ASPEK SENI BAHASA by gonsong79

VIEWS: 562 PAGES: 29

									ASPEK SENI BAHASA
DALAM
KURIKULUM STANDARD
BAHASA MALAYSIA
SEKOLAH RENDAH
TAHUN SATU

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM  1
KONSEP
ASPEK SENI BAHASA
   Aspek seni bahasa merujuk kepada keupayaan
    murid mengungkap dan mengapresiasi
    keindahan bahasa, memahami dan menghargai
    bahasa melalui pembelajaran yang
    menyeronokkan menerusi kepelbagaian aktiviti
    secara didik hibur.

   Murid juga dapat menggunakan kreativiti mereka
    dalam melahirkan idea melalui penulisan dan
    lisan.


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  15  16  17  18   2
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Seni bahasa memberi penekanan kepada
 keindahan bahasa yang dipelajari oleh murid
 melalui teknik penyampaian yang menarik dan
 menyeronokkan seperti bernyanyi, bercerita,
 berlakon dan berpuisi.
 Pembentukan ayat yang menggunakan simile,
 peribahasa, bahasa kiasan dan personafikasi
 yang terdapat dalam puisi dan penulisan kreatif
 juga menampakkan keindahan dan seni dalam
 bahasa Melayu.
 Keindahan bahasa yang digunakan semasa
 aktiviti seni bahasa ini dapat membantu murid
 memantapkan lagi kemahiran berbahasa mereka.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                    19  20   3
OBJEKTIF
ASPEK SENI BAHASA
Objektif Aspek Seni Bahasa adalah untuk
memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan:

i.    menyebut dan memahami seni kata lagu
     melalui nyanyian dengan gerak laku secara
     didik hibur;

ii.   mengujarkan ayat menggunakan bahasa yang
     indah dengan sebutan yang jelas dan intonasi
     yang betul serta menggunakan bahasa badan
     secara kreatif melalui penceritaan secara didik
     hibur;                    1
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                    21  22  23   4
iii. mengujarkan dialog dengan sebutan yang jelas
   dan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara
   menggunakan bahasa badan secara kreatif
   melalui lakonan secara didik hibur; dan

iv.  melafazkan pantun dua kerat menggunakan
    bahasa yang indah dengan intonasi yang betul
    dan memahami maksud pantun secara didik
    hibur.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                  24  25  26  27  28  5
PRINSIP
ASPEK SENI BAHASA

i.      Pengajaran Seni Bahasa mementingkan
       kehalusan dan keindahan bahasa.
ii.     Pemilihan bahan mesti sesuai dan menarik.
iii.     Penglibatan murid secara aktif dan
       menyeluruh.
iv.     Guru bertindak sebagai penggerak atau
       pembimbing yang sentiasa kreatif dan
       imaginatif.

   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM           6
STANDARD KANDUNGAN
DAN STANDARD
PEMBELAJARAN
ASPEK SENI BAHASA
     Standard Kandungan Aspek Seni Bahasa
      menentukan keupayaan murid
      mengungkapkan keindahan bahasa,
      memahami dan menghargai bahasa
      melalui pelbagai aktiviti seni bahasa
      secara kreatif.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM           7
     Guru perlu menyediakan aktiviti
      pengajaran dan pembelajaran ini secara
      didik hibur supaya dapat menarik minat
      murid dan membantu murid lebih
      berketrampilan serta menghayati
      kandungan seni bahasa itu.

     Dalam strategi pengajaran dan
      pembelajaran seni bahasa, guru harus
      menetapkan objektif yang perlu dicapai
      oleh murid dengan merujuk Standard
      Kandungan dan Standard Pembelajaran
      Kemahiran Seni Bahasa yang disediakan.

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM         8
STANDARD        STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
4.1 Menyebut dan    4.1.1 Menyebut seni kata lagu
  memahami unsur      melalui nyanyian secara
  seni dalam lagu      didik hibur.
  melalui nyanyian 4.1.2 Menyebut dengan jelas
  secara didik hibur.    dan memahami seni kata
               lagu melalui nyanyian dan
               gerak laku secara didik
               hibur.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                         SP    9
STANDARD              STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
4.2 Mengujarkan          4.2.1 Mengujarkan ayat dengan
  bahasa yang             sebutan yang betul dan jelas
  indah dan              tentang sesuatu perkara
  menggunakan             melalui penceritaan secara
  bahasa badan             didik hibur.
  secara kreatif
  semasa             4.2.2 Mengujarkan ayat dengan
  bercerita              sebutan dan intonasi yang
  secara didik             betul dan jelas tentang
  hibur.                sesuatu perkara serta
                     menggunakan bahasa badan
                     yang kreatif melalui
                     penceritaan secara didik
                     hibur.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                                SP    10
STANDARD              STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN
4.3 Mengujarkan 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan
  bahasa yang     sebutan dan intonasi yang
  indah dan      betul dan jelas tentang
  menggunakan     sesuatu perkara melalui
  bahasa badan     lakonan secara didik hibur.
  dengan kreatif
  melalui    4.3.2 Mengujarkan dialog dengan
  lakonan       sebutan dan intonasi yang
  secara didik     betul dan jelas tentang
  hibur.        sesuatu perkara serta
             menggunakan bahasa badan
             dengan kreatif melalui
             lakonan secara didik hibur.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                            SP  11
STANDARD             STANDARD
KANDUNGAN             PEMBELAJARAN
4.4  Melafaz dan        4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
   memahami puisi          dengan intonasi yang betul
   dengan intonasi          secara didik hibur.
   yang betul
   menggunakan
   bahasa yang         4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat
   indah secara           dengan intonasi yang betul
   didik hibur.           serta memahami maksud
                    pantun yang dilafaz
                    menggunakan bahasa yang
                    indah secara didik hibur.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                               SP    12
   Standard Kandungan dan Standard
    Pembelajaran bagi 4.4 tidak diajar kepada
    murid-murid Tahun 1 di Sekolah Jenis
    Kebangsaan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM           13
RUMUSAN
Aspek Seni Bahasa merupakan salah satu komponen dalam
Kurikulum Standard Bahasa Malaysia yang menekankan
kepada keindahan bahasa secara didik hibur.. Aspek ini
bertujuan membentuk murid untuk memiliki keseimbangan
dalam kemahiran-kemahiran bahasa seperti mendengar,
bertutur, membaca, menulis, secara efektif melalui pelbagai
kaedah pengajaran dan strategi. Aktiviti-aktiviti yang bercorak
didik hibur dalam seni bahasa ini dapat meningkatkan
penghayatan nilai dan seni dalam bahasa.         Murid
berkemampuan untuk melahirkan idea secara kreatif melalui
bahasa yang indah dan halus serta dapat menghargai dalam
sesuatu nilai dalam sastera atau seni.


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                  14
MENGUNGKAP DAN MENGAPRESIASI
MENGUNGKAPKAN
( mengeluarkan atau melahirkan isi hati dn lain-lain dengan
kata-kata, air muka, gerak geri dan lain-lain; memaparkan
perasaan hati)
MENGAPRESIASI
( mengikhtiraf dan menghayati nilai dalam sesuatu karya
sastera atau seni )

Mengeluarkan atau melahirkan isi hati dan lain-lain dengan
kata-kata, air muka, gerak geri dan lain-lain untuk
memaparkan perasaan hati bertujuan mengikhtiraf dan
menghayati nilai dalam sesuatu karya sastera atau seni. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                           2    15
   Didik - ajar
   Hibur - menyenangkan dan menggirangkan
   hati


   Sesuatu pengajaran dan pembelajaran
   yang menghiburkan atau menggirangkan
   hati.


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                    2    16
                      16
KREATIVITI
Empat kategori definisi tentang kreativiti/kreatif oleh Hassan
Langgulung, 1991 melalui bukunya Kreativiti Dalam Pendidikan ; Satu
Kajian Psikologi Dan Falsafah, DBP Kuala Lumpur.

     dikaitkan dengan potensi pencapaian kreativiti dilihat sebagai
      satu set ciri individu.
     dirujukkan pula pada proses yang daripadanya diperoleh hasil
      atau dengan perkataan lain, merujuk proses mental sesuatu atau
      proses intelektual, tingkah laku ke arah kepada pencapaian
      kreatif.
     menyentuh kepada produk iaitu kreativiti dilihat terletak pada
      proses akhirnya, bukan pada orangnya.
     tentang faktor persekitaran dan faktor budaya yang berpengaruh
      terhadap kegiatan kreatif tersebut.
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                                 2     17
Kreativiti dikaitkan dengan potensi pencapaian
kreativiti dilihat sebagai ciri individu dalam proses
memperolehi hasil atau dengan perkataan lain,
merujuk proses mental sesuatu atau proses
intelektual, tingkah laku ke arah kepada
pencapaian kreatif untuk menghasilkan sesuatu
yang dipengaruhi oleh faktor persekitaran dan
faktor budaya yang berpengaruh terhadap
kegiatan kreatif tersebut. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                       2     18
 SIMILE

Perumpamaan yang secara jelas mengungkapkan
perbandingan atau persamaan antara sesuatu orang,
benda dan sebagainya.

Contoh;         bodoh macam lembu
             kurus macam lidi
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                       3   19
Pemberian (penyerapan) sifat-sifat manusia kepada
benda tak bernyawa atau sesuatu yang abstrak dan lain-
lain untuk mendapatkan kesan sastera atau seni
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                        3    20
  Membaca atau melafazkan seni kata lagu dengan
   menggunakan rentak atau diiringi muzik yang sesuai
   dengan murid.
  Nyanyian mampu menimbulkan minat murid untuk
   mengukuhkan kemahiran bahasa, menambah
   perbendaharaan kata, meningkatkan pemahaman,
   memupuk nilai dan perasaan dan meningkatkan
   apresiasi terhadap keindahan bahasa.
  Aktiviti nyanyian yang dicadangkan bersoal jawab
   tentang isi/kosa kata, menulis prosa, menceritakan
   semula isi seni kata lagu, memberi respon parafrasa,
   gerakan badan dan mimik muka.

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                           4   21
    Teknik Bercerita Tanpa Alat
    Tumpuan kepada gaya penyampaian cerita
    menggunakan intonasi, nada, sebutan dan mimik
    serta ekspresi yang sesuai dengan cerita yang
    disampaikan.


    Teknik Bercerita Dengan Alat
    Bercerita menggunakan alat seperti topeng,
    pakaian, dan lain-lain alat/bahan yang dapat
    menyokong gambaran cerita semasa membuat
    persembahan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                            4  22
   Teater Bercerita
   Penyampaian cerita melalui watak yang terdapat
   dalam cerita yang telah dibaca, didengar atau dilihat
   dengan menggunakan (menggantung di leher)
   gambar tunggal watak tersebut semasa bercerita.

   Teater Pembaca
   Penyampaian cerita melalui pembacaan dialog bagi
   watak-watak tertentu dalam sesebuah cerita. Aktiviti
   ini mengutamakan penggunakan suara,sebutan,
   gerak badan dan mimik muka sahaja.  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                           4    23
    Improvisasi (Lakonan Kaku)
    Lakonan secara spontan yang mengisahkan
    kejadian, peristiwa atau situasi sebenar dalam
    kehidupan seharian dan dialog akan dilahirkan
    secara spontan.
    Simulasi
    1. Main Peranan
     Lakonan spontan berdasarkan sesuatu
     situasi/masalah tanpa menggunakan skrip.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                          5   24
     2. Sosiodrama
      Aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita
      menggunakan skrip lakonan yang telah
      disediakan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                          5  25
kelompok pantun dibahagi kepada;

     Pantun cinta dan kasih sayang


     Pantun puji-pujian/sambutan

     Pantun naratif/cerita

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                     5  26
 1. Jenis pantun
     pantun dua kerat dikenali sebagai
     pemeo atau pantun kilat.
     pantun empat kerat
 2. Jumlah suku kata 8 hingga 12 dalam sebaris
   ayat.
 3. Ada setiap stanza/ rangkap pantun
   mempunyai dua unit iaitu unit pembayang
   dan unit maksud.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                      5   27
  Ikan keli di atas rakit,
  Gosok gigi supaya tak sakit.

  Siakap senohong gelama ikan duri
  Bercakap bohong lama-lama mencuri
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                    5  28
   Yang indah itu seni,
 Yang tinggi nilainya bahasa,
  Tiada noktahnya di sini,
Berjuanglah terus memartabatkan
       bahasa.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM  29

								
To top