Docstoc

GIAY DE NGHI XUAT HANG

Document Sample
GIAY DE NGHI XUAT HANG Powered By Docstoc
					            Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
                    §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

                     Hµ néi, ngµy 17  th¸ng 08  n¨m 2010

              GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt hµng

        KÝnh göi :   - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n

    - C¨n cø vµo ®¬n ®Æt hµng ngµy 17/8/2010 - §MYV-KT.
Phßng vËt t- ®Ò nghÞ cho xuÊt hµng ®i söa ch÷a, kh«i phôc
     T¹i : XÝ nghiÖp ®Çu m¸y Hµ Néi

TT     Tªn vËt t-      §VT  Sè   Ghi
                   L-îng  chó
1)  §ång hå tèc ®é bµn phô   C¸i  01   Kho
   D12E(cò) ®Çu m¸y 623           cò
   (RK)

      (mét kho¶n)
      Ghi nî «ng :  ¤ng Tr-¬ng V¨n ViÔn theo dâi


                                      Phßng vËt t-
            Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
                   §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

                     Hµ néi, ngµy 14. th¸ng 05 n¨m 2009

            GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt hµng

        KÝnh göi :  - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n

     - C¨n cø vµo nhiÖm vô s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp. Phßng vËt t-
   ®Ò nghÞ cho xuÊt hµng ®i ®Æt hµng söa ch÷a 04 bé trôc b¸nh xe
     ®Çu m¸y 631 D12E S/C cÊp Rs
     T¹i : XÝ nghiÖp ®Çu m¸y Hµ Néi

TT     Tªn vËt t-    §VT   Sè  Ghi
                  L-îng  chó
1) Bé trôc b¸nh xe §M    Bé   04   Cò
  D12E
  §M 631 (Cò)
2) Vµnh b¨ng ®a D12E     C¸i  08
  (Míi)
    (Hai kho¶n)
          Ghi nî «ng :  Tr-¬ng V¨n ViÔn

                                    Phßng vËt t-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:750
posted:10/28/2010
language:Vietnamese
pages:3