Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

Verslag

Document Sample
Verslag Powered By Docstoc
					Verslag                               ONTWIKKELBEDRIJF


                                   team OBPRO
                                   steller Monique Kessels
                                   doorkiesnummer 077-359.6176
                                   e-mail m.kessels@venlo.nl
                                   datum 30 juli 2010Verslag   Informatieavond BMV De Vilgaard Velden d.d. 21-07-2010


Panel:   Wethouder R. Testroote,
      Victor Coenen, gespreksleider
      P. van den Nieuwenhuizen, projectleider/ambtelijke ondersteuning.Welkom.
De aanwezigen worden door Victor Coenen (technisch voorzitter), namens de gemeente
Venlo welkom geheten. Het panel wordt voorgesteld en het programma van deze avond
wordt kort doorgenomen. Vragenformulieren kunnen na de presentatie van de wethouder
Testroote door de gasten worden ingevuld en ingeleverd. Na de pauze zullen de vragen
worden beantwoord.

Presentatie plannen BMV.
Wethouder Testroote geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de plannen
c.q. de laatste actuele ontwikkelingen voor de BMV. Dit project is na de herindeling
overgenomen van de gemeente Arcen en Velden en ingebed in de projectorganisatie van de
gemeente Venlo. De toe te lichten thema’s worden kort doorgenomen:

Agenda.

  Wat gaan we bouwen?
  Huidig kader
  Ontwikkelingen sinds 2009
     • Economische crisis
     • Wettelijk kader
  Oplossingsrichtingen
     • Leslokalen
     • Sportoppervlak
     • Horeca concept
     • Handhaven motorclub op huidige locatie
  Vervolgprocedure & planning
  • Herziene plannen voor BMV uitwerken door architect
  • Gewijzigde bouwvergunning
  • Alles in zorgvuldig overleg met gebruikers en bewoners
VerslagPlanning.
Na zomer 2010                 Voorlopig ontwerp
Okt / nov. 2010                Definitief ontwerp
Dec. 2010:                   Technisch ontwerp
Febr 2011:                   Gewijzigde bouwvergunning
Febr. 2011:                  Start aanbesteding
April/Mei 2011:                Gunning opdracht
Sept. 2011:                  Start bouw
Begin 2013:                  Oplevering

Vragen vanuit de aanwezigen:
Vraag
Hoe is de verdeling van de 5 miljoen bezuiniging tussen Arcen en Velden?

Antwoord
Verwacht wordt dat er ongeveer 2/3 in Velden terecht zal komen en 1/3 in Arcen. Logisch,
want de bouw in Velden is omvangrijker dan die in Arcen. Voorbeeld: het bedrag van 6
miljoen aan sportvoorzieningen stond gereserveerd voor 6 sportvloeren. Nu worden er 4
gerealiseerd voor een bedrag van 3 tot 4,5 miljoen. De sporthal in Arcen is ook kleiner
geworden en de school krijgt 1 leslokaal minder. De bibliotheek in Arcen wordt vervangen
door bibliobusvoorziening. In velden krijgt de school 2 leslokalen minder. Op het
gemeenschapshuis wordt niet veel bezuinigd, hooguit op materiaalgebruik of slimmer
gebruik van het aantal m2. De zaal voor festiviteiten (bijv gekke moandaag) wordt niet veel
kleiner. Hier zijn minimale afmetingen nodig.

Vraag
Waar komt 5 miljoen bezuiniging vandaan? wie heeft dat bepaald?

Antwoord
De bezuiniging is taakstellend door raad opgelegd op voorstel van het college. Dit gebeurde
in relatie met de kadernota. Er is een inschatting gemaakt op basis van reële behoeften
zonder er op functionaliteit en kwaliteit op achteruit te gaan. Dit zou kunnen leiden tot een
besparing van 6 miljoen (m2 en materiaalgebruik). Daarom heeft het college dit voorstel
gedaan.

Vraag
Waarop is beperking van het aantal zaaldelen gebaseerd?

Antwoord
Het aantal sportzaaldelen is afgestemd op de langjarige behoefte in Velden en Arcen. In het
beleid zullen geen zaken gaan veranderen. De gemeente gaat ook niet afwijken van
normen die staan voor zaalsporten. (bijvoorbeeld de korfbal die de mogelijkheid moet
behouden om op hoog niveau te kunnen spelen.)

Vraag
Waarom is commerciële horeca niet haalbaar?

Antwoord
Uit onderzoek van horeca Nederland is gebleken dat er veel risico’s zitten aan het
uitoefenen van commerciële horeca. Dit bleek ook door vele gebruikers niet gewenst te
zijn. Niet iedereen is tegen de commerciële horeca maar met die mensen willen we graag

                                   2
Verslaghet gesprek aangaan. Een Adviesbureau is gevraagd hoe realistisch een verengingenmodel
is over langere periode, en dit wordt op het moment uitgezocht.

IVO heeft ook nog horeca bij sporthal en bij tennisclub, dit maakt het er allemaal niet
makkelijker op.
Als er een partij komt voor commerciële horeca die ook alle risico’s wil nemen, dan is het
prima dit commercieel te doen. Maar de verwachting is dat het lastig wordt .

Vraag
Welke eventuele horecadiploma’s en vergunningen heb je dan nodig?

Antwoord
Bij elke stichting zijn een aantal professionals betrokken, dit werkt anders dan op
commerciële basis. Op vele plaatsen in de gemeente zijn er voorbeelden dat een stichting
personeel heeft en dat vrijwilligers bijspringen in de horeca. Dit loopt heel goed en
verenigingen krijgen zo ook de kans hun kas wat te spekken. Wethouder ziet geen reden
waarom dit in Velden niet zou kunnen werken.

Vraag
Wat is de reactie in Arcen geweest op de 5 miljoen bezuinigingen?

Antwoord
Hetzelfde als hier in Velden (zie boven). Er wordt meer gebouwd in Velden en minder in
Arcen. Ruwweg een derde van de bezuiniging landt in Arcen. De accommodaties worden
wat kleiner van omvang zonder de kwaliteit te verminderen. Er wordt puur gekeken naar de
basisbehoefte en de benodigde omvang van gebouwen.


Vraag
Is er gezegd dat 5 miljoen puur uit Velden moet komen?

Antwoord
Neen. Ter correctie en ten overvloede: het grootste deel van het bedrag komt terecht in
Velden. In Arcen komt een kleiner deel terecht. In het artikel in de Limburger stond er foutief
vermeld dat in Arcen en Velden 5 miljoen zou worden bezuinigd. Dit is inmiddels rechtgezet.
De gemeente Venlo moet 20 miljoen per jaar bezuinigen op reguliere uitgaven. Het
bezuinigen van 5 miljoen op de MFA en de BMV betekent een verminderde jaarlast van
€ 350.000.

Vraag
Kunt u (zodra dit kan) de onderdelen kenbaar maken waarop bezuinigd gaat worden? En zit
daar ook al besparing in gezien de situatie in de bouwsector.

Antwoord
Hoe sneller we aanbesteden en de bouw starten, hoe goedkoper het wordt. De bouw is
gecalculeerd op normbedragen per m2. Met huidige markt is enigszins rekening gehouden.
We hebben een flink gat in begroting, van de 26,7 (nu 21,7) is pas 11 miljoen euro hard
gedekt. De rest moet binnen gemeentebegroting van Venlo worden opgelost. Hoe meer
aanbestedingsvoordeel we binnenhalen hoe liever, dan hoeven we niet op andere terreinen
te bezuinigen.


                                   3
VerslagVraag
Kunnen de bestaande voorzieningen niet gerenoveerd of opgeknapt worden? Mensen
hechten waarde aan deze vertrouwde plek.

Antwoord
Het kan, maar de scholen kunnen niet nog 40 jaar mee. Nu zijn er keuzes gemaakt om
klaar te zijn voor toekomst, ook voor wat betreft de behoeften van het verenigingsleven.
Maatschappelijk gezien is het beter de voorzieningen te bundelen en multifunctioneel te
bouwen.


Vraag
De bereikbaarheid van het BMV is slecht. Mensen moeten hiervoor de rijksweg over. Hoe
kijkt u hier tegen aan?

Antwoord
De multifunctionaliteit heeft ook voordelen. Zelfs op deze locatie. Hetzelfde geldt voor het
clusteren van scholen. De Rijksweg is een barrière maar sinds de A73 er ligt het aantal
verkeersbewegingen aanzienlijk lager dan aantal jaren geleden. Een centrale locatie is
realistisch en nuttig.

Vraag
Vorige vraag is niet duidelijk gesteld. Het betreft de mobiliteit van ouderen! Deze doen nu
mee aan allerlei activiteiten en hoeven maar een stukje te lopen en dit is maximaal voor
zorgbehoevende ouderen. Moeten ze straks de rijksweg oversteken? Hoe krijgen we
ouderen met rollator naar de nieuwe locatie voor bijv. de wekelijkse kienmiddag? Daar bel
je de streektaxi niet voor.

Antwoord
Als mensen niet in staat zijn met hun rollator stukjes te overbruggen dan zijn daar
vervoersoplossingen voor. Anders kunnen ze daarheen lopen. De afstand is redelijk, er zijn
veel voorbeelden in gemeente waar de loopafstanden groter zijn.

Vraag
Hoe gaan gebruikers betrokken worden bij toekomstige uitwerking? Nu zijn we kritisch
daarop, gaat dat verbeteren?

Antwoord
Er is een half jaar radiostilte geweest. Eerst moest onderzoek plaatsvinden waar we aan toe
zijn (juridisch en financieel). Daar moest de gemeenteraad iets over zeggen. Het is niet
zinvol avonden te organiseren als je als gemeente zelf de antwoorden niet kunt geven, dan
creëer je onzekerheid.
Een aantal individuele gesprekken met hoofdgebruikers is nu al gevoerd. Na de
zomervakantie gaan we ook met andere partijen om de tafel. In de toekomst wordt er een
bouwteam met klankbordgroep vanuit de gebruikers geformeerd. Deze zal betrokken
worden gedurende het verdere ontwerpproces. Alles zal besloten worden in goede
afstemming met gebruikers.

Vraag
Hoe wordt de geluidsisolatie van de sportaccommodatie? Hoe worden vloeren gescheiden?


                                   4
VerslagAntwoord
Dit is een technische vraag. Samen met gebruikers gaan we kijken wat de technische
mogelijkheden en wensen zijn. Daar moeten we samen een slag in maken. De vloer van de
sportzaal zal goed bekeken worden. Is zeker een onderwerp dat de komende tijd aan de
orde komt.

Vraag
Wat betreft de vloer van het gemeenschapshuis? Behouden we dezelfde kwaliteit?

Antwoord
Het voorzieningenniveau in de nieuwbouw zal kwalitatief minstens net zo goed zijn als in
huidige voorzieningen.

Vraag, voorzitter KBO, mevrouw Jacobs
De ouderen volksdansen enz. moeten ook van de zaal gebruik kunnen maken. Veel van
deze ouderen hebben gehoorstoornissen, stel dat daarnaast gymlessen plaatsvinden voor
schoolkinderen. Wordt daarmee rekening gehouden?

Antwoord
Natuurlijk houden we hier rekening mee, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
geluidwerende tussenwanden. Er wordt momenteel rekening gehouden met 2 scenario’s:
toekomstige bestemming van de Visgraaf als gemeenschapshuis met een sportzaaldeel of
volledige sporthal met 4 nieuwe zaaldelen. Dat is onderwerp van verdere uitwerking.

Toezegging: Mevrouw wordt betrokken.

Vraag
Ik hoor net optie 1: nieuwe gemeenschapshuis in de Visgraaf. Nu is het plan compleet
anders. Tot op heden zijn wij hier niet bij betrokken dus no go wat meneer betreft.

Antwoord
Het is een zakelijk punt dat bekeken wordt. De argumenten horen we graag, deze zullen
serieus worden meegenomen. Bestaande gebouwen hergebruiken heeft ook voordelen; het
bestaande casco wordt hergebruikt, maar de rest ingrijpend gemoderniseerd.

Vraag Namens Gekke moandaag en fanfare:
We hebben begrepen dat Venlo plannen zou overnemen zoals deze toen voorlagen.
Gevraagd is of we over willen gaan naar nieuw gemeenschapshuis. Zeker als dit in de
voormalige Visgraaf komt willen we dat niet, omdat verwacht wordt dat men er op achteruit
gaat. Dat is niet zoals het de bedoeling was en als we willen.
Is er al onderzocht dat iets kan in huidige Kiesstolp?

Antwoord
Niemand wordt weggestopt in oud casco. Het is een prima drager om nieuwe functies in te
bouwen. Het wordt zo ingericht en vernieuwd dat het voldoet aan de akoestische eisen.
Uitgegaan wordt van gewenste kwaliteit.
Wethouder bevestigt dat plannen uit het verleden worden overgenomen. Maar Venlo kan
ook niet voorbij gaan aan de gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Als er geen herindeling
was geweest dan zouden er geen nieuwe voorzieningen komen in Arcen en Velden. Binnen
de begroting van de oude gemeente zou dit niet gedekt kunnen worden. Venlo heeft nek
uitgestoken om zowel de MFA als de BMV te realiseren. Het is niet realistisch star vast te

                                  5
Verslaghouden aan dat wat ooit beloofd is. Elders in de gemeente moet hiervoor bezuinigd worden.
Nu komt het erop aan om met kritische blik een gezamenlijke oplossing te vinden

Vraag
In de infobrief staat dat verenigingen met voorzieningen erop vooruit gaan. De
communicatie is echter niet goed geweest.

Antwoord
De communicatie is beperkt geweest. In de bewonersbrief zijn we heel helder geweest over
de bezuinigingen. Communicatie wordt vanaf nu weer structureel opgepakt.
Het budget dat resteert ligt beduidend hoger in vergelijking met wat er recent is gebouwd
elders in de gemeente Venlo. Wethouder nodigt iedereen uit om in ‘t Ven en Hout-Blerick te
gaan kijken. Daar zijn prima accommodaties gerealiseerd waar gebruikers zeer tevreden
over zijn.

Vraag
Er vindt nieuw demografisch onderzoek plaats. Was het onderzoek uit 2008 dan niet meer
actueel?

Antwoord
Wethouder geeft aan dat er nauwelijks verschil is met nu. De bevolkingsprognoses zijn
echter niet ingepast in juridisch kader. Plannen zijn met andere woorden in een ruime jas
gestoken. Er zijn wensen ingebracht die boven niveau zitten.

Vraag
Wat gebeurt er met de oude sportzaal?

Antwoord
We zullen eerst een nieuwe hal bouwen en dan pas de oude hal transformeren in een
nieuwe functie. We proberen de garantie voor voldoende sportvloeren tijdens project te
waarborgen.

Vraag
Welke subsidies lopen we mis als gevolg van bezuinigingen?
Antwoord
Alle overheden moeten bezuinigen en de gemeente is dan ook gewaarschuwd dat dit ook
gevolgen zal hebben voor subsidies. Bijvoorbeeld voor duurzaam bouwen en voor
multifunctionele toepassingen van gebouwen.
De gemeente verwacht dat er minder of geen subsidie kan worden ontvangen. De concrete
bedragen zijn nu niet aan te geven.

Vraag
Afspraak was dat de huur niet omhoog gaat, blijft dat dan nog steeds staan?

Antwoord
Dit is een lastige vraag in verband met rechtsgelijkheid. De gemaakte afspraken staan en
dat kader is het uitgangspunt. Het huurniveau wijkt nu ook niet zo veel af van andere
plaatsen. Of echter de huurbedragen gedurende 40 jaar hetzelfde blijven is niet te
garanderen. Als huren elders stijgen moet dit in Velden ook.                                  6
VerslagVraag
De kosten van de verhuizing van de motorclub: zaten die ook in het oorspronkelijk budget
van 26,7 euro?

Antwoord
Neen. Het plan voor verhuizing was niet in de begroting meegenomen. Het niet verhuizen
van de motorclub levert dus ook niets op in het kader van de gezochte 5 miljoen.

Vraag
Komt er een nieuwe verkeersontsluiting voor het sportpark of blijft deze naast de motorclub
uitkomen?

Antwoord
Daar is nog geen duidelijkheid over. Met de motorclub is afgesproken dat er een goede en
veilige ontsluiting komt. Hoe die precies vorm krijgt is nog niet in detail bekend.
In het oude plan was de ontsluiting voorzien tussen motorclub en de nieuwe voorziening.
Het nieuwe plan wordt kleiner. De uitwerking hiervan wordt vertaald in een plan en met de
gebruikers besproken. Daarbij moet naar wensen SV Velden gekeken worden; bijvoorbeeld
kassafunctie en toegang sportpark.

Vraag
Zorg over de financiering. Hoe kwetsbaar is de begroting als de grondverkoop voor
woningbouwprojecten achter blijft?

Antwoord
De gemeente heeft een harde dekking van 11 miljoen. Voor de overige dekking komt een
deel uit het Masterplan. De gemeenteraad heeft gesteld dat er voor 26,7 minus 5 miljoen
gebouwd mag worden. Eventuele tekorten worden binnen de begroting van Venlo opgelost.

Vraag
Is 2013 haalbaar?

Antwoord
Ja, binnen de huidige planning is dit haalbaar. De bedoeling is dat de start van de bouw in
september 2011 kan plaatsvinden.
In Velden hebben iets langer nodig voor de voorbereiding dan in Arcen. Dit is logisch want
Velden is groter. Eerst wordt de sporthal gerealiseerd, dan de Visgraaf. Begin 2013 kan
alles gereed.

Vraag vanuit de bibliotheek
Het streven van de Openbare Bibliotheek Venlo is zoveel mogelijk te centraliseren. Nu ook
in Arcen. De drive om de oppervlakte te verkleinen brengt het risico met zich mee dat bij de
kleinere bibliotheek tegen de klanten wordt gezegd: ga maar naar Venlo. Kan gegarandeerd
worden dat dit niet gaat gebeuren?

Antwoord
Ja. We hebben meerjarige prestatieafspraken, daarin zijn garanties geëist over aantal
bibliotheken, ook in de kleinere kernen. College gaat voor een volwaardige bibliotheek in
Velden. Prestatieafspraken met bibliotheek Venlo worden daarin gewaarborgd. De huur
wordt voor 40 jaar vastgelegd.


                                   7
VerslagVraag (Mededeling Dorpsraad)
De dorpsraad wil de communicatie gaan verbeteren door ‘ertussen te gaan zitten”. Veel
partijen worden 1 op 1 geïnformeerd maar weten van elkaar niet welke info ze gekregen
hebben. Daarom wil de Dorpsraad (tijdelijk) een rol gaan spelen in de communicatie.
Kleinere partijen vallen nu vaker tussen wal en schip.
De dorpsraad adviseert mensen hun vragen schriftelijk aan de wethouder te stellen en zij
zal dan zorgen dat iedereen goed geïnformeerd wordt en blijft. Hopelijk is dit over een
maand of 2 niet meer nodig.

Antwoord
De wethouder is blij met dit aanbod van de Dorpsraad. Hij is zich ervan bewust dat na de
herindeling de afstand naar gemeentebestuur een stuk groter is geworden. Dit is geen onwil
maar heeft te maken met agenda’s. In grotere gemeenten zoals Venlo speelt dit meer.
Contacten zijn wat minder persoonlijk dan men vroeger gewend was.
M.b.t. de kleine partijen: Er is inderdaad nog niet met alle kleine partijen gesproken. Het is
wel de bedoeling dat dit na de vakantieperiode plaats gaat vinden. Nu per instantie en per
vereniging. Straks wordt een bouwteam opgericht met diverse vertegenwoordigers. Dan
komt er ook meer zicht op elkaars positie. Het aanbod wordt met genoegen aangenomen.

Vraag
Toevoeging op vorige vraag over gebruikersraad en het bouwteam:
Mensen willen graag van tevoren meedenken. Hierop wordt aangedrongen. Achteraf, als
zaken al klaar zijn wordt dit lastiger.

Antwoord
Dit zal zeker gebeuren, vanaf begin van ontwerpproces, en ook zeker met betrekking tot de
inrichting van ruimtes.

Vraag
Betr. Multifunctionaliteit. Vroeger had ieder zijn eigen hokje, nu is dit allemaal gezamenlijk.
Zaken moeten dus vooraf samen goed afgestemd worden

Antwoord
Deze toezeggingen zijn al gedaan in Arcen en Velden. Er wordt niet op achteruit gegaan.
Ook wat de kosten betreft. Tarievenstelsel is niet gebaseerd op prijs per vierkante meter
maar puur op functie van de ruimtes. Uitgangspunt blijft wat nu geldt.

Vraag
Is het reëel te veronderstellen, nu het aantal m2 groter wordt dan voorheen, dat huren voor
verenigingen stijgen? Wat zit er in de pen wat betreft bezuinigingen op subsidies, m.n. voor
seniorenvereniging?
Antwoord
In de kadernota is bepaald dat in 2012 de speciale subsidies voor ouderen- en
vrouwenverenigingen zullen komen te vervallen.
Venlose beleid is het betaalbaar houden via tarievenstelsel en niet het stimuleren via
subsidiestelsel. Een voorbeeld zijn de sporttarieven. Een sportzaal kost ruwweg 100 euro
per uur voor de gemeente. Het huidige huurtarief in Venlo is € 19,42, dit is het laagste tarief
in Nederland (gemiddeld is 45 euro). Het Venlose beleid is om de tarieven laag te houden.
In het kader van de bezuinigingen stijgt de huur maar grosso modo wordt het uurtarief
slechts 3 euro hoger. Daarmee liggen we nog altijd fors lager dan het Nederlands
gemiddelde. Venlo is goedkoper dan Arcen en Velden in het verleden.

                                    8
VerslagVraag
Namens carnavalsvereniging de Wuilus heeft spreker samen met vz. Fanfare (twee
grootverbruikers) overleg gehad met de projectleider. Dit gesprek bleek slecht voorbereid,
en er zijn geen toezeggingen gedaan. Er wordt van alles beloofd maar er gebeurt niets.
Grote kans dat Kiesstolp gaat verplaatsen naar Visgraaf. Dat moeten we hier vernemen.
Hoe kan betere betrokkenheid in voortraject toegezegd en beloofd worden?

Antwoord
Door lid te worden van het gebruikersplatform. Wethouder nodigt bij deze iedereen daartoe
uit. Nogmaals, de communicatie is inderdaad ondermaats geweest omdat zaken nog niet
duidelijk waren. Sinds juni is er duidelijkheid in juridische en financiële zin. Vanaf dat
moment is een communicatietraject gestart, er is binnen 2 weken een bewonersbrief
gestuurd en deze avond is uitgeschreven. Nu gaat de gemeente met gebruikers een
intensief traject in.

Vraag
Aanwezigen willen graag notulen van deze bijeenkomst ontvangen. Kan dit worden
toegezegd, en hoe zal men dit ontvangen (geen presentielijst van deze avond).

Antwoord
Notulen worden toegezegd. Het verslag zal via de website te downloaden zijn. Een aantal
papieren versies zal naar dorpsraad en verenigingen worden gestuurd voor mensen die
geen internet hebben. Deze kunnen het verslag dan daar verkrijgen.

Vraag:
Vanuit de zaal komt nog de opmerking dat het vanavond opviel dat het onderwerp
communicatie meermalen aan de orde is geweest. Benadrukt wordt dat het naar buiten
melden dat je doende bent met bijvoorbeeld onderzoeken ook communicatie is. Ook als je
niets te melden hebt kan dit gecommuniceerd worden.

Antwoord:
De wethouder geeft aan zich bewust te zijn van de beperkte communicatie in de afgelopen
maanden. Echter daar is deels ook bewust voor gekozen. Dit is helaas niet meer terug te
draaien. Na de vakantie pakken we de draad weer op en gaan we voortvarend aan de slag.


Vraag: De bewoners zijn trots op de Kiesstolp waar die nu ligt. Veel mensen hebben er
moeite mee dat die weg gaat.

Antwoord:
De wethouder begrijpt deze gevoelens, zeker nu er een stukje onzekerheid is. Als het
nieuwe ontwerp er ligt wordt het gesprek aangegaan dat nieuw gemeenschapshuis
minstens zo goed is als het oude. Wat er nu staat voldoet wellicht niet meer over 20 jaar.
Op nieuwe ontwerp wordt daarop voorgesorteerd. We moeten over dit stukje emotie heen.
We gaan voor een goede voorzieningen.


Vraag:
Dan heeft iemand gehoord dat kinderen van lagere school minder m2 krijgen. Wordt er een
andere norm gehanteerd? Leidt dat tot minder ruimte op school?


                                  9
VerslagAntwoord
Neen, het aantal m2 wordt niet minder. Eerst leidde een x-aantal kinderen tot 1 klaslokaal.
Nu geldt die norm niet meer. Men gaat uit van een bepaald aantal vierkante meters per
leerling. In de opvatting van de wethouder is dit een verbetering. Hier zit dus geen
bezuiniging in opgesloten. Ook volgens de nieuwe normen wordt een uitstekende school
gerealiseerd. Het schoolbestuur is en blijft hier intensief bij betrokken.


Afronding formele gedeelte
Wethouder Testroote dankt alle bezoekers voor hun komst, inbreng en aandacht.
De wethouder dankt de dorpsraad voor de rol die zij in het communicatietraject wil gaan
vervullen. Verenigingen die meer betrokken willen worden, wordt verzocht zich te melden
met naam en adres.
Als mensen hem nog apart een vraag willen stellen kan dit ook informeel na deze
bijeenkomst

Dhr. Wim Janssen uit Arcen wil graag kwijt dat er in Arcen vorige week ook een bijeenkomst
heeft plaatsgevonden. Dit was een goede bijeenkomst.
In Arcen is een gedeelte van de bevolking tegen de locatie voor het MFA. De vraag werd
toen gesteld of er ook voorstanders waren. Wellicht is het beeld ontstaan dat heel Arcen
tegen is maar dit is niet zo. Er is een petitie van 650 inwoners vóór de locatie op het Ovaal.
200 bezwaarschriften zijn er tegen de plannen ingediend. Dhr. Janssen wil dit nog graag
meegeven en dankt voor de aandacht.


Venlo, juli 2010.
Monique Kessels
                                   10

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:57
posted:10/27/2010
language:Dutch
pages:10