KEMAHIRAN MEMBACA BM TAHUN 1 by gonsong79

VIEWS: 2,841 PAGES: 36

									KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
          KEMAHIRAN MEMBACA
             KONSEP

 Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan
 murid membaca dengan sebutan, intonasi, jeda dan
 kelancaran yang betul dengan menggunakan
 pelbagai teknik bacaan. Penekanan perlu juga
 diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan
 pelbagai bahan ilmu, bahan sastera dan bukan
 sastera secara kritis.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
   OBJEKTIF KEMAHIRAN MEMBACA
       TAHUN SATU
  membaca pelbagai perkataan, frasa, dan ayat
  secara mekanis dengan sebutan dan intonasi
  yang betul.
  membaca dan memahami perkataan dan frasa
  yang mengandungi perkataan dua atau tiga
  suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
  konsonan bergabung dengan betul.
  membaca ayat tunggal daripada pelbagai
  bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
  membaca dengan sebutan, intonasi dan jeda
  mengikut tanda baca dengan betul.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
   membaca dan memahami maklumat yang
   tersurat daripada pelbagai bahan untuk
   mengenal pasti idea utama dan membuat
   klasifikasi dengan betul.

   membaca, memahami dan menaakul
   maklumat dalam bahan grafik dengan betul
   dan memindahkan kepada bentuk bukan grafik.

   membaca dan memahami pelbagai bahan
   bacaan secara didik hibur untuk memperkaya
   kosa kata dan menambah pengetahuan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Prinsip Pengajaran Membaca

  • Bacaan mekanis asas untuk menguasai kemahiran
   membaca.
  • Bacaan mentalis untuk melatih murid membaca dan
   memahami.
  • Kebersediaan murid dari segi perasaan dan bahasa perlu
   diberi perhatian.
  • Bahan bacaan perlu sesuai, menarik dan bersifat ansur maju.
  • Soalan bertumpu dan bercapah membantu murid
   memahami kandungan bahan bacaan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA     KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM       BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Prinsip Pengajaran Membaca
• Kepelbagaian pendekatan dan teknik membaca perlu
 diaplikasikan mengikut kesesuaian.
• Bacaan intensif dan ekstensif memperkaya kosa kata dan
 ilmu serta minat membaca.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      KANDUNGAN STANDARD
     KURIKULUM MEMBACA TAHUN
          SATU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
Murid patut mengetahui dan      2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan
boleh melakukan:           membunyikan huruf vokal dengan sebutan
                   yang betul.
2.1 Asas membaca dengan
sebutan yang betul.

                   2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata
                   terbuka dengan sebutan yang betul.


                   2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata
                   tertutup dengan sebutan yang betul.


2.2 Membaca dan memahami       2.2.1 Membaca dan memahami
perkataan, frasa dan ayat daripada  perkataan yang mengandungi dua atau tiga
pelbagai sumber dengan sebutan    suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
yang betul.             dan konsonan bergabung dengan sebutan
                   yang betul.


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA          KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM            BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.2 Membaca dan memahami       2.2.2 Membaca dan memahami frasa
perkataan, frasa dan ayat daripada  yang mengandungi perkataan dua atau tiga
pelbagai sumber dengan sebutan    suku kata, diftong, vokal berganding, digraf
yang betul.             dan konsonan bergabung dengan sebutan
                   yang betul.

                   2.2.3 Membaca dan memahami ayat
                   tunggal daripada pelbagai bahan bacaan
                   dengan sebutan yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan   2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan
bacaan dengan lancar, sebutan yang  lancar, sebutan yang jelas dan intonasi
jelas dan intonasi yang betul.    yang betul.


                   2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat
                   majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas
                   dan intonasi yang betul mengikut tanda
                   baca.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA          KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM            BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      STANDARD        STANDARD
     KANDUNGAN        PEMBELAJARAN
2.4  Membaca dan memahami     2.4.1 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan     maklumat untuk mengenal pasti idea
tersirat daripada pelbagai bahan  utama dalam pelbagai bahan dengan
untuk memberi respons dengan    tepat.
betul.

                  2.4.2  Membaca dan memahami
                  maklumat daripada pelbagai bahan
                  bacaan untuk membuat klasifikasi
                  dengan betul.

                  2.4.3  Membaca dan memahami
                  maklumat yang tersurat dengan tepat
                  daripada pelbagai bahan.

2.5 Membaca dan menaakul      2.5.1 Membaca dan memahami
untuk memindahkan maklumat     maklumat dalam bahan grafik dengan
yang terdapat dalam pelbagai    betul.
bahan.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA        KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM          BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
2.5 Membaca dan menaakul untuk   2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul
memindahkan maklumat yang     maklumat dalam bahan grafik dengan
terdapat dalam pelbagai bahan.   betul.

                  2.5.3 Membaca dan menaakul untuk
                  memindahkan maklumat daripada bahan
                  grafik kepada bentuk bukan grafik dengan
                  betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan     2.6.1 Membaca dan memahami pelbagai
sastera dan bukan sastera yang   bahan bacaan secara didik hibur untuk
sesuai bagi memupuk minat     memperkaya kosa kata.
membaca.

                  2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai
                  bahan bacaan secara didik hibur untuk
                  menambahkan pengetahuan. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA        KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM           BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
          Perbezaan Standard (KSSR)
           dengan Huraian (KBSR)
   • Terdapat 6 kemahiran dalam standard kandungan
    KSSR dan 4 kemahiran dalam Hasil Pembelajaran
    KBSR.
   • Asas membaca tiada dalam Hasil Pembelajaran
    KBSR dan diberi penekanan dalam standard
    kandungan kSSR.
   • Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan
    sastera yang sesuai bagi memupuk minat
    membaca (bacaan luas) dimasukkan dalam
    standard kandungan KSSR tetapi tiada dalam
    tahun 1 Hasil Pembelajaran KBSR


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM       BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    Contoh P&P Kemahiran Membaca

 Semasa menyediakan rancangan pengajaran
 dan pembelajaran bagi kemahiran membaca,
 guru perlu memberi pertimbangan pada aktiviti
 yang sesuai sebelum, semasa dan selepas
 kemahiran membaca yang diajar. Pengajaran
 dan pembelajaran kemahiran ini boleh
 dilaksanakan melalui pelbagai aktiviti secara
 terancang bagi mencapai objektif yang telah
 ditentukan. Contoh rancangan mengajar
 disediakan.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 RUMUSAN


  • Fikirkan cara terbaik untuk kita
   melaksanakan aktiviti pengajaran dan
   pembelajaran.
  • Masukkan perkara yang perlu dalam
   kurikulum ke dalam aktiviti tersebut.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA       KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM         BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      APA YANG HENDAK DIAJAR

        • Kemahiran Bahasa
        • Aspek Seni bahasa
        • Aspek Tatabahasa
        BAHAN RUJUKAN MENGAJAR
        • Standard Kurikulum
         - Standard Kandungan
         - Standard Pembelajaran
        • Buku Panduan Guru
        • Buku teks BM Thn. Satu
        • Buku-buku ilmiah yang lain
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM       BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    CARA TERBAIK MELAKSANAKAN
       AKTIVITI P & P

  Apa yang penting guru fikirkan sebelum
  melaksanakan pengajaran.

     - apa yang hendak diajar
     - setakad mana hendak diajar
     - bagaimana penyampaian yang
      berkesan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
         Merancang Aktiviti

  Fikirkan Langkah-langkah/aktiviti
 pengajaran dan pembelajaran yang
 sesuai.   Menepati kehendak objektif
 dan sesuai dengan keupayaan/kemampuan
 murid.
  Pastikan aktiviti menepati objektif.
 - 70 – 80 peratus aktiviti untuk fokus utama.
  20 – 30 peratus aktiviti fokus sampingan


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      STRATEGI PELAKSANAAN
     Aktiviti p&p perlu memberi penekanan
     kepada aspek:
     • penggabungjalinan kemahiran
     • penyerapan ilmu, nilai, sistem bahasa dan aspek
      KBT
     • pentaksiran
     • pemulihan
     • pengayaan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
            CARA PENYAMPAIAN

 • Pelbagaikan Aktiviti yang menarik (didik hibur)
  menjurus pada penguasaan standard
  pembelajaran yang perlu dikuasai bagi Fokus
  Utama dan Fokus Sampingan yang ditetapkan.
 • Pilih Teknik Pengajaran yang sesuai dan
  menarik.
 • Gunakan Media (BBM) yang sesuai dan
  pelbagaikan BBM.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      AKTIVITI PENGAJARAN YANG
           SESUAI

   • Mudah untuk murid menguasai kemahiran.
   • Menggalakkan murid berfikir secara kreatif,
    kritis dan inovatif ke arah melahirkan murid
    kreatif dan inovatif.
   • Membentuk murid yang celek ICTdan
    mempunyai ciri-ciri keusahawanan.
   • Mudah disampaikan secara berkesan bagi
    membolehkan majoriti murid menguasai
    kemahiran yang diperlukan.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
              AKTIVITI MENARIK


• Dapat menarik tumpuan murid
   - kemahiran dan ilmu dikuasai secara
    didik hibur.
   - Aktiviti sesuai dengan jiwa murid
 (rancang aktiviti yang menarik dan murid
 suka)


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA     KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM        BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
          APA YANG MURID SUKA

        •  Menyanyi
        •  Bergerak
        •  Bermain
        •  Bercerita
        •  Berkhayal
        •  Berlakon
        •  Meniru gayaKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
             CABARAN GURU
• Mengenal pasti tahap kebersediaan murid untuk
 belajar membaca
• Menangani kepelbagaian tahap kebolehan murid
 membaca
• Menyediakan bahan p&p yang bersesuaian dengan
 murid
• Tanggungan tugas tambahan yang dihadapi
• Kesulitan mengaplikasi didik hibur dalam aktiviti
 p&p
• Kurang pendedahan tentang teknik membaca yang
 sesuai
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
        CADANGAN MENANGANI
          CABARAN
 • Ambil tahu kebersediaan murid membaca
  melalui pemerhatian dan temubual.
 • Pelbagaikan teknik dan aktiviti bersesuaian
  dengan murid.
 • Guna bahan yang sedia ada dan bersesuaian
  dengan kebolehan murid dan tema serta tajuk
  yang diajar.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      Cadangan Menangani
         Cabaran
  • Pilih aktiviti dan bahan yang menarik dan
   sesuai supaya murid berminat untuk
   membaca.
  • Gunakan seberapa banyak teknik
   membaca yang sesuai yang terdapat
   dalam buku dan internet (laman web).


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 RENUNGAN
• Pelajar tidak mahu membaca kerana
 membaca buku teks itu selalu dianggap
 susah. Mereka tidak mahu membaca
 kerana mereka tidak kenal buku, dan
 mereka juga tidak mahu membaca
 kerana penguasaan bahasa Melayu
 mereka lemah.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA       KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM          BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
     KELEMAHAN YANG BERLAKU
       DI SEKOLAH RENDAH

• Guru hanya berpandukan kepada
 pembacaan satu teks asas sepanjang tahun
 pembelajaran.
• Murid membaca tanpa diberi peluang
 meluaskan kemahiran kepada bentuk
 bahan bacaan yang bebeza.


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
    Kami hanya memberi panduan.
    Guru perlu menggunakan kreativiti
    sendiri untuk menjadikan pengajaran dan
    pembelajaran menarik dan berkesan.

    Selamat mencuba. Sesungguhnya
    pengorbanan adalah sesuatu yang mulia
    di sisi Allah swt.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
           berburu ke padang datar;
           dapat rusa belang kaki;
           berguru kepalang ajar;
           bagai bunga kembang tak jadi

Sekian terima kasih. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM       BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 MAKLUMAT
                 TAMBAHAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA       KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM          BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                   TANDAS
                   LELAKI
                  TANDAS
   BAHAN            PEREMPUAN
   GRAFIK
MAKLUMAT/PAPARAN YANG TERDIRI
                  BAHAN
DARIPADA LUKISAN, GAMBAR RAJAH,
SIMBOL DLL. UNTUK
MENYATAKAN/MENYAMPAIKAN IDEA
                  BUKAN
      - KAMUS DEWAN

                  GRAFIK
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM     BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
      Peringkat Mengajar Bacaan
    • Peringkat menyediakan murid
     (Kebersediaan murid)
    • Peringkat mendirikan asas
    • Peringkat melatih membaca dan
     memahami
    • Peringkat melatih membaca dan mencari
     maklumat (pengetahuan)
    • Peringkat membina dan memperkukuh
     sikap gemar membaca.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 MAKSUD

  • EKSTENSIF – LUAS LIPUTANNYA
  • BACAAN EKSTENSIF - BACAAN LUAS
   (BUKU CERITA)
  • INTENSIF – GIAT DAN BERSUNGGUH-
   SUNGGUH
  • BACAAN INTENSIF – BACAAN YANG
   DIBUAT SECARA BERSUNGGUH-
   SUNGGUH DAN TELITI

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA      KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM         BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
             Sistem bahasa
    • Tatabahasa (tersendiri)
    • Sistem Ejaan
    • Sebutan dan intonasi
    • Kosa Kata
    • Peribahasa (simpulan bahasa,
    perumpamaan, bidalan, pepatah, kata
    hikmat)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
     Pengisian Kurikulum

     • ilmu
     • nilai murni
     • peraturan sosiobudaya
     • kemahiran bernilai tambah
     Semua aspek ini diserapkan
      dalam p&p (Penyerapan)KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
   Kemahiran bernilai tambah
       » kemahiran berfikir   Kreativiti dan
        Inovasi
       » kemahiran teknologi maklumat dan
        komunikasi ( ICT )
       » kemahiran belajar cara belajar
       » kajian masa depan
       » kecerdasan pelbagai
       » pembelajaran kontekstual
       » pembelajaran konstruktivisme
       » Elemen keusahawanan
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM       BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

								
To top