; Verslag Werkconferentie
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Verslag Werkconferentie

VIEWS: 110 PAGES: 24

 • pg 1
									Verslag
WMO- Werkconferentie
“ Maatschappelijk Meedoen “


op 17 mei 2006
in het gemeentehuis Gennep
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie    1/24
Inhoudsopgave


0    Deelnemerslijst

1.   Inleidingen
1.1   Inleiding Maatschappelijk Meedoen door de wethouder voor mw. M. Seegers van de
    gemeente Gennep

1.2   Inleiding Kadernota Maatschappelijk Meedoen , uitgangspunten, inhoud en proces voor
    WMO-beleid in Gennep door J. van Heijningen
2.   Knelpunten en oplossingen per thema

2.1   De resultaten van de workshops: knelpunten en oplossingen voor het thema Hulp bij het
    Huishouden, PGB, Indicatiestelling, Mantelzorg en Vrijwilligerswerk

2.2   De resultaten van de workshops: knelpunten en oplossingen voor het thema Informatie
    en advies, Clientondersteuning, 1 loket, clientenparticipatie WMO-raad


2.3   De resultaten van de workshops: knelpunten en oplossingen voor het thema Wonen, Zorg
    en Welzijn-Leefbaarheid, Ouderenbeleid en Opvoedingsondersteuning-Prventie Jeugdzorg
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                                    2/24
Lijst van Aanwezigen
1 Thuiszorg Noord Limburg  M. Jaspers
2 Synthese         Mart Willems
3 Intos           W.J. le Clerq
4 Pantein          Mw. A. Crouwers
5 KBO            Maria van Gerwen
6 KBO St Norbertus     M.H. v.d. Kamp
7 Burgeradviesraad     Kitty Hofmans
8 Burgeradviesraad     F. Esmeijer
9 RIBW           M. Poels
10 Synthese         Enno de Greef
11 Pantein         Mw. J. Driessen
12 Platform Gehandicapten  Theo van der Logt
13 Intos          J.J.M. Noy
14 KBO           Mies Meeuwissen
15 KBO St Norbertus     J. Eijkmans
16 Burgeradviesraad     P. Schaefer
17 Burgeradviesraad     R. Vullings
18 Intos          W.v. Riet
19 Pantein         Mw. J.A.M. Lachamp
20 KBO           P.J.W. Poelen
21 KBO           Anette Jansen
22 KBO St Norbertus     M. Artz
23 Burgeradviesraad     A. Rijnhart
24 BJZ Venray        Jacqueline le Sage
25 Burgeradviesraad     Annemarie Meijers
26 GOM           Hr Van den Bosch
27 Dichterbij        Marius van der Hoogen
28 Paters van de H. Geest  Hr. Marcellis
29 Gemeente Gennep     Wethouder M.Seegers
30 Gemeente Gennep     H. Baarends
31 Gemeente Gennep     W. Wellens
32 Gemeente Gennep     J. van HeijningenGemeente Gennep
Verslag Werkconferentie               3/24
1.1.  Inleiding Samen Maatschappelijk Meedoen door wethouder mevrouw
M. Seegers

Ik wil u allemaal hartelijk welkom heten op deze conferentie. De opkomst geeft aan hoe
groot de betrokkenheid is bij dit onderwerp. We gaan het deze bijeenkomst samen
hebben over het beleid wat we in Gennep in dialoog met u gaan opstellen in het kader
van de WMO. Uw inbreng is van wezenlijk belang.

Ik wil u bij voorbaat alvast bedanken. Want ik vraag vandaag veel van u. Ik vraag u
vandaag om met ons mee te denken en ons te adviseren.
U bent gevraagd de onderwerpen te noemen waarvan u vindt dat de WMO over moet
gaan. Herkent u deze thema‟s? Kunt u ze aanvullen, verbeteren, of meer diepgang
geven? Mist u onderdelen, of zijn belangrijke thema‟s niet genoemd?
Dàt zijn onder meer de vragen waarover ik met u van gedachten wil wisselen en liefst met
een doos vol met antwoorden, suggesties, meningen, praktische, creatieve en
inspirerende ideeën, de deur uit wandel vanavond. En met die doos gaan wij dan aan de
slag het WMO beleid te formuleren wat voor een groot deel ook voldoet aan de behoefte
die er is.
Graag maak ik dan ook gebruik van uw creativiteit en uw vermogen om oplossingen aan
te dragen.
Veel gemeentelijke taken vallen onder de nieuwe wet. Als gemeente hebben wij de taak
de WMO te regisseren: dat wil zeggen te stimuleren, te coördineren en te faciliteren.

Doel is steeds: Meedoen; wij willen de participatie (deelname) van mensen aan onze
samenleving stimuleren. Dit geldt vooral voor mensen die door een beperking niet of
moeilijk mee kunnen doen. En dan gaat het niet alleen om lichamelijke beperkingen. Maar
ook psycho sociale of financiële beperkingen.

Op lokaal niveau worden meer en meer initiatieven genomen om te komen tot
samenwerking. De noodzaak tot meer samenwerking wordt gevoed door de overtuiging
dat wij hierdoor de klant, de consument, de zorgvragende inwoner betere en op maat
gesneden diensten kunnen verlenen.

Voorlopig gaan we uit van de volgende uitgangspunten voor het Genneps WMO-beleid:

Meedoen:
Meedoen voor alle mensen met of zonder beperkingen. Meedoen versterkt de
zelfredzaamheid van mensen en werkt preventief als het om zorg- en
ondersteuningsvragen gaat.

Eigen verantwoordelijkheid:


Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                               4/24
Mensen aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid en het benutten van de eigen
mogelijkheden. Waar mogelijk de zelfredzaamheid versterken voordat professionele zorg
en ondersteuning wordt ingezet.

Keuzevrijheid:
De klant die ondersteuning nodig heeft, zelf laten kiezen welke vorm het beste past. Dit
kan zijn zorg of ondersteuning in natura of zelf inkopen met een persoonsgebonden
budget.

Sociale samenhang versterken:
Sociale samenhang is de basis voor welbevinden, participatie en zelfredzaamheid. De
inrichting van wijken en dorpen en het voorzieningenniveau dragen bij aan het verstreken
van de sociale samenhang.

Minder bureaucratie:
Aanvragen voor ondersteuning zijn laagdrempelig en zijn eenvoudig toegankelijk en
bereikbaar.

De vraag centraal:
Zorg en ondersteuning sluiten aan bij de vraag van de burger en zijn het resultaat van een
gazamenlijke verantwoordelijkheid.

Burgerparticipatie:
De burger en in het bijzonder de burger die het direct aangaat, betrekken we bij het
ontwikkelen van beleid. Overleg en beleidsparticipatie vinden plaats vanuit een breed
samengestelde WMO-raad.

Kwaliteit:
Professionele ondersteuning is gecertificeerd. Vrijwilligers bieden we mogelijkheden aan
om de deskundigheid te bevorderen.

Regie:
De gemeente voert de regie door het stimuleren van samenwerking, het coördineren en
het realiseren van ketenzorg met alle relevante partijen. Resultaat is een samenhangend
beleid dicht bij de burger.

In het 4- jaren beleidsplan WMO willen we beschrijven wat we willen bereiken en vanuit
welke visie we willen gaan werken. Daarbij betrekken we wat we nu al doen en waar nu
knelpunten zitten. In overleg partners - professionals, vrijwilligers en cliëntenorganisaties
uit het veld - gaan we beleid opstellen. Het is van belang daarbij verbanden te leggen met
andere beleidsplannen. Denkt u daarbij aan bijv. vrijwilligersbeleid of subsidiebeleid.


Ik wens u veel succes vanavond!!
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                                  5/24
1.2. Presentatie over gemeentelijke Kadernota ‘Maatschappelijk Meedoen’
             WMO Gennep
             Kadernota
         „Maatschappelijk Meedoen‟
              Doel en visie
  • Samenhangend lokaal beleid, zodat
   „mee doen‟ mogelijk wordt
  • Opvang vergrijzing én vermaat-
   schappelijking
  • Beleid dichtbij de burger
  • Niet leunen maar steunen
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                          6/24
             Doel en visie
  • Viertrapsmodel:
     – Eigen verantwoordelijkheid
     – Civil society: vrijwilligers en
      mantelzorgers
     – Algemene lokale voorzieningen
      b.v. sport cultuur welzijnswerk
     – Specifieke voorzieningen b.v.
      huishoudelijke hulp,
      woningaanpassing
           Compensatieplicht
    Compenseren leidt tot recht op ondersteuning
    om
  •  een huishouden te voeren
  •  normale gebruik van een woning;
  •  zich in en om de woning kunnen verplaatsen;
  •  zich verplaatsen dat aansluiting kan worden
    gevonden bij regionale, bovenregionale en
    landelijke vervoerssystemen;
  •  ontmoeten van andere mensen en het aangaan
    en onderhouden van sociale verbanden
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                7/24
             Keuzevrijheid
  • Keuze voor PGB

  • Client kiest aanbieder

  • Als client niet kiest
   verdeelt gemeente
   aan de hand van
   marktaandelen
       Beleidskader inhoudelijk
  Negen prestatievelden

     1.  leefbaarheid en samenhang
     2.  Jeugd en opvoeding
     3.  Informatie, advies en clientondersteuning
     4.  Mantelzorg en vrijwilligerswerk
     5.  Participatie mensen met een beperking
     6.  Voorzieningen mensen met een beperking
     7.  8. 9. Maatschappelijk opvang/ huishoudelijk
          geweld – OGGZ - Verslavingszorg
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                   8/24
     Keuze 1

  • Starten met de prestatievelden met nieuwe taken :
   3, 4 en 6

     3: Informatie, advies, clientondersteuning in
      Loket - Front Office
     4: Mantelzorg
     6: Hulp bij het Huishouden en PGB


  • Later in 2007 4-jarenbeleidsplan met overige
   prestatievelden; keuze van prestatievelden voor
   herijking na analyse van bestaand beleid
         Dienstverleningskader
  • Gemeente is er voor zijn burger
  • Gemeente speelt in op houding en gedrag,
   middelen en capaciteiten van de burger
    maatwerk
  • Gemeente stimuleert zelfwerkzaamheid,
   eigen verantwoordelijkheid
  • Samenspel Burger, Gemeente en
   Maatschappelijke Dienstverlener
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                  9/24
    Kwaliteitskader

  • Kwaliteit van de voorzieningen
     – deugdelijk en veilig
     – doeltreffend, doelmatig en klantgericht
  •  Kwaliteitswet zorginstellingen
  •  WMCZ: medezeggenschap clienten
  •  WKCZ: klachtrecht clienten
  •  Jaarlijks verplicht klantentevredenheidsonderzoek
         Samenwerkingskader
  • Burger- en clientenparticipatie
     – WMO-raad met adviesbevoegheid
  • Zorgaanbieders, maatschappelijk middenveld
  • Facilitators: Zorgkantoor, CIZ, CAK
  • Gemeenteraad: horizontale verantwoording (niet
   verticaal naar het rijk)
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                   10/24
     Keuze 2

  • Starten met WMO-raad met adviesbevoegdheid voor
   clienten- en burgervertegenwoordigers

  • Betrekken van netwerk van zorg- en
   welzijnsaanbieders bij invoering van WM0

  • Raad voorstellen een klankbordgroep te vormen van
   4 of 5 raadsleden
     Financieel kader
  •   Invoeringsbudget € 101.000,-
  •   Uitvoeringsbudget ruim € 1 mln
  •   Organisatiebudget krap

  •   Geen efficiencykorting
  •   2 jaar op historische basis (2005)
  •   Toegroeien naar objectief model
  •   Gennep = plusgemeente
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                  11/24
     Keuze 3


  • Starten met uitgangspunt budgettair neutraal  • In 4 jarenbeleidsplan in 2007 voorstellen
   ontwikkelen waarvoor vanaf 2009 financiele
   ruimte ontstaat
     Keuze 4

  Eigen bijdragen.
  Administratie en inning verplicht door CAK.
  Wachten op AMvB.
  18% van benodigd budget komt uit eigen bijdrage

  • Keuze voor heffen van eigen bijdrage

  • Op basis van cijfers 2005 mate van
   inkomensafhankelijkheid vaststellen
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                12/24
     Keuze 5

  Thuiszorg en verzorgingshuizen zijn huidige aanbieders.
    Alpha hulpen kunnen worden ingeschakeld via
    thuiszorgorganisaties.
  Schoonmaakbedrijven zijn goedkoper maar leveren
    (nog) geen zorggerichte kwaliteit.
  In de toekomst wordt een tekort aan huishoudelijk
    verzorgers verwacht.

  • Gezien de financiele voordelen: op termijn ruimte
   bieden voor aanbod van schoonmaakbedrijven onder
   voorwaarde van te stellen kwaliteitseisen
     Keuze 6

  Indicatiestelling Hulp bij het huishouden
  Door gemeente of door CIZ of zorgaanbieders.

  • Uitgangspunt zoveel mogelijk indiceren door
   gemeente zelf.
  • Daar waar koppeling met AWBZ-indicaties is
   ligt CIZ voor de hand.
  • Voor eenvoudige indicaties en waar snelheid
   geboden is indicatie door zorgaanbieder zelf
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                    13/24
   Keuze 7
  Aantal zorgaanbieders.
  • Gezien keuzevrijheid voor de klant moet gemeente
   minimaal twee zorgaanbieders selecteren.

  Keuze voor PGB heeft voor-en nadelen.
  Voordeel ligt in eigen keuze van hulpverlener, welke hulp
   en wanneer.
  Nadeel ligt in hogere administratieve last (papierwerk)
   voor klant en gemeente.

  • Klanten nadrukkelijk voor- en nadelen van PGB voor te
   leggen
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                     14/24
2. Resultaten van de workshops

2.1  Thema Hulp bij het huishouden, PGB, Indicatiestelling, Mantelzorg en Vrijwilligerswerk


Themabeschrijving
Huishoudelijke verzorging ofwel Hulp bij het Huishouden wordt de belangrijkste nieuwe WMO-taak
voor de gemeente. Gemeente nemen de rol van het Zorgkanto
or over. Mensen die zelf niet meer hun huishouden kunnen organiseren/ op orde houden kunnen
bij de gemeente aankloppen.

De gemeenten moet de mensen voor individuele voorzieningen dus Hulp bij het huishouden,
Woningaanpassing, Scootmobiel, Rolstoel een PGB aanbieden. Wil iedereen een PGB. Daar zit
mogelijk nogal wat papierwerk aan. Is een voucher (een bon voor een aantal uren Hulp bij het
huishouden) een goed alternatief voor een PGB?

Indicaties moeten worden gesteld om te beoordelen of en in welke mate (hoeveel uur) iemand in
aanmerking komt voor Hulp bij het huishouden. Daarbij wordt gekeken naar wat mede huisgenoten
in de leefeenheid kunnen overnemen. Dat heet gebruikelijke zorg.
Moeten de huisgenoten in alle gevallen alle zorg op zich nemen? Moeten er aparte indicaties
worden gesteld voor mensen die alleen schoonmaak nodig hebben? Of moet het gaan om Hulp bij
het huishouden waarbij klant en aanbieder samen regelen wat er moet worden gedaan in de
geïndiceerde uren?

Mantelzorgers zijn uiterst belangrijk. Mensen kiezen er zelf niet voor mantelzorger te worden. Het
overkomt ze. Er is nogal eens spake van overbelasting van de mantelzorger. Wat zijn de
knelpunten? Hoe kunnen mantelzorgers ondersteund worden? Wat kan de gemeente daarin
betekenen?

Vrijwillgers leveren op het brede WMO-terrein maar ook voor de vrijwillige thuiszorg een cruciale
bijdrage aan de civil society. Wat doet de gemeente op dit moment. Waar liggen knelpunten? Hoe
zou de gemeente (en anderen) kunnen ondersteunen, stimuleren?

A. Knelpunten
In de workshop zijn de hieronder genoemde knelpunten en vragen aangedragen. Vaak zijn daar in
de workshop direct oplossingen aan gekoppeld. In deze verslaglegging rapporteren we knelpunten
en oplossingen afzonderlijk.

Indicatiestelling
   Wie beoordeelt of iemand Hulp bij het huishouden nodig heeft. Welke criteria worden in de
    indicatiestelling gehanteerd. Wat is de rol van de mantelzorger en vrijwilliger hierin?
   Loskoppelen van zorg en schoonmaak  wie beoordeelt dit!- deskundig indicatieorgaan.
   Moet je voor elke voorziening AWBZ, Hulp in huis, Rollator, enz. apart geïndiceerd
    worden?
   Er is vaak te weinig snelheid bij de behandeling van Indicaties en Herindicaties
   Bij CIZ zien we te vaak mensen die er te weinig verstand van hebben , b.v. ziekten, die bij
    hen onbekend zijn
   Toekenning zorg door het CIZ is deze blijvend of komt er een herziening door de
    gemeente met de WMO
   Hoe wordt objectiviteit gewaarborgd als zorgaanbieders zelf mogen indiceren.
   Indicaties/ deskundige
       o Neen je moet kijken naar de situatie in dat huishouden
       o Let op eenzaamheid en immobiliteit
 Gemeente Gennep
 Verslag Werkconferentie                                    15/24
PGB
    Aandeel PGB moet groter? Is deze vraag er wel. Op dit moment 2-3% van de zorg. Staat
    de cliënt hier wel op te wachten?
   Zijn PGB‟s en vouchers voor elke voorziening beschikbaar. Mag iedereen in alle gevallen
    kiezen voor een PGB of voucher?
Huisvesting
   Moeten de klanten van Dichterbij die via de vermaatschappelijking zelfstandig gaan wonen
    ook bediend worden met WMO-voorzieningen?
   Er ontstaat een gat tussen thuis wonen (zonder voorzieningen) en het verpleeghuis
   Probleem is ook het gescheiden worden van mensen, waarvan één met een gebrek moet
    leven.
   Verpleeghuis wordt de sluitpost; gevolg is te lage kwaliteit van leven.
   Mensen verhuizen niet gemakkelijk naar woningen met zorg voorzieningen; mensen
    neigen ‟op hun stekje‟ te blijven.

Individuele voorzieningen en hulpverlening
   Meerdere hulpverleners bij één klant is niet wenselijk.
   Er zal een tekort aan personeel in de zorg aan mensen die in dit vak willen werken,
    ontstaan. Vakmensen gaan ontbreken.
   Mensen kunnen geen formulier lezen, kunnen soms niet lezen.

Mantelzorg
   Gaat de hulpverlener de hulp van de mantelzorger overnemen als hij/zij het niet meer
    aankan?
   Mantelzorg is in de praktijk vaak mantelplicht; mensen doen het niet vrijwillig; het overkomt
    ze; er moet goed beoordeelt worden hoeveel zorg er redelijkerwijs aan een mantelzorg kan
    worden overgelaten
   Mantelzorger wordt je, terwijl je het niet wil.
   Het overkomt ze heel vaak en ze zakken er langzaam in
      o Te weinig nut b.v dementerende
      o Te weing voor zichzelf durven opkomen
      o Schuldgevoel naar hulpbehoevende
   De Mantelzorger heeft naast de zorg voor het huishouden al zo veel zorgen, omdat de
    huisgenoot ziek of beperkt is.
   Vrijwillig is niet vrijblijvend
   Wat gebeurt er als de mantelzorger uitvalt; wie pikt de zorg dan op?
   Mantelzorger gaat uit van zelfsprekendheid; hij/ zij heeft geen keuze.
   Mantelzorgers komen in een nieuwe situatie en weten in het begin niets. Je moet alles zelf
    doen.
   Kennis wordt pas relevant als je zelf in de mantelzorg-situatie terecht komt.
   Hoe bereik je mantelzorgers.
   Professionals hebben niet altijd het juiste „buuk‟-gevoel.
   Mantelzorgers verbloemen vaak het gebrek van de betrokkenen, b.v. dementie.
   Degene die hulp nodig heeft vindt het moeilijk aan de mantelzorger om steun te vragen

Overige
   Eenzaamheid is een groot probleem: Vooral in verpleeghuizen.
   Alarmering

B. Oplossingen

Indicatiestelling
   Goede voorlichting over wijze van indicatiestellen.
 Gemeente Gennep
 Verslag Werkconferentie                                   16/24
    Goede opleiding en instructie van indicatie-adviseurs.
    Integratie van indicatiestelling voor meervoudige zorg.
    Waarom CIZ nog laten indiceren of inhuren bij gemeente. Criteria voor HVZ zijn waterdicht.
     Laat thuiszorgaanbieders dit regelen met steekproefgewijze toetsing door gemeenten.

PGB
     Voorkeur voor vouchersysteem om aandeel van PGB-gebruik te vergroten
     Preventie; verbeteren van de Lifestyle

Huisvesting
   Tussen woningen met zorg, waar mensen gezamenlijk oud worden.
   Levensloopbestendige woningen
   Boerderij Hazenkamp waar alle leeftijdsgroepen wonen. Apartementen voor ouderen, die
    snel aangepast kunnen worden.

Individuele voorzieningen en hulpverlening
   Sociaal netwerk
   Glasvezelkabel maakt beelschermcontactmogelijk; zorgTV als oplossing tegen
    eenzaamheid
   Eerstverantwoordelijke Verzorgende (EVV-er) is contactpersoon voor klant die soms
    meerdere hulpverleners heeft. De zorg moet goed op elkaar aansluiten.
   Relatiebeheerder die met de klant toetst of de zorg goed geleverd wordt.

Mantelzorg
   Mantelzorg is een probleem doch dit vereist specifieke vaardigheden om mantezorgers te
    werven en te ondersteunen. Dus leg dit neer bij professionals.
   Voorlichting en informatie van mantelzorgers.
   Lotgenotencontact voor mantelzorgers. Daarmee kom je in een circuit van
    ervaringsdeskundigen.
   Cursussen voor mantelzorgers.
   Deskundigheidsbevordering van mantelzorgers en vrijwilligers.
   Respijtzorg voor mantelzorgers die ven rust nodig hebben: of zelf even op vakantie (en
    vrijwilliger of professional neemt de zorg over) of hulpbehoevende wordt tijdelijk elders
    verzorgd.
   Steunpunt voor mantelzorgers in de gemeente
   Verplichte vrijwilligersverzekering voor het opvangen van risico‟s tijdens het uitvoeren van
    vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk
   Vrijwilligerswerk wordt aantrekkelijker bij vrijstelling van sollicitatieplicht
   WWB-ers inzetten in hulp in het huishouden; indien er tekort aan sociale vaardigheden
     bestaat inzetten van hulp in 2-tallen: mentor van thuiszorg en wwb-er doen samen de Hulp
     bij het Huishouden.

2.2.  Thema Informatie en advies, Vraagverheldering, cliëntondersteuning, 1 loket én
Cliëntenparticipatie- WMO-raad

Themabeschrijving
In deze workshop staat de vrager centraal. De zorg- en welzijnsvrager heeft behoefte aan
informatie en advies. Vooral de burger die de weg niet weet naar het brede scala van zorg- en
welzijnsproducten, die door de diverse instellingen wordt aangeboden, heeft behoefte aan
ondersteuning.

 Gemeente Gennep
 Verslag Werkconferentie                                    17/24
Deze hulp kan zich beperken tot informatie, folders, brochures. Informatie kan ook via internet
worden gegeven. De Wegwijzer is daar een goed adres voor. Soms is er ook behoefte aan advies.
B.v. Welke organisatie kan het best mijn hulpvraag beantwoorden?
En soms is er meer nodig; Vraagverheldering en cliëntondersteuning: samen met de klant kijken
naar Wat is nou werkelijk de hulpvraag? Is datgene wat de klant vraag de enige oplossing of zijn er
alternatieven. Of is er meer aan de hand. En wat is er nodig om dat op te lossen?
Cliëntondersteuning kan ook betekenen. Een afspraak maken voor de klant bij een hulpverlener of
samen een aanvraagformulier invullen. Belangrijk is dat de klant , de aanvrager niet verwezen
wordt. Wel kan de vraag worden doorgespeeld naar de organisatie dien de vraag het best kan
oplossen.
Het Loket is een belangrijke instrument voor bovenstaande. Op één plaats kunnen mensen terecht
voor vragen op een breed terrein. De gemeente is bezig haar Front Office hier zo breed mogelijk
voor in te richten.

Van afzonderlijk bellang is de WMO-raad. De Wet eist cliëntenparticipatie. Gemeente Gennep is
hier ook van overtuigd en wil draagvlak zoeken bij de mensen wie het het meest aangaat. Gennep
wil interactief beleid ontwikkelen, dus samen met de cliëntenvertegenwoordigers. Wij willen dan
ook een WMO-raad opzetten. Gedacht wordt aan een groeimodel, met in het eerste jaar vooral de
klantenvertegenwoordigers over de onderwerpen waar het eerste jaar over gaat: huishoudelijke
verzorging, PGB, mantelzorg en Informatie, advies en cliëntondersteuning. Afspraken moeten
worden gemaakt over samenstelling, taken en bevoegdheden, facilitering. Wat zijn uw ideeën en
verwachtingen hierbij.

A. Knelpunten, aandachtspunten

Vetgedrukt zijn de punten die op de flapover zijn genoteerd als kernknelpunten

Informatie en advies
   Infoloket- kwaliteit- spreekkamer- advisering- deskundige inschakeling-
    belangenbehartiging, Beroep- en bezwaarprocedure, die simpel en inzichtelijk moet zijn
    voor de burger!
   Ontbreken van info/advies
   Informatie en advies (2)
   Vraagverheldering en cliëntenondersteuning mensen weten de weg niet
   Cliëntenondersteuning- onafhankelijkheid. Participatie advies. Belangenbehartiging.
   Toegankelijkheid loket
   Bereikbaarheid loket ook voor mensen die minder mobiel zijn
   Internet?
   Geen/ ontsluiting informatie via digitale weg(wijzer) – geen drempel
      o Mantelzorg
      o Eigen verantwoordelijkheid
   Wijze waarop de cliënt aan zijn informatie komt
      o Internet
      o Waar te zoeken
      o Bereikbaarheid
   Sociale kaart ook digitaal
   Fysieke bereikbaarheid
   Klachtenprocedure: eenvoudig
   Informatiebrengen
   Ondersteuning bij gebruik internet
   1 loket: info-advies-doorverwijzen Gemeente Gennep
 Verslag Werkconferentie                                    18/24
WMO-raad
   WMO-raad deskundigheid/ belangenbehartiging
   WMO-raad adviesfunctie
   WMO-raad koppeling ouderenadviseurs
   Objectiviteit WMO-raad
   Participatie  Belangenbehartiging
   WMO-raad in oprichting Taken bevoegdheid verantwoordelijkheid. Deskundigheid. Niet te
    log
   WMO-raad –
    1. Cliëntenparticipatie Wie, Wat, Waar, Waarom, Wanneer, Hoe
    2. Facilitering WMO-raad door gemeente (5-6)
    3. idem naar diverse achterbannen
    4. Samenstelling WMO-raad
    5. Taken verantwoordelijkheid, bevoegdheden van WMO-raad
   Uitvoering aandachtsvelden; advies WMO raad- waarde en weging advies.
   Brede deskundigheid van cliëntenparticipanten objectief
   Deskundigheid in de WMO-raad
   WMO-raad en achterban
   Hoeveel mensen moeten er in de WMO-raad zitten om het werkbaar en overzichtelijk te
    houden
   Samenwerking instellingen (back offices)-3 maal !!!
   Backoffice en samenwerking van instellingen
   Vraag achter de vraag
   Samenwerking en belangen in de WMO zijn verschillend; aanbieders zijn ook
    concurrenten. Dit conflicteert soms met samenwerken.
   Op welke gebieden moet er samengewerkt worden
   Over de drempel helpen van vrager
   Ondersteuning zorgvragers; belangenbehartiging is ook een vorm van concurrentie.
   verschillende zorgvraag: hoe ga je de koek verdelen: Wat doe je als het geld op is,
    welke zorgvragen komen er dan in de knel, hoe bepaal je waar het geld naar toe gaat.
Overige
   Bij objectief model wachtlijst weg
   Grenzen mantelzorg
   Mantelzorg
   Regionale samenwerking

B. Oplossingen

Front office
   Deskundig personeel bij de frontoffice en dat de communicatie met de afdelingen/
    hulpgevenden snel en soepel verloopt en duidelijkheid geven naar de cliënten toe.
    Duidelijke voorlichting en vraagstelling.
   Goed opgeleide ambtelijke medewerkers in Frontoffice:
      o Brede kennis
      o Klantgericht werken
      o Goederegistreren in frontoffice en klant volgen
   Persoonlijke benadering: goede adviseurs met brede kennis, neutraal zijn, goede opleiding
    hebben.
   Eén zorgloket voor alles!! Met een grote bevoegdheid. Wat snel opgelost kan worden, niet
    doorsturen.
   Eén loket waar mensen met allerlei vragen terecht kunnen en waar een schifting gemaakt
    wordt tussen info en advies en doorverwijzen

Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                                  19/24
    Leer mensen info zoeken
    1 loket onder regie van de gemeente; toegankelijk en laagdrempelig; deskundige
    baliemedewerker+ computer; duidelijke vraagstelling- juiste doorverwijzing
    1 laagdrempelig zorgloket met alle info+advies. Front office/ back office. Balie +
    computerinfo-website. Professionele hulp- juiste bejegening- goede verwijzing
    1 loket. Brede aanpak
      o centraal
      o deskundigheidsbevordering. Hoe te zoeken
      o outreachend
    Dichterbij de persoon brengen via gemeentelijke folder, info, enz. Duidelijk en ook
    gemakkelijk voor iedereen te lezen. Deskundig, via dorpen.
    Informatie kan het beste persoonlijk worden gegeven bij mensen thuis vooral voor ouderen
    Tevredenheidsonderzoekje
    Ambtelijk ontvangst advies dus opleiding + follow up Back office
    Laagdrempelig (spreekkamer, lokatie), bijvoorbeeld niet bij Sociale Dienst maar bij
    gemeentebalie of andere instelling); koppel alle loketten, sluit aan bij bestaand.
    Vraagstelling door zorgvrager; loket met oplossing komen ; direct of achterban beste
    oplossing geven. Zonder verstrengeling bij zorgaanbieders.
    Niet van kastje naar de muur en snelle afhandeling.
    Gericht zoeken en aantrekkelijk maken
    Goede adviseurs
    Digitale snelweg faciliteit
    Klachtenprocedure hulpverlener – klant

WMO-raad
   Deskundigheid in de WMO-raad (2) en afgevaardigden moet gesteund worden door hun
    achterban en goede feed back terugkoppeling.
   Leden WMO-raad op persoonlijke titel
   Scholing/ ervaringsdeskundigen
   Zorg voor een mix van (relatieve) leken en relatieve experts.
   WMO-raad samenstelling functies, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden + waarde
    advies
      o Ouderen     1x
      o Gehandicapten 1x
      o Dichterbij    1x
      o Wonen      1x
      o Juridisch    1x
      o Ambtelijk    1x
      o Welzijn     1x
      o ?        1x
               ----
               8
   Kleine WMO-raad met competenties / kwaliteit
   WMO-raad van 8-12 personen. Goede toezicht, neutraal zijn en niet alleen voor je eigen
    achterban werken en inzicht hebben
   Beloning van WMO-raad- scholing
Samenwerking
   Samenwerking tussen de verschillende organisaties
   Samenwerking door regie te voeren door gemeente
   Elkaar kennen – korte lijnen
Overige
   Huisbezoeken
   Gemeente moet een strakke regie voeren (ook bij inkoop van het door hen gewenste)
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                                   20/24
    Mantelzorg goed begeleiding en toezicht


2.3. Thema’s Wonen, zorg en welzijn, leefbaarheid, Ouderenbeleid, Opvoedingsonder-
steuning, preventie jeugdopvang

Deze thema‟s komen in het 4 jarenbeleidsplan in 2007 aan bod. Dit betekent niet dat de gemeente
nu stilstaat op deze terreinen. Rondom Wonen, Zorg en Welzijn is al enige tijd regionale
samenwerking. We spreken met woningcorporaties, zorgaanbieders en welzijnsverleners over een
zo goed mogelijk aanbod aan de klant. Met een samenhangend aanbod proberen we meer
samenhang in de samenleving tot stand te brengen. Dit komt de leefbaarheid ten goede. De
fysieke leefbaarheid en de sociale leefbaarheid.

Ouderenbeleid is gericht op het stimuleren van ouderen om zo lang mogelijk in de samenleving te
participeren, als volwaardig burger. Dit geldt ook voor mensen met een handicap. Deze
doelgroepen moeten zo veel mogelijk kansen krijgen om hun zelfredzaamheid te vergroten en
daardoor zo lang mogelijk grip op het eigen leven te houden.

Opvoedingsondersteuning is gericht op preventie. Het ondersteunen van jongeren én hun ouders
om de jongeren uit de problemen te houden is het doel waar gemeenten samen met scholen,
maatschappelijk werk, leerplicht en andere partners voor staan. Het voorkomen van de
inschakeling van Jeugdzorg. Dat is nodig. Daar zijn al lange wachtlijsten ( en mogelijk komt de
Jeugdzorg de komende jaren ook wel naar de gemeenten).

A. Knelpunten, aandachtspunten

Leefbaarheid
     Leefbaarheid WWZ
     Leefbaarheid WWZ  woonvoorziening
     Leefbaarheid WWZ in kader van extramuralisering
     Leefbaarheid voorzieningen, ongedeelde samenleving
     Voorzieningenniveau in de dorpen
     Leefbaarheid in de dorpen
     Knelpunten leefbaarheid: vervoer, huisvesting, voorzieningenniveau, draagvlak te
     creëren
Samenhangende voorzieningen
     Samenhang bevolking
     Bevorderen van sociale samenhangend welzijnsniveau
     Samenhangend welzijnsniveau van voorzieningen
     Voorzieningengebruik LVG +
     LVG + in Gennep (groep van mensen tussen wal en schip) 2 werk voor mensen met
                                   e

     een beperking ja…. Maar nog steeds in een beschutte setting
     LVG + met gedragsproblemen kunnen goed functioneren als wonen, werk
     goed op elkaar ingrijpt. Voor deze groep is geen adequate vorm van dagbesteding+
     samenwerking op de de voornoemde gebieden moet beter.
     Regionale samenwerking
Huisvesting, 0-treden
     Bestand levensloopbestendige woningen (nultreden)
     Nultredewoningen, inventariseren of men met aanpassingen in huidige woningen
     blijven wonen
     Woningen: nultrede aangepast
     Goede huisvesting nultreden
 Gemeente Gennep
 Verslag Werkconferentie                                  21/24
     Huisvesting van ouderen
     Voorzieningen gebouwen. Grootste knelpunt is de locatie “De Ark” te klein, houten
      gebouw, ongeschikt, brandgevaarlijk
Basisvoorlichting
     Hoe ken je steeds de vraag?
     Onbekendheid bij de gemeente
     Hulpvraag helder te krijgen
     Voorlichting (2)
     Informatie en advies
     Voorlichting aan ouderen ivm leefbaarheid
     Voorlichting en verwijzing
     Basisvoorlichting individueel
     Hulp bij formulieren (eigen verantwoording)
     Er zijn zoveel mensen die geen raad weten met formulieren etc. teveel tekst. Hoe
      kunnen zij in dit nieuwe systeem geholpen worden?
Jeugd en opvoeding
     Opvoedingsondersteuning (2)
     Opvoedingsondersteuning gericht op preventie
     Opvoedingspreventie (jongeren) schoolmaatschappelijk werk/ leerplichtwet
     Knelpunten Jeugdzorg; basisschoolleeftijd
     Basis jeugd? 5 t/m 18 Algemeen Maatsch. Werk etc.
     Samenhangend welzijnswerk
     Deelname basisonderwijs aan netwerk Gennep?
     Regierol van de gemeente in het netwerk?
Ouderenbeleid
     Zorgelijk de toename van de ouderen
     Ouderenbeleid. Markt waar steeds vraag is en steeds minder jongeren die in de zorg
      willen werken
     Ouderenbeleid: dat er voorzieningen komen waar mensen op de dag naar toe kunnen
     Ouderenbeleid
     Ouderenbeleid participatie in de samenleving
       Demografische gegevens
       Hulpverlenertekort in de toekomst
       Eenzaamheid neemt toe
       Eigen verantwoordelijkheid: is de vraag niet te groot voor de ouderen
     Ouderenhuisvesting: individu organisatie, veldwerk, vervoer, rechtsongelijkheid,
      dagbesteding
     Op de Logte
     Huisvesting voor de KBO-leden
     Huisvesting voor de organisatie
     Huisvesting is verschrikkelijk voor de KBO
     Huisvesting voor KBO waardoor meer activiteiten mogelijk zijn
     Accommodatie van de organisatie KBO
Eenzaamheid
     De vereenzaming (5)
     Sociaal isolement (2)
     Dagbesteding
     Voorzieningen
     Activiteiten
Vervoer
     Ouderenvervoer deeltaxi (denk aan de aanbesteding) frequentie, prijsontwikkeling
     Openbaar vervoer (4), zeker in de avonduren (2)
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                                 22/24
      Vervoer (2)
Overige
      Dichterbij regio directeur Marius.b.v. regio Gennep. Is mede verantwoordelijk voor de
      vermaatschappelijking van mensen met een verstandelijke handicap t.b.v. deelname
      (vragen Maria Roepaan)
      Ontmanteling van de instellingsterreinen Voormalig Augustinusstichting en Maria
      Roepaan
      Een deel van deze cliënten zal mogelijk in de nieuwe wijk
      INTOS sociale werkplaats
      Verwijzing naar contactpersonen (naar gemeente)
      Activiteiten voor ouderen (vereenzaming)
      Draagvlak creëren bij + beroep doen op
      Complexe samenleving  eigen verantwoordelijkheid
      De eigen verantwoordelijkheid
      Rechtsongelijkheid: de gemeenten maken specifieke keuzes
      Rechtsongelijkheid
      Eisen verantwoordelijkheid
      Draagvlak minderheden
       Vereniging/ zelf meedoen
       Ongedeelde samenleving

B. Oplossingen

Leefbaarheid
     Leefbaarheid
     Onderzoeken van de behoeften omtrent leefbaarheid en welzijn in de wijk
Lokale plantafel-afstemming en WMO-raad
     Lokale plantafels iz afstemming
     Lokale plantafel
     Afstemming lokale plantafel
     WMO-raad is weer anders
     Meer doen rond de tafel over de WMO
     Gezamenlijk ontwikkelen
     Verschillende partijen samenwerken
     Gemeente als regisseur, bewaker van het totaalplan, nu is ieder voor zich bezig, met
      z‟n eigen target, regelmatige terugkoppeling
     WMO-raad
Informatie
     Loketfunctie
     Goede info  Kabel
             Internet
             Gemeentegids
             Ouderenadviseurs
     Mogelijk informatie met regelmaat van in avonduren
     Overzichtelijke voorlichting en verwijzing
     Individuele voorlichting met eventuele terugkoppeling naar een belangenvereniging
     Ouderenadviseurs (2)
WWZ-coördinatoren - ondersteuning
     WWZ-coördinatoren
     Woonwelzijnscoörinatoren: aanhoren, doorvragen, die vervolgens hun info verwerkt
      (info over de sociale kaart).
     Onderzoeken van woningen en of dit nog passend is
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                                    23/24
     Huisvesting op elkaar afstemmen
     Bouw meer woningen voor ouderen
     Mogelijk nieuwe plannen: Op de Logte
     Dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen; aangepaste woning
     Ouderenbeleid
      Opleidingen; presentaties over werken in de zorg
     Afstemming-begrip kweken tussen organisaties
     Personen die zo lang mogelijk gezond waar van vereenzaming
Jeugd en opvoeding
     Opvoedingsondersteuning gericht op preventie
     Jeugdzorg 0-4 jarigen voortzetting zorgoverleg dit loopt goed
     Zorgoverleg 0-4 jaar kinderopvang Alg. Maatschappelijk werk
     Voortzetting beleid 0-4 jaar
Overige
     Maatwerk!!
     BAR denk aan de cultuur, taal etc
     KBO eigen gebouw en eigen verantwoordelijkheid
     Vlug accommodatie gebouw
     Openbaar vervoer aanpassen op activiteiten
     INTOS aanbod voor LVG+
     Europese aanbesteding gaat niet werken maak daar een aandachtspunt van.
Gemeente Gennep
Verslag Werkconferentie                              24/24

								
To top