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
          KEMAHIRAN MENULIS
             KONSEP

Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid
menulis perkataan dan ayat, serta mengeluarkan idea yang
berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman
peribadi melalui pelbagai jenis penulisan kreatif dan bukan
kreatif. Penekanan juga diberi pada penulisan yang
menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan
tatabahasa serta ejaan yang betul dengan tulisan yang
jelas dan kemas. Murid juga digalak menggunakan
kreativiti mereka untuk menghasilkan bahan penulisan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS
        TAHUN SATU
murid mengetahui dan berkeupayaan:
 melakukan aktiviti pramenulis dengan
  betul;
 menulis secara mekanis bentuk huruf dan
  perkataan yang mengandungi suku kata
  terbuka dan tertutup dengan cara yang
  betul dan tulisan yang kemas;
 menulis perkataan dan frasa yang
  mengandungi perkataan dua atau tiga
  suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
  dan konsonan bergabung dengan betul;

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
     OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS
         TAHUN SATU
 menulis secara mekanis ayat tunggal dengan
 betul dan tulisan yang kemas;
 membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat
 dengan betul;
 menulis imlak perkataan dan frasa yang
 mengandungi suku kata terbuka dan suku kata
 tertutup dengan ejaan yang tepat;
 mencatat maklumat daripada pelbagai sumber
 dengan betul untuk diklasifikasikan;
 menulis untuk menyampaikan maklumat yang
 tepat menggunakan bahasa yang santun;

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
     OBJEKTIF KEMAHIRAN MENULIS
         TAHUN SATU

 mengedit dan memurnikan hasil penulisan
 daripada aspek ejaan.
 menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan
 bukan naratif secara terkawal dengan betul;
 dan
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      PRINSIP PENGAJARAN MENULIS
•     Kemahiran menulis mekanis merupakan asas
     kepada penguasaan menulis.
•     Melahirkan idea dalam bentuk penulisan perlu
     mengamalkan prinsip ansur maju.
•     Keseragaman dalam membentuk dan menulis
     huruf perlu dititikberatkan.
•     Latihan menulis yang berterusan perlu dijadikan
     amalan.
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    PRINSIP PENGAJARAN MENULIS

• Mengimlak dapat mengukuhkan penguasaan
 kemahiran mengeja.
• Bacaan luas membantu menghasilkan penulisan
 karangan yang baik.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      KANDUNGAN
    STANDARD KURIKULUM
  KEMAHIRAN MENULIS TAHUN SATU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN
Murid patut mengetahui dan boleh    3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak
                    dengan kemas dan jelas.
melakukan;

3.1 Asas menulis dengan cara
  yang betul.

                    3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai
                    bentuk huruf dengan kemas dan jelas.


3.2  Menulis secara mekanis      3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar
   berdasarkan bahan yang      dan huruf kecil dengan cara yang betul serta
   diberi dengan betul dan kemas.  tulisan yang kemas.

                    3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara
                    yang betul dan tulisan yang kemas.

                    3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara
                    yang betul dan tulisan yang kemas.


   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA         KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM           BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN
3.2 Menulis secara mekanis      3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi
   berdasarkan bahan yang      dua atau tiga suku kata, diftong , vokal
   diberi dengan betul dan kemas.  bergading, digraf dan konsonan bergabung
                   dengan betul dan tulisan yang kemas.

                   3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi
                   perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,
                   vokal berganding, digraf dan konsonan
                   bergabung dengan betul dan tulisan yang
                   kemas.


3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.1  Membina dan menulis perkataan yang
   frasa, dan ayat dengan betul.  mengandungi suku kata terbuka dan tertutup
                   dengan betul dan kemas

                   3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang
                   mengandungi diftong, vokal berganding,
                   digraf dan konsonan bergabung dengan
                   betul.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA         KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM            BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.3 Membina dan menulis       3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan
   perkataan, frasa, dan ayat  betul.
   dengan betul.

                  3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal
                  dan ayat majmuk dengan betul.

3.4  Menulis imlak dengan tepat.  3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
                  mengandungi suku kata terbuka dan suku
                  kata tertutup dengan tepat.

                  3.4.2 Menulis imlak frasa yang
                  mengandungi perkataan suku kata terbuka
                  dan suku kata tertutup dengan tepat.

3.5  Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
   tentang sesuatu perkara   daripada pelbagai sumber.
   daripada pelbagai sumber.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA        KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM           BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN
3.5 Mencatat maklumat yang betul    3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk
   tentang sesuatu perkara daripada  diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.
   pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan     3.6.1 Menulis untuk menyampaikan
   maklumat tentang sesuatu      maklumat yang betul berdasarkan bahan yang
   perkara dengan menggunakan     diberi dengan menggunakan bahasa yang
   bahasa yang santun.        santun.


                    3.6.2 Menulis untuk menyampaikan
                    maklumat yang pelbagai dengan betul
                    menggunakan bahasa yang santun.

3.7. Menghasilkan penulisan kreatif   3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk
   dalam pelbagai genre dengan    naratif secara terkawal dengan betul.
   betul.

                    3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif dan
                    bukan naratif secara terkawal dengan betul.
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA         KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM            BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.1 Mengedit hasil penulisan daripada
   penulisan.           aspek ejaan.


                  3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
                  penulisan daripada aspek ejaan.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA          KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM            BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
   PERBEZAAN KEMAHIRAN MENULIS
    DALAM KBSR DENGAN KSSR

• Terdapat 8 kemahiran dalam standard
 kandungan KSSR dan 4 dalam Hasil
 Pembelajaran.
• Kemahiran asas menulis diperkenalkan dalam
 standard KSSR yang tiada dalam Hasil
 Pembelajaran KBSR. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
        Strategi Pelaksanaan

• Kemahiran menulis diajar berpandukan
 cadangan pengajaran yang dimuatkan dalam
 Buku Panduan guru.
• Perancangan aktiviti p&p perlu menekankan
 beberapa aspek dalam pengajaran
 merangkumi fokus utama, fokus sampingan,
 objektif, KBT, aktiviti, pentaksiran,
 pengayaan dan pemulihan.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  CONTOH P&P KEMAHIRAN MENULIS

Semasa menyediakan rancangan pengajaran dan
pembelajaran bagi kemahiran menulis, guru perlu
memberi pertimbangan pada aktiviti yang sesuai
sebelum, semasa dan selepas kemahiran menulis
yang diajar. Pengajaran dan pembelajaran
kemahiran ini boleh dilaksanakan melalui pelbagai
aktiviti secara terancang bagi mencapai objektif
yang telah ditentukan. Contoh rancangan mengajar
disediakan.


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
              Cabaran Guru
• Kebersediaan murid untuk belajar menulis –
 memegang pensel, menulis bentuk huruf
 dengan cara yang betul, penggunaan kosa
 kata, pengecaman dan minat untuk menulis.
• Kepelbagaian tahap kebolehan murid
 menulis.
• Kesulitan menggalakkan murid menghasilkan
 idea dalam penulisan.
• Kurang pendedahan teknik mengajar proses
 dalam penulisan.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Cadangan Menangani Cabaran
• Ambil tahu kebersediaan murid menulis.
• Pelbagaikan bahan latihan menulis
 bersesuaian dengan murid.
• Galakkan murid menggunakan kosa kata
 yang dipelajari dalam aktiviti menulis.
• Pilih aktiviti dan bahan yang menarik supaya
 murid minat menulis.
• Gunakan seberapa banyak teknik menulis
 yang sesuai yang terdapat dalam buku
 dan internet.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

								
To top