Docstoc

KM ChaY LAI XE TUAN

Document Sample
KM ChaY LAI XE TUAN Powered By Docstoc
					      Danh s¸ch l¸i xe vµ km ch¹y th¸ng 8 n¨m 2010
  1) NguyÔn h÷u tØnh        3599  Km

  2) NguyÔn duy Linh        1970 Km

  3) Hoµng quang ThuyÕt      500 Km

  4) T¹ kim Chung         1030 Km

  5) Mai ngäc ThÓ         800 Km

  6) Lª h¶iTruyÒn         4351 Km

  7) L-u ®×nh Thµnh        3406 Km

  8) Hoµng hiÕu Chung       3590 KmPhßng vËt t-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:10/28/2010
language:Vietnamese
pages:1