Docstoc

BAO CAO SINH HOAT CHI BO HANG THANG

Document Sample
BAO CAO SINH HOAT CHI BO HANG THANG Powered By Docstoc
					®¶ng bé xn®m yªn viªn            ®¶ng céng s¶n viÖt
nam
 Chi bé: vËt t-


       Sinh ho¹t, ngµy 25  th¸ng 5 n¨m 2010


               B¸o c¸o
            Sinh ho¹t chi bé

I- §iÓm danh:
  Tæng sè ®¶ng viªn hiÖn cã: 12 §/C           Trong ®ã
®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  Tæng sè ®¶ng viªn chÝnh thøc: 12 §/C         Trong ®ã
®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  V¾ng   mÆt   cã   lý   do:       0     §/C
Trong ®ã ®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  V¾ng mÆt kh«ng lý do: 0 §/C               Trong
®ã ®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  §¹i biÓu cÊp trªn dù: 0 §/C

II- Néi dung sinh ho¹t:
  1. C¸c v¨n b¶n cña cÊp trªn ®· phæ biÕn:
      - PhiÕu tæng hîp ý kiÕn söa ®æi §iÒu lÖ §¶ng.
      - QuyÕt ®Þnh chuÈn y cña cÊp Uû
      - ViÕt bµi thu ho¹ch chuyªn ®Ò tÊm g-¬ng ®¹o
®øc Hå ChÝ Minh.

  2. Tãm t¾t kÕt qu¶ l·nh ®¹o c¸c mÆt ho¹t ®éng trong
th¸ng:
   a) C«ng t¸c s¶n xuÊt:
  - NhiÖm vô chÝnh trÞ cña chi bé vËt t- qu¶n lý vËt
t- vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i néi bé;
* Qu¶n lý vËt t-:  Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao
    ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ vËt t-, phô tïng phôc vô    söa
ch÷a c¸c cÊp ë hai khu vùc Yªn B¸i vµ Yªn Viªn:
  - S/C ®Çu m¸y cÊp RK : 231. CÊp ®¹i tu: 866,462 khu
vùc Yªn Viªn
  - S/C ®Çu m¸y RK D5H: 057 vµ ®¹i tu: 009 D10H khu
vùc Yªn B¸i
     - Thu håi vËt t- phô tïng tõ m¸y thanh lý D4H
khu vùc Yªn B¸i vµ Yªn Viªn

* Qu¶n lý ph-¬ng tiÖn vËn t¶i néi bé:
    Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi÷ g×n xe tèt, l¸i xe
an toµn kh«ng gnõng b¶o d-ìng n©ng cao chÊt l-îng c¸c
®Çu xe.

 3. C«ng t¸c  b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé:
     §oµn  kÕt néi bé trong ®¶ng còng nh- víi quÇn
chóng. TuyÖt  ®èi trung thµnh víi ®-êng nèi chÝnh s¸ch
ph¸p luËt cña  §¶ng vµ nhµ n­íc…

 4. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng:
    C¸n bé ®¶ng viªn, CNV tin t-ëng vµo sù l·nh ®¹o
cña §¶ng. ChÊp hµnh tèt chØ thÞ, nghi quyÕt cña §¶ng vµ
nhµ n-íc, lµm tèt c¸c c«ng t¸c;
  - C¶i tiÕn sinh ho¹t chi bé
  - Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ
  - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra
  - C«ng t¸c phª vµ tù phª

  5. Nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ:  kh«ng

III- C«ng t¸c träng t©m cña th¸ng sau:
  - ChuÈn bÞ ®Çu ®ñ vËt t-, phô tïng th¸ng 6 phôc vô
söa ch÷a ®Çu m¸y ë hai khu vùc
  - Xin bæ xung ®Þnh viªn, b¸o c¸o Gi¸m ®èc
  - T¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t ®Ó gi¸o dôc
vµ ng¨n ngõa CB§V, CNV vi ph¹m chØ thÞ nghÞ quyÕt cña
§¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc nãi chung vµ quy chÕ, néi
quy cña ngµnh vµ XN nãi riªng;
  - TriÓn khai häc tËp tèt nghÞ quyÕt cña cÊp trªn;
  - Tuyªn truyÒn gi¸o dôc, x©y dùng ®éi ngò ®oµn viªn
c«ng ®oµn ®¹t tiªu chÝ ng-êi CN§S trong thêi kú CN ho¸ -
HiÖn ®¹i ho¸

T.M Chi uû chi bé

 BÝ th-
                        Khæng
                  TiÕn Sü
®¶ng bé xn®m yªn viªn            ®¶ng céng s¶n viÖt
nam
 Chi bé: vËt t-


       Sinh ho¹t, ngµy 25  th¸ng 6 n¨m 2010


               B¸o c¸o
            Sinh ho¹t chi bé

I- §iÓm danh:
  Tæng sè ®¶ng viªn hiÖn cã: 12 §/C           Trong ®ã
®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  Tæng sè ®¶ng viªn chÝnh thøc: 12 §/C         Trong ®ã
®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  V¾ng   mÆt   cã   lý   do:       0     §/C
Trong ®ã ®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  V¾ng mÆt kh«ng lý do: 0 §/C               Trong
®ã ®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  §¹i biÓu cÊp trªn dù: 0 §/C

II- Néi dung sinh ho¹t:
 1. C¸c v¨n b¶n cña cÊp trªn ®· phæ biÕn:
 - Phæ biÕn quyÕt ®Þnh sè 637 ngµy 30/5
 - Phæ biÕn c«ng v¨n sè 344 CV/TW ngµy 16/6/2010
 - Phæ biÕn nghÞ quyÕt sè 01 ngµy 22 th¸ng 6 n¨m 2010
  cña ®¹i héi §¶ng bé XÝ nghiÖp §MYV nhiÖm kú 2010-2015

  2. Tãm t¾t kÕt qu¶ l·nh ®¹o c¸c mÆt ho¹t ®éng trong
th¸ng:
   a) C«ng t¸c s¶n xuÊt:
 -  NhiÖm vô chÝnh trÞ cña chi bé vËt t- qu¶n lý vËt
t- vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i néi bé;

* Qu¶n lý vËt t-:  Hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao
    ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ vËt t-, phô tïng phôc vô    söa
ch÷a c¸c cÊp ë hai khu vùc Yªn B¸i vµ Yªn Viªn:
 -  S/C ®Çu m¸y cÊp RK : 231. CÊp ®¹i tu: 866,462 khu
vùc Yªn Viªn
 -   S/C ®Çu m¸y RK D5H: 057   vµ ®¹i tu: 009 D10H.
CÊpII: 014, 025 D10H khu vùc Yªn B¸i
 -  T¨ng c-êng c«ng t¸c gia c«ng kh«i phôc phôc vô söa
ch÷a ®Çu m¸y

* Qu¶n lý ph-¬ng tiÖn vËn t¶i néi bé:
     Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi÷ g×n xe tèt, l¸i xe
an toµn kh«ng gnõng b¶o d-ìng n©ng cao chÊt l-îng c¸c
®Çu xe.

 3. C«ng t¸c  b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé:
     §oµn  kÕt néi bé trong ®¶ng còng nh- víi quÇn
chóng. TuyÖt  ®èi trung thµnh víi ®-êng nèi chÝnh s¸ch
ph¸p luËt cña  §¶ng vµ nhµ n­íc…

 4. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng:
    C¸n bé ®¶ng viªn, CNV tin t-ëng vµo sù l·nh ®¹o
cña §¶ng. ChÊp hµnh tèt chØ thÞ, nghi quyÕt cña §¶ng vµ
nhµ n-íc, lµm tèt c¸c c«ng t¸c;
  - C¶i tiÕn sinh ho¹t chi bé
  - Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ
  - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra
  - C«ng t¸c phª vµ tù phª

  5. Nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ:   kh«ng

III- C«ng t¸c träng t©m cña th¸ng sau:
  - ChuÈn bÞ ®Çu ®ñ vËt t-, phô tïng th¸ng 7 phôc vô
söa ch÷a ®Çu m¸y ë hai khu vùc
  - Xin bæ xung ®Þnh viªn, b¸o c¸o Gi¸m ®èc
  - T¨ng c-êng c«ng ¸tc kiÓm tra gi¸m s¸t ®Ó gi¸o dôc
vµ ng¨n ngõa CB§V, CNV vi ph¹m chØ thÞ nghÞ quyÕt cña
§¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc nãi chung vµ quy chÕ, néi
quy cña ngµnh vµ XN nãi riªng;
  - TriÓn khai häc tËp tèt nghÞ quyÕt cña cÊp trªn;
  - Tuyªn truyÒn gi¸o dôc, x©y dùng ®éi ngò ®oµn viªn
c«ng ®oµn ®¹t tiªu chÝ ng-êi CN§S trong thêi kú CN ho¸ -
HiÖn ®¹i ho¸

T.M Chi uû chi bé

 BÝ th-
                         Khæng
                 TiÕn Sü
®¶ng bé xn®m yªn viªn        ®¶ng céng s¶n viÖt
nam
 Chi bé: vËt t-
      Sinh ho¹t, ngµy 29  th¸ng 7 n¨m 2010


             B¸o c¸o
          Sinh ho¹t chi bé

I- §iÓm danh:
  Tæng sè ®¶ng viªn hiÖn cã: 12 §/C          Trong ®ã
®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  Tæng sè ®¶ng viªn chÝnh thøc: 12 §/C        Trong ®ã
®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  V¾ng   mÆt   cã   lý   do:      0    §/C
Trong ®ã ®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  V¾ng mÆt kh«ng lý do: 0 §/C              Trong
®ã ®¶ng viªn dù bÞ cã 0 §/C
  §¹i biÓu cÊp trªn dù: 0 §/C

II- Néi dung sinh ho¹t:
 1. C¸c v¨n b¶n cña cÊp trªn ®· phæ biÕn:
 - B¸o c¸o sè 01 ngµy 27/7/2010
 - Phæ biÕn quy chÕ sè 01 BCH §B nhiÖm kú 2010-2015
  ngµy 27/7/2010

  2. Tãm t¾t kÕt qu¶ l·nh ®¹o c¸c mÆt ho¹t ®éng trong
th¸ng:
   a) C«ng t¸c s¶n xuÊt:
 -   NhiÖm vô chÝnh trÞ cña chi bé vËt t- qu¶n lý vËt
t- vµ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i néi bé
 -  ChuÈn bÞ tèt sè liÖu phôc vô kiÓm tra mua ¾m vËt
t- theo C§ sè 686/C§-SK ngµy 16/6/2010

* Qu¶n lý vËt t-:
 - TËp trung chØ ®¹o c¸c mÆt c«ng t¸c qu¶n lÝ hoµn
thµnh nhiÖm vô ®-îc giao
 -  TËp trung chØ ®¹o m¸y söa ch÷a cÊp lín ë hai khu
vùc: m¸y 010 vµ 462
 -  T¨ng c-êng c«ng t¸c kh«I phôc phô tïng gi¶m gi¸
thµnh s¶n phÈm
* Qu¶n lý ph-¬ng tiÖn vËn t¶i néi bé:
     Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi÷ g×n xe tèt, l¸i xe
an toµn kh«ng gnõng b¶o d-ìng n©ng cao chÊt l-îng c¸c
®Çu xe.

 3. C«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ néi bé:
     §oµn kÕt néi bé trong ®¶ng còng nh- víi quÇn
chóng. TuyÖt ®èi trung thµnh víi ®-êng nèi chÝnh s¸ch
ph¸p luËt cña §¶ng vµ nhµ n­íc…

 4. C«ng t¸c x©y dùng §¶ng:
    C¸n bé ®¶ng viªn, CNV tin t-ëng vµo sù l·nh ®¹o
cña §¶ng. ChÊp hµnh tèt chØ thÞ, nghi quyÕt cña §¶ng vµ
nhµ n-íc, lµm tèt c¸c c«ng t¸c;
  - C¶i tiÕn sinh ho¹t chi bé
  - Thùc hiÖn tèt quy chÕ d©n chñ
  - Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kiÓm tra
  - C«ng t¸c phª vµ tù phª

  5. Nh÷ng ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ:  kh«ng

III- C«ng t¸c träng t©m cña th¸ng sau:
- T¨ng c-¬ng c«ng t¸c qu¶n lÝ vËt t-, ph-¬ng tiÖn vËn
t¶I néi bé vµ kho vËt t-
- Lµm tèt c«ng t¸c phª vµ tù phª
- §æi míi c«ng t¸c sinh ho¹t chi bé néi dung g¾n víi
thùc tiÔn

T.M Chi uû chi bé

 BÝ th-
                        Khæng
                 TiÕn Sü

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1979
posted:10/28/2010
language:Vietnamese
pages:8