Docstoc

Wat is oefentherapie-Mensendieck

Document Sample
Wat is oefentherapie-Mensendieck Powered By Docstoc
					SCOLIOSE                      verkromming beter mogelijk dan op latere      een orthopeed en/of een oefentherapeut
                          leeftijd.                      Mensendieck/Cesar verwijzen.
Pijn in rug, hoofd, nek, schouders, vermoeidheid
en een veranderende stand van de wervelkolom.    Klachten en de gevolgen op de korte         Behandeling Algemeen
Wat is een scoliose en wat heeft oefentherapie   en langere termijn
Mensendieck/Cesar u te bieden?                                     • De behandeling van de scoliose is er op gericht
                          Wanneer er een scoliose wordt geconstateerd,    de verkromming te verminderen. Bij een lichte
Wat is een scoliose?                zijn er meestal geen klachten. Wel kunnen      mate van scoliose controleert de huisarts of
                          sommige spieren te gespannen, te zwak of te     specialist of de scoliose misschien verergert en of
Een scoliose is een zijdelingse verkromming van   kort zijn. Op volwassen leeftijd kan door de    verdere behandeling nodig is;
de wervelkolom. Er zijn verschillende soorten    langdurige ongelijkmatige belasting van de     • Bij een ernstige scoliose wordt een korset
scoliose, zoals een idiopatische scoliose en een  wervelkolom en de afwijkende houding pijn      (brace) gebruikt om verdere verkromming tegen
houdingsscoliose.                  ontstaan in de rug, nek en schouders. De      te gaan;
                          asymmetrische houding van de wervelkolom      • Operatie met als doel de rug zo recht mogelijk te
Bij een idiopatische scoliose gaat de zijdelingse  en afwijkende spierspanning kunnen er, op      maken, kan worden overwogen bij een zeer
verkromming samen met een draaiing van de      latere leeftijd, toe leiden dat organen in de    ernstige verkromming (meer dan 40-45gr.).
wervels. Hierdoor komen de ribben aan 1 kant    verdrukking komen en er kunnen ademhalings-     Hierbij worden de wervels vastgezet om verdere
meer naar achteren. Een idiopatische scoliose is  problemen ontstaan. Naast lichamelijke       verkromming te stoppen.
niet, of slechts gedeeltelijk, te corrigeren. De  klachten kunnen psychische klachten ontstaan.
oorzaak van de idiopatische scoliose is niet    Goede begeleiding is van belang voor een      In al deze gevallen kan de arts verwijzen naar de
bekend. Wel is het duidelijk dat erfelijkheid een  adequate manier van omgaan met de klachten.     Oefentherapeut Mensendieck/Cesar.
rol speelt. Als de scoliose op jongere leeftijd   De patiënt zal de eventuele beperkingen
ontstaat, bestaat de kans op verergering van de   moeten leren accepteren en vooral moeten      Oefentherapie Mensendieck/Cesar
verkromming, doordat het skelet nog niet is     kijken naar wat hij nog wél kan. De balans
volgroeid.                     tussen de lichamelijke en geestelijke belasting   De behandeling van de oefentherapeut bestaat uit
                          en de belastbaarheid staat gedurende de       het actief oefenen en spieren versterken. Zo wordt
Een houdingsscoliose is een verkromming ten     behandeling centraal.                de houding zo optimaal mogelijk met als doel de
gevolge van een groot beenlengteverschil of een                             toename van de scoliose/ verkromming te
voorkeurshouding, bijv. een zware schooltas over  Opsporen van een scoliose              beperken. De oefentherapeut geeft ook advies,
één schouder. De rug kan dan aan één kant scheef                            informatie, steun en begeleiding bij het leren
gaan trekken.                    Meestal wordt de scoliose door de schoolarts    omgaan met de scoliose.
                          ontdekt. Deze zal de ouders adviseren naar de
Een scoliose heeft de neiging om te verergeren   huisarts te gaan voor nader onderzoek. Een
tijdens de groei. Vroegtijdig ontdekken is daarom  röntgenfoto is een hulpmiddel om de scoliose
van groot belang. Op jonge leeftijd is de wervel-  te constateren en de huisarts zal de patiënt naar
kolom nog soepel en is correctie van de
Behandeling                     behandelmethode. Uw huisarts, medisch
                           specialist of bedrijfsarts kan u naar een
                           oefentherapeut Mensendieck/Cesar verwijzen.
                                                      Folder
De behandeling is gericht op:
• het bevorderen van de beweeglijkheid van de
wervelkolom;                     Voortaan rechtstreeks naar een
                                                     scoliose
• het bevorderen van de beweeglijkheid van de    oefentherapeut Mensendieck/Cesar.
ribbenkast, aandacht voor het adempatroon;      Vanaf 2008 heeft u geen verwijsbrief
• het bevorderen/optimaliseren van spierkracht,
                           meer nodig!
conditie en psychische gesteldheid;
• het aanleren van een zo gestrekt mogelijke
                           Deze folder wordt u aangeboden door:
houding en het correct uitvoeren van bewegingen
in dagelijkse activiteiten in een gecorrigeerde
houding;
• het bevorderen van het evenwichtsgevoel en
bewaren van evenwicht (balans), vooral tijdens
dynamische bewegingen;
• advies bij sportkeuze.

Indien de patiënt een brace draagt wordt veel
aandacht besteed aan het op peil houden van de
spierkracht. Er wordt zowel zonder als met de
brace geoefend. Tevens wordt extra goed gelet op
de ademhaling, omdat deze wordt belemmerd
door het dragen van de brace.
Na een operatie is de oefentherapie vooral gericht  Sabine Lemeer – Vlig & Sandra Peters,
op het tegengaan van overbelasting van de niet    Hoogbrugstraat 36, 6221 CR Maastricht,
vastgezette delen van de wervelkolom, de       043-3251409
spierkracht op peil houden en op het aanleren van
een goede, gestrekte houding.            Aangesloten bij de beroepsvereniging VvOCM

Vergoeding                      Nederlandse Vereniging van oefentherapeuten  Mensendieck praktijk
                           Cesar en mensendieck (VvOCM)
                           Kaap Hoorndreef 54                Maastricht
Behandelingen worden vergoed conform de
                           3563 AV Utrecht.
polisvoorwaarden van uw (aanvullende)                                  Hoogbrugstraat 36
                           030-2625627
ziektenkostenverzekering. Oefentherapie                                 6221 CR Maastricht
Mensendieck/Cesar is een erkende paramedische
                                                      043-3251409
                                                  www.mensendieck-maastricht.nl
                                                  info@mensendieck-maastricht.nl

				
DOCUMENT INFO