I zestawy przystosowane do odczy by fjwuxn

VIEWS: 1,701 PAGES: 87

									       Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
        22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11, Tel. 084 6963251
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr 12/39, na:

Dostawę leków do Apteki Ogólnodostępnej podzielonych na 9 zadań.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na
podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonegoZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w
Hrubieszowie

22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego11
                                     Zatwierdzam
                     -1–
SPIS TREŚCI1.   Ogólne określenie przedmiotu zamówienia _______________
2.   Warunki udziału w postępowaniu __________________________
3.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu ____
4.   Wymagania dotyczące wadium _____________________________
5.   Sposób przygotowania oferty ______________________________
6.   Opis sposobu obliczenia ceny ______________________________
7.   Miejsce i termin składania ofert ____________________________
8.   Otwarcie ofert _______________________________________________
9.   Ocena ofert __________________________________________________
10.   Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z _____
Wykonawcami ________________________________________________________
11.   Umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz
    zabezpieczenie należytego wykonania umowy ____________
12.   Termin związania ofertą ____________________________________
13.   Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
    Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie
    zamówienia publicznego ____________________________________
14.   Opis przedmiotu zamówienia _______________________________
15.   Załączniki do specyfikacji istotnych warunków
    zamówienia __________________________________________________
Załącznik nr 1 – formularz oferty ___________________________________
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
    postępowaniu określonych w art. 22 Prawa zamówień
    publicznych __________________________________________________
Załącznik nr 3 – Wzór umowy w sprawie zamówienia
    publicznego __________________________________________________
                 -2–
             Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
              22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11, Tel. 084 6963251


1. Ogólne określenie przedmiotu zamówienia

1.1    Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków do Apteki Ogólnodostępnej działającej przy
      Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

1.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (9 zadań) w rozumieniu art. 2 pkt 6
   Prawa zamówień publicznych,

1.3.    Realizacja przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie
     zamówienia publicznego,

1.4.    Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia: 24400000-8

1.5. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje:

   Składania ofert wariantowych,

   Zawarcia umowy ramowej,

   Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

   Zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze oferty najkorzystniejszej,

   Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

   Zamówień uzupełniających,

   Porozumiewania się drogą elektroniczną.

2.   Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie niniejszego zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.:

   1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
      nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

   2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
      zdolnymi do wykonania zamówienia,

   3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

   4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3.   Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
3.1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków na podstawie dokumentów złożonych w ofercie
   przez Wykonawcę, określonych w pkt 3.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3.2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzana na podstawie
   oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
                           -3–
3.3. W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca
   zostanie wykluczony z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 10 Prawa zamówień
   publicznych). O wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie powiadomiony zgodnie z
   art. 24 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

3.4. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 2.1.
   specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca obowiązany jest załączyć do oferty
   następujące dokumenty:

   1)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22
      Prawa zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do
      niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

   2)  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
      działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
      zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
      miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3)  aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
      oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
      Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
      podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
      zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
      raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
      – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

   4)  aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia
      właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
      art. 24.1.ust.4-8 i art. 24ust.1 pkt.9 wystawionych nie wcześniej niż 6 m-cy przed
      upływem terminu do składania ofert,

   5)  Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej,

   6)  Zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi i odurzającymi (dotyczy zadania IV,
      IX),

   7)  W przypadku gdy wykonawca jest wytwórcą leku – zezwolenie na wytwarzanie
      środków farmaceutycznych,

   8)  Dowód wpłaty wadium.
   9)   Oświadczenie, że wszystkie oferowane produkty lecznicze posiadają aktualne
      świadectwa dopuszczenia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP
      (przy czym dokumenty stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu powinny
      być okazane zamawiającemu na każde jego żądanie),

   10)  Bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy wraz z opinią biegłego
      rewidenta, jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
      W przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania                       -4–
       finansowego inny dokument określający obroty, zobowiązania i należności za rok
       poprzedni.4.      Wymagania dotyczące wadium

4.1. Zamawiający wymaga od Wykonawców w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

   Kwota wadium wynosi: Wadium: Zadanie I – 12000zł, Zadanie II – 2100zł, Zadanie III –
   1800zł, Zadanie IV – 2700zł, Zadanie V – 690zł, Zadanie VI – 3200zł, Zadanie VII –
   3700zł, Zadanie VIII – 1000zł, Zadanie IX – 390zł.

4.2. Wadium powinno być wniesione na cały okres terminu związania ofertą.

4.3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących form:

      1) pieniądzu,

      2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
       kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

      3) gwarancjach bankowych

      4) gwarancjach ubezpieczeniowych

      5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
       ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
       Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

4.4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek
   bankowy Zamawiającego Bank PEKAO S.A. Grupa PEKAO S.A. I Oddział w
   Hrubieszowie 36 1240 2829 1111 0000 4027 0225 z dopiskiem „Wadium: Leki apteka
   ogólnodostępna”
   W   przypadku  wnoszenia  wadium    w   formie  innej  niż  pieniądz,
   dokumenty obejmujące oświadczenia gwarantów lub poręczycieli należy złożyć w siedzibie
   Zamawiającego: 22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11. Zamawiający pokwituje
   wnoszącemu złożenie wadium w innej formie niż pieniądz.

4.5. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do upływu terminu składania ofert wskazanego w
   pkt 7.2. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wniesienia
   wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku
   Zamawiającego.

4.6. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty.

4.7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, jeżeli:

   1)   upłynął termin związania ofertą,
                        -5–
   2)  zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego
      wykonania umowy,

   3)  Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie
      rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

4.8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

   1)  który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

   2)  który został wykluczony z postępowania,

   3)  którego oferta została odrzucona.

4.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

   1)  odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
      ofercie,

   2)  nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ( nie dotyczy)

   3)  zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
      stronie Wykonawcy.

5. Sposób przygotowania oferty

5.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

5.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z
   wymaganiami opisanymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

5.3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze maszynie lub
   pismem odręcznym.

5.4. Formularz oferty (Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
   wraz z pozostałymi załącznikami i dokumentami sporządzonymi przez Wykonawcę powinien
   być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
   Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do
   reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby
   Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty.

5.5. Wymagane jest, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane oraz trwale złączone
   w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

5.6. Wymagane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były
   parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5.7. Wykonawca może przygotować własny formularz pod warunkiem, iż będzie on swoją treścią
   odpowiadał formularzowi będącemu załącznikiem do niniejszej specyfikacji.
                          -6–
5.8  Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie jego
    zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
    (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie 22-500 Hrubieszów, ul.
Piłsudskiego 11
oraz opisane:
„Oferta na leki – Apteka Ogólnodostępna”
Nie otwierać przed dniem 20 lipca 2007r., godz. 11.30”.

5.9. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że zawarte w jego ofercie informacje objęte tajemnicą
   przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą
   być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania
   oferty, opisanej: “Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa”.

5.10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem,
   że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty
   wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane,
   opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym
   jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”. Pisemne
   oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób
   co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy
   opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.

5.11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
   upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji istotnych
   warunków zamówienia. Modyfikacja może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców,
   jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. W przypadku modyfikacji specyfikacji istotnych
   warunków zamówienia Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem
   czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji.

6.  Opis sposobu obliczenia ceny
6.1. Cenę oferty należy podać z uwzględnieniem wszystkich kosztów, które poniesie Wykonawca
   z związku z realizacją zamówienia.

6.2. Wykonawca obowiązany jest podać cenę oferty w formularzu ofertowym (zgodnie ze
  wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków
  zamówienia).

6.3 Dopuszcza się możliwość wzrostu cen tylko w przypadku zmiany ceny urzędowej leku lub
  zmiany stawki podatku Vat.

6.4. Ceny należy podać w walucie polskiej z dokładnością do 1 grosza.

6.5. Cenę należy podać w kwocie brutto (czyli wraz z podatkiem VAT) oraz netto (bez podatku
   VAT)

6.6. Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.                       -7–
7.  Miejsce i termin składania ofert

7.1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
   w Hrubieszowie 22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11.

7.2. Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2007r. o godz. 11.00. Za termin złożenia oferty
   uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego.

7.3. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
   Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

7.4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8.  Otwarcie ofert

8.1. Oferty zostaną otwarte w dniu 20 lipca 2007r., o godz. 11.30, w Sali Konferencyjnej w
   Budynku Szpitala w Hrubieszowie przy ul. Piłsudskiego 11 (parter obok Sekretariatu), 22-500
   Hrubieszów.

8.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
   sfinansowanie zamówienia.

8.3. Otwarcie ofert jest jawne.

8.4. Podczas otwarcia ofert podane zostaną informacje określone w art. 86 ust. 4 Prawa zamówień
   publicznych. Powyższe informacje zostaną dostarczone Wykonawcom, którzy nie byli obecni
   przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

9.  Ocena ofert

9.1. W trakcie oceny ofert Zamawiający sprawdzi czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu na
   podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. O wykluczeniu Wykonawców
   Zamawiający poinformuje na piśmie, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

9.2 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli w wyznaczonym terminie
  dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy
  złożyli dokumenty zawierające błędy do uzupełnienia tych dokumentów w określonym
  terminie.

9.3. Oferty złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
   1 i 2 Prawa zamówień publicznych zostaną poddane ocenie ofert pod kątem przesłanek
   odrzucenia oferty określonych w art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

9.4. Na podstawie art. 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych odrzuca się ofertę, jeżeli:

    1) jest niezgodna z ustawą;

    2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

    3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
     zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;                       -8–
    4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

    5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
     udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;

    6) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na
     podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych lub błędy w obliczeniu ceny;

    7) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na
     poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;

    8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

   O odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców,
   podając uzasadnienie faktyczne i prawne, niezwłocznie po wyborze oferty
   najkorzystniejszej.

9.5. Oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie ofert w oparciu o kryteria podane
   w ogłoszeniu o niniejszym przetargu. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty
   Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:

  1) cena – waga: 100%;

9.6. Zamawiający dokona oceny ofert w sposób następujący:

  Kryterium:    Cena:

  cena oferty najtańszej
  __________________ x 100 pkt = liczba pkt oferty ocenianej
  cena oferty ocenianej

  Ocenie w ramach niniejszego kryterium podlegać będzie cena całkowita brutto zadania
  zaoferowana przez Wykonawcę w formularzu oferty.

9.7. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzymała największą ilość punktów.
   O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawców na piśmie
   podając nazwę (firmę) Wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą oraz zaoferowaną
   przez niego cenę.

9.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w
   sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród
   pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki
   unieważnienia postępowania.

10. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

10.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści
   specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na piśmie na zadane
   pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
   specyfikację istotnych warunków zamówienia nie ujawniając przy tym źródła zapytania pod                       -9–
    warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej 6 dni przed terminem
    składania ofert.

10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu
    uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem
    terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

10.3.  Dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące zamówienia można otrzymać pisemnie lub
     telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00. Osobami uprawnionymi do
     kontaktowania się z Wykonawcami są:

     -  w sprawach formalnych:

     1) Beata Krzyżewska – Specjalista ds. Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych tel/fax.084
      696 32 51

     - w sprawach dot. przedmiotu zamówienia:

     2) Bożena Pyc – Kierownik Apteki Ogólnodostępnej tel. 084 696 21 12

10.4.  Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, o którym
     mowa w art. 38 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

11. Umowa w sprawie zamówienia publicznego oraz zabezpieczenie należytego wykonania
  umowy

11.1.  Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej
     specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Umowa z sprawie zamówienia publicznego
     podpisana przez Zamawiającego zostanie wysłana do Wykonawcy po upływie siedmiu dni
     od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed
     upływem terminu związania z ofertą.

11.2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

12.   Termin związania ofertą

12.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni.
   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania
   ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
   na przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt.12.1, o dalsze 30 dni. Zgoda Wykonawcy na
   przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest
   tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego
   wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie
   okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

12.3. Wniesienie protestu po upływie terminu do składania ofert zawiesza bieg terminu związania
   ofertą o czym Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty
   do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.                       - 10 –
13.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

13.1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
   przewidziane w Dziale VI Prawa zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej
   określone w Dziale VI Prawa zamówień publicznych przysługują Wykonawcom, a także
   innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
   uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

13.2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku
   postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
   obowiązany na podstawie Prawa zamówień publicznych, można wnieść pisemny protest do
   Zamawiającego.

13.3. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł
   powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest
   uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł
   zapoznać się z jego treścią.

13.4. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy w sprawie
   zamówienia publicznego.

13.5. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a
   także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i
   prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

13.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia
   protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego
   kopię Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego
   jest równoznaczne z wniesieniem go do Prezesa Urzędu. Odwołanie podlega rozpoznaniu,
   jeżeli uiszczono wpis. Dowód uiszczenia wpisu dołącza się do odwołania.

13.7. Na wyrok zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie
   odwoławcze przysługuje skarga do sądu. Skargę do sądu wnosi się do sądu okręgowego
   właściwego dla siedziby Zamawiającego.
                      - 11 –
           Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
             22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11, Tel. 084 6963251


14. Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I – Tabletki

Lp     Nazwa handlowa        Ilość Cena    Wartość     Podatek VAT   Wartość
                       jednostkowa netto (zł)  Stawka  Wartość brutto (zł)
                       netto (zł)         %  podatku (zł)
 1 Abutol Long 400 tabl.dojelit. 0,4   20
  mg x 30
 2 ACC 100 gran. 0,1g x 20 sasz.     5
 3 ACC 200 gran. 0,2g x 20 sasz.     20
 4 ACC 200 HOT gran. 0,2g x 20      10
  sasz
 5 ACC 200 kaps. 0,2g x 20        10
 6 ACC 200 tabl.mus. 0,2g x 20      20
 7 ACC 600 HOT gran.dop.roztw.      10
  0,6g/3g 10sasz
 8 ACC 600 tabl.mus. 0,6g 20tabl.    10
 9 ACC 600 tabl.mus. 0,6g x 10      20
 10 Accupro 10 tabl.powl. 0,01g x 30   20
 11 Accupro 20 tabl.powl. 0,02g x 30   70
 12 Accupro 40 tabl.powl. 0,04 g 28    20
  tabl.
 13 Accupro 5 tabl.powl. 5mg x 30     10
 14 Acenocumarol tabl. 4mg x 60      70
 15 Aclotin tabl.powl. 0,25g       50
  60tabl.(3x20szt.)
 16 Aclotin tabl.powl. 0,25g x 20     20
 17 Acodin tabl. 0,015g x 30       20
 18 Actonel tabl.powl. 0,035g 4tabl.    3
 19 Acurenal tabl.powl. 0,01 g 30     70
  tabl.
 20 Acurenal tabl.powl. 0,02 g 30     40
  tabl.
 21 Acurenal tabl.powl. 5 mg 30 tabl.   45
 22 Adavin draż. 0,01g x 30        2
 23 Adavin draż. 0,01g x 50        2
 24 Agapurin retard tabl. 0,4 g x 20   40
 25 Agapurin retard            45
  tabl.oprzedł.uwaln. 0,6g 20 tabl
 26 Agen 10 tabl. 0,01 g 30 tabl.     20
 27 Agen 5 tabl. 5 mg 30 tabl.      20
 28 Aglan 15 mg *30 tabl         30
 29 Aglan 15 mg.*10 tabl.         10
 30 Agufem tabl.powl. 4 mg 30 tabl.    10
 31 Akineton tabl. 2mg x 50        20
 32 Aldan tabl. 0,01g           15
  30tabl.(3blist.x10szt.)
 33 Aldan tabl. 5mg            20
  30tabl.(3blist.x10szt.)
 34 Alendronat -Ratiopharm tabl.     10
                          - 13 –
   70mg. *4
35  Aleric tabl. 0,01g x 30        10
36  Alfadiol kaps. 0,25mcg x 100      5
37  Allertec tabl.powl. 0,01g x 20    250
38  Allertec tabl.powl. 0,01g x 7     30
39  Allupol tabl. 0,1g x 50        25
40  Amantix tabl.powl. 0,1g 100tabl.   10
41  Amertil tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.  50
42  Amertil tabl.powl. 0,01g x 20    100
43  Amitriptylinum draż. 0,01g x 60    50
44  Amitriptylinum draż. 0,025g x 60   300
45  Amizepin tabl. 0,2g x 50       250
46  Amlopin tabl. 0,01g x 30       80
47  Amlopin tabl. 5mg x 30        60
48  Amloratio 10 tabl. 0,01g 30tabl.   40
49  Amloratio 5 tabl. 5mg 30tabl.     20
50  Amlozek tabl. 0,01g x 30       200
51  Amlozek tabl. 5mg x 30        250
52  Anafranil SR tabl.powl.op.uwal    150
   75mg x 20
53  Anafranil tabl.powl. 0,025g x 30    3
54  Anapran tabl.powl. 0,275g x 20    10
55  Anapran tabl.powl. 0,55g x 20     30
56  Andepin kaps. 0,02g         300
   30kaps.(blist.)
57  Anticol tabl. 0,5g 30tabl.      10
58  Apo-Amlo 5 tabl. 5 mg 30 tabl.    10
59  Apo-Clodin tabl.powl. 0,25g     40
   30tabl.
60  Apo-Diclo tabl.powl. 0,05g x 30   10
61  Apo-Doxan 2 tabl. 2mg 30tabl.    10
62  Apo-Doxan 4 tabl. 4mg 30tabl.    50
63  Apo-Flutam tabl.powl. 0,25 g 90    4
   tabl.
64  Apo-Lova tabl. 0,02 g 30 tabl.    10
65  Apo-Naproxen 250 tabl. 0,25 g    15
   100 tabl.
66  Apo-Naproxen tabl. 0,25g x 30    155
67  Apo-Pentox 400 SR           20
   tabl.powl.0,4g x 30
68  AprilGen 10 mg tabl.powl. 0,01 g   20
   30 tabl.
69  AprilGen 40 mg tabl.powl. 0,04 g   5
   30 tabl.
70  AprilGen 5 mg tabl.powl. 5 mg 30   10
   tabl.
71  Arechin tabl. 0,25g 30tabl.     10
72  Areplex tabl.powl. 0,075 g 28     2
   tabl.
73  Arimidex tabl.powl. 1mg 28tabl.   10
74  Arthryl pr.do p.roztw. 1,5g x 20   20
   sasz
75  Asamax tabl.dojelit. 0,5g       5


                        - 14 –
   100tabl.(10blis.
 76  Ascodan tabl. 10tabl.         10
 77  Asentra tabl.powl. 0,05g 28tabl.    15
 78  Asertin 50 *30 tabl           2
 79  Aspargin tabl. 0,5g x 50       150
 80  Aspicam tabl. 0,015 g 30 tabl.    100
 81  Aspicam tabl. 7,5 mg 30 tabl.     20
 82  Atarax tabl.powl. 0,025g x 25     100
 83  Atenolol tabl. 0,025g x 60       30
 84  Atenolol tabl. 0,05g x 30       20
 85  Atenolol tabl. 0,1g x 30        5
 86  Atoris tabl.powl. 0,01g x 30      50
 87  Atoris tabl.powl. 0,02g x 30      40
 88  Atorvox tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.   10
 89  Atorvox tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.   20
 90  Atram 12,5 tabl. 0,0125 g 30 tabl.   20
 91  Atrox 10 tabl.powl. 0,01 g 30 tabl.  10
 92  Atrox 20 tabl.powl. 0,02 g 30 tabl.  20
 93  Atrox 40 tabl.powl. 0,04 g 30 tabl.  10
 94  Aulin gran. 0,1g x 15 sasz.      20
 95  Aulin tabl. 0,1g x 15         80
 96  Aulin tabl. 0,1g x 30         100
 97  Aulin tabl. 0,1g x 6          10
 98  Baclofen tabl. 0,01g x 50       80
 99  Baclofen tabl. 0,025g x 50       20
100  Bazetham                5
   kaps.ozmod.uwal.twarde 0,4mg
   30ka
101  Bebilon PEPTI 1 prosz. x 450g     25
102  Bebilon PEPTI 2 prosz. x 450g     60
103  Bebilon SOYA 2 prosz. x 400g      10
104  Bellapan tabl. 0,25mg x 20       10
105  Bellergot draż. 30draż.        130
106  Bemecor tabl. 0,1mg x 30       180
107  Benalapril 10 tabl. 0,01g x 30     70
108  Benalapril 20 tabl. 0,02g       20
   30tabl.(3blist.p
109  Benalapril 5 tabl. 5mg x 30      60
110  Betaloc ZOK 25 tabl.okontr.uwal.   20
   0,025g 28
111  Betaloc ZOK tabl.o prz.uwal.     35
   0,05g x 28
112  Betaloc ZOK tabl.o prz.uwal.      5
   0,1g x 28
113  Betaserc tabl 24mg x50        10
114  Betaserc tabl. 8mg x 100        5
115  Betaserc tabl. 8mg x 30        20
116  BETO 100 ZK *28 TABL.         5
117  BETO 25 ZK *28 tabl.         10
118  Beto 50 ZK * 28 TABL.         10
119  Binazin tabl. 0,02g x 30       10                         - 15 –
120 Bioprazol kaps.twarde 0,01g x 14  10
121 Bioprazol kaps.twarde 0,02g     80
  28kaps.
122 Bioprazol kaps.twarde 0,02g x 14   10
123 Biosotal tabl. 0,04g x 60      15
124 Biosotal tabl. 0,08g x 30      150
125 Biosotal tabl. 0,16g x 30      15
126 Biosteron tabl. 0,025 g 30 tabl.   10
127 Bioxetin tabl. 0,02g x 30      15
128 Bi-Profenid tabl. 0,15g x 20    200
129 Bisacodyl draż. 5mg x 30       40
130 Bisocard tabl.powl. 0,01g x 30    60
131 Bisocard tabl.powl. 5mg x 30    650
132 Bisocor (BisoHexal 5) tabl.powl.   70
  5mg 30tab
133 BisoHexal 10 (Bisocor) tabl.powl.  30
  0,01g 30
134 Bisopromerck 10 tabl.powl. 0,01   10
  mg x 30
135 Bisopromerck 5 tabl.powl. 5 mg x  45
  30
136 Boldovera tabl. x 30        10
137 Bromergon tabl. 2,5mg x 30     10
138 Bromocorn tabl. 2,5mg x 30     10
139 Broncho-Vaxom kaps. 3,5mg      2
  30kaps.
140 Broncho-Vaxom kaps. 7mg       4
  30kaps.
141 Buflox 150 tabl.powl. 0,15g     5
  20tabl.
142 Buflox Retard tabl.oprzedł.uwaln.  10
  0,6g 20t
143 Buscopan tabl.powl. 0,01 g 10    10
  tabl.
144 Buvasodil tabl.powl. 0,15g x 20   40
145 Buvasodil tabl.powl. 0,3g x 20   20
146 Calcenato kaps. 30 kaps.      20
147 Calcipiryna tabl. x 20       10
148 Captopril tabl. 0,0125g x 30    30
149 Captopril tabl. 0,025g x 30     40
150 Captopril tabl. 0,05g x 30     10
151 Cardilopin tabl. 0,01g 30tabl.   15
152 Cardilopin tabl. 2,5mg 30tabl.   15
153 Cardilopin tabl. 5mg 30tabl.    50
154 Cardin 10 tabl.powl. 0,01g x 30   5
155 Cardin 20 tabl.powl. 0,02g x 30   45
156 Cardiofil tabl. 0,1g+0,0112g     5
  60tabl.
157 Cardiotensin tabl.powl. 7,5 mg    5
  30 tabl.
158 Cardonit prolong. 40        10
  tabl.oprzedł.uwaln. 30 tabl
159 Cardura tabl. 4mg x 30        2                       - 16 –
160 Cardura XL 4 mg tabl.o        30
  zmodyf.uwal. x 30
161 Cardura XL 8 mg tabl.o        15
  zmodyf.uwal. x 30
162 Carvedilol -ratiopharm 12,5 tabl.  30
  0,0125g 30 tabl
163 Carvedilol -ratiopharm 6,25 tabl.  30
  6,25mg 30 tabl
164 Carvetrend (Carvedilol) tabl.powl.  20
  0,0125g 30 tabl
165 Carvetrend (Carvedilol) tabl.powl.  20
  6,25mg 30 tabl
166 Carvetrend tabl.powl. 3,125mg    10
  30tabl.(2x15
167 Cataflam 50 tabl.powl. 0,05g x    40
  10
168 Cavinton Forte tabl. 0,01 g 90    10
  tabl.
169 Cavinton Forte tabl. 0,01g 30tabl.  130
170 Cavinton tabl. 5mg x 50        50
171 Celipres 100 tabl. 0,1g 30tabl.    10
172 Ceratio tabl.powl. 0,01g 20tabl.   10
173 Cetalergin tabl.powl. 0,01g x 20   10
174 Cetyryzyna tabl. 10 mg.x30      20
175 Cetyryzyna-Egis (Parlazin) tabl.   15
  0,01g 10t
176 Cetyryzyna-Egis tabl. 0,01 g 20   10
  tabl.
177 Chlorprothixen tabl.powl. 0,015g   150
  x 50
178 Chlorprothixen tabl.powl. 0,05g x  80
  50
179 Cialis tabl.powl. 0,02 g 2      2
  tabl.(blister)
180 Cimetidinum tabl.powl. 0,1g     15
  10tabl.(bliste
181 Cinnarizinum tabl. 0,025g x 50    150
182 Circulat tabl.powl. 0,01g x 30    10
183 Cital tabl.powl. 0,02g 30tabl.    15
184 Claritine tabl. 0,01g 10tabl.     20
185 Claritine tabl. 0,01g x 30      60
186 Clemastinum tabl. 1mg x 30      100
187 Clopamid tabl. 0,02g 20tabl.      5
188 Coaxil tabl.powl. 0,0125g x 30    150
189 Co-Diovan tabl.powl.         10
  0,16g+0,025g 14tabl.(
190 Coffecorn forte draż. 1mg x 12    10
191 Colchicum-Dispert draż. 0,5mg x   20
  50
192 Colitan tabl.dojelit. 0,25g     15
  50tabl.(bliste
193 Colon C prosz. 90g          5
194 Combizym draż. x 20          5
195 Concor 10 tabl.powl. 0,01g x 30    5                        - 17 –
196 Concor 5 tabl.powl. 5mg x 30      40
197 Concor Cor tabl.powl. 1,25mg x     30
  28
198 Concor Cor tabl.powl. 2,5mg x      10
  28
199 Controloc 20 tabl.dojelit. 0,02g x   60
  28
200 Controloc 40 tabl.powl. 0,04g x     60
  28
201 Cordafen tabl.powl. 0,01g x 50     20
202 Corectin 10 tabl.powl. 0,01g       5
  30tabl.(3blis
203 Corectin 5 tabl.powl. 5mg        30
  30tabl.(3blist.x
204 Coxalgan tabl.powl. 0,5g 30tabl.    40
205 Coxalgan tabl.powl. 0,5g 60tabl.    10
206 Coxtral tabl. 0,1 g 10 tabl.(blister)  10
207 Coxtral tabl. 0,1 g 30 tabl.      70
208 Cyclonamine tabl. 0,25g x 30      50
209 Dalfaz Uno SR 10 tabl. 0,01g x      2
  30
210 Dartelin retard tabl.powl. 0,4g x    5
  20
211 Debridat tabl.powl. 0,1g x 30      80
212 Deflegmin retard kaps. 0,075g x     150
  10
213 Deflegmin tabl. 0,03g x 20       100
214 Depakine Chrono 300           200
  tabl.powl.0,3g x 30
215 Depakine Chrono 500           450
  tabl.powl.0,5g x 30
216 Deprexolet tabl.powl. 0,01g       20
  30tabl.(bliste
217 Deprexolet tabl.powl. 0,03g       50
  30tabl.(blist.
218 Detralex tabl.powl. x 30        120
219 Dexak tabl.powl. 0,025g x 10       30
220 Dexak tabl.powl. 0,025g x 30       20
221 Diclac 150 Duo tabl.o           5
  zmodyf.uwal. x 10
222 Diclac 150 Duo tabl.o          10
  zmodyf.uwal. x 20
223 Diclac 25 tabl.powl.dojel. 0,025g    10
  x 20
224 Diclac 50 tabl.powl.dojel. 0,05g x   50
  20
225 Diclac 75 Duo tabl..uwal. 0,075g    20
  20
226 Diclac 75 Duo tabl.o          50
  zmodyf.uwal. x 10
227 Dicloberl Retard kaps.oprz.uwal.    120
  0,1g x 20
228 DicloDuo kaps.o prz.uwal.        100
  0,075g x 30
229 Dicloratio 50 tabl.dojelit. 0,05g x   10


                         - 18 –
  20
230 Dicloratio Ret. kaps.o prz.uwal.  40
  0,1g x 20
231 Dicloratio Uno tabl.ozmod.uwal.   110
  0,15g x 10
232 Digoxin tabl. 0,1mg x 30       50
233 Digoxin tabl. 0,25mg x 30      20
234 Dihydralazinum tabl. 0,025g x 30   20
235 Dilatrend tabl. 12,5mg x 30     30
236 Dilatrend tabl. 6,25mg x 30     25
237 Dilzem retard tabl.powl. 0,09g x  100
  30
238 Dilzem tabl. 0,06g x 100      25
239 Diprophyllinum tabl. 0,2g x 60   10
240 Disalunil tabl. 0,025g x 30     30
241 Disulfiram tabl.doimpl. 0,1g    20
  10tabl.
242 Ditropan tabl. 5mg x 30       40
243 Diuramid tabl. 0,25g x 20       5
244 Diuresin SR tabl.powl.op.uwal    200
  1,5mg x 30
245 Divascan tabl. 2,5mg x 60      30
246 Donepex tabl.powl. 0,01g 28tabl.   5
247 Dopegyt tabl. 0,25g x 50       20
248 Doxanorm tabl. 2mg x 30       15
249 Doxanorm tabl. 4mg x 30       40
250 Doxar tabl. 1mg x 30         5
251 Doxar tabl. 2mg x 30         10
252 Doxar tabl. 4mg x 30         20
253 Doxaratio 4 tabl. 4 mg 28 tabl.   30
254 Doxepin kaps. 0,01g x 30      120
255 Doxepin kaps. 0,025g x 30      150
256 Driptane tabl. 5mg 60tabl.      20
257 Duspatalin retard kaps. 0,2g x 30  50
258 Duspatalin tabl.powl. 0,135g x 30  10
259 Echinacea Ratiopharm tabl. x     5
  100
260 Efectin ER 75 kaps.oprz.uwal.    30
  0,075g x 28
261 Effortil tabl. 5mg x 20       15
262 Effox long 75 tabl.oprzedł.uwaln.  10
  x 30
263 Effox long tabl.oprzedł.uwaln.   250
  0,05g x 30
264 Effox tabl. 0,01g x 60        50
265 Effox tabl. 0,02g x 50        30
266 Enap H tabl. (0,01g+0,025g) x 30  100
267 Enap HL tabl. (0,01g+0,0125g) x   30
  30
268 Enap tabl. 0,01g x 30        10
269 Enap tabl. 5 mg 60 tabl.(6x10)   20
270 Enap tabl. 5mg x 30         20                       - 19 –
271  Enarenal tabl. 0,01g x 30     100
272  Enarenal tabl. 0,01g x 60     400
273  Enarenal tabl. 0,02g x 30      20
274  Enarenal tabl. 0,02g x 60     100
275  Enarenal tabl. 5mg x 30      150
276  Enarenal tabl. 5mg x 60      250
277  Epril 10 tabl. 0,01g x 30      20
278  Epril 20 tabl. 0,02g x 30      5
279  Equoral kaps.żelatyn. 0,05g     4
   50kaps.
280  Equoral kaps.żelatyn. 0,1g     8
   50kaps.
281  Ergotaminum tartaricum draż.    10
   1mg x 20
282  Esprital 30 tabl.powl. 0,03 g 30  20
   tabl.
283  Ethambutol kaps. 0,25g x 250    10
284  Euphyllin CR Retard        10
   tabl.powl.0,25 g x 30
285  Euphyllin Long kaps.oprz.uwal.   70
   0,2g x 30
286  Euphyllin Long kaps.oprz.uwal.   100
   0,3g x 30
287  Eurespal tabl. 0,08g x 30     50
288  Exacyl tabl.powl. 0,5g x 20    10
289  Famogast tabl.powl. 0,02g     10
   60tabl.
290  Famogast tabl.powl. 0,02g x 30   10
291  Famogast tabl.powl. 0,04g     15
   60tabl.
292  Famogast tabl.powl. 0,04g x 30   70
293  Febrofen kaps.oprz.uwal. 0,2g x  500
   20
294  Fenactil draż. 0,1g x 30      30
295  Fenoterol tabl. 5mg x 100     10
296  Ferrum Lek tabl.dożucia 0,1gFe   10
   x 30
297  Fevarin tabl.powl. 0,05g x 60   30
298  Fevarin tabl.powl. 0,1g x 30    10
299  Finaster tabl.powl. 5 mg 30    20
   tabl.(butel.)
300  Flamexin tabl. 0,02g        10
   20tabl.(blist.)
301  Flavamed tabl. 0,03g x 20     120
302  Flonidan tabl. 0,01 g 90      20
   tabl.(9x10)
303  Flonidan tabl. 0,01g x 30     80
304  Fluanxol draż. 0,5mg x 50     90
305  Fluimucil gran. 0,2g 20sasz.a1g  80
306  Fluimucil tabl.mus. 0,6g x 10   30
307  Flunarizinum tabl. 5mg x 30    40
308  Fluoksetyna tabl. 0,01g x 30    10
309  Fluoksetyna tabl. 0,02g x 30    70                        - 20 –
310 Flutamid tabl. 0,25g 100tabl.    1
311 Fokusin kaps.ozmod.uwal.twarde   20
  0,4mg 30kap
312 Forlax sasz. 10g x 20        4
313 Furaginum tabl. 0,05g x 30     300
314 Furosemidum tabl. 0,04g x 30    450
315 Gasec 20 Gastrocaps kaps.      5
  0,02g x 14
316 Gasec 20 Gastrocaps kaps.     25
  0,02g x 28
317 Gasprid tabl. 0,01g x 30      5
318 Gasprid tabl. 5mg x 30       5
319 Gopten 0,5 kaps. 0,5 mg 28     20
  kaps.
320 Gopten kaps. 0,5mg 40kaps.     10
321 Gopten kaps. 2mg 28kaps.      100
322 Grofibrat 200 kaps. 0,2g 30kaps.  10
323 Groprinosin tabl. 0,5g 50tabl.    6
324 Gutron tabl. 2,5mg 20tabl.     10
325 Halidor tabl. 0,1g 50tabl.     260
326 Haloperidol tabl. 1mg x 40     200
327 Haloperidol tabl. 5 mg x 30     40
328 Helicid 10 kaps. 0,01g 14kaps.   10
329 Helicid 10 kaps. 0,01g 28kaps.   10
330 Helicid 20 kaps. 0,02g 14kaps.    5
331 Helicid 20 kaps. 0,02g 28kaps.   70
332 Helico Test do wykr.przeciwciał.   6
  p/Helicob
333 Heminevrin kaps. 0,3g 100kaps.   2
334 Hemofer F prolongatum draż.    40
  0,105gFe++ 30d
335 Hemofer prolongatum draż.     25
  0,105gFe++ 30dra
336 Heviran tabl.powl. 0,2g 30tabl.  10
337 Heviran tabl.powl. 0,4g 30tabl.  10
338 Heviran tabl.powl. 0,8g       5
  30tabl.(blistry)
339 Histimerck 16 tabl. 0,016g     20
  60tabl.(6x10)
340 Histimerck 8 tabl. 8mg       20
  30tabl.(3blist.po10
341 Hydiphen 25 draż. 0,025g      30
  50draż.
342 Hydrochlorothiazidum tabl.     30
  0,0125g 30tabl.
343 Hydrochlorothiazidum tabl.     30
  0,025g 30tabl.
344 Hydrocortisonum tabl. 0,02g    60
  20tabl.
345 Hydroxyzinum tabl.powl. 0,01g   100
  30tabl.
346 Hydroxyzinum tabl.powl. 0,025g   150
  30tabl.
347 Hygroton tabl. 0,05g 20tabl.    55


                       - 21 –
348 Ibum kaps.elast. 0,2 g 30      25
  kaps.(2x15)
349 Ibuprofen tabl. 0,2g x 60      250
350 Ibuprofen tabl.powl. 0,2g x 10    20
351 Ibustrin tabl. 0,2 g 30 tabl.     3
352 Ifapidin tabl.powl. 0,25g 20tabl.  10
353 Ifapidin tabl.powl. 0,25g 60tabl.  15
354 Imigran tabl. 0,1g 6tabl.       5
355 Imuran tabl.powl. 0,05 g 100 tabl.  3
356 Indapen tabl.powl. 2,5mg      150
  20tabl.(blist.)
357 Indapres tabl.powl. 1,25mg      30
  30tabl.
358 Indapres tabl.powl. 2,5mg 30tabl.  30
359 Indix SR 1,5mg x30 tabl.      150
360 Inhibace tabl.powl. 0,5mg 30tabl.  50
361 Inhibace tabl.powl. 1mg 30tabl.   50
362 Inhibace tabl.powl. 2,5mg 28tabl. 120
363 Inhibace tabl.powl. 5mg 28tabl.   100
364 Iporel tabl. 0,075mg 50tabl.    300
365 Ipres 1,5 tabl.oprzedł.uwaln.    90
  1,5mg 30tabl
366 Isoptin SR tabl.powl.op.uwal     40
  0,12g 40tabl.
367 Isoptin SR-E tabl.oprzedł.uwaln.   20
  0,24g 20t
368 Isoptin tabl.powl. 0,04g 40tabl.   30
369 Isoptin tabl.powl. 0,08g 40tabl.   10
370 Kaldyum kaps.oprz.uwal. x 50    250
371 Kaldyum kaps.oprz.uwal. x 100    50
372 Kalipoz prolong. tabl. 0,75g x 30  800
373 Kalium effervescens b/cukr.     20
  gran./prosz. 3g x 20 saszetek
374 Kalium effervescens gran.mus.    10
  20mEqK+/5g 12 torebek
375 Kamiren tabl. 1mg 30tabl.      20
376 Kamiren tabl. 2mg 30tabl.      30
377 Kamiren tabl. 4mg 30tabl.      50
378 Ketokonazol tabl. 0,2g 10tabl.    10
379 Ketokonazol tabl. 0,2g 20tabl.    15
380 Ketonal forte tabl.powl. 0,1g   1000
  20tabl.
381 Ketonal kaps.twarde 0,05g      200
  24kaps.
382 Ketores kaps.oprz.uwal. 0,1g     20
  14kaps.
383 Ketores kaps.oprz.uwal. 0,1g     10
  20kaps.
384 Ketotifen tabl. 1mg 30tabl.      5
385 Klozapol tabl. 0,025g 50tabl.    40
386 Klozapol tabl. 0,1g 50tabl.     40
387 Kornam tabl. 2mg 30tabl.       20
388 Kornam tabl. 5mg 30tabl.       20


                       - 22 –
389 Kreon 10 000 kaps. 0,15g       20
  20kaps.
390 Kreon 10 000 kaps. 0,15g       20
  50kaps.
391 Kreon 25000 kaps 20          5
392 Kreon 25000 kaps x 50         20
393 Kudzu kaps. 90kaps.          10
394 Lacipil tabl.powl. 2mg 28tabl.    10
395 Lacipil tabl.powl. 4mg 28tabl.    120
396 Lamictal (Lamitrin) tabl. 0,05g    30
  30tabl.
397 Lamictal (Lamitrin) tabl. 0,1g    11
  30tabl.
398 Lamisil tabl. 0,125 g 14 tabl.    3
399 Lamotrix tabl. 0,05 g 30 tabl.    30
400 Lamotrix tabl. 0,1g 30tabl.     30
401 Lansolek 0,03x28kaps         30
402 Lansolek 15 x28 kaps         20
403 Lansolek kaps. 0,03 g 14 kaps.    30
404 Lanzul kaps. 0,03g 14kaps.      40
405 Lanzul S kaps. 0,015g 28kaps.    40
406 Legalon 140 kaps. 0,14g 20kaps.    5
407 Lerivon tabl.powl. 0,01g 30tabl.   10
408 Lerivon tabl.powl. 0,03g 30tabl.   30
409 Lerivon tabl.powl. 0,06g 30tabl.   45
410 Letizen tabl.powl. 0,01g x 20     5
411 Lipancrea kaps.dojel.        20
  16000j.Ph.Eur. 60kap
412 Lipanthyl 200 M kaps. 0,2g      15
  30kaps.
413 Lipanthyl 267 M kaps. 0,267g     60
  30kaps.
414 Lipanthyl kaps. 0,1g 50kaps.     5
415 Liprox tabl. 0,02g 28tabl.      20
416 LisiHexal 10 tabl. 0,01g 30tabl.   15
417 LisiHexal 20 tabl. 0,02g 30tabl.   15
418 Lisinoratio 10 tabl. 0,01g 30tabl.  55
419 Lisinoratio 20 tabl. 0,02g 30tabl.  20
420 Lisinoratio 5 tabl. 5mg 30tabl.   30
421 Lisiprol tabl. 0,01g 28tabl.     40
422 Lisiprol tabl. 0,02g 28tabl.     20
423 Lisiprol tabl. 5mg 28tabl.      20
424 Lithium carbonicum tabl. 0,25g    50
  60tabl.
425 Lokren 20 tabl.powl. 0,02g      100
  28tabl.
426 Loperamid tabl. 2mg 30tabl.     40
427 Loratadyna tabl. 0,01g 30tabl.    20
428 Loratan kaps.elast. 0,01g      10
  30kaps.
429 Lorista tabl.powl. 0,05 g 28 tabl.  50
430 Losacor tabl.powl. 0,05 g 30     30
  tabl.(3x10)


                        - 23 –
431  Lotensin tabl.powl. 0,01g 28tabl.  20
432  Lotensin tabl.powl. 5mg 28tabl.   10
433  Lovastatinum tabl. 0,02g 30tabl.  25
434  Lowastatyna tabl. 0,02g       20
   30tabl.(3blist.x10
435  Lozap Zentiva 50 tabl.powl.     40
   0,05g 30tabl.
436  Lucetam tabl.powl. 0,4g 60tabl.   20
437  Lucetam tabl.powl. 0,8g 60tabl.   70
438  Lucetam tabl.powl. 1,2g       120
   60tabl.powl.
439  Madopar '125' kaps. 0,125g     10
   100kaps.
440  Madopar '250' tabl. 0,25g      30
   100tabl.
441  Madopar HBS "125" kaps.       90
   0,125g 100kaps.
442  Majamil prolongatum tabl.powl.   150
   0,1g x 20
443  Majamil tabl.powl. 0,025g 20tabl.  20
444  Majamil tabl.powl. 0,05g 20tabl.  200
445  Mapryl tabl. 0,01g 30tabl.(3x10)   20
446  Mapryl tabl. 5mg 20tabl.(blist.)   10
447  Mapryl tabl. 5mg 30tabl.(blister)  20
448  Medargin 30 sasz.a 2g        10
449  Mefacit tabl. 0,25g 30tabl.     100
450  Meloksam tabl. 0,015g        50
   20tabl.(2x10)
451  Meloxic tabl. 0,015 g 20 tabl.    25
452  Memotropil tabl.powl. 0,8g x 60   70
453  Memotropil tabl.powl. 1,2g x 60   120
454  Meridia kaps. 0,015g 30kaps.     5
455  Metanabol tabl. 5mg 20tabl.     10
456  Metazydyna tabl.powl. 0,02g x 60  100
457  Meteospasmyl kaps. 0,06g+0,3g     5
   20kaps.
458  Metindol retard tabl. 0,075g    60
   25tabl.
459  Metizol tabl. 5mg 50tabl.      100
460  Metocard tabl. 0,05g x 30      175
461  Metocard tabl. 0,1g x 30       10
462  Metoclopramidum tabl. 0,01g x    200
   50
463  MetoHexal 25 ZK           10
   tabl.oprzedł.uwaln. 0,02375 x 28
   tabl
464  MetoHexal 50 ZK           30
   tabl.oprzedł.uwaln. 0,0475g x 28
   tabl
465  Metoprolol tabl. 0,05g 30tabl.    10
466  Metronidazol tabl. 0,25g 20tabl.  120
467  Mianserin tabl.powl. 0,01g      60
   30tabl.                        - 24 –
468 Mianserin tabl.powl. 0,01g      70
  90tabl.
469 Micardis tabl. 0,08 g 28 tabl.    20
470 Microser tabl. 8mg 30tabl.      20
471 Milurit tabl. 0,1g 50tabl.      35
472 Milurit tabl. 0,3g 30tabl.      30
473 Mirzaten 30 mg tabl.powl. 0,03g   45
  30tabl.(3b
474 Mobemid tabl.powl. 0,15g 30tabl.   40
475 Mocloxil tabl. 0,15g 30tabl.     50
476 Modafen tabl.powl. 0,2g+0,03g    30
  24tabl.(2bli
477 Moklar tabl.powl. 0,15g 30tabl.    5
478 Molsidomina prolongatum tabl.    100
  8mg x 30
479 Molsidomina tabl. 2mg x 30      60
480 Molsidomina tabl. 4mg x 30      200
481 Mono-Mack Depot retard        30
  tabl.oprze X28
482 Mononit retard            70
  tabl.oprzedł.uwaln. 0,06g 30 tabl
483 Mononit tabl.powl. 0,01g 60tabl.   200
484 Mononit tabl.powl. 0,02g 30tabl.   30
485 Mononit tabl.powl. 0,02g 60tabl.   80
486 Mononit tabl.powl. 0,04g 30tabl.   10
487 Monural gran. 3g 1sasz.        20
488 Movalis tabl. 0,015g 20tabl.     150
489 Movalis tabl. 7,5mg 20tabl.      20
490 Mucosolvan tabl. 0,03g 20tabl.    10
491 Mydocalm draż. 0,05g x 30       30
492 Mydocalm forte draż. 0,15g      150
  30tabl.(fiol.)
493 Nabuton tabl. 0,5g 20tabl.      15
494 Naproxen tabl. 0,25g 50tabl.     30
495 Naproxen tabl. 0,5g 20tabl.     60
496 Naproxen tabl.dojelit. 0,25g     10
  50tabl.(blist
497 Naproxen tabl.dojelit. 0,5g     10
  20tabl.(blist.
498 Nebilet tabl. 5mg 28tabl.       20
499 Nefopam tabl.powl. 0,03g 20tabl.   170
500 Neo-Pancreatinum tabl.powl.      30
  0,15g 30tabl.
501 Neurex 600 tabl.powl. 0,6g      20
  30tabl.
502 Neurontin 400 kaps. 0,4g       10
  100kaps.
503 Neurotop retard tabl. 0,3g 50tabl.  30
504 Neurotop retard tabl. 0,6g 50tabl.  20
505 Nevigramon kaps. 0,5 g 56 kaps.   10
506 Nicerin tabl.powl. 0,01g       40
  30tabl.(fiol.)
507 Nifuroksazyd tabl.powl. 0,1g     150                        - 25 –
  24tabl.
508 Nilogrin tabl.powl. 0,01g      70
  30tabl.(blistry)
509 Nilogrin tabl.powl. 0,03g      2
  30tabl.(fiol.)
510 Nimesil gran.dop.zaw.doust. 0,1g  200
  30sasz.a2
511 Nimesil gran.dop.zaw.doust. 0,1g  50
  9sasz.a2g
512 Nitrendypina tabl. 0,01g 30tabl.  200
513 Nitrendypina tabl. 0,02g 30tabl.  170
514 Nitroglycerinum 0.5 tabl.podj.    40
  0,5mg 20tab
515 Nitroglycerinum prolongatum     15
  tabl.opow.6,4 40 tabl
516 Nootropil tabl. 0,8g 30tabl.    15
517 Nootropil tabl.powl. 0,8g 90tabl.  20
518 Nootropil tabl.powl. 1,2g 60tabl.  10
519 Normatens draż. x 20        70
520 Normodipine tabl. 0,01g 30tabl.   20
521 Normodipine tabl. 5mg 30tabl.    20
522 Norserin tabl.powl. 0,02 g 60    20
  tabl.
523 Norserin tabl.powl. 0,03 g 20    30
  tabl.
524 No-Spa forte tabl. 0,08g 20tabl.  600
525 No-Spa tabl. 0,04g 20tabl.     250
526 Notis 20 kaps.dojel.twarde 0,02 g  25
  28 kaps.
527 Nutrolin B x20 caps         20
528 Olfen 50 tabl.powl. 0,05g 20tabl.  5
529 Olfen 75 SR tabl.powl.oprzedł    5
  0,075 *10
530 Olfen 75 SR             50
  tabl.powl.oprzedł,075 30tabl.
531 Omar (Omep) kaps.dojel.twarde    25
  0,02g 30kaps
532 Omeprazol Egis kaps. 0,02g     125
  14kaps.
533 Omeprazol Egis kaps. 0,02g     150
  28kaps.
534 Omnic kaps.o prz.uwal. 0,4mg x   15
  30
535 Opacorden tabl.powl. 0,2g x 60   60
536 Ortanol kaps.twarde 0,02g      30
  28kaps.
537 Ostemax 70 comfort tabl. 0,07g   130
  4tabl.(blis
538 Osteogenon tabl.powl. 0,8g      5
  40tabl.
539 Ostolek tabl.powl. 0,07 g 4     30
  tabl.(blister)
540 Otrex 600 tabl. 0,6g 30tabl.    20
541 Oxycardil 120 tabl.oprzedł.uwaln.  40                       - 26 –
  0,12g 30
542 Oxycardil 180 tabl.powl.op.uwal   5
  0,18g 30ta
543 Padma 28 tabl. 100tabl.       2
544 Palin kaps. 0,2g 20kaps.      10
545 ParoMerck tabl.powl. 0,02 g 30   40
  tabl.
546 Paxtin 20 tabl.powl. 0,02g    100
  30tabl.(3blist.
547 Pelethrocin tabl.powl.       6
  0,45g+0,05g 30tabl.
548 Penester tabl.powl. 5mg 30tabl.  30
549 Pentaerythritol 100 tabl. 0,1g  450
  30tabl.
550 Pentaerythritolum compositum   150
  tabl. 20tabl.
551 Pentohexal retard tabl. 0,6g    50
  20tabl.
552 Peritol tabl. 4mg 20tabl.      5
553 Pernazinum tabl. 0,025g 20tabl. 1500
554 Pernazinum tabl. 0,1g 30tabl.   200
555 Petylyl draż. 0,025 g 50 draż.   70
556 Phenytoinum tabl. 0,1g 60tabl.   25
557 Phlebodia tabl.powl. 0,6g 30tabl. 10
558 Piascledine 300 kaps. 0,3g     20
  15kaps.
559 Piramil 2,5mg tabl. 2,5 mg 30   50
  tabl.
560 Piramil 5 mg tabl. 5mg       70
  30tabl.(3blist.x10s
561 Piroxicam tabl.powl. 0,01g     20
  20tabl.
562 Piroxicam tabl.powl. 0,02g     70
  20tabl.
563 Plavix tabl.powl. 0,075g 28tabl.  10
564 Poldanen tabl.powl. 0,046g(6mg)  10
  30tabl.
565 Polfenon tabl.powl. 0,15g     300
  20tabl.(blist.)
566 Polfenon tabl.powl. 0,3g      40
  20tabl.(blist.)
567 Polfilin prolongatum tabl.powl.  70
  0,4g 20tab
568 Polfilin prolongatum tabl.powl.  15
  0,4g 60tab
569 Polfilin tabl.powl. 0,1g 20tabl.  50
570 Polfilin tabl.powl. 0,1g 60tabl.  20
571 Polmesilat tabl. 4mg 50tabl.    40
572 Polomigran tabl. 0,5mg 30tabl.   15
573 Polprazol kaps. 0,01g       30
  14kaps.(blister)
574 Polprazol kaps. 0,02g       250
  28kaps.(blist.)
575 Poltram kaps. 0,05g        150                      - 27 –
  20kaps.(blist.)
576 Poltram krop.doustne 0,1g/1ml     5
  10ml
577 Poltram Retard 100 tabl. 0,1g x   100
  30
578 Poltram Retard 150          30
  tabl.oprzedł.u*30
579 Poltram Retard 200          5
  tabl.oprzedł.u*10
580 Poltram Retard 200          10
  tabl.oprzedł.uw*30
581 Pramolan draż. 0,05g 20draż.     400
582 Prazol kaps. 0,02g 28kaps.       5
583 Preductal MR tabl. 0,035g      200
  60tabl.
584 Preductal tabl.powl. 0,02g 60tabl.  5
585 Prenessa tabl. 4 mg 30        50
  tabl.(2x15)
586 Prestarium 10 tabl.powl. 0,01 g   80
  30 tabl.
587 Prestarium 5 tabl.powl. 5 mg 30   250
  tabl.
588 Prestarium Forte tabl. 8mg      40
  30tabl.(1x30)
589 Prestarium tabl. 4mg 30tabl.     200
590 Pridinol tabl. 5mg 50tabl.      80
591 Prinivil tabl. 0,01g 28tabl.     10
592 Prinivil tabl. 0,02g 28tabl.      5
593 Prinivil tabl. 5mg 28tabl.      10
594 Profenid kaps. 0,05g 24kaps.     10
595 Profenid prolong.           20
  tabl.oprzedł.dział. 0,2g 14 tabl
596 Profenid tabl.powl. 0,1g 30tabl.   10
597 Promazin draż. 0,025g 60draż.    20
598 Promazin draż. 0,05g 60draż.     5
599 Promazin draż. 0,1g 60draż.      5
600 Propranolol tabl. 0,01g 50tabl.   80
601 Propranolol tabl. 0,04g 50tabl.   15
602 Proscar tabl. 5mg 28tabl.      10
603 Proscillaridin tabl.powl. 0,25mg   25
  30tabl.
604 Prostatic tabl. 4mg 30tabl.     20
605 Prosterol kaps. 6mg         30
  30kaps.(blist.)
606 Proviron-25 draż. 0,025g 20draż.    2
607 Pyrantelum tabl. 0,25g 3tabl.     30
608 Radirex 0,5g 10tabl.         45
609 Ramicor kaps. 2,5mg 30kaps.      5
610 Ramicor kaps. 5mg 30kaps.       30
611 Ranigast tabl.powl. 0,15g x 30    100
612 Ranigast tabl.powl. 0,15g x 60    400
613 Ranimax 150 tabl.powl. 0,15g     30
  10tabl.                        - 28 –
614 Rantudil Forte kaps.oprz.uwal.   10
  0,06g 20kap
615 Rantudil Retard kaps.oprz.uwal.   30
  0,09g 20ka
616 Rawel SR tabl.powl.op.uwal     25
  1,5mg 30tabl.
617 Rawel SR tabl.powl.op.uwal      5
  1,5mg 60tabl.
618 Reasec tabl. 2,5mcg+0,025g     10
  20tabl.
619 Relifex tabl.powl. 0,5g 20tabl.   10
620 Reparil draż. 0,02g 40draż.     3
621 Rexetin tabl.powl. 0,02g      40
  30tabl.(3x10)
622 Ribomunyl gran. 0,25mg        3
  12toreb.
623 Ribomunyl tabl.           3
  0,25mg+0,375mg 12 tabl.
624 Ribomunyl tabl. 4tabl.       10
625 Rifamazid kaps. (0,3g+0,15g)    15
  100kaps.
626 Risperatio 1 tabl.powl. 1 mg 20   20
  tabl.
627 Risperatio 2 tabl.powl. 2 mg 20   30
  tabl.
628 Risperatio 4 tabl.powl. 4 mg 20   40
  tabl.
629 Risperon tabl.powl. 4 mg 20     30
  tabl.(2x10)
630 Rispolept tabl.powl. 2mg 20tabl.   20
631 Rispolept tabl.powl. 4mg 20tabl.  100
632 Rispolux 2 mg tabl.powl. 2mg     20
  20tabl.(2x10)
633 Rispolux 4 mg tabl.powl. 4mg    30
  20tabl.(2x10)
634 Risset 2 tabl.powl. 2 mg 20 tabl.  10
635 Risset 4 tabl.powl. 4 mg 20 tabl.  10
636 Rodanol S tabl.dosp.zaw.doust.    5
  1g 10tabl.
637 Rodanol S tabl.dosp.zaw.doust.    5
  1g 20tabl.
638 Rotadin tabl. 0,01g 30tabl.     5
639 Rowachol kaps.elast. 30 kaps.    20
640 Rytmonorm tabl.powl. 0,15g     50
  20tabl.
641 Rytmonorm tabl.powl. 0,3g      5
  20tabl.
642 Sabril tabl. 0,5g 100tabl.     40
643 Sadamin prolong. tabl.powl. 0,5   40
  g x 20
644 Sadamin tabl. 0,15g x 30       5
645 Salofalk tabl.dojelit. 0,5g x 50   5
646 Scopolan compositum draż. x 10   30
647 Scopolan draż. 0,01g 10draż.    20                       - 29 –
648  Scopolan draż. 0,01g 30draż.     80
649  Sectral tabl.powl. 0,2g 30tabl.   40
650  Segan tabl. 5mg 60tabl.(blist.)    5
651  Selerin tabl. 5mg 60tabl.       3
652  Seronil kaps. 0,02g 100kaps.     10
653  Seronil kaps. 0,02g 30kaps.     40
654  Seronil tabl.powl. 0,01g 30tabl.   5
655  Seroxat tabl.powl. 0,02g 30tabl.   30
656  Simgal tabl.powl. 0,01g 28tabl.    5
657  Simgal tabl.powl. 0,02g 28tabl.   40
658  Simgal tabl.powl. 0,04g 28tabl.    2
659  Simratio 10 tabl.powl. 0,01g     20
   28tabl.
660  Simratio 20 tabl.powl. 0,02g     70
   28tabl.
661  Simratio 40 tabl.powl. 0,04g     15
   28tabl.
662  Simvacard 10 tabl.powl. 0,01g    15
   28tabl.
663  Simvacard 20 tabl.powl. 0,02g    120
   28tabl.
664  Simvacard 40 tabl.powl. 0,04g    50
   28tabl.
665  Simvachol tabl.powl. 0,02g      20
   28tabl.
666  SimvaHexal 20 tabl.powl. 0,02g    30
   30tabl.(bli
667  Simvasterol tabl.powl. 0,01g     10
   28tabl.(blist
668  Simvasterol tabl.powl. 0,02g     100
   28tabl.(blist
669  Simvasterol tabl.powl. 0,04g     5
   28tabl.(blist
670  Singulair 10 tabl.powl. 0,01g    40
   28tabl.
671  Singulair 5 tabl. 5mg 28tabl.     2
672  Sintrom tabl. 4mg 20tabl.       5
673  Siofor tabl.powl. 0,5g 30tabl.    150
674  Siofor tabl.powl. 0,85g 30tabl.   150
675  Sirdalud MR              30
   kaps.ozmod.uwal.twarde 6mg
   30k
676  Sirdalud tabl. 4mg 14tabl.      60
677  Sirdalud tabl. 4mg 30tabl.      60
678  Sorbifer Durules tabl.powl.     40
   (0,1g+0,06) 50
679  Sorbonit prolong.          20
   tabl.oprzedł.uwaln. 0,02 40 tabl
680  Sorbonit prolong.           5
   tabl.oprzedł.uwaln. 0,04
681  Sorbonit tabl. 0,01g 60tabl.     10
682  Sorbonit tabl. 5mg x 60       10
683  Sortis 20 tabl.powl. 0,02g 30tabl.  5
684  Sotahexal 160 tabl. 0,16g 20tabl.   5


                         - 30 –
685  Sotahexal 80 tabl. 0,08g 20tabl.    10
686  Spamilan tabl. 0,01g 30tabl.      10
687  Spamilan tabl. 5mg 30tabl.        5
688  Spasmolina kaps.twarde 0,06g      200
   20kaps.
689  Spironol tabl. 0,025g 100tabl.     50
690  Spironol tabl. 0,025g 20tabl.     500
691  Spironol tabl.powl. 0,1g        100
   20tabl.(blist.)
692  Staveran tabl.powl. 0,04g 20tabl.   20
693  Staveran tabl.powl. 0,08g 20tabl.    5
694  Staveran tabl.powl. 0,12g 20tabl.    5
695  Stimuloton tabl.powl. 0,05g      45
   30tabl.
696  Sulfasalazin EN tabl.powl. 0,5g    70
   100tabl.
697  Sulfasalazin EN tabl.powl. 0,5g    20
   50tabl.
698  Sulfasalazin tabl.powl. 0,5g      20
   50tabl.
699  Sulpiryd kaps. 0,05g          400
   24kaps.(blist.)
700  Sulpiryd kaps. 0,1g          400
   24kaps.(blist.)
701  Sulpiryd tabl. 0,2g 12tabl.(blist.)  10
702  Sulpiryd tabl. 0,2g 30tabl.(blistry)  80
703  Surgam tabl. 0,3g 20tabl.        5
704  Sustonit tabl.oprzedł.uwaln.      20
   6,5mg 30tabl.
705  Tadenan kaps. 0,05g 30kaps.      10
706  Talusin draż. 0,25mg 50draż.      30
707  Tamoxifen tabl. 0,02g 30tabl.     15
708  Tamsulosin -ratiopharm         20
   kaps.ozmod.uwal.twa 0,4mg x 30
709  Tanatril tabl. 0,01g 28tabl.(2x14)   30
710  Tanatril tabl. 0,02g 28tabl.(2x14)   10
711  Tanatril tabl. 5 mg 28 tabl.(2 x 14  10
   )
712  Tanyz 0,4 mg. *30 kaps.        50
713  Tardyferon FOL tabl.powl.       30
   30tabl.
714  Tardyferon tabl.powl. 0,08g      10
   30tabl.
715  Tegretol CR 200            100
   tabl.ozmodyf.uwal. 0,2g 50
716  Tegretol CR 400 tabl.ozmo.uwal.    300
   0,4g 30
717  Telfast 120 tabl.powl. 0,12g      20
   20tabl.
718  Telfast 180 tabl.powl. 0,18g      20
   20tabl.
719  Tenaxum tabl. 1mg 30tabl.        2
720  Tenox tabl. 0,01g 30tabl.(3x10)    20
721  Tenox tabl. 5mg 30tabl.(3x10)     20                          - 31 –
722 Tertensif SR tabl.powl.op.uwal    600
  1,5mg 30tab
723 Theoplus tabl.oprzedł.uwaln.     5
  0,1g 30tabl.
724 Theospirex retard          15
  tabl.oprzedł.uwaln. 0,3g 50 tabl
725 Theospirex retard           5
  tabl.powl.op.dział. 0,15 x 50 tabl
726 Theovent 300 tabl.0,3 g x 50     250
727 Thiocodin tabl. (0,015g+0,3g)    300
  10tabl.
728 Thioridazin draż. 0,01g 30draż.    30
729 Thioridazin draż. 0,025g 20draż.   400
730 Thioridazin draż. 0,1g 20draż.    10
731 Tialorid mite tabl. 2,5mg+0,025g   100
  50tabl.
732 Tialorid tabl. 5mg+0,05g 50tabl.   130
733 Ticlo tabl.powl. 0,25g 20tabl.    10
734 Tisercin tabl.powl. 0,025g 50tabl.  250
735 Tolperis tabl.powl. 0,05g 30tabl.   45
736 Topamax tabl.powl. 0,025g       15
  28tabl.(butel.)
737 Topamax tabl.powl. 0,2g        5
  28tabl.(butel.)
738 Torecan tabl.powl. 6,5mg 50tabl.   60
739 Torvacard 20 tabl.powl. 0,02g    20
  30tabl.(3bli
740 Tramal kaps. 0,05g 20kaps.      150
741 Tramal Retard 100           10
  tabl.oprzedłuw.x 30
742 Tramal Retard 200           5
  tabl.oprzedł.0,2g x30
743 Trexan tabl. 2,5mg x 100       20
744 Tribux tabl. 0,1 g 30 tabl.     50
745 Trilafon draż. 8mg 100draż.     10
746 Trileptal tabl.powl. 0,3g 50tabl.  40
747 Trimesan tabl. 0,1g 20tabl.     10
748 Trimetaratio tabl.powl. 0,02g    10
  60tabl.
749 Tritace 10 tabl. 0,01g 28tabl.    200
750 Tritace tabl. 5mg 28tabl.       50
751 Tulip tabl.powl. 0,01g        60
  30tabl.(3x10)
752 Tulip tabl.powl. 0,02g x 30     100
753 Ulfamid tabl. 0,02 g 20 tabl.     10
754 Ulfamid tabl. 0,04g 20tabl.      20
755 Ulzol kaps. 0,02g           20
  28kaps.(4blist.po7kaps
756 Urandil tabl. 0,05g 30tabl.      5
757 Urolin kaps. 0,2g 20kaps.       2
758 Vasilip tabl.powl. 0,01g 28tabl.   5
759 Vasilip tabl.powl. 0,02g 28tabl.   10
760 Vastan tabl.powl. 0,02 g 28 tabl.  30                        - 32 –
761 Velafax tabl. 0,075 g 28 tabl.    10
762 Velaxin tabl. 0,075 g 28 tabl.    30
763 Venoruton 300 kaps. 0,3g        5
  50kaps.
764 Venotonin kaps.twarde 65kaps.     5
765 Vermox tabl. 0,1g 6tabl.       40
766 Verospiron kaps. 0,05g 30kaps.     5
767 Verospiron tabl. 0,025g 20tabl.    40
768 Vessel Due F kaps. 250LSU       10
  50kaps.
769 Vicebrol tabl * 50          100
770 Vicebrol 5mg x 100 tabl.        80
771 Vigantoletten 1000 tabl. 0,025mg    10
  30tabl.
772 Vilpin 10mg x30 tabl.         50
773 Vinpocetine tabl. 5mg 50tabl.     200
774 Vinpoton tabl. 5mg           70
  50tabl.(pojem.)
775 Virlix tabl.powl. 0,01g 20tabl.    80
776 Vivacor tabl. 0,0125 g 60       10
  tabl.(2x30)
777 Vivacor tabl. 0,0125g 30tabl.     30
778 Vivacor tabl. 0,025g 30tabl.      2
779 Vivacor tabl. 6,25mg 30tabl.     30
780 Voltaren SR 75             5
  tabl.oprzedł.uwaln. 0,075g 20
  tabl
781 Voltaren SR 100            5
  tabl.powl.op.uwal 0,1g 20t
782 Xartan tabl.powl. 0,05g 30tabl.    100
783 Xetanor 20mg tabl.powl. 0,02 g     30
  30 tabl.
784 Xyzal tabl.powl. 5 mg 28 tabl.(4 x  20
  7)
785 Yasnal tabl.powl. 0,01g        5
  28tabl.(4blis.po7s
786 Yasnal tabl.powl. 5mg         5
  28tabl.(4blis.po7szt
787 Zaldiar tabl.powl.          100
  0,0375g+0,325g 10 tabl.
788 Zaldiar tabl.powl.          100
  0,0375g+0,325g 20 tabl.
789 Zelixa tabl.powl. 0,015 g 30 tabl.  20
790 Zentel tabl. 0,2g 2tabl.       35
791 Zincas forte tabl. 0,15g 50tabl.   10
792 Zincas tabl. 0,03g 50tabl.       5
793 Zocor 10 tabl.powl. 0,01g 28tabl.   5
794 Zocor 20 tabl.powl. 0,02g 28tabl.   25
795 Zocor 40 tabl.powl. 0,04g 28tabl.   20
796 Zofran tabl.powl. 8mg 10tabl.     2
797 Zotral tabl.powl. 0,05 g 28 tabl.(2  10
  x 14 )
798 Zoxon 2 tabl. 2mg 30tabl.       10                        - 33 –
 799 Zoxon 4 tabl. 4mg 30tabl.       10
 800 Zyban tabl.powl.o p.dział. 0,15 g    2
   60 tabl.
 801 Zyllt tabl.powl. 0,075 g 28 tabl.   10
 802 Zyrtec tabl.powl. 0,01g 20tabl.   100
 803 Zyrtec tabl.powl. 0,01g 30tabl.   100
RAZEM


 Zadanie II – Antybiotyki

 Lp     Nazwa handlowa        Ilość Cena    Wartość    Podatek VAT   Wartość
                        jednostkowa netto (zł) Stawka % Wartość  brutto (zł)
                        netto (zł)            podatku
                                         (zł)
  1 Amoksiklav                5
   prosz.dosp.zaw.(0,4g+0,057
   140m
  2 Amoksiklav tabl.powl. 1 g x 14    150
  3 Amoksiklav tabl.powl. 375 mg x     2
   21
  4 Amoksiklav tabl.powl. 625 mg x     80
   14
  5 Amoksiklav tabl.powl. 625 mg x     3
   21
  6 Amoksiklav zaw. 0,156g/5ml x      10
   100 ml
  7 Amoksiklav zaw.doust.         20
   0,4g+0,057g x 35ml
  8 Amoksiklav zaw.doust.         50
   0,4g+0,057g x 70ml
  9 Amotaks Dis tabl. 0,5g 16tabl.     20
 10 Amotaks Dis tabl. 1g 16tabl.     140
 11 Amotaks gran.do p.zaw.         10
   0,25g/5ml x 60ml
 12 Amotaks kaps. 0,25g 16kaps.      20
 13 Amotaks kaps. 0,5g x 16        20
 14 Amotaks tabl. 1g x 16         100
 15 Augmentin tabl. 0,375 g x 21      20
 16 Augmentin tabl.powl. 0,625 g x     30
   14
 17 Augmentin tabl.powl. 1g x 14     100
 18 Augmentin zaw.doust.          20
   0,156g/5ml x 100 ml
 19 Augmentin zaw.doust. 0,25 +      10
   0,0625 x 100ml
 20 Augmentin zaw.doust.          30
   0,4g+0,057 x 70 ml
 21 Augmentin zaw.doust.          20
   0,4g+0,057g x 35 ml
 22 Augmentin.zaw.doust.          15
   0,4g+0,057 140 ml.
 23 Azimycin tabl.powl. 0,25 g 6 tabl.   5
 24 Azimycin tabl.powl. 0,5g 3tabl.    20                          - 34 –
25 Azithromycin -ratiopharm 500      20
  tabl.powl. 0, x 3 tabl
26 Azitrox 500 tabl.powl. 0,5 g 3 tabl.  80
27 Bactrim forte tabl. 0,96g x 10     40
28 Bactrim syrop 0,24g/5ml x 100ml    20
29 Bactrim tabl. 0,48g x 20        10
30 Biodroxil gran.dop.zaw.doust.      5
  0,125g/5ml x 60ml
31 Biodroxil gran.dop.zaw.doust.      5
  0,25g/5ml x 100ml
32 Biodroxil kaps. 0,5g 12kaps.      15
33 Biodroxil tabl.powl. 1g 12tabl.    20
34 Biofuroksym              140
  .roztw.dowstrz.doż/dom 0,5gx1
35 Biofuroksym amp. 0.25 g x 1      100
36 Biofuroksym amp. 0.75 g x 1     1000
37 Biofuroksym amp. 1,5 g x 1      600
38 Bioparox aer.x 20 ml          90
39 Bioracef tabl.powl. 0,25g x 10     30
40 Bioracef tabl.powl. 0,5g x 10     40
41 Biseptol 480 tabl. 0,48g x 20     30
42 Biseptol 960 tabl. 0,96g x 10     30
43 Biseptol zaw.doust. 0,24g/5ml x    15
  100ml
44 Ceclor gran. 0,125g/5ml x 75 ml    10
45 Ceclor gran. 0,25g/5ml x 75 ml     10
46 Ciphin 250 tabl.powl. 0,25g x 10    5
47 Ciphin 500 tabl.powl. 0,5g x 10    10
48 Ciprinol tabl.powl. 0,25g x 10     10
49 Ciprinol tabl.powl. 0,5g x 10     20
50 Cipronex tabl.powl. 0,25g x 10     10
51 Cipronex tabl.powl. 0,5g x 10     150
52 Clindamycin MIP 300 tabl.powl.     10
  0,3g 16tabl
53 Curam 1 g tabl.powl.          20
  0,875g+0,125g 14tabl.
54 Curam tabl.powl. 625 mg x 14      20
55 Curam tabl.powl. 625 mg x 21      30
56 Dalacin C kaps. 0,15g x 16       20
57 Dalacin C kaps. 0,3g x 16       120
58 Dalacin C zawiesina 0,075g/5ml     5
  x 80ml
59 Dalacin T płyn 0,01g/1ml x 30ml     2
60 Debecylina pr.do inj.          1
  1200000j.m.x 20amp
61 Dotur kaps. 0,1g x 10         30
62 Doxycyclinum kaps. 0,1g x 10     150
63 Doxyratio M tabl. 0,1g x 10      300
64 Duomox tabl. 0,25g x 20        10
65 Duomox tabl. 0,375g x 20        10
66 Duomox tabl. 0,5g x 20         20
67 Duomox tabl. 0,75g x 20        10                        - 35 –
68  Duomox tabl. 1g x 20        100
69  Duracef kaps. 0,5g x 12       20
70  Duracef tabl.rozp. 1g 10tabl.    10
71  Duracef zaw.doust. 0,25g/5ml x    5
   100ml
72  Duracef zaw.doust. 0,25g/5ml x    5
   60ml
73  Erythromycinum tabl.powl. 0,2g x  10
   16
74  Flucofast 50 mg.*14 kaps.      8
75  Fluconazole 150 kaps. 0,15g     10
   1kaps.(blister
76  Fluconazole syrop 5mg/1ml x     30
   150ml
77  Fluconazole tabl. 0,05g x 3     5
78  Fluconazole tabl. 0,1g x 7     20
79  Flumycon kaps. 0,05g x 14      40
80  Flumycon kaps. 0,15g        60
   1kaps.(blister)
81  Flumycon kaps. 0,1g x 7       20
82  Flumycon kaps. 0,2g         20
   7kaps.(blister)
83  Flumycon syrop 5mg/1ml 150ml     5
84  Forcid 1000 tabl. 0,875g+0,125g   50
   14tabl.(2b
85  Forcid 625 tabl. 0,5g+0,125g     5
   20tabl.
86  Forcid 625 tabl. 0,5g+0,125g x 14  30
87  Fromilid gran.dop.zaw.        6
   0,125g/5ml x 60ml
88  Fromilid Uno tabl.ozmodyf.uwal.   3
   0,5g 5tabl
89  Furazolidon zaw. 0,33g/100ml x    5
   160g
90  Gentamicin rozt.dom.doż/wlew.    50
   0,08/2ml.
91  Gentamicin rozt.dowstrz.dom.    10
   0,04g/2ml 10a
92  Hiconcil kaps. 0,25g 16kaps.     5
93  Hiconcil kaps. 0,5g 16kaps.     30
94  Hiconcil prosz.dosp.zaw.doust.    5
   0,125g/5ml x 60 ml
95  Hiconcil sub.dozaw. 0,25g/5ml    5
   100ml
96  Keflex kaps. 0,25g 12kaps.      5
97  Keflex kaps. 0,5g 12kaps.      5
98  Klabion tabl.powl. 0,25g      15
   14tabl.(blistry)
99  Klabion tabl.powl. 0,5g       40
   14tabl.(blistry)
100  Klacid gran.dop.zaw.doust.     20
   0,125g/5ml 60ml
101  Klacid gran.dop.zaw.doust.      5
   0,25g/5ml 100ml                        - 36 –
102 Klacid gran.dop.zaw.doust.      40
  0,25g/5ml 60ml
103 Klacid tabl.powl. 0,25g 10tabl.   10
104 Klacid tabl.powl. 0,25g 14tabl.   10
105 Klacid tabl.powl. 0,5g 14tabl.    10
106 Klacid Uno tabl. 0,5 g x 7      10
107 Klacid Uno tabl.ozmodyf.uwal.    10
  0,5g 5tabl.
108 Klimicin kaps. 0,3g 16kaps.      15
109 Lekoklar tabl.powl. 0,25g 14tabl.   30
110 Lekoklar tabl.powl. 0,5g 14tabl.   40
111 Lincocin inj. 0,6g/2ml 1fiol.a2ml  500
112 Lincocin kaps. 0,5g 12kaps.      80
113 Mycosyst kaps. 0,05 g 7        30
  kaps.(blister)
114 Neloren inj. 0,6g/2ml 10amp.a2ml   100
115 Nolicin tabl. 0,4g 20tabl.      30
116 Novamox 1000 tabl.powl. 1g      150
  20tabl.
117 Novamox 500 tabl.powl. 0,5g     10
  20tabl.
118 Novamox 750 tabl.powl. 0,75g     30
  20tabl.
119 Novamox pr.dop.zaw.doust.       5
  0,25g/5ml 100ml
120 Novocef tabl. powl. 500mg*10     15
  tabl.
121 Nystatyna draż. 500000I.U.      60
  16draż.
122 Nystatyna sub.dozaw.         50
  2400000j.m./5g 24ml
123 Nystatyna tabl.dopoch.        60
  100000I.U. 10tabl.
124 Orungal kaps. 0,1g 28kaps.      2
125 Ospamox tabl.powl. 0,5g 16tabl.   10
126 Ospamox tabl.powl. 0,75g 16tabl.   10
127 Ospamox tabl.powl. 1g 16tabl.    50
128 Ospamox zaw.doust. 0,125g/5ml    20
  x 60 ml
129 Ospamox zaw.doust. 0,25g/5ml     200
  x 60 ml
130 Plixym pr.dop.roztw.do doż/dom    20
  0,75g x5
131 Proxacin 250 tabl.powl. 0,25g     5
  10tabl.(blis
132 Proxacin 500 tabl.powl. 0,5g     30
  10tabl.(blist
133 Renicin tabl.powl. 0,15g 10tabl.   60
134 Rolicyn tabl.powl. 0,15g 10tabl.   30
135 Rovamycine tabl.powl. 1.5      30
  mln.j.m. x 16
136 Rovamycine tabl.powl. 3 mln.j.m.   200
  x 10
137 Roxiratio tabl.powl. 0,15g 10tabl.  10                        - 37 –
 138 Rulid tabl.dop.zaw. 0,05g 10tabl.   15
 139 Rulid tabl.powl. 0,15g 10tabl.     70
 140 Rulid tabl.powl. 0,1g 10tabl.     10
 141 Streptomycinum             10
   pr.dop.roztw.dowstrz. 1g 1f
 142 Sumamed kaps. 0,25g 6kaps.       10
 143 Sumamed syrop 0,1g/5ml 20ml      10
 144 Sumamed syrop 0,2g/5ml 20ml      20
 145 Sumamed tabl.powl. 0,5g 3tabl.     40
 146 Taclar 500 mg tabl,powl,X14      20
 147 Taclar tabl.powl. 0,25g 14tabl.    10
 148 Taromentin tabl.powl.         10
   0,5g+0,125g 14tabl.
 149 Taromentin tabl.powl.         30
   0,875g+0,125g 14tabl
 150 Tetracyclinum draż. 0,25g       20
   16draż.
 151 Tetralysal kaps.twarde 0,15g      40
   16kaps.(2blis
 152 Unidox Solutab tabl. 0,1g 10tabl.   200
 153 Xitrocin tabl.powl. 0,15g        5
   10tabl.(blister)
 154 Xitrocin tabl.powl. 0,1g        5
   10tabl.(blister)
 155 Xorim pr.do inj.doż./dom. 0,75 g   100
   1 fiol.
 156 Xorimax 250 tabl.drażow. 0,25g     10
   10tabl.(bli
 157 Xorimax 500 tabl.drażow. 0,5g     60
   10tabl.(foli
 158 Zinacef pr.doinj.doż. 1,5g 10fiol.   20
 159 Zinacef pr.doinj.doż./dom. 0,75g    50
   10fiol.
 160 Zinnat gran.dop.zaw.doust.       5
   0,125g/5ml 100m
 161 Zinnat gran.dop.zaw.doust.       25
   0,125g/5ml 50ml
 162 Zinnat gran.dop.zaw.doust.       50
   0,25g/5ml 50ml
 163 Zinnat tabl.powl. 0,125g 10tabl.    10
 164 Zinnat tabl.powl. 0,25g 10tabl.    30
 165 Zinnat tabl.powl. 0,5g 10tabl.     40
RAZEM

 Zadanie III – Cukrzyca + hormony

 Lp     Nazwa handlowa        Ilość Cena     Wartość    Podatek VAT  Wartość brutto
                         jednostkowa netto (zł)          (zł)
                         netto (zł)       Stawka Wartość
                                    %    podatku
                                        (zł)
  1 Accu-Chek Active Glucose        100
   test.pask.x 50
  2 Accutrend Glucose testpask.       5                          - 38 –
   50pasków
 3  Activelle tabl.powl. x 28      50
 4  Albothyl glob. 0,09g x 6      30
 5  Amaryl 1 tabl. 1mg x 30       10
 6  Amaryl 2 tabl. 2mg x 30       40
 7  Amaryl 3 tabl. 3mg x 30       10
 8  Amaryl 4 tabl. 4mg x 30       30
 9  Antidiab tabl. 5mg x 30       3
10  Ascensia Entrust test pask. 50   20
   pasków
11  Betadine glob.dopochw. x 14     40
12  BETAGLID 1MG.*30 TABL.       10
13  BETAGLID 2MG.*30 TABL.       20
14  BETAGLID 3MG. *30 TABL.       20
15  Cerazette tabl.powl. 0,075mg x   30
   28
16  Cilest tabl. x 63          20
17  Climara 50 plast.transderm.     60
   0,05mg/24h 4sz
18  Clostilbegyt tabl. 0,05g x 10    10
19  Clotrimazolum tabl.dopoch. 0,1g   250
   x 6
20  Cortineff tabl. 0,1mg x 20      20
21  Cyclo-Progynova tabl.powl. x 21   30
22  Dexamethason tabl. 0,5mg x 20     5
23  Dexamethason tabl. 1mg x 20     10
24  Diane -35 tabl.powl. x 63      50
25  Diaprel MR tabl.ozmodyf.uwal.    140
   0,03g x 60
26  Diaprel tabl.oprzedł.uwaln. 0,08g  30
   x 60
27  Diaril 1 mg.*30 tabl.        20
28  Diaril 2 mg.*30 tabl.        70
29  Diaril 3 mg.*30 tabl.        20
30  Diaril 4mgx30tabl          50
31  Diaspam słodzik tabl. x 100     20
32  Diazidan tabl. 0,08g x 60      20
33  Duphaston tabl.powl. 0,01g x 20   5
34  Eltroxin tabl. 0,05mg x 100     5
35  Eltroxin tabl. 0,1 mg 100 tabl.   5
36  Encorton tabl. 0,01g x 20      30
37  Encorton tabl. 0,02g x 20      30
38  Encorton tabl. 1mg x 20       5
39  Encorton tabl. 5mg 100tabl.     10
40  Encorton tabl. 5mg x 20       60
41  Escapelle 1500mcg tabl. 1,5 mg   15
   1 tabl.
42  Estalis 50/140 plast.transderm. x  5
   8
43  Estalis Sequi plast.transderm.    5
   0,05mg+(0,0 x 8 szt
44  Estradiol Depot amp. 0,01g/1ml x   5                        - 39 –
   10
45  Estrofem tabl.powl. 2mg x 28    30
46  Estroplast -40 plast.przezsk. x 6  5
47  Euclamin tabl. 5mg x 60       5
48  Euthyrox N 100 tabl. 0,1 mg 50   15
   tabl.
49  Euthyrox N 100 tabl. 0,1mg     15
   100tabl.
50  Euthyrox N 125 tabl. 0,125 mg    4
   100 tabl.
51  Euthyrox N 150 tabl. 0,15mg     5
   100tabl.
52  Euthyrox N 25 tabl. 0,025 mg 100  5
   tabl.
53  Euthyrox N 25 tabl. 0,025 mg 50   5
   tabl.
54  Euthyrox N 50 tabl. 0,05mg     5
   100tabl.
55  Euthyrox N 75 tabl. 0,075 mg 50   40
   tabl.
56  Euthyrox N 75 tabl. 0,075mg     5
   100tabl.
57  Evra syst.transderm. 6 mg+ 0,6   10
   mg 3 szt.
58  Fem 7 plast.przezsk. 0,05mg/24h   15
   4szt.(15cm
59  Femoden draż. x 63          3
60  Glibenese GITS           20
   tabl.oprzedł.dział. 0,01g 30 tabl
61  Glibenese GITS           5
   tabl.oprzedł.dział. 5mg 30t
62  Glibetic 1mg tabl. 1 mg 30 tabl.  10
63  Glibetic 2mg tabl. 2 mg 30 tabl.   5
64  Glidiamid 2mg. *30 tabl.      20
65  Glidiamid tabl. 1mg         5
   30tabl.(3blist.x10szt.
66  Glidiamid tabl. 3mg         5
   30tabl.(3blist.x10szt.
67  GlimeHexal 2 tabl. 2 mg 30     30
   tabl.(pojem.)
68  GlimeHexal 4 tabl. 4 mg 30 tabl.  20
69  Glimepirid 1 mg * 30 tabl. tabl   5
   1mg
70  Glimepirid 3 mg * 30         5
71  Glimepirid tabl 2 mg *30       5
72  Glipid 4 mg. *30 tabl        10
73  Glucobay tabl. 0,05g 30tabl.    25
74  Glucobay tabl. 0,1g 30tabl.     10
75  Glucophage 500 tabl.powl. 0,5 g   20
   30 tabl.
76  Glucophage 850 tabl.powl. 0,85g   20
   30tabl.
77  Glucosense test pask. 50 szt.+2   70
   fiol.                       - 40 –
78  Gluformin tabl.powl. 0,85g 30tabl.   10
79  Gluformin tabl.powl. 0,85g 60tabl.   20
80  Gynalgin tabl.dopoch. 10tabl.     250
81  Gynodian Depot inj. 0,2g+4mg      10
   1amp.strz.a1m
82  Gyno-Femidazol tabl.dopoch.      20
   0,1g 15tabl.
83  Gyno-Pevaryl 50 glob.dopochw.     2
   0,05g 15glob
84  Gynoxin glob. 0,6g 1glob.       5
85  Harmonet tabl.antykonc.        60
   (0,02mg+0,075mg) 21 tabl
86  Ins. Gensulin M30 (30/70)       60
   zaw.doinj. 100j.m/1ml 5 wkł a 3ml
87  Ins. Gensulin M40 (40/60)       20
   zaw.doinj. 100j.m/1ml 5 wkł a 3ml
88  Ins. Humalog Mix 25 zaw.doinj.    20
   100j.m./1ml 5 wkł a 3ml
89  Ins. Humulin M3 Pen zaw.doinj.    10
   100j.m./1ml 5 wstrz a 3ml
90  Ins. Mixtard 30HM Penfil       60
   zaw.doinj. 100j.m/ 1ml 5 wkł a
   3ml
91  Ins. Mixtard 40HM Penfil        5
   zaw.doinj. 100j.m/1ml 5 wkł a 3
   ml
92  Jeanine tabl.x21           15
93  Jodid 100 tabl. 0,1mg 100tabl.     3
94  Jodid 200 tabl. 0,2mg 100tabl.     4
95  Kaprogest rozt.dowstrz.        4
   0,25g/2ml 5amp.a2m
96  Keto-Diastix testpask. 50szt.     3
97  Klimonorm draż. 63draż.        15
98  Kliogest tabl.powl. 28tabl.      20
99  Lactovaginal kaps.dopochw.      50
   10kaps.
100  Letrox 100 tabl. 0,1mg 50tabl.    30
101  Letrox 150 tabl. 0,15mg 50tabl.    20
102  Letrox 25 tabl. 0,025mg 50tabl.    20
103  Letrox 50 tabl. 0,05mg 50tabl.    30
104  Logest tabl.powl.           80
   (0,075mg+0,02mg) 21tabl.
105  Luteina 50 tabl.podj. 0,05g      150
   30tabl.
106  Luteina tabl.dopoch. 0,05g      10
   30tabl.
107  Macmiror complex 500          3
   glob.dopochw. 12glob.
108  Marvelon tabl. x 63          10
109  Mastodynon N krople 50ml        10
110  Mastodynon tabl. 60tabl.        5
111  Medisense B.Glucose Sensor-      100
   Elektrode testp
112  Medrol tabl. 4 mg 30 tabl.(blister)  10                         - 41 –
113 Mercilon tabl. 63tabl.(3x21)    2
114 Mestinon tabl.powl. 0,06g     10
  150tabl.
115 Metformax 850 tabl. 0,85g x 30   150
116 Metformax tabl. 0,5g 30tabl.    100
117 Methotrexat tabl. 2,5mg 100tabl.  20
118 Metronidazol czop. 0,5g 10czop.   10
119 Metronidazol czop. 1g 10czop.    10
120 Metronidazol tabl.dopoch. 0,5g   30
  10tabl.
121 Metypred tabl. 0,016g 30tabl.   20
122 Metypred tabl. 4mg 30tabl.     60
123 Microgynon 21 tabl.powl.      60
  0,03mg/0,15mg 63d
124 Milvane tabl.powl. 21tabl.(3x7)  20
125 Minisiston draż. 0,03mg/0,125mg   1
  63draż.
126 Naproxen 500 czop. 0,5g 10czop.  30
127 Novofem tabl. 28tabl.       10
128 Novynette tabl.powl.        20
  (0,02mg+0,15mg) 21tab
129 Oekolp forte glob.dopochw.     50
  0,5mg 10glob.
130 Oekolp kremdopochw. 1mg/1g     20
  25g
131 Oesclim 50 plast.przezsk.      5
  0,05mg/24h 6szt.
132 Omnadren 250 rozt.dowstrz.     20
  0,25g/1ml 5amp.
133 Optium eklektroda enzymat.     10
  testpask. 50pas
134 Orgametril tabl. 5mg 30tabl.    10
135 Ortho-Gynest D glob.dopochw.    15
  3,5mg 6glob.
136 Ovestin glob.dopochw. 0,5mg    10
  15glob.
137 Pevaryl krem 0,01g/1g 30g      5
138 Pimafucin glob. 0,1g 3glob.     90
139 Polcortolon tabl. 1mg 20tabl.   134
140 Polcortolon tabl. 4mg 20tabl.    20
141 Polseptol glob.dopochw.       82
  0,02gJod 5glob.
142 Postinor Duo tabl. 0,75mg 2tabl.  23
143 Primolut Nor tabl. 5mg 20tabl.   10
144 Progesteronum rozt.dowstrz.    10
  0,025g/1ml 5am
145 Provera tabl. 0,01g 30tabl.    10
146 Provera tabl. 5mg 30tabl.     10
147 Regulon tabl.powl.         20
  (0,03mg+0,15mg) 21tabl.
148 Rigevidon tabl.powl.        120
  0,03mg/0,15mg 21tabl.
149 Sterovag glob. 6glob.       100
150 Symglic tabl. 1 mg 30 tabl.     10


                       - 42 –
151 Symglic tabl. 2mg          10
  30tabl.(3blist.po10sz
152 Symglic tabl. 4 mg 30 tabl.     40
153 Systen 50 plast.transderm.      20
  3,2mg(50mcg/24h x 6szt
154 Systen Conti plast.transderm.    30
  8szt.
155 Testosteronum prolongatum      20
  rozt.dowstrz. 0,1g/1ml x 5 amp a
  1ml
156 Tolargin czop. 10czop.        10
157 Triquilar draż. 63draż.        1
158 Trisequens tabl.powl. 28tabl.     2
159 Vagifem tabl.dopoch. 0,025mg     30
  15tabl.
160 Vagothyl 36% płyn 50ml        20
161 Yasmin tabl.powl. 0,03mg+3mg    120
  21tabl.(blist
                         RAZEM
Zadanie IV – Środki psychotropowe

Lp     Nazwa handlowa       Ilość Cena    Wartość    Podatek VAT   Wartość
                       jednostkowa netto (zł) Stawka Wartość   brutto (zł)
                       netto (zł)       %   podatku (zł)
 1 Afobam (Frontin) tabl. 1mg      20
  30tabl.
 2 Afobam tabl. 0,25mg x 30       60
 3 Afobam tabl. 0,5mg x 30       140
 4 Alprox tabl. 0,5mg 30tabl.      60
 5 Alprox tabl. 1mg 30tabl.       40
 6 Clonazepamum tabl. 0,5mg x 30    10
 7 Clonazepamum tabl. 2mg x 30     700
 8 Cloranxen tabl. 0,01g x 30      60
 9 Cloranxen tabl. 5mg x 30       80
 10 Dormicum tabl. 0,015g 10tabl.     8
 11 Dormicum tabl. 7,5mg x 10       5
 12 Elenium draż. 0,01g x 20       80
 13 Elenium draż. 0,025g x 20      30
 14 Elenium draż. 5mg x 20        70
 15 Estazolam tabl. 2mg x 20      700
 16 Hypnogen tabl.powl. 0,01g       5
  15tabl.
 17 Hypnogen tabl.powl. 0,01g       5
  20tabl.
 18 Hypnogen tabl.powl. 0,01g       2
  7tabl.(blist.)


                         - 43 –
19  Imovane tabl.powl. 7,5mg 20tabl.    30
20  Lexotan tabl. 3mg 30tabl.       35
21  Lexotan tabl. 6mg 30tabl.       45
22  Lorafen draż. 1mg 25draż.       50
23  Lorafen draż. 2,5mg 25draż.      250
24  Luminalum czop. 0,015g 10czop.     10
25  Luminalum tabl. 0,015g 10tabl.     5
26  Luminalum tabl. 0,1g 10tabl.      30
27  Miozepam tabl.powl. 0,05 g 20     40
   tabl.
28  Miozepam tabl.powl. 0,05 g 20     40
   tabl.
29  Myolastan tabl.powl. 0,05g      60
   20tabl.
30  Nasen tabl.powl. 0,01g         5
   20tabl.(2blist.x10s
31  Neurol SR 0,5 tabl.oprzedł.uwaln.   15
   0,5mg 30
32  Neurol tabl. 0,25mg 30tabl.      15
33  Neurol tabl. 1mg 30tabl.        30
34  Nitrazepam tabl. 5mg 20tabl.     100
35  Noctofer tabl. 0,5mg 20tabl.      5
36  Noctofer tabl. 1mg 20tabl.       15
37  Olzapin tabl.powl. 0,01 g 28     120
   tabl.(blist.)
38  Olzapin tabl.powl. 5 mg 28      10
   tabl.(blist.)
39  Oxazepam tabl. 0,01g 20tabl.     200
40  Relanium tabl. 2mg 20tabl.       50
41  Relanium tabl. 5mg 20tabl.      500
42  Relanium zaw.doust. 2mg/5ml       2
   100g
43  Relsed wl.doodbyt. 0,01g/2,5ml     5
   5wlew.a2,5m
44  Relsed wl.doodbyt. 5mg/2,5ml      5
   5wlew.a2,5ml
45  Rudotel tabl. 0,01g x 20        20
46  Sanval tabl.powl. 0,01g 20tabl.    20
47  Sedam 3 tabl. 3mg 30tabl.       40
48  Sedam 6 tabl. 6mg 30tabl.       80
49  Signopam tabl. 0,01g 20tabl.      80
50  Stilnox tabl.powl. 0,01g 10tabl.    20
51  Stilnox tabl.powl. 0,01g 20tabl.    80
52  Tetraratio tabl.powl. 0,05g 20tabl.  120
53  Tranxene 10 kaps. 0,01g 30kaps.    50
54  Tranxene 5 kaps. 5mg 30kaps.      20
55  Trittico CR tabl.oprzedł.uwaln.     5
   0,075g 30t
56  Trittico CR tabl.oprzedł.uwaln.    2
   0,15g 20ta
57  Xanax SR tabl.opow.uwal. 0,5mg    15
   x 30
58  Xanax SR tabl.opow.uwal. 1mg     30                         - 44 –
   30tabl.
 59 Xanax tabl. 0,25mg 30tabl.      15
 60 Xanax tabl. 0,5mg 30tabl.       30
 61 Xanax tabl. 1mg 30tabl.        20
 62 Xentic tabl.powl. 0,01 g 14      5
   tabl.(blister)
 63 Xentic tabl.powl. 0,01g        5
   20tabl.(2blist.x10
 64 Zalasta tabl. 0,01g         200
   28tabl.(4blis.po7szt.)
 65 Zalasta tabl. 5mg           10
   28tabl.(4blis.po7szt.)
 66 Zolafren tabl.powl. 0,01g 30tabl.  120
 67 Zolafren tabl.powl. 5mg 30tabl.    20
 68 Zolpic tabl.powl. 0,01g        10
   10tabl.(blister)
 69 Zolpic tabl.powl. 0,01g        30
   20tabl.(2x10)
 70 Zomiren (Helex) tabl. 0,25mg     30
   30tabl.
 71 Zomiren (Helex) tabl. 0,5mg      80
   30tabl.
 72 Zomiren (Helex) tabl. 1mg 30tabl.   60
RAZEM

 Zadanie V – Materiały opatrunkowe, zioła

 Lp     Nazwa handlowa       Ilość Cena    Wartość    Podatek VAT   Wartość
                        jednostkowa netto (zł) Stawka % Wartość  brutto (zł)
                        netto (zł)            podatku
                                        (zł)
  1 AA Płyn d/hig.intym.          5
   /nastol./b/dozow. 300
  2 AA Płyn d/hig.intym. z pompką     5
   300ml
  3 ABE płyn na odciski x 8g       30
  4 Acerin płyn na odciski x 8 g     30
  5 A-CERUMEN prep.do oczyszcz.i     20
   hig.uszu płyn
  6 Acifungin forte płyn x 30 ml     10
  7 Acifungin mite płyn x 30 ml      5
  8 Acne-Derm krem 0,2g/1g 20g      10
  9 ACNEX Żel d/c.trądz. tuba x 20g    5
 10 ACNOFAN Krem p/trądz. 25g       10
 11 ACTIVE Płyn d/pł.ust świeża      10
   mięta 500ml
 12 Acudex zasyp. 4g x 10 sasz.      3
 13 Adonis Afrodyta na zmian.skórne    30
   płyn 100ml
 14 AQUA FRESH Płyn d/pł.ust (ziel.)   10
   250ml
 15 Aspirator do nosa FRIDA 1 szt.     5
 16 Avent Proteza brod.sutk. duża     20                          - 45 –
17 Balneum Hermal Plus płyn x     5
  200ml
18 Balneum Hermal płyn x 200ml    10
19 BAMBINO Chusteczki x 72 szt.   40
20 BAMBINO Krem F6 x 68 g      20
21 BAMBINO Mydło d/dzieci 100g    20
22 BAMBINO Oliwka d/dzieci 300 ml  30
23 BAMBINO Oliwka d/dzieci x 126   20
  g
24 BAMBINO Szamp. 260 ml       5
25 Bańka akupunkt.bezog. 4 szt.    2
26 BIELENDA Płyn d/hig.intym. kora  10
  dęb. 220ml
27 BIELENDA Płyn d/hig.intym.    10
  rumian. x 200ml
28 BLEND-A-MED Past.d/zęb.      20
  Complete 7 Extra F
29 Bobini CHUSTECZKI *70       30
30 Bobodent żel x 10 g        10
31 Bobofen miesz. fix x 30 sasz   20
32 Cannon but.niem. 120 ml dekor.  20
  2szt.
33 Cannon but.niem. 250 ml Disney  20
  kolor x 1
34 Ceratka niemowl. SNIBBS do 15   15
  kg 3szt.
35 Chust.d/hig.intym. dla pań x 10  40
36 Chust.hig. APSIK x 10 10op.   2000
37 Chust.hig. VELVET truskawka x  200
  10
38 Chust.hig. VELVET x10      200
  1op.rumianek
39 Chusta trójkątna bawełniana x   20
  1szt.
40 Ciśnien. TENSOVAL compact,    20
  pólaut. x 1szt.
41 Cleanic chust.odśw. x 20     40
42 CLEARASIL Total Control Tonik   10
  oczysz.delik
43 CLEARASIL Total Control Żel    10
  del.myj. 150ml
44 DENIVIT Past.d/zęb. 50ml     10
45 Dermena Szamp.          10
  zapob.wypad.włos. x 200ml
46 ELMEX BEZ MENTOLU 75 ml      5
47 ELMEX Past.d/zęb. (A) Standard  20
  x 75ml
48 ELMEX Past.d/zęb. d/dzieci x   20
  50g
49 ELMEX Past.d/zęb. Sensit.Plus x  30
  75ml
50 ELMEX Płyn d/pł.ust 400ml     2
51 ELMEX Płyn d/pł.ust Sensitive x  4
  400ml                     - 46 –
52 ELMEX Żel fluor. zapob.próch. x   6
  25g
53 Feminum Żel nawilż.intymny x    20
  40 ml
54 Gaza opatr.baweł.niej. 1 m kw.   30
  1szt.
55 Gaza opatr.baweł.wyj. 1/2m x 1m 100
  1szt.
56 Gaza opatr.baweł.wyj. 1m x 1m   250
  1szt.
57 Gruszka z miękkim końcem nr 2   20
  1szt.
58 Gruszka z miękkim końcem nr 7   30
  1szt.
59 Gruszka z miękkim końcem nr 9    5
  1 szt.
60 HEALING p/łupież. szamp.leczn.   30
  0,01g/1g 25
61 HIPP Herbatka rumian.gran.     5
  200g
62 HIPP Herbatka z kopru wł. 200g   30
63 Igła 0.5 x 25mm 100szt.      10
64 Igła 0.6 x 25mm 100szt.      20
65 Igła 0.7 x 30mm 100szt.      20
66 Igła 0.8 x 40mm 100szt.      20
67 Igła 0.9 x 40mm 100szt.       5
68 J&J BABY Oliwka 100ml       10
69 J&J BABY Oliwka 200 ml       10
70 Kompresy gaz.niej.17 nit. 5x5   20
  cm x100
71 Kompresy gaz.wyj. 12 warstw   1000
  5x5cm (->902
72 Kompresy gaz.wyj. 8 warstw    300
  10x10cm (->90
73 Kompresy gaz.wyj.12 warstw    600
  7x7cm 3szt.
74 Kompresy gaz.wyj.12 warstw    300
  9x9cm 3szt.
75 LACALUT Past.d/zęb. Aktiv     50
  p/parad.i próch.
76 LACALUT Past.d/zęb. Fluor      5
  p/próch.i kamien
77 LACALUT Past.d/zęb.         5
  Sensit.d/wraż.zęb. 75m
78 LACALUT Past.d/zęb. wybiel.     5
  75ml
79 Lactacyd Emul.d/hig.intym. 200ml  30
80 Lignina rolka 150g         40
81 Nici dent.ACTIVE ADVENCED     20
  FLOSS MINT(udosk
82 Nici dent.JORDAN MINT       10
  FLUORIDE 50m
83 NIVEA BABY Krem           5
  ochr.n/słoń.30 SPF 75ml
84 NIVEA BABY Puder d/dzieci 100g   5                      - 47 –
 85 NIVEA BABY Szamp. d/dzieci    5
  200ml
 86 NIVEA Krem POLLENA Luksus.    50
  52g
 87 NIVEA SOFT Krem naw.vit.E     5
  pudełko 300ml
 88 NIVELAZIONE Dezodor d/butów    5
  150ml
 89 Nivelazione Dezodor.d/stóp    10
  p/grzyb. 100ml
 90 Nizoral szamp x 6 sasz.a 6ml   30
 91 Nizoral szamp.x 60 ml      30
 92 Nizoxin szampon 6 ml x1szt    4
 93 Odciągacz pokarmu 1szt.      8
 94 Okulary do czyt. +1,5 1szt.   15
 95 Okulary do czyt. +2 1 szt.    15
 96 Okulary do czyt. +2,5 1szt.   20
 97 Okulary do czyt. +3 1szt.    15
 98 Okulary do czyt. +3,5 1szt.   15
 99 Okulary do czyt. +4 1 szt.    10
100 Opaska dzi.wiskoz. 4m x 5cm.  300
  1szt.
101 Opaska dzi.wiskoz. 4m x 10cm.  1000
  1szt.
102 Opaska dzi.wiskoz. 4m x 15cm.  200
  1szt.
103 Opaska elast. P.TERESA      10
  nadgarst. L 1szt.
104 Opaska elast. P.TERESA      20
  nadgarst. M 1szt.
105 Opaska elast. P.TERESA      10
  nadgarst. S 1szt.
106 Opaska elast. P.TERESA      20
  st.kolan. L 1szt.
107 Opaska elast. P.TERESA      20
  st.kolan. M 1szt.
108 Opaska elast. P.TERESA      20
  st.skok. L-taśma 1s
109 Opaska elast. P.TERESA      30
  st.skok. M-taśma 1s
110 Opaska elast.z zap. 5m x 10cm  70
  1szt.
111 Opaska elast.z zap. 5m x 12cm  100
  1szt.
112 Opaska elast.z zap. 5m x 15cm  100
  1szt.
113 Opaska elast.z zap. tk. 5m x   50
  8cm 1szt.
114 Pas P.TERESA           5
  brzusz.uniwers.zamk. L 1szt.
115 Patycz.hig. BELLA pudełko    20
  100szt.
116 Patycz.hig. BELLA w wor.foli.  50
  160szt.
117 Piel-m. MOLICARE Classic Nr 2  20                      - 48 –
  30 szt.
118 Piel-m. MOLICARE Classic Nr 3    5
  30 szt.
119 Piel-m. SUPER SENI large      20
  30szt.
120 Piel-m. SUPER SENI medium     50
  30szt.
121 Piel-m. SUPER SENI small      5
  30szt.
122 Piel-m. SUPER SENI L 10szt.    50
123 Piel-m. SUPER SENI M 10szt.    50
124 Piel-m. SUPER SENI S 10szt.    15
125 Podp. ALWAYS Ultra Normal     30
  Plus duox10
126 Podp. ALWAYS Ultra Super Plus   10
  Duo (x2) 10s
127 Podp. BELLA MEDICA Plus      30
  10szt.
128 Podp. BELLA Normal 20szt.     100
129 Podp. BELLA Normal Nev MAXI    40
  10szt.
130 Podp. BELLA Normal Stand.     40
  10szt.
131 Podp. BELLA Nova Maxi 10szt.    60
132 Podp. BELLA Nova ze skrzyd.    40
  10szt.
133 Podp. BELLA Perfecta Blue     30
  10szt.
134 Pojem.na mocz niesterylny 100ml  1000
135 Pomadka ochr.banan x 1szt.     60
136 Prezerwat. DUREX Arouser 3szt.   30
137 Prezerwat. DUREX Classic 3szt.   20
138 Prezerwat. DUREX Elite 3szt.    20
139 Prezerwat. DUREX Extra Safe 3    50
  szt.
140 Prezerwat. NEW CARESS       200
  plemnikob. 3szt.
141 Strzyk. 2 ml DISCARDIT II x 1   2500
142 Strzyk. 5 ml DISCARDIT II     1500
  100szt.
143 Strzyk. 10 ml DISCARDIT II    1000
  100szt.
144 Strzyk. 20 ml DICKINSON 1szt.   300
145 Tamp.hig. OB super 16szt.     10
146 Tantum Rosa irygator 500ml     20
147 Tantum Rosa puder 0,5g       40
  10sasz.a9,4gtekt.pu
148 Test ciążowy "QUICK VUE" 1szt.   60
149 Test ciążowy BOBO EZ HCG      40
  płytk. 1szt.
150 Test ciążowy PRE-TEST płytowy   100
  1op.
151 TISANE Bals.d/ust 5ml       20
152 Undofen aer.leczniczy 50g     20                       - 49 –
153 Wata baweł.wiskoz. opatr.100g    65
  1szt.
154 Wata baweł.wiskoz. opatr.200g    100
  1szt.
155 Wata baweł.wiskoz. opatr.50g 1   20
  szt.
156 WAX Odż.d/wł. 480g          5
157 Wkł. urol. SENI LADY Extr. 15szt.  15
158 Wkł. urol. SENI LADY Mini 20szt.  20
159 Wkł. urol. SENI LADY Normal     20
  20szt.
160 Wkł. urol. SENI LADY Super     10
  15szt.
161 Wkł.hig. BELLA PANTY 20szt.     50
162 Wkł.hig. BELLA PANTY INTIMA     20
  20szt.
163 Wkł.hig. BELLA PANTY MEDICA     40
  Ultra Maxi 12
164 Wkł.hig. CAREFREE          20
  ESSENTIALS Normal 20szt.
165 Wkł.laktacyjne BELLA 30szt.     20
166 ZIAJA Aretina Q Krem nawil.-    30
  wygładz. 50ml
167 ZIAJA Aretina Q Krem         6
  p/zmarszcz.p/oczy 15m
168 ZIAJA Aretina Q Krem        20
  p/zmarszcz.regener. 5
169 ZIAJA Kozie Mleko 2 Krem      20
  odżyw. 50 ml
170 ZIAJA Krem d/rąk/stóp piel.     10
  50ml(kart.)
171 ZIAJA Krem kozie mleko 1 50ml.   40
172 ZIAJA Krem nagiet. 100ml      10
173 ZIAJA Krem oliw. 50ml        30
174 ZIAJA ZIAJKA MAGICZNY Płyn     15
  d/kąp. d/dzieci
175 Zioł.fix Bratek 2g 30toreb.     10
176 Zioł.fix Dziurawiec 2g 30toreb.   60
177 Zioł.fix Figura 1 z senesem 3g   20
  20toreb.
178 Zioł.fix Figura 2 z kruszyną 3g   15
  20toreb.
179 Zioł.fix FITO-MIX 4 mlekopędne   10
  2g 25saszet
180 Zioł.fix H-ta OWOC.APTEKA      10
  Dzika Róża 4g 20
181 Zioł.fix Koper włoski 1,5g     50
  30toreb.
182 Zioł.fix Kora Debu 2g 30toreb.    30
183 Zioł.fix Lipa 1,2g 30toreb.     20
184 Zioł.fix Melissa liść 2g 30toreb.  100
185 Zioł.fix Mięta 1,5g 30toreb.    100
186 Zioł.fix Nagietek Calendula 1g    10
  30toreb.                       - 50 –
 187 Zioł.fix Nervinum uspakajające    15
   miesz. 1g 3
 188 Zioł.fix Normosan nr 14 2g      50
   20toreb.
 189 Zioł.fix Piołun absinthium 1g     10
   30toreb.
 190 Zioł.fix RED LAXANTIA Tea       40
   miesz. 2g 20tore
 191 Zioł.fix RED SLIM 2g 30toreb.     40
 192 Zioł.fix Rumianek koszycz. 1,5g    200
   30toreb.
 193 Zioł.fix Senes 1,2g 30toreb.      30
 194 Zioł.fix Septosan 2g 20toreb.     15
 195 Zioł.fix Skrzyp 1,8g 30toreb.     15
 196 Zioł.fix Szałwia liść 1,6g 30toreb.  120
 197 Zioł.fix Urosan 2g 20toreb.       5
 198 Zioł.fix Urtica 1,5g 20toreb.     30
 199 Zioł.fix Xenna 2g 20toreb.       40
 200 Zioł.Kora Dębu 50g           20
 201 Zioł.miesz. Normosan (nr 14)      20
   100g
 202 Zioł.miesz. Vagosan (nr 16) 100g   10
 203 Zioł.Nasiona lnu 250g         50
 204 Zioł.Nasiona lnu mielone złote    60
   100g
 205 Zioł.Nasiona lnu mielone złote    60
   200g
 206 Zioł.Owoc Borówki Czernicy 50g    30
RAZEM

 Zadanie VI – Środki przeciwbólowe, witaminy

 Lp     Nazwa handlowa       Ilość Cena     Wartość    Podatek VAT   Wartość
                         jednostkowa netto (zł) Stawka % Wartość  brutto (zł)
                         netto (zł)            podatku
                                         (zł)
  1  2KC TABL X12              20
  2  Acard tabl. 0,075 g x 30       200
  3  Acard tabl. 0,075 g x 60       150
  4  Acatar ACTI tabl.*12          20
  5  Acidolac 3 g 10 sasz.         50
  6  Acidum folicum tabl. 15 mg x 30    90
  7  Acidum folicum tabl. 5mg x 30     60
  8  Aescin tabl.powl. 0,02 g 90 tabl.   60
  9  Alax draż. x 20            150
 10  Aleve tabl.powl. x 20         10
 11  Aleve tabl.powl. x 7          20
 12  Alitol kaps. x 48            3
 13  Alka-Prim tabl.mus. x 10        10
 14  Alka-Seltzer /sm. cytr./ tabl.mus.   15
    x 10
 15  Alliofil tabl.powl. x 30        10                         - 51 –
16 Altacet tabl. x 6          150
17 Alugastrin tabl.do ssania x 20    10
18 Ambrosan tabl. 0,03 g 20       50
  tabl.(blist.)
19 Apap C Plus tabl.mus. 0,5g+0,3g   15
  10tabl.(5x
20 Apap Extra tabl.powl.        50
  (0,5g+0,065g) 10tabl
21 Apap Extra tabl.powl.        30
  (0,5g+0,065g) 24tabl
22 Apap noc tabl.powl. 0,5g+0,025g   50
  24tabl.
23 Apap noc tabl.powl. 0,5g+0,025g   30
  6tabl.
24 Apap tabl. 0,5g x 12        150
25 Apap tabl. 0,5g x 2         50
26 Apap tabl. 0,5g x 24        100
27 Apap tabl. 0,5g x 50        100
28 Apap tabl. 0,5g x 6         200
29 Apap zaw.doust. x 120 ml       10
30 Aplefit supl.diety tabl. 0,6g     6
  100tabl.
31 Apptrim kaps. 60kaps.(6x10)     10
32 Artresan śr.diet. kaps.       25
  90kaps.(blister)
33 Ascofer draż. x 50          50
34 Ascorutical Forte tabl.powl.x 20   70
35 Ascorutical kaps. x 30        70
36 Ascorutical z czosnkiem *30 tabl.   5
37 Asmag B tabl. x 50          20
38 Asmag forte tabl. x 50        20
39 Asmag tabl. x 50           30
40 Aspargin tabl. 0,5g 50tabl.     350
41 Aspargin tabl. 0,5g 75tabl.     20
42 Aspimag tabl. x 50          10
43 Aspirin C tabl.mus. x 10      100
44 Aspirin C tabl.mus. x 20       20
45 Aspirin p.migrenowa tabl.mus.    10
  0,5g x 12
46 Aspirin Protect 100 tabl.powl.   20
  0,1g x 30
47 Aspirin tabl. 0,5g x 100       30
48 Asprocol tabl. x 10         15
49 Asprocol tabl. x 20         20
50 Aviomarin tabl. x 5         120
51 Bestpirin tabl.powl. 0,075g x 60   40
52 Bestpirin tabl.powl. 0,325g x 30   10
53 Bilobil Forte x 60          10
54 Bilobil kaps. 0,04g x 60       10
55 Bio-Cla z ziel.herbatą kaps. 1 g   20
  60 kaps.
56 Biofer Folic tabl. 40 tabl.     40
57 Biosteron tabl. 0,01g x 60     20


                       - 52 –
58  Biosteron tabl. 0,025 g 60 tabl.   10
59  Biostymina inj. 1ml x 10 amp.    80
60  Biovital płyn 1litr         15
61  Biovital płyn x 325 ml        10
62  Bittner zioła szwedzkie płyn x 500  10
   ml
63  Bodymax tabl.powl. 200tabl.(but.)   3
64  BOIRON Cocculine tabl. x 30      5
65  BOIRON Coryzalia tabl. x 40      4
66  BOIRON Homeogene 9 ból gardł.    10
   tabl. 0,2g 60 tabl
67  BOIRON Homeovox tabl. x 60      20
68  BOIRON Oscillococcinum x 6      15
   daw.
69  Boldaloin tabl. x 30         25
70  Calcium C pomarańcz.         400
   tabl.mus.x 12
71  Calcium dobesilate tabl. 0,25g x   100
   30
72  Calcium Duo 300 +kwercytyna     20
   *10
73  Calcium gluconicum tabl. 0,5g x   100
   50
74  Calcium Pliva tabl.mus. x 12     300
75  Calperos 1000 kaps. 1g 100kaps.    8
76  Calperos 1000 kaps. 1g x 30      20
77  Calperos 500 kaps. 0,5g x 30     15
78  Calperos 500 kaps. 0,5g        3
   200kaps.
79  Capivit A+E forte kaps.elast.x 30  100
80  Capivit A+E mite kaps.elast. x 30   20
81  Capivit HydroControl *30 kaps     8
82  Carbo medicinalis tabl. 0,3g x 20   83
83  Cardiomin tabl. 60 tabl.       10
84  Cebion krople x 30 ml         30
85  Cebionmulti krop.doustne x 10 ml   70
86  Cefalgin tabl. x 10          10
87  Cerutin Junior sm.truskawkowy     20
   syrop 120ml
88  Cerutin tabl.powl. x 100       200
89  Ceruvit Junior (Cerutin)       20
   sm.malinowy syrop 120 ml
90  Cevikap kr,doust 30ml 100mg/ml    10
91  Chlorchinaldin tabl. * 20      160
92  Cholamid tabl. 0,5g x 30       10
93  Cholestil tabl. 0,2g x 50      100
94  Cholinex b/cukru pastyl.do ssan.x   20
   16
95  Cholinex pastylki x16        300
96  Cholisept miód ,cytryna *16 past   30
97  Chrom Plus tabl. 0,2mg 100tabl.    20
98  Chrom tabl. 0,2mg x 100        10
99  Cirrus kaps. x 6           50


                        - 53 –
100 Cirrus kaps. x 14          20
101 Climea Meno kaps.miękkie 0,025   25
  g 30 kaps.
102 CLIO słodzik tabl. 1200tabl.    30
103 Codipar tabl. 0,5g         70
  24tabl.(2blist.x12szt)
104 Codipar tabl. 0,5g 50tabl.      6
105 Coffepirine /od bólu głowy/ tabl. 3000
  0,45g+0,
106 Coldrex Hotrem cytrynowy prosz.   40
  x 10sasz.
107 Coldrex Hotrem czarna        10
  porzeczka prosz. 10s
108 Coldrex Laryplus sm.czarna     10
  porzeczka tabl.
109 Coldrex Maxgrip C tabl. 12tabl.   50
110 Coldrex Maxgrip C tabl. 24 tabl.  20
111 Coldrex MaxGrip sm. cytryn. x 5   60
  sasz.
112 Cyclo 3 Fort kaps.twarde 0,15g   45
  30kaps.
113 Cynacholin płyn x 100g       10
114 Cynarex tabl. 0,25g x 30      40
115 Czopki glicerynowe 1g x 10     25
116 Czopki glicerynowe 2g x 10     70
117 Dafalgan Codeine tabl. x 16     5
118 Deprim tabl.powl. 0,3mg x 30    30
119 DOLO-ANGIN *16 TABL.        100
120 Dormiplant tabl.powl.        15
  0,16g+0,08g 50tabl.
121 Dromin tabl. 0,55g x 100       3
122 Duovit tabl.powl. x 40       10
123 Ecomer kaps. x 120          4
124 Efferalgan Cod. tabl.mus. x 16   10
125 Efferalgan tabl.mus. 0,5g x 16   30
126 Efferalgan Vitamin C tabl.mus. x  20
  20
127 Ekovit tabl. x 40          5
128 Encopirin Cardio 81 tabl.powl.x   20
  100
129 Enterol 250 kaps. 0,25g x 10    10
130 Enterol 250 prosz. 0,25g x 10    40
  sasz.
131 Esberitox N płyn x 50ml       2
132 Esberitox N tabl. x 100       10
133 Esceven tabl.powl. 2,5mg x 60    60
134 Espumisan kaps. 0,04g x 100    130
135 Espumisan krople 30ml.       15
136 Esputicon kaps. 0,05g x 100     10
137 Esputicon krople 0,02g/kropl. x 5  5
  g
138 Essentiale forte kaps. 0,3g x 50  50
139 Etopiryna x10 tabl.        1000                       - 54 –
140  Falvit draż. x 30           180
141  Falvit M tabl.powl. 30 tabl.      30
142  Famidyna tabl.powl. 0,01g x 10     20
143  Faringosept tabl. 0,01g 10tabl.     20
144  Febrisan prosz. mus.8 sasz.       20
145  Feminatal tabl.powl. x 60        50
146  Fervex D gran.x 8 sasz.         10
147  Fervex gran.x 8 sasz.         200
148  Fervex Junior gran.x 8 szt.       40
149  Filomag B6 tabl. (0,04g+5mg) x     14
   50
150  Flegamina tabl. 8mg x 20        400
151  Folik tabl. 0,4 mg 90 tabl.       10
152  Folik tabl. 0,4mg x 30         40
153  Gardan P tabl. x 10           20
154  Gardlox Past.zioł.z wit.C        40
   pastyl.dossan. 1
155  Gargarin prosz. x 30g         10
156  Gastrolit pr.dop.roztw. 4,15g x    30
   15sasz.
157  Gealcid tabl. (0,35g+0,12g+0,1g)    5
   40tabl.
158  Gentos krople 50ml           2
159  Geriavit kaps. 0,04g 100kaps.      9
160  Geriavit kaps. 0,04g 30kaps.      5
161  Ginjal tabl.powl. 100tabl.       35
162  Ginkgo biloba tabl.powl. 0,04g     40
   120 tabl
163  Ginkofar tabl.powl.x 60 /120/      5
164  Glucardiamid pastyl.dossan. x 10    20
165  Glukoza prosz. 50g           90
166  Glukoza prosz. 80g(toreb.)       50
167  Gripex MAX x 10 tabl          60
168  Gripex HOT ACTIV *8 SASZ.       100
169  Gripex Noc tabl.powl.          50
   0,5g+0,03g+0,015g+2m
170  Gripex Noc tabl.powl. 6tabl.(blist.)  40
171  Gripex syrop x 177 ml          10
172  Gripex tabl.powl. x 24         150
173  Gripex tabl.powl.x 12         150
174  Halset tabl.do ssania x 24       50
175  HEEL Viburcol czop. 12czop.       20
176  HEEL Vomitusheel S-p/wymiot.      25
   czop. 2g 12cz
177  HEEL Zeel (pod język) tabl. 50     6
   tabl.
178  Hemorectal czop. 10czop.        30
179  Hemorol czop. 12czop.          70
180  Heparegen tabl. 0,1g 100tabl.     100
181  Heparegen tabl. 0,1g 30tabl.      20
182  Hepason Complex kaps x30        30
183  Hepatil - Vit tabl. 0,15g 40tabl.    30                          - 55 –
184 Hepatil tabl. 0,15g 40tabl.     120
185 Herbapect pastyl.do ssan. 16     20
  pastyl.
186 Humavit Z z drożdży piwn. tabl.   20
  250tabl.
187 Ibum kaps.elast. 0,2g x 10      25
188 Ibuprom MAX tabl.drażow. 0,4g    50
  12tabl.(blis
189 Ibuprom MAX x 24 tabl.        150
190 Ibuprom Sprint caps x6        60
191 Ibuprom tabl.powl. 0,2g 10tabl.   300
192 Ibuprom tabl.powl. 0,2g 2tabl.    30
193 Ibuprom tabl.powl. 0,2g 50tabl.   120
194 Ibuprom Zatoki tabl.powl.      290
  0,2g+0,03g 12tab
195 Ibuprom Zatoki tabl.powl.      50
  0,2g+0,03g 24tab
196 Ibuprom Zatoki tabl.powl.      190
  0,2g+0,03g 6tabl
197 Infex tabl. 0,1gCa++,0,06gVit    130
  30tabl.
198 Juvit krople 0,1g/1ml 40ml      20
199 Kalms tabl. x 100          10
200 Kinder Biovital gel żel x 175 g    5
201 Klarin tabl. 30tabl.         15
202 Klarin tabl. 60tabl.         6
203 Lacidofil kaps. 200kaps.(blist.)   30
204 Lactiv up kaps. 10 kaps.(blist.)   30
205 Lakcid forte             30
  liof.d/sporz.zaw.doust. 10fio
206 Lakcid liof.d/sporz.zaw.doust.    250
  10amp.
207 Laktomag B6 tabl. x 50        20
208 Laremid tabl. 2mg 10tabl.(blister)  60
209 Lecithine forte 1200 kaps.      20
  36kaps.
210 Lecytyna E tabl.powl. x 30      15
211 Lekosen tabl.powl. 20tabl.      5
212 Lokomotiv kłącze imbiru       10
  kaps.twarde 0,3g 10 kaps
213 Maalox tabl. 20tabl.         10
214 Magne-B6 tabl.powl. 50tabl.     50
215 Magne-Balans Plus (Asparxen)     15
  tabl. 50tabl.
216 Magnefar B6 tabl. 0,034g+5mg     10
  100tabl.(poje
217 Magnezin tabl. 0,2 g x 30       85
218 Magnezin tabl. 0,5 g x 30       50
219 Magnezin tabl. 0,5 g x 60      100
220 Magvit B6 tabl.powl.dojel.      10
  (0,048gMg+5mg)
221 Manti tabl.do ssania x 10      25
222 Manti forte sm.mięt. tabl.dossania  10                        - 56 –
  0,35g+0
223 Manti Gastop x8 tabl        20
224 Marsjanki d/dzieci od lat 7     10
  sm.trusk. past
225 MaxFlu sm.cytrynowy tabl.mus.    20
  (0,5+0,03g+0
226 Maxivit z żeńszeniem 100tabl.    15
227 MBE kaps.elast. 60kaps.(blist.)   20
228 Melatonina tabl. 3mg 60tabl.    15
229 Melatonina tabl. 5mg 30tabl.    20
230 Melisa tabl.powl. 0,15 g 30 tabl.  20
231 Meno-Complex Forte tabl. 30     10
  tabl.
232 Menofem tabl.powl. 60tabl.      6
233 Menoplant Soy-a 40+ kaps.      10
  60kaps.
234 Menostop kaps. 30kaps.        35
235 Methiovit tabl.powl. 60tabl.     20
236 Mg B6 tabl. 50tabl.         500
237 Monovitan C /Vit. C/ draż. 0,1g   60
  50draż.
238 Monovitan C /Vit. C/ draż. 0,2g   300
  50draż.
239 Mucoangin tabl.dossania 0,02g    40
  20tabl.
240 Multi-Sanostol płyn 300g      15
241 Multi-Sanostol płyn 600g      10
242 Multi-Tabs krople 30ml       15
243 Multivitaminum draż. x 50      30
244 Multivitaminum forte draż. x 30   30
245 NAN Mleko 1 350g          10
246 NAN Mleko 2 350g           5
247 NAN Mleko H.A. od 1 m-ca 400g    4
248 Naturkaps Lecytyna 1200 Forte    10
  kaps. 40kaps
249 Naturkaps Omega - 3 kaps.      20
  0,375g 60kaps.
250 Neo-Angin b/cukru tabl.x 24     20
251 Neo-Angin z cukrem tabl.x 24    100
252 Neoazarina tabl. 10tabl.       40
253 Nervendragees-Ratioph. draż.     20
  50draż.
254 Nervomix kaps. 60kaps.(blist.)   10
255 Niquitin pastyl.dossan. 4mg     5
  72szt.
256 Novorutin C Junior tabl.dossania  20
  24tabl.
257 Novorutin C supl.diety tabl.    20
  24tabl.
258 Nurofen Forte tabl.powl. 0,4g    50
  12tabl.
259 Nurofen Forte tabl.powl. 0,4g    50
  48tabl.                       - 57 –
260 Nurofen Plus tabl.powl.       20
  0,2g+12,8mg 12tabl
261 Nurofen Ultra Forte kaps.elast.   50
  0,4g 10kap
262 Nutramigen prosz. 425g        30
263 Ocuvite Lutein tabl. 60tabl.     15
264 Ocuvite Reti-Nat kaps. 60 kaps.    2
265 Odnovit prosz. 20sasz.       100
266 OEPAROL olej z nasion wiesiołka    6
  kaps. 0,51 x 60 kaps
267 Omega-3 olej z łososia       30
  diet.śr.spoż. kaps. X 120 kaps
268 Orofar tabl.dossania 1mg+1mg    20
  16tabl.(2blis
269 Ostercal 1250 D tabl.powl.     20
  60tabl.(słoik)
270 Pabialgin P tabl. 0,25g 10tabl.   30
271 Panadol Extra tabl.powl.      10
  (0,5g+0,065g) 12t
272 Panadol tabl. 0,5g 12tabl.     10
273 Paracetamol tabl. 0,5g 10tabl.   60
274 Paracetamol tabl. 0,5g 20tabl.   80
275 Pastylki wykrztuśne tabl.dossania  20
  16tabl.
276 PectoDrill tabl.do ssania 0,75 g  30
  20 tabl.
277 Persen draż. 40draż.        40
278 Persen forte kaps. 20kaps.     50
279 Pikovit tabl.dossania 30tabl.    40
280 Plantex x 10 sasz.         40
281 Plusssz classic           70
  multivit.+minerały*25
282 Plusssz Fusion System        70
  Magnez+Multiwit. tab
283 Plusssz Fusion System        10
  Żelazo+Multiwit. tab
284 Plusssz Zizz tabl musx50       50
285 Polocard 75 mg.*50 tabl       800
286 Polocard tabl.dojel.150 mg x 50   200
287 Polopiryna C tabl.mus. 0,5g+0,2g   50
  10tabl.
288 Polopiryna S tabl. 0,3g 20tabl.   600
289 Probiolac Plus kaps. 20 kaps.    40
290 Propolki bez cukru x16        10
291 Propolki DZIKA RÓŻA *16       40
292 Propolki x 16 pastyl.        70
293 Prostalong complex *30 kaps.     20
294 Prostamol uno kaps. 0,32g      60
  30kaps.
295 Pyralginum tabl. *6         400
296 Pyralginum tabl. 0,5g 10tabl.    250
297 Ranigast MAX tabl.powl. 0,15g x   300
  10                       - 58 –
298 Raphacholin C draż. 30draż.    200
299 Regulax pastyl. 18pastyl.      10
300 Rennie Antacidum tabl.dossania   25
  X 24
301 Rennie Antacidum tabl.dossania   25
  X 48
302 Reumaphyt kaps.twarde 0,25g    15
  65kaps.
303 Rivanolum tabl. 0,1g 5tabl.    70
304 Rowatinex kaps. 30kaps.      30
305 Rowatinex kaps. 50kaps.      12
306 Rutinacea Complete supl.diety   60
  tabl. 90tabl
307 Rutinoscorbin *90 tabl.      600
308 Rutinoscorbin tabl.powl. x 30    40
309 Sal Ems factitium tabl.mus.     10
  40tabl.
310 Sal Ems tabl.mus. x 12       30
311 Salotannal tabl. x 12       15
312 Saridon tabl. 0,25g+0,15g+0,05g  20
  20tabl.
313 Scorbolamid draż.x 20       100
314 Sebidin Plus tabl.dossania x 16  100
315 Sebidin tabl.dossania 20tabl.    80
316 Selen+vit.E tabl. 0,1g 100tabl.   10
317 Senalax K kaps.elast.        20
  (0,025g+0,067g) 30ka
318 Senefol tabl. 0,27g 20tabl.     20
319 Septolete D pastyl. 30pastyl.    20
320 Septolete pastyl. 30pastyl.    150
321 Septolete PLUS x30         25
322 Silica d/doros. tabl. 0,52g     20
  100tabl.
323 Sinupret tabl.drażow. 100draż.   20
324 Skrzypovita kaps. 80kaps.     50
325 Slow-Mag tabl.powl.dojel.      5
  64mgMg2+ 60tabl.
326 Smecta prosz. 3,76g 30sasz.    30
327 Solpadeine tabl.          20
  (0,5g+0,03g+8mg) 12tabl.
328 Solpadeine Tablets tabl.mus.    20
  (0,5g+0,03g+8 x 12 tabl
329 Soyfem tabl.powl. 0,026g 60tabl.  10
330 Sól lecz.Bocheńska 1kg(folia)    50
331 Sól lecz.IWONICKA 1kg        20
332 Sterko kaps.elast. 0,32g 30kaps.  10
333 Stoperan kaps.twarde 2mg      150
  8kaps.(blister)
334 Strepsils DoloIntensife Strepfen  50
  tabl.doss x 16 szt
335 Strepsils z miodem i cytr.past.x  50
  24
336 Strepsils z witaminą C past.x 24  20                       - 59 –
337 Strix tabl. 30tabl.          3
338 Sudafed tabl.powl. 0,06g 12tabl.   30
339 Sussina Gold słodzik z dozown.    20
  tabl. 500ta
340 Sylicaps 100 kaps.elast. 0,149g   20
  30kaps.
341 Sylicynar draż. 60draż.        5
342 Sylimarol draż. 0,035g 60draż.    100
343 Sylimarol draż. 0,07g 30draż.    100
344 Sylimarol zaw. 0,7g/100ml       5
  1but.a200ml
345 Sylivit 150 kaps. 0,15g        5
  30kaps.(blist.)
346 Sylivit 80 kaps. 0,08g        10
  30kaps.(blist.)
347 Tabcin Trend kaps.żelatyn.      10
  12kaps.
348 Tabex tabl. 1,5mg 100tabl.      15
349 Tabl.p/grypie 10tabl.         70
350 Tabl.p/niestrawności tabl. 20tabl.  50
351 Tabl.tonizujące tabl. 20 tabl.    10
352 Tabl.uspokajające tabl. 20tabl.   100
353 Tabl.uspokajające tabl. 60tabl.    30
354 Tabulettae laxantes tabl. 20tabl.   10
355 Tanninum albuminatum tabl. 0,5g    50
  20tabl.
356 Tantum Verde P pastyl. 3mg      20
  20pastyl.
357 Tears Naturale krop.dooczu      20
  (3mg+1mg)/1ml 1
358 Terpichol kaps. 60kaps.(blist.)   10
359 TETESEPT Angidin tabl.dossania    20
  16tabl.
360 Theraflu Extra pr.dop.rozt.doust.  50
  0,65g+0, x 6sasz
361 Theraflu Zatoki pr.dop.rozt.doust.  70
  0,65g+0 x 6 sasz
362 Trachisept mentol, eucaliptus    30
  pastyl.dossa x 16 szt
363 Trachisept miód i cytryna      30
  pastyl.dossan. 16 szt
364 Tran z olejem wiesiołk. kaps.    15
  0,35g 60kaps
365 Tran z vit.D,A,E kaps. 0,35g     40
  150kaps.
366 Tran z vit.D,A,E kaps. 0,35g     40
  60kaps.(pojem
367 Trilac kaps. 20kaps.         50
368 Troxeratio 300 kaps. 0,3g      75
  50kaps.
369 Troxerutin kaps.twarde 0,2g     15
  64kaps.(4x16sz
370 Tussal Antitussicum tabl.powl.    20
  0,015g 10ta                        - 60 –
371 Tussal Expectorans tabl. 0,03g x   10
  10
372 Tussipect draż. 20draż.        10
373 Tymianek i Podbial          200
  pastyl.dossan. 16pastyl
374 Ulgamax tabl.dossania x 12      60
375 Urinal tabl. 60tabl.         50
376 Urosal tabl. 20tabl.(but.)      10
377 Urosept draż. x 60          200
378 Uro-Vaxom kaps. 6 mg 30 kaps.     3
379 Valerin forte draż. 0,2g       15
  15draż.(blister)
380 Valerin Mite tabl. 30 tabl.      30
381 Validol tabl.dossania 0,06g     200
  10tabl.
382 Valused kaps.elast.         50
  (0,06g+0,04g+0,04g) 30
383 Vegevit B12 tabl. 5mcg 100tabl.   15
384 Venescin draż. 30draż.        60
385 Venoruton forte tabl. 0,5g 30tabl.  70
386 Venotrex kaps. 0,2g 64kaps.     20
387 Venotrex kaps. 0,3g 50kaps.     40
388 Verdin tabl. *24           70
389 Verdin tabl. 48 tabl.        20
390 Vibovit Bobas prosz. 2g 15sasz.   30
391 Vibovit Bobas prosz. 2g 30sasz.   30
392 Vibovit Junior cytrynowy prosz. 2g  20
  15sasz.
393 Vibovit Junior cytrynowy prosz. 2g  20
  30sasz.
394 Vibovit Junior pomarańcz. prosz.   20
  2g 15sasz
395 Vibovit Junior pomarańcz. prosz.   20
  2g 30sasz
396 Vibovit Junior tabl.dossania     20
  30tabl.
397 Vibovit Junior waniliowy prosz. 2g  20
  15sasz.
398 Vicalsil tabl. 60 tabl.       20
399 Vicard 50 Plus tonik 850ml      20
400 Vigor Complete tabl.powl.      25
  100tabl.
401 Vigor Complete tabl.powl. 30tabl.  40
402 Vigor Junior tabl.dossania 30 tabl  15
403 Vigor Junior tabl.dossania      10
  60tabl.(słoik)
404 Vigor PLUS *25 tabl         20
405 Vigor Plus tabl.powl. 60 tabl.    20
406 Vigor Senior tabl.powl.       15
  100tabl.(pojem.)
407 Vigor Senior tabl.powl.       20
  30tabl.(pojem.)
408 Visolvit Junior o sm pomarań.    20
  gran.mus. 7g x 10 sasz


                        - 61 –
409 Vit. A kaps. 12000j.m. 50kaps.   10
410 Vit. A sol.aquosa płyn       10
  50000j.m./1ml 10ml
411 Vit. A+D3              30
  /20000j.m.A+10000j.m.D3/ krople
  x 10ml
412 Vit. A+D3              40
  /2000j.m.A+1000j.m.D3/ kaps.
  50k
413 Vit. A+E (12000j.m. A + 70 mg E)  50
  (Vitaminu 30 kaps
414 Vit. A+E (30000j.m. A + 70 mg E)  150
  30k GLAXO
415 Vit. B 2 draż. 3mg 50draż.      20
416 Vit. B 6 tabl. 0,05g 50tabl.     60
417 Vit. B compositum x50 tabl.     500
418 Vit. C sm.cytr. tabl.mus.      40
  1,0g+0,5mg 10tab
419 Vit. D3 krople 15000j.m./1ml x 10  70
  ml
420 Vit. E 400 kaps. 0,4g        40
  30kaps.SLOVAKOF.
421 Vit. E 400 kaps.miękkie 0,4g    20
  30kaps.(blist
422 Vit. E kaps. 0,1g 30kaps.      50
423 Vit. E kaps.twarde 0,3g 20kaps.   20
424 Vit. E płyndoustny 0,3g/1ml 10ml  10
425 Vit. PP tabl. 0,05g 20tabl.     20
426 Vit. PP tabl. 0,2g 20tabl.     20
427 Vita Buerlecithin płyn 1litr    10
428 Vita Buerlecithin płyn 250ml     5
429 Vita Buerlecithin płyn 500ml     5
430 Vitacon tabl.powl. 0,01g      30
  30tabl.(blister)
431 Vita-miner tabl.drażow. 60tabl.   100
432 Vitaral draż. 30draż(słoik)     100
433 Vitaral Premium tabl x30       20
434 Vitaral tabl.drażow. 60tabl.     70
435 Vitrum Calcium + Vit.D3       30
  tabl.powl. 30tabl.
436 Vitrum Calcium + Vit.D3       40
  tabl.powl. 60tabl.
437 Voltaren ACTI tabl.powl. 0,0125g  20
  10tabl.(b
438 WAPŃ-MAGNEZ-CYNK tabl.       10
  100tabl.
439 Witaminy dla diabetyków tabl.    5
  30tabl.
440 Xenna Extra tabl. 0,017g      70
  10tabl.(blistry)
441 Xenna tabl. 6,5mg 20tabl.      50
442 Zdrovit Magnez sm.brzoskw.     40
  tabl.mus. 20szt
443 Zdrovit Magnez z vit.B6 tabl.    200                       - 62 –
   50szt.
 444 Zdrovit Magnum tabl. 120tabl.     50
 445 Zdrovit Szałwiosept z szałwią i    40
   vit.C past x 24 pastylki
RAZEM
 Zadanie VII – Syropy, krople, aerozole

 Lp     Nazwa handlowa       Ilość Cena    Wartość    Podatek VAT   Wartość
                        jednostkowa netto (zł) Stawka % Wartość  brutto (zł)
                        netto (zł)            podatku
                                         (zł)
  1  Acatar 0.05% aer.donosa 15ml     30
  2  Acnosan T płyn x 80g         10
  3  Actifed syrop x 100 ml        30
  4  Aerosonit aer.1,25mg/daw. x      10
    200d
  5  Afrin Nasal 0.05% spray       20
    0,5mg/1ml 20ml
  6  Alcaine 0.5% krop.dooczu 15ml    20
  7  Alcep syrop 0,2g/1ml 125g      15
  8  Allergo-Comod krop.dooczu       5
    0,02g/1ml 10ml
  9  Allertec syrop x 100 ml        5
 10  Alugastrin zaw. x 250 ml       20
 11  Alumag zaw. x 250 ml         5
 12  Ambrosol syrop 0,015g/5ml x     60
    120ml
 13  Ambrosol syrop 0,03g/5ml x      80
    120ml
 14  Aminophyllinum rozt.dowstrz.doż.   20
    2,5% 10am
 15  Amol płyn x 100 ml          75
 16  Amol płyn x 150 ml          30
 17  Amol płyn x 250 ml          15
 18  Antotalgin 10% krop.douszu 10g    30
 19  Aphtin płyn x 10 g          50
 20  Apipulmol syrop x 120 ml       10
 21  Apitussic dzieci syrop x 120 ml   10
 22  Aqua pro inj. amp.10 ml x 100    10
 23  Aqua pro inj.amp. 5ml x 100     20
 24  Aromatol płyn x 100 ml        20
 25  Artecholin płyn x 100 g       10
 26  Artelac krop.dooczu 3,2mg/ml     10
    10ml
 27  Atarax syrop 2mg/1ml         10
    1but.a200ml
 28  Atecortin zaw.x 5 ml         70
 29  Atropinum sulf. 1% krop.do oczu    5
    5 ml                          - 63 –
30 Atrovent N aer.wziewny,roztwór    150
  0,02mg/daw.
31 Atrovent rozt.doinh. 0,025g/100ml   5
  20ml
32 Azopt krop.dooczu 0,01g/1ml      5
  1but.a5ml
33 Azucalen płyn x 100 g        10
34 Azulan płyn x 100 g         25
35 Azulan płyn x 30 g          25
36 Babicum syrop x 100 ml        10
37 Bals-Sulphur żel x 300 g       10
38 Beclazone EB aer.wziewny       3
  0,25mg/d 2 x 200d
39 Benzacne tonik x 200 ml       10
40 Berodual N aer.wziewny x       10
  200daw
41 Berodual płyn do inh. x 20 ml    25
42 Berotec N 100 aer. 0,1mg/d x     75
  200d
43 Betadrin krop.do nosa x 10 ml    10
44 Betadrin krop.do oczu 2x5ml     30
45 Betamann 0.3% krop.do oczu x     5
  5ml
46 Betoptic 0.5% krop.do oczu x     5
  5ml
47 Betoptic S krop.do oczu x 10ml    5
48 Betoptic S krop.do oczu x 5ml    10
49 Bioaron C syrop x 150 g       50
50 Biodacyna 0.3% krop.do oczu x    40
  5 ml
51 Bittner zioła szwedzkie płyn x 50  10
  ml
52 Bittner zioła szwedzkie płyn x 250  2
  ml
53 BOIRON Stodal syrop x 200 ml     120
54 Brodacid płyn na brodawki 8,5g    20
55 Bronchicum syrop x 100 ml       20
56 Bronchosol syrop 150g(but.)      30
57 Buderhin aer.donosa          80
  0,05mg/daw x 200d
58 Butapirazol 20% inj. a 3 ml x 5   20
  amp.
59 Calcium syrop 150ml HASKO      50
60 Calcium syrop sm. truskawkowy    50
  x 150 ml
61 Calcium syrop sm.pomarańczowy    50
  x 150 ml
62 Calfit syrop x 150g         10
63 Calgel żel x 10 g          25
64 Calpol 6 Plus syrop 0,25g/5ml x    5
  100ml
65 Calpol zaw. 0,12g/5ml x 140ml     5
66 Cardiamid-Coffein krople x 15 ml   70
67 Cardiamidum krople 0,25g/1ml x    10


                       - 64 –
  15ml
 68 Cardiobonisol płyn doustny 100 g   15
 69 Cardiol C krople x 40 g       150
 70 Catalin krop.dooczu         10
  1tabl.+15mlrozp.
 71 Cerumex krop.do uszu x 15ml     20
 72 Cholesol płyn x 100 g        20
 73 Cholitol płyn x 35 g         5
 74 Ciloxan krop.do oczu 3mg/1ml x   10
  5ml
 75 Citropepsin płyn x 180 g      30
 76 Claritine syrop 1mg/1ml x 120 ml  30
 77 Clemastinum syrop 0,5mg/5ml x    25
  100ml
 78 Clexane amp.-strz. 0,04g/0,4ml x  15
  10
 79 Clexane forte rozt.dowstrz.podsk.  4
  0,12g/0, x 10 amp
 80 Clexane               40
  rozt.dowstrz.pods.0,08g/0,8ml x 2
 81 Clexane rozt.dowstrz.podsk.     80
  0,06g/0,6ml 2a
 82 Clotrimazolum 1% płyn x 15 ml     5
 83 Cocarboxylasum inj. 0,05g x     100
  5amp.
 84 Corhydron 100            30
  pr.dop.roztw.dowstrz. 0,1g 5
 85 Corhydron 25             5
  pr.dop.roztw.dowstrz. 0,025g x 5
  amp
 86 Corneregel żel do oczu x 5 g    50
 87 CORSODYL Płyn d/pł.ust x 300    10
  ml
 88 Cusicrom 4% krop.do oczu x      5
  10ml
 89 Cyclonamine inj. 0,25g/2ml x     5
  5amp.
 90 Davercin 2.5% rozt. x 30ml     10
 91 Debridat gran.do p.zaw.doust. x   20
  250ml
 92 Decaldol rozt.doinj. 0,05g/1ml   20
  5amp.a1ml
 93 Deflegmin 0.75% krople x 50ml    10
 94 Dentinox N żel x 10 g        10
 95 Dentosept A płyn x 25 g       25
 96 Dentosept płyn 50ml         15
 97 Dentosept płyn x 100 g       30
 98 Dentosept płyn x 30 g        10
 99 Depakine syrop 0,2882 g/5ml 150   5
  ml
100 Depo-Medrol inj. 0,04g/1ml x    150
  1amp
101 Depo-Medrol z Lidokainą inj.    100
  0,04g/1ml x 1                       - 65 –
102 Dermovate 0.05% rozt.         5
  0,5mg/1ml 50ml
103 Dermovate 0.05% rozt. x 25ml     5
104 Dexamethason 0,1zaw,do oczu      5
  5ml
105 Dexamytrex krop.do oczu x 5ml    15
106 Dexapolcort aer.naskórę x 30 ml    5
107 Dexapolcort aer.naskórę x 55 ml   10
108 Dexapolcort N aer.do użyt.zew. x   10
  30 ml
109 Dexaven rozt.dowstrz. 4mg/1ml x   100
  10 amp.
110 Dexaven rozt.dowstrz. 8mg/2ml x   10
  10 amp.
111 DH-ergotoxinum            20
  aethanosulf.0.1% płyn x 15m
112 Diclac rozt.do wstrz. 0,075g/3ml x  20
  10amp.
113 Diclac rozt.do wstrz. 0,075g/3ml x  10
  5amp.
114 Dicloratio              300
  rozt.dowstrz.(75mg+20mg) x
  3amp
115 Dicloreum rozt.dowstrz.       60
  0,075g/3ml x 6amp.
116 Dicortinef zaw do oczu i uszu 5   200
  ml.
117 Diges-Tonik x 100 g          5
118 Diphergan syrop 1mg/1ml x      15
  150ml
119 Diprophos zaw.do inj. 7mg/1ml x   120
  5amp
120 DISNEMAR d/dzieci aer.donosa     20
  250daw. 25ml
121 Drosetux syrop x 150 ml       80
122 Duofilm płyndostos.naskórę 15ml   10
123 Duphalac syrop x 150 ml       30
124 Echinasal syrop x 125g        20
125 Effortil krople 7,5mg/1ml x 15g   20
126 Elmetacin 1% aer.leczniczy x     40
  50ml
127 Elocom 0.1% płyn 1mg/1g x 20ml    10
128 Engerix-B szczep. 0,02mg/1ml x    30
  1
129 Esberitox N płyn x 20ml        2
130 Eupharasia świetlik krop.dooczu   40
  x 5ml
131 Eurespal 0,2% d/dzieci syrop x    100
  150ml
132 Fenactil 4% krople 0,04g/1g x    10
  10g
133 Ferrum Lek syrop 0,05gFe/5ml x    15
  100ml
134 Fiolet gencj.1% rozt.wodny x 20g   20
135 Fiolet gencj.2% rozt.wodny x 20g   30


                        - 66 –
136 Flavamed syrop 0,015g/5ml x    40
  100ml
137 Flegamina krople 0,06g/30ml x   5
  30ml
138 Flegamina mite syrop x 120ml    60
139 Flegamina syrop x 120ml      300
140 Flixonase aer.donosa        50
  0,05mg/daw. x 120d
141 Flixotide 125 aer.wziewny     5
  0,125mg/d x 60d
142 Flixotide 250 aer.wziewny     10
  0,25mg/d x 60d
143 Flixotide             10
  aer.wziewny0,05mg/dawx120 doz
144 Flixotide Dysk pr.doinh.     10
  0,05mg/daw. x 60d
145 Flixotide Dysk pr.doinh.     20
  0,1mg/daw. x 60d
146 Flixotide Dysk pr.doinh.     80
  0,25mg/daw. x 60d
147 Flixotide Dysk pr.doinh.     50
  0,5mg/daw. x 60d
148 Flixotide zaw.doinh.znebul.    2
  2mg/2ml 10poje
149 Flonidan zaw.doust. 1mg/1ml x   5
  120ml
150 Floxal 0.3% krop.dooczu      20
  3mg/1ml x 5ml
151 Foradil prosz.do inh. 0,012mg x  10
  60 kaps
152 Fraxiparine            20
  rozt.dowstrz.5700j.m./0,6ml 10
153 Gelatum Alum.Phosph. 4.5%     60
  zaw. 250g
154 Gentamicin 0.3% krop.dooczu    20
  3mg/1ml 5ml
155 Gentos krople 20ml         2
156 Guajazyl syrop 0,125g/5ml 200g  30
157 Haloperidol krop.doustne     55
  2mg/1ml 10ml
158 Haloperidol rozt.dowstrz.     2
  5mg/1ml 10amp.a1
159 Hascosept płyndostos.wj.ust.    5
  1,5mg/1g 100g
160 Hascosept płyndostos.wj.ust.   40
  1,5mg/1g 30g
161 Hedelix syrop 100ml        5
162 HEEL Euphorbium comp. S      40
  aer.leczniczy 20ml
163 HEEL Lymphomyosot krople     10
  30ml
164 HEEL Zeel T inj. 2 ml 10 amp.a  10
  2ml
165 Hemofer krople 0,044gFe++/ml    5
  10ml
166 Hepavax-Gene zaw.doinj.dom.    100


                      - 67 –
   0,02mg/1ml 1fi
167  Herbapect b/cukru syrop 125ml    70
168  Herbapect Junior syrop 100 ml    20
169  Herbogastrin płyn 90g        5
170  HIBERIX               20
   szcz.p/Haemoph.influenzae
   liof.doi
171  Histaglobulina           10
   liof.+rozp.dosp.rozt.dowst.
172  Hydroxyzinum 0.16% syrop 250g    80
173  Hydroxyzinum rozt.dowstrz.      2
   0,05g/1ml 5amp.
174  Ibufen smak pomarańcz. zaw.     100
   0,1g/5ml 100ml
175  Ibum d/dzieci zaw.doust.      20
   0,1g/5ml 125ml
176  Immunofort krople 125g       10
177  Infacol zaw.doust. 0,04g/1ml     5
   50ml
178  Infanrix - IPV+HIB zaw.doinj.dom.  2
   1daw.0,5
179  Inhalol krop.doinhal. 10g      60
180  Intractum Hyperici płyn 100g(fl.)  5
181  Intractum Melissae płyn 100g     5
182  Intractum Visci płyn 100g(fl.)   20
183  IRS-19 aer.donosa,płyn(roztwór)   20
   20ml
184  Jodyna 3% (Rec.) 10ml        40
185  Ketonal rozt.dowstrz. 0,1g/2ml   60
   10amp.a2ml
186  Ketospray płyndonatrs.naskórę    10
   0,05g/1g 50m
187  Ketotifen syrop 0,2mg/1ml 100ml   10
188  Kidabion syrop pom. 150ml       6
189  Krople miętowe 35g          80
190  Krople nasercowe 40g        100
191  Krople walerianowe płyn 35g     50
192  Krople żołądkowe 35g         60
193  Krople żołądkowe forte 35g      20
194  Krople żołądkowe T 35g       200
195  Lacrimal krop.dooczu 0,014g/1ml   40
   10ml(2x5ml
196  Lactulose-MIP syrop 9,75g/15ml    5
   200ml
197  Lactulose-MIP syrop 9,75g/15ml   20
   500ml
198  Lactulosum syrop 2,5g/5ml 150ml   50
199  Lecitan emul.lecz. 350ml       5
200  Lignoc.hydrochl. 1% inj.      10
   0,01g/1ml 10amp.a
201  Lignoc.hydrochl. 2% inj.      155
   0,02g/1ml 10amp.a
202  Lignoc.hydrochl. c.Noradr.     60
   rozt.dowstrz. 2% 10 amp a 2ml


                        - 68 –
203  Linomag płyn 70g          10
204  Lipohep żel 2400j/g25g       70
205  Lipomal syrop 125 g (but.)     10
206  Locoid Crelo 0.1% emul.lecz.    20
   1mg/1g 30g
207  Lorinden lotio emul.naskórę     10
   0,2mg/1ml 15ml
208  Luivac szczep. tabl. 3mg 28tabl.   2
209  Maalox zaw. 250ml          20
210  Maalox zaw. 30sasz.a15ml       3
211  Manti forte zaw. 355ml        5
212  Manti zaw. 355ml          10
213  MARIMER oczyszcz.woda        10
   morska d/nosa spray
214  Mariomigran płyn 100g        4
215  Maxitrol krop.dooczu 5ml      20
216  Megace zaw.doust. 0,04g/1ml     25
   240ml
217  Melisal syrop 125g         30
218  Melisana Klosterfrau płyn x 95 ml  5
219  Melissed syrop 125g         30
220  MELIS-Tonic 100g(fl.)        5
221  Mentho-Paraffinol płyn 125g     10
222  Mentowal 65% krople 5g       20
223  Metoclopramidum inj. 5mg/2ml    50
   5amp.a2ml
224  Mibalin krop.dooczu 5ml       60
225  Miflonide pr.doinh.wkaps 0,2mg   50
   60kaps.+inh
226  Miflonide pr.doinh.wkaps 0,4mg   100
   60kaps.+inh
227  Milgamma N inj,x 5          20
228  Milocardin krople 15g        150
229  Movalis inj. 0,015g/1,5ml      300
   3amp.a1,5ml
230  Mucofluid aer.donosa 0,05g/1ml   30
   12,5ml
231  Mucosolvan płyn do inh. x 100ml   20
232  Mucosolvan syrop 0,03g/5ml     100
   100ml
233  Mukolina 2% syrop 0,1g/5ml      5
   120ml
234  Mukolina 5% syrop 0,25g/5ml     10
   120ml
235  Multivitamol d/dzieci syrop     5
   200ml(234g)
236  Multivitamol d/dzieci syrop     5
   500ml(585g)
237  Naclof krop.dooczu 1mg/1ml 5ml   25
238  Naklofen rozt.dowstrz.       80
   0,075g/3ml 5amp.a3m
239  Nasivin 0.01% (dla niemowląt)    20
   krople x 5ml
240  Nasivin 0.025% (d/małych dzieci)  30


                        - 69 –
  krop.x 10
241 Nasivin 0.05% (dla dor. i     5
  dz.szkol) kr.x10
242 Natrium chloratum 0.9 % amp a   10
  5ml.x100
243 Natrium chloratum 0.9%      50
  rozt.500ml.
244 Natrium chloratum         20
  rozt.0,9%10ml.x100
245 Neocardina krople 40g       10
246 Neomycinum aer.doużyt.zew.    20
  30ml
247 Neomycinum aer.doużyt.zew.    40
  55ml
248 Neospasmina syrop 150g      50
249 Nervosol krople 100g       10
250 Nervosol krople 35g        60
251 Nifuroksazyd 4% zaw.doust.    50
  0,22g/5ml 100g(
252 Nitromint aer.dost.podjęzk.    60
  0,4mg/daw. 11g
253 Nivalin inj. 2,5mg/1ml       3
  10amp.a1ml
254 Nivalin inj. 5mg/1ml 10amp.a1ml  2
255 Nootropil oral sol 20%      30
  płyndoustny 150ml
256 Novoscabin płyn30% 150g      10
257 Nurofen d/dzieci zaw. 0,1g/5ml  100
  100ml
258 Oftensin 0.25% krop.dooczu 5ml   5
259 Oftensin 0.5% krop.dooczu 5ml   30
260 Oilatum 63,4% emul.lecz. 150ml  20
261 Oillan emuls,150ml        10
262 Olbas Oil płyn 10ml        10
263 Oleum camphoratum 10% płyn    50
  20g
264 Oleum ricini płyn 30g       20
265 Olfen 75 rozt.dowstrz.      30
  (0,075g+0,02g)/2ml x 5amp
266 Otinum 20% krop.douszu 10g    70
267 Otrivin 0,05% aer.donosa     30
  0,5mg/1ml 10ml
268 Otrivin 0,1% aer.donosa 1mg/1ml  50
  10ml
269 Otrivin 0,1% krop.donosa     20
  1mg/1ml 10ml
270 Oxalin 0.05% krop.donosa     10
  0,5mg/1ml 10ml(bu
271 Oxalin 0.05% żeldonosa      10
  0,5mg/1g 10g(but.)
272 Oxis Turbuhaler pr.doinh.     30
  4,5mcg/daw. 1szt
273 Oxis Turbuhaler pr.doinh.     30
  9mcg/daw. 1szt.(                      - 70 –
274 Oxodil prosz.doinh.wkaps.     150
  0,012mg 60kaps.
275 Oxycort aer.naskórę 30ml      15
276 Oxycort aer.naskórę 55ml      15
277 Panadol Baby zaw. 0,12g/5ml x   60
  100 ml
278 Panthenol aer.doużyt.zew. 130g   10
279 Paracetamol zaw.doust.       80
  0,12g/5ml 150g
280 PectoDrill syrop 0,25g/5ml     100
  200ml(but.)
281 Pectosol krople 30g        10
282 Pedipur puderwpłynie 0,2g/1g    10
  60g(butel.)
283 Petroleum D-5 nafta destylowana  30
  x 100ml
284 Pikovit syrop 150ml        20
285 Pilocarpinum 2% krop.dooczu    15
  0,02g/1ml 10ml
286 Polcrom 2 % krop.dooczu      10
  0,02g/1ml 10ml(2x5
287 Polocainum hydrochloricum 1%    300
  inj. 0,01g/1m x 1amp a 10ml
288 Poltram krop.doustne 0,1g/1ml   200
  96ml
289 Polyvaccinum mite zaw.donosa    20
  10ml
290 Posorutin krop.dooczu 10ml     20
291 PREGAINE Szamp. 200ml       10
292 Profenid rozt.dowstrz. 0,05g/1ml  60
  10amp.a2m
293 Puder płynny 100g         100
294 Pulmicort nebulisation zaw.doinh   5
  0,5mg/1ml x 20 poj a 2 ml
295 Pulmicort nebulisation       30
  zaw.doinh.0,125 x 20poj a 2ml
296 Pulmicort nebulisation       20
  zaw.doinh.0,25 x 20 poj a 2ml
297 Pulmicort Turbuhaler        15
  pr.zmik.doinh. 0,1mg/
298 Pulmicort Turbuhaler        20
  pr.zmik.doinh. 0,2mg/
299 Pyoctanina 1% (r.spir.) 20ml    30
300 Pyoctanina 2% (r.spir.) 20ml    20
301 Pyrantelum zaw.doust. 0,25g/5ml  50
  15ml
302 Quinax krop.dooczu 15ml      120
303 RADICAL Mgiełka d/wł. x 200ml    20
304 Rectanal płyndoodbyt.        5
  (14g+5g)/100ml 1but.
305 Rhinazin 0.1% krop.donosa 10ml   20
306 Rhinocort aer.donosa        20
  0,032mg/daw. 120daw.(
307 Rhinocort aer.donosa        10
  0,064mg/daw. 1poj.(12


                       - 71 –
308  Rivanol 0.1% rozt. 100g       200
309  Rutinacea Junior syrop 100 ml     40
310  Salviasept płyn x 35 g        23
311  Sedomix mikstura uspakajajaca x    25
   125g
312  Serevent Dysk prosz.doinh.      100
   0,05mg/daw. 1sz
313  Serevent Inhaler aer.wziewny x    5
   120 d
314  Serevent Inhaler aer.wziewny x    10
   60 d
315  Sinecod syrop 1,5mg/1ml 100ml     20
316  Sinupret krople 100ml         10
317  Sir. Althaeae 125g          150
318  Sir. Kalii guajacolosulfonicum    20
   0,6g/10ml 125g
319  Sir. Pini compositus 150g      100
320  Sir. Plantaginis PhytoPharm      50
   syrop 0,506g/5 150g
321  Sir. Pyrosal 125g           30
322  Sir. Thymi comp. 150g         30
323  Sir. Tussipini 125g          50
324  Solaren krople 30g          10
325  Soma płyn 100ml            5
326  Sonol płyn 8g             20
327  Spiritus mrówkowy 50g         70
328  Spiritus salicylowy 2% 100g     120
329  Spiritus salicylowy 2% 50g      30
330  Starazolin 0.05% krop.dooczu     10
   10ml
331  Sterimar do piel.i hig.nosa     15
   aer.donosa 50m
332  Sulfacetamidum 10% H-E-C       15
   krople 2x5ml
333  Sulfacetamidum natrium 10%      70
   krop.dooczu 12m
334  Sulfarinol krop.donosa        30
   (0,05g+1mg)/1ml 20m
335  Supremin syrop 4mg/5ml        200
   1but.a200ml
336  Syrop OWOC.SPIŻAR.PREM.        5
   Żurawina 570g
337  Syrop OWOCOWA SPIŻAR.        40
   Malina 550g
338  Systane nawilż. krop.dooczu     30
   10ml
339  Szczep.tęż.adsorb.inj.40j.m./0,5 x  400
   1 szt
340  Tafen Nasal aer.donosa        40
   0,05mg/daw. 200daw.
341  Tafen Novolizer 200 pr.doinh.    15
   0,2mg/daw. 1
342  Tantum Verde Nebuliz. płyn      100
   30ml(atomiz.)                         - 72 –
343 Tantum Verde płyn 120ml      30
344 Tegretol 2% syrop 0,02 g/1ml    5
  100 ml
345 Tetrisal E d/nosa spray 20ml    15
346 Tetrisal S Izot.rozt.soli fizj.   5
  krop.donos
347 Thymazen krop.donosa 10ml      30
348 Tinctura Arnicae płyn 35g      30
349 Tobradex krop.dooczu 5ml      40
350 Tobrex krop.dooczu 3mg/1g 5ml   150
351 Tobrosopt 0,3 % krop.dooczu     20
  3mg/1ml 5ml(bu
352 Tramal krop.doustne 0,1g/1ml    20
  96ml
353 Tramal rozt.dowstrz. 0,05g/1ml   30
  5amp.a1ml
354 Tramal rozt.dowstrz. 0,1g/2ml   10
  5amp.a2ml
355 Tropicamidum 1% krop.dooczu    10
  0,01g/1ml 10ml
356 Trusopt 2% krop.dooczu       20
  0,02g/1ml 5ml(but.)
357 Tussidrill syrop 5 mg/5ml 150 ml  20
  (but.)
358 Tussipect 140g           40
359 Tymsal atomiz. 30g         40
360 Valused (uspokajający)       5
  płyndoustny 90g
361 Venoforton mikst.krąż. płyn 125g  60
362 Ventolin aer.bezfreonowy      30
  0,1mg/daw. 20ml(2
363 Vigantol krop.doustne       10
  20000j.m./mg 10ml
364 Visine krop.dooczu 15ml      20
365 Visine Zmęczone Oczy krop.do    10
  oczu 10 ml
366 Vit. C krople 0,1g/1ml 30ml    10
367 Vitreolent krop.dooczu 10ml    80
368 Vividrin krop.dooczu 0,02g/1ml   2
  10ml
369 Voltaren rozt.dowstrz.dom.     15
  0,075g/3ml 5amp
370 Xylogel 0.1% żeldonosa       25
  10g(flak.)
371 Xylogel 0.1% żeldonosa       20
  10g(tuba)
372 Xylometazolin 0.05%        40
  krop.donosa 0,5mg/1ml
373 Xylometazolin 0.1% krop.donosa   250
  1mg/1ml 10m
374 Xylorhin płyndorozp.donosa     150
  0,55mg/ml 18ml
375 Zafiron prosz.doinh.wkaps.     100
  0,012mg 60kaps.
376 Zentel zaw. 0,2g/10ml 20ml     25


                       - 73 –
 377 ZIAJA Płyn d/hig.int.         20
   macierzanka x 500ml
 378 Zyrtec 1% krople 0,01g/1ml 10ml    50
 379 Zyrtec 1% krople 0,01g/1ml 20ml    30
 380 Zyrtec rozt.dopicia 1mg/1ml 75ml    10
RAZEM

 Zadanie VIII – Maści

 Lp      Nazwa handlowa       Ilość Cena     Wartość     Podatek VAT   Wartość
                        jednostkowa netto (zł)  Stawka Wartość    brutto (zł)
                        netto (zł)        %    podatku (zł)
  1  Aescin żel x 40 g           20
  2  Aesculan czop. 0,1g x 12       15
  3  Aesculan maść x 30 g         10
  4  Aknemycin 2% maść x 25 g       10
  5  Akneroxid 5% żel 50g         10
  6  Aksoderm maść x 30 g         20
  7  Alantan maść x 30 g          30
  8  Alantan -Plus krem x 35 g       25
  9  Alantan -Plus maść x 30 g       20
 10  Alantan zasyp. x 100 g        80
 11  Alantan zasyp. x 50 g         30
 12  Altacet żel x 75 g          200
 13  Altix krem 7,5mg/g x 50 g       10
 14  Analgolan maść 30g           5
 15  Antivir 5% krem 0,05 g/1g 5 g     20
    (tuba)
 16  Antypot zasyp. 30g          5
 17  Arcalen maść x 30 g         35
 18  Argosulfan 2% krem x 40 g       5
 19  Bactroban krem x 15g         5
 20  Bactroban maść 0,02g/1g 15g     15
 21  Baikadent żel do jam.ust. x 15g   10
 22  Balsam Świątynia Niebios maść    10
    3,5g
 23  Balsolan maść x 30 g         10
 24  Baneocin maść x 20 g         15
 25  Batrafen 1% krem x 20 g        5
 26  Bedicort G krem x 15 g        20
 27  Bedicort G maść x 15 g        15
 28  BEN-GAY maść x 35 g         10
 29  BEN-GAY Sports maść x 35 g      30
 30  Benzacne 5% żel x 30 g        5
 31  Benzacne 10% żel x 30 g       10
 32  Bepanthen krem x 30 g        10
 33  Bepanthen maść x 30 g        15
 34  Bepanthen Plus Cream krem 30g     2
 35  Bisacodyl czop. 0,01g x 5      20
 36  Blendadent SUPER klej d/protez    15
    x 40 ml                          - 74 –
37  Brevoxyl żel 40g(tuba)        10
38  Butapirazol 5% maść 30g       70
39  Butapirazol czop. 0,25g x 5     70
40  Chlorchinaldin H 3% maść x 5 g    5
41  Cicatridina glob.dopochw. 10     3
   glob.a 2g
42  Clindacne 1% żel 0,01 g/1g 15 g    10
43  Clobederm krem 0,5mg/1g x 25g     10
44  Clobederm maść 0,5mg/1g x 25g     10
45  Clotrimazolum 1% krem x 20 g     200
46  Comarol 3% krem 30g(tuba)       10
47  Contractubex żel x 20 g        5
48  Corega Fix & Fest Sensitiv Krem    10
   ultra 40ml
49  Corega Tabs Bio Formel        5
   tabl.rozp. x 136
50  Cortineff 0.1% maść oczna x 3g    20
51  Crotamiton 10% maść x 40 g      10
52  Curiosin Żel pielęg.i leczenie ran  10
   15g
53  CUTIBAZA Krem półtł. 30g       25
54  Cutivate krem 0,5mg/1g x 15g     30
55  Cutivate maść 0,05mg/1g x 15g    20
56  Daktarin 2% krem x 15 g        5
57  Davercin 2.5% żel x 30g        5
58  Debelizyna pasta x 100 g       30
59  Deep Relief żel x 30 g        30
60  Deep Relief żel x 50 g        40
61  Delatar maść 0,02g/1g x 50 g     15
62  Dermatol prosz. x 2g         30
63  Dermazin krem x 50 g         15
64  Dermosan z vit.A krem x 40g     10
65  Dermovate maść 0,05g/100g x     10
   25g
66  Dernilan maść x 35g         40
67  Detreomycyna 1% maść x 5g      20
68  Detreomycyna 2% maść x 5g      15
69  Dexamytrex maśćoczna 3g        5
70  Diclac Lipogel żel 0,01g/1g     20
   50g(tuba)
71  Diclofenac 100 czop. 0,1g x 10    10
72  Diclofenac 50 czop. 0,05g x 10    10
73  Diclonat P ŻEL 60G.          50
74  Dicortineff maść oczna x 3 g     20
75  DIFORTAN ACTI-GEL 10% 50G       30
76  Diprobase krem x 50 g         2
77  Diprobase maść x 50 g         3
78  Diprosalic maść x 15 g         5
79  Distreptaza czop.          100
   15000j.m/1czop. x 6
80  Dolgit (Ibutop) żel 0,05g/1g 50g   10
81  Dolgit krem x 50 g          20


                        - 75 –
82  Echinapur maść x 30g         5
83  Elocom 0.1% krem 1mg/1g x 15g    20
84  Elocom 0.1% krem 1mg/1g x 30g    5
85  Elocom 0.1% maść 1mg/1g x 15g    40
86  Elocom 0.1% maść 1mg/1g x 30g    10
87  Elosone krem 1mg/1g x 15g      5
88  Emla krem (2,5g+2,5g)/100g      2
   5g(tuba)
89  Emorect /Venorect/ żel       30
   (0,04g+0,015g)/g 40
90  Epikrem maść x 50ml         5
91  Esceven żel x 30 g         50
92  Exoderil 1% krem x 15g       15
93  FARMONA JANTAR Krem d/rąk i     40
   pazn. 150ml
94  FARMONA NIVELAZIONE Krem      30
   d/stóp z wosk.psz
 95  Fastum 2.5% żel x 50g        220
 96  Fastum żel 100g           10
 97  Febrofen żel 0,025g/g x 50g     10
 98  Fenistil 0.1% żel x 30g       50
 99  Fibrolan maść x 25g          2
100  Fitolizyna pasta x 100g        5
101  Flucinar 0.025% maść x 15g      30
102  Flucinar N krem x 15g        15
103  Flucinar N maść x 15g        10
104  Gałki dopoch.z propolisem 3% x    6
   5
105  Gentamicin 0.3% maśćoczna      30
   3mg/1g 3g
106  GERBER Krem p/rozst. 150ml     20
107  Hascovir krem 0,05g/1g 5g      10
108  HEEL Traumeel S maść 50g       5
109  Helason maść            10
   (100j.m.+150j.m.)/g 40g
110  Heparinum krem 300j.m./1g 20g    20
111  Hirudoid żel 40g          10
112  Hydrocortisonum 0,5% krem      20
   5mg/1g 15g
113  Hydrocortisonum 1% krem       40
   0,01g/1g 15g
114  Iruxol Mono maść 20g        15
115  Kamagel żel (0,05g+0,01g)/g 40g   5
116  Kapsiplast 10cm x 15cm       10
   plast.leczn. 50szt.
117  Ketonal żel 0,025 g/g 50 g (tuba)  300
118  Ketoprom żel 0,025g/g 50g      30
119  Ketopronil (Ketoprofen) żel 0,025  20
   g/g 35 g
120  Ketopronil (Ketoprofen) żel 0,025  10
   g/g 50 g
121  Krem opryszczka -zajady 15ml.    10
122  Lamisilatt (Lamisil) krem 0,01g/g  20


                        - 76 –
   15g(tuba
123  Laticort 0.1% krem x 15 g    10
124  Laticort 0.1% maść x 15 g    20
125  Laticort -CH krem 15g      10
126  Laticort -CH maść 15g      20
127  Laxol czop. 0,1g 12czop.     10
128  Lignoc.hydrochl. 2% U żel 30g  10
129  Lignoc.hydrochl. 2% żel 30g A  30
130  LINOMAG BOBO Krem A+E dla    15
   dzie.niem. 50ml
131  Linomag krem 0,2g/1g 30g     20
132  Linomag maść 0,2g/1g 30g     20
133  Lioton żel x 50 g        100
134  Locoid 0.1% krem 1mg/1g      5
   15g(tuba)
135  Locoid Lipocream 0.1% krem    10
   1mg/1g 15g
136  Lorinden A maść 15g       80
137  Lorinden C krem 15g        5
138  Lorinden C maść 15g       10
139  Lotriderm krem (0,5mg+0,01g)/g  5
   15 g
140  Lumbolin maść 35g        10
141  Maść arnikowa 25g         5
142  Maść Borna 10% 20g        10
143  Maść borowinowa 60g        5
144  Maść bursztynowa 20g       10
145  Maść cynkowa 20g         30
146  Maść ichtiolowa 10% tuba 20g   50
147  Maść kamforowa x 20 g      50
148  Maść majerankowa 10g       20
149  Maść na odciski 10g       15
150  Maść na odciski Record 15g    15
151  Maść nagietkowa 37g       20
152  Maść nagietkowa         20
   homeopatyczna 25g
153  Maść ochronna z vit.A 25g     20
154  Maść rumiankowa 25g        5
155  Maść z witaminą A 30g      200
156  Mecortolon 0.5% krem 5mg/1g    10
   10g
157  Mecortolon N krem 10g      10
158  Metindol 5% maść 30g       10
159  Metronidazol 1% krem x 15 g   10
160  Metronidazol 1% żel x 15 g    10
161  Mobilat żel 50g         20
162  Mucosit żel 30g          5
163  Mycosolon maść 15g        30
164  Mykodermina maść 0,06g/1g 50g   5
165  Naklofen żel 0,01g/1g 60g    40
166  NANOBASE Krem d/skóry such.    5
   30g


                       - 77 –
167  Naproxen 1.2% żel x 50 g      80
168  Naproxen 10% żel x 50 g      250
169  Neo-Capsiderm maść 30g       30
170  Neomycinum 0.5% maśćoczna     80
   3g
171  Nitrocard 2% maść 30g       10
172  Nitrofurazon 0.2% maść 25g    10
173  NIVELAZIONE Zasypka d/stóp    10
   75
174  Novate 0,05% krem 0,05g/100g   10
   30g
175  Novate 0,05% maść 0,05g/100g   10
   30g
176  OILATUM Krem SOFT 40g       6
177  Olfen Gel 1% żel 20g(tuba)    10
178  Olfen Gel 1% żel 50g(tuba)    10
179  Oxycort 3% maść 10g        40
180  Oxycort A maść oczna x 3 g    30
181  Paracetamol czop. 0,05g 10czop.  20
182  Paracetamol czop. 0,125g     60
   10czop.
183  Paracetamol czop. 0,25g 10czop.  60
184  Paracetamol czop. 0,5g 10czop.  20
185  Pasta cynkowa 20g         20
186  Pimafucin krem 30g         5
187  Pimafucort krem 15g        40
188  Pimafucort maść 15g        20
189  Pinosol maść do nosa 10 g     10
190  Pirolam 1% rozt. 30ml       10
191  Piroxicam 5% maść 20g       10
192  Piroxicam 5% żel 20g       15
193  Polcortolon 0.1% krem 1mg/1g   20
   15g
194  Polcortolon 0.1% maść 1mg/1g    5
   15g
195  Posterisan H czop. 10czop.    20
196  Posterisan H maść x 25 g     20
197  Posterisan maść x 25 g       5
198  Procto-Glyvenol czop. x 10    20
199  Procto-Glyvenol krem x 30 g    20
200  Procto-Hemolan krem        40
   (0,05g+0,0211g)/g 20 g
201  Profenid 2.5% żel 60g       100
202  Proftin -G p/grzyb. zasyp. 120g  10
203  Proftin-M d/stóp zasyp. 100g    10
204  Propolis 7% maść 20g        5
205  Protefix krem mocujacy 20ml    10
206  Protefix krem mocujacy 40ml    50
207  Protefix proszek mocujący 20g    5
208  Pulmex Baby maść 20g        30
209  Pulmonil maść 32g          5
210  Pyralginum czop. 0,75g 10czop.   60                       - 78 –
211 Ratiogel 1% żel x 100 g      5
212 Reparil Gel N żel 40g      10
213 Rivel żel odkażający 5mg/1g   10
  30g(tuba)
214 Rozex krem 7,5mg/g 30g(tuba)   10
215 Rub-Arom maść 40g(tuba)     40
216 Ruskorex czop. 10czop.      5
217 Ruskorex maść 40g(tuba)     10
218 Rutoven żel 30g         20
219 Sachol żel x 10 g        80
220 Saldiam krem x 40 g       60
221 Saldiam żel x 40 g        70
222 Salumin żel x 10 g        5
223 Sapoven maść x 30 g        5
224 Savarix żel 30g         10
225 Solcoseryl 10% żel 20g      30
226 Solcoseryl 5% maść 20g      5
227 Solcoseryl adhesive pasta    20
  dentyst.x 5g
228 Solcoseryl żel do oczu x 5 g   2
229 SUDOCREM Krem 125g        40
230 SUDOCREM Krem 60g        80
231 SUDOCREM Krem           2
  antysept./d/dzieci 250g
232 Sztyft do nosa Rhin-Bac 1szt.  30
233 Terbiderm krem 0,01 g/g 15 g   10
  (tuba)
234 Thermo-Rheumon krem 100g     5
235 Tobrex maśćoczna 3mg/1g 3,5g   80
236 Tointex krem 20g         5
237 Torecan czop. 6,5mg 6czop.    20
238 Tormentiol maść 20g       70
239 Traumon żel 0,1g/1g 50g     10
240 Travocort krem 15g        20
241 Tribiotic maść          30
  (5mg+0,833mg+0,01g)g 10sasz
242 Triderm krem           20
  (0,5mg+0,01g+1mg)/g 15g
243 Triderm maść           20
  (0,5mg+0,01g+1mg)/g 15g
244 Ultrafastin żel 50g       80
245 Undofen Max krem 0,01 g/g 15 g  5
  (tuba)
246 Ung.Acidi borici         10
  c.Menth.(Boromenth.) 5g
247 Ung.Neomycini maść 5mg/1g 5g   5
248 Venescin żel 40g         10
249 Venitan krem 50g         5
250 Venitan żel 50g          5
251 Venoruton 2% żel 40g       20
252 Veno-żel żel           10
  (0,012g+0,01g+5mg)1g 50g                     - 79 –
 253 VENUS Krem p/piegom 15ml       10
 254 Veral żel 1% 55g           20
 255 Vidisic żel do oczu x 10g       20
 256 Viosept maść 15g           10
 257 Viprosal B maść 50g          30
 258 Virolex 3% maśćoczna 0,03g/1g     10
   4,5g
 259 Vita-Pos maść d/piel.oczu maść     5
   oczna 5 g
 260 Voltaren Emulgel 1% żel        10
   0,01g/1g 100g
 261 Voltaren Emulgel 1% żel        25
   0,01g/1g 50g
 262 Vratizolin 3% krem 15g        20
 263 Vratizolin 3% krem 3g(tuba)      50
 264 Wazelina biała 20g          30
 265 Wazelina kosmet. KOSMED        15
   miod.-kwiat. 15ml
 266 Wick Vapo Rub maść 40g        30
 267 Zovirax krem 0,05g/1g 2g       10
 268 Żel Świetlik do powiek z herbatą   20
   10g
RAZEM

 Zadanie IX – Narkotyki

 Lp     Nazwa handlowa       Ilość Cena    Wartość     Podatek VAT    Wartość
                        jednostkowa netto (zł)  Stawka Wartość    brutto (zł)
                        netto (zł)        %   podatku (zł)
  1 Bunondol tabl.podj. 0,4mg        5
   30tabl.(blist.)
  2 Codeinum phosphoricum (Rec.)     30
   subst. x 1g
  3 Doltard tabl.oprzedł.uwaln. 0,01g   10
   20tabl.(
  4 Doltard tabl.oprzedł.uwaln. 0,03g   10
   20tabl.(
  5 Doltard tabl.oprzedł.uwaln. 0,06g   10
   20tabl.(
  6 Doltard tabl.oprzedł.uwaln. 0,1g   10
   20tabl.(b
  7 Durogesic plast.przezsk.       10
   0,025mg/h x 5szt
  8 Durogesic plast.przezsk.       20
   0,05mg/h x 5szt.
  9 Durogesic plast.przezsk.        5
   0,075mg/h x 5szt.
 10 Durogesic plast.przezsk. 0,1mg/h    5
   x 5szt.
 11 FentaHexal 100 syst.transderm.     5
   0,1mg/h 5sz
 12 FentaHexal 25 syst.transderm.     10
   0,025mg/h 5s
 13 FentaHexal 50 syst.transderm.     10                          - 80 –
  0,05mg/h 5sz
 14 FentaHexal 75 syst.transderm.    5
  0,075mg/h 5s
 15 Fentanyl TTS syst.transderm.   10
  0,025mg/h 5sz
 16 Morphinum hydrochloricum       2
  (Rec.) subst. 5g
 17 Morphinum Sulfas LZRpw      10
  rozt.doinj. 0,01g/1 x 10amp
 18 Morphinum Sulfas LZRpw      60
  rozt.doinj. 0,02g/1 x 10amp
 19 MST Continus             5
  tabl.powl.ozmod.uwal. 0,01g
  60tabl
 20 MST Continus             5
  tabl.powl.ozmod.uwal. 0,03g
  60tabl
 21 MST Continus             5
  tabl.powl.ozmod.uwal. 0,06g
  60tabl
                       RAZEM15. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

  Załącznik Nr 1 – formularz oferty;

  Załącznik Nr 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych
           w art. 22 Prawa zamówień publicznych;
  Załącznik Nr 3 – wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego;
                       - 81 –
               Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
                22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11, Tel. 084 6963251


Załącznik nr 1 – formularz oferty

                              _______________________ dnia ___________ 2007 r.

Firma (nazwa) Wykonawcy:

_________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy

_________________________________________________________                                OFERTA

NA DOSTAWĘ LEKÓW DO APTEKI OGÓLNODOSTĘPNEJ W postępowaniu o udzielenie zamówienia
  publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w imieniu Wykonawcy
          wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje:

1.   Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

Oferujemy wartość całkowitą netto :


Zadanie I - .......................................zł; Zadanie II - ...........................................zł; Zadanie III –

.........................................zł; Zadanie IV - .......................................zł; Zadanie V - ...................

.................................zł; Zadanie VI - ........................................zł; Zadanie VII - .......................

..........................zł; Zadanie VIII - ....................................zł; Zadanie IX - .................................

...................zł;

Oferujemy wartość całkowitą brutto:

Zadanie I - .......................................zł; Zadanie II - ...........................................zł; Zadanie III –

.........................................zł; Zadanie IV - .......................................zł; Zadanie V - ...................

.................................zł; Zadanie VI - ........................................zł; Zadanie VII - .......................

..........................zł; Zadanie VIII - ....................................zł; Zadanie IX - .................................

...................zł;2.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
    uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
                                 - 83 –
3.  Oświadczamy, że spełnimy wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych
   warunków zamówienia.

5.  Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie:

   12 miesięcy od daty podpisania umowy.

6.  Zamówienie wykonamy całkowicie samodzielnie*/ przy udziale niżej wymienionych
   podwykonawców*:
   __________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________
   __________________________________________________________________________
   _________________________________________________________________________ .

7.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji
   istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
   do zawarcia umowy zgodnej z niniejszym wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym
   przez Zamawiającego.____________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy____________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy**


*
   niepotrzebne skreślić
**
   jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna
                       - 84 –
          Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie
           22-500 Hrubieszów ul. Piłsudskiego 11, Tel. 084 6963251
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 Prawa zamówień publicznych

                     _______________________ dnia ___________ 2007 r.

Firma (nazwa) Wykonawcy:

_________________________________________________________

Adres siedziby Wykonawcy

_________________________________________________________

      OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
        OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę leków do Apteki Ogólnodostępnej w imieniu Wykonawcy
wskazanego powyżej oświadczam(my), co następuje:

1.  Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,

2.  Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym
   i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3.  Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
   zamówienia,

4.  Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.____________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy____________________________________________
Podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy**
**
   jeżeli wymagana jest reprezentacja łączna
                       - 85 –
Załącznik nr 3 – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
                             Umowa

zawarta w dniu .............. 2007r. w Hrubieszowie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zespołem
Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie ul. Piłsudskiego 11 zwanym w treści umowy Kupującym w
imieniu i na rzecz którego działają:

1.mgrTadeusz Garaj- Dyrektor
2 mgr Anna Pietrzyk - Główny Księgowy

a ........................... z siedzibą w ....................... przy ................... Nr KRS ...............zwaną w treści
umowy Sprzedającym w imieniu i na rzecz której działają :
1. ..........................................................
2. ..........................................................

Umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych.

                          §1
Sprzedający zobowiązuje się do dostarczania leków w asortymencie podanym w załączniku Nr 1
do niniejszej umowy a Kupujący zobowiązuje się do odebrania przedmiotu umowy i zapłacenia
ceny. Łączna wartości umowy brutto ........................................ zł.

                         §2
1. Termin realizacji określa się na 12 m-cy licząc od daty zawarcia umowy
2. Kupujący będzie określał terminy dostaw na piśmie określając asortyment i ilość
  zapotrzebowanych leków na trzy dni przed terminem dostawy.
3.Sprzedający zobowiązuje się do realizacji dostawy w terminie nie później niż 3 dni robocze od
 daty otrzymania zamówienia do siedziby Kupującego ponosząc koszty i ryzyko transportu.
4.Asortyment i ilość dostarczonych leków musi odpowiadać złożonemu przez Kupującego
 zamówieniu.
5.Sprzedający będzie uwzględniał reklamacje ilościowe bądź jakościowe dotyczące dostawy
 na swój koszt w ciągu siedmiu dni od daty zgłoszenia reklamacji.

                      §3
1. Za dostawę Kupujący zapłaci według cen jednostkowych wyszczególnionych w §1.
2. Kupujący dopuszcza możliwość wzrostu cen wyszczególnionych w załączniku Nr1 do
  umowy, tylko w przypadku zmiany ceny urzędowej leku lub zmiany stawki podatku Vat.
3. Niniejsze zmiany nastąpić mogą dopiero z dniem wprowadzenia aneksu do umowy, do
  którego winno być dołączone pismo informujące o zmianach ceny lub stawki podatku Vat.

                        §4
1. Zapłatę za wykonaną cześć dostawy Kupujący będzie regulował przelewem w ciągu 30 dni
  od daty otrzymania faktury Vat z konta Kupującego.
2. Jako zapłatę przyjmuje się datę obciążenia rachunku Kupującego.
                              - 86 –
                      §5
Sprzedający nie może powierzyć wykonania umowy osobie trzeciej ani przelewać na nią swoich
wierzytelności wynikających z umowy bez zgody Kupującego.

                       §6
1. Sprzedający zapłaci na rzecz Kupującego kary umowne:
A/ w przypadku niedotrzymania terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,5 % wartości
  brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki.
B/ w przypadku niewykonania zamówienia w wysokości 1% wartości brutto niewykonanej
  dostawy.
C/ strona odstępująca od umowy bez winy drugiej strony lub winna odstąpienia od umowy przez
  drugą Stronę – zobowiązana jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny łącznej
  brutto określonej w §1 umowy
2.Niezależnie od w/w kar Kupujący zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach
  ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego.

                      §7
W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez potrzeby
udzielania dodatkowego terminu. Wyznaczenie przez Kupującego nowego terminu nie zwalnia
Sprzedającego od obowiązku uiszczenia kary umownej określonej w § 6 ust.1

                       §8
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Kupujący
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim przypadku Sprzedający może żądać jedynie zapłaty należnej mu z
tytułu wykonania części umowy.

                        §9
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny w
  miejscu siedziby Kupującego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu
  cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych

                       §10
Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do .................................... .

                    §11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający                                    Kupujący
                           - 87 –

								
To top