DON DE NGHI NANG LUONG NGUYEN by aaaaaaabbbb

VIEWS: 524 PAGES: 1

									         Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
         §éc lËp -Tù do – H¹nh phóc

                           Hµ Néi,
ngµy 12 th¸ng 7 n¨m 2010

               §¬n xin
           N©ng bËc l-¬ng n¨m 2010

          KÝnh göi: Héi ®ång l-¬ng xÝ nghiÖp ®Çu
m¸y Yªn Viªn

   Tªn t«i lµ: Lª Quang Hµ
   HiÖn ®ang lµ chuyªn viªn vËt t- thuéc phßng vËt t-
qu¶n lý.
  Theo th«ng b¸o sè910/ TB-§MYV vÒ viÖc th«ng b¸o n©ng
l-¬ng CBCNV n¨m 2010.
    HiÖn t«i ®ang h-ëng bËc l-¬ng chuyªn viªn: 6/8
(3,89) ®Õn nay thêi gian gi÷ bËc ®-îc 3 n¨m . Trong
thêi thêi gian gi÷ bËc t«i lu«n hoµn thµnh tèt chuyªn
m«n nghiÖp vô kh«ng vi ph¹m kØ luËt. XÐt thÊy b¶n th©n
cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó Héi ®ång l-¬ng xÝ nghiÖp xÐt duyÖt
n©ng bËc l-¬ng n¨m 2010.

    VËy t«i lµm ®¬n nµy KÝnh mong Héi ®ång l-¬ng xÝ
nghiÖp xÐt n©ng bËc l-¬ng cho t«i.

          T«i xin träng c¶m ¬n./.


 Phßng vËt t-
Ng-êi lµm ®¬n
Lª Quang Hµ

								
To top