BAO CAO GIAM DOC VONG BI 866_ 009 by aaaaaaabbbb

VIEWS: 33 PAGES: 3

									 xÝ nghiÖp ®Çu m¸y yªn viªn      céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt
nam
        phßng vËt t-
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc


Hµ Néi,  ngµy   th¸ng  04  n¨m 2010

             B¸o c¸o
VÒ viÖc: mua vßng bi cho söa ch÷a ®¹i tu ®Çu m¸y 866 vµ 009

           KÝnh göi : ¤ng gi¸m ®èc xÝ nghiÖp

  - C¨n cø vµo biªn b¶n gi¶i thÓ söa ch÷a ®¹i tu ®Çu m¸y
009 D10H, 866 D4H(®éng c¬ MTU)
  - C¨n cø vµo sè vßng bi tån kho cña xÝ nghiÖp tÝnh ®Õn
hÕt ngµy 31/3/2010
   Phßng vËt t- ®Ò nghÞ ¤ng gi¸m ®èc xÝ nghiÖp cho mua
sè vßng bi sau:

TT  Tªn vµ quy c¸ch vËt t-    §vt   S.lg/m   Sè   Ghi chó
                       ¸y   l-îng
                           CÇn
I) §Çu m¸y 866 MTU S/C ®¹i
  tu
1 Vßng bi b¬m n-íc, b¬m      Vßng     04    10
  n-íc 6207 NSK
2 Vßng bi qu¹t 6215 NSK      Vßng     02    05
3 Vßng bi trôc qu¶ døa      Vßng     04    05
  QJ218 NSK
4 Vßng bi trôc qu¶ døa      Vßng     04    04
  Nu218 NSK
5 Vßng bi Thuû lùc 6224      Vßng     02    05
  NSK
6 Vßng bi 6021 Thuû lùc      Vßng     02    02
  NSK
7 Vßng bi Thuû lùc Nu217     Vßng     04    04
  NSK
8 Vßng bi qu¹t 7311 NSK      Vßng     02    05
9 Vßng bi thuû lùc        Vßng     01    01
  10006932 NSK

II §Çu m¸y 009 S/C ®¹i tu
)
  PhÇn ®éng c¬:
1  Vßng  bi trôc liªn kÕt   Vßng  02  01
   6311  NSK
2  Vßng  bi b¬m n-íc 6207   Vßng  02  02
   NSK
3  Vßng  bi bÇu läc nhiªn   Vßng  02  02
   liÖu  8203 NSK
4  Vßng  bi trôc lÖc t©m    Vßng  04  04
   7307  NSK
5  Vßng  bi trôc lÖch t©m   Vßng  04  04
   7207  NSK
6  Vßng  bi trôc BCA 7506   Vßng  02  02
   NSK

   Bé phËn qu¹t:
7  Vßng bi trôc qu¹t 6314    Vßng  01  01
   NSK
8  Vßng bi trôc qu¹t 6312    Vßng  01  01
   NSK


10
11
12 Vßng   bi  176307 NSK   Vßng  01  01
13 Vßng   bi  46202 NSK    Vßng  01  01
14 Vßng   bi  6208 NSK    Vßng  01  01
15 Vßng   bi  Nu208 NSK    Vßng  01  01
16 Vßng   bi  6308 NSK    Vßng  01  01
17 Vßng   bi  6307 NSK    Vßng  01  01
18 Vßng   bi  Nu210 NSK    Vßng  01  01
19 Vßng   bi  6309 NSK    Vßng  04  04
20 Vßng   bi  6203 NSK    Vßng  02  02
21 Vßng   bi  6201 NSK    Vßng  04  04
9 Vßng   bi  m¸y ph¸t ®iÖn  Vßng  01  01
  6313   NSK
22 Vßng   bi  6303 NSK    Vßng  02  02
  PhÇn   gÇm  + Hép gi¶m
  tèc:
1 Vßng   bi  982832T ZWZ   Vßng  08  08
2 Vßng   bi  146132T ZWZ   Vßng  08  08
3 Vßng   bi  176224 ZWZ    Vßng  06  06
4 Vßng   bi  GE 60 NSK    Vßng  04  04
5 Vßng   bi  22315 ZWZ    Vßng  04  04
6 Vßng   bi  7E32226ZWZ    Vßng  06  06
7 Vßng   bi  7D32224 ZWZ   Vßng  02  02
8  Vßng bi 176938 ZWZ  Vßng  02  02
9  Vßng bi 2032938 ZWZ  Vßng  04  04

  Bé phËn thuû lùc:
  Vßng bi bé c«n qu¹t  Vßng  01  01
  3E114( 6004)NSK
  Vßng bi bé c«n qu¹t  Vßng  01  01
  7210 NSK
Phßng vËt t-

								
To top