PEKELILING KSSR

Document Sample
PEKELILING KSSR Powered By Docstoc
					   PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA
   Office ofDirector-General ofEducation Malaysia
   ARAS 8, BLOK E8
   Level 8, Block E8,
   KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
   Government Complex Parcel E,
   PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN               Tel: 03-8884 6077
   Federal Government Administrative Centre              Fax: 03-88894548
   62604 PUTRAJAYA                           Laman web: http: www.moe.gov.my.


                              KP(BPSH-SPDK) 201/005/01Ijfd.;C.S)
                              140ktober 2010


Semua Pengarah Pelajaran
Jabatan Pelajaran Negeri


Y. Bhg. DatuklDato'fTuan/Puan,


SURAT PEKELILING /KHTlSAS B/LANGAN
PELAKSANAAN KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR)
                           'f  TAHUN 2010:

TAHAP SATU MULAI 2011

Surat Pekeliling Ikhtisas ini dikeluarkan dengan tujuan memaklumkan tentang
pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) di semua sekolah rendah,

2.   Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(KBSR) telah melalui proses
transformasi. Kurikulum yang telah diperkukuh dan ditambah baik ini dikenali sebagai
Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Mulai tahun 2011, KSSR akan
dllaksanakan secara berperingkat bermula dengan Tahun 1.

3.   Sehubungan itu, sekolah hendaklah menggunakan Dokumen Standard bagi
setiap kurikulum di bawah KSSR yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran
Malaysia.

4.   Jumlah masa yang diperuntukkan untuk pelaksanaan KSSR ialah 1380 minit
seminggu (satu waktu pengajaran dan pembelajaran ialah 30 min it) sebagaimana
ditetapkan dalam jadual di Lampiran 1. Pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu
persekolahan sepertimana peruntukan masa yang ditetapkan.

5.   Pihak sekolah perlu memilih untuk melaksanakan sekurang-kurangnya satu
bahasa dalam Modul Elektif mengikut kesediaan sekolah dalam aspek penyediaan
guru, permintaan daripada murid serta prasarana sekolah.

6.   Sila maklumkan kandungan surat pekeliling ini kepada semua Pejabat
Pelajaran Daerah dan sekolah rendah di Negeri Y. Bhg. Datuk/Dato'fTuan/Puan.

Sekian, terima kasih

"BERKHIDMAT UN UKNEGARA"
               ..
               I
             I
TAN SRI DATO' H   ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOM
Ketua Pengarah Pel jaran Malaysia
Kementerian Pelaja n Malaysia
s.k. 	  1.   YAB Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Mohd Yassin
         Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran

     2. 	  Y.B. Datuk Dr. Ir. Wee Ka Siong 

         Timbalan Menteri Pelajaran 


     3. 	  Y.B. Dr. Mohd. Puad bin Zarkashi 

         Timbalan Menteri Pelajaran 


     4. 	  Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran

     5. 	  Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha 

         Kementerian Pelajaran Malaysia 


     6. 	  Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia
         Kementerian Pelajaran Malaysia

     7. 	  Ketua-Ketua Bahagian Kementerian Pelajaran Malaysia

     8. 	  Ketua Nazir Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti
         Kementerian Pelajaran Malaysia

     9. 	  Penasihat Undang-Undang 

         Kementerian Pelajaran Malaysia 


     10. 	  Pegawai Perhubungan Awam 

         Kementerian Pelajaran Malaysia 

                       2

                                     Lampiran 1


               Peruntukan Masa
          Kurikulum Standard Sekolah Rendah

                          MASA DALAM SEMINGGU
  BIL          MODUL              (MINIT)
                                            I
                          SK    SJKG    SJKT
                        I     I     I
                                            I  MODUL TERAS ASAS
                                      ....  -

  1     Bahasa Malaysia           360    300     300
!  2   I  B~hasa Ingg~ris           300    150     150
I     i  Bahasa Gina              -     360       -
  3
,~i_.
     I Bahasa Tamil              -     -      360
     i Pendidikan Islam            180    120  i
                                      120
  4
     • Pendidikan Moral            180    120     120


                                   ,~
  5     Pendidikan Jasmani          60     60
  6     Pendidikan Kesihatan         30     30     30
  7     Matematik              180    180     180     I  MODUL TERAS TEMA
                                            i
       Dunia Seni Visual           60     60     60     i

   8  !  Dunia Muzik              30     30     30
     I  Dunia Sains dan Teknologi       60     60     60
  MODUL ELEKTIF 


   9
     I B. Arabi BGSKlBTSK lB.         90     -        -
       Iban/B. Kadazandusun
i  Perhimpunan                   30     30     30
            Jumlah           1380    1380    1380
i                             I
                     3


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2865
posted:10/27/2010
language:Malay
pages:3