TAKLIMAT TRANSFORMASI KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

Document Sample
TAKLIMAT TRANSFORMASI KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 1 Powered By Docstoc
					     KURSUS ORIENTASI UNTUK
      JURULATIH UTAMA
      BAHASA MALAYSIA
       TAHUN SATU
           KURIKULUM STANDARD
             SEKOLAH RENDAH
                  (KSSR)

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
1  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM    BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
 Kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi
 memastikan kurikulum tersebut holistik,
 sentiasa releven untuk melahirkan modal insan
 yang seimbang & dapat menangani cabaran
 semasa dan masa depan.
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM          2
              Apakah
           Standard Kurikulum
• Standard Kurikulum (SK) merupakan
 pernyataan yang merangkumi pengetahuan,
 kemahiran dan nilai murni yang mesti
 dipelajari dan dikuasai murid sekolah
 kebangsaan (Sek.Keb) & sekolah jenis
 kebangsaan (SJK) sepanjang di sekolah
 rendah
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM       3
• SK BM digubal berperanan sebagai bahasa
 kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa
 perpaduan, bahasa ilmu dan bahasa
 pengantar rasmi
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM       4
         Standard Kurikulum
        Bahasa Malaysia (KSSR)
•    Standard Kurikulum Bahasa Malaysia ini
     mengandungi;
       i.   Standard Kandungan
       ii.  Standard Pembelajaran
       iii.  Pendekatan Modular
       iv.  Pengajaran & Pembelajaran Secara Didik
          Hibur  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM              5
    KURIKULUM BERASASKAN
       STANDARD
Standard Kandungan        Standard Pembelajaran

Pernyataan spesifik       Satu penetapan kriteria
tentang perkara yang       atau indikator kualiti
murid patut ketahui dan      pembelajaran dan
boleh lakukan dlm suatu      pencapaian yang boleh
tempoh persekolahan        diukur bagi setiap
merangkumi aspek         standard kandungan
pengetahuan, kemahiran
dan nilai
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM               6
          APA
      PENDEKATAN MODULAR?
•    Merujuk kepada kedua-dua standard
     kandungan & standard pembelajaran yang
     diorganisasikan dalam bentuk bahagian-
     bahagian yang diasingkan dalam bentuk
     modul iaitu;
       i.   Modul Dengar Tutur
       ii.  Modul Membaca
       iii.  Modul Menulis
       iv.  Modul Seni Bahasa
       v.   Modul Tatabahasa


  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM        7
         PENDIDIKAN
       SECARA DIDIK HIBUR?
 Berbentuk serampang dua mata:
  • Pembelajaran kemahiran bahasa diutamakan
  • Pembelajaran yang menyeronokkan melalui
   pelbagai teknik dan kaedah pengajaran
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM         8
   FOKUS PEMBELAJARAN BM
    SEKOLAH RENDAH
• Murid dapat menguasai asas berbahasa
 khususnya murid tahap 1 (literasi)
• Murid dapat memperkaya kosa kata
• Meningkatkan pemahaman berbahasa
• Berkomunikasi secara berkesan dalam
 perhubungan kehidupan sosial KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM     9
  PERBEZAAN KURIKULUM BM
    SEKOLAH RENDAH
• KURIKULUM KBSR (Semakan)     • KURIKULUM KSSR
  • Sukatan Pelajaran & Huraian   • Berasaskan Standard
   Sukatan Pelajaran         Kandungan & Standard
  • Berasaskan teks          Pembelajaran
  • Penguasaan kem berbahasa     • Menggunakan pendekatan
  • Adanya aras dalam HSP       modular
  • Mempunyai 2 dokumen yang     • Titikberatkan kem bahasa +Seni
   perlu diteliti sp & hsp      Bahasa + Tatabahasa
  • Dua sukatan SK & SJK tetapi   • Menekankan asas berbahasa
   hanya satu dokumen        • Tidak ada aras
                    • Hanya satu dokumen
                    • Terdapat dua sukatan SK & SJK
                    • Hanya satu dokumen yg perlu
                     diteliti
                    • Terdapat tema yg disediakan KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                      10
       BILANGAN KEMAHIRAN
Kemahiran Mendengar &       Aspek Seni Bahasa
Bertutur             • SK (4) SP (8)-S.Keb
• SK (6) SP (21)-S.Keb      • SK (3) SP (6)-SJK
• SK (6) SP (18)-SJK       Aspek Tatabahasa
Kemahiran Membaca         • SK (3) SP (9)-S.Keb
• SK (6) SP (16)-S.Keb      • SK (3) SP (9)-SJK
• SK (5) SP (13)-SJK
Kemahiran Menulis
• SK (8) SP (22)-S.Keb
• SK (7) SP (19)-SJK


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM              11
            Objektif Kemahiran
 Kemahiran Mendengar & Bertutur
• Mendengar, mengecam, mengajuk &
 menentukan arah bunyi persekitaran
• Mendengar, memahami dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad,
 perkataan, frasa & ayat
• Bertutur, berbual & menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara
 dlm situasi formal & tidak formal secara bertatasusila
• Bercerita sesuatu perkara & menceritakan semula perkara yg didengar
 menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
• Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara
 daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila
• Berbincang untuk mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara
 daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                    12
     CONTOH KEMAHIRAN
    MENDENGAR & BERTUTUR
STD. KANDUNGAN           STD. PEMBELAJARAN


1.1 Asas mendengar & memberi    1.1.1 Mendengar dan mengecam
respons dengan betul terhadap   pelbagai bunyi dalam persekitaran
pelbagai bunyi persekitaran    dengan teliti & betul

                  1.1.2 Mendengar, Mengecam &
                  mengajuk pelbagai bunyi dalam
                  persekitaran yang didengar dengan
                  betul
                  1.1.3 Mendengar & menentukan arah
                  bunyi dalam persekitaran dgn betul.


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                     13
 Kemahiran Membaca
• Membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis
 dengan sebutan dan intonasi yang betul.
• Membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada
 pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan
 intonasi yang betul
• Membaca & memahami maklumat yang tersurat dan tersirat
 daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan
 betul.
• Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat
 yang terdapat dalam pelbagai bahan
• Membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa
 kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                14
       KEMAHIRAN MEMBACA
STD. KANDUNGAN          STD. PEMBELAJARAN


2.1 Asas membaca dengan      2.1.1 Membaca bentuk-bentuk abjad
 sebutan yang betul       dan membunyikan huruf vokal
                 dengan sebutan yg betul.

                 2.1.2 Mengeja dan membatang suku
                 kata terbuka dengan sebutan yang
                 betul.

                 2.1.3 Mengeja dan membatang suku
                 kata tertutup dengan sebutan yang
                 betul.


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                    15
  Kemahiran Menulis
•  Melakukan aktiviti pramenulis.
•  Menulis secara mekanis dgn betul dan tulisan kemas.
•  Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan
   betul.
•  Menulis imlak dengan tepat.
•  Mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat
   tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa
   yang santun.
•  Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre
   dengan betul.
•  Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.
•  Menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh
   daripada pelbagai sumber.

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM             16
        KEMAHIRAN MENULIS

STD. KANDUNGAN           STD. PEMBELAJARAN3.1 Asas menulis dengan cara yang  3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau
betul.               corak dengan kemas dan jelas.
                  3.1.2 Membentuk garisan yang
                  menyerupai bentuk huruf dengan
                  kemas dan jelas. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                     17
 Aspek Seni Bahasa dan Tatabahasa
• Menggunakan sistem bahasa yg betul dalam
 pertuturan, pembacaan & penulisan
• Menghayati & mengamalkan nilai murni,
 bersikap positif, semangat patriotik &
 kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM        18
         ASPEK SENI BAHASA
STD. KANDUNGAN           STD. PEMBELAJARAN4.1 Menyebut dan memahami unsur  4.1.1 Menyebut seni kata lagu
seni dalam lagu melalui nyanyian  melalui nyanyian secara didik hibur
secara didik hibur.


                  4.1.2 Menyebut dengan jelas dan
                  memahammi seni kata lagu melalui
                  nyanyian dan gerak laku secara didik
                  hibur. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                      19
     KEMAHIRAN TATABAHASA
STD. KANDUNGAN           STD. PEMBELAJARAN

5.1 Memahami dan menggunakan    5.1.1 Memahami dan menggunakan
golongan kata dgn betul mengikut  kata nama am yang mudah dgn betul
konteks              mengikut konteks

                  5.1.2 Memahami dan menggunakan
                  kata nama khas yang mudah dgn
                  betul mengikut konteks
                  5.1.3 Memahami dan menggunakan
                  kata ganti nama diri pertama dan
                  kedua dalam pelbagai konteks
                  dengan betul


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                    20
            SISTEM BAHASA
• Tatabahasa (tersendiri)
• Sistem Ejaan
• Sebutan dan intonasi
• Kosa Kata
• Peribahasa (simpulan bahasa,
 perumpamaan, bidalan, pepatah, kata
 hikmat)


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM     21
       STRATEGI
   PENGAJARAN & PEMBELAJARAN
•  Berpusatkan murid
•  Kepelbagaian teknik pengajaran
•  Kepelbagaian sumber bahan
•  Penggunaan tatabahasa yg tepat
•  Bacaan luas
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM  22
•    Aspek KBT: Terdapat 9 KBT dalam SK berbanding
     7 dalam sukatan lama iaitu;
       i. Kemahiran berfikir
     ii. Kemahiran teknologi maklumat dan komuniksai
     iii. Kemahiran belajar cara belajar
     iv. Kajian masa depan
     v. Kecederasan pelbagai
     vi. Pembelajaran konstruktivisma
     vii.Pembelajaran kontekstual
     viii.Kreativiti dan inovasi
     ix. Keusahawanan

  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM             23
•    Penekanan konsep 5P
    i.   Pengabungjalinan
    ii.  Penyerapan
    iii.  Pengayaan
    iv.  Pemulihan
    v.   penilaian
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM  24
      Penggabungjalinan kemahiran bertujuan
      untuk membolehkan murid mengaplikasi dua
      atau lebih kemahiran bahasa dalam satu
      masa. Dengan ini murid dapat menguasai
      beberapa kemahiran serentak.
      •Kemahiran mendengar dan bertutur
         •dengan kemahiran membaca,
         •Kemahiran membaca dengan
         kemahiran menulis,
         •Kemahiran mendengar dan bertutur
         •dengan kemahiran menulis.


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM            25
             CAKUPAN TEMA
Kekeluargaan            Jati diri, patriotisme dan
                  kewarganegaraan


Kemasyarakatan           Sains, teknologi dan inovasi


Kesihatan dan kebersihan      Alam sekitar dan teknologi hijau


Keselamatan             Pertanian


Perpaduan              Ekonomi


Kebudayaan, Kesenian dan estetika


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                    26
  SUSUNAN KANDUNGAN
 STANDARD KURIKULUM BM SR
 STANDARD KURIKULUM        SISTEM BAHASA
  • Standard kandungan      •  Morfologi
  • Standard pembelajaran     •  Sintaksis
 KEMAHIRAN BAHASA         •  Sebutan
  •  Kemahiran mendengar     •  Ejaan & intonasi
  •  Kemahiran bertutur     •  Kosa kata
  •  Kemahiran membaca      PENGISIAN KURIKULUM
  •  Kemahiran menulis
                  •  Nilai murni
 ASPEK SENI BAHASA         •  Kewarganegaraan
 ASPEK TATABAHASA         •  Peratuarn sosiobudaya
                  •  KBT
                  STRATEGI P&P
                  PENGAJARAN BERTEMA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                 27
        PANDUAN
    PENGAJARAN & PEMBELAJARAN

• Selain aspek kurikulum yang dinyatakan,
 beberapa perkara boleh dilakukan oleh
 semasa proses Pengajaran dan Pembelajaran.
 Antaranya;
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM        28
              SEBAGAI GURU
             & KETUA PANITIA
• Bagaimana memahami atau menterjemahkan
 pernyataan Standard Kurikulum?
  • Baca perkataan demi perkataan dalam setiap pernyataan
   untuk memahami maksud & hasrat kurikulum yang
   terkandung pada pernyataan tersebut secara tersurat dan
   tersirat
  • Rancang aktiviti yang sesuai mengikut kemampuan murid
  • Setiap kemahiran utama dipilih mesti digabungjalinkan
   dengan kemahiran sampingan dalam setiap aktiviti
  • Pastikan aktiviti yang dirancang tidak tersasar daripada
   kemahiran yang dipilih & kehendak kurikulum
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM                 29
        MERANCANG AKTIVITI
• Fikirkan Langkah-langkah/aktiviti
 pengajaran dan pembelajaran yang
 sesuai.   Menepati kehendak objektif
 dan sesuai dengan keupayaan/kemampuan
 murid.
 Pastikan aktiviti menepati
 objektif.
 - 70 – 80 peratus aktiviti untuk
  fokus utama.
  20 – 30 peratus aktiviti fokus
  sampingan


 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      30
       CARA MELAKSANAKAN
        AKTIVITI P & P
• Apa yang penting guru ketahui sebelum
 melaksanakan pengajaran iaitu;
  -apa yang hendak diajar - setakat
   mana hendak diajar
   -bagaimana penyampaian yang
   berkesan
 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM      31
         CARA PENYAMPAIAN
• Pelbagaikan Aktiviti yang menarik (didik
 hibur) menjurus pada penguasaan standard
 pembelajaran yang perlu dikuasai bagi Fokus
 Utama dan Fokus Sampingan yang
 ditetapkan.
• Pilih Teknik Pengajaran yang sesuai dan
 menarik.
• Gunakan Media (BBM) yang sesuai dan
 pelbagai.
•

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM         32
 AKTIVITI PENGAJARAN YANG
      SESUAI
• Mudah untuk murid menguasai kemahiran.
• Menggalakkan murid berfikir secara kreatif,
 kritis dan inovatif ke arah melahirkan murid
 kreatif dan inovatif .
• Membentuk murid yang celik ICTdan
 keusahawanan.
• Penyampaian yang berkesan dan
 membolehkan majoriti murid menguasai
 kemahiran yang diperlukan.

 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM         33
      PENYAMPAIAN BERKESAN
•  Mudah difahami oleh murid
•  Aktiviti mudah dilaksanakan
•  Aktiviti yang menarik dan disukai oleh murid.
•  Dapat menarik tumpuan murid
   - Aktiviti sesuai dengan jiwa murid
    (rancang aktiviti yang murid suka)
   - Ada kemahiran yang dapat dikuasai
    dan ada ilmu yang


  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM          34
        APA YANG MURID SUKA
•  Menyanyi
•  Bergerak
•  Bermain
•  Bercerita
•  Berkhayal
•  Berlakon
•  Meniru gaya


  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM  35
               KESIMPULAN
• Sebagai seorang Jurulatih Utama diharap
 dapat menyampaikan apa yang disampaikan
 kepada tuan-tuan dan puan-puan pada
 peringkat negeri kelak.

           SEKIAN TERIMA KASIH
       KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
        BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
 BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM         36

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1187
posted:10/27/2010
language:Malay
pages:36