KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR

Document Sample
KEMAHIRAN MENDENGAR & BERTUTUR Powered By Docstoc
					        TAKLIMAT
     STADARD KURIKULUM
              KEMAHIRAN
            MENDENGAR & TUTURKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA    KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  Kemahiran mendengar merujuk keupayaan murid
   mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati
   secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai
   situasi pengucapan serta dapat memberikan respons.
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Perkembangan kanak-kanak menunjukkan
bahawa kanak-kanak mula mendengar,
selepas itu mengajuk dan seterusnya
bercakap. Proses penguasaan bahasa ini perlu
diutamakan dalam pengajaran bahasa.

Kanak-kanak menguasai bahasa daripada apa
yang didengar dan dialaminya, dan dia cuba
meniru dan menuturnya berulangkali apa
yang didengar daripada orang yang berada di
sekelilingnya.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Mereka ( ibu bapa , ahli keluarga dan guru-guru serta…)
adalah model pembelajaran bagi kanak-kanak.

 Jika model ini menggunakan bahasa yang sama atau
 hampir-hampir sama dengan bahasa matlamat ( bahasa
 yang digunakan di sekolah) maka keadaan ini
 menguntungkan kanak-kanak itu. Jika sebaliknya akan
 menyulitkan mereka dalam pembelajaran seterusnya.
 Menguntungkan – guru-guru SK
 Menyulitkan – guru-guru SJK (menggunakan bahasa
 ibunda untuk mengajar bahasa Melayu)


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  Kita belajar bercakap melalui pendengaran. Dalam
   komunikasi lisan, kedua-dua kemahiran mendengar dan
   bertutur adalah terlibat. Walaupun kemahiran ini
   berhubung rapat namun, ia merupakan kemahiran yang
   berbeza.

  Kemahiran mendengar hendaklah dijalankan
   bersama-sama kemahiran lain. Murid-murid tidaklah
   diminta untuk mendengar sahaja sepanjang masa
   tanpa bertindak balas daripada apa yang didengar.
   ( Kamarudin Hj. Husin. 1999)


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                    Mendengar    Memahami bunyi
Proses mendengar
                   deretan bahasa    bahasa
                 Bertindak terhadap
                            Menilai bunyi
                     bunyi
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Peringkat Awal

  1. mengecam, mengajuk dan memilih bunyi
  2.mendengar dan mengecam makna perkataan,
    rangkai kata dan ayat-ayat
  3.melakukan sesuatu yang disuruh
  4.menjalankan perintah dan permintaan
  5.bertindak terhadap soalan-soalan mudah
  6.mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat
    mudah secara tepat.

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Peringkat Pertengahan
 1. mengecam dan mengingat fakta
 2.mengenal maklumat khusus
 3.mengesan urutan maklumat
 4.mengenal sebab dan akibat
 5.mengenal perhubungan orang yang
  berinteraksi
 6.mengenal sikap dan perasan orang yang
  bercakap
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Peringkat Maju
1.mengenal isi-isi penting
2.mengenal peranan dan perhubungan orang
 yang bercakap
3.mentafsir maksud orang yang bercakap
4.memberitahu fungsi tekanan dan intonasi
5.mencari jalan mengatasi masalah yang didengar
6.mengikut aliran dalam dialog atau perbualan
7.mentafsir tujuan penutur menggunakan
 berbagai-bagai struktur nahu
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  Prinsip Kemahiran Mendengar dan Bertutur
  Kemahiran mendengar dan bertutur merupakan asas
   dalam kemahiran berbahasa.
  Bertutur dengan bahasa yang mudah, tepat dan jelas.
  Bahan rangsangan penting untuk meningkatkan minat
   dalam menguasai kemahiran mendengar dan bertutur.
  Memberi peluang murid terlibat secara aktif dapat
   mempercepat penguasaan kemahiran.
  Memberi tumpuan kepada aspek sebutan, intonasi, jeda
   dan tatabahasa;
  Laras bahasa yang digunakan mesti bersesuaian
   dengan konsep.

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Kemahiran mendengar hendaklah dijalankan
 bersama-sama kemahiran lain.
 Latihan yang dijalankan hendaklah berteraskan
 sesuatu sesuatu tugasan yang boleh membawa
 kepada sesuatu aktiviti.
 Setiap aktiviti dan kemahiran , membolehkan murid
 menunjukkan kefahaman mereka melalui bahasa,
 aksi atau cara-cara lain yang berkesan.
 Guru harus memberi peluang kepada murid berlatih
 mendengar sebanyak yang mungkin dan berserta
 dengan motivasi.
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Bil Kurikulum Lama (KBSR)            Kurikulum baharu (KSSR)

1  Bilangan kemahiran             Bilangan kemahiran
   SK- 8                    SK – 6
   SJK - 5                   SJK- 5


2  Terdapat                  Terdapat
   8 Hasil pembelajaran iaitu         6 Standard kandungan iaitu
   1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1  1.1, 1.2,1.3,1.4,1.5,1.6
   dan diikuti                 dan diikuti
   37 Huraian hasil pembelajaran (SK)     21 Standard Pembelajaran (SK)

   5 hasil pembelajaran iaitu         5 standard kandungan iaitu
   1.1 , 1.2 , 2.1 , 3.1 , 4.1         1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
   dan diikuti                 dan diikuti
   24 Huraian hasil pembelajaran (SJK)     18 standard pembelajaran (SJK)  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Bil Kurikulum Lama (SEMAKAN)          Kurikulum baharu (KSSR)

3    Tidak terdapat asas kemahiran      Terdapat kemahiran asas mendengar
    mendengar dengan jelas         dengan jelas.

4.   Kem Dengar &Tutur tidak         Terdapat penekanan antara kedua-
    menampakkan pemisahan antara      dua kemahiran tersebut terutama
    kedua-dua kemahiran tersebut.      pada peringkat awal .
    Contoh : 1.1 berbual tentang sesuatu  Contohnya: Dalam Kemahiran asas
    perkara berkaitan kehidupan seharian…  mendengar 1.1, 1.2. 1.3 (Rujuk
                        Standard Kurikulum)
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  Objektif Standard Pembelajaran yang patut dipelajari
   oleh seluruh murid Tahun 1 di Malaysia ialah :

  i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan
    arah bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul;

  ii. mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa
     dengan betul;
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  iii. mendengar, memahami , menyebut dan mengeja
     perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku
     kata, diftong,vokal berganding, digraf dan
     konsonan bergabung dengan betul dan tepat;

  iv. mendengar, memahami dan menyebut frasa dan
    ayat tunggal dengan betul dan tepat;

  v. mendengar , memahami dan memberikan respon
    secara lisan atau gerak laku berdasarkan arahan
    pesanan, dan pertanyaan dengan betul;
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
vi. bertutur dan berbual serta menyatakan
   permintaan menggunakan ayat yang
   mengandungi diksi, kata panggilan, kata ganti
   nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam
   situasi tidak formal secara bertatasusila;
vii. bercerita tentang sesuatu perkara dan menceritakan
   semula perkara yang didengar menggunakan ayat
   tunggal dengan tepat, sebutan yang jelas dan
   intonasi yang betul; dan
viii. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
   sesuatu perkara dengan tepat menggunakan
   perkataan yang sesua secara bertatasusila.

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR


  STANDARD KANDUNGAN           STANDARD PEMBELAJARAN

1.1 Asas mendengar & memberi     1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi
  respons dengqn betul terhadap     dalam persekitaran dengan
  pelbagai bunyi persekitaran      teliti & betul
                   1.1.2 Mengecam & mengajuk
                      pelbagai bunyi dalam
                      persekitaran yang didengar
                      dengan betul
                   1.1.3 Mendengar & menentukan
                      arah bunyi dalam persekitaran
                      yang didengar dengan betul

   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
     yang boleh dijalankan ialah:-
 Aktiviti
 Guru meminta murid mendengar bunyi-bunyi
 yang dirakam dalam pita rakaman atau bunyi
 yang dapat didengari pada waktu pembelajarn.

 Murid mendengar , mengecam dan mengajuk
 bunyi.
 Murid juga boleh diberi lembaran untuk ditanda
 sewaktu mendengar bunyi. ****

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
Contoh :
 A.


        pensel       telefon   kerusi
 B.


        wisel        kucing  burung

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN

1.2 Mendengar,mengecam , dan     1.2.1 Mendengar, mengecam dan
  menyebut bunyi bahasa, iaitu      menyebut nama abjad dengan
  abjad, suku kata, perkataan ,     betul dan tepat.
  frasa dan ayat dengan betul.
                   1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi
                      vokal dan suku kata terbuka
                      dengan betul dan tepat.

                   1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi
                      vokal dan suku kata tertutup
                      dengan betul dan tepat.
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN
1.2 Mendengar,mengecam , dan     1.2.4 mendengar,memahami, menyebut
  menyebut bunyi bahasa,         dan mengeja perkataan yang
  iaitu abjed, suku kata,         mengandungi suku kata terbuka
  perkataan , frasa dan ayat       dan tertutup dengan betul dan tepat.
  dengan betul.
                   1.2.5 mendengar, memahami, menyebut,
                      dan mengeja perkataan yang
                      mengandungi dua atau tiga suku
                      kata , diftong, vokal berganding,
                      digraf dan konsonan bergabung
                      dengan betul dan tepat
                   1.2.6 mendengar, memahami dan
                      menyebut frasa dan ayat tunggal
                      dengan betul dan tepat.

   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 • A,B,C….
Nama abjad
                 • a,b,c

  vokal dan
  suku kata           • ibu, api, itu, ini
  terbuka

  Vokal dan
  suku kata          • itik, adik, epal, obor
   tertutup
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Perkataan yang
mengandungi dua • mata , dagu, kelapa, kereta
atau tiga suku kata

                 • buai, pisau, amboi
     diftong         • ajaib, cair, paip
                 • audien, aising, audioVokal berganding         • Kuih, laut, baik, sauh, taat
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 • Khamis, nyanyi,ghaib
    digraf          • syarat,ngangaKonsonan             • klip , slip, stor,
bergabung            • drama,traktor,skru


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN          STANDARD PEMBELAJARAN
1.3 mendengar, memahami dan     1.3.1 mendengar,memahami dan
  memberi respons terhadap       memberikan respons terhadap
  sesuatu arahan, soalan dan      sesuatu arahan secara lisan atau
  pesanan yang didengar         gerak laku dengan betul.
  dengan betul.
                  1.3.2 Mendengar,memahami dan
                     memberikan respons dengan
                     betul terhadap pelbagai soalan
                     bertumpu.
                  1.3.3 Mendengar,memahami pesanan
                     dan memberikan respons secara
                     gerak laku yang betul.  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Soalan bertumpu
 1. Soalan yang jawapannya boleh diambil terus
   daripada petikan.
 2. Biasanya soalan yang mudah – apa , bila , di
   mana
 3. Soalan yang tidak memerlukan murid berfikir
   kreatif dan memberi pendangan atau
   pendapat.

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
  Kemahiran Lisan aspek kemahiran bahasa yang
  penting dan utama serta merupakan kemahiran
  asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak
  sebelum mempelajari kemahiran-kemahiran lain
  seperti kemahiran membaca dan menulis.

 Lisan adalah percakapan atau pertuturan iaitu
 kegiatan melahirakan bahasa melalui suara atau
 sebutan.
 Kita akan bercakap apabila hendak belajar
 sesuatu bahasa.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Kita akan mengucapkan sesuatu jika
 hendak membuat perhubungan atau
 interaksi dengan orang lain.

 Olehitu, jelaslah bahasa tujuan kita
 mempelajari lisan bukan hanya setakat
 mempelajari bahasa itu tetapi untuk
 mencapai tahap kompetensi dalam
 komunikasi.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Kemahiran Bertutur merujuk keupayaan murid
 berkomunikasi untuk menjalin hubungan ,
 menyampaikan maklumat, pendapat, perasaan
 serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutan
 yang betul secara sopan dan bertatasusila.
 Penekanan juga diberi kepada penggunaan
 tatabahasa yang betul.
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                     Sebutan
         Laras bahasa              Nada


                                Tekanan
         Kefasihan                  ASPEK-ASPEK DALAM
Kelancaran                                  Jeda
                    KEMAHIRAN
                    BERTUTUR


                                 Intonasi
        Tatabahasa


                      Mora
                   (Panjang /Pendek)


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Peringkat Awal


 1. melafazkan , mengajuk, perkataan dan
   ayat yang yang didengar.
 2. menyoal untuk mendapatkan maklumat.
   bertindak terhadap soalan mudah
 3. membuat ayat mengenai diri sendiri
   dan membuat ayat daripada gambar

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Peringkat Pertengahan
 1. membuat diskripsi tentang objek atau
   gambar.
 2. bercerita berdasarkan gambar , pengalam
 3. menyoal dan menjawab soalan
 4. memberi ucapan pendek
 5. perbualan mudah
 6. memberi komen mudah
 7. memberi ulasan, pendapat atau pandangan
   mudah
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Peringkat Maju
 1. Mendeskripsi sesuatu peristiwa, kejadian,
  pengalaman,objek dan lain-lain.
 2. Bercerita dengan menggunakan alat pandang
  atau tanpa menggunakannya.
 3. Mengambil bahagian dalam perbincangan,
  perbualan atau dialog.
 4. mengambil bahagian alam drama atau
  lakonan.
 5. Mendeklamasi puisi.
 6. Menyampaikan komen, laporan atau ulasan.
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.4 Bertutur , berbual dan menyatakan    1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul
  permintaan tentang sesuatu perkara       secara bertatasusila.
  daripada pelbagai sumber dalam
  situasi formal dan tidak formal secara
  bertatasusila.
                       1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan
                          kata penggilan dengan tepat bagi ahli keluarga
                          asas dalam situasi tidak formal secara
                          bertatasusila.
                       1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan
                          kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan
                          betul dalam situasi tidak formal scara
                          bertatasusila.


                       1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk
                          melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak
                          formal secara bertatasusila.
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                 • Bercakap secara bebas dan santai
 bertutur

                 • Bercakap , ada topik dan tajuk
  berbual

                 • Bercakap untuk mendapatkan
berbicara             maklumat
                 • Mempunyai topik
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
STANDARD KANDUNGAN           STANDARD PEMBELAJARAN

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu 15.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
  perkara semula dengan tepat       dengan tepat, sebutan yang jelas dan
  menggunakan sebutan yang jelas dan   intonasi yang betul menggunakan ayat
  intonasi yang betul.          tunggal.
                    1.5.2 menceritakan sesuatu perkara yang
                       didengar dengan betul menggunakan
                       ayat tunggal.


1.6 Berbicara untuk menyampaikan    1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat
  maklumat tentang sesuatu perkara     dengan tepat daripada pebagai sumber..
  daripada pelbagai sumber dengan
  tepat secara bertatasusila.
                    1.6.2 berbicara untuk menyampaikan
                       maklumat dengan tepat daripada
                       pelbagai sumber secara bertatasusila.

                    1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan
                       maklumat dengan tepat tentang sesuatu
                       perkara dengan menggunkan perkataan
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA       yang sesuai secara bertatasusila.
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Contoh aktiviti :
 Murid bercerita tentang sesuatu dengan
 bebas
 tentang sesuatu perkara .
 Murid berceritakan semula cerita yang
 didengar secara lisan, mendengar
 daripada radio atau televisyen.
 Berbicara merujuk kepada berbual untuk
 mengemukakan pendapat

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
SEKIAN,             TERIMA KASIH
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
                   MAIN TITLE

                    Subtitle
   KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA        KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
40  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM           BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM  41

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3921
posted:10/27/2010
language:Malay
pages:41