Docstoc

RPH KEMAHIRAN MEMBACA

Document Sample
RPH KEMAHIRAN MEMBACA Powered By Docstoc
					    Contoh P&P Kemahiran Membaca Sekolah
          Kebangsaan.
TEMA    KEBERSIHAN

TAJUK    Rumah Saya Bersih


         Standard  2.2   Membaca dan memahami perkataan, frasa dan
                    ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan
         Kandungan       yang betul.
FOKUS
UTAMA             2.2.1  Membaca dan memahami perkataan yang
       Standard         mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong,
      Pembelajaran        vokal berganding, digraf dan konsonan
                    bergabung dengan sebutan yang betul.
         Standard  3.2   Menulis secara mekanis berdasarkan bahan
FOKUS      Kandungan       yang diberi dengan betul dan kemas.
SAMPINGAN           3.2.4  Menulis perkataan yang mengandungi dua atau
                    tiga suku kata, diftong , vokal bergading, digraf
       Standard
                    dan konsonan bergabung dengan betul dan
      Pembelajaran        tulisan yang kemas.
      Pada akhir pengajaran, murid dapat:
      i.  membaca perkataan mengandungi dua atau tiga suku kata dengan
         sebutan yang betul.
OBJEKTIF
      ii. membaca dan menyatakan erti perkataan dengan betul.
      iii. menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata
         dengan betul dan tulisan yang kemas.PENGISIAN     i. Ilmu: Kesihatan
KURIKULUM
         ii. KBT: Belajar Cara Belajar – bacaan intensif, kemahiran menulis

SISTEM
      Tatabahasa: sinonim, kata kerja
BAHASA


MEDIA    Petikan dalam bentuk ICT
         STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
                        PENGISIAN
        AKTIVITI                      CATATAN
                        KURIKULUM

Langkah 1
1.  Murid membaca petikan secara   KBT:
   kelas dan individu.        Belajar Cara Belajar  Lampiran 1
                    - bacaan luncuran
2.  Murid membaca perkataan yang
                    - bacaan intensif
   mengandungi dua atau tiga suku
   kata yang digarisi dalam
   petikan.


Langkah 2
                    KBT:
1.  Guru dan murid bersoal jawab   Kreativiti & Inovasi  Lampiran 1
   tentang isi- isi petikan dengan   - Fasa persediaan
   mengemukakan soalan yang      - Fasa imaginasi
   boleh melatih murid berfikiran   - Fasa
   kreatif dan inovatif.         perkembangan
                     - Fasa tindakan
2.  Murid membaca isi-isi petikan
   yang ditulis oleh guru secara
   individu dan membuat gambaran   Nilai:
   minda tentang menjaga       Bekerjasama
   kebersihan.            Kebersihan
3.  Murid menyatakan cara-cara
   mereka membantu ibu bapa
   di rumah.
                    Ilmu:
                    SainsLangkah 3
1.  Murid membaca perkataan      Sistem bahasa
   sinonim secara individu      - sinonim
   berdasarkan lembaran kerja 1.

2.  Murid menyesuaikan maksud                Lembaran Kerja 1
   perkataan dalam lembaran kerja
   1.
3.  Murid membaca semula
                      PENGISIAN
        AKTIVITI                   CATATAN
                      KURIKULUM
   perkataan yang telah
   disesuaikan.
                       PENGISIAN
        AKTIVITI                    CATATAN
                       KURIKULUM

Langkah 4
1.  Murid menulis perkataan yang   KBT:
   sesuai pada gambar.        Konstruktivisme  Lembaran Kerja 2
2.  Murid membaca semula       Ilmu:
   perkataan yang telah ditulis di  Kesihatan
   dalam kotak yang telah
   disediakan.

Pentaksiran
1.  Murid membaca kata kerja
   sebagai pilihan jawapan dan    Sistem bahasa:  Lembaran Kerja 3
   mewarna kata kerja yang paling  -kata kerja
   tepat bagi ayat yang diberi.

2.  Murid membaca semula ayat
   yang telah dilengkapkan
   jawapan.
Pemulihan
1.  Murid membaca suku kata
   tertutup dengan lancar       Permainan bahasa:  Lembaran Kerja 4
   berdasarkan lampiran 5       -’Bunga Kata’
2.  Murid melengkapkan ’Bunga
   Kata’ secara menaip atau klik dan
   seret – MS Word/ perkataan.
3.  Murid membaca perkataan yang
   dibina daripada Bunga Kata.
                       PENGISIAN
       AKTIVITI                      CATATAN
                       KURIKULUM

Pengayaan

1. Murid membaca perkataan-       Permainan bahasa:  Lembaran Kerja 5
  perkataan yang diberikan.       -teka silang kata

2. Murid menulis perkataan tersebut
  dalam petak teka silang kata.
                               Lampiran 1

Aktiviti 1
Baca prkataan yang digarisi dan petikan berikut.

               Rumah Farah
    Ini rumah Farah. Rumah Farah bersih dan cantik. Hari-hari emak
 Farah sapu dan kemas rumah itu.

     Pada hari cuti, Farah tolong emak basuh bilik air. Kakak kemas
 bilik tidur. Abang susun majalah di ruang tamu. Adik bantu cuci
 longkang. Bapa tebas rumput. Emak pula sapu sampah dan siram
                      Lembaran Kerja 1
Aktiviti 2

Suaikan perkataan sinonim di bawah ini.       basuh
                     tolong
       tebas            sahabat
       susun            potong
       bantu             cuci
                             atur
      siram                     jirus
                             Lembaran Kerja 2

Aktiviti 3
Tuliskan perkataan yang sesuai bagi gambar yang diberi.
          Akibat Tidak Menjaga Kebersihan
                          Lembaran Kerja 3
                            Pentaksiran

Baca dan warnakan kotak perkataan yang sesuai dalam ayat yang
diberi di bawah.


 1.  Farah  basuh   jemur  bilik air.
 2.  Bapa  tebang   tebas   rumput.
 3.  Kakak  kemas   sentuh  bilik tidur.
 4.  Abang    sepah     susun   majalah di ruang tamu.
 5.  Kita mesti  tolong     lihat   ibu bapa jaga kebersihan
    rumah.
                            Lembaran Kerja 4
                               Pemulihan

a. Klik dan seret suku kata untuk mbina perkataan yang betul pada
petak yang disediakan.
b. Isikan tempat kosong dengan suku kata tertutup yang diberi.    dur         kus          ruk


    kar          tis         lam
           dur
      kar
                   ti
                                  ram
   Aktiviti ini untuk murid yang tidak mencapai standard pembelajaran sahaja
                              Lembaran Kerja 5
                                Pengayaan

Baca dan warnakan perkataan dalam petak di bawah berpandukan
perkataan yang diberi.

   TIDUR     SIRAM         TEBAS    SIHAT     KEMAS

   BILIK     JIRAN         KAWAN    BANTU     SUSUN


        A   J   I   R  A   N   T   G   M

        E   U   O   K  A   W   A   N   R

        B   O   F  M   B   I  L   I   K

        T   I   D   U  R   P  Z   N   C

        U   S   I  H   A   T  X   S   L
     E  F   S   I   R  A   M   K   J

    Y   T   I  T   E   B  A   S   B

     Z  X   V   O   H  A   L  D   O

    K   E   M   A   S   P  K   R   B

    O   R   C   A   S  U   S   U   N

    Q   B   A   N   T  U   Z   I  E

Aktiviti ini untuk murid yang telah mencapai standard pembelajaran sahaja

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1321
posted:10/27/2010
language:Malay
pages:11